Rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can

Revision as of 14:20, 21 December 2016 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{CyclePage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

3 Text(s) in this Cycle[edit]

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པའི་སྐོར་
Front left margin rtsa gzhung
Back left margin gter mdzod rgyas las rnam sras gter kha zung
Location Volume 50, Text 61, Pages 877-956
Cycle Rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can
Revealed by gnyal pa nyi ma shes rabkhro phu lo tsA ba byams pa'i dpal
Colophon འདིའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེ་ཕྱོགས་འདིར་ཡོད་རྣམས་རྒྱུན་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་སོང་བས་ཆད་ལྷག་དང་མ་དག་པའི་རིགས་ཕལ་ཆེར་འཆོས་མ་ཤེས་པས་དཔེ་ཁུང་དག་རྙེད་ན་ཞུ་དག་དཔྱིས་ཕྱིན་དགོས་པ་ཡོད་དོ་
རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
Front left margin nang sgrub mdung dmar
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 60, Pages 711-718
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
Colophon རྒྱལ་ཆེན་ནང་སྒྲུབ་མདུང་དམར་ཅན་རྩ་སྒྲུབ་རྟ་སྔོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ
མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
Front left margin yang gsang phyag mtshan 4
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 62, Pages 729-731
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gnyal pa nyi ma shes rab
Colophon མདུང་དམར་ཅན་ཡང་གསང་ཕྱག་མཚན་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ