Grub thob dngos grub

Revision as of 17:48, 28 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་
grub thob dngos grub

Druptop Ngödrup

Other names
 • བཞོད་སྟོན་དངོས་གྲུབ་
 • དངོས་གྲུབ་གྲགས་འབར་
 • bzhod ston dngos grub
 • dngos grub grags 'bar
Dates
Birth:   1088
Place of birth:   gtsang
About
Religious Affiliations
Nyingma; Bon
Is emanation of
Vairotsana
Students
Nyang ral nyi ma 'od zer
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1667
Catalog Pages
Notes
The alternate names, date of birth, and BDRC link given for this figure come from the Bon tradition for whom he was also a terton.
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ (grub thob dngos grub)

Page #s for bio of this person: 416 to 417

Folio #s for bio of this person: 38b3 to 39a4

འཛིམ་གྱི་བྱ་ར་འདབས་འདྲ་དཀོན་མཆོག་མཚན༔ སྡེ་དགོན་ཟ་འོག་ཁ་ཕྱེ་འདྲ་བ་འབྱུང༔ གཙང་གི་རི་བོ་ཆེར་སྦས་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ནི། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོར་སྣང་། མི་ཡུལ་དུ་ལོ་སུམ་བརྒྱར་བཞུགས་ཤིང་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་གྲགས། མངའ་བདག་ཉང་གིས་ཀྱང་བཀའ་བརྒྱད་བཀའ་མ་རྫོང་འཕྲང་གསན་ཅིང་དེའི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས། གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་འགའ་ཞིག་ཀྱང་གནང་བར་གསུངས། འདིས་གཙང་རི་བོ་ཆེ་ནས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་མང་དུ་བཞེས་ཤིང་། ཁྱད་པར་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱུད་ཞལ་གདམས་སྒྲུབ་སྐོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གི་གཙང་ཁང་བྱང་གི ་རྟ་མགྲིན་ ཞབས་འོག་དང་ནཱ་ག་ཀུ་བེ་རའི་བརླ་གཡོན་པར་སྦས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཤིང་ཁྲི་སྲོང་ལའང་རྗེས་སུ་བསྟན། སླར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཐོག་མར་བཞེས། དེ་ནས་མངའ་བདག་ཉང་དང་ལྷ་རྗེ་དགེ་བ་འབུམ་གྱིས་ཀྱང་ཆ་ལག་རིམ་པར་བཏོན་པའི་གླེགས་བམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་དང་རྒྱལ་པོ་བཀའ་ཆེམས་སུ་གྲགས་པ་གཏེར་སྟོན་གསུམ་གྱི་གཏེར་ཆོས་ཡིན་ཀྱང་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་སུ་འདྲེན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་དབང་ལུང་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར། བོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཞོད་སྟོན་དངོས་གྲུབ་ཟེར་ཞིང་མཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་སྐུ་རྒྱབ་ནས་བཏོན་པའི་བསྒྲགས་པ་སྐོར་གསུམ་དང་རྫོགས་ཆེན་ཡང་རྩེ་ཀློང་ཆེན་སོགས་ད་ལྟའི་བར་ཡོད་པར་སྣང་།

'dzim gyi bya ra 'dabs 'dra dkon mchog mtshan:_sde dgon za 'og kha phye 'dra ba 'byung:_gtsang gi ri bo cher sbas gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston grub thob dngos grub ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston grub thob dngos grub ni/_lo chen bai ro'i rnam 'phrul gtsang du 'khrungs/_rten sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen por snang /_mi yul du lo sum brgyar bzhugs shing 'chi med tshe'i rig 'dzin chen por grags/_mnga' bdag nyang gis kyang bka' brgyad bka' ma rdzong 'phrang gsan cing de'i rgyun da lta'i bar bzhugs/_gter gyi kha byang 'ga' zhig kyang gnang bar gsungs/_'dis gtsang ri bo che nas kyang gter kha mang du bzhes shing /_khyad par chos rgyal srong btsan sgam pos thugs rje chen po'i mdo rgyud zhal gdams sgrub skor dang bcas pa rnams ra sa 'phrul snang gi gtsang khang byang gi_ rta mgrin _zhabs 'og dang nA ga ku be ra'i brla g.yon par sbas pa o rgyan chen pos gzigs shing khri srong la'ang rjes su bstan/_slar yang gter du sbas pa 'di nyid kyis thog mar bzhes/_de nas mnga' bdag nyang dang lha rje dge ba 'bum gyis kyang cha lag rim par bton pa'i glegs bam yongs su rdzogs par ma Ni bka' 'bum dang rgyal po bka' chems su grags pa gter ston gsum gyi gter chos yin kyang gtso bo'i dbang du byas nas grub thob dngos grub kyi gter chos su 'dren cing phrin las rgya che la rgyun mi 'chad par yongs su grags shing /_kho bos kyang dbang lung khrid dang bcas pa yongs su rdzogs par thob pa'i skal bzang du gyur/_bon po rnams kyis bzhod ston dngos grub zer zhing mkho mthing rnam snang sku rgyab nas bton pa'i bsgrags pa skor gsum dang rdzogs chen yang rtse klong chen sogs da lta'i bar yod par snang


List of Cycles Associated with this Person

 1. Thugs rje chen po 'gro 'dul yid bzhin nor bu (1 of 1 Texts)
 2. Thugs rje chen po rgyal po lugs (9 of 9 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

 1. ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྒྲུབ་ཁོག་ཆེན་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་དབྱུང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདོད་འབྱུང་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ (Vol. 21, Text 30)
 2. ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཞལ་གདམས་ལས་བྱུང་བའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ལག་ལེན་བཅུད་འདུས་བདུད་རྩིའི་རྒྱལ་པོ་ (Vol. 21, Text 31)
 3. ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་འགག་དོན་བསྡུས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ (Vol. 21, Text 32)
 4. ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་བསྐྱེད་རིམ་སྐོར་གྱི་ལས་ཚོགས་དྲུག་སྐོར་དྲུག་པ་དང་རྒྱུན་སྤྱོད་ལས་ཚོགས་བསྡུས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ (Vol. 21, Text 33)
 5. སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་མ་ཎིའི་ལས་ཚོགས་ (Vol. 21, Text 34)
 6. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ (Vol. 21, Text 35)
 7. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོའི་བཅུད་འདུས་ (Vol. 21, Text 36)
 8. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ (Vol. 21, Text 37)
 9. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ (Vol. 61, Text 17)
 10. རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་བྱ་ཚུལ་དང་སྒོམ་ལུང་བཅས་ (Vol. 61, Text 18)