Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Parent cycle(s)

  4 Text(s) in this Cycle[edit]

  གྲོལ་ཐིག་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨན་མཆོད་
  Front left margin sman mchod
  Back left margin gter mdzod phreng po sher 'od grol thig
  Location Volume 8, Text 5, Pages 121-122
  Cycle Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
  Front left margin phrin 'bring
  Back left margin gter mdzod phreng po sher 'od grol thig
  Location Volume 8, Text 6, Pages 123-137
  Cycle Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon ཅེས་པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང་། རང་གཞན་མང་པོར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷག་པར་སྨིན་པའི་སླད་དུ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཁོ་ན་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པར་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།
  པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་
  Front left margin phrin bsdus
  Back left margin gter mdzod phreng po sher 'od grol thig
  Location Volume 8, Text 7, Pages 139-155
  Cycle Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon དེ་ལྟར་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་འདུལ་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱི་ཟབ་གཏེར། པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི། ལམ་བསྡུས་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འདིའང། རང་གཞན་མང་པོས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཁོ་ན་དང་། བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་སྦས་དོན་གྱི་ཞལ་ཤེས་བཅས་ལེགས་པར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
  པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ གཤིན་རྗེའི་ཡང་ཟློག་སྤུ་གྲི་རེག་གཅོད་
  Front left margin yang zlog
  Back left margin gter mdzod drag las sher 'od grol thig
  Location Volume 53, Text 43, Pages 721-726
  Cycle Pad+ma'i zhal gdams rtsa gsum mthong ba rang grol
  Parent Cycle Grol tig dgongs pa rang grol gyi chos sde
  Authored by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Revealed by 'phreng po gter ston shes rab 'od zer
  Colophon འོད་གསལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱི་གཏེར་མའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ་