Search results

Did you mean: bön text bon po
 • Terdzo-THI-008 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
   བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ (Bon rtsis phra men skor rnams) Volume 40 (ཐི) / Pages 203 / Folios 1a1 to 1a6 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 40 > Text #9 (Scroll to
  5 KB (389 words) - 06:44, 29 December 2017
 • Terdzo-THI-004 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
  This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The
  7 KB (522 words) - 03:04, 30 December 2017
 • Terdzo-THI-006 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
   བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ (Bon rtsis phra men skor rnams) Volume 40 (ཐི) / Pages 193-196 / Folios 1a1 to 2b6 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 40 > Text #7 (Scroll
  10 KB (814 words) - 06:16, 30 December 2017
 • Terdzo-TI-046-1 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
  Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 39 > Text #48 (Scroll to Bottom) < Previous Text Next Text > [edit] Tibetan Text Tsagli Mandalas ༄༅། །བླ་ཆེན་ཡབ་སྲས་དྲ
  9 KB (797 words) - 19:47, 28 December 2017
 • Terdzo-THI-007 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
   བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ (Bon rtsis phra men skor rnams) Volume 40 (ཐི) / Pages 197-202 / Folios 1a1 to 3b5 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 40 > Text #8 (Scroll
  16 KB (1,263 words) - 20:55, 8 January 2019
 • Terdzo-THI-009 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
   བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ (Bon rtsis phra men skor rnams) Volume 40 (ཐི) / Pages 205-210 / Folios 1a1 to 3b6 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 40 > Text #10 (Scroll
  22 KB (1,767 words) - 20:55, 8 January 2019
 • Terdzo-TI-045 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
  This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The
  39 KB (3,468 words) - 10:17, 29 December 2017
 • Terdzo-TI-044 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
  This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The
  63 KB (5,276 words) - 16:31, 19 February 2019
 • Terdzo-THI-005 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
  Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 40 > Text #6 (Scroll to Bottom) < Previous Text Next Text > [edit] Tibetan Text Tsagli Mandalas ༄༅། །བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག
  75 KB (6,179 words) - 22:35, 29 December 2017
 • Terdzo-TI-046-2 (category Bön Texts - bon po) (section Tibetan Text)
  This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The
  103 KB (8,592 words) - 16:32, 19 February 2019
 • pa;Bibliographies - dpe tho;Biographies - Hagiography - rnam thar;Bön Texts - bon po;Cakra and Amulet Designs - 'khor lo - srung 'khor;Calendars - lo tho;Calling
  5 KB (770 words) - 19:19, 26 July 2021
 • Bon lugs gu ru rnam thar (category Bon lugs gu ru rnam thar) (section 1 Text(s) in this Cycle)
  left margin gter mdzod mkhyen brtse'i bon lugs gu ru'i rnam thar Location Volume 39, Text 45, Pages 763-778 Cycle Bon lugs gu ru rnam thar Authored by 'jam
  13 bytes (0 words) - 22:26, 12 July 2016
 • A ya bon po lha 'bum (category A ya bon po lha 'bum) (section Text)
  ཨ་ཡ་བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ a ya bon po lha 'bum Aya Bönpo Lhabum Other names བོན་པོ་ལྷ་འབུམ་ གུ་རུ་རྣོན་རྩེ་ bon po lha 'bum gu ru rnon rtse About Religious Affiliations
  14 bytes (552 words) - 05:22, 29 March 2018
 • Stag bon gu ru hUM 'bar (category Stag bon gu ru hUM 'bar) (section Text)
  སྟག་བོན་གུ་རུ་ཧཱུཾ་འབར་ stag bon gu ru hUM 'bar Takbön Guru Hūm Bar Dates About Religious Affiliations Nyingma; Bon Links Catalog Pages Stag bon gu ru hUM 'bar on
  14 bytes (361 words) - 03:32, 29 March 2018
 • Bon po drag rtsal (category Bon po drag rtsal) (section Text)
  bstan nas 'byung:_gter ston bon po brag tshal ces bya 'byung:_zhes gter ston 'di gtsang rong zar gyi phyogs su 'khrungs/_rus bon po yin pas der grags/_bai ro
  14 bytes (719 words) - 21:56, 28 March 2018
 • byung zhus shing dbu zhwa dmar po zhig bzhes pas/_phung bon mgo dmar du yang grags so/_/de ltar na bris cha 'ga' zhig tu bon zhwa can bri bar snang yang dgos
  14 bytes (523 words) - 03:08, 29 March 2018
 • Khyung po dpal dge (category Khyung po dpal dge) (section Text)
  ston khyung po dpal dge zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston khyung po dpal dge ni/_bai ro'i rnam 'phrul gtsang la stod du 'khrungs/_rus khyung po/_mtshan
  14 bytes (509 words) - 05:10, 29 March 2018
 • Klong gsal snying po (category Klong gsal snying po) (section Text)
  of 1 Texts) Gter kha zung 'dus gtum mo (2 of 2 Texts) Gu ru drag po ye shes rab 'bar (33 of 33 Texts) Klong gsal rdo rje snying po (28 of 28 Texts) Rdo
  14 bytes (4,502 words) - 19:43, 28 March 2018
 • bar yod par snang Thugs rje chen po 'gro 'dul yid bzhin nor bu (1 of 1 Texts) Thugs rje chen po rgyal po lugs (9 of 9 Texts) ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བ
  14 bytes (1,094 words) - 22:48, 28 March 2018
 • 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (category 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po) (section Text)
  of 8 Texts) Thugs rje chen po don gsal sgron me (5 of 5 Texts) Thugs rje chen po ngan song kun skyob (2 of 2 Texts) Thugs rje chen po pad+ma rgyal po zhi
  14 bytes (20,385 words) - 22:25, 28 March 2018

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)