A tsar+ya sa le


ཨཱ་ཙརྱ་ས་ལེ་
A tsar+ya sa le

Ācāryasale

Other names
  • ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་
  • ཨཱརྻ་སཱ་ལེ་
  • a tsa ra sa le
  • Ar+Ya sA le
Dates
Birth:   8th Century
Place of birth:   India
About
Affiliations
Consort of Ye shes mtsho rgyal
Religious Affiliations
Nyingma
Has following emanations
[[|Drime LhunpoTaksham Nuden Dorje]]
Teachers
Ye shes mtsho rgyal
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P8LS15618
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ (Vol. 21, Text 21)
  2. བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྡུས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲུལ་སྒོ་ (Vol. 22, Text 24)
  3. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ལས་བྱང་གསང་བ་གཅིག་འགྲུབ་ཅེས་ཨཱརྱ་སཱ་ལེའི་ཐུགས་དམ་དྲིལ་བའི་སྙིང་ཆོས་ (Vol. 26, Text 24)