Nyi ma grags pa

Revision as of 01:02, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


ཉི་མ་གྲགས་པ་
nyi ma grags pa

Nyima Drakpa

Other names
  • དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་
  • dwags po gter ston
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Lhalung Palgyi Dorje
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་གྲགས་པ་ (dwags po gter ston nyi ma grags pa)

Page #s for bio of this person: 452 to 453

Folio #s for bio of this person: 56b2 to 57a2

མི་ལ་ལུས་ཆས་ཡ་མ་ཟུང་དུ་འོང༔ བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡ་མ་ཟུང་དུ་འགྲོ༔ དགེ་རྒྱས་བྲིས་པའི་རི་མོ་ཤུལ་རྗེས་འོང༔ ཁམས་ཀྱི་སྲིན་མོ་རྫོང་གསུམ་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཁམས་པ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱི་མིང་ཅན་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་ཁམས་སྟོད་དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་གྲགས་པ་ནི། ཁམས་ཡུལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་སྐྱེ་མཐར་གསལ། ཁམས་ཀྱི་སྲིན་མོ་རྫོང་ཞེས་བྱ་བ་ཁམས་དྭགས་པོའི་ཡུལ་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རིའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྦས་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་བགྲོད་དཀའ་བ་སྲིན་པོ་སྲིན་མོ་རྡོ་རྗེ་རྫོང་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་དུང་མཚོ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་དུའང་གསལ་བ་ལྟར་གནས་དེ་ཉིད་ནས་གཤིན་རྗེ་ཟླ་གསང་རོལ་པ་དང་། ལས་གཤིན་སྤྲེལ་སླག་ཅན། དྲག་སྔགས་སྐོར་བདུན་སོགས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་གཏེར་སྟོན་ཀུན་སྤྱོད་རྩུབ་པས་རྐྱེན་ལམ་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཐོག་སྔས་པས་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཅིའང་མ་མཐོང་མོད། དྲག་སྔགས་སྐོར་བདུན་རྗེ་བླ་མར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱིས་སུ་འཁོན་ཀླུ་དབང་སྲུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཉི་མ་གྲགས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཕྱངས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་དག་བྱོན་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉིད་དོ།

mi la lus chas ya ma zung du 'ong:_bstan pa'i chos kyang ya ma zung du 'gro:_dge rgyas bris pa'i ri mo shul rjes 'ong:_khams kyi srin mo rdzong gsum gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_khams pa nyi ma grags kyi ming can 'byung:_zhes pa'i khams stod dwags po gter ston nyi ma grags pa ni/_khams yul stod du 'khrungs/_lha lung dpal rdor gyi skye mthar gsal/_khams kyi srin mo rdzong zhes bya ba khams dwags po'i yul sgam po gdar gyi ri'i rgyab phyogs kyi sbas yul lta bu shin tu bgrod dka' ba srin po srin mo rdo rje rdzong gsum du grags pa zhig yod tshul dung mtsho ras pa'i rnam thar du'ang gsal ba ltar gnas de nyid nas gshin rje zla gsang rol pa dang /_las gshin sprel slag can/_drag sngags skor bdun sogs mngon spyod kyi skor mang du spyan drangs na'ang gter ston kun spyod rtsub pas rkyen lam du gshegs pa dang thog sngas pas deng sang dpe lung gi rgyun ci'ang ma mthong mod/_drag sngags skor bdun rje bla mar yang gter gyi tshul du bka' babs pa yin no/_/phyis su 'khon klu dbang srung ba'i rnam 'phrul rang gzhan gyi phyogs la nyi ma grags pa'i mtshan gyi cod pan 'phyangs pa'i gter ston chen po dag byon pa'i rnam thar ni yongs su grags pa nyid do