'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu gri

From Rinchen Terdzö
Revision as of 12:06, 14 August 2017 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{CyclePage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle

  ཚེ་བདག་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བཀའ་བཅས་
  Front left margin yang zlog me spur
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 20, Pages 241-255
  Cycle 'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu gri
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Rgya zhang khrom rdo rje 'bar
  Colophon འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་ཀྱི་དབང་དང་བཅས་པའི་ལེ་ཚན་ནོ
  དབང་ལ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཚེ་བདག་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་གཞུང་གི་བསྟོད་རིང་སྦྱོར་ལུགས
  Front left margin yang zlog zur 'debs
  Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
  Location Volume 61, Text 21, Pages 257-259
  Cycle 'jam dpal gshin rje gshed yang zlog me'i spu gri
  Parent Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
  Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
  Revealed by Rgya zhang khrom rdo rje 'bar