Difference between revisions of "Terdzo-THA-031"

Line 1: Line 1:
{{UnderConstruction
 
}}
 
{{Header
 
}}
 
= Tibetan Text =
 
<onlyinclude>
 
<div id='tibetan' class='tib-text'>
 
སྨན་མཆོད་ནི། འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བོད་འབངས་སྐྱོང་བའི་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་འཇམ་མགོན་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་གར་དབང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨོན་ལམ་ལས་སད་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་མཛོད། །བཀའ་བབ་ལུང་ཟིན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག །ཆོས་བདག་བརྒྱུད་འཛིན་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྙིགས་དུས་སྐྱབས་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདིའང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།།
 
</div></onlyinclude>
 
= Tsagli =
 
{{TsagliCall}}
 
<headertabs/>
 
== Footnotes ==
 
<references/>
 
==Other Information==
 
{{Footer
 
}}
 
 
{{RTZ Metadata
 
{{RTZ Metadata
 
|classification=Tibetan Publications
 
|classification=Tibetan Publications
Line 22: Line 5:
 
|fulltitletib=བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་
 
|fulltitletib=བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་
 
|fulltitle=bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod
 
|fulltitle=bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod
|citation=[[karma pa]]. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod. In Rin chen gter mdzod chen mo pod bcu pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 10) by 'jam mgon kong sprul, 431. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
+
|citation=[[mkha' khyab rdo rje]]. bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod. In Rin chen gter mdzod chen mo pod bcu pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 10) by 'jam mgon kong sprul, 431. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
|author=karma pa
+
|author=Mkha' khyab rdo rje;
 
|sourcerevealer=Mchog gyur gling pa
 
|sourcerevealer=Mchog gyur gling pa
 
|compiler='jam mgon kong sprul
 
|compiler='jam mgon kong sprul
|authortib=ཀརྨ་པ
+
|authortib=མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ
 
|sourcerevealertib=མཆོག་གྱུར་གླིང་པ
 
|sourcerevealertib=མཆོག་གྱུར་གླིང་པ
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Line 51: Line 34:
 
|multivolumework=Yes
 
|multivolumework=Yes
 
|rectonotes=bsam lhun sman mchod
 
|rectonotes=bsam lhun sman mchod
|personnotes=This is likely written by the 15th Karmapa mkha' khyab rdo rje, but more research needs to be done to verify this.
+
|personnotes=This work is signed only as dpal karma pa, which seems to be the Karmapa 15 based on his usage of this signature in other works.
 
|colophontib=།ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདིའང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།།
 
|colophontib=།ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདིའང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།།
 
|colophonwylie=ces bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod mtshan don sbyar ba 'di'ang sman sgrub skabs nyer mkho'i ched dpal karma pas bris
 
|colophonwylie=ces bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod mtshan don sbyar ba 'di'ang sman sgrub skabs nyer mkho'i ched dpal karma pas bris
Line 57: Line 40:
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagecreationdate=2015/09/02
 
|pagecreationdate=2015/09/02
 +
}}
 +
{{UnderConstruction
 +
}}
 +
{{Header
 +
}}
 +
= Tibetan Text =
 +
<onlyinclude>
 +
<div id='tibetan' class='tib-text'>
 +
སྨན་མཆོད་ནི། འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བོད་འབངས་སྐྱོང་བའི་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་འཇམ་མགོན་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་གར་དབང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨོན་ལམ་ལས་སད་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་མཛོད། །བཀའ་བབ་ལུང་ཟིན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག །ཆོས་བདག་བརྒྱུད་འཛིན་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྙིགས་དུས་སྐྱབས་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདིའང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།།
 +
</div></onlyinclude>
 +
= Tsagli =
 +
{{TsagliCall}}
 +
<headertabs/>
 +
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
==Other Information==
 +
{{Footer
 
}}
 
}}

Revision as of 15:56, 31 July 2017Property "author" has been marked for restricted use.
This page is under construction. Check back later for updated content.
Terdzo-THA-031.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་

bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu'i sman mchod

by  མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ (Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ (Bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor bu)
Volume 10 (ཐ) / Pages 431 / Folios 1a1 to 1a6

[edit]

སྨན་མཆོད་ནི། འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ །ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་བདེ་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བོད་འབངས་སྐྱོང་བའི་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་འཇམ་མགོན་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །གུ་རུའི་ཐུགས་སྲས་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། །གཏེར་ཆེན་བླ་མ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་གར་དབང་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨོན་ལམ་ལས་སད་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་མཛོད། །བཀའ་བབ་ལུང་ཟིན་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་མཆོག །ཆོས་བདག་བརྒྱུད་འཛིན་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྙིགས་དུས་སྐྱབས་གཅིག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་རྣམས་ལ། །སྨན་མཆོད་འབུལ་ལོ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་སྦྱར་བ་འདིའང་སྨན་སྒྲུབ་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་ཆེད་དཔལ་ཀརྨ་པས་བྲིས།།

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).