Brang ti rgyal nye mkhar bu

Revision as of 20:03, 28 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ་
brang ti rgyal nye mkhar bu

Drangti Gyalnye Kharbu

Other names
  • བྲང་ཏི་རྒྱལ་གཉེར་མཁར་ཕུག་
  • བྲང་ཏི་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་
  • brang ti rgyal gnyer mkhar phug
  • brang ti rgyal ba bzang po
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
Catalog Pages
Notes
It is unclear whether this figure refers to either brang ti rgyal gnyer mkhar phug BDRC P5529 or brang ti rgyal ba bzang po BDRC 95015, neither of which match up with Kongtrul's bio. The former, whom was a circa 7th century royal physician, is too early a figure to have been the revealer. While the latter, whom was one of the bod sman mkhas pa mi dgu mentioned by Kongtrul, seems to have been the son of the figure Kongtrul claims passed down the treasure. Though, as he states, he couldn't find an extensive history of this figure, so he might have been mistaken on certain details. However, elsewhere it is written that the latter is the rebirth of the former. See BDRC W17722, pg 74
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ་ (brang ti rgyal nye mkhar bu)

Page #s for bio of this person: 545 to 546

Folio #s for bio of this person: 103a4 to 103b1

།བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱས་པ་ཞིག་མ་མཐོང་ཡང་། བྲང་ཏི་རྒྱལ་ཉེ་མཁར་བུ་ཞེས་པ་བོད་སྨན་མཁས་པ་མི་དགུའི་གྲས་བྲང་ཏིའི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། འདིས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱིས་སྦས་པའི་རྩ་སྒྲུབ་དང་གསོ་དཔྱད་སྐོར་འགའ་ཞིག་བསམ་ཡས་གནམ་སྟེགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཀ་ཞུའི་ནང་ནས་གཏེར་བཏོན་ཅིང་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་རྟགས་ཐོན་པར་གྲགས་ཤིང་། དེ་ནས་བྲང་ཏི་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ་སོགས་ལས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པར་བཤད་ཀྱང་དེང་སང་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྡེར་བྲམ་ཟེ་སེར་སྐྱ་སྤུན་གསུམ་གྱི་བཀའ་གཏད་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་སོ།

brang ti rgyal nye mkhar bu'i lo rgyus rgyas pa zhig ma mthong yang /_brang ti rgyal nye mkhar bu zhes pa bod sman mkhas pa mi dgu'i gras brang ti'i rgyud du 'khrungs/_'dis slob dpon rin po che dang khri srong lde'u btsan gyis sbas pa'i rtsa sgrub dang gso dpyad skor 'ga' zhig bsam yas gnam stegs bcu gsum gyi ka zhu'i nang nas gter bton cing bsgrubs pas grub rtags thon par grags shing /_de nas brang ti 'jam dpal bzang po sogs las rim par brgyud par bshad kyang deng sang g.yu thog snying thig gi chos sder bram ze ser skya spun gsum gyi bka' gtad tsam zhig bzhugs so


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. བྲང་ཏིའི་དངུལ་བྲེ་ལས་དྲང་སྲོང་སེར་སྐྱ་སྤུན་གསུམ་གྱི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཐོང་གསལ་མེ་ལོང་ (Vol. 29, Text 10)