Rtsa sde spyan snga nam mkha' rdo rje


རྩ་སྡེ་སྤྱན་སྔ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་
rtsa sde spyan snga nam mkha' rdo rje

Tsade Chenga Namkha Dorje

Other names
  • བྱ་བྲལ་བ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ་
  • bya bral ba nam mkha' rdo rje
Dates
Birth:   14th Century
About
Religious Affiliations
Nyingma
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P7962
Catalog PagesList of Works in the Rinchen Terdzö

  1. དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་གྲུབ་སྟེར་ (Vol. 25, Text 35)