Phyag na rdo rje stobs po che

Revision as of 17:31, 12 July 2016 by Jeremi (talk | contribs) (XML import Add More cycles)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

3 Text(s) in this Cycle[edit]

རྗེ་སྲས་འབངས་གསུམ་ལ་གདམས་པའི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ལས་གཏུམ་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱུད་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen
Location Volume 28, Text 33, Pages 599-639
Cycle Phyag na rdo rje stobs po che
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
ཕྱག་རྡོར་སྟོབས་པོ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen
Location Volume 28, Text 34, Pages 641-642
Cycle Phyag na rdo rje stobs po che
Authored by Zhig po gling pa
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདི་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རྫོགས་ཆེན་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བའོ། །མངྒ་ལཾ།།
དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་
Front left margin chog khrigs
Back left margin gter mdzod zhig gling phyag rdor stobs chen
Location Volume 28, Text 35, Pages 643-662
Cycle Phyag na rdo rje stobs po che
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Zhig po gling pa
Colophon འདིའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་དུ་ཟབ་མོའི་བཅུད་རྣམས་བཀའ་བསྡུར་བགྱིས་པའི་ཞར་བྱུང་དུ་པདྨ་གར་དབང་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པས་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ