Mañjuśrīmitra


འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་
'jam dpal bshes gnyen

Mañjuśrīmitra
Mañjuśrīmitra

Manjushrimitra.jpg
Other names
  • མཉྫུ་ཤྲཱི་མི་ཏྲ་
  • many+dzu shrI mi tra
About
Has following emanations
Jamyang Khyentse Wangpo
Teachers
dga' rab rdo rje
Students
Śrīsiṃha
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P8398
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ (Vol. 17, Text 32)
  2. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། །སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ (Vol. 17, Text 33)
  3. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ (Vol. 17, Text 34)
  4. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་འཁོར་ལོ་ (Vol. 17, Text 35)
  5. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་མཚོན་ཆ་ (Vol. 17, Text 36)
  6. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་རིམ་པ་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་སྦྱིན་ (Vol. 17, Text 37)
  7. སྙན་བརྒྱུད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྱག་རྒྱ་གསང་བའི་བཅུད་འདུས་ (Vol. 17, Text 38)
  8. དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་མངོན་དུ་ཕྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ (Vol. 33, Text 40)