Bla ma nor lha

15 Text(s) Associated with this Deity[edit]

ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འཇུག་བདེར་སྤེལ་བ་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod rgyas las theg gling pad+ma rgyal po
Location Volume 50, Text 6, Pages 49-92
Cycle Thugs sgrub yon tan kun 'byung
Authored by Dri med gling pa
Revealed by Dri med gling pa
Colophon
 • First colophon page 52: ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རང་དང་གཞན་མང་གི་ཁ་ཏོན་དུ་ཉེ་བར་མཁོ་ཕྱིར་རྩོམ་འདུན་ཡོད་པའི་སྟེང་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གཏེར་ཆེན་བླ་མས་ལེགས་སོའི་གནང་བ་བསྩལ་པར་བརྟེན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཟུར་མཁར་ཕུ་ལྷ་སྡིང་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་ནགས་ཁྲོད་དུ་བསྡེབས་པའོ། །མངྒ་ལཾ
 • Second colophon page 85: གསང་སྒྲུབ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཀྱི་ལས་བྱང་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ཞེས་བྱ་བ། གངས་རི་དཔལ་གྱི་དོ་ཤལ་འཆང་བའི་ལྗོངས་འདིར་སྣོད་བཅུད་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་གོང་དུ་སྤེལ་བའི་སླད་དུ། གཏེར་སློབ་གནུབས་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པོས་རྒྱལ་བའི་ལོ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་རྒྱལ་ཕུར་འཛོམ་པའི་དུས་དགེ་བར་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ལྟ་བུའི་གནས་མཆོག་དཔལ་ཆུ་བོ་རིར་སྦྱར་བའོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།
 • Third colophon page 90: ཞེས་པའང་གཏེར་སློབ་ཕྲིན་ལས་པའི་ཆོག་བསྒྲིགས་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ་དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།
པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཛམྦྷ་ལའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་འདོད་རྒུའི་གཏེར་བུམ་
Front left margin chog sgrig
Back left margin gter mdzod rgyas las theg gling pad+ma rgyal po
Location Volume 50, Text 7, Pages 93-148
Cycle Thugs sgrub yon tan kun 'byung
Authored by gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub
Revealed by Dri med gling pa
Colophon
 • First colophon page 111: བླ་མ་ནོར་གྱི་བདག་པོའི་དབང་ཆོག་དངོས་གྲུབ་ལྗོན་ཤིང་སྐུར་ཐབས་བཀླག་ཆོག་འདི་ཡང་གཏེར་སློབ་གནུབས་བན་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཀུན་དགའི་ལོ་ནག་ཟླ་ཕྱི་མའི་ཡར་ཚེས་ལ་ངག་སྤོད་དུ་སྤེལ་བའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་ལོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
 • Second colophon page 117: ཞེས་པའང་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་དམ་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་ངོམས་པའི་སྐལ་བཟང་ཕྲིན་ལས་གྲགས་པའི་གསུང་གིས་ཡང་ཡང་དུ་བསྐུལ་ཞིང་། གནས་དང་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བསམས་ནས་གཏེར་སློབ་གནུབས་བན་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་བཟད་སྒེར་སྟོད་དགོན་པར་བྲིས་པའོ། །རང་ལོ་སོ་བདུན་རྒྱལ་བའི་ལོ། །སྨིན་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་་་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད།འདི་བརྩམས་ཚེ། །ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་སྐུ་བརྙན་སོགས། །དགེ་བའི་མཚན་མ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །སརྦ་མངྒ་ལཾ
 • Third colophon page 132: ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་འདོད་གུའི་ཆར་འབེབ་ལག་ཏུ་བླངས་བདེ་ཁྲིགས་ཆགས་དགེ་ལེགས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་བསྩལ་སྙིང་ལ་བཅངས་ཏེ། བསྟན་སྲིད་སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་འབྱོར་ཚོགས་རྒྱས་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་དམིགས་ནས། གཏེར་སློབ་གནུབས་བན་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རབ་འདོད་ཡོངས་འཛིན་གྱི་ལོར་ཉང་ཁོལ་རང་བྱུང་བདུད་རྩིའི་ཁྲུས་རྫིང་གི་འགྲམ་ནས་བཟུང་ངག་སྤོད་དུ་བསྡེབས་ཤིང་ཡི་གེའི་ཕྲེང་བར་འགྱུར་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་ཐེག་དགུའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དར་རྒྱས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ
 • Fourth colophon page 148: བླ་མའི་ནོར་སྒྲུབ་ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་ཀྱིས་ཕྱྭ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་གཏེར་དུང་གཡས་འཁྱིལ་འདི་ཡང་དེང་དུས་བསྟན་སྲིད་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྒོར་མཐོང་ནས་གཏེར་སློབ་གནུབས་བན་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་ལོ་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་གྲུབ་པར་འདོད་རྒུའི་འབྱུང་གནས་བཟད་སྒེར་སྟོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ
གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གཡང་སྐྱབས་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་
Front left margin g.yang skyabs
Back left margin gter mdzod rgyas las chags sprul pad rgyal
Location Volume 50, Text 8, Pages 149-156
Cycle Gu ru pad+ma rgyal po'i g.yang skyabs
Authored by karma bstan 'dzin phrin las
Revealed by karma bstan 'dzin phrin las
Colophon ཞེས་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། མངྒ་ལཾ་
ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ་
Front left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla nor
Location Volume 50, Text 9, Pages 157
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Rin chen dar rgyas
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདི་ལྟར་དགོས་ཞེས་དགེ་སློང་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསུང་ངོར་མཁན་པོ་རཏྣས་བྲིས་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ། །བཀྲ་ཤིས
གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་
Front left margin brgyud 'debs
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 10, Pages 159-160
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Khyentse, Dilgo
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པའང་དཔལ་ལྷ་ལུང་གི་དགེ་སྦྱོང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ནོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་ངག་དབང་མཆོག་ལེགས་ནས་བསྐུལ་བ་བཞིན་དིལ་མཁྱེན་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེ་ལེགས་འཕེལ
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
གཡང་གླུད་མགྲོན་འགུགས་
Front left margin 'gugs pa
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 11, Pages 161-162
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Rin chen dar rgyas
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon འགུགས་པའི་ལྷན་ཐབས་ཤིག་བྲི་བར་སེམས་པའི་སྐབས་སུ་དཀར་པོ་དགེ་བཤེས་པདྨ་ས་བཅུའི་བསྐུལ་ངོར། གཏེར་བློན་རཏྣས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ་
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་
Front left margin las bzhung
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 12, Pages 163-204
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་༧མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ལྗགས་བསྒྲིགས་སུ་མཛད་པ་ལ་གསལ་བྱེད་ཁ་སྐོང་ཕྲན་ཚེགས་དང་བཅས་དག་པར་བྱེད་པ་པོ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ་
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསང་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང་
Front left margin g.yang bsang
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 13, Pages 205-208
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་འདིའང་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱོབ་པ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཞལ་སྐྱིན་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་གསུང་བསྐུལ་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བསྩལ་བའི་མོད་ལ། སྔགས་རིགས་ཀྱི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་པདྨ་གར་དབང་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་ཙ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཚེ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་བ་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 14, Pages 209-210
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Rin chen dar rgyas
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་པ་ལྷོ་བྲང་རི་ཕུག་གི་གནས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཞྭ་དམར་གྱི་ཆོས་སྒར་དུ་འདུལ་འཛིན་རཏྣས་སྤེལ་བ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱེད་
Front left margin skong ba
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 15, Pages 211-213
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Khyentse, Dilgo
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་དཔུང་གཉེན་མཆོག་ནས་རིན་ཆེན་སྨན་གྱི་ནོར་བུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་ཏེ། དཔལ་ན་ལེནྡྲ་གཉིས་པ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམས་སྤྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཕྱྭ་གཡང་ཆོས་ཀྱི་འབྱོར་པ་སྤེལ་བའི་ཞབས་རིམ་སྐབས། འདི་ལྟར་བྲི་བར་འོས་པའི་བཀའ་བསྩལ་པ་བཞིན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་འཕེལ་རྒྱས་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྱུང་དུ་གྱུར་ཅིག་
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུང་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་
Front left margin las tshogs
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 16, Pages 215-233
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་ཚུར་མཐོང་འཇིག་རྟེན་པའི་སྐྱེ་བོ་ནོར་ལ་སྲེད་པས་ཕྱྭ་གཡང་སྒྲུབ་པའི་རྔ་གྱེར་ཙམ་ཆེས་དར་ཡང་ཟབ་ཅིང་གནད་འདྲིལ་ཁྱེར་བདེའི་ཐབས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་དཀོན་པར་སྣང་བས་ལག་ལེན་འདེབས་པ་པོ་བྱུང་ན་ཕན་པའི་སེམས་ཀྱིས། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་གསལ་བྱེད་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་དྲྭ་བ་
Front left margin bkra shis gter bum
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 17, Pages 235-283
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
 • Author colophon page 282: འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཡིག་ཆ་སྟེ་གསུང་འབུམ་ལས་ཕྱུང་བའོ
 • Printer colophon page 283: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷ་ལ་བསྟེན་ནས་མཚུན་བཅོས་དགེ་ལེགས་འདོད་འབྱུང་
Front left margin mtshun bcos
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 19, Pages 291-308
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པའང་སྦྱིན་བདག་འདོད་བསྐང་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཆེད་དུ་ཉེ་གནས་ཐོས་པ་ཅན་འགྱུར་མེད་ཕན་བདེས་བསྐུལ་ངོར། སྒོམ་སྡེ་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་སྐྱོང་བའི་ཡུལ། སྐུ་ལྷ་བཙན་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཞོལ་གནོད་སྦྱིན་དཀར་པོའི་སྦས་ཡུལ་ཡར་འཕེལ་ལུང་དུ་རིགས་འདུས་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི་རྒྱལ་ཚབ། ༧གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་མཚན་སྙན་རྔ་ཡབ་དཀར་པོའི་གྲིབ་བསིལ་གྱིས་ཉེ་བར་འཚོ་བའི་སྐལ་པ་བཟང་པོ་ཅན་པདྨ་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་བས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྨན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ
བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ཕ་མཚུན་གཡང་འགུགས་
Front left margin mtshun bcos
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 20, Pages 309-310
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon
 • Author colophon: ཅེས་པ་འདི་ཡང་འདུལ་འཛིན་རྒན་པོའི་རྣམ་རྟོག་གི་རྦ་རླབས་ལས་བྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
 • Printer colophon: དཔེ་ཚན་འདི་སྔོན་ཆད་གཏེར་མཛོད་དཀྱུས་སུ་མེད་ཅིང་། བལ་ཡུལ་ཞེ་དགོན་གྱི་པར་གསར་འདིར་གསར་བཞག་བྱས་པས་ལུང་རྒྱུན་ལ་ཞིབ་རྟོག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་དབང་ཆོག་ནོར་བུའི་ཆུན་པོ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling bla ma nor lha
Location Volume 50, Text 21, Pages 311-334
Cycle Nor sgrub rin chen bum bzang
Parent Cycle Bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel
Authored by 'jigs med tshe dbang nor bu
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon ཅེས་༧ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱི་ཕྱག་ཐོ་ལྟར་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་འདིའང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་གུ་ཎ་ཡི་ཞབས་ཀྱིས་བཀའ་བསྩལ་པ་དང་། དམ་པ་དུ་མའི་གསུང་གིས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་པ་ལྟར་༼གཏེར་སྲས།་་་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་འགྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་པུཎྱཻ་སིནྡྷུཿརསྟུ་