Sprul sku ba mkhal smug po


སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ་
sprul sku ba mkhal smug po

Tulku Bakhal Mukpo

Other names
  • བ་མཁལ་སྨུག་པོ་
  • ba mkhal smug po
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Lhase Damdzin Murub Tsenpo
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P635
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ་ (sprul sku ba mkhal smug po)

Page #s for bio of this person: 528 to 528

Folio #s for bio of this person: 94b2 to 94b6

།སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ་ནི།ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཉང་གི་དུས་ཙམ་ལ་ལྷོ་བྲག་ཏུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། ཞལ་ཁྱིམ་སྨུག་པོར་བཞུགས་པས་བླ་དྭགས་ཀྱི་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་སྨུག་པོ་གདོང་ངམ་བ་མཁལ་སྨུག་པོར་གྲགས། འདིས་མང་ཡུལ་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་བྲག་ནས་ཨོ་རྒྱན་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་འགྲེལ་པ་བཅས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་ཉུང་ངུ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པར་གྲགས་ཀྱང་དེང་སང་གསོལ་འདེབས་ནི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་མངལ་སྐྱེས་རྣམ་ཐར་གྱི་དཔེ་ཙམ་བཞུགས་པར་སྣང་ངོ་། །ཕྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་གཞུང་མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་རྒྱས་སུ་ནོས་པས་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བྱར་རུང་བར་མངོན་ནོ།

sprul sku ba mkhal smug po ni/lha sras dam 'dzin gyi rnam 'phrul mnga' bdag nyang gi dus tsam la lho brag tu 'khrungs/_rten sngags 'chang /_zhal khyim smug por bzhugs pas bla dwags kyi mtshan sprul sku smug po gdong ngam ba mkhal smug por grags/_'dis mang yul kha la rong sgo'i brag nas o rgyan mngal skyes kyi rnam thar/_gsol 'debs bar chad lam sel 'grel pa bcas/_rdo rje phur pa'i chos skor nyung ngu rnams spyan drangs par grags kyang deng sang gsol 'debs ni grub mtha' thams cad la khyab cing o rgyan mngal skyes rnam thar gyi dpe tsam bzhugs par snang ngo /_/phyis sprul pa'i sku mchog gyur bde chen gling pas zla nyin kha la rong sgo nas thugs sgrub bar chad kun sel gyi gzhung man ngag las tshogs dang bcas spyan drangs pa'i smin grol zab rgyas su nos pas byin rlabs chu bo gcig 'dres su byar rung bar mngon no


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ (Vol. 45, Text 40)