'gyur med pad+ma dbang rgyal

Revision as of 05:08, 29 March 2018 by Jeremi (talk | contribs) (XML import of PersonCall tag for Commons querying.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


འགྱུར་མེད་པདྨ་དབང་རྒྱལ་
'gyur med pad+ma dbang rgyal

Padmendrajaya
Gyurme Pema Wangyal

Other names
  • སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་དྲུག་པ་
  • པདྨེནྡྲ་ཛ་ཡ་
  • smin gling khri chen drug pa
  • pad+men+d+ra dza ya
Dates
Birth:   18th Century
About
Affiliations
Son of 'gyur med 'phrin las rnam rgyal
Religious Affiliations
Nyingma
Teachers
'gyur med 'phrin las rnam rgyal
Students
'gyur med 'phrin las chos sgron
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P1815
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཏེར་གསར་སྔགས་སྲུང་མའི་མདོས་ཀྱི་ལས་རིམ་སྒོ་ནས་མ་མོའི་འཁྲུགས་སྐོང་ཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་ (Vol. 39, Text 42)
  2. ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ (Vol. 46, Text 26)