Pad+ma gar dbang snying thig

Revision as of 16:22, 23 January 2019 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{CyclePage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Parent cycle(s)

  1 Text(s) in this Cycle[edit]

  ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ པདྨ་གར་དབང་སྙིང་ཏིག་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod rdzogs chen gar dbang snying tig
  Location Volume 59, Text 16, Pages 483-492
  Cycle Pad+ma gar dbang snying thig
  Parent Cycle Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཤོག་བུ་ལས། སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་གཟིམ་ཆུང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པར་དག་པར་ཕབ་པའོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།