Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa

Revision as of 22:29, 12 July 2016 by Jeremi (talk | contribs) (XML import Add More cycles)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

10 Text(s) in this Cycle[edit]

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 4, Pages 153-245
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by Dung mtsho ras pa phyi ma
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon འདི་ནང་གསོལ་འདེབས། ལོ་རྒྱུས། རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ། ཞི་ཁྲོ་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས། བུམ་དབང་ཆེན་མོ། དབང་གོང་མ་གསང་དབང་ཆེན་མོ། དེའི་དོན་བཤད་བརྡ་དོན་གསལ་བ། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ། སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། རྟགས་ཚད་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམས་སོ། །ཆོས་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དོ། །ྀཨཚཿ སྙན་བརྒྱུད་ཤོག་དྲིལ་སྐོར་གསུམ་ནི། སྙིང་པོ་གུད་དུ་སྦས་པའི་ཆོས། དཀར་ཆག་ཐེམས་ལ་མ་བཀོད་གསུངས། །ྀཨཚཿ མངྒ་ལཾ།།
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 5, Pages 247-252
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon ཞེས་པ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚིག་གསལ་བར་མཛད་པ་མི་སྣང་བས། ཆོས་འདིའི་གནད་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ལ་འདུས་པའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ལྟར་ལྷ་རྗེ་བློ་གྲོས་བཟང་པོས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པའོ། །དགེ་བར་གྱུར་ཅིག
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 6, Pages 253-274
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་འདེབས་འདིའང་གཞུང་དང་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ལ་བརྟེན། ཆོས་འདིའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ་དམིགས་ནས་སྔགས་རིག་འཛིན་པ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་སྦྱར་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟུར་འདེབས་འཇུག་བདེའི་ལམ་སྟོན་
Front left margin dbang lhan
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 7, Pages 275-290
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon ཅེས་རང་འདྲའི་བློ་རྨོངས་ཤིན་ཏུ་འཇུག་པ་བདེ་བའི་གནས་ལའང་རྣམ་པར་འཁྱམས་པར་མཐོང་ནས། སྨིན་བྱེད་ཁྲལ་སྤྲད་ལན་གཅིག་པོ་དེའང་ཆད་ལྷག་གིས་སྐྱོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལེགས་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ
དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བ་
Front left margin brda bshad
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 8, Pages 291-312
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་མཆོག་གི་བརྡ་དབང་གུད་དུ་སྦས་པའི་དོན་བཤད་བརྡ་དོན་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལྷ་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས་བྲིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་པར་གྱུར་ཅིག །འདི་ནི་ཆོས་འདི་འཆང་བ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་བཟུང་ནས་དབང་དུས་སུ་འདི་ལྟར་ངོ་སྤྲོད་མཛོད་ཅིག །དེ་ལྟར་མ་མཛད་ནས་དཀྱུས་སུ་བྲིས་ན་བདག་གིས་བྱས་པ་འདིས་གཏེར་ཆོས་བསླད་པར་དོགས་སོ།
དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང་པོའི་དུས་འཁོར་གྱི་ལུང་དེའི་དོན་
Front left margin brda bzhad lhan thabs
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 9, Pages 313-315
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon
  • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་པ་འོད་གསལ་ལམ་འཇུག་
Front left margin khrid yig
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 10, Pages 317-416
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon ཅེས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའི་ཡིག་ཆས་མ་ཕོངས་ཀྱང་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོའི་དབྱིག་གི་སྙིང་པོའི་བཅུད་དམ་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བའི་ཆེད་དུ། བོད་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཚུལ་ལས་གཙོ་ཆེ་བའི་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པའི་གཏད་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས། དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་དྲིན་ལྡན་རྣམས་ལ་འདུད། འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་དམིགས་རིམ་
Front left margin dmigs rim
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 11, Pages 417-420
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིའི་མུན་ཁྲིད་བཀླགས་པས་དོན་གྲུབ་
Front left margin mun khrid
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 12, Pages 421-436
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by Kun bzang nges don dbang po
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon ཞེས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིའི་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་གྱི་ཞལ་ཤེས་ཟིན་རིས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པོ་ནི་སྤྲུལ་མིང་ཀུན་བཟང་ངེས་དོན་དབང་པོས། ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཀཿཐོག་རྡོར་གདན་གནྡྷོ་ལ་ནས་བྲིས་པ་ཉེས་ཀུན་ཆོས་བདག་སྲུང་མར་བཤགས་ཤིང་དགེ་བས་འགྲོ་རྣམས་རང་རིག་གདོད་མའི་ལྷ་ཞལ་མཇལ་བར་གྱུར་ཅིག
རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་མུན་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་སངས་རྒྱས་ཞག་བདུན་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་
Front left margin mun khrid zhal shes
Back left margin gter mdzod rdzogs chen yang ti dung ras
Location Volume 59, Text 13, Pages 437-446
Cycle Rdzogs pa chen po yang ti nag po gser gyi 'bru gcig pa
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Dung mtsho ras pa phyi ma
Colophon ཞེས་པའང་ཁྲིད་ཡིག་གི་ཟུར་འདེབས་སུ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ