Kun bzang bde chen rgyal po

Revision as of 03:37, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་
kun bzang bde chen rgyal po

Kunzang Dechen Gyalpo

Other names
  • སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེ་
  • smon lam rdo rje
Dates
Birth:   18th Century
Place of birth:   bsam yas
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nyenchen Palyang
Teachers
Thugs mchog rdo rje
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P685
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེ་ (kun bzang bde chen rgyal po smon lam rdo rje)

Page #s for bio of this person: 654 to 656

Folio #s for bio of this person: 157b4 to 158b2

།ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའམ་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེ་ནི། བསམ་ཡས་རྒོད་དཀར་ལའི་ཞོལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་ལྔ་ཙམ་ནས་ལྷ་འདྲེ་དམ་ལ་འདོགས་པ་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཤུགས་འབྱུང་དུ་སྤྱད། བསམ་ཡས་རབ་བྱུང་གྲྭ་ཚང་དང་འཕྱོང་རྒྱས་དཔལ་རིར་གསན་སྦྱང་མཛད། རྩུབ་རི་གྲུབ་ཆེན་སོགས་ལས་གདམས་ཁྲིད་མང་དུ་གསན། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་རྩ་བའི་བླ་མར་བསྟེན། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལ་བརྟེན། ཉེར་དྲུག་ལོར་ཀོང་སྟོད་དྭགས་སྨད་རོལ་བུའི་གནས་ནས་རིགས་ལྔ་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། དེ་ནས་རིམ་པར་སྤུ་བོ་དགའ་བ་ལུང་བསམ་ཡས་ཀྱི་སྐོར་སོགས་ནས་ཆོས་དང་རྟེན་དང་དམ་རྫས་མང་པོ། རྒྱང་རྩེའི་ཉེ་འདབས་རྩེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་ནས་ཇོ་བོ་རྗེས་སྦས་པའི་མོས་པ་རྣམ་བཞིའི་གདམས་ཟབ་སོགས་སྔ་ཕྱིར་གཏེར་ཁ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་བཞེས་པར་གྲགས་ཤིང་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མང་པོའང་བསྟན། གཞན་ཡང་དྭགས་པོ་ལ་ཐོག་ཟུར་མཁར་གྱི་ཕུག་གནམ་ལྕགས་བྲག་ནས་གསོ་དཔྱད་ངོ་མཚར་ཅན་སྨན་གཞོང་ཨ་རུ་ར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སོགས་གཏེར་དུ་བཞེས་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གིས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས། རྒྱལ་ཚབ་དེ་མོ་རིན་པོ་ཆེས་ཏི་ཤྲཱིར་བཀུར་ཞིང་བསམ་ཡས་ཞིག་གསོས་དུས་ས་འདུལ་ཡང་མཛད། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་བླུག་སྐུ་སྟོང་ཕྲག་ཕུལ་བ་དེང་སང་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་དུ་གྲགས། ལྷ་ལྡན་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་མཇལ་དུས་ཐུགས་ཀ་ནས་རིང་བསྲེལ་སྲན་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ཞིང་ལུང་བསྟན་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ། དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་རྒྱུད་ཉག་ཕྲ་བ་ལ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་སྐུ་རིམ་ཞུས་པས་གདུང་རྒྱུད་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་བ་སོགས་མཛད་བཟང་གི་རླབས་ཆེ། ཀོང་པོར་ཆོས་གླིང་སྤྲུལ་སྐུ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་འབྲུག་ཐང་དགོན་ཕུལ་བ་ལ་གདན་ཆགས་ནས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན་ཏེ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས། ཆོས་བརྒྱུད་ཐོར་བུ་ཙམ་བྱུང་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཙམ་ཞིག་ཐོས་སོ།

a tsa ra dpal dbyangs kyi rnam 'phrul kun bzang bde chen rgyal po'am smon lam rdo rje ni/_bsam yas rgod dkar la'i zhol du 'khrungs/_dgung lo lnga tsam nas lha 'dre dam la 'dogs pa sogs brtul zhugs kyi spyod pa shugs 'byung du spyad/_bsam yas rab byung grwa tshang dang 'phyong rgyas dpal rir gsan sbyang mdzad/_rtsub ri grub chen sogs las gdams khrid mang du gsan/_khyad par rig 'dzin thugs mchog rdo rjes rjes su bzung zhing rtsa ba'i bla mar bsten/_dgung lo bcu gcig par gter gyi kha byang phyag tu son pa la brten/_nyer drug lor kong stod dwags smad rol bu'i gnas nas rigs lnga snying po'i skor rnams spyan drangs/_de nas rim par spu bo dga' ba lung bsam yas kyi skor sogs nas chos dang rten dang dam rdzas mang po/_rgyang rtse'i nye 'dabs rtse chen sgrol ma lha khang nas jo bo rjes sbas pa'i mos pa rnam bzhi'i gdams zab sogs snga phyir gter kha bco brgyad tsam bzhes par grags shing de dag gi skabs su ngo mtshar ba'i rdzu 'phrul gyi bkod pa mang po'ang bstan/_gzhan yang dwags po la thog zur mkhar gyi phug gnam lcags brag nas gso dpyad ngo mtshar can sman gzhong a ru ra rnam par rgyal ba sogs gter du bzhes kyang rten 'brel gyi dbang gis 'dabs gter du sbas/_rgyal tshab de mo rin po ches ti shrIr bkur zhing bsam yas zhig gsos dus sa 'dul yang mdzad/_o rgyan rin po che'i blug sku stong phrag phul ba deng sang rig 'dzin lha khang du grags/_lha ldan shAkya mu ni mjal dus thugs ka nas ring bsrel sran 'bru tsam zhig spyi bor phebs pa kun gyis mthong zhing lung bstan khyad par can thob/_dpal sa skya pa'i gdung rgyud nyag phra ba la bdag chen kun dga' blo gros kyi bka' bzhin sku rim zhus pas gdung rgyud rin po che 'khrungs ba sogs mdzad bzang gi rlabs che/_kong por chos gling sprul sku 'jig rten dbang phyug gis 'brug thang dgon phul ba la gdan chags nas gdul bya mtha' yas pa la thar pa'i sa bon bskrun te ngo mtshar ba'i ltas dang bcas gzhan don du gshegs/_chos brgyud thor bu tsam byung zhing kho bos kyang rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi chos skor tsam zhig thos so


List of Cycles Associated with this Person

  1. Rtsa gsum zab mo kun 'dus (3 of 3 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་དོ་ཤལ་ (Vol. 5, Text 18)
  2. བླ་མ་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཆོག་བསྒྲིགས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པདྨའི་དགོངས་རྒྱན་ (Vol. 5, Text 19)
  3. རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ལས། སྨིན་བྱེད་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཕྱག་ལེན་པདྨའི་དོ་ཤལ་ (Vol. 5, Text 20)