Rdor sems thugs kyi me long gi chos sde

Revision as of 09:02, 4 October 2016 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{CyclePage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Sub-cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་བཅས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མི་ཤིགས་སྲོག་གི་རྒྱ་མདུད་
  Front left margin phrin dbang
  Back left margin gter mdzod gar rdor tshe sgrub ye shes rgya mdud
  Location Volume 20, Text 22, Pages 313-337
  Cycle Tshe sgrub ye shes rgya mdud
  Parent Cycle Rdor sems thugs kyi me long gi chos sde
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canGar dbang zla ba rgyal mtshan
  Colophon ཅེས་པའང་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་ཆ་ཤས་ནས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྟག་བརྟན་དགའ་བའི་ཚལ་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ