Dam can rdo rje legs pa mgar dmar

From Rinchen Terdzö
Revision as of 18:30, 12 July 2016 by Jeremi (talk | contribs) (XML import Add More cycles)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle

  དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་གསང་སྒྲུབ་དགྲ་བོའི་སྲོག་གི་སྤུ་གྲི་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod rat gling dam can mgar dmar
  Location Volume 38, Text 44, Pages 573-600
  Cycle Dam can rdo rje legs pa mgar dmar
  Authored by Rat+na gling pa
  Revealed by Rat+na gling pa
  Colophon
  • First colophon page 579: བདག་འདྲ་རཏྣ་གླིང་པ་ངས། ཁྱི་ལོ་རྟ་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ལ། །གནམ་སྐས་བྲག་ནས་བཏོན་པ་ཡིན། །གཡུ་མཚོའི་མགུལ་དུ་ཤོག་སེར་ངོས་ནས་བཤུས་པའོ།།
  • Second colophon page 581: རཏྣ་གླིང་པས་གནམ་སྐས་བྲག་ནས་བཏོན་པའོ།།
  • Third colophon (treasure) page 586: ཨོ་རྒྱན་གསུང་བཞིན་བདག་མཁར་ཆེན་བཟས་ཡི་གེ་ལ་བཀོད་དེ༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་དུ་གནམ་སྐས་བྲག་ལ་སྦས་སོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ ྈྈྈྈྈྈྈ ྈྈྈ ཕྱི་མའི་དུས་སུ་ལས་ཅན་བུ་དང་འཕྲད༔ ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་གཏེར་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག༔ གཏེར་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ ཟབ་རྒྱ༔ གཏད་རྒྱ༔
  • Third colophon (revealer) page 586: གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པ་ཡི། ནོར་བདག་ཟབ་ངེས་པ་ཡིན༔ ཤོག་སེར་སྒྲུབ་ཐབས་མཐོ་དོ་པ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ནས་བཤུས་སོ
  • Fourth colophon page 592: སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པས་གནམ་སྐས་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་པའོ།།
  • Fifth colophon (treasure) page 594: ཞེས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་སོ༔ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་གསོལ་ཁ་འདི༔ བདག་འདྲ་ཨ་ཙ་ར་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལ་ཡག་མོན་མཁར་སྟེང་དུ་བྲིས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Fifth colophon (revealer) page 595: རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་མ་གནམ་སྐས་མའོ
  • Sixth colophon page 600: སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པའི་ཐུགས་ཏིག་གོ །ཟབ་བོ
  སྐྱེས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ
  Front left margin rdor legs
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 54, Pages 643-650
  Cycle Dam can rdo rje legs pa mgar dmarByang gter
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canRat+na gling pa
  Colophon སྐྱེས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ