Dung mtsho ras pa snga ma


དུང་མཚོ་རས་པ་སྔ་མ་
dung mtsho ras pa snga ma

Dungtso Repa "The Earlier"

Dates
Birth:   13th Century
Death:   1329
Place of birth:   yar lung
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Nyang Tingedzin Zangpo
Has following emanations
Dungtso Repa "The Later"
Students
kun dga' 'bum ma · 'khrul zhig sna'u ba
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1801
Treasury of Lives Link
http://www.treasuryoflives.org/biographies/view/Dungtso-Repa--The-Earlier-/3121
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: དུང་མཚོ་རས་པ་སྔ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་འམ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ (dung mtsho ras pa snga ma shes rab rgya mtsho 'am rin chen bzang po)

Page #s for bio of this person: 546 to 547

Folio #s for bio of this person: 103b4 to 104a4

།ཉང་བན་ཏིང་འཛིན་བཟང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྐྱེས་བུ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་དུང་མཚོ་རས་པ་སྔ་མ་ནི་ཡར་ལུང་དུ་འཁྲུངས། གཞོན་དུས་ནས་གདན་ས་མཐིལ་དུ་ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པའི་མཚན་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་དང་། སྒམ་པོ་རྡོར་བློ་བ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་མཚན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་གསོལ། ཁ་རག་གཡུ་མཚོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཁམས་པའི་དྲུང་དུ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཞུས་པའི་སྐབས། དེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་གཡུ་མཚོར་བྱོན་ནས་དེའུ་ཞིག་གི་ཁར་སྤྱིལ་པོ་འདུག་པར་དཀའ་ཐུབ་ལ་བསྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མཛད། སྤྱིལ་པོའི་གཏིང་ནས་ཁ་བྱང་རྙེད་པས་དེའི་དོན་སྒམ་པོར་བྱོན། མཚོ་འོག་མའི་འཁྱགས་པ་བསྐུམ་ཁྲུ་གང་གི་འོག་ནས། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱེས་བུ་ཡེ་རྡོར་གཉིས་ཀྱིས་སྦས་པའི་ཆོས་གཏེར། རྡོ་སྒྲོམ་ནང་དུ་ནེའུ་ལེའི་གཟུགས། དེའི་ནང་དུ་ཤོག་དྲིལ་དར་སྣ་ལྔས་དྲིལ་བ་དང་ནཱ་རོ་པའི་དབང་བུམ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས་སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་འཕོ་བ་གྲོང་འཇུག་གི་སྐོར་རྣམས་བྱོན་ཏེ་སེམས་ཁྲིད་སྔར་དུས་དར་རྒྱས་ཆེ། དེང་སང་ཡང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལས་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་ལུང་དང་གྲོལ་མཆོག་ཁྲིད་བརྒྱ་ལས་ལུང་ཁྲིད་བར་མ་ཆད་པར་ནོས། འདིས་གཉལ་དུ་དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུངས་ས་དུང་མཚོ་ལྷ་ཁང་སོགས་རྟེན་བཞེངས་མང་པོ་མཛད། ཚལ་པ་དྲུང་ཆེན་སྨོན་ལམ་པ་དང་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་སོགས་ལ་དངོས་རྫས་མང་པོ་ཕུལ་ནས་ལྷ་ས་བསྐོར་མི་རྣམས་ལ་སྐྱོ་ཚུལ་ཚུགས་པའང་བཤད་དོ།

nyang ban ting 'dzin bzang po'i rnam 'phrul skyes bu ye shes rdo rje'i skye ba dung mtsho ras pa snga ma ni yar lung du 'khrungs/_gzhon dus nas gdan sa mthil du chos sgor zhugs pa'i mtshan shes rab rgya mtsho dang /_sgam po rdor blo ba la bsnyen par rdzogs pa'i mtshan rin chen bzang po gsol/_kha rag g.yu mtshor 'khrul zhig khams pa'i drung du dka' thub kyi sdom pa zhus pa'i skabs/_des lung bstan pa ltar g.yu mtshor byon nas de'u zhig gi khar spyil po 'dug par dka' thub la bsten te sgrub pa mdzad/_spyil po'i gting nas kha byang rnyed pas de'i don sgam por byon/_mtsho 'og ma'i 'khyags pa bskum khru gang gi 'og nas/_dwags po rin po che dang /_skyes bu ye rdor gnyis kyis sbas pa'i chos gter/_rdo sgrom nang du ne'u le'i gzugs/_de'i nang du shog dril dar sna lngas dril ba dang nA ro pa'i dbang bum sogs spyan drangs pa las sems khrid yid bzhin nor bu dang 'pho ba grong 'jug gi skor rnams byon te sems khrid sngar dus dar rgyas che/_deng sang yang rgyun bzhugs pa las zur mang snyan brgyud las lung dang grol mchog khrid brgya las lung khrid bar ma chad par nos/_'dis gnyal du dwags po rin po che 'khrungs sa dung mtsho lha khang sogs rten bzhengs mang po mdzad/_tshal pa drung chen smon lam pa dang kun dga' rdo rje sogs la dngos rdzas mang po phul nas lha sa bskor mi rnams la skyo tshul tshugs pa'ang bshad do