Bon po drag rtsal


བོན་པོ་དྲག་རྩལ་
Bon po drag rtsal

Bönpo Drakstal

Other names
  • རྡོ་རྗེ་འབར་
  • rdo rje 'bar
About
Religious Affiliations
Nyingma
Is emanation of
Vairotsana · dpal gyi seng ge
Links
Catalog Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: བོན་པོ་བྲག་ཚལ་རྡོ་རྗེ་འབར་ (bon po brag tshal rdo rje 'bar)

Page #s for bio of this person: 414 to 415

Folio #s for bio of this person: 37b2 to 38a3

སྤ་གྲོ་གནམ་ཐང་དཀར་པོ་སོག་དམག་འཇོམས༔ ལས་སུ་དམེ་འཁྲུགས་བྱེད་ཅིང་ལྕགས་ཆ་གྱོན༔ བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་བོན་པོ་བྲག་ཚལ་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་གཏེར་སྟོན་འདི་གཙང་རོང་ཟར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རུས་བོན་པོ་ཡིན་པས་དེར་གྲགས། བཻ་རོ་དཔལ་སེང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ། རྟེན་སྔགས་འཆང་། སྐུ་གཟུགས་ཆེ་སྟོབས་ལྡན་པ་ལ་བླ་དྭགས་མཚན་བྲག་ཚལ་དང་། གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་འབར་དུ་གྲགས། བུམ་ཐང་རྩིས་ལུང་ནི། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལི་མ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ཁང་ལ། མོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཡིན། གཏེར་གནས་དེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་གུ་རུ་བཞི་པ། གུ་རུ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་མཚོན་ཤྲཱི་སིང་ཧའི་རྫོགས་རིམ་བླ་མ་དམར་ཁྲིད་ཟེར་བའི་པུསྟི་གདན་དྲངས། འདི་ཡི་ནང་ན། སྒོམ་མ་མྱོང་དང་བྲལ་མ་མྱོང། །མི་སྒོམ་དོན་དང་མི་འབྲལ་བ། ཟེར་བའི་མན་ངག་དེ་ཡོད་གསུངས། འདི་བྱང་གཏེར་ཀ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཡང་འབྱུང་། གཞན་ཡང་ཕུར་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྐོར་དང་། ཤངས་ཀྱི་སྐྱེ་ཀ་ཐང་ཤིང་བྲག་ནས་བཏོན་པའི་རཱ་ཧུ་ལ་ཤི་ས་བསྟན་པ་རུ་སྦལ་ནག་པོའི་སེར་སྲུང་བཅས་ཆོག་མ་ཟབ་པའི་བཀའ་རྒྱ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན་མའི་སྐོར་སོགས་ཆོས་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་རཱ་ཧུ་ལ་ཤི་ས་བསྟན་པ་ཙམ་གྱི་ལུང་ད་་་་་་ལྟའང་སྣང་། ཕྱིས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་བཀའ་བབས་པའི་ཚེ་གུར་སྦྲགས་མའི་གདམས་ཟབ་གཏེར་རྙིང་དང་མཐུན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་སོ།

spa gro gnam thang dkar po sog dmag 'joms:_las su dme 'khrugs byed cing lcags cha gyon:_bum thang rtsis lung sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston bon po brag tshal ces bya 'byung:_zhes gter ston 'di gtsang rong zar gyi phyogs su 'khrungs/_rus bon po yin pas der grags/_bai ro dpal seng zung du 'jug pa'i rnam 'phrul/_rten sngags 'chang /_sku gzugs che stobs ldan pa la bla dwags mtshan brag tshal dang /_gsang mtshan rdo rje 'bar du grags/_bum thang rtsis lung ni/_dus gsum sangs rgyas kyi sku li ma bzhugs pa'i lha khang la/_mon pa rnams kyis dkon mchog gsum gyi lha khang zer ba de yin/_gter gnas de nas rdzogs chen gu ru bzhi pa/_gu ru bzhi'i lo rgyus kyis mtshon shrI sing ha'i rdzogs rim bla ma dmar khrid zer ba'i pusti gdan drangs/_'di yi nang na/_sgom ma myong dang bral ma myong/_/mi sgom don dang mi 'bral ba/_zer ba'i man ngag de yod gsungs/_'di byang gter ka dag gi skabs su yang 'byung /_gzhan yang phur pa la sogs pa'i chos skor dang /_shangs kyi skye ka thang shing brag nas bton pa'i rA hu la shi sa bstan pa ru sbal nag po'i ser srung bcas chog ma zab pa'i bka' rgya srog gi rgya can ma'i skor sogs chos mang du yod pa las rA hu la shi sa bstan pa tsam gyi lung da lta'ang snang /_phyis pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la byin rlabs nye brgyud zab mo'i bka' babs pa'i tshe gur sbrags ma'i gdams zab gter rnying dang mthun pa'i ngo mtshar can bzhugs so


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. སློབ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་བཙན་གྱི་མདོས་ཕྲན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ (Vol. 44, Text 3)