Dbon sras khyung thogs


དབོན་སྲས་ཁྱུང་ཐོགས་
dbon sras khyung thogs

Önse Khyungtok

Other names
  • གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་
  • gu ru dbon gsas khyung thog
Dates
Birth:   17th Century
Place of birth:   lha rtse
About
Religious Affiliations
Nyingma; Sakya
Is emanation of
Vairotsana
Students
chos rje gling pa
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: ལ་སྟོན་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་ (la ston stag mo gter ston gu ru dbon gsas khyung thog)

Page #s for bio of this person: 626 to 627

Folio #s for bio of this person: 143b3 to 144a3

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་ཡང་སྤྲུལ་ལ་སྟོད་སྟག་མོ་གཏེར་སྟོན་གུ་རུ་དབོན་གསས་ཁྱུང་ཐོག་ཏུ་གྲགས་པ་ནི། གཙང་ལྷ་རྩེ་དང་ཉེ་བར་རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དུས་ཙམ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། ཐོག་མར་ས་སྐྱའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མདོ་སྔགས་ལ་གསན་པ་ཅུང་ཟད་མཛད། སླར་བྱང་གཏེར་གྱི་ཆོས་བཀའ་ཅི་རིགས་པ་གསན་ནས་རིག་འཛིན་གདུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་སྐབས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བབས་ཏེ་རུ་ལག་རྒྱང་གི་ཡོན་པོ་ལུང་བྲག་བྱ་ཁྱུང་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས། རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་སོགས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། ཡན་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་བྱང་ལས་གསལ་བ་ལྟར་དབུས་སུ་བྱོན་ནས། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་རས་ཆུང་ཕུག་ཏུ་བཞུགས་སྐབས་མཇལ། ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་ཡོད་ཚུལ་ལུང་བྱང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཕུལ་ཅིང་གསང་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་བདག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ལ་བརྟེན། ཕྱིས་ནས་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་ཆོས་གླིང་རང་གི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བས་རྗེ་འདི་ཉིད་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་དུ་ངེས་མོད། སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བས། ཟབ་གཏེར་གྱི་རྒྱུན་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བར་མ་འཚལ་ཕྱིར་འདིར་མདོ་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་ཀྱི་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཧྲཱིཿགཅིག་མ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཅེས་ཟབ་ཅིང་འདྲིལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཉུང་ངུ་རྗེ་བླ་མར་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བབས་པ་བདག་གིས་ནོས་པའང་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ།

lo chen bai ro'i yang sprul la stod stag mo gter ston gu ru dbon gsas khyung thog tu grags pa ni/_gtsang lha rtse dang nye bar rgyal dbang ye shes rdo rje'i dus tsam 'khrungs/_rten sngags btsun gyi tshul du bzhugs/_thog mar sa skya'i phyogs kyi mdo sngags la gsan pa cung zad mdzad/_slar byang gter gyi chos bka' ci rigs pa gsan nas rig 'dzin gdung sgrub kyi nyams bzhes gnang skabs zab gter gyi kha byang babs te ru lag rgyang gi yon po lung brag bya khyung 'dra ba'i mgul nas/_rdzogs chen kun bzang snying thig sogs bla rdzogs thugs gsum gyi skor spyan drangs/_yan lag tshe sgrub kyi lung byang las gsal ba ltar dbus su byon nas/_rig 'dzin chos rje gling pa ras chung phug tu bzhugs skabs mjal/_zab gter gyi bka' babs yod tshul lung byang dang bcas pa yongs grags su phul cing gsang ba'i tshul gyis chos bdag tu rten 'brel bsgrigs pa la brten/_phyis nas rig 'dzin sprul pa'i gter ston chen por gyur pa chos gling rang gi rnam thar du gsal bas rje 'di nyid tshad thub kyi gter ston du nges mod/_sku tshe dang phrin las rgya cher ma byung bas/_zab gter gyi rgyun ji tsam 'phel bar ma 'tshal phyir 'dir mdo tsam bris pa yin la/_'di nyid kyi rdzogs chen kun bzang thugs tig gi cha lag tshe sgrub hrIHgcig ma ye shes srog tig ces zab cing 'dril ba'i chos tshan nyung ngu rje bla mar byin rlabs nye brgyud kyi tshul du babs pa bdag gis nos pa'ang skal bzang du mtshon no


List of Cycles Associated with this Person

  1. Tshe sgrub ye shes srog tig (2 of 2 Texts)

List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རིགས་བདག་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ (Vol. 20, Text 32)
  2. ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྲོག་ཏིག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ (Vol. 20, Text 33)