Rig 'dzin thugs thig phur pa

Revision as of 17:25, 12 July 2016 by Jeremi (talk | contribs) (XML import Add More cycles)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle[edit]

  རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ལས་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་གཏོར་ཆོག་དུག་ཟེར་རེག་ཕུང་གི་ཕྲིན་ལས་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
  Front left margin gtor chog
  Back left margin gter mdzod smin gling thugs thig phur pa
  Location Volume 31, Text 43, Pages 989-1013
  Cycle Rig 'dzin thugs thig phur pa
  Parent Cycle Zab chos rig 'dzin thugs thig
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Colophon ཅེས་པའི་ཚུལ་འདིར་རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཆོག་ཁྲིགས་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་སྟབས། གཏེར་གཞུང་མ་བུའི་དགོངས་པ་བཅུད་དུ་དྲིལ་ནས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་པོ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་ལོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ
  སྨིན་གཏེར་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཆ་ལག་ཕུར་ཟློག་གི་ཟུར་འདེབས་
  Front left margin zur 'debs
  Back left margin gter mdzod smin gling thugs thig phur pa
  Location Volume 31, Text 44, Pages 1015-1023
  Cycle Rig 'dzin thugs thig phur pa
  Parent Cycle Zab chos rig 'dzin thugs thig
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Colophon ཞེས་པའང་ཚུལ་འདི་ཁོ་ན་ལག་ཏུ་ལེན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་དམིགས་ཕྱེད་པའི་སླད་དུ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་གསལ་བྱེད་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ