Difference between revisions of "Terdzo-KI-004-2"

Line 51: Line 51:
 
|rectonotes=rtsa gzhung
 
|rectonotes=rtsa gzhung
 
|versonotes=gter mdzod nyi zla klong gsal dzA bIr brgyud pa phye ma
 
|versonotes=gter mdzod nyi zla klong gsal dzA bIr brgyud pa phye ma
 +
|colophontib=* '''First colophon page 90:''' ཞེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་འདི་ཉིདྈ སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱིས་བགྱིས་པའོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛོད
 +
* '''Second colophon page 98:''' ཅེས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིདྈ ཤུད་པུ་དཔལ་སེང་གི་གདུང་ཕྲེང་ལས་བྱོན་པྈ ཞབས་དྲུང་ཉི་ཟླ་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་ངོརྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱིས་བརྗེད་ཐོར་བྲིས་པའོྈ
 +
* '''Third colophon page 120:''' ཞེས་དེ་ལྟར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་མཚུངས་མེད་འཇའ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་དམར་ཁྲིདྈ སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་སུ་གདམས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཚང་ལ་མ་ནོར་རྫོགས་པ་འདི་ཉིདྈ ཉམས་སྣང་ཟ་ཟིར་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་རུས་མིང་གི་ཐ་ཤལ་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱིས་དུས་ཚེས་ངེས་མེད་དུ་བེར་ཆེན་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་ཉམས་ལེན་ངང་ནས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོྈ ཚེ་གཅིག་འོད་ཕུང་མཆོག་སྒྲུབ་ཟབ་ཆོས་འདིྈ དབང་མེད་ལུང་མེད་དམར་ཁྲིད་ཉམས་མྱོང་མེདྈ དཔེ་བལྟས་ཚིག་ཟིན་ཁ་ཆོས་གཟུ་ལུམ་བྱེདྈ ཆོས་མིན་བསྟན་བཤིག་དམ་ཉམས་མ་ལུས་ཀུནྈ སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་གཟའ་བདུད་ཞལ་དུ་བཞེསྈ བཛྲ་རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃ
 +
* '''Fourth colophon page 155:''' དེ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་ཟབ་ཆོསྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ། འཇའ་ལུས་མཆོག་སྟེར་ཞེས་བྱ་བྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ལམྈ འཛིན་པ་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསུང་ལ་འཕྲི་བསྣན་མེད་པ་དམ་རྒྱྈ གཟའ་བདུད་ཀྱི་རྒྱ་ཡོད་དོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྲུངས་ཤིགྈ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ
 +
* '''Fifth colophon page 165:''' ཞེས་པ་ནི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ཁོ་བོ་བས་མཐའ་རི་ཁྲོད་གཉན་ཁྲོད་དུར་ཁྲོད་ལུང་སྟོང་རྣམས་སུ་ ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་ལོངས་སྤྱོད་སྙན་གྲགས་ཐམས་ཅད་བློས་བཏང་ནས་སྒོམ་པའི་ཚེ་དག་སྣང་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཙིཏྟའི་དཀྱིལ་དུ་སྦས་ནས་སུ་ལའང་མ་བསྟན་ཀྱངྈ དད་ལྡན་མང་པོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཡི་གེར་བྲིས་པའོྈ ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃྈ
 +
* '''Sixth colophon page 170:''' ཅེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའིྈ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་ཆེན་བདེ་ཆེན་པདྨ་གླིང་ཕུག་གི་ངོ་མཚར་ཀུན་གཟིགས་སུ་ཆོས་རྗེ་གྲགས་པས་བསྐུལ་ངོར་གང་ཐོན་དུ་བྲིས་པའོ
 +
* '''Seventh colophon page 179:''' འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ དེ་ཉིད་རང་ཉམས་འཁྲུལ་སྣང་དུྈ ཡང་ཡང་བྱུང་ནས་གདམས་པ་ཡིནྈ སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་དྭངས་མའི་བཅུདྈ སྙིགས་དུས་དུག་ལྔ་བྱོལ་ཉོག་ཏུྈ སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་སྐལ་དམན་ལྈ རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་སྒྲོག་ཕངས་ཀྱངྈ ལས་ལྡན་རྗེས་འཇུག་སྙིང་གི་བུྈ སྐལ་བ་ཅན་གྱི་དོན་སླད་དུྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱིསྈ མ་ཕོད་བརྩེ་བས་གདམས་པའོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོས་བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་བསྲུང་བར་མཛོདྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ
 +
* '''Eighth colophon page 192:''' ཅེས་པ་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ཞེས་བགྱི་བསྈ རང་རེའི་མཆེད་གྲོགས་སྤྲང་ལོང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྤྲང་གླུ་ཟར་ཟིར་དུ་བླངས་པ་འདི་ཡང་གནས་མཆོག་མཁའ་སྤྱོད་ཡང་རྩེར་སྒྲ་འཆལ་དུ་བགྱིས་པའོ
 +
* '''Ninth colophon page 194:''' ཞེས་གསུངས་ནས་འཇའ་ཚོན་དམར་ནག་གི་འཚུབ་མ་འཁྱིལ་ལེ་བ་བྱས་ནས་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་ཡལ་སོངྈ གང་བྱུང་རྫུན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པའོྈ ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཏིས་སྲུངས་ཤིག་རཀྵ
 +
* '''Tenth colophon page 201:''' ཅེས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱིྈ ལས་ཚོགས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་འདི་ཉིདྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ཞེས་པ་བདགྈ འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས་བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་བྱེད་ཚེྈ འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་ཙོ་བ་རར་ཉམས་ཟིར་དུ་བྱུང་བ་བཞིན་ཡི་གེར་བྲིས་པའོྈ གཟའ་མཆོག་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོས་སྲུངས་ཤིག་བཛྲ་རཀྵ་རཱ་ཧུ་ལ་སི་ཧཱུྃྈ སརྦ་མངྒ་ལཾ། །དགེའོ
 +
|colophonwylie=* '''First colophon page 90:''' zhes rnal 'byor gyi dbang phyug dzA ha bIr gyi bla ma brgyud pa'i rnam thar mdor bsdus nor bu'i do shal 'di nyid\_snyigs dus kyi sprang po nyi zla klong gsal gyis bgyis pa'o\_drang srong gza' brgyad bka' yi bya ra mdzod
 +
* '''Second colophon page 98:''' ces rnal 'byor dbang phyug dzA ha bIr gyi gdams pa ngo mtshar ba'i lo rgyus 'di nyid_shud pu dpal seng gi gdung phreng las byon pa_zhabs drung nyi zla rdo rjes bskul ngor\_'ja' lus snang stong rang grol gyis brjed thor bris pa'o
 +
* '''Third colophon page 120:''' zhes de ltar tshe gcig lus gcig gis mtshungs med 'ja' lus sgrub pa'i dmar khrid\_sangs rgyas lag bcangs su gdams pa'i zab khrid tshang la ma nor rdzogs pa 'di nyid\_nyams snang za zir du byung ba la brten te dung dkar rgya mtsho'i rus ming gi tha shal sprang po nyi zla klong gsal gyis dus tshes nges med du ber chen dben pa'i ri khrod du nyams len ngang nas yi ger bkod pa'o\_tshe gcig 'od phung mchog sgrub zab chos 'di\_dbang med lung med dmar khrid nyams myong med\_dpe bltas tshig zin kha chos gzu lum byed\_chos min bstan bshig dam nyams ma lus kun\_snying khrag dwangs ma gza' bdud zhal du bzhes\_badz+ra rA hu la rak+Sha si hU~M
 +
* '''Fourth colophon page 155:''' de rnams rnal 'byor dbang phyug dzA ha bIr gyi zab chos_'ja' lus 'od phung rang grol gyi 'phrul 'khor rtsa 'grel/_'ja' lus mchog ster zhes bya ba_'ja' lus snang stong rang grol lam_'dzin pa rang grol gyi rnal 'byor dbang phyug gsung la 'phri bsnan med pa dam rgya\_gza' bdud kyi rgya yod do_drang srong gza' brgyad kyis srungs shig_badz+ra rak+Sha rak+Sha
 +
* '''Fifth colophon page 165:''' zhes pa ni snyigs dus kyi sprang po nyi zla klong gsal 'ja' lus snang stong rang grol kho bo bas mtha' ri khrod gnyan khrod dur khrod lung stong rnams su _tshe 'di'i lto gos longs spyod snyan grags thams cad blos btang nas sgom pa'i tshe dag snang phran bu byung ba rnams tsit+ta'i dkyil du sbas nas su la'ang ma bstan kyang_dad ldan mang pos yang yang bskul ba'i ngor yi ger bris pa'o_chos bdag mkha' 'gro'i tshogs la bzod par gsol_rA hu la rak+Sha si hU~M
 +
* '''Sixth colophon page 170:''' ces pa'i gsol 'debs 'di nyid sa drug pa mngon du gyur pa'i_byang chub sems dpa'i gnas chen bde chen pad+ma gling phug gi ngo mtshar kun gzigs su chos rje grags pas bskul ngor gang thon du bris pa'o
 +
* '''Seventh colophon page 179:''' 'ja' lus rdo rje'i sku brnyes pa_rnal 'byor dbang phyug dzA ha bIr\u0f88_de nyid rang nyams 'khrul snang du_yang yang byung nas gdams pa yin_snying gi thig le dwangs ma'i bcud_snyigs dus dug lnga byol nyog tu_spyod pa'i sems can skal dman la_rlung phyogs tsam yang sgrog phangs kyang_las ldan rjes 'jug snying gi bu_skal ba can gyi don slad du_'ja' lus snang stong rang grol gyis_ma phod brtse bas gdams pa'o_drang srong gza' bdud chen pos bka' 'di thub par bsrung bar mdzod_rA hu la rak+Sha si hU~M sa ma ya_
 +
* '''Eighth colophon page 192:''' ces pa 'di nyid rgya gar gyi grub chen dzA ha bIr gyi rlung khrid zab mo la mi phyed pa'i dad pa thob pa sprang po nyi zla klong gsal zhes bgyi bas_rang re'i mched grogs sprang long rnams kyi don du sprang glu zar zir du blangs pa 'di yang gnas mchog mkha' spyod yang rtser sgra 'chal du bgyis pa'o
 +
* '''Ninth colophon page 194:''' zhes gsungs nas 'ja' tshon dmar nag gi 'tshub ma 'khyil le ba byas nas nam mkha'i mthongs su yal song_gang byung rdzun tshig tu bris pa'o_e ka dzA tis srungs shig rak+Sha
 +
* '''Tenth colophon page 201:''' ces 'ja' lus 'od phung rang grol gyi_las tshogs dgos 'dod kun 'byung 'di nyid_'ja' lus snang stong rang grol zhes pa bdag_'dod dgu'i 'byung gnas bal yul gnas bskor byed tshe_'phags pa shing kun gyi tso ba rar nyams zir du byung ba bzhin yi ger bris pa'o_gza' mchog 'jigs byed chen pos srungs shig badz+ra rak+Sha rA hu la si hU~M_sarba mang+ga laM/_/dge'o
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagecreationdate=2/8/2016
 
|pagecreationdate=2/8/2016
 
}}
 
}}

Revision as of 05:50, 9 February 2016

This page is under construction. Check back later for updated content.
Terdzo-KI-004.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལས བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་

zab chos 'ja' lus 'od phung rang grol las _bla ma brgyud pa'i rnam thar nor bu'i do shal

by  ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ (Nyida Longsal)
revealed by  ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ (Nyida Longsal)
in cycle  རླུང་གི་བཅུད་ལེན་བཀའ་བབས་ཕྱི་མ་ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་པུང་རང་གྲོལ་ (Rlung gi bcud len bka' babs phyi ma zab chos 'ja' lus 'od pung rang grol)
Volume 31 (ཀི) / Pages 79-201 / Folios 1a1 to 62a3

[edit]

ྈ ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོྈ ྀཨཚྈ བརྒྱུད་པ་ཕྱི་མ། ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱི་རྈ ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་འོད་ཀློང་ནསྈ ལྷུན་གྲུབ་མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགསྈ རིག་རྩལ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུྈ གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་རེ་སྐོང་བའིྈ རྩ་བའི་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལྈ རང་མདངས་ངང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ འདིར་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ནིྈ དེ་ཡང་འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་དམིགས་པས་མ་གྲུབ་པ་ན་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་དཔལྈ གདོད་མ་ཡེ་བཞུགས་ཀྱི་མགོན་པོྈ ཆོས་སྐུ་འོད་མི་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིསྈ ཀ་དག་ཟང་ཐལ་བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་བསལ་དང་བྲལ་བྈ ཐིག་ལེ་ལྔ་ལྡན་འོད་ལྔ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པྈ ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ནྈ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མཚན་དཔེ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པ་དེ་ཉིད་ལ་གསུངསྈ དེས་ཤར་ཕྱོགས་རི་པོ་ཏ་ལ་ཞེས་བྱ་བར་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཕོ་བྲང་འོད་ཟེར་གྱི་གུར་ཁང་དུྈ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བྈ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྤྲུལ་པྈ སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཆི་དང་བགྲེས་རྒུད་མི་མངའ་བྈ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་གྱི་གཡོག་བྱེད་པྈ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་བྲན་དུ་ཁོལ་བ་དེ་ཉིད་ལ་གསུངསྈ དེས་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མ་ཧཱ་ནཱ་ཐ་ཞེས་པར་སྤྲུལྈ དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་ཞེས་པ་འཕོ་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ལ་གནངྈ དེ་ལ་སློབ་མ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་འཇའ་ལུས་ཟག་མེད་དུ་གྲུབ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་ཀྱངྈ ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བུ་ཆེན་བརྒྱད་ནི་འདི་ལྟ་སྟེྈ བཛྲ་ནཱ་ཐ་ བྷྲ་མ་ནཱ་ཐ་ དྷེ་ཝ་ནཱ་ཐ་ ཤྲཱི་ནཱ་ཐ་ ཛིནྡྷ་བྷཱི་ར་ མ་ཎི་ཀཱ་ནཱ་ཐ་ པཎྜི་ཏ་སཽ་ཁྱ་ ཨ་མཱ་ར་སུ་ཁ་ དེ་རྣམས་འཕོ་མེད་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའོྈ ད་ལྟའང་ལས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བ་དང་། གསུང་གི་གདམས་པ་ཐོབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ངོྈ ཁྱད་པར་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་བཛྲ་ནཱ་ཐས་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་དང་གདུལ་བྱའི་དུས་བབས་དང་བསྟུན་བོད་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནསྈ ས་སྐྱ་བ་དང་ཀརྨ་པ་གཉིས་ལ་བཀའ་བབས་ཡོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཕུལ་པསྈ སྐུ་སྒྲོབ་དང་སྐུ་འགོངས་ཀྱིས་ས་ཀར་གཉིས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགྈ དུས་མི་རིང་བརྈ ས་སྐྱ་པ་གདུང་གིས་ཕོངས་ཤིངྈ ཀརྨ་པ་བསྟན་པས་ཕོངས་པ་གཅིག་ཡོང་ངམ་གསུངསྈ སླར་ཡང་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་བཞིན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དབུར་སྟོད་འབྲི་ཁུང་དུྈ ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོའི་རྣམ་སྤྲུལ་གཏེར་སྟོན་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་རམྈ སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡོངས་རྫོགས་གནང་ཞིང་བཀའ་བབས་སོྈ སྐྱེས་ཆེན་དེ་ཉིད་ནི་སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་རང་སངས་རྒྱས་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་བྱ་བར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྲོང་ཁྱེར་མཐུ་སྲུང་ཞེས་པརྈ ཡབ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀཱར་དང་ཡུམ་རཏྣ་ཏཱ་རེ་ཞེས་པའི་སྲས་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ར་ས་ཞེས་པར་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཨུཏྤལ་དངྈ ཡུམ་བཙུན་མོ་མཛེས་ལྡན་མའི་སྲས་དགེ་ཁྱིམ་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཡུལ་འོད་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སིཾ་ཧ་རཱ་ཛ་དྷ་ར་དངྈ བཙུན་མོ་ལཀྵྨཱི་ཞེས་པའི་སྲས་བྷ་དྲ་པཱ་ལ་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ ཡང་ཡུལ་དེ་ཉིད་དུྈ ཡབ་ཤཱནྟ་ས་ར་ཡུམ་རསྨི་ལི་ཀ་ཞེས་པའི་སྲས་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་བོད་ཡུལ་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིརྈ ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དངྈ ཡུམ་ཚེ་སྤོང་བཟའི་སྲས་མུ་ཏིག་བཙན་པོའམྈ ཁྲི་སྡེ་སྲོང་བཙན་ནམྈ འཇིང་ཡོན་སད་ན་ལེགས་སམྈ མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་འོག་བོད་ཁམས་སུ་ཡབ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་དངྈ ཡུམ་ཆོས་ལྡན་ཞེས་པའི་སྲས་ཤེས་དཔལ་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་རྫོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་འབྲི་ཁུང་གི་ས་ཕྱོགས་སུ་ཡབ་རིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དངྈ ཡུམ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་པར་སྐྱེ་བ་བཞེསྈ དེ་ནས་དབུར་སྟོད་འབྲི་ཁུང་དཀོན་གཉེར་སྒང་ཞེས་པརྈ ཡབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དངྈ ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོན་མ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་མེ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་སྐུ་བལྟམསྈ དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་གདན་ས་དཔལ་གྱི་ཕག་མོ་གྲུར་སྤྱན་སྔ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུངྈ མཚན་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་གསོལྈ དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་སྟེང་དཀར་པོ་ཀུན་དགའ་གྲགས་པས་ཁྲ་འབྲུག་གི་ཞིག་གསོས་མཛད་པའི་རབ་གནས་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུསྈ གནས་ངེས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པསྈ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་མཆོག་ལམ་དངྈ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་མཆོག་འཁོར་ལོ་བདུན་མའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དག་སྣང་དུ་བྱུངྈ དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་བཞེས་པའི་དུསྈ འབྲི་ཁུང་ཏི་སྒྲོ་ན་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་པའི་དུསྈ པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ནཱ་ཐ་དཔོན་སློབ་བཅུ་གཅིག་བྱོན་ནསྈ ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲུབ་པའི་གདམས་ངག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་རླུང་ཁྲིད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་སོྈ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཟབ་ཡིག་ལུང་བསྟན་ལསྈ ཨེ་མ་ང་ཡི་གདམས་ངག་ཉོན་མོངས་རང་གྲོལ་ལྈ གཅེས་པར་དགོས་པའི་རླུང་ཟས་ལག་ལེན་ནིྈ ལྷ་སྲས་སྐྱེ་བ་བརྒྱུད་དེ་ཆོས་འདི་དང་འཕྲད་ཚེྈ ང་དང་མི་གཉིས་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རྒྱ་གར་ཡུལ་འབྱུང་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྙེསྈ དེ་ཡི་ཡང་ཟབ་རླུང་གི་གདམས་པ་ནིྈ འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གནད་ཀུན་ལོན་གྱུར་ཏེྈ པདྨ་ང་ཡི་ཐུགས་རྗེས་འཕྲད་པས་ལོངསྈ ཞེས་དངྈ དེ་ཉིད་རང་ལ་སྐྱོབ་པའི་དག་སྣང་ལུང་བསྟན་ལསྈ སློབ་དཔོན་དང་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལ་འབྲེལ་བ་ཐོགས་པ་ཞིག་གིསྈ ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་སྐལ་བདག་གིས་སྤྲོད་པར་གྱུར་ཅིགྈ ཅེས་པའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་ཡང་མི་འགྱངས་པར་བྱ་བྲལ་གྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས་ཁྱོད་དང་འཕྲད་པར་འདུག་པས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ལོངས་ཤིགྈ གསུངས་པ་བཞིན་འབྲུག་ལོའི་ནང་དུ་པཎྜི་ཏ་བཛྲ་ནཱ་ཐ་དང་མཇལ་ནས་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཉམས་བཞེས་གནང་ནས་བཞུགས་ཚེྈ བཀྲེས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཇིགས་པ་མི་སྣང་ནའངྈ སྐོམ་པ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་དགོས་པར་འདུག་སྙམ་པའི་ཚེྈ ཞག་བདུན་སོང་བའི་ཚེ་བྱ་རོག་གིས་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་སྐོམ་དུ་འཐུང་བའི་གདམས་ངག་བྱུངྈ བྱ་རོག་དེ་ཉིད་ནི་བཛྲ་ནཱ་ཐ་དང་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པའོྈ དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་རྫོགས་ཆེན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བྈ འཁྲུངས་ཡུལ་རྩེ་གདོངྈ རུས་སྐྱོབ་པྈ སྐུ་གཞོན་ནུ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུངྈ ངོར་པ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབྈ འབྲི་ཁུང་ཟུར་པ་སོགས་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེནྈ གསར་རྙིང་གི་ཆོས་མང་པོ་གསན་ཞིངྈ རྩེ་གདོང་བདག་ཆེན་གྱིས་རྫོགས་ཆེན་པར་མཚན་གསོལྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་གདམས་ངག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་བུ་གཏེར་ལུང་བདུན་པརྈ མི་ལོ་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་བར་དུ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཟས་ཁོ་ན་མཛད་པསྈ རླུང་ཟས་ཀྱིས་གེགས་གྲོལ་ནས་རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབྈ བཀོད་པ་ལུས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མར་སྤྲུལ་ཞིངྈ ཡུལ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དངྈ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་སུ་ཕེབས་ཤིངྈ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་ལ་བཀའ་བབས་སོྈ དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་མངའ་རིས་པ་འོད་གསལ་མཆོག་ལྡན་ཞེསྈ འཁྲུངས་ཡུལ་གུ་གེ་སྦི་ཏེ་རོང་ཆུང་གི་ལུང་པྈ རྐོས་སྦྲང་འབུད་རྒྱལ་ས་སྦྱིན་ཞེས་པ་དེརྈ ཡབ་ཞང་བློན་དར་མ་ཕྲིན་ལས་ཞེས་པ་དངྈ ཡུམ་ནི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་དུསྈ ལོ་ཙཱ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚནྈ དེའི་བུ་སྲིང་མོ་ཅོག་རོ་བཟའ་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོར་བཞེསྈ ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་མངའ་རིས་སུ་ཆད་པའི་དུསྈ ཅོག་རོའི་རྒྱུད་པ་རྣམས་སྐུའི་གནས་པ་ཡིན་པ་དངྈ ཡོན་ཏན་མཁས་པས་བདག་རྐྱེན་མཐོ་བར་མཛད་པསྈ ཕྱག་ཕྱིར་འབྲངས་ཏེ་གུ་གེ་སྦི་ཏི་རོང་ཆུང་དགོན་པ་ཆགསྈ དེ་ནས་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུྈ ཡང་ཕུར་ལ་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་མང་དུ་བྱུངྈ དེ་ནས་སྔགས་གྲོང་དུ་སོང་སྟེ་དབང་རྒྱུན་ཆདྈ སླར་ཡང་དབུས་གཙང་དུ་བྱོན་ནས་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་མང་དུ་གསན་ནས་ཡར་ལོགྈ དགོན་པ་གསར་དུ་བཏབ་ནས་འགྲོ་དོན་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བའི་སྲིང་མོྈ དབོན་མོ་ཉི་མ་བཟང་མོ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་མེ་མོ་སྦྲུལ་ལ་སྐུ་འཁྲུངསྈ མཚན་དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་དུ་བཏགསྈ འཁྲུངས་ནས་ཞག་བདུན་སོང་བའི་ཚེྈ གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་སློབ་མ་ཛིནྡྷ་བྷཱི་ར་ཞེས་པ་དཔོན་སློབ་བདུནྈ མཚོ་མ་ཕམ་མཇལ་བར་བྱོན་པའི་དུསྈ བུ་ཆུང་དེ་ཉིད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་བྱས་ཏེ་འདི་སྐད་གསུངསྈ བྱིས་པ་འདི་ཉིད་དམ་ཆོས་མ་དར་བའི་སར་སྐྱེས་ཀྱངྈ ཆོས་ལྡན་བོད་དུ་ཆོས་དང་འཕྲད་པར་འགྱུརྈ བཅུ་གསུམ་མ་འགྱངས་དབུས་གཙང་ཡུལ་དུ་རྫོངསྈ སྙིགས་དུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་གསུངས་སོྈ དེ་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ལོན་ཚེྈ རང་གི་ཨ་ཁུ་རིག་འཛིན་དཔལ་འབར་ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་ཏེྈ གློ་བོ་སྟོད་སྨད་ཀྱི་གནས་གང་ཡོད་མཇལྈ ཁྱད་པར་མུ་ཀུ་ཆེད་ཏ་ར་ཞེས་པའི་ཆུ་མིག་བརྒྱ་རྩར་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་དངོས་མཇལྈ ཛཱ་བཱིར་གདམས་ངག་ཡོངས་རྫོགས་གནང་ཞིང་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་རང་གི་ཚེ་རབས་ཀྱི་བླ་མ་ཡོད་པའི་ལུང་བསྟན་དངྈ དབུས་གཙང་ན་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་ཡོང་གསུངས་པ་ལྟར་ཟབ་ལུང་གཏེར་ལུང་བདུན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཕེབས་པསྈ རྫོགས་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་སངས་རྒྱས་དང་མཇལྈ གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་མཐའ་དག་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིངྈ རྟེན་འབྲེལ་མ་ལུས་པར་འགྲིག་ཅིངྈ སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགསྈ རབ་འབྱམས་རྣམ་དྲུག་ལྈ གནས་པ་རབ་འབྱམས་པ་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགསྈ འབུམ་རབ་འབྱམས་པ་དཔལ་འབྱོར་ཤེས་རབྈ ཇོ་གདན་པ་ལུང་རིག་རྒྱ་མཚོྈ གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་མཁན་ཆེན་ཀརྨ་བཟང་པོྈ སྐྱེད་ཚལ་མཁན་པོ་ངག་དབང་གྲགས་པྈ འཕྱོང་རྒྱས་རབ་འབྱམས་པ་དགོན་གསར་བྈ གཏེར་སྟོན་རྣམ་གསུམ་ལྈ གཏེར་སྟོན་ཞིག་པོ་གླིང་པྈ གཏེར་སྟོན་བདེ་ཆེན་གླིང་པྈ འཕྲང་མགོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེརྈ རྡོར་འཛིན་རྣམ་པ་དྲུག་ལྈ མུས་པ་དཔལ་ལྡན་དོན་གྲུབྈ བྲང་ཏི་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟངྈ ཤར་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིསྈ ལྷ་རྗེ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚནྈ སྣ་ནམ་པ་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགསྈ གྲྭ་ཐང་བླ་ཆེན་པོྈ སྡེ་བླ་རྣམ་གསུམ་ནིྈ འབྲི་ཁུང་ཁྲི་ཐོག་པ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེནྈ ས་སྐྱ་ཁྲི་ཐོག་པ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམསྈ འབྲུག་པ་ཁྲི་ཐོག་པ་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་ལོྈ སྔགས་འཆང་རྣམ་དྲུག་ནིྈ མངའ་རིས་རིག་འཛིན་དཔལ་འབརྈ བྱང་བཀྲ་བཟང་བ་པདྨ་དབང་ཆེནྈ ཨེ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོྈ གཙང་རོང་ཚེ་བདག་རྡོ་རྗེྈ འབྲི་ཁུང་ཟུར་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལྈ དགེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགསྈ རྣལ་འབྱོར་གསུམ་ནིྈ རྫོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་ཚུལ་ཁྲིམས་སངས་རྒྱསྈ ཕྱག་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་བཀྲ་ཤིས་སྟོན་པྈ རྩ་རླུང་རྣལ་འབྱོར་བྱམས་པ་ཆོས་རིན་ནོྈ བཤེས་གཉེན་དྲུག་ནིྈ ནུབ་དགོན་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚནྈ དྲུག་པ་རྟོགས་ཆུང་བྈ ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལྈ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེྈ བྲག་རྒན་པ་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེྈ འདི་ལ་ཛཱ་བཱིར་ཟུར་བཀོལ་ཐམས་ཅད་གསན་པ་ཡིནྈ གངས་རི་ཐོད་དཀར་བའི་སྐུ་སྐྱེ་དཔའ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་བསྟེན་ཞིངྈ དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་གདམས་ངག་བུམ་པ་གང་བྱོ་ཐམས་ཅད་གནངྈ ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་བཱིར་ལན་གསུམ་ཞལ་གཟིགས་ཤིངྈ གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གསནྈ གཞན་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་བཞི་ཞལ་གཟིགས་ནསྈ གྲུབ་ཐོབ་ཚེ་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་དམར་ཁྲིད་ལ་སོགས་པའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་དག་སྣང་དུ་བྱུང་ཞིངྈ དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་བཞུགསྈ དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་དྲུང་དུྈ བདག་སོགས་རྣམས་ཀྱི་འདྲེན་མཆོག་དམ་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་སྙན་པའི་བ་དན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་པ་དེ་ཉིདྈ བྲེས་ཕུར་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་གཉགས་ཛྙཱ་ནའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ཤིངྈ སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་ཞིངྈ གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་རིང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིངྈ སྒྲོ་འདོགས་ཕྱོགས་མེད་དུ་བཅདྈ དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་ཀྱི་གོ་ཆ་རྨད་དུ་བྱུང་བས་སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་གིས་རང་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ཅིངྈ གྲུབ་པ་བརྙེས་པས་གཞན་དོན་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འཕྲོའི་འབྲས་བུ་བཅུད་དུ་སྨིན་པ་དངྈ འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གནས་ལུགས་ཟང་ཐལ་མངོན་དུ་གྱུར་པསྈ དུས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན་པྈ པདྨའི་བཀའ་ལུང་ཟབ་མོ་ལས་ཀྱངྈ དྷརྨ་རཱ་ཛ་ཞེས་བྱ་བྈ གཙང་ཤངས་ཨེ་དམར་ཕྱོགས་སུ་འབྱུངྈ རྟ་མགྲིན་བྱིན་རླབས་སྐྱེས་བུ་ཡིནྈ འཕྲད་ཚང་ངན་སོང་འཁོར་ལོ་གཅོདྈ ཅེས་དངྈ དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལསྈ བསམ་ཡས་ནུབ་བྱང་མཚམས་ཀྱི་རི་ནག་རྩརྈ དྷརྨའི་མིང་ཅན་ཆོས་རྒྱལ་གསུང་སྤྲུལ་ནིྈ ཞང་རིགས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་འགྲོ་བ་འདུལྈ ཞེས་དངྈ རྡོར་སེམས་ལུང་བསྟན་སྙིང་གི་མུན་སེལ་ལསྈ དེ་དང་དུས་མཚུངས་མྱང་སྨད་ཉི་ལུང་དུྈ ཆོས་རྒྱལ་གསུང་སྤྲུལ་ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་གཅིགྈ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་འབྱུངྈ ཀུན་དགའི་མིང་ཅན་ཞེས་པ་ནིྈ རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་སྐུ་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་གཅེས་མིངྈ ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་དུ་བཏགས་པས་ན་ཀུན་དགའ་ཞེས་པའོྈ ཅེས་པའི་མཚུངས་བྲལ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཛཱ་བཱིར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་སོྈ དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁམས་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ལ་གནང་བའོྈ ཞེས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་འདི་ཉིདྈ སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱིས་བགྱིས་པའོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛོདྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ ལོ་རྒྱུས་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབྲེལ་བཞུགས་སོྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་སིདྡྷིྈ ཡེ་ནས་ཀ་དག་མི་དམིགས་སྤྲོས་བྲལ་ཀློངྈ ལྷུན་གྲུབ་མ་འགགས་རང་གསལ་མཚན་འཛིན་བྲལྈ ཟུང་འཇུག་ཀུན་ཁྱབ་མཐའ་བྲལ་ཐུགས་རྗེ་འབརྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་བཱིར་ཞབས་ལ་འདུདྈ འཇའ་ལུས་མཆོག་སྩོལ་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱིྈ ལོ་རྒྱུས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་བཀོད་པ་ལྈ ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་དུ་གསོལྈ དེ་ལ་འདིར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ཁོ་བོྈ ཆུང་བྱིས་པ་ཨ་ལི་མའི་དུས་སུ་རྨི་ལམ་ཉམས་སྣང་ཐམས་ཅད་ལྈ བུད་མེད་མང་པོ་འཚོགས་ནས་རང་གི་སྡོད་རོགས་དང་རྩེ་གྲོགས་བྱེད་ཅིངྈ ནུབ་མོ་ཡང་རང་ཉལ་ཚེ་མལ་གྱི་མཐའ་བསྐོར་ནས་བག་དྲོ་ཧུར་རེ་སྡོད་པ་དངྈ ཡང་སྐབས་འགའ་རེར་མཁའ་འགྲོ་མ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཡིན་ཟེར་བའི་བུད་མེད་དཀར་མོ་རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་གཅིག་ཡང་ཡང་བྱུང་ནསྈ སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་ཡིན་ཟེར་བའི་པོ་ཏི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་གཅིག་བསྟན་ནསྈ འདི་ཉམས་སུ་བླངས་ན་དོན་ཆེན་འགྲུབ་ཟེར་བ་དངྈ རྩ་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་གླིང་བཞི་འདེགས་པྈ གླིང་བཞི་བགྲད་པྈ གླིང་བཞི་དགྲམ་པྈ གླིང་བཞི་སྡུད་པྈ གཟེར་ཐེམ་བཀག་པ་ལ་སོགས་བསྟན་ཞིངྈ མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་པ་ཁོ་ན་བྱུངྈ ཡང་སྐབས་གཅིག་ཙ་ན་གོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་བུད་མེད་མི་སྡུག་པའི་ཆ་བྱད་དུ་སྤྲུལ་ནསྈ ཕྱག་གཡས་ཀྱི་གྲི་གུག་གིས་རང་ལུས་གཤགས་ནསྈ རྩ་རོ་རྐྱང་དབུ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་གྲངས་ཅན་གྲངས་མེད་ཀྱི་རྩ་འཁོར་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ནསྈ ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་ལྟ་བུ་བསྒོམ་ན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་གསུང་བ་ཞིག་ཀྱང་བྱུངྈ དེ་ནས་རང་ལོ་བཅུ་འགྲོ་ཚེ་ནམ་མཁའ་ནསྈ ཤོག་དྲིལ་ཞེང་སོར་བཞི་ཙམ་ལ་དཀྱུས་མཐོ་དོ་བྱས་པ་ལྈ ཡི་གེ་གཟབ་ཆུང་བརྩེགས་མའི་གཞུག་ཏུ་མཆན་བུས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བྱས་པ་གཅིག་ལག་ཏུ་བྱུངྈ དེ་སླར་ཡི་གེ་ཤེས་ཚེ་བསྟས་པས་རྒྱ་གར་གྲུབ་ཐོབ་ཛཱ་བཱིར་ཞེས་པའི་གདམས་པྈ རླུང་ཟས་སུ་ཟ་ཚུལ་སྐོམ་དུ་འཐུང་ཚུལྈ རླུང་རྟ་རུ་ཞོན་པ་གོས་སུ་གྱོན་པྈ དྭངས་མ་དཀར་དམར་སྤེལ་སྦྱོང་བགྱིས་ཏེྈ ཟག་མེད་འོད་ལུས་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་རྣམས་ཀྱིྈ གེགས་སེལ་བོགས་འདོན་སོགས་འདུག་ཀྱང་དོན་ནི་མ་གོྈ དགའ་ཚོར་དཔག་མེད་བྱུང་ནས་རང་གར་སྡོད་ཀྱི་སྔས་མགོར་བཞག་པསྈ རྗེས་སུ་ཤོག་དྲིལ་དེ་བསྐྱུར་ནས་མ་བྱུང་བས་སྙིང་དོན་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་ནསྈ མངའ་རིས་སྟོད་ཕྱོགས་ལ་ནི་ཛཱ་བཱིར་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཡང་མི་གྲགས་པ་འདུགྈ དེ་ང་རྒྱལ་ཁམས་གང་ན་ཡོད་ཀྱང་ཞུ་དགོས་སྙམས་ཏེྈ ཕ་མ་གཉེན་ཚན་ནོར་རྫས་ཚེ་འདིའི་ལྟར་སྣང་ཐམས་ཅད་བློས་རྒྱང་བཏང་ཏེྈ གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་སློབ་གཉེར་ལ་ཡོང་ཡངྈ མདོ་ཕྱོགས་ལ་སེམས་མ་སོང་ཞིངྈ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འདི་རང་གི་ཕ་ཆོས་ཡིན་པས་ཞུ་བ་ལྈ སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཞབས་སུ་རྫོགས་ཆེན་བཀའ་གཏེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམྈ བཅུད་ལེན་སྐོར་མང་པོ་དངྈ ཁྱད་པར་དུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་བཱིར་གྱི་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་འདི་སྐད་གསུངསྈ ཁོ་བོ་ལ་དང་པོ་མངའ་རིས་འོད་གསལ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་ཛཱ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་བུམ་པ་གང་བྱོར་གནང་ཞིང་ཆོས་བདག་ཏུ་ལུང་བསྟནྈ བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ་མཛད་དེ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བཀོད་པ་ཡིན་ཅིངྈ དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་རང་ཡངྈ ཡང་ཏིག་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་དངྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོྈ ཕུང་པོ་འོད་ལུས་སུ་འགྲུབ་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཡིན་པསྈ དེ་རིང་མན་ཆད་ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ལ་དགེ་སློང་ཛཱ་བཱིར་འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱིས་ཤིག་གསུངསྈ ཛཱ་བཱིར་ཉེ་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་གནང་དབུགས་དབྱུང་གཟེང་བསྟོདྈ འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ་གནང་བསྈ ཁོ་བོས་ཀྱང་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་གདམས་ངག་ཆུད་མ་ཟོས་ཤིངྈ རྣམ་གཡེང་ལེ་ལོར་མ་ཤོར་བརྈ ངེས་མེད་ཀྱི་རི་ཁྲོད་རྣམས་སུ་ཚེ་འདི་བློས་བཏང་སྟེ་མི་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམ་མི་ཟས་རགས་པ་སྤངས་ནསྈ དཀའ་ཐུབ་བཅུད་ལེན་གྱི་རིགས་མང་པོ་དངྈ སྐབས་སྐབས་སུ་སྦང་རྩམ་ཐུར་མགོ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒོམ་པའི་ཚེྈ བུད་མེད་དཀར་མོ་རུས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ཞིག་ཡང་ཡང་བྱུང་ནསྈ རང་ལུས་གཞན་ལུས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་གནད་དངྈ བདེ་བའི་བོགས་འདོན་ཤེས་རབ་གསང་བའི་བཅུད་ཀྱིས་ཡང་ཡང་ཚིམས་པར་བྱས་ནས་འདི་སྐད་གསུངསྈ པདྨ་རི་དྭགས་དུང་སྣ་ཅནྈ གླང་ཆེན་ལྕུགས་ཕྲན་ལ་སོགས་པའིྈ རིགས་ལྔའི་མཚན་རྟགས་ཤེས་རབ་མྈ ལས་རྒྱར་བསྟེན་ན་ཐར་ལམ་བགྲོདྈ ང་རྒྱལ་སྡོམ་པས་མ་བཅིངས་པརྈ བདེ་སྟོང་དགའ་བཞིའི་རང་ཞལ་ལྟོསྈ སྣོད་བཅུད་ལྷ་ཡི་རོལ་པར་ཁྱེརྈ ཕྱི་ནང་འོད་གསལ་ཀློང་དུ་གྲོལྈ ཞེས་གསུངསྈ ཡང་སྐབས་གཅིག་ཆུ་བར་ཕུའི་ཁྲུ་དཀར་ཁྲུ་ནག་ཞེས་པར་གནས་འབྲེལ་ལ་སྡོད་ཚེྈ ཡང་གོང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་དེས་འདི་སྐད་གསུངསྈ ཀྱེ་ཧོ་འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རས་པ་ཁྱོདྈ གོས་དཀར་རལ་པའི་ཐོར་ཚུག་སྔགས་ཆས་གྱིསྈ ངེས་མེད་རི་ཁྲོད་རྒྱུ་ཞིང་ཡིད་འོང་པདྨར་རོལྈ གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ལྔ་ལྡན་རྟག་ཏུ་གཅེསྈ སྔར་མིང་ཞོག་ལ་སྟོང་གསུམ་དཔལ་འབར་རམྈ ཡང་ན་གླིང་བཞི་དཔལ་འབར་འགྲོ་བའི་མགོནྈ རྣམ་གཡེང་སྤོངས་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་ལྡན་པ་ཡིྈ བདེ་སྟོང་བོགས་འདོན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྈ པདྨ་ཨོ་རྒྱན་ཆོག་པའི་མིངྈ འཛོམ་དང་མདངས་གསལ་བུད་མེད་ལྔའིྈ ཤེས་རབ་གསང་བའི་བཅུད་ཐོབ་ཅིངྈ བཟང་མིང་སྒྲུབ་ཕུག་རྙེད་གྱུར་ནྈ འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེདྈ ཟེར་བ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་ཡང་ཟུར་དུ་ཤེསྈ དེ་ནས་ཡང་བེར་ཆུང་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་མཚམས་དམ་པོ་ལ་ཡོད་ཚེྈ རང་གི་གཅུང་པོ་ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་པ་ཤི་ནས་ལོ་མང་དུ་སོང་བྈ ཁོ་ཡིན་རྒྱུ་བ་བྱས་ཡོང་ནས་ཇོ་ཇོ་ལ་ཨ་ལྕེ་ནི་རྒྱབ་ཐུར་མདུན་ཐུརྈ ཐུར་མའི་ལག་ལེན་སྟོན་ཤོག་ཟེར་བསྈ ཡོངས་པ་ཡིན་ཟེར་ནསྈ རྒྱབ་ཐུར་མདུན་ཐུར་གྱི་འཛུག་ལུགསྈ ཁྲག་བྱུང་ན་འཛག་གཅོད་བསྡོམ་པྈ རྗེས་སྤྱོད་བྱུག་བདུག་སྤྱོད་ལམ་བྱེད་ཚུལ་སོགས་བསླབ་བྱུངྈ དེར་བདག་གིས་ཨ་ལྕེའི་མིང་ལ་གང་ཟེརྈ ཁྱོད་རང་སྔར་ནས་ད་བར་གང་དུ་བསྡད་བྱས་པསྈ ཨ་ལྕེའི་མིང་ལ་མཁའ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་གཙོ་མོ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཟེརྈ ང་རང་སྔར་ཕན་ཆད་ཨ་ལྕེའི་ལོགས་སུ་བསྡདྈ ད་ནི་མྱུར་དུ་ཇོ་ཇོ་རང་གི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བུ་མོ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་བླངས་ཏེ་མྱུར་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེརྈ སྐྱེ་བ་ལེན་ཚུལ་མིང་དང་ས་ཆ་སོགས་བཤད་བྱུང་ཡང་བརྗེད་ནས་མ་བྱུངྈ དེ་ནས་རྒྱུན་པར་ཛཱ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་ཁོ་ན་ཉམས་ལེན་བྱས་ནསྈ བེར་ཆུང་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་ལྟོ་གོས་ཐམས་ཅད་བློས་བཏང་སྟེྈ མདོར་ན་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་ལམ་ཡང་མ་བྱས་པར་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཉམས་ལེན་གྱི་ངང་ལ་བསྡད་ཡོད་པའི་ཚེྈ རང་གི་མདུན་དེར་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་དེ་ཉིད་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་པྈ ཕྱག་གཡས་སེང་ལྡིང་གི་ཌཱ་མ་རུ་འཁྲོལ་ཞིངྈ གཡོན་འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པྈ ཕྲག་པ་གཡས་གཡོན་དུ་ཉི་ཟླ་དངྈ མཆན་ཁུང་གཡས་གཡོན་དུ་མེ་ཏོག་དཀར་དམར་གྱི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པྈ དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ལ་རལ་ཆིངས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པྈ དར་དམར་གྱི་ཨང་རག་གསོལ་བྈ ཞབས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་སྟེང་ན་བཞུགས་ཏེ་འདི་སྐད་གསུངས་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར་བྱུངྈ ན་མོ་གུ་རུ་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུ། ཟབ་མོ་ངེས་པ་དོན་གྱི་མན་ངག་གིསྈ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལྈ ཞེན་ལོག་དད་བརྩོན་ལྷག་བསམ་སྔོན་འགྲོ་བསྈ ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ཉམས་ལེན་སྲོག་ཤིང་མཆོགྈ ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་སེམས་མོས་གུས་ཏེྈ ཉམས་རྟོགས་རྩ་བ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཡིནྈ དབུ་མ་འཇའ་ལུས་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་སྒོམསྈ ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པརྈ ཟག་མེད་རླུང་གིས་བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འཚོྈ ཚེ་ཡི་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་འཇོམས་ཤིངྈ ཚ་གྲང་བད་མཁྲིས་ནད་རྣམས་བཤལ་སྐྱུག་འབྱིནྈ མཐུན་རྐྱེན་ཉམས་རྟོགས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱསྈ ཟླ་བའི་ཉམས་ལེན་འདོད་ཆགས་བདག་པོས་བརྟེནྈ སྦུབས་འདྲེན་གཙུག་ཏོར་བསྒྲུབ་ཅིང་རླུང་གཉིས་བསྲེྈ གེགས་སེལ་ཡོན་ཏན་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་འབདྈ རྒན་པོའི་སྐྱོན་བྲལ་ཚེ་རིང་བཀྲག་མདངས་ལྡནྈ ཅིར་སྣང་དག་པའི་སྣང་བ་འཁོར་ཡུག་ལྈ གཟུང་འཛིན་རེ་དོགས་བྲལ་བའི་མྱང་འདས་དངོསྈ ཚེ་འདིར་འཇའ་ལུས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབྈ མ་ཎི་དཔལ་འབར་གཞན་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབྈ ཚོགས་གཉིས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོྈ ཞེས་དངྈ ཀྱེ་ཧོྈ དད་ལྡན་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་རྣམསྈ ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོས་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བསྲིངྈ བདེ་དྲོད་གཏུམ་མོས་བག་ཆགས་གཉིས་འཛིན་བསྲེགྈ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་ཟས་བཅུད་འཚོལྈ རྐང་མགྱོགས་རླུང་གིས་མཁའ་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབྈ ཆུ་རླུང་ཟབ་མོས་སྐོམ་པའི་ཚ་གདུང་སེལྈ བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཕྱི་ནང་བཅུད་སྡུད་བྱྈ རྩ་བའི་རླུང་ལྔས་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སེལྈ རླུང་འཚོ་བཅུད་འཚོས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེདྈ ཁམས་ལ་དབང་ཐོབ་འཕོ་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབྈ ཅེས་གསུང་ཞིང་གོང་མ་དེ་ཉིད་གཞུང་སྔར་འཆད་པ་ཡིནྈ ཡང་པུས་མོ་གཡས་རྡེབ་གཡོན་རྡེབྈ ཉི་ཟླའི་འདྲེན་འགྲེམ་རྐང་མགྱོགས་པུས་ནད་སེལ་བ་སོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འཆུག་འདུག་པསྈ འདི་བཞིན་གྱིས་ཤིག་གསུངས་ནས་རླུང་འཛིན་འཕྲུལ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་བཅའ་ཐབས་མང་དུ་བསྟན་ནས་འཇའ་ལྟར་ཡལ་སོངྈ དེ་ལྟ་བུའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚེྈ ཞག་གྲངས་བཅུ་གསུམ་གྱི་བར་དུྈ དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་དང་འབྲལ་མེད་བྱུང་ཞིངྈ ཉིན་རེ་མེ་དབང་ཚར་རེ་བྱིན་འབེབ་བཀྲ་ཤིས་ཚར་རེ་གནང་ཞིང་གདམས་པ་མཐའ་དག་ཐོབ་པའི་ཉམས་སྣང་ཡང་བྱུང་རུངྈ འདི་དག་ནི་རགས་བསྡུས་ཕྲན་བུ་ཡིན་ཞིང་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཆོས་བྱེད་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ལྈ ཟབ་ཆོས་འདིའི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ངོ་མཚར་རྟགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་འབྱུང་ཞིངྈ འགྲོ་བ་ཀུན་ལའང་ཕན་བདེ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཡོང་བསམ་པསྈ ལས་ལྡན་བདག་གི་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ལ་ཞོགྈ ཅེས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་ངོ་མཚར་བའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ཉིདྈ ཤུད་པུ་དཔལ་སེང་གི་གདུང་ཕྲེང་ལས་བྱོན་པྈ ཞབས་དྲུང་ཉི་ཟླ་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་ངོརྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱིས་བརྗེད་ཐོར་བྲིས་པའོྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ སྔོན་འགྲོ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་འབར་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱི་རྈ བླ་མ་མཆོག་དང་ཡི་དམ་ལྷྈ མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དབྱེར་མེད་པའིྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ འདིར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་གདམས་པྈ ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་གསུམ་སྟེྈ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནསྈ ཚངས་པའི་གནས་བཞི་བསྒོམྈ ལུས་གནད་མོས་གུས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནསྈ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམྈ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ནསྈ མཎྜལ་དབང་བཞི་ལེན་པའོྈ དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོ་ནིྈ བདག་སོགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོྈ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོྈ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོྈ རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོྈ རང་སེམས་སྟོང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོྈ སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནིྈ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱྈ དེའི་ཕྱིར་དུ་བདག་གིས་འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོྈ དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ནིྈ ན་མོྈ བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་དུྈ འདི་བཟུང་འཁོར་བ་དོང་ནས་མ་སྤྲུགས་བརྈ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ལྷག་བསམ་རྨང་བཏིང་ནསྈ སྐུ་གསུམ་གཏན་སྲིད་ཟིན་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོྈ གསུམ་མམ་བདུན་བརྗོདྈ རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་ནིྈ ཧཱུྃྈ རང་ལུས་ཐ་མལ་སྤྱི་གཙུག་ཉི་ཟླའི་སྟེངྈ བླ་མ་རྡོར་སེམས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས༔ ཞི་ཚུལ་རྒྱན་ལྡན་ཐུགས་སྲོག་བདུད་རྩིའི་ཆུྈ ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ཉམས་ཆག་དག་གྱུར་ཅིགྈ ཡིག་བརྒྱ་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་བཟླས་བརྗོད་བྱྈ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་ནིྈ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾྈ ཕྱི་ནང་ཆོས་ཀུན་སྟོང་གསལ་འཛིན་མེད་ངངྈ རང་ཉིད་དཔྲལ་བར་འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔའི་ཀློངྈ རྩ་བའི་བླ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རབ་བྱུང་ཛོ་ཀི་རྡོ་རྗེའི་འདུག་སྟངས་ཅནྈ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་འཕྲོསྈ རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་ཀུནྈ ཚུར་འདུས་ཡོངས་གྱུར་བླ་མའི་གནས་ལྔར་ཐིམྈ བླ་མ་འོད་ཕུང་འཇའ་ཟེར་བདེ་དྲོད་འབརྈ འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལྈ དེ་ནས་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནིྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྈ ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་བྱམས་མགོན་སྤྱན་རས་གཟིགསྈ རིག་འཛིན་པདྨ་མ་ཧཱ་ནཱ་ཐ་ལྈ རྩེ་གཅིག་མི་འབྲལ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབསྈ རྩ་མདུད་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འབྱུང་ལྔའི་རླུང་ཟས་མཐར་ཕྱིན་འབྱོངས་པ་དངྈ ཟག་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ཛཱ་ཧ་བཱིར་དང་བཛྲ་ནཱ་ཐ་དངྈ གཏེར་སྟོན་གནམ་ལྕགས་རྫོགས་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་མཚནྈ རྩེ་གཅིག་མི་འབྲལ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབསྈ རྩ་མདུད་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འབྱུང་ལྔའི་རླུང་ཟས་མཐར་ཕྱིན་འབྱོངས་པ་དངྈ ཟག་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འོད་གསལ་མཆོག་ལྡན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དངྈ རྩ་བའི་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལྈ རྩེ་གཅིག་མི་འབྲལ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབསྈ རྩ་མདུད་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འབྱུང་ལྔའི་རླུང་ཟས་མཐར་ཕྱིན་འབྱོངས་པ་དངྈ ཟག་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ བཀའ་སྲུང་གཟའ་བརྒྱད་ཟབ་མོ་རླུང་ཁྲིད་དངྈ གནས་ཡུལ་སྐྱོང་བའི་ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་ལྈ རྩེ་གཅིག་མི་འབྲལ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབསྈ རྩ་མདུད་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འབྱུང་ལྔའི་རླུང་ཟས་མཐར་ཕྱིན་འབྱོངས་པ་དངྈ ཟག་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུསྈ སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་རྩ་མདུད་རྣམསྈ མ་ལུས་གྲོལ་ནས་འཕོ་མེད་མཆོག་གི་སྐུྈ འགྱུར་བ་མེད་པ་ཚེ་འདིར་ཐོབ་པར་ཤོགྈ དེ་ནས་མཎྜལ་འབུལ་བ་ནིྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྈ སྒྱུ་ལུས་སྣང་སྟོང་རྩ་འཁོར་བདུན་ལྡན་ནངྈ དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་དཀར་དམར་འོད་སྐུར་འཁྱིལྈ དགའ་བཞི་མཉམ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་མཎྜལ་འདིྈ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འབུལྈ རྩ་རླུང་བདེ་དྲོད་འབར་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལྈ གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧཱུྃྈ དབང་བཞི་ཞུ་བ་ནིྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྈ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྱབ་བདག་སྲིད་ཞིའི་མགོནྈ མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་གཟི་བྱིན་མཆོགྈ བདག་སོགས་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་སྨིན་གྲོལ་སྩོལྈ བུམ་དབང་གསང་དབང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དབངྈ བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་ས་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནསྈ ཟུང་འཇུག་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་ཤོགྈ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃྈ དེ་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ནིྈ ཧོྈ བདག་གཞན་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་རྣམསྈ རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་གཅེས་མཐོང་ཞིངྈ མི་རྟག་འཆི་བའི་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིསྈ འཁོར་བའི་གནས་ཚུལ་འཇིགས་མཐོང་ཞིངྈ འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་གཅེས་འཛིན་ཞིངྈ སྣང་བ་སྙིང་རྗེའི་རྣམ་པ་དངྈ སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྲོག་འཛིན་ཅིངྈ ཟབ་ལམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་དོནྈ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའི་ལམྈ བསྐྱེད་རྫོགས་གནད་ཀུན་རབ་རྟོགས་ནསྈ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ལས་རུང་ཞིངྈ འཇིགས་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུྈ འཕོ་མེད་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོགྈ བཀྲ་ཤིས་ནིྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྈ སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུྈ གསུང་གི་བཀྲ་ཤིས་འགག་མེད་ཚངས་པའི་གསུངྈ ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་རིག་སྟོང་འཁྲུལ་པ་བྲལྈ ཡོན་ཏན་བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྟོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབྈ ཕྲིན་ལས་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལྈ སྐྱེ་འཆི་གཉིས་བྲལ་འཕོ་མེད་བདེ་བ་ཆེྈ འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོགྈ ཅེས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་འོད་འབར་ཞེས་བྱ་བྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱིས་བགྱིས་པའོྈ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྲུངས་ཤིགྈ བཛྲ་རཀྵ་རཱ་ཧུ་ལ་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ དབང་མཆོག་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀཱི་ནཱི་ཛཱ་ཧ་བཱིར་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུྈ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་བཱིར་འཁོར་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ འདིར་དད་ལྡན་སློབ་མ་ཚེ་འདི་བློས་བཏང་ཞིང་ཕྱི་མ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལྈ གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་སྲེག་བྱེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ལེན་ནིྈ དུས་སྦྱོར་ཚེས་གྲངས་བཟང་པོ་ལྈ གནས་ཁང་ཕྱག་དར་རྐྱང་ནུལ་བྱྈ སྟེགས་བུ་མདའ་གང་གྲུ་བཞིའི་སྟེངྈ ཆང་དང་སིནྡྷུ་ར་ཡིས་བྱུགསྈ དཀྱིལ་འཁོར་ཕོ་བྲང་པད་འདབ་བརྒྱདྈ སྒོ་དང་རྟ་བབས་མུ་ཁྱུད་བཅསྈ ལྟེ་བ་ཆོས་འབྱུང་ཉིས་བརྩེགས་ནངྈ པདྨ་འདབ་བཞི་ཕྱོགས་ཚོན་བྱྈ དེ་དབུས་ཉི་ཟླ་ཁྲི་འུ་ཁརྈ བུམ་པ་མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་དངྈ ཤེལ་དང་མེ་ལོང་ཙཀ་ལི་བཤམྈ གཡོན་དུ་བྷནྡྷ་མཚན་ལྡན་ནངྈ བྱང་སེམས་དཀར་དམར་གསང་རྫས་སྦྱརྈ མེ་ལོང་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་གཅོད་ཅནྈ དར་དམར་ལྡིང་གུར་ཕུབ་པ་བཤམྈ གཡས་སུ་གཏོར་མ་འབར་བ་ལྈ གཡུང་དྲུང་རིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་བཤམྈ རྒྱབ་ཏུ་དཔལ་འབར་མདའ་གང་ཚདྈ དཀར་སེར་དམར་ལྗང་མཐིང་ལྔ་བཤམྈ མདུན་དུ་ཏིང་ལོ་ཕྱག་ལེན་བཞིནྈ མེ་རི་གསུམ་གསུམ་དག་དང་བཅསྈ དེ་དབུས་ཆས་དབང་རྫས་ཀུན་དངྈ སློབ་མ་དུ་ཡོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིྈ རས་དཀར་སྒོམ་ཐག་ཨང་རག་ལྈ བསང་སྦྱང་ཁྲུས་དང་བགེགས་བསྐྲད་ལྈ ཡིག་འབྲུ་གསུམ་དང་རཾ་བྲིས་ནསྈ ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བར་བསམྈ གཞན་ཡང་ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་དངྈ སྨན་རཀ་གཏོར་མ་རྒྱས་པར་བཤམྈ ལས་བུམ་འབྱུང་ལྔའི་ལྷ་མོར་བསྐྱེདྈ དེ་ནས་བླ་མས་སྒོམ་བཟླས་ནིྈ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ལས་གཞུང་བསྲངྈ དབང་རྫས་བྱིན་རླབས་ལྡན་པར་བསྐྱེདྈ ལྷག་མ་ཡན་ཆད་གྲུབ་ནས་ཀྱངྈ དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་གོང་གི་རས་དཀར་ཨང་རག་སྒོམ་ཐག་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པ་དེ་བཀོན་ཏེྈ སློབ་མ་དུ་ཡོད་ཁྲུས་ནས་ཕྱུངྈ དཀྱིལ་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་འཛབ་མང་བཟླྈ ཡོལ་བའི་ཕྱི་རུ་འཁོད་བྱས་ནསྈ ལངས་ཏེ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངྈ མཎྜལ་ཕྱག་མཆོད་དྲག་ཏུ་བྱྈ དེ་ནས་བགེགས་བསྐྲད་མཚམས་བཅད་ཅིངྈ སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ནས་གྲལ་ལ་འཁོདྈ དཔའ་བོ་གཡས་ལ་དཔའ་མོ་གཡོནྈ གདན་དུ་གཡུང་དྲུང་རཾ་མཚན་བཏིངྈ བླ་མས་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དངྈ ཆོས་བཤད་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུནྈ སྔོན་འགྲོའི་ནང་བཞིན་བགྱིས་ནས་ཀྱངྈ འབུད་པ་དགུ་ཕྲུགས་ཡང་ཡང་བྱྈ ཕྱི་ནང་སྡིག་སྒྲིབ་ཕྱིར་དོར་ནསྈ མེ་ཤེལ་ལྟ་བུར་གསལ་བཏབ་ལྈ ཞུ་འབུལ་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བཏབྈ རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་བླ་མ་དངྈ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ བདག་ཅག་ཉོན་མོངས་འཁོར་བ་ལསྈ བསྒྲལ་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུྈ བདེ་སྟོང་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིྈ དབང་མཆོག་དམ་པ་བསྩལ་དུ་གསོལྈ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལྈ ཡེ་ཤེས་བདེ་དྲོད་སྦར་དུ་གསོལྈ ཞེས་ལན་གསུམ་ཞུས་པའི་ལན་དུྈ བླ་མས་འདི་ལྟར་བསྒོ་བར་བྱྈ ཨེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུྈ དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནསྈ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་འདོད་པ་ནྈ བླ་མའི་བསྒོ་བ་ཉན་པ་དངྈ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་ནུས་ནྈ ཇི་ལྟར་འདོད་པ་སྦྱིན་པར་བྱྈ ཞེས་པའི་ལན་དུྈ ཀྱེ་ཧོ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཡིསྈ ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་གསུང་ཉན་ཅིངྈ དམ་ཚིག་དག་ལས་མི་འདའ་བསྲུངྈ ཐུགས་རྗེ་བརྩེ་བས་གཟུང་དུ་གསོལྈ ཞེས་ཞུས་ནས་སློབ་མའི་ལག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་གཏདྈ ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བདུད་རྩི་མྱང་དུ་བཅུག་ལྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ང་ནི་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀྈ ཁྱེད་ལ་དམ་ཚིག་སྦྱིན་པར་བྱྈ རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་རྣམསྈ ཉམས་པ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་སྲུངསྈ གལ་ཏེ་ཉམས་ན་དམྱལ་བར་ལྟུངྈ མ་ཉམས་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབྈ ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་དོནྈ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མྱུར་དུ་འགྲུབྈ ས་མ་ཡ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ན་ར་ཀནྈ ཞེས་དམ་ཚིག་གི་རྣམ་དབྱེ་རྒྱས་པར་བཤདྈ དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་མོའི་བསྐྱེད་རིམ་ཕོགྈ རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལག་པ་གཉིས་སྤྱི་བོར་ཐལ་མོ་སྦྱརྈ ངག་གནད་རླུང་བཟུང་སྨྲ་བ་བསྐྱུངྈ ཡིད་གནད་མ་ཡེངས་དམིགས་པ་ནིྈ སྤྱི་བོར་ཧཾ་ཡིག་དཀར་པོ་གྱེན་དུ་བཞེངས་པྈ རྩ་གསུམ་འདུས་མཚམས་སུ་ཨ་ཐུང་གསལ་བཏབྈ སྙིང་ཁར་དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་དམར་པོ་གཡོན་དུ་འཁོར་བར་བསམྈ བཤང་སྒོར་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཡོསྈ ཨ་ཐུང་ལས་མེ་འབར་ཞིང་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབསྈ དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་ལ་ཕོག་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་རང་དབང་མེད་པར་དྲག་ཏུ་འཁོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོསྈ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་ཉི་ཟེར་ལ་རྡུལ་འཁྲིགས་པ་ལྟ་བུར་བྱོན་པར་བསམ་ལྈ ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་རྫས་བསྲེགས་ཏེྈ དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་བརྟན་པོསྈ རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་སྦིར་ཏེ་བྱིན་འབེབ་སྤྱན་འདྲེན་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་དཔལ་རི་འོད་གསལ་ཀློངྈ དག་པ་རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོའི་འཇའ་སྤྲིན་འཁྲིགསྈ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་དངྈ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དྭངས་མའི་ལྷྈ འདིར་བྱོན་སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཨོ་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ནསྈ ཆོས་དབྱིངས་ངང་ལས་ཁྲོ་མོའི་སྐུར་སྤྲུལ་མྈ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་ཤིགྈ འདིར་བྱོན་སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ཤར་ཕྱོགས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་ནསྈ དཀར་མོ་ཞི་མཛད་ཞི་བའི་སྐུར་སྤྲུལ་མྈ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དབྱིངས་ནས་སྐུར་བཞེངས་ཤིགྈ འདིར་བྱོན་སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་རིན་ཆེན་གནས་མཆོག་ནསྈ སེར་མོ་རྒྱས་མཛད་རྒྱས་པའི་སྐུར་སྤྲུལ་མྈ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དབྱིངས་ནས་སྐུརྎ འདིར་བྱོན་སྐལ་ལྡནྎ ནུབ་ཕྱོགས་དབང་སྡུད་པདྨའི་གནས་མཆོག་ནསྈ དམར་མོ་དབང་མཛད་དབང་གི་སྐུར་སྤྲུལ་མྈ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དབྱིངས་ནས་སྐུརྎ འདིར་བྱོན་སྐལ་ལྡནྎ བྱང་ཕྱོགས་ཚར་གཅོད་ལས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ནསྈ ལྗང་མོ་ལས་མཛད་ཕྲིན་ལས་སྐུར་སྤྲུལ་མྈ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་དབྱིངས་ནས་སྐུརྎ འདིར་བྱོན་སྐལ་ལྡནྎ དམ་ཚིག་མཁའ་འགྲོ་སྣ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་དངྈ ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་དངྈ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་སྲུང་མ་ལས་བྱེད་རྣམསྈ ཐུགས་རྗེས་མྱུར་མགྱོགས་གློག་ལྟར་འཁྱུག་ཅིང་བྱོནྈ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་འཇའ་འོད་ཐིབས་སེ་ཐིབྈ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་འོད་ཟེར་ཏ་ལ་ལྈ བདེ་སྟོང་ཟག་མེད་འཇའ་འོད་ཁྱིལ་ལི་ལིྈ འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་ཕུངས་སེ་ཕུངྈ དགའ་བཞི་འཛག་བྲལ་བདེ་སྟོང་ཁྲི་ལི་ལིྈ རང་ལུས་སྣང་སྟོང་ལྷ་སྐུར་སྤུངས་སེ་སྤུངྈ བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་ལྷབས་སེ་ལྷབྈ དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་སྦར་དུ་གསོལྈ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་མེ་དཔུང་སྦར་དུ་གསོལྈ རང་བྱུང་གཏུམ་མོའི་བདེ་དྲོད་སྦར་དུ་གསོལྈ འཇའ་ལུས་འོད་གསལ་ཀློང་དུ་གྲོལ་བ་དངྈ ཟུང་འཇུག་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་ཆེན་མཆོག་ཐོབ་ཤོགྈ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་རཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱྈ ཨེ་ཨཱ་རལླི་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོྈ ཞེས་དྲག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོརྈ ཕེབས་རྟགས་སྤྱི་དང་མཐུནྈ བརྟན་བྱེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལྈ ཏིཥྛ་བཛྲ་གྱིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྟིམྈ འབྲུ་གསུམ་བརྗོདྈ དེ་ནས་སོ་སོར་བསྟིམས་པས་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར་པར་བསམྈ དེ་ནས་དངོས་གཞི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེྈ དབང་དོན་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལྈ བདག་སོགས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབསྈ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་བསྩལ་དུ་གསོལྈ སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལྈ ཞེས་ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབྈ བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུྈ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེྈ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ བྱིན་རླབས་བདེ་སྟོང་དབང་བསྐུར་སྩོལྈ ཨོཾ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛཿཛཿཙནྡྷ་ལཱི་ཤྭ་ར་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་ཤྭ་ར་རཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱོཾྈ ཅེས་པས་གནས་ལྔར་དབང་བསྐུར་བུམ་ཆུས་ཁྲུས་འཐུང་བྱེད་དུ་བཅུགྈ དེ་ནས་ཐོད་པ་མེ་ལོང་མར་མེ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ བྱིན་རླབས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་སྟེར་མྈ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཆོགྈ མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་བསྐུར་བསྈ བདེ་དྲོད་ཕྲིན་ལས་དབང་ཐོབ་ཤོགྈ ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་བཛྲ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་རཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱྈ ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃྈ དེ་ནས་སློབ་མ་རྣམས་ལ་རྩ་འཁོར་ལྔ་གྲངས་ཅན་གྲངས་མེད་ཀྱི་རྩ་དང་རླུང་ཐིག་ལེའི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཅིངྈ དེ་རྣམས་སུ་བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་ཀྱིས་གང་བར་བསམ་སྟེྈ འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་ཕོག་ལྈ བླ་མས་བདུད་རྩི་བྱང་སེམས་གསང་རྫས་ཀྱི་བྷནྡྷ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཁར་བྱིན་ཞིངྈ གནས་ལྔར་ཐིག་ལེ་བྱས་ལ་འདི་སྐད་དོྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ལུས་ལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་བྱང་སེམས་གནསྈ དེ་དག་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བཞུགས་གནས་ཏེྈ ངོ་བོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅནྈ གཞན་དུ་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ཅི་ལ་ཡོདྈ དབུ་མ་སྙིང་པོའི་རྩ་རུ་བྱང་སེམས་གནས་པའི་ཕྱིརྈ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དྲོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རོྈ བུམ་དབང་གི་སྔགས་བརྗོད་དབང་བསྐུར་ལྈ ཧོྈ སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དྲོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་པས་བདེ་དྲོད་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནསྈ བཅོམ་ལྡན་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིགྈ ཅེས་བརྗོདྈ རྡོར་དྲིལ་སྙིང་ཁར་བཞག་ལྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆངྈ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བསྈ བྱིན་རླབས་བདེ་དྲོད་རང་འབར་ཞིངྈ བློ་འདས་མཐའ་བྲལ་རྟོགས་པར་ཤོགྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱྈ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃྈ ལག་པར་ཡང་སྦྱིནྈ མར་མེ་ལག་མཐིལ་གཉིས་དང་སྤྱི་བོར་བཞག་ལྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཉོན་མོངས་ཚང་ཚིང་བུད་ཤིང་སྲེགྈ ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་མཆོགྈ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བསྈ ཆགས་བྲལ་བདེ་དྲོད་འབར་བར་ཤོགྈ ཨཱོཾ་ཀརྨ་མཱ་ལེ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧོྈ དེ་ནས་དཔལ་འབར་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ དཔལ་འབར་མེ་དཔུང་འཇའ་འོད་གཞལ་ཡས་སུྈ བླ་མ་རྩ་གསུམ་འོད་ཕུང་འཇའ་ཟེར་འཁྲིགསྈ མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་གྲངས་མེད་རྣམ་མང་འཚོགསྈ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་མེ་དཔུང་ལྷབས་སེ་ལྷབྈ བག་ཆགས་གཉིས་འཛིན་བུད་ཤིང་བསྲེགས་གྱུར་ནསྈ གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་འཕོ་མེད་འཇིགས་བྲལ་ཤོགྈ འཛབ་བརྗོད་དབང་དོན་ངོ་སྤྲོད་བྱྈ རས་དབང་བསྐུར་བ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ གཟུང་འཛིན་གོས་སྤངས་རས་དཀར་དྲི་མེད་དངྈ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཐབས་ཤེས་སྒོམ་ཐག་དངྈ མཁའ་འགྲོ་དབང་སྡུད་དར་དམར་ཨང་རག་དངྈ མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆས་དབང་གིསྈ སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་པསྈ སྣང་བ་དབང་སྡུད་མཁའ་སྤྱོད་མྱུར་བགྲོད་ཤོགྈ འཛབ་གོང་བཞིན་བརྗོད་དོྈ དེ་ནས་གཏོར་དབང་བསྐུར་བ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཐོགས་མེད་རྒྱལྈ ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་བཀྲ་ཤིས་འབརྈ སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བསྈ འབར་འཛག་བདེ་དྲོད་མཐར་ཕྱིན་ཞིངྈ བར་ཆད་བདུད་ལས་རྒྱལ་བར་ཤོགྈ གོང་གི་འཛབ་དང་བཅས་པས་གནས་གསུམ་དུ་བསྐུརྈ དེ་ལྟ་བུའི་དབང་ཟབ་མོ་ཡང་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཐོབ་ནསྈ དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་གལ་ཆེྈ དམ་ཚིག་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེསྈ བསྡུ་ན་འདི་ལྟར་བསྲུང་བར་གཅེསྈ རྒྱུད་ལསྈ བླ་མས་ཅི་གསུང་རྒྱལ་བའི་བཀའྈ རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་འདའ་མི་བྱེདྈ ཁྲི་དྲུག་རྡོ་རྗེ་དམྱལ་བར་སྐྱེྈ དེ་མཐར་དམྱལ་བ་ཤམ་བྷ་ལྈ སྡུག་བསྔལ་བཤད་ཀྱིས་མི་ལང་མྱོངྈ དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་གསོན་པ་བསྈ དམ་ཚིག་གཙང་མར་ཤི་བ་རུངྈ བཙུན་པ་འདུལ་ཁྲིམས་མེད་པ་དངྈ སྔགས་པ་དམ་ཚིག་མེད་པ་དངྈ བུད་མེད་ངོ་ཚ་མེད་པ་གསུམྈ གང་ལ་མི་གཏོགས་མི་སྲིད་དོྈ དེ་བས་འབད་པ་དུ་མ་ཡིསྈ ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་དངྈ མི་དགེ་སྤོང་ལ་བརྩོན་པར་གྱིསྈ དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་མི་དག་ལྈ རྨི་ལམ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རྨིྈ མཚན་མ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུངྈ ལྟས་ངན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡིནྈ ལོ་སྐེག་ཟླ་སྐེག་ཞག་གི་སྐེགྈ དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བར་འགྱུརྈ གཤིན་རྗེའི་ཞགས་པ་ཐམས་ཅད་གདེངསྈ གདོན་བགེགས་ཆེ་དགུ་ཐམས་ཅད་གནོདྈ བཀྲ་མི་ཤིས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུངྈ རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཐམས་ཅད་འདུྈ རིམས་ཀྱི་ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་འགོྈ ཀླུ་དང་ས་བདག་གཉན་རྣམས་གནོདྈ རྒྱལ་པོ་ཆོམ་རྐུན་མེ་ཆུ་དུགྈ འཇིགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཚེ་འདིར་འབྱུངྈ གཞན་ལས་དམ་ཉམས་སློབ་མར་མིནྈ དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་མི་དག་དངྈ ཡུལ་ལུང་གཅིག་ཏུ་མི་སྡོད་ཅིངྈ ཆུ་ཀླུང་གཅིག་ལ་མི་འཐུང་ངོྈ ཞེས་དངྈ གཞན་དུ་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དངྈ རང་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ལྈ སྤྱིར་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་གི་ཆོས་འབྲེལ་སོགསྈ མ་འབྲེལ་བར་བྱེད་དགོས་ཏེྈ བཅོམ་ལྡན་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་ཞལ་ནསྈ བླ་མར་སྨད་པའི་གང་ཟག་ནིྈ རྨི་ལམ་དུ་ཡང་མཐོང་མི་བྱྈ ཞེས་དངྈ ཕ་མ་གཉིས་བསད་དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཀྲོངསྈ དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་འབུམ་བརྒྱ་ཕྲག་བཤིགསྈ དེ་ལས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ལྈ ལོག་ལྟ་སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་སྐྱེས་གྱུར་ནྈ རྣམ་སྨིན་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་ཀྱིས་ཆེ་བར་འགྱུརྈ ཞེས་དངྈ ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་སེམས་དངྈ གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་བསྲུངྈ ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་སྐུ་གསུང་ཐུགསྈ སྲོག་ལ་བབས་ཀྱང་བསྲུང་བར་བྱྈ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟརྈ སྐུ་གསུང་ཐུགས་སོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་བྱའོྈ དམ་ཚིག་སྲུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནིྈ གནས་སྐབས་སུ་ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་ཞིྈ གཟི་བརྗིད་ཕུན་སུམ་ཚོགསྈ མཐར་ཐུག་འཇའ་ལུས་ཟག་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྲོལ་བར་འགྱུར་ཏེྈ དྲི་མེད་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུད་ལསྈ དམ་ཚིག་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྲོགྈ མ་ཉམས་སྲུང་བའི་རྣལ་འབྱོར་ལྈ ཡེ་ཤེས་ཕོ་རྒྱུད་སྤྲིན་ལྟར་འཐིབསྈ མ་དང་མཁའ་འགྲོ་བྲན་བཞིན་འབྲེངྈ དམ་ཅན་སྲུང་མ་བྲན་ལྟར་ཁོལྈ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འདུྈ ཞེས་གསུངས་པསྈ དམ་ཚིག་སྤང་བླང་ཤེས་ཤིང་བསྲུང་བ་གལ་ཆེའོྈ མཚན་བརྗོད་ལསྈ དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་མཁྱེནྈ དབང་པོ་བསམ་པ་མཁྱེན་མཆོག་གིསྈ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོྈ དེ་ནས་དགའ་སྟོན་དང་གཏང་རག་གི་མཎྜལ་ཕུལྈ དབང་འདི་ཤིན་ཏུ་གཉན་པས་ཚུལ་དང་ལྡན་ཞིང་དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་ལ་བརྩོན་པྈ བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བྈ ཅི་གསུང་དང་དུ་ལེན་པ་ལ་སྟེར་བའི་དུསྈ གསེར་གྱི་མཎྜལ་མེད་པ་དང་ཚོགས་འཁོར་མེད་པ་ལ་སྟེར་དུ་མི་རུང་ངོྈ གསུམ་ལྔ་བདུན་ལས་སྤེལ་མི་རུངྈ དེ་ཡི་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ནྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ཀྱིསྈ སྙིང་ཁྲག་ཞལ་དུ་བཞེས་ཤིག་རོལྈ བླ་མའི་རྒྱྈ མཁའ་འགྲོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྒྱྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ཀྱི་རྒྱ་ཡོད་དོྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སིྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ དམར་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུྈ ཟབ་མོ་ངེས་པ་དོན་གྱི་མན་ངག་གིསྈ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་སྟེར་བའི་ཆོསྈ ཞེན་ལོག་དད་བརྩོན་ལྷག་བསམ་སྔོན་འགྲོ་བསྈ ཞེས་པས་འདིར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་སྒྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་འདི་ཉིདྈ བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་ཞུ་དག་དང་བཅས་ཏེྈ མཚན་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་བགྱིས་ནས་ལས་དང་སྐལ་བར་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཟབ་མོ་ངེས་དོན་སྙིང་པོྈ ལམ་གྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ལག་བཅང་གི་གདམས་པ་གསུངས་པའི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེྈ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་དང་གསུམ་མོྈ དང་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེྈ ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཐུན་མོང་ངོྈ དེ་ལ་དང་པོ་ཐུན་མོང་ནིྈ ལམ་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལྈ བར་ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པ་སྔགས་སྲུང་གི་མན་ངག་རྣམ་བཞི་དངྈ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་དངྈ འཆི་བ་མི་རྟག་པྈ ལས་རྒྱུ་འབྲསྈ འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགསྈ རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི་སྤྱི་དང་མཐུན་ནོྈ གཉིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་སྟེྈ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སྐྱོན་དུ་ཤེས་ཏེྈ འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པའི་ཁྱད་ཆོསྈ ཐར་པའི་བདེ་བ་མཐའ་དག་ཡོན་ཏན་དུ་ཤེས་ཏེྈ དེ་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་མོས་གུས་དང་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཁྱད་ཆོསྈ ཐར་པའི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཚེྈ རྣམ་གཡེང་ལེ་ལོ་སྤངས་ཏེ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོསྈ བརྩོན་འགྲུས་དེས་གཏན་གྱི་ཐར་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེྈ རང་འདོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་བློ་སྤངས་ཏེྈ ཅི་བྱེད་གཞན་དོན་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ལྷག་བསམ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སོྈ གསུམ་པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཐུན་མོང་ནིྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་སེམས་མོས་གུས་ཏེྈ ཞེས་པསྈ དགའ་དང་སྙིང་རྗེ་བྱམས་པ་དང་བཏང་སྙོམས་བཞི་སྟེྈ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་རྒྱལ་པོའི་བུ་སྟོར་བའམྈ རྔ་མོང་གི་ཕྲུ་གུ་སྟོར་བའམྈ ལག་རྡུམ་ཆུས་ཁྱེར་བ་ལྟརྈ ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་འགྲོ་ལ་གདུང་སེམས་བསྒོམ་པའོྈ དགའ་བ་ཚད་མེད་པ་རབས་ཆད་ལ་བུ་སྐྱེས་པའམྈ སྟོར་བ་རྙེད་པ་ཤི་བ་སོས་པ་ལྟ་བུའི་ཀུན་ལ་དགའ་ཞིང་མགུ་བར་བྱྈ བྱམས་པ་ཚད་མེད་པ་བྱ་མོ་སྒོ་ངར་སྲེད་པའམ་ལུག་གི་རྫི་བོ་དང་སྨན་པ་ལྟ་བུརྈ གཞན་ལ་ཕན་པའི་འདུ་ཤེས་འབའ་ཞིག་བསྒོམ་པའོྈ བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་རྒྱལ་པོས་སྦྱིན་པ་གཏོང་བའམྈ དྲང་སྲོང་གིས་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་བཞིན་དུ་ཕྱོགས་རིས་དང་བྲལ་བའི་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོར་བསྒོམ་པའོྈ མོས་གུས་ཞེས་པ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་མཐོང་བའི་མོས་གུསྈ ཅི་གསུང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་མོས་གུསྈ གང་གསུང་དང་དུ་ལེན་པའི་མོས་གུསྈ ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུསྈ ཅི་ཡོད་བླ་མར་འབུལ་བའི་མོས་གུསྈ བླ་མ་དང་ཆོས་མིག་ལྟར་དུ་འཚོ་ཞིངྈ སྙིང་ལྟར་དུ་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་མོས་གུས་སོྈ དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་སེམས་མོས་གུས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་གལ་པོ་ཆེ་ཡིན་པས་གནད་དུ་བསྣུན་པ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོྈ དེ་རྣམས་ནི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པའོྈ དངོས་གཞི་ལ་གསུམ་སྟེྈ སེམས་ཉིད་ཀྱི་གཞི་རྩ་ལེགས་པར་གཅོད་པའི་སྒོ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དངྈ ཁ་ཟས་ཀྱི་འཁྲི་བ་བཅད་ཅིང་འབྱུང་ལྔའི་རླུང་ཟས་སུ་ཟ་བ་དངྈ གོས་ཀྱི་འཁྲི་བ་གཅོད་ཅིང་བདེ་སྟོང་གཏུམ་མོ་གོས་སུ་གྱོན་པ་དང་གསུམ་མོྈ དངོས་གཞིའི་དང་པོ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ཉམས་ལེན་སྲོག་ཤིང་མཆོགྈ ཅེས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ནིྈ གཞི་ནས་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལུགས་བཟོ་མེད་ཁྱབ་གདལ་དུ་གོ་ཞིངྈ དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་སེམས་འདས་མ་འདས་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པྈ གང་གིས་ཀྱང་མ་ཡེངས་པར་མཉམ་པར་འཇོག་ཤེས་པྈ སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་གཞིའི་མན་ངག་གོྈ ལམ་མ་འཁྲུལ་ལྷུན་གྲུབ་གནས་ལུགས་བཟོ་མེད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་དུ་གོ་ཞིངྈ དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་འཁྲུལ་མེད་རྩལ་སྦྱོང་བོགས་འདོན་ཞེས་པྈ སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ལམ་གྱི་མན་ངག་གོྈ འབྲས་བུ་མ་བསྒྲུབ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གནས་ལུགས་བཟོ་མེད་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ཐོབ་པྈ འབྲས་བུ་མྱང་འདས་སུ་གོ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ལ་གཟུང་འཛིན་རེ་དོགས་དང་བྲལ་བ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ཤེས་པྈ འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་འབྲས་བུའི་མན་ངག་གོྈ དེ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་གི་གནད་གོ་ཞིང་མཐར་ཕྱིན་དུ་བསྐྱངས་པསྈ འཁྲུལ་པའི་རྫུན་ཕུགས་རྡིབ་ནས་གནས་ལུགས་ཀ་དག་གི་ལ་བཟླ་བ་ནིྈ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྲོག་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོྈ གཉིས་པ་ནི་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པརྈ ཟག་མེད་རླུང་ལྔའི་དྭངས་མ་བཅུད་དུ་ཟྈ ཞེས་པསྈ ཁ་ཟས་ཀྱི་འཁྲི་བ་གཅོད་ཅིང་འཇའ་ལུས་སུ་བགྲོད་པའི་ཉམས་ལེན་ལ་གསུམ་སྟེྈ སྟེང་རླུང་ཟས་སུ་ཟ་བ་དངྈ འོག་རླུང་ཟས་སུ་ཟ་བ་དངྈ བར་རླུང་ཟས་སུ་ཟ་བ་དང་གསུམ་ལསྈ འོག་རླུང་དང་བར་རླུང་ཟ་བའི་རིམ་པ་འོག་ཏུ་བསྟན་ཞིངྈ འདིར་སྟེང་རླུང་ཟས་སུ་ཟ་བ་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་ནིྈ གནས་ཤིན་ཏུ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་བརྈ ཁྲུས་བསང་གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པས་རྩ་བ་གསུམ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཕུལ་ནསྈ རླུང་ཟས་མཐར་ཕྱིན་པའི་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེྈ སྟན་གྱི་རྒྱབ་མཐོ་བ་ལ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་ལུས་གནད་རྒྱུན་ཁྱེར་ལ་གནས་པར་བྱའོྈ ལུས་གནད་ནི་རྐང་པ་གཡོན་པའི་རྟིང་པས་འཕོངས་ཀྱི་བཤང་གཅིའི་བར་དུ་མནནྈ གཡས་པའི་རྟིང་པ་སྤུ་དཀར་ནག་མཚམས་དངྈ སོར་མོའི་རྩེ་རྣམས་གདན་སྟེང་དུ་བཙུགསྈ ལག་པ་གཉིས་པུས་མོ་གཡས་གཡོན་གྱི་སྟེང་དུ་མདའ་ལྟར་བསྲངྈ ལུས་གནད་ཤིན་ཏུ་དྲང་བའི་ངང་ནསྈ རང་ལུས་ཐ་མལ་པའི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཕོ་རླུང་ཞེས་པའམྈ དྲག་རླུང་ངམྈ རྩུབ་རླུང་ཞེས་པྈ ལན་གསུམ་དུ་མདའ་ལྟར་འཕངས་པས་ཞེ་སྡང་ལས་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་དམར་པོའི་རྣམ་པར་དཔག་ཚད་རྒྱང་གྲགསྈ ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐརྈ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབྈ གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་རྩྭ་དུག་རླུང་དུག་ཐིག་ལེའི་ཉེས་སྐྱོན་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བ་ནག་བུན་རྣག་ཁྲག་ཆུ་སེར་སྡིག་པ་སྡོམྈ སྦལ་པ་འབུ་སྲིན་སོལ་ཁུ་དུད་ཁུའི་རྣམ་པརྈ ནག་འདུ་རུ་རུ་ཐོན་པར་བསམ་ལ་ལུས་སྤྲུགས་དམིགས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་བྱའོྈ དེ་བཞིན་དུ་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་མོ་རླུང་ཞེས་པའམྈ ལས་རླུང་བག་ཆགས་ཀྱི་རླུང་གསུམ་འཇམ་པོས་ལན་གསུམྈ ཁ་དོག་སེར་པོའི་རྣམ་པར་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ལས་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་དབྱུང་ངོྈ དབུས་ནས་མ་ནིང་ཞེས་པའམྈ མཉམ་རྒྱུའི་རླུང་ངམྈ ཉོན་མོངས་ཀྱི་རླུང་སོགསྈ གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཁ་དོག་ནག་པོའི་རྣམ་པརྈ ས་འོག་རིམ་པ་དགུའི་ནང་དུ་གོང་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་དབྱུང་ངོྈ དེ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་རླུང་དལ་བར་བཞག་པའི་ངང་ནསྈ མི་མནོ་མི་བསམ་ལྷང་ངེ་བ་བཟོ་མེད་ཀ་དག་གི་ངང་ལ་བཞག་གོྈ སྐབས་འདིར་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ དབུ་མ་འཇའ་ལུས་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་བསྒོམྈ ཞེས་པསྈ རང་ལུས་དབུ་མ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་རྩ་བ་ཕྲ་བ་གསང་གནས་སུ་ཟུག་ཅིངྈ གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་སྤྱི་བོར་བསྟན་པ་རང་ལུས་ཀྱི་ཚད་ཙམྈ ཕྱི་སྔོ་བ་ནང་ཤིན་ཏུ་དམར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པྈ ཡར་སྣ་ཟླ་བའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་རྣམ་པ་རིལ་བྈ བྱ་མ་སར་གྱི་སྒོ་ང་ཙམ་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བ་གཅིག་གསལ་བཏབྈ མར་སྣ་ཐིག་ལེ་དམར་པོའི་རྣམ་པ་རིལ་བ་བྱ་མ་སར་གྱི་སྒོ་ང་ཙམ་གཅིག་གསལ་བཏབྈ དེ་ཡང་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་བར་སྣང་དྭངས་པའི་འཇའ་ཚོན་ལྟར་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་དུ་སྒོམ་པ་ནི་དམིགས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་གལ་ཆེའོྈ དེ་ནས་མཉམ་རླུང་ཚར་གཅིག་བུས་རྗེས་ཕྱི་རོལ་གྱི་བཅུདྈ ས་རླུང་སེར་པོྈ ཆུ་རླུང་དཀར་པོྈ མེ་རླུང་དམར་པོྈ རླུང་གི་རླུང་ལྗང་གུྈ ནམ་མཁའི་རླུང་སྔོན་པོྈ གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདགྈ ས་རྡོ་རི་བྲགྈ རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལྈ འབྱུང་བ་བརྟན་གཡོྈ སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འོད་དང་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་ཁྲ་བུན་ནུ་ནུ་བྱུང་ནས་རང་ལུས་དབུ་མར་ཐིམྈ དབུ་མ་ཆོས་འབྱུང་ཡང་འཇའ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པར་འཛམ་གླིང་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གཅིག་ཏུ་བསམྈ དེ་ནས་རླུང་ཞི་བྈ བཙན་ཐབསྈ དྲག་པོ་གསུམ་ལྈ རེ་རེ་ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་རེ་ཐུན་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཟའོྈ རླུང་ཟ་མ་ནུས་པར་ལེ་ལོ་གཡེངས་བ་དཔའ་ཞུམ་བྱས་ན་ཡོན་ཏན་མི་སྐྱེ་བསྈ འདིར་བཤད་པ་བཞིན་ཟ་བར་གལ་ཆེའོྈ རླུང་ཞི་བར་ཟ་བ་ཧུབ་སྒྲས་ཁ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནས་འདྲེན་ནོྈ བཙན་ཐབས་སུ་ཟ་བ་ཁ་སྣ་བཙུམ་པའི་སྒང་ལ་རླུང་རིག་མིད་པ་ནས་སྒྲ་བཅས་ཀྱིས་མིདྈ དྲག་པོར་ཟ་བ་གཡས་གཡོན་གསུམ་གསུམ་ནསྈ ཁ་སྒྲ་བཅས་མིད་པ་སྒྲ་བཅས་ཀྱི་འཇུག་པའོྈ གསུམ་ཀ་ཕོ་བ་གང་བར་མ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་ཟའོྈ དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དམིགས་གནད་ཟབ་མོ་རྣམས་ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོྈ ཉམས་ལེན་མ་འབྱོངས་བར་སྤང་བྱ་གསུམ་ནིྈ སྟེང་རླུང་སྒྲེགས་པ་འོག་རླུང་འདོར་བ་སྤངྈ ཟས་རེག་དྲི་མ་མེ་དང་ཉི་མ་སྤངྈ ཚ་སྐྱུར་སྔོ་ངད་བྱུག་བདུག་སྤང་བར་བྱྈ རྒྱུན་ཁྱེར་གསུམ་ནི་ལུས་མ་ཡེངས་པྈ དབུ་མ་འཛུག་བསྐོར་འཐེན་གསུམ་ལུས་སྦྱོང་འཕྲུལ་འཁོར་བསྐྱེད་རིམ་དང་ཉི་ཟླ་བསྐོར་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱའོྈ ངག་མ་ཡེངས་པ་སྟེང་འོག་བར་གསུམ་རླུང་རྩོལ་འབྱུང་ལྔའི་བཅུད་སྡུད་རླུང་འཚོ་བཅུད་འཚོ་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོྈ ཡིད་མ་ཡེངས་པ་ཆོས་འབྱུང་བྱང་སེམས་དཀར་དམར་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ངང་ལ་མ་བཅོས་ཀ་དག་ཏུ་བཞག་གོྈ སྐབས་སྐབས་སུ་རླུང་གྲུ་བཤུད་ཉི་ཟླ་བསྐོར་བ་རྣམས་རེས་མོས་སུ་ཉམས་སུ་བླངས་པསྈ མཐུན་རྐྱེན་ཉམས་རྟོགས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་རྒྱས་པའོྈ ཞེས་དེ་ལྟར་ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་གིས་མཚུངས་མེད་འཇའ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་དམར་ཁྲིདྈ སངས་རྒྱས་ལག་བཅངས་སུ་གདམས་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཚང་ལ་མ་ནོར་རྫོགས་པ་འདི་ཉིདྈ ཉམས་སྣང་ཟ་ཟིར་དུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་དུང་དཀར་རྒྱ་མཚོའི་རུས་མིང་གི་ཐ་ཤལ་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱིས་དུས་ཚེས་ངེས་མེད་དུ་བེར་ཆེན་དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་དུ་ཉམས་ལེན་ངང་ནས་ཡི་གེར་བཀོད་པའོྈ ཚེ་གཅིག་འོད་ཕུང་མཆོག་སྒྲུབ་ཟབ་ཆོས་འདིྈ དབང་མེད་ལུང་མེད་དམར་ཁྲིད་ཉམས་མྱོང་མེདྈ དཔེ་བལྟས་ཚིག་ཟིན་ཁ་ཆོས་གཟུ་ལུམ་བྱེདྈ ཆོས་མིན་བསྟན་བཤིག་དམ་ཉམས་མ་ལུས་ཀུནྈ སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་གཟའ་བདུད་ཞལ་དུ་བཞེསྈ བཛྲ་རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ གཏུམ་མོ་རྫོགས་རིམ་ཟུང་འཇུག་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིངྈ དེས་གསུང་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་མཆོགྈ བོགས་འདོན་གཏུམ་མོའི་དམར་ཁྲིད་འདིྈ ལས་ལྡན་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་བྲིྈ ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོས་གནང་དུ་གསོལྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ ཉམས་རྟོགས་རྩ་བ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཡིནྈ ཞེས་པས་ཉི་མའི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ལ་བརྟེན་ནསྈ གཏུམ་མོ་གོས་སུ་གྱོན་པ་ལ་གསུམ་སྟེྈ ལུས་རྩ་གནད་དང་ལྡན་པྈ ངག་རླུང་གནད་དང་ལྡན་པྈ སེམས་དམིགས་གནད་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནསྈ ཧཱུྃྈ ཡེ་སྟོང་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་རང་མདངས་ལསྈ སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་གནསྈ བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྒྱལ་ཡུམ་ཕག་མོར་གྱུརྈ སྐྱེ་མེད་ཆོས་འབྱུང་དམར་ནག་ཡངས་པའི་ནངྈ པདྨ་ཉི་ཟླ་བམ་རོ་བརྩེགས་པའི་སྟེངྈ རང་ལུས་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུྈ དམར་གསལ་བརྐྱང་བསྐུམ་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ སྤྱི་གཙུག་ཕག་གདོང་ཁ་ཊྭཱཾ་བདེ་ཉམས་སྒྱུརྈ གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་ཐོད་སྐམ་ལྔ་ཡིས་བརྒྱནྈ མེ་དཔུང་དམར་ནག་ཀློང་ན་འགྱིང་བག་བཞུགསྈ སྐབས་འདིར་བཟླས་པ་ཅི་རིགས་བྱེད་པ་ཞལ་ལས་ཤེསྈ ྈགུ་རུ་ཧྲཱི་མ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛྈ སྤྱི་གཙུག་གསང་གནས་བར་དུ་དབུ་མ་ནིྈ མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་སྤྲོ་བསྡུ་གོ་རིམ་བཞིནྈ བདེ་སྟོང་ཞལ་མཇལ་ཨ་ཧཾ་འབར་འཛག་བསྒོམྈ བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་བདེ་སྟོང་རང་ཞལ་ལྟྈ དྲག་རླུང་གཅུན་ལ་དམིགས་པ་ལྟེ་འོག་གིྈ ཨ་ཐུང་མེ་ལྕེ་ལམ་ལམ་འབར་བར་བསམྈ མེ་ལྕེ་ཡར་བྱུང་རྩ་ནང་ཐམས་ཅད་དྲོསྈ རྩ་ནང་མ་ཤོང་ལུས་ནང་ཐམས་ཅད་གངྈ སླར་ཡང་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་གངྈ མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འུར་འུར་འབར་བར་བསམྈ མེ་ལྕེའི་རྩེ་ལ་ཌཱ་ཀི་དཔག་མེད་ཀྱིསྈ མེ་དཔུང་བསྣམས་ནས་བྲོ་གར་བྱེད་པར་བསམྈ རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་བྲོ་གར་དྲག་ཏུ་བྱྈ སླར་ཡང་མེ་ལྕེ་ཚུར་བྱུང་རང་ལ་ཐིམྈ འཁོར་ལོ་ལྔ་ལ་འབར་འཛག་དྲག་ཏུ་བསྒོམྈ ལྷ་ཚོགས་གསལ་བཏབ་ཡབ་ཡུམ་འབྲོས་འདེད་བསྐུལྈ གསོལ་འདེབས་འབད་ཅིང་ལུས་གནད་དྲག་ཏུ་གཅུནྈ ལུས་གནད་པུས་འཁྱུད་ཁྲིལ་གཉིས་བསྡམྈ རླུང་གནད་བསྡིག་ཅིང་མགྲིན་གཅུ་མནནྈ དམིགས་གནད་གསལ་སྟོང་རྩ་འཁོར་བསྒོམྈ སྤེལ་ཞིང་བརྩེགས་ལ་འབད་པས་བསྣུནྈ གྲངས་མེད་བར་དུ་རླུང་འཛིན་གཅེསྈ ཉི་ཟླ་སྐོར་ཞིང་དྲོད་འབེབ་བྱྈ འདྲེན་འགྲེམ་འཕྲུལ་འཁོར་དྲག་ཏུ་འབདྈ དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་རྩལ་འབྱོངས་ནསྈ རང་ལུས་འོད་རིག་ཡིད་རིག་དངྈ བོལླའི་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ནསྈ ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་འདོད་ནྈ དམིགས་པའི་རིམ་པ་འདི་ལྟར་རོྈ བདེ་སྟོང་རང་ཞལ་བལྟ་ཞིང་དྭངས་མ་དལ་བུས་དབབྈ གཉེན་པོ་དྲག་པོས་འཛག་པ་མེད་པར་བཅིངྈ རླུང་སེམས་གཉིས་ཀྱིས་འགྲངས་པར་དྲངྈ འཕྲུལ་འཁོར་རྣམ་བཞིས་ཁྲེམ་པར་དགྲམྈ ཞེས་པསྈ འདོད་ཆགས་བདག་པོས་བྱ་ཕོ་མགྲིན་སྙན་བསྟེནྈ བྱ་ཕོ་འགྲོས་ཀྱིས་དྭངས་མ་དལ་བུས་དབབྈ བྱ་ཕོ་འགྱིང་གིས་འཛག་པ་མེད་པར་བཅིངྈ བྱ་ཕོ་འདྲེན་གྱིས་དྭངས་མ་འདྲོངས་པར་དྲངྈ བྱ་ཕོ་སྤྲུག་གིས་ཁྲེམ་པར་དགྲམྈ རང་ལུས་བདེ་སྟོང་ཁ་སྦྱོར་ལྈ འཆུག་མེད་རྩ་ཡི་ཐེམ་བུ་དགོསྈ གཞན་ལུས་བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་ལྈ འཆུག་མེད་རླུང་གི་ཐེམ་བུ་དགོསྈ འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཁ་སྦྱོར་ལྈ འཛིན་མེད་ལྟ་བའི་ཐེམ་བུ་དགོསྈ ཅེས་པས་དེ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་གཞན་ལུས་བསྟེན་པ་ནིྈ བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུྈ ཐ་མལ་ཤེས་པ་མ་ཡེངས་པརྈ རྟ་མགྲིན་དབང་ཆེན་སྐུ་མདོག་དམརྈ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲདྈ གཡས་གཡོན་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་བསྣམསྈ གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་ལྡན་བསྒོམྈ སྤྱི་བོར་ཡི་གེ་ར་འོད་ཞུྈ རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་སྐུ་མདོག་དཀརྈ གཡས་གཡོན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ མགྲིན་པར་ཡི་གེ་ཙ་འོད་ཞུྈ རཏྣ་དཔའ་བོ་སྐུ་མདོག་སེརྈ གཡས་གཡོན་རིན་ཆེན་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ སྙིང་གར་ཧྲཱིཿབསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་སྐུ་མདོག་མཐིངྈ གཡས་གཡོན་འཁོར་ལོ་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ ལྟེ་བར་ཧྲི་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ པདྨ་དཔའ་བོ་སྐུ་མདོག་དམརྈ གཡས་གཡོན་པདྨ་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ གསང་གནས་ཡ་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ ལས་ཀྱི་དཔའ་བོ་སྐུ་མདོག་ལྗངྈ གཡས་གཡོན་རྒྱ་གྲམ་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྐུ་པང་དུྈ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམརྈ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲདྈ གཡས་པས་གྲི་གུག་གཡོན་ཐོད་ཁྲགྈ འཁྲིལ་སྦྱོར་ཞལ་ལྗགས་དགྱེས་པའི་ཚུལྈ གཅེར་བུ་རྒྱན་ལྡན་མཛེས་པར་བསྒོམྈ དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་སྤྱི་གཙུག་ཏུྈ ཡི་གེ་ཧ་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ རྡོ་རྗེ་ཌཱ་ཀི་སྐུ་མདོག་དཀརྈ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་བགྲདྈ གཡས་པས་གྲི་གུག་གཡོན་ཐོད་ཁྲགྈ གཅེར་བུ་རུས་པའི་རྒྱན་བཅས་བསྐྱེདྈ མགྲིན་པར་རི་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ རིན་ཆེན་ཌཱ་ཀི་སྐུ་མདོག་སེརྈ སྙིང་ཁར་མ་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་མཐིངྈ ལྟེ་བར་ནི་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ པདྨ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་དམརྈ གསང་གནས་ས་བསྐྱེད་འོད་ཞུ་བསྈ ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་ལྗངྈ དེ་ལྟར་རིག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱངྈ གསལ་ལ་འཛིན་མེད་སྦྱོར་བར་བསམྈ བདག་ཉིད་ཡབ་ཡུམ་སྤྱི་གཙུག་ཏུྈ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུྈ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུངྈ མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པྈ གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་འཛིནྈ ཕྱག་གཡོན་དྲིལ་བུ་ཡུམ་ལ་འཁྱུདྈ སྐུ་པང་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དཀརྈ འཛུམ་མཛེས་མདངས་གསལ་འོད་ཟེར་འཕྲོྈ སྐྲ་གྲོལ་གཅེར་བུ་འོད་ལྡན་བསྐྱེདྈ དེ་ལྟར་གསལ་བཏབ་རོལ་པ་ཡིསྈ ཐ་མལ་པ་རུ་མི་འགྲོ་འོྈ བདག་གཞན་བསྐྱེད་རིམ་གདིང་མེད་པསྈ འདོད་པས་གདུང་བའི་ཆགས་ལམ་ཀུནྈ ཁྱི་ཕག་ཀུན་དང་ཁྱད་ཅི་ཡོདྈ ཐབས་ལམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་པ་ཀུནྈ མཁའ་གསང་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དངྈ རང་ལུས་ལྷ་རུ་བསྐྱེད་པ་དངྈ འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་གཅེསྈ རང་ལུས་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམསྈ སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ཡིན་ཞིངྈ མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་བཞུགས་གནས་ཏེྈ ཕྱི་རུ་ཉུངས་འབྲུ་ཙམ་བོ་ནྈ རིག་འཛིན་མཆོག་གི་གོ་འཕང་དབེནྈ དེ་བས་རང་གཞན་ཉམས་ལེན་འདིྈ ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐྱེས་བུ་ནིྈ སོ་ཐར་བྱང་སེམས་སྔགས་སྡོམ་གྱིྈ དམ་ཚིག་མ་ཉམས་རབ་ཏུ་བསྲུངྈ ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་གིསྈ ཉམས་ལེན་འཆུག་མེད་བརྩོན་གྱུར་ནྈ ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕེལ་བྱང་སེམས་རྒྱསྈ རྩ་ཁམས་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་དེའི་མཐུསྈ ལུས་ལ་བདེ་དྲོད་རྟོགས་པ་འཆརྈ སྣང་སྲིད་ལྷ་འདྲེ་བྲན་བཞིན་ཁོལྈ བར་ཆད་མ་དང་མཁའ་འགྲོས་སེལྈ ཐུན་མོང་མི་ནོར་ཟས་གསུམ་འདུྈ འཆི་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་འགྲོྈ འདི་སྤངས་འཇིག་རྟེན་བུད་མེད་སྤྱོདྈ ཕྱི་མ་དམྱལ་གནས་རོ་མྱག་སྐྱེྈ དེས་ན་གཅིག་བརྒྱུད་གདམས་པ་ལསྈ མང་ན་མཁའ་འགྲོའི་ཆད་པ་ཡོངྈ ཚེ་ཐུང་དམ་ཉམས་ན་རཀ་ལྟུངྈ གསང་སྟེ་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་འབདྈ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱྈ གདིང་ལྡན་བུ་ཡིས་ཉམས་བླངས་ནྈ ཡོན་ཏན་འདི་རྣམས་ཟླ་བ་རྒྱས་ལྟར་འབྱུངྈ ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ཕྲིན་ལས་བཞིྈ མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དངྈ ལུས་བདེ་སེམས་བདེ་འོད་གསལ་འཆརྈ འགྲོ་མགྱོགས་རྒས་སྲ་ཚེ་རིང་ཞིངྈ བདེ་དྲོད་འབར་ཞིང་འཛག་སྒོ་སྡོམྈ རྩ་མདུད་གྲོལ་དང་རྟགས་བཅུ་འཆརྈ གཞན་སྣང་བསྒྱུར་དང་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོདྈ སྐུ་གསུམ་ཞལ་མཐོང་སྐུ་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིནྈ དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐོབྈ རྒྱལ་བས་རྒྱུད་དང་མན་ངག་མང་གསུངས་ཀྱངྈ ཚེ་གཅིག་དོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པ་ལྈ མཐར་ཐུག་ལམ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་མེདྈ སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་མཆོག་དངྈ འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམ་གཉིས་ལསྈ འདི་ནི་འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལམྈ ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་ན་ཡངྈ སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྩ་མདུད་གྲོལ་བ་ལྈ འོག་སྒོ་བདེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་ནྈ ས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གོ་འཕང་ལསྈ བཅུ་གསུམ་རྫོགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་ཐོབ་པསྈ བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེན་པ་གཅེསྈ བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྣམས་ཀྱངྈ རྩ་མདུད་གྲོལ་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བསྟེནྈ སྲིད་པ་ཐ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ཀུནྈ མན་ངག་བཞིན་དུ་ཉམས་བླངས་གྱུར་པ་ནྈ འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུརྈ ཤེས་རབ་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་པའི་ཡུམྈ ཐབས་ཤེས་ཡ་བྲལ་ཉམས་ལེན་སུ་ཡིས་བྱེདྈ ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ན་ཡབ་ཡུམ་འཁྲིལ་སྦྱོར་བཞུགསྈ ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་ཟུང་འཇུག་མཉམ་རོལ་མཛདྈ བདེ་མཆོག་ཀྱཻ་རྡོར་དུས་འཁོར་གསང་འདུས་སོགསྈ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་བདེ་གཤེགས་རྒྱ་མཚོ་ཀུནྈ ཐབས་ཤེས་མི་འབྲལ་ཟུང་འཇུག་གཅེར་བུར་འཁྱུདྈ རྒྱ་གར་གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཡངྈ ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསྟེན་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབྈ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དངྈ གྲུབ་ཆེན་བརྒྱ་དང་པཎ་ཆེན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱདྈ ཕྱག་རྒྱ་ལ་བསྟེན་འཇའ་ལུས་འཕོ་མེད་གྲུབྈ རྒྱ་བོད་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་གྱི་དགོངས་དོན་ཡིནྈ རྙིང་མ་རྒྱུད་འབུམ་གསར་མ་རྒྱུད་འབུམ་སོགསྈ དེ་དག་མ་ལུས་ཉམས་ལེན་མཐར་ཐུག་པྈ ཕྱག་རྒྱ་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་མ་དགོངས་པརྈ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་ཀུན་མཛད་བཟང་ལྈ ཡ་ག་ཅལ་སྒྲོག་མུ་ཅོར་སྐུར་པ་འདེབསྈ ཕྱི་མ་དམྱལ་བ་སྒྲུབ་པ་ཨ་ཙ་མྈ དམ་ཉམས་ལོག་རྟོག་ཅན་ལ་བཀའ་རྒྱ་གདམསྈ གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱིསྈ བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་སྲུངས་ཤིག་བཛྲ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ ཤེས་རབ་མའི་ཉམས་ལེན་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ ཤེས་རབ་བློ་ཆེ་དད་ལྡན་རིགས་བཟང་རྣམསྈ མ་ནོར་ལམ་མཆོག་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་བསྟནྈ ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་བུད་མེད་རྣམསྈ ཞེས་པས་འདིར་སྐལ་ལྡན་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཚེ་གཅིག་ལམ་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་ནྈ གོང་དུ་བཤད་པའི་ཉམས་ལེན་རྣམས་ལ་རྟགས་ཐོན་ངེས་སུ་བྱས་ནསྈ སླར་གསང་ཁྲིད་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་བར་དུ་སྦྱངྈ མཐར་ཕྱིན་ནས་བོགས་འདོན་ཐུར་མའི་ཉམས་ལེན་བྱ་སྟེྈ དེ་ལའང་བཞི་སྟེ་ཐུར་མའི་རྒྱུྈ ཐུར་མའི་ཚདྈ འཇུག་པའི་ཚད་འཛིནྈ གེགས་བསལ་བ་དང་བཞི་ཡོད་པ་ལསྈ དང་པོ་ཐུར་མའི་ཚད་ནི་རིང་ཐུང་མཐོ་གང་སོར་བཞིྈ བུད་མེད་སྐྱེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ་རྣམས་ལྈ མཐེའུ་ཆུང་གི་ཚིགས་དང་པོ་ཡན་ཤོང་ཙམྈ ཐབས་ཅན་ནམ་འཁོར་བ་སྤེལ་ལ་མཐེ་བོང་ཤོང་ཙམ་མོྈ རྒྱུ་ནི་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་སམྈ བེ་རྐང་སྟག་མ་བྱ་རྐང་སོགས་གང་འབྱོར་རོྈ འཇུག་ཚད་ནིྈ སྟེང་ཞལ་མ་ཞེས་པ་རྩ་ཁ་མདུན་ངོས་ལ་ཡོད་པསྈ རང་སོར་ལྔ་ཚུན་ཙམ་དུའོྈ འོག་ཞལ་ཅན་ཞེས་པ་རྩ་ཁ་རྒྱབ་ངོས་ལ་ཡོད་པས་སོར་བཞིའི་ཚད་ཙམྈ མདུན་ཞལ་ཅན་ཞེས་པ་པདྨའི་འོག་ཤ་རྒྱས་ཏེ་མས་རུས་འབུར་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོྈ ཤོར་ཅན་ཞེས་པ་པདྨའི་སྟེང་གི་ཤ་རུས་རྒྱས་པྈ རྒྱ་ཕིབས་ཁ་ཕུབ་ལྟར་ཟེའུ་འབྲུ་གསང་བའི་མཛོད་ཐུར་དུ་བལྟབ་པའོྈ པདྨ་བདེ་ཆེན་གསང་བའི་ཕོ་བྲང་ཨེ་ཝཾ་དཀྱིལ་འཁོར་དུྈ སོར་གསུམ་ཚུན་ཆད་འགྲོྈ དེ་ནས་སོར་གསུམ་ཚུན་གྱེན་ལ་སེགསྈ དེ་ནས་སོར་གཅིག་ཐུར་ལ་གནོནྈ དེ་ནས་སོར་གཉིས་གྱེན་ལ་གན་ཏེ་ཕུལ་ནསྈ སོར་དགུའི་ས་ན་སྲིད་པའི་ཞགས་པ་ཡོདྈ སླེབ་མ་ཐག་ཏུ་དབུགས་རིང་ཤུགས་རིང་འདར་སྐད་དངྈ ཡན་ལག་འཁྲབ་ཅིང་སྨར་དོས་ཆད་པ་དངྈ ཟུག་རྔུ་དྲག་པོ་མི་བཟོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཡོང་བསྈ དེ་མ་ཐག་གསང་ཐུར་སོར་གཅིག་ཕྱིར་འཐེན་ནོྈ དབུ་མ་དལ་བུས་བཙུགས་ནས་འཇམ་རླུང་ཞི་བར་དྲངས་པསྈ ཟུག་རྔུ་ལས་རིམ་གྱིས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་བས་སྒྱིད་མ་ལུག་པར་སྟོང་འདྲེན་སྟོད་མནན་སྒང་འདྲེན་སྒང་མནན་བྱས་པསྈ ཐུར་རླུང་གྱེན་ལ་རྒྱུག་པའི་ཚེྈ འཇའ་འོད་དུ་མེ་རེ་འབྱུང་སྟེ་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བར་བསམྈ དེ་ནས་ཐུར་མ་དལ་བུས་འཐེན་ཞིངྈ འཇམ་རླུང་བཟུང་ནས་ཕོ་བ་གཡས་སྐོར་རྡོ་རྗེ་ཐོ་རྡེག་སོགས་ལ་འབད་པས་ཞག་བདུན་ཚུན་ལ་གསང་ཐུར་འབྱོངས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེདྈ ཆུ་གཏོང་སྐབས་ཀྱི་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ལ་རྣག་ཁྲག་དུམ་པ་རེ་ཡོང་བ་དངྈ རྩ་ཆུ་རེ་མོས་སུ་སྡོམ་པ་རྒྱུ་སྨད་དང་ལྟེ་བ་བརྒྱུད་དེ་ཟུག་དྲག་པོ་ལོང་བསྈ དེ་རྣམས་ལ་བྲེད་སྣང་མི་དགོས་ཁད་ཀྱི་ན་ཟུག་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོྈ དེ་ནས་ཆུའམ་མར་སོགས་གང་རུང་སྟོབས་འཐུང་ཚོད་དང་སྦྱར་ནས་རིམ་པར་འདྲེན་ནོྈ སྙིང་རུས་བསྐྱེད་ལ་པདྨ་དུང་འབུད་པདྨ་སྒྲ་འབྱིན་ཁྲག་འཐུང་རྣམས་ལ་རྟགས་མ་བྱུང་བར་དུ་བསྐྱེད་དོྈ གེགས་སེལ་ནི་གོ་ཟློག་འཕྲུལ་འཁོར་སྒྲ་གཅན་ཆེ་ཆུང་དངྈ བསྒྲད་འབེབ་ལ་སོགས་གཞུང་གི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་འབད་པར་བྱའོྈ ཨན་ཙམ་ཟུག་ཆེ་ནས་མི་བཟོད་ན་རྫས་སྨན་བྱུག་འཕྱིང་དྲོན་བདུག་ཅིང་བཀུ་བྱུགས་ཐེམས་པར་བྱྈ ཆང་གསར་རུས་ཁུ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་དཀོར་ནག་ལོག་འཚོ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་དུ་བླངྈ ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྲོག་འཕྲོག་པའི་དཀོར་ཟས་སྤངས་ལྈ སྲིན་པོ་རླུང་ཟས་རླུང་འཚོས་དུས་འདའ་བར་བྱས་ལྈ གནས་གཡའ་ཁྲོད་གངས་ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་འབད་འཚལ་ལོྈ དེ་ལྟར་འབད་པའི་ཡོན་ཏན་ནིྈ མཁའ་སྤྱོད་རིག་འཛིན་གསུམ་དུ་མདངས་ལྡན་ནུ་མ་མེདྈ ཉི་མ་ཚངས་ཞུགས་གཙུག་ཏོར་ལྟར་མི་མངོནྈ མཆོག་གི་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་ལམ་འདི་འགྲུབྈ ཅེས་དངྈ བག་མེད་དུ་བྱས་ན་རྒྱུད་ལསྈ སྐྱེ་བ་དམན་པའི་བྱང་སེམས་དེྈ ས་ཆུ་མེ་རླུང་གིས་ཁྱེར་ནསྈ ལྷ་ཀླུ་ས་བདག་ཚོགས་རྣམས་ཀུནྈ ནད་ཡམས་དལ་གྱིས་འཐིབས་ནས་སུྈ ཀུན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་བརླག་པར་འགྱུརྈ བདག་མེད་ཁྱི་མོའི་ལུས་བླངས་ནསྈ ཐར་མེད་གནས་སུ་ལྟུང་བར་འགྱུརྈ ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་ལྟུང་མང་པོར་གསུངས་ཀྱངྈ ཅུང་ཟད་མང་ཆེས་པས་མ་བྲིསྈ དེ་རྣམས་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དང་དངོས་གཞིའི་སྐོར་རོྈ རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ གེགས་སེལ་ཡོན་ཏན་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་འབདྈ ཅེས་པསྈ སྨན་དང་སྔགས་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་གེགས་སེལ་དང་གསུམ་ལསྈ དང་པོ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་གེགས་སེལ་ནིྈ རྡོ་རྗེའི་ལུས་འདུལ་དྭངས་སྙིགས་དབྱེ་བ་དངྈ ཉི་ཟླ་སྒྲ་གཅན་གེགས་སེལ་ཆེ་ཆུང་བྱྈ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་འབོད་ཆེན་འབོད་ཆུང་དངྈ གསང་བའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཉི་ཟླ་གོ་བཟློག་བྱྈ གཡང་མོའི་སྤྲུག་དང་སེང་སྤྲུག་ཧ་སྤྲུག་འབདྈ ཤེས་རབ་མ་ཡི་གེགས་སེལ་འཕྲུལ་འཁོར་རོྈ འཕྲུལ་འཁོར་བྱེད་ཚེ་དམིགས་གནད་འདི་ཉིད་གཅེསྈ ཡར་ལ་ལངས་དུས་ཕག་མོའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེདྈ འབེབ་པའི་དུས་སུ་སྣང་སྲིད་འོད་སྐུར་འཁྱིལྈ འདྲེན་པའི་དུས་སུ་ཉི་ཟླ་ཚངས་རྩེར་གནོནྈ དགྲམ་པའི་དུས་སུ་སྐུ་ཐིག་ཚོམ་བུར་བལྟྈ ངལ་གསོའི་དུས་སུ་ཀ་དག་གནས་ལུགས་ངངྈ རང་ལུས་གནས་པའི་ལྷ་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུནྈ འོད་ལྔ་ཚོམ་བུའི་ཀློང་དུ་ཁྲ་ཤིག་གེྈ དྭངས་མ་འོད་གསལ་ངོ་བོར་འོད་མེར་རེྈ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ངང་དུ་ཆམ་གདལ་ལེྈ མཉམ་ཉིད་ཡེ་གྲོལ་ངང་དུ་རྗེན་ཧྲིག་གེྈ འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ངང་དུ་བདེ་ཉམས་སྐྱོངསྈ འཕྲུལ་འཁོར་བཞག་ཚེ་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་བྱྈ ལུས་ལྷ་སྐུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ངག་སྔགས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ཡིད་ཀ་དག་འགྲུབ་པར་བྱིནྎ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་འབྱོངས་པར་བྱིནྎ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པརྎ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པརྎ ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་འབྱོངས་པརྎ འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པརྎ རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པརྎ གདོད་མའི་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ གེགས་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཅིངྈ སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུྈ རང་གྲོལ་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཀྱི་སྐུྈ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་བརྙེསྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ འདིར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱིས་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐལ་ལྡན་ཕོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་གེགས་སེལ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབ་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་འདི་ལ་བཞི་སྟེྈ རླུང་གི་སྦྱོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གེགས་སེལ་བ་དངྈ དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གེགས་སེལ་བ་དངྈ སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་གེགས་སེལ་བ་དངྈ སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་གེགས་སེལ་བ་དང་བཞིའོྈ དང་པོ་སྟོད་ནད་གཟེར་བ་སེལ་བའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་གི་ཁོག་སྟོད་ཐམས་ཅད་ལྕགས་ཚགས་ཀྱི་མིག་ལྟར་ཡོད་པའི་ནང་ནསྈ རྣག་ཁྲག་ཆུ་སེར་ནད་གདོན་ཐམས་ཅད་ཤོར་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཐོན་པར་བསམ་ལྈ སྟོད་ཀྱི་རླུང་སྲང་དུ་ཁུ་ཚུར་བརྡེག་པ་དང་ཧ་འདོན་དྲག་ཏུ་བྱའོྈ གཉིས་པ་སྨད་ནད་སྦོས་ཁྲོག་སེལ་བའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་གི་ཕོ་བར་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་དྲུག་པྈ ལྟེ་བར་རཾ་གྱི་འོག་ཏུ་ཡཾ་གྱིས་མཚན་པྈ ཡཾ་ལས་རླུང་བྱུང་རཾ་ལས་མེ་འབར་གནམ་ལྕགས་མེ་ཡི་འཁོར་ལོ་དྲག་ཏུ་འཁོར་བསྈ ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེས་གང་བར་བསམས་ནས་ཕོ་བ་གཡས་གཡོན་དྲག་ཏུ་བསྐོར་ཞིངྈ རྡོ་རྗེ་ཐོ་རྡེག་དང་དྲོད་འབེབ་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་འབད་དོྈ གསུམ་པ་སྟེང་རླུང་འགགས་པ་སེལ་བའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་གི་མགྲིན་པ་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་སྔོ་ཕྱུ་རུ་རུ་འོག་སྒོ་དང་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་སིར་སྒྲ་དང་བཅས་དོན་པར་བསམ་ཞིངྈ མདུན་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་ཐམས་ཅད་ནས་གཞིལ་བའོྈ བཞི་པ་སྨད་རླུང་དབུགས་ངན་བསྒོམས་པའི་དམིགས་པ་ནིྈ ཀ་བ་བཙུགས་ལ་སྨད་རླུང་གྱེན་ལ་དྲངས་ནསྈ རླུང་ཐམས་ཅད་སྔོ་ཕྱུ་རུ་རུ་སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་ཡར་ཐོན་ཏེྈ མདའ་གང་ཙམ་གྱི་ཐད་དུ་ཤེལ་དཀར་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྣམ་པར་ཆགས་པས་དེ་རྣམས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པར་བསམ་ལ་འབེབ་ཆུང་ཧ་སྒྲ་དང་བཅས་པའོྈ ལྔ་པ་སྙིང་རླུང་སེལ་བའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་གི་གློ་སྙིང་ཐམས་ཅད་དམར་ཁྲ་ལེ་བ་ཁྲོལ་ཚགས་ལྟ་བུ་ནས་རྣག་ཁྲག་ཆུ་སེར་ཐམས་ཅད་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་འཛག་པར་བསམ་ལྈ ཙོག་འབེབ་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་སེལ་ལོྈ དྲུག་པ་ཆུ་སེར་སེལ་བའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་ལུས་ཤ་ཁྲག་མེད་པར་རུས་ཀྲང་དུ་བསམ་པའི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཁྲོལ་ཚགས་ལྟ་བུ་ཁ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་ཆུ་སེར་ཐམས་ཅད་རླུང་གིས་བདས་ཏེ་ཕྱིར་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་ཐོན་པར་བསམ་མོྈ བདུན་པ་མིག་སྣ་སོར་མོ་ལ་འདྲེན་པའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་ལུས་ཐམས་ཅད་རྩའི་དྲྭ་བར་འབྲེལ་བས་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩེ་ཡན་ལག་གི་སོར་མོ་དངྈ སྣ་མིག་རྣམས་ལ་ཟུག་རྩའི་རྩེ་ཐམས་ཅད་སོག་ཕོན་གྱི་མགོ་བོ་བྲེག་པ་ལྟརྈ སྦུ་གུ་ཧ་རེ་ཡོད་པ་ནས་རླུང་ཐམས་ཅད་བུན་བུན་ཐོན་པར་བསམ་མོྈ བརྒྱད་པ་པུས་ནད་སེལ་བ་དང་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་གེགས་སེལ་ནིྈ དེ་ལ་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་དམིགས་གནད་གོང་དུ་བསྟན་ཅིངྈ པུས་ནད་སེལ་བའི་ལུས་གནད་ཧར་ལངས་དང་པུས་སྟེང་ཁུ་ཚུར་གསུམ་བསྣུན་ཅིང་རྒྱབ་ནས་སྒྱིད་ཁུག་གསུམ་བསྣུན་དངྈ རྟིང་པར་ཤད་རྗེས་འཐེན་སྐྱོད་གང་མང་དང་སྐབས་རེར་ཐོག་ལ་འཇུས་ཏེ་རྐང་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་རེས་མོས་སུ་བྱེད་དོྈ བར་སྐབས་སུ་འཕྲེད་མ་སོགས་ལ་རྐང་རྩེ་སར་བཙུགས་ནས་གནམ་སྒྲེང་དུ་རྒྱུག་གོྈ སྐབས་སུ་རྐང་མཐིལ་ཐམས་ཅད་བུག་པའི་རང་བཞིན་ནས་ཚིགས་ནད་ཐམས་ཅད་རྣག་ཁྲག་ཆུ་སེར་གྱི་རྣམ་པར་དོན་པར་དམིགས་པའོྈ དགུ་པ་ཤ་ལྷད་འདོན་པའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་ལུས་མེ་རུ་འུར་སྒྲ་དང་བཅས་ནས་འབར་ནསྈ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཚིག་ནང་ཁྲོལ་ཤ་ཁྲག་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་ཐོན་ནསྈ ལུས་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུར་གསལ་ཏེ་དགྲམ་འདྲེན་ལ་འབདྈ སྨན་ལ་བརྟེན་པའི་གེགས་སེལ་ནིྈ སྟོད་སྨད་ཀྱི་སྦོས་ཁྲོག་གཟེར་ལངས་ནད་རིགས་འཇོམས་པ་ནིྈ ཆུ་རྩ་དྲེག་པ་དང་སྣུམ་མེད་པ་བྱ་བྲུན་ཐར་ནུ་ཆ་མཉམ་ལྈ ཐུར་མགོ་གང་ཙམ་ཆུ་བསྐོལ་ལྕག་གིས་ཕུལ་ཆུ་སྐོལ་ཐེབ་གསུམ་ལ་བཏངྈ རླུང་ཞི་དྲག་གང་མང་བཅུག་ནས་སྲིན་པོ་གྲེ་འགགས་ཀྱིས་གནད་ལ་དབབ་པསྈ ནད་ཐམས་ཅད་བཤལ་དུ་འབྱུང་བའོྈ ཆུ་སྐོལ་གང་འཐུང་ཐུབ་ཐུབ་ཡང་ཡང་བཏང་བསྈ རླུང་ཡར་འགྱིང་ན་མར་མནན་པསྈ མཐར་ཆུ་མདོག་ནམ་ཐོན་ཐོན་བཤལ་ལོྈ མེ་དྲོད་གསོ་བའི་དྲོད་སྨན་ནིྈ སེ་འབྲུ་སུག་སྨེལ་ཤིང་ཚ་པི་པི་ལིང་བཞི་ཆ་སྙོམས་ལྈ རྒྱ་ཚ་ཞད་ཙམ་བཏང་ཞིབ་བཏགས་རྣ་བྲུས་གང་གི་ཚད་ཙམ་ཆུ་གྲང་གིས་ཕུལ་བཏངྈ ཐུན་ཚད་ཚ་གྲང་དང་སྦྱརྈ ཆུ་བསྡོམས་ཞི་སྲིནྈ ལྕམ་འབྲུ་སྡིག་སྲིན་དྲོད་སྨན་པི་པི་ལིང་གཡེར་མྈ གཟེ་མ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་རྒྱ་ཚ་ཞད་ཙམ་བཏང་བའི་ཐང་དང་པོ་སླྈ བར་དུ་གརྈ མཐར་སླ་བ་ཅི་མང་བཏངྈ བལ་འདབ་གཙང་མ་ལ་སྔགས་འདི་བརྒྱ་རྩ་བསྒྲངས་ལ་ཆུ་སོར་སྦྱརྈ ཨོཾ་ཆུ་ཤད་ཤད་དམར་ནར་ནར་ས་ཆལ་ཆལ་ཆུ་ཐོན་ཐོན་སྭཱ་ཧཱྈ དེས་ནད་ལས་གྲོལ་བར་འགྱུར་རོྈ གཞན་ཡང་རླུང་གི་ནད་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་རུས་གསར་གྱི་ཐངྈ མཁྲིས་པ་ལ་ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་གི་ཐངྈ བད་ཀན་སྐྱ་སྨུག་སོགས་གང་ལའང་ཚ་ལ་བུལ་ཏོག་ཅོང་ཞིྈ ལྒ་སྐྱ་རྣམས་ཆ་སྙོམས་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་ཤིང་ཆུ་བསྐོལ་གྱིས་ཕུལ་ནས་བཏང་བས་ནད་ཐམས་ཅད་བཤལ་དུ་འབྱུང་ངོྈ ཤ་དུག་སྦྱར་དུག་སོགས་ཀྱིས་ནད་ལྷོངས་པ་ལ་རླུང་ལ་འབད་ཅིངྈ དྲི་ཆུ་སྐོར་ལོག་བྱས་པས་སྟེང་འོག་གི་གྲང་བའི་ནད་བྱང་ཞིང་གསོ་བའི་སྨན་དུ་འགྱུར་རོྈ ས་བདག་ཀླུའི་ནད་འདོན་ན་ཐོག་མར་རླུང་ལ་འབྱོངས་པར་བྱས་ལ་གཉེན་པོའི་སྨན་ནི་བསེ་ཞོ་ཞོ་གང་ཐར་ནུ་ཞོ་ཕྱེད་སྨན་ཆེན་ཞོ་གངྈ གསེར་མདོག་ཞོ་བཞིྈ གླ་རྩི་ཞོ་ལྔྈ ར་ཁྲག་ནག་པོ་ཞོ་ལྔྈ པདྨ་དམར་ཁྲ་བར་གཤོག་ཕྲལ་བ་བཅུ་གཅིགྈ རྒྱ་ཚ་ཞོ་ཕྱེདྈ པི་པི་ལིང་རྡོག་པོ་གསུམྈ ཤིང་མངར་སྲན་མ་ཙམྈ སྡིག་སྲིན་ཐུན་བཟང་བ་གསུམ་གྱི་བོངསྈ ལྕམ་འབྲུ་ཐུན་ལྔྈ གཟེ་མ་ཐུན་ལྔྈ རྨ་བྱའི་མདོངས་གསུམྈ རུས་སྦལ་དངྈ སྤིར་གྱི་རུས་པ་ཞོ་རེྈ དེ་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་བཏགས་ལ་ཙནྡན་མར་ཁུས་བསྡུས་པའི་རིལ་བུ་སྲན་ཆུང་ཙམ་རེ་ནངས་རེས་བརྟེནྈ རླུང་ལ་འབད་པས་ནད་རྣམས་རང་འབྱོངས་སུ་འབྱུང་ཞིང་སོས་པར་ངེས་སོྈ མིད་པ་རྒྱུན་གཅོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མར་སྒོག་སྐྱའི་ཐང་ཕྲན་བུ་བཏང་བས་འབྱུང་བ་ཆ་སྙོམསྈ ཆུ་བསྐོལ་གྲང་དྲོ་གང་འཐུང་ཡངྈ ཨོཾ་ཐུད་དེ་ཐུད་དེ་ཐུད་སྭཱ་ཧཱྈ བརྒྱ་རྩ་བཟླས་ཆུ་ལ་བཏབ་སྟེ་འཐུང་ངོྈ ཆུ་དུག་ཞི་ཞིང་ཆུ་སྟོབས་བསྐྱེད་པའོྈ མིད་པ་རྒྱུན་གཅོད་མི་བྱེད་སྐབས་སུ་དཀར་གསུམ་མངར་གསུམ་ཆང་ཞིམ་པོ་དུམ་རེ་བཏང་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕེལ་བར་འགྱུར་རོྈ མིག་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ནས་མི་གསལ་ན་ཨ་རུ་རའི་ཐངྈ སྣས་དྲི་མི་ཚོར་ན་ཤ་ཆེན་གྱི་གསུརྈ སྐྱུག་ལོག་བྱུང་ན་འབུ་ཡིན་པས་སྒོག་ཐང་བཏང་བའམྈ ལ་ཕུག་གི་དྲི་མ་བསྣོམྈ ལྕེས་རོ་ཚོར་བ་ཤོར་ན་བསྲེགས་ཤ་ཁམ་བུ་རེ་ཟྈ དྲི་ཆེན་མ་ཐོན་ན་ཚྭ་མར་ཁམ་གཅིག་གཏངྈ གྲང་བ་སྐྱེས་ན་ལྒ་སྤོད་ཀྱི་ཐང་གཏངྈ ཁྱོམ་ཁྱོམ་རྡིབ་ན་ཀ་ར་ཆུ་སྐོལ་གཏོངྈ རླུང་ལངས་ན་ཕྱེ་མར་དུད་པས་འདུགྈ བད་ཀན་ལངས་ན་བཅའ་སྒའི་ཕྱེ་མ་ཆུ་གྲང་བཏབ་ལ་བཏངྈ མར་ནག་སྔོ་དང་ཤ་རྩམ་ཆང་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་སྤངྈ མེ་དང་ཉི་མར་མི་སྡོདྈ བུད་མེད་ལ་མི་འཁྲིགྈ ཞག་ཉེར་གཅིག་གིས་རང་སོ་ཟིནྈ ཟླ་བ་གཅིག་གིས་འབྱུང་བ་ཆ་སྙོམསྈ ཟླ་བ་གཉིས་ནས་ལུས་ཤིང་བལ་ལྟར་ཡངྈ གསུམ་ནས་འབྱུང་བ་ཆ་སྙོམསྈ རིག་པ་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེདྈ བཞི་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་སྐྱེྈ ལྔ་ནས་མངོན་ཤེས་འཆརྈ དྲུག་ནས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་དངོས་གྲུབ་འབྱུངྈ རྒན་པོའི་སྐྱོན་བྲལ་འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྒྱལྈ འཕྲོ་གཅོད་ན་དང་པོྈ དལ་གྱིས་བཟའ་བཏུང་བརྟེན་ཞིངྈ ཆུང་ཆུང་དང་ཉུང་ཉུང་ནས་བསླབ་པར་བྱའོྈ དེ་ལ་གོམས་པས་གེགས་མི་འབྱུང་སྟེ་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོྈ ཡོན་ཏན་གྱི་མངོན་རྟགས་བྱུང་ན་རློམ་པས་ང་རྒྱལ་དྲེགས་ཆོས་མི་བྱྈ ལྷོངས་ཀྱི་རྣམ་པས་ཅུང་ཟད་མ་བདེ་བ་བྱུང་ཡངྈ སྒྱིད་ལུག་དཔའ་ཞུམ་ནས་འཕྲོ་མི་གཅོདྈ མི་བདེ་བ་རྒྱུན་བསྲིངས་ནས་བདེར་མ་སོང་ན་ཧ་ཅང་ནན་ཆེར་མི་བྱ་བར་འཕྲོ་དལ་གྱིས་གཅདྈ བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་པ་ཅི་བྱུང་ཡང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་གོྈ དེ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་བཞག་འོས་པ་དང་མི་འོས་པ་རྣམས་གདམས་པ་སྤྱི་དང་བསྟུན་ཞིངྈ རྣལ་འབྱོར་པ་ཉམས་རྟོགས་ཅན་གྱིས་ཤེས་པར་བྱའོྈ འདིའི་ཡོན་ཏན་ཐུན་རེ་བསྒོམས་པས་ཀྱང་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་འབྲས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ནྈ རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་ན་བརྗོད་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོྈ ས་མ་ཡ་རཀྵ་རཱ་ཧུ་ལྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་དང་འབྱུང་བའི་གེགས་སེལ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་ཨ་ཡུརྫྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧཱུྃྈ འདིར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ཁྲིད་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཟུར་དམིགས་འདི་སྔོན་ཆད་མ་དར་ཀྱངྈ དེང་ནས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་ལྡོམ་བུ་བ་བདག་ཉིད་ལ་ཉམས་ཟིར་དུ་གནང་བ་ཡི་གེར་བྲིས་པ་སྣང་ཡང་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ནོར་ས་མ་ཡྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ དད་ལྡན་ཚེ་གཅིག་ཐར་པ་ཐོབ་འདོད་རྣམསྈ ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོས་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་སྲོག་བསྲིངྈ བདེ་དྲོད་གཏུམ་མོས་བག་ཆགས་གཉིས་འཛིན་བསྲེགྈ རླུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་ཟས་བཅུད་འཚོལྈ རྐང་མགྱོགས་རླུང་གིས་མཁའ་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབྈ ཆུ་རླུང་ཟབ་མོས་སྐོམ་པའི་ཚ་གདུང་སེལྈ བཏུང་བའི་བྱེ་བྲག་ཕྱི་ནང་བཅུད་སྡུད་བྱྈ རྩ་བའི་རླུང་ལྔས་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སེལྈ རླུང་འཚོ་བཅུད་འཚོས་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེདྈ ཁམས་ལ་དབང་ཐོབ་མཁའ་སྤྱོད་མྱུར་བགྲོད་འགྱུརྈ ཞེས་པསྈ དང་པོ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་ནིྈ རང་ལུས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་པར་བསྒོམ་སྟེྈ དེའི་ལྟེ་བར་རླུང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོྈ ཉི་ཟླའི་གྭའུ་འོད་འབར་བའི་ནང་དུྈ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུའི་ཆ་ལུགས་གསལ་བཏབྈ ཁ་སོ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནས་ཧ་སིབ་ཀྱིས་རླུང་རྔུབས་པསྈ བླ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དངྈ སྐྱེ་འགྲོ་མཆོག་དམན་བར་གསུམ་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཀྱིྈ ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་གྱི་ནུས་མཐུར་བཀུག་ནས་ཉི་ཟླའི་གྭའུར་ཐིམ་པས་བཀྲག་མདངས་འོད་དུ་འཚེར་བ་ལ་དམིགས་པ་གཏདྈ གཟུངས་སྔགས་འདི་ཉིད་རླུང་ཟ་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་བཟླའོྈ ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛྈ དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བྱས་པས་ཚེ་འཕེལ་བར་འགྱུརྈ ཨུ་པ་དེ་ཤྈ ྈ གཉིས་པ་གཏུམ་མོའི་ཞལ་གདམས་ནིྈ ལུས་གནད་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར་ལྈ རང་ལུས་ཕག་མོར་གསལ་བཏབྈ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་དངྈ ཆོས་འབྱུང་རྣམ་གསུམ་བསྒོམས་ནསྈ རླུང་དྲག་ཏུ་གཅུན་དམིགས་པ་ལྟེ་འོག་ཏུ་ཨ་རཾ་མེ་འབར་ལ་གཏད་དོྈ མེ་ལྕེ་ཡར་ཡར་འབར་ལུས་ཐམས་ཅད་གངྈ མེ་ལྕེའི་རྩེ་ལ་མཁའ་འགྲོ་མ་གྲངས་མེད་ཀྱི་ཕྱག་ནྈ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དཔུང་འབར་བ་བསྣམས་པ་སྟེྈ ཐམས་ཅད་ཀྱང་བྲོ་གར་བྱེད་པར་བསམ་ལ་དྲོད་འབེབ་ཙོག་འབེབ་དངྈ བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ལ་དྲག་ཏུ་འབད་པས་བདེ་དྲོད་རང་དབང་མེད་པར་འབར་རོྈ སྦས་ཆོས་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ ྈ གསུམ་པ་རླུང་ལྔའི་ཞལ་གདམས་ནིྈ རླུང་ཤས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ལྈ འབྱུང་བ་སའི་བཅུད་སྲ་ཞིང་འཐས་པ་ལྕི་བ་སེར་པོར་གསལ་བཏབ་སྟེ་རྔུབ་པའོྈ ཚད་ཤས་ཅན་ལ་འབྱུང་བ་ཆུའི་བཅུད་བསིལ་ཞིང་དྭངས་པྈ ཁ་དོག་དཀར་པོ་རེག་བྱ་བསིལ་བ་རྔུབ་པར་བྱའོྈ གྲང་ཤས་ཆེ་ན་འབྱུང་བ་མེའི་བཅུད་དམར་ཞིང་འཚེར་བ་ཚ་ངར་ལྡན་པ་རྔུབ་པར་བྱའོྈ བད་ཀན་གྱིས་བྱིང་ཤས་ཆེ་ན་འབྱུང་བ་རླུང་གི་བཅུད་ཡངས་ཤིང་གཡོ་བ་སིར་སྒྲ་དང་བཅས་རྔུབ་པའོྈ རིག་པ་ལ་གསལ་ཆ་མེད་ན་འབྱུང་བ་ནམ་མཁའི་རླུང་མཐའ་དབུས་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བ་སྔོན་པོར་རྔུབ་པའོྈ རླུང་ལྔའི་ཞལ་གདམས་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ ྈ བཞི་པ་རྐང་མགྱོགས་རླུང་གི་ཞལ་གདམས་ནིྈ གསང་རླུང་རྟ་རུ་ཞོན་པར་འདོད་ནྈ འགྲོ་ཚེ་སྟེང་རླུང་མནན་འོག་རླུང་འཐེནྈ རྐང་འོག་གཉིས་སུ་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུའི་དབྱིབས་ཅན་ཆངས་གཟུང་ལ་ཡཾྈ མཆོག་མ་བ་དན་གྱིས་མཚན་པྈ འགྲོ་ཚེ་ལག་པ་གཉིས་ཀྱི་སྲིན་ལག་གི་འཕར་རྩ་མཐེ་བོང་གིས་མནན་པའི་ཁུ་ཚུར་བཅང་མཆན་རྩ་བཅིངས་ཏེྈ ཡཾ་ལས་རླུང་གཡོས་བ་དན་བསྐྱོད་ནས་བཏེགས་པའི་ཚུལ་དུ་དམིགས་ལྈ གོམ་ཟོར་ཡང་ཆོད་ཀྱིས་བཏང་ལ་ཕྱིན་པས་མི་ཕལ་པ་ལས་དགུ་འགྱུར་གྱིས་མགྱོགས་ཤིངྈ མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་བོྈ འདིའི་སྐབས་སུ་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་དངྈ པུས་ནད་སེལ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་གླིང་བཞི་བསྒྲད་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱའོྈ རླུང་གནད་བུམ་པ་ཅན་ལ་འབད་པ་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ ྈ ལྔ་པ་ཆུ་རླུང་སྐོམ་དུ་འཐུང་བའི་ཞལ་ཤེས་ནིྈ ལུས་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པ་མདའ་ལྟར་བསྲངྈ ལྐོག་མ་དང་མིད་པ་མདུན་དུ་བརྒྱངྈ རང་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་སྐུ་མདོག་དཀར་མོར་གསལྈ རྩ་ནང་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་གྲངས་མེད་པས་མེར་གྱིས་ཁེངས་པར་སྒོམ་ཞིང་ཆུ་རླུང་དཀྱིལ་འཁོརྈ ཕྱིའི་ཆུ་རླུང་ཐམས་ཅད་མགྲིན་པ་ལྡེམ་གུག་གིསྈ ཧ་སིབ་ཀྱིས་སོ་བར་ནས་དྲངས་པསྈ རང་ལུས་ཀྱི་རྩ་སྟོང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་སོགས་ཀྱིྈ གྲངས་ཅན་དང་གྲངས་མེད་ཀྱི་རྩ་ཐམས་ཅད་སོག་ཕོན་གྱི་མགོ་བྲེགས་པ་ལྟ་བུྈ སྦུ་གུ་ཧ་རེ་ཁྲག་ཆུ་སེར་གྱིས་མ་གང་བྈ སྟོང་སང་ངེ་ཡོད་པའི་ནང་དུྈ ཆུའི་བཅུད་ཐམས་ཅད་དཀར་ནར་རེ་ཞུགས་པས་ལུས་ཕྲུ་མ་བུས་པ་ལྟརྈ བདུད་རྩིས་དཀར་མེར་གྱིས་གང་བར་བསམ་མོྈ ཞག་གསུམ་ནས་བརྟན་པ་ཐོབ་ཅིང་སྐོམ་པའི་གདུང་བ་ལས་གྲོལྈ ཕྱིས་སྐོམ་པའི་ཚེ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པའོྈ ཆུ་རླུང་གི་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ ྈ དྲུག་པ་རླུང་ཧུབ་དབར་དུ་བཟའ་བའི་ཞལ་ཤེས་ནིྈ ཆུ་བསྐོལ་ཆུ་གྲང་དར་ཆུ་འོ་ཆུ་ཁྲུས་ཆུ་རྡོ་ཆུྈ ཇ་ལ་སོགས་པ་འཐུང་བའི་ཚེྈ ཧུབ་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་ལྔའི་བཅུད་དངྈ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅདྈ འཇའ་འོད་དུ་མེ་རེ་རེ་བྱུང་ནས་བཏུང་བ་དང་མཉམ་དུ་རང་ལུས་འཇའ་འོད་ཀྱིས་ཁེངས་པར་བསམ་ནས་མིད་པའོྈ འདི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀུན་གྱི་རྩ་བའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོྈ རླུང་ཧུབ་དབར་དུ་བཟའ་བའི་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ ྈ བདུན་པ་རྩ་བའི་རླུང་ལྔའི་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སེལ་བའི་ཞལ་ཤེས་ནིྈ དང་པོ་ས་རླུང་ཟ་བའི་ཚེ་ལུས་གནད་ཛཱ་ཧ་བཱིར་རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟར་ལྈ ལྟེ་འོག་ཨ་རཾ་གསལ་བཏབ་མགོ་གུག་པསྈ ཕྱི་རོལ་སོར་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚད་ནས་ལཾ་ལས་ས་བཅུད་སེར་པོ་འཇམ་ལ་ཐུང་བའི་ཚུལ་དུ་རྔུབ་ཅིང་འབུད་དོྈ གཉིས་པ་ཆུ་རླུང་བཟའ་ཚེ་རྐང་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཐེ་བོང་ལག་གཉིས་ཀྱིས་བཟུང་ནསྈ རོ་སྟོད་བསྒྱེད་ཅིང་སྙིང་གར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ལ་སེམས་གཏད་དེྈ ཕྱི་རོལ་སོར་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནས་ཁཾ་ལས་ཆུ་རླུང་དཀར་པོ་འཇམ་ལ་རིང་བ་སོ་དབར་ནས་རྔུབ་ཅིང་འབུད་དོྈ གསུམ་པ་མེ་རླུང་ཟས་སུ་བཟའ་བའི་ཚེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མིག་གཉིས་བསྒྲིལ་རྣ་བའི་བུག་པ་གཉིས་བསངས་ཏེྈ ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་ཅིང་ཕྱོགས་བཞིར་འཁྲབ་པའི་ངང་ནསྈ ཕྱི་རོལ་སོར་བཅུ་གསུམ་ཙམ་ལས་རཾ་ལས་མེ་རླུང་དམར་པོ་རྩུབ་ཐུང་དུམ་བུར་རྔུབ་ཅིང་འབུད་དོྈ བཞི་པ་རླུང་གི་རླུང་བཟའ་ཚེྈ གྱད་ཀྱི་འདུག་སྟངས་དྲག་ཤུལ་གྱི་ངང་ནས་ཕྱི་རོལ་སོར་བཅོ་ལྔ་ཚད་ཙམ་ལས་ཡཾ་ལས་རླུང་གི་རླུང་དྲག་པོ་སྒྲ་ཅན་གྱིས་རྔུབ་ཅིང་འདུད་དོྈ ལྔ་པ་ནམ་མཁའི་རླུང་ཟས་སུ་བཟའ་བའི་ཚེྈ ལུས་གནད་ཙོག་པུ་འཐེན་སློང་གི་ངང་ནསྈ ཕྱི་རོལ་སོར་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ནས་ཨེ་ལས་ནམ་མཁའི་རླུང་སྔོན་པོ་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པའི་ངང་ནས་རྔུབ་ཅིང་འབུད་དོྈ རྩ་བའི་རླུང་ལྔའི་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ ྈ བརྒྱད་པ་རླུང་འཚོའི་ཞལ་ཤེས་ནིྈ ལུས་གནད་རི་བོང་ཙོག་སྡོད་ཀྱི་ངང་ནསྈ ཀ་བ་བཙུགས་པ་གླང་པོ་ཆུ་སྲིན་ནེ་ཙོ་སོགས་ཀྱིས་རླུང་ལྷ་རྒྱ་མཚོར་སྤྱན་དྲངས་པྈ ཟུག་གཟེར་སྦོས་ཁྲོག་སོགས་ན་ཟུག་གང་བྱུང་ཡང་ཐུན་ཆུང་ངུ་ནས་བསླབ་པསྈ ཟུག་རྔུ་མཐའ་དག་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོྈ དེ་ལྟར་རླུང་འཚོ་བཅུད་འཚོ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པསྈ འཆི་བདག་གི་བདུད་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོྈ རླུང་འཚོ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྟགས་སུ་བདུད་རྩི་ཁ་དོག་དམར་པོ་དངྈ སེར་པོ་དངྈ སྔོན་པོ་དངྈ དཀར་པོ་དངྈ ལྗང་ཁུ་ལ་སོགས་འགྱུར་ནྈ རྣལ་འབྱོར་པའི་མདོག་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོྈ འདིའི་གནད་ལ་ཐུར་སྲོག་ལ་བསྲེ་བའི་རླུང་རྩོལ་ལ་འབད་པ་འདོན་པ་གལ་ཆེའོྈ ཕྱི་དབང་པོ་བཀྲག་མདངས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པས་སུས་མཐོང་ཡང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་དངྈ ནང་རིག་པ་འོད་གསལ་གྱི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས་པས་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་ནོན་པ་དངྈ གཞན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཟས་བཅུད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་པ་དངྈ ཐ་མལ་བཟའ་བཏུང་གི་མངོན་ཞེན་ཆོད་པྈ དགེ་སྦྱོར་འཕེལ་རིག་པ་དྭངས་དབང་པོ་གསལྈ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཉམས་རྟོགས་འབར་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དངྈ མངོན་ཤེས་འཆར་ཆུ་ལ་མི་བྱིང་བ་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་ངོྈ ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་རྒྱལ་པོ་འདི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་ངེས་པ་དང་སྐལ་ལྡན་སྙིང་རུས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ལ་བསྟན་ནོྈ གཞན་རྣམས་ལ་བཀའ་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་དམ་པར་བྱའོྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ བོགས་འདོན་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་བདུད་རྩི་འཆི་སོས་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ ཚེ་ཡི་འགལ་རྐྱེན་མི་མཐུན་ཀུན་འཇོམས་ཤིངྈ ཚ་གྲང་བད་མཁྲིས་ནད་རྣམས་བཤལ་སྐྱུག་འབྱིནྈ མཐུན་རྐྱེན་ཉམས་རྟོགས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱསྈ ཞེས་པའི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེྈ རང་ལུས་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་རླུང་གིས་བཤལ་སྐྱུག་ཏུ་འབྱིན་པ་དངྈ འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་བཤལ་སྐྱུག་འབྱིན་པ་དངྈ སྨན་གྱིས་བཤལ་སྐྱུག་འབྱིན་པ་དང་གསུམྈ དང་པོ་ནི་རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་བསྒོམྈ ཨེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གྲུ་གསུམ་ཁ་སྦྱོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བའི་སྐུ་སྐེད་མན་ཆད་ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་འཚུབས་པའི་ནང་དུ་བཞུགས་པར་བསམྈ དེའི་སྤྱི་བོར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེྈ གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་འདེབས་པར་བྱའོྈ ན་མོ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དམ་པ་ཁྱེད་རྣམས་ལྈ སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ནྈ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཞུགས་ནསྈ རྒྱབ་རླུང་མྱུར་གྲོལ་མདུན་རླུང་མཐར་ཕྱིན་ནསྈ སྲོག་ཐུར་མ་བུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ལྟོོ་གོས་ཞེན་པ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཆུད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་ནས་འོད་དུ་རིམ་གྱིས་ཞུྈ ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་ལ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རང་ལ་ཐིམྈ དེ་ནས་ལུས་གནད་སྡོང་པོ་གསུམ་བལྟབ་ལྈ རླུང་གནད་ཀ་བ་གཅིག་པ་སྟེྈ པུས་གཉིས་བར་དུ་སྐུམ་ཁྲུ་གངྈ བརླ་རྟིང་སྤྲད་ལ་སྲིན་ཞལ་དུྈ ལྗོན་ཤིང་ལྷོའི་བཅུད་མཆོག་ལྕགས་སམ་སྨྱུག་མའི་ཐུར་མ་སྦོམ་ཕྲ་རན་པྈ རིང་ཐུང་མཐོ་གང་སོར་བཞི་པྈ སྦོམ་ཕྲ་མདའ་སྨྱུག་ཕྲ་ཤོས་ཙམྈ རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་བཙུགས་བཤང་ལམ་དང་ཆུ་ལམ་གྱི་ཐདྈ ཡར་ལ་ཐུག་གི་བར་ལ་བཏངྈ སྟེང་རླུང་དྲག་ཏུ་མནནྈ མདུན་རླུང་རང་སར་བཞགྈ རྒྱབ་རླུང་ཐུར་ལ་ཆུ་བཙིར་བ་བཞིན་འཕུལ་ནསྈ དེ་ཕྱིར་རྒྱང་གིས་འཐོན་ན་འོག་རླུང་སྟེང་དུ་སྤོ་བ་ཡིན་ཞིངྈ རྡོ་རྗེའི་བུ་གར་སོར་བཞི་ཙམ་བཙུགསྈ མདུན་རླུང་མནན་རྒྱབ་རླུང་དྲག་ཏུ་འཐེན་པསྈ རྡོ་རྗེའི་རྩ་བར་ལྷན་གྱིས་འདྲོངས་ནྈ འོག་རླུང་སྟེང་དུ་འདྲོངས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོྈ དེ་ནས་ངང་པའི་སྒོ་ངའི་ཀོང་བུ་སྨྱུག་སྦུབས་སོགས་ལ་ཉམས་སད་པ་ཞལ་ལས་ཤེསྈ གསུམ་པ་སྤོ་བའི་རིམ་པ་ནིྈ ཐུར་མ་བཙུགས་ལ་ཕུས་བཏབ་པའམྈ སྒང་ཕུག་རླུང་གིས་བཀང་པས་བཙིར་ཏེ་ལམ་སྦྱོང་བའོྈ རྡོ་རྗེའི་བུམ་པར་དབྱུགས་དཀྱིལ་ནས་འཕུལ་འཐེན་ལ་བསླབ་པས་ངེས་པར་འགྲུབ་བོྈ ཁྲག་གཅོད་པ་འཛག་པ་སྲུང་བ་དྲང་བ་མགོ་གནོན་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལས་ཤེསྈ དེ་ལྟར་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་མ་ཟླ་མཚན་འབབ་པའི་དུས་སུྈ ཀུནྡ་བྷ་གར་ཕབ་ལ་དཀར་དམར་འདྲེས་པ་དེ་དྲངས་ཏེ་འདྲེན་འགྲེམ་ལ་འབད་པས་ལུས་ལང་ཚོ་རྒྱས་པ་དང་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་རོྈ དེ་ལྟར་རྒྱབ་མདུན་གྱི་རླུང་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ནསྈ བོགས་འདོན་གཞན་ལུས་རྩལ་སྦྱོང་བྱ་སྟེྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལསྈ རྒན་པོའི་སྐྱོན་བྲལ་ཚེ་རིང་བཀྲག་མདངས་ལྡནྈ ཅིར་སྣང་དག་པའི་སྣང་བ་འཁོར་ཡུག་འཆརྈ ཞེས་པསྈ འདྲེན་པའི་ཐོག་མར་མཁའ་གསང་བྱིན་རླབས་ནིྈ རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་བུ་ག་ཧཱུྃ་གིས་བཀགྈ པདྨ་འདབ་བཞི་བུ་ག་ཕཊཿཀྱིས་མཚནྈ འབུ་འགྲོས་ཚུལ་གྱིས་དལ་བུས་ཉམས་བླངས་པསྈ དགའ་བ་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིྈ བདེ་ཆེན་འབར་ཚེ་དྭངས་སྙིགས་འདི་ལྟར་དབྱེྈ རང་ལུས་གཞན་ལུས་གང་བསྟེན་ཀྱངྈ ཐིག་ལེ་འཕོ་ལ་ཁད་པའི་དུསྈ རང་ཉིད་སྨིན་མཚམས་དག་ཏུ་ནིྈ གཡུང་དྲུང་གཡས་སུ་འཁོར་བའི་དབུསྈ ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་དྲུག་བརྩེགས་བསམྈ དེ་ལ་རིག་པ་མ་ཡེངས་གཏདྈ སྙིགས་འཆོར་དྭངས་མ་འཆོར་མི་སྲིདྈ ཡང་ཡང་བསྒོམ་ཞིང་བསྐྱར་བ་ལསྈ དྭངས་སྙིགས་ཕྱེད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེདྈ ཡང་གཅིག་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ལྡན་གྱིྈ དྭངས་མ་འདྲེན་པའི་དམིགས་པ་ནིྈ རང་གི་གསང་རྡོར་བུང་བ་དར་མྈ ཕྱག་རྒྱའི་མཁའ་གསང་པདྨ་དམར་པོྈ དྭངས་མ་སྦྲང་རྩི་ལྟ་བུ་དེྈ བུང་བས་པདྨར་ཞུགས་ནས་སྦྲང་བཅུད་འཇིབ་པར་དམིགས་ཤིངྈ ཞུགས་ལྟར་རྩོལ་བ་བྱས་པས་དྭངས་མ་ལོན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེདྈ གསང་བའི་རླུང་འཛིན་མ་ཆགས་པར་བྱའོྈ རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀྱི་ཨུ་པ་དེ་ཤའོྈ བཛྲ་རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ འཕྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྟེར་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་རྨད་བྱུང་ལམྈ ཉོན་མོངས་ལས་རླུང་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་བསྒྱུར་ཞིངྈ འཇིགས་བྲལ་འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྟེར་བའིྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་སྤྱི་བོས་མཆོདྈ འདིར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱིྈ འཕྲུལ་འཁོར་ལུས་འདུལ་བྱེད་པར་འདོད་ནྈ འབེབ་གཞུང་འབེབ་གདན་ཚད་ལྡན་སྟེངྈ ལངས་ཏེ་ཡན་ལག་མདའ་ལྟར་བསྲངྈ སྟོད་ཀྱི་སྲང་དང་སྨད་གྲང་དུངྈ འབེབ་དང་བསྟུན་ཏེ་གདན་ཁར་གདབྈ ཞེས་པའི་ཐོག་མར་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་ཚེྈ སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངྈ སྟོང་པའི་ངང་ལས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་འཇིགས་ཤིང་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་ནང་དུྈ ཨེ་ལས་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གྲུ་གསུམ་ཁ་སྦྱོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཀློང་དུྈ རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྐུར་གྱུརྈ ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ཛྙཱ་ན་ཛྭ་ལ་རཾ་རཾ་ཧཱུྃ་ཕཊྈ དམིགས་པ་ནིྈ ཡར་ལངས་པའི་དུས་སུ་ཕག་མོའི་ང་རྒྱལ་བསྐྱེདྈ འབེབ་པའི་དུས་སུ་སྣང་སྲིད་འོད་སྐུར་གསལྈ འདྲེན་པའི་དུས་སུ་དཀར་དམར་ཧཾ་ལ་བསྟིམྈ འགྲེམ་པའི་དུས་སུ་སྐུ་ཐིག་ཚོམ་བུར་མེརྈ ངལ་གསོའི་དུས་སུ་ཀ་དག་ངང་ལ་བཞགྈ དེ་ནས་འབེབ་གདན་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་སྟེང་དུྈ རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོར་བསྐྱེདྈ དེ་ནས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་རྐྱང་འཁྲབ་དང་བཅས་བཤིག་གྱུར་ནསྈ རྐང་གཉིས་མདའ་ལྟར་མདུན་དུ་ཤད་ཀྱིས་བརྐྱངྈ འཆུན་བཙལ་སྡུད་དང་མཉམ་དུ་ལག་རྒྱབ་གཉིསྈ གདན་ཁར་གདབ་མཉས་རྐང་གཉིས་འུབ་བསྡུས་ནསྈ ལངས་ཏེ་ལུས་གནད་མདའ་ལྟར་བསྲང་མཉམ་འཕརྈ ངག་ཏུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་ཁྲོ་མོའི་སྟངས་སྟབས་བྱེདྈ གཡས་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཕྱོགས་བཞིར་བསྒྲེངྈ དེ་རྗེས་ལག་གཉིས་རྐང་གཉིས་བསྒྲདྈ རླུང་སེམས་ལྟེ་འོག་ཧྲིལ་བཅུག་སྣང་སེམས་བསྲེྈ ཕག་སྐད་ངུར་ཞིང་འབེབ་གསུམ་ཀ་དག་ངང་ལ་བཞགྈ ྈ དེ་ནས་དང་པོ་ལུས་འདུལ་འཕྲུལ་འཁོར་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་རྐྱང་འཁྲབ་གྱེན་ལངས་གོང་དང་མཚུངསྈ ལག་གཡས་ཁུ་ཚུར་སྐེད་བཀན་ལག་གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་བསྒྲེངྈ ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་སྙིང་པོ་ཉེར་གཅིག་བརྗོདྈ སྔགས་མཆིལ་འཇའ་འོད་བསམ་ལ་དཔྲལ་བར་བྱུགྈ རྐྱང་འཁྲབ་གསུམ་དང་དཔུང་པ་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་མདུན་འཕུརྈ ལག་མགོ་མར་འཐེན་དཔུང་མགོ་རྒྱབ་ལ་འཐེནྈ ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བྷེ་ཤ་གཉིས་ཤུད་པའིྈ ལག་གཉིས་མིག་གཉིས་བཀབ་ལ་ལན་གསུམ་འཕུརྈ དེ་ནས་མགོ་བོ་ལན་དྲུག་གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་འཕུརྈ དེ་ནས་གདོང་བཤད་བྲང་བཅག་གདབྈ སླར་ཡང་ལག་གཉིས་བྲང་སྟེང་གཡས་གཡོན་འཆུན་བཙལ་བསྒྲེངྈ ཁུ་ཚུར་གཡས་གཡོན་འཆུན་བཙལ་རྒྱབ་མདུན་བསྒྲེངྈ དེ་ནས་ལག་གཉིས་དཔྱི་ཐད་རྒྱབ་ལ་བརྐྱང་བྈ དལ་མོར་བཅག་འཐོན་རྒྱབ་རྗེས་རྟིང་པར་བཤུདྈ ལག་གཉིས་ངར་གདོང་བཟུང་སྟེ་ལུས་ཀུན་འཆུན་བཙལ་འཐེནྈ དེ་རྗེས་འབེབ་ཆེན་མཉམ་བཞག་གསུམ་བཅས་བརྒྱབྈ ཧ་སྤྲུག་ཐེམས་པར་བྱེད་ཅིང་ཀ་དག་ངང་ལ་བཞགྈ ྈ གཉིས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་སྦྱོང་རིམ་པ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་ཏེ་རྐྱང་འཁྲབ་ལན་གསུམ་བརྒྱབྈ གཡས་གཡོན་འཕུར་བསུབ་ཐལ་སྦྱར་བྷེ་ཤ་བཤུདྈ མགོ་བོ་འཕུར་དང་གདོང་བཤད་བྲང་བཅག་བརྒྱབྈ དེ་ནས་ལག་གཉིས་གཡོན་གྱི་ཕྲག་གོང་ནསྈ པུས་མོ་གཡས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཆུན་བཙལ་འཐོནྈ དེ་འདྲ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་ལན་གསུམ་བྱྈ ཁུ་ཚུར་བཅས་ཏེ་རྒྱབ་མདུན་འཆུན་བཙལ་འཐེནྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་ཅིང་འབེབ་ཆུང་རྐང་གཡས་ཀྱིྈ སྤྱི་མགོ་ནས་བཟུང་རྐང་མགོའི་བར་དུ་བཤུདྈ ལག་གཉིས་བསྣོལ་ནས་སྒྱིད་ཁུང་ལན་གསུམ་འཐེནྈ དེ་བཞིན་གཡོན་ལ་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེསྈ འབེབ་ཆུང་གསུམ་བརྒྱབ་དེ་རྗེས་ཀ་དག་བཞགྈ ྈ གསུམ་པ་དབུ་མ་འཛུག་པའི་རིམ་པ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་དང་གྱེན་ལངས་གོང་དང་འདྲྈ ལག་གཉིས་པུས་མོས་གཡས་གཡོན་སྟེང་དུ་ཁུ་ཚུར་བཞགྈ ངག་ནས་ཧ་ཧ་ཞེས་སྒྲས་དབུ་མ་ལན་གསུམ་བཙུགསྈ སྒང་འདྲེན་བྱ་ཞིང་འབེབ་ཆེན་གསུམ་གསུམ་བརྒྱབྈ ྈ བཞི་པ་དབུ་མ་བསྐོར་བའི་དམིགས་པ་ནིྈ ལུས་གནད་རྐང་གནད་གོང་དང་འདྲ་བ་ལྈ དབུ་མ་བཙུགས་ཏེ་གཡས་གཡོན་མང་དུ་བསྐོརྈ དེ་ནས་འབེབ་ཆེན་གསུམ་གསུམ་གོང་དང་འདྲྈ ྈ ལྔ་པ་དབུ་མ་གསལ་འདེབས་རིམ་པ་ཡངྈ ལུས་གནད་རླུང་གནད་གྱེན་ལངས་གོང་བཞིན་ལསྈ སླར་ཡང་དབུ་མ་བཙུགས་ཏེ་ཉི་ཟླ་བསྐོརྈ འབེབ་ཆེན་བྱས་རྗེས་གཡས་གཡོན་འཐེན་པ་དངྈ ཧ་སྤྲུག་བྱེད་ཅིང་ཀ་དག་ངང་ལ་བཞགྈ ྈ དྲུག་པ་རྩ་ཐེམ་རླུང་ཐེམ་བྱེད་པ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་ལ་རྐང་གཉིས་མདུན་དུ་བརྐྱངྈ ལག་གཉིས་པུས་སྟེང་བཞག་ལ་སྒང་འདྲེན་གསུམྈ ཙོག་པུ་རྐང་བསྣོལ་སྒང་འདྲེན་སྟོང་འདྲེན་བྱྈ གཅུས་འབེབ་གསུམ་དང་ཧ་སྤྲུག་གོང་དང་མཚུངསྈ ྈ བདུན་པ་ཧཱུྃ་འདྲེན་བྱང་སེམས་གྱེན་འདྲེན་ནིྈ རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལག་གཉིས་བརླ་སྦུག་བཙུགསྈ སྟོང་འདྲེན་སྒང་འདྲེན་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་དུྈ ལན་གྲངས་དགུ་རུ་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེསྈ གཅུས་འབེབ་གསུམ་དང་སྤྲུག་སོགས་གོང་དང་མཚུངསྈ ྈ བརྒྱད་པ་སྟོང་འདྲེན་སྒང་འདྲེན་བྱེད་པ་ནིྈ རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱྈ ལག་གཉིས་རྐང་པའི་གཡས་གཡོན་ངར་གདོང་བཟུངྈ སྟོང་འདྲེན་རྒྱུ་མ་ཆད་ཆད་དག་ཏུ་འཐེནྈ སྒང་འདྲེན་མགོ་བོ་གས་གས་ལན་དགུར་འབདྈ འབེབ་ཆུང་དང་བསྟུན་གཡང་མོའི་སྒང་སྤྲུག་བྱྈ ྈ དགུ་པ་རླུང་གདུགས་ལྟར་བསྐྱིལ་བ་ནིྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིག་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་སྟེངྈ ལག་གཉིས་རྐྱང་འཁྲབ་ལྡན་པས་མཇིང་པ་འཕྲེངྈ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྒྲ་བཅས་བྱང་སེམས་ཧཾ་ལ་བསྟིམྈ གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་སྒང་འདྲེན་སྟོང་འདྲེན་བྱྈ ཧ་སྤྲུག་ལ་སོགས་གཡས་གཅུ་གཡོན་གཅུ་བྱྈ ྈ བཅུ་པ་པུས་མོ་གཡས་རྡེབ་གཡོན་རྡེབ་བྱྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིག་ལ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱྈ ལག་གཡོན་པུས་སྟེང་མདའ་ལྟར་བསྲང་སྟེ་བཞགྈ ལག་གཡས་པུས་མཐར་ཕྱིན་ནས་ནང་དུ་བཀནྈ སྒང་འདྲེན་སྟོང་འདྲེན་དང་བསྟུན་ཟུང་འདྲེན་བྱྈ ཉི་ཟླ་དཀར་དམར་ཚངས་རྩེར་བསྐྱིལྈ དེ་བཞིན་གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་རེས་མོས་བྱེདྈ འབེབ་ཆུང་གསུམ་དང་ཧ་སྤྲུག་གོང་དང་མཚུངསྈ ྈ བཅུ་གཅིག་ཙོག་འབེབ་འབེབ་ཆུང་ཞེས་བྱ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་ལ་དབུ་མ་བཙུགས་པའི་ནངྈ ཡན་ལག་ཆུ་སེར་ཐམས་ཅད་བསྡུ་བྱ་ཞིངྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་ལ་རྐང་པའི་ཆུ་སེར་བསྡུསྈ ཙོག་པུ་རྐང་པ་བསྣོལ་ཞིང་ལག་གཉིས་འཁྱུདྈ དབུ་མ་བཙུགས་ལ་ཙོག་འབེབ་མང་དུ་བྱྈ ཆུ་སེར་ཕྱིར་འབུད་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བ་གཅེསྈ སྒུར་འབེབ་ལན་གསུམ་ཧ་སྤྲུག་གོང་དང་འདྲྈ ྈ བཅུ་གཉིས་པ་བསྒྲད་འབེབ་ཧ་སྤྲུག་བྱེད་པ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་དང་གྱེན་ལངས་གོང་ལྟར་བྱེདྈ ལངས་ཏེ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་བཞིར་བརྒྱངྈ དགྱེ་ལོག་བྱ་ཞིང་རྐྱང་འཁྲབ་ལན་གསུམ་བྱེདྈ དེ་འདྲ་ལན་གསུམ་བར་དུ་གཡས་གཡོན་བརྐྱངྈ བསྒྲད་འབེབ་གསུམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཧག་ཧག་བརྗོདྈ ཧ་སྤྲུག་ཀ་དག་བཞག་སོགས་གོང་དང་མཚུངསྈ ྈ བཅུ་གསུམ་ཀྱང་ཀྱུར་ཞེས་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་སོགས་གྱེན་ལངས་གོང་བཞིན་ལྈ རྐང་གཉིས་བཤད་ཀྱང་གདན་ཁར་འབེབ་དང་མཉམྈ ལག་གཉིས་རྐྱང་འཁྲབ་བྲང་ཁར་བསྣུན་པ་དངྈ དེ་འདྲ་ལན་གསུམ་དག་ཏུ་འབད་པ་གཅེསྈ རྗེས་ནི་ཧ་སྤྲུག་ཀ་དག་གོང་དང་འདྲྈ ྈ བཅུ་བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་སྦུགས་འདྲེན་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་སོགས་རྐང་གནད་གོང་ལྟར་ལྈ འབེབ་དང་བསྟུན་ལ་པུས་མོ་ཐེར་གྱིས་བཙུགྈ ལག་གཉིས་པུས་སྟེང་བཞག་ལ་སྦུགས་འདྲེན་ནིྈ ནོར་བུ་མ་ནུབ་བར་དུ་ཐབས་མཁས་ཀྱིསྈ ངེས་འདྲོང་མ་བྱུང་བར་དུ་སྒང་འདྲེན་བྱྈ ལུས་གནད་བསྲངས་ཏེ་རྐྱང་འཁྲབ་ལན་གསུམ་རྡེགྈ གཅུས་འབེབ་ལན་གསུམ་ཧ་སྤྲུག་གོང་བཞིན་བྱྈ ྈ བཅོ་ལྔ་མིག་དང་སོར་མོར་དགྲམ་པ་ནིྈ རྐང་པ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལྈ ལག་གཉིས་པུས་མགོའི་གཡས་ཐད་ཤད་དེ་བརྐྱངྈ རྒོད་གཤོག་ལྟར་བརྒྱང་སོར་མོས་སྒོ་གསུམ་བཀགྈ རྣ་བའི་ཁུང་ནས་རླུང་རྣམས་ཕྱིར་ལ་དབྱུངྈ སླར་ཡང་རྣ་བ་ཁ་དང་སྣ་བུག་དགགྈ མིག་གཉིས་བསྒྲིམ་ཞིང་རླུང་རྣམས་ཕྱིར་ལ་དབྱུངྈ རྐྱང་འཁྲབ་བརྡབ་ཅིང་ལག་སོར་མདུན་དུ་བསྒྲེངྈ སོར་བཅུའི་ནང་ནས་རླུང་ཀུན་ཕྱིར་ལ་དབྱུངྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིག་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལན་གསུམ་བརྡེགྈ ྈ བཅུ་དྲུག་ཤ་བསླད་འདོན་པའི་འཕྲུལ་འཁོར་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་ལ་རྐང་གཉིས་བསྣོལྈ ལུས་གནད་བསྲངས་ལ་ལག་གཉིས་སྤྱི་བོར་བསྣོལྈ གཡས་བསྐོར་གཡོན་བསྐོར་ལན་གྲངས་དགུ་ཡི་བརྈ གནས་གསུམ་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྐོརྈ གཅུས་འབེབ་དྲག་པོ་ལན་གསུམ་དག་ཏུ་བརྡབྈ ཧ་སྤྲུག་གཅུ་སོགས་གོང་བཞིན་ཀ་དག་བཞགྈ ྈ བཅུ་བདུན་སྙིང་རླུང་སེལ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིགས་ལ་རྐང་མཐིལ་གཉིས་སྦྱར་བའིྈ རྐང་སོར་ལག་གཉིས་སྦར་འཛིན་དྲག་ཏུ་བསྡམྈ སྒལ་ཚིགས་བཙུགས་ལ་ནམ་མཁར་དྲག་པོས་འཐེནྈ སྦར་འཛིན་སར་བཙུགས་སྒུར་འདྲེན་དྲག་ཏུ་བྱྈ དེ་འདྲ་ཡར་གསུམ་མར་གསུམ་ལན་གྲངས་དྲུགྈ རྗེས་ནི་སྒུར་འབེབ་ལན་གསུམ་དྲག་ཏུ་བྱྈ ྈ བཅོ་བརྒྱད་ནམ་མཁའ་ཞལ་མཇལ་བྱེད་པ་ནིྈ སྐྱིལ་ཀྲུང་བཤིག་སོགས་གྱེན་ལངས་གོང་ལྟར་ལྈ ལུས་གནད་བསྲང་སྟེ་རྡོ་རྗེ་སྦུགས་སུ་དྲངྈ ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་རྡོར་སེམས་བསྒོམ་པར་བྱྈ རྗེས་ནི་འབེབ་ཆེན་དང་བསྟུན་ཐལ་མོ་སྦྱརྈ སྦ་བཞི་འཁྲབ་སོགས་གེགས་སེལ་ཞལ་ལས་ཤེསྈ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་འདིསྈ སྐྲ་དཀར་གཉེར་མ་མེད་པ་དངྈ གཞོན་ཤ་ཆགས་ཤིང་རྩ་མདུད་གྲོལྈ སྦ་བ་སྦུབས་ནུབ་གཙུག་ཏོར་འགྲུབྈ འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་འོད་ཀྱི་སྐུྈ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་འགྱུརྈ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་ལོངསྈ སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་གསང་དམ་རྒྱྈ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་རྩ་བའི་སྡོམྈ དང་པོ་ལུས་འདུལ་རོལ་རྩེད་བྱྈ གཉིས་པ་ཡན་ལག་ལྔ་སྦྱོངྈ གསུམ་པ་དབུ་མ་འཛུག་པྈ བཞི་པ་དབུ་མ་བསྐོར་བྈ ལྔ་པ་དབུ་མ་གསལ་འདེབསྈ དྲུག་པ་རྩ་ཐེམ་རླུང་ཐེམྈ བདུན་པ་ཧཱུྃ་རིང་བྱང་སེམས་འདྲེནྈ བརྒྱད་པ་སྟོང་འདྲེན་སྒང་འདྲེནྈ དགུ་པ་རླུང་གདུགས་ལྟར་བསྐྱིལ་བྈ བཅུ་པ་པུས་མོ་གཡས་རྡེབ་གཡོན་རྡེབྈ བཅུ་གཅིག་ཙོག་འབེབ་འབེབ་ཆུངྈ བཅུ་གཉིས་བསྒྲད་འབེབ་ཧ་སྒྲྈ བཅུ་གསུམ་པ་ཀྱང་ཀྱུརྈ བཅུ་བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་སྦུབས་འདྲེནྈ བཅོ་ལྔ་པ་རླུང་སོར་མོ་ལ་འགྲེམས་པྈ བཅུ་དྲུག་པ་ཤ་བསླད་འདོན་པྈ བཅུ་བདུན་པ་སྙིང་རླུང་སེལ་བྈ བཅོ་བརྒྱད་ནམ་མཁའ་ཞལ་མཇལྈ སྦ་བཞི་འཁྲབ་དང་རྩལ་སྤྲུག་སོགསྈ དེ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་ཟབ་ཆོསྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་རྩ་འགྲེལ། འཇའ་ལུས་མཆོག་སྟེར་ཞེས་བྱ་བྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ལམྈ འཛིན་པ་རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསུང་ལ་འཕྲི་བསྣན་མེད་པ་དམ་རྒྱྈ གཟའ་བདུད་ཀྱི་རྒྱ་ཡོད་དོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱིས་སྲུངས་ཤིགྈ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ ཛཱ་བཱིར་བླ་བསྒྲུབ་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ བླ་མ་མཆོག་དང་ཡི་དམ་ལྷྈ མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་རྗེྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ མི་འབྲལ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཞུགསྈ དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལྈ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་དང་གསུམྈ དེ་ལ་དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནིྈ དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་ཏུྈ ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བློ་བཏང་ནསྈ དཀའ་ཐུབ་བཅུད་ལེན་ས་སྡེ་བཙུགསྈ མེ་དང་ཉི་མ་གཉིས་སྤངས་ནསྈ གྲིབ་དང་མི་གཙང་ཀུན་ལ་འཛེམྈ མ་གྱུར་འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྒོམྈ སྟོང་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ཉིད་ལསྈ རང་ཉིད་འདུག་པའི་གནས་མཆོག་ནིྈ ཨོ་རྒྱན་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་བསམྈ དེ་དབུས་ཆོས་འབྱུང་འོད་ལྔའི་ཀློངྈ པདྨ་ཉི་ཟླ་བམ་རོའི་སྟེངྈ དབང་ཆེན་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀྈ དམར་ནག་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིནྈ དབུ་གཙུག་རྟ་ཞལ་འཚེར་ཞིང་ངུརྈ དུར་ཁྲོད་ཆས་བརྒྱད་སྐུ་ལ་རྫོགསྈ པང་དུ་བདེ་སྟེར་ཕག་མོ་ཡུམྈ གྲི་ཐོད་རྒྱན་ཅན་ཕག་ཞལ་ངུརྈ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་གར་དགུར་འབརྈ མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་འགྱིངྈ རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་པོ་དངྈ གྲངས་ཅན་གྲངས་མེད་རྩ་རྣམས་གསལྈ གནས་ལྔར་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཛེསྈ སྤྱི་གཙུག་འཇའ་འོད་ཆོས་འབྱུང་ཀློངྈ གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རྒྱལ་པོ་རོལ་སྟབས་ཡུམ་དང་སྦྱོརྈ གཡས་གཡོན་ཉི་མ་ཟླ་བས་སྤྲསྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་དབུས་ན་བཞུགསྈ དེ་ཉིད་སྤྱི་གཙུག་འོད་ལྔའི་ཀློངྈ བླ་མ་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལྈ མཐིང་གསལ་རྡོར་དྲིལ་མཚན་དཔེས་སྤྲསྈ གསང་ཡུམ་མནྡྷཱ་ར་བ་ནིྈ དཀར་དམར་གྲི་ཐོད་པད་སྐྱིལ་འཁྲིལྈ ཆོས་འབྱུང་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགསྈ སྙོམས་འཇུག་སྦྱོར་བས་བདེ་བ་རྒྱསྈ བདེ་བའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོསྈ བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱིྈ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་དངྈ བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་བཀྲག་མདངས་ཀུནྈ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ཐིམྈ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྦྱོར་མཚམས་ནསྈ བདུད་རྩི་དཀར་དམར་འོ་རྒྱུན་བབསྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་སྐུ་ལུས་བརྒྱུདྈ བདེ་བས་མཉེས་ནས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུནྈ སྤྱི་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕོགྈ ཟག་མེད་དགའ་བཞིའི་དཔལ་འབར་ནསྈ སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོ་དྭངས་མས་ཁེངསྈ སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་རྩ་མདུད་གྲོལྈ ཞེ་སྡང་འཛིན་པ་རང་སར་དགྈ མི་བསྐྱོད་སངས་རྒྱས་སྤྱན་མར་གྱུརྈ རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་དབྱིངས་སུ་དགྈ ལུས་ནང་འོད་ཟེར་དཀར་པོས་གངྈ མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་རྒྱསྈ རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་བཟླས་པ་བྱྈ བདེ་ཆེན་དཀར་དམར་མགྲིན་པར་བབསྈ མགྲིན་པའི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བས་མཉེསྈ བརྒྱད་གཉིས་བཅུ་དྲུག་མདུད་གྲོལ་ནསྈ ང་རྒྱལ་སེར་སྣའི་ཉེས་ལྟུང་སྦྱངསྈ ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་དབྱིངས་སུ་དགྈ ལུས་ནང་འོད་ཟེར་སེར་པོས་གངྈ རིན་འབྱུང་མཱ་ཀཱིའི་རང་བཞིན་དངྈ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་རྒྱསྈ གོང་བཞིན་རླུང་རིག་བཟླས་པར་འབདྈ བདེ་ཆེན་དཀར་དམར་སྙིང་ཁར་བབསྈ སྙིང་ཁའི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བས་མཉེསྈ སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མདུད་གྲོལ་ནསྈ གཏི་མུག་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མ་སྦྱངསྈ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དབྱིངས་སུ་དགྈ ལུས་ནང་འོད་ཟེར་མཐིང་གས་གངྈ རྣམ་སྣང་དབྱིངས་ཕྱུག་སྐུ་རུ་གྱུརྈ ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་རྒྱསྈ གོང་བཞིན་རླུང་རིག་བཟླས་པ་བྱྈ བདེ་ཆེན་དཀར་དམར་ལྟེ་བར་བབསྈ ལྟེ་བའི་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བས་མཉེསྈ དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མདུད་གྲོལ་ནསྈ འདོད་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངསྈ འདུ་ཤེས་ཕུང་པོ་རང་སར་དགྈ ལུས་ནང་འོད་ཟེར་དམར་པོས་གངྈ སྣང་མཐའ་གོས་དཀར་སྐུ་རུ་གྱུརྈ སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་རྒྱསྈ རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་བཟླས་པ་བྱྈ བདེ་ཆེན་དཀར་དམར་གསང་གནས་བབསྈ གསང་གནས་ལྷ་ཚོགས་བདེ་བས་མཉེསྈ ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་མདུད་གྲོལ་ནསྈ ཕྲག་དོག་ཉེས་ལྟུང་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངསྈ འདུ་བྱེད་ཕུང་པོ་དབྱིངས་སུ་དགྈ ལུས་ནང་འོད་ཟེར་ལྗང་གུས་གངྈ དོན་གྲུབ་སྒྲོལ་མའི་སྐུ་རུ་གྱུརྈ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་རང་རྩལ་རྒྱསྈ རླུང་རིག་དབྱེར་མེད་བཟླས་པ་བྱྈ རང་ལུས་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནྈ བྱེ་བ་ས་ཡའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམསྈ བདེ་བས་མཉེས་ནས་འོད་ཟེར་འབརྈ སྙོམས་འཇུག་བདེ་བའི་རང་སྒྲ་ཡིསྈ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནྈ བཞུགས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་དམ་བསྐུལྈ ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་སྤྱན་དྲངས་ནསྈ རང་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་ལྷ་ལ་ཐིམྈ གདོས་བཅས་ཤ་ཁྲག་འོད་དུ་ཞུྈ མ་དག་ཤ་རུས་སྙིགས་མ་སྦྱངསྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་གྱུརྈ ལུགས་འབྱུང་བདེ་བ་ཡས་ནས་འབརྈ ལུགས་བཟློག་བདེ་དྲོད་མས་ནས་རྒྱསྈ བདེ་དྲོད་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གྱུརྈ འཁོར་ལོ་རེ་ལ་བུམ་ཅན་བརྒྱདྈ འཕྲུལ་འཁོར་རླུང་རིག་ངང་ནས་བཟླྈ ཧྲཱིཿགུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཛཱ་ཧ་བཱིར་ཧྲཱིཿམ་ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ས་མ་ཡ་སརྦ་སིདྡྷི་སྡུས་སྡུསྈ ཐུན་མཚམས་བསྟོད་པ་འདི་ལྟར་བྱེདྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ སྐུ་ལྔ་ཡོངས་རྫོགས་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེདྈ སྐྱེ་འཆི་གཉིས་སྤངས་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་དངྈ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདྈ འཆི་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལྈ དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བདེ་བའི་རྒྱུནྈ འདྲེན་དང་བསྟུན་ནས་སྤྱི་བོར་དྲངྈ བདེ་བའི་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པསྈ བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་མཉེས་ནསྈ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་འབྱུང་བ་ལྔའིྈ བཅུད་རྣམས་འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་བསྡུསྈ འདྲེན་འགྲེམས་དགྲམ་གསུམ་རབ་འབད་པསྈ ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུྈ རང་ཡང་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུརྈ སྣང་སྲིད་འཇའ་འོད་སྐུ་ཐིག་དངྈ ལྔ་ལྡན་འོད་ལྔའི་ཀློང་དུ་བསམྈ བདུན་གསུམ་ཉེར་གཅིག་བསྒྲུབས་པ་ཡིསྈ འགྲུབ་རྟགས་རང་ལུས་ཡངས་ཤིང་བདེྈ འོད་ལྔའི་སྣང་བ་རྒྱུན་མི་འཆདྈ འཇའ་འོད་སྐུ་ཐིག་ཚོམ་བུ་དངྈ ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་འོད་མདངས་འཚེརྈ ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་འཆར་བ་དངྈ ཉིན་དང་མཚན་གྱི་སྣང་བ་མེདྈ སྣང་སྲིད་བླ་མའི་སྐུ་རུ་འཆརྈ ཟས་གོས་གཉིས་ཀྱི་འཛིན་པ་ཟདྈ བློ་འདས་ཆེན་པོའི་སྐུ་རུ་གྲོལྈ གཞན་ཡང་རྟགས་མཚན་ངོ་མཚར་ཅནྈ དཔག་མེད་བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཡོངྈ ཨི་བདེན་ལྟོས་ཤིག་དད་ལྡན་ཀུནྈ ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག་སྐལ་ལྡན་ཀུནྈ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ཆོསྈ ཐེག་ཀུན་རྩེ་མོ་ཡང་རྩེ་མཆོགྈ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པའི་བཅུདྈ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་གི་ཁྲགྈ རྣལ་འབྱོར་ཙིཏྟའི་ཡང་ཞུན་སྐོརྈ ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་འདིྈ དཔེ་སྣ་གཅིག་ལས་མང་མི་བྱེདྈ བུདྡྷ་བཛྲ་དྷརྨ་དངྈ སངྒྷ་ཤྲཱི་གདོང་སྨེ་ཅནྈ དེ་ལྔ་ཟབ་ཆོས་འདི་ཡི་བདགྈ རེས་འགའ་སྦ་ཞིང་རེས་འགའ་སྤེལྈ མ་ནོར་བརྟག་པ་རིམ་གྱིས་གྱིསྈ གཅིག་བརྒྱུད་གཅིག་ལ་སྤྲོད་པ་ལསྈ མང་ན་རྩ་བའི་དམ་འགལ་ཞིངྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་ཡིསྈ བཀའ་ཆད་དྲག་པོས་བསྡིག་པར་འགྱུརྈ ཐམས་ཅད་འཇའ་ལུས་སྐུ་ཐོབ་ཤོགྈ སྙིགས་དུས་ཆོས་ལོག་དར་བའི་དུསྈ རྣལ་འབྱོར་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་འདིྈ ལས་ཅན་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་ཤོགྈ ས་མ་ཡྈ ཙིཏྟརབརྡ་ཐིམྈ ྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈ ྈྈ ཞལ་ཤེས་གནད་ཀྱི་མན་ངག་ནིྈ ཉམས་ལེན་ཟབ་མོའི་དུས་ཀྱི་ཚེྈ དང་པོར་ནམ་ལངས་ཉི་ཤར་བརྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་དཀར་དམར་མདངསྈ ཕྱག་གཡས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་དངྈ གཡོན་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཨ་རུ་རྈ དུག་ལྔ་འཇོམས་པའི་སྨན་མཆོག་འཛིནྈ འཇའ་འོད་ཀློང་ན་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགསྈ སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོསྈ ནད་གདོན་བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་དངྈ རྐྱེན་ངན་མི་ཁ་བྱུར་གསུམ་ཞིྈ རླུང་ནི་ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཟྈ དེ་ནས་ཉིན་གུང་ཚུན་ཆད་དུྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ དར་བབས་ཚུལ་འཆང་སེར་གསལ་མདངསྈ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པ་ཚེ་བུམ་འཛིནྈ འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགསྈ འོད་ཟེར་སེར་པོ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོསྈ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་དངྈ མི་ནོར་ཟས་གསུམ་སྙན་གྲགས་དངྈ མ་ལུས་ཐམས་ཅད་དབང་བསྡུས་ནསྈ རླུང་ནི་བཙན་ཐབས་དག་གིས་ཟྈ ཉི་མ་ཕྱེད་ནས་དགོང་མྱུར་ཚུནྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ བསྒྲེས་པའི་ཚུལ་འཆང་དམར་སྨུག་མདངསྈ ཕྱག་གཡས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་དངྈ གཡོན་པས་པད་ཕྲེང་དམར་པོ་འཛིནྈ ཉི་དཀྱིལ་དབུས་སུ་རོལ་སྟབས་བཞུགསྈ སྐུ་ལས་འོད་དམར་ལྕགས་ཀྱུའི་ཚུལྈ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་འཕྲོསྈ ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་མ་ལུས་དངྈ སྐྱེ་འགྲོ་ཕོ་མོ་མ་ལུས་དངྈ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་མི་མ་ཡིནྈ མ་ལུས་དབང་བསྡུས་བྲན་དུ་ཁོལྈ རླུང་ནི་དྲག་པོའི་ཚུལ་དུ་རྔུབྈ དགོང་མྱུར་དག་ནས་སྲོད་ཆེན་བརྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ ཁྲོ་ཚུལ་ལྗང་སྔོན་འོད་ཟེར་འཕྲོྈ ཕྱག་གཡས་སྒྲོལ་བའི་རྩེ་གསུམ་དངྈ གཡོན་པས་ཉི་ཟེར་ཞགས་པ་བསྣམསྈ ཆོས་འབྱུང་ཀློང་ན་རྔམས་ཚུལ་བཞུགསྈ སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་མཚོན་ཆའི་ཚུལྈ དཔག་མེད་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པ་ཡིསྈ བསྟན་དགྲ་སྒོས་དགྲ་སྐུ་དགྲ་དངྈ ཞིང་བཅུའི་དགྲ་བགེགས་ཚར་བཅད་བསམྈ འོག་རླུང་རྔུབ་ཅིང་སྟེང་རླུང་དྲངྈ གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོས་དུམ་བུར་གཏུབསྈ རྡུལ་ཕྲན་བཞིན་དུ་བརླག་པར་བསམྈ སྙིགས་མ་ཕྱིར་འབུད་དྭངས་མ་རྔུབྈ དགྲ་བོའི་ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་དངྈ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་མ་ལུས་པྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་ཞལ་དུ་བསྟབྈ ལྷག་མ་རྗེས་ཤུལ་མེད་པར་བསམྈ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་སྦྱོར་དངྈ ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་དྲག་བསྐུལ་རྣམསྈ མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་ཞལ་ལས་ཤེསྈ འདི་ལྟར་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་འདིྈ སྙིགས་དུས་དུག་ལྔ་རགས་པའི་དུསྈ གཞན་ལ་སྟོན་པའི་ཆོས་མིན་ཀྱངྈ ལས་འཕྲོ་སྐལ་བ་ཅན་རྣམས་ལྈ མ་བཟོད་བརྩེ་བས་སྙིང་ནས་བཏོནྈ སྙིང་གི་སྙིང་ཐིག་ཡང་གསང་འདིྈ དད་ལྡན་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་ཆོངསྈ མོས་ལྡན་རྣམས་ལ་གཏད་རྒྱ་གྱིསྈ སྙིང་རུས་ཅན་གྱིས་ཉམས་སུ་ལོངསྈ ཆོས་བཞིན་བྱེད་དང་འཕྲད་པར་ཤོགྈ འགྲོ་ཀུན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནསྈ ཐམས་ཅད་གདོད་མའི་སར་གྲོལ་ཤོགྈ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་བཀའ་འདི་སྲུངསྈ ྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ བཀའ་སྲུང་གཟའ་བདུད་ཀྱི་གསོལ་ཀ་དགྲ་བགེགས་མྱུར་སྒྲོལ་བཞུགས་སོྈ བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃྈ དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་ལམ་མཁའ་སྤྱོད་མྱུར་བགྲོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བྱེད་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བསལ་བ་དངྈ བསྟན་དགྲ་ཐལ་བར་བརླག་པའི་མཚོན་ཆ་དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ནིྈ ཐོག་མར་རྟེན་གཏོར་གྱི་བྱིན་རླབས་ནིྈ ཨོཾ་ཨོཾ་གྱིས་ཕྱི་ནང་སྟོང་ཉིད་ངངྈ ཨཱཿཨཱཿལས་བྷནྡྷའི་གཏོར་སྣོད་ཡངས་པའི་ནངྈ ཧཱུྃ་རྣྲི་ཏྲི་ཡོངས་གྱུར་དགྲ་བགེགས་གདུག་པ་ཅནྈ མ་ལུས་ཚར་བཅད་ཤ་ཁྲག་རུས་པ་རྣམསྈ དམར་ནག་ལྦུ་བ་འཁྲིགས་པའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུརྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྈ ལན་གསུམ་བརྗོདྈ མདུན་བསྐྱེད་ནིྈ མདུན་དུ་ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག་འཁྱིལ་བའི་ཀློངྈ དམ་ཉམས་རུ་ཏྲའི་བཾ་གྱི་གདན་སྟེང་དུྈ ར་ཡིག་ནག་པོ་འོད་ཞུ་དོན་གཉིས་བྱསྈ འཇིགས་བྱེད་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་སྒྲ་གཅན་འཛིནྈ དུད་ཁ་མགོ་དགུ་སྐུ་ལུས་མིག་གིས་གངྈ ཕྱག་གཉིས་མདའ་གཞུ་ཞགས་པ་དགྲ་ལ་འདེབསྈ སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་འཇིགས་པའི་གར་དགུར་ལྡནྈ ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་དམག་དཔུང་འཁོར་གྱིས་བསྐོརྈ མེ་དུད་དམར་ནག་ཀློང་དུ་གསལ་བར་བསྐྱེདྈ ཧྲི་ཤག་རུ་རཾ་ནཱ་ག་ཙིཏྟ་ཏྲཾ་མ་མ་ཡོཾ་ཟ་འགྲམ་ཧ་ཧེ་ཡོ་ཀེ་ཤེ་ལ་ཀེ་ཏ་ཀེ་ཏ་ཛཿཛྈ བཟླས་པ་བྱྈ སྤྱན་འདྲེན་ནིྈ ཧཱུྃྈ སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནསྈ གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཤེགས་སུ་གསོལྈ འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་འཁྲུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནསྈ ལྷ་ཆེན་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལྈ འཇིག་རྟེན་སྲིད་པ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནསྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་ཆེན་བརྒྱད་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལྈ ཕྱོགས་བཞི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནསྈ སྲིང་མོ་གདོང་མོ་མཆེད་བཞི་གཤེགས་སུ་གསོལྈ བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནིྈ དམ་ཉམས་རུ་ཏྲ་བམ་རོའི་གདན་སྟེང་དུྈ དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ཕྱིར་བཞུགས་སུ་གསོལྈ པདྨ་རུ་ཏྲ་ཏིཥྛ་ལྷནྈ ཕྱག་འཚལ་བ་ནིྈ བདག་ཅག་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དད་པ་ཡིསྈ མཉམ་ཉིད་དག་པའི་ངང་དུ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ ཕྱི་མཆོད་འབུལ་བ་ནིྈ ཨརྒྷཾ་བདུག་སྤོས་མེ་ཏོག་མར་མེ་དྲིྈ ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་ཕྱི་མཆོད་སྣ་ཚོགས་འབུལྈ ནང་མཆོད་ནིྈ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རྩི་བཅུད་རྣམ་ལྔ་དངྈ རིན་ཆེན་སྣ་ལྔ་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་འབུལྈ གསང་མཆོད་འབུལ་བ་ནིྈ གསང་མཆོད་དམ་ཉམས་བསྒྲལ་པའི་ཤ་ཁྲག་རུསྈ ཕུང་ཁམས་བླ་ཚེ་སྲོག་དབུགས་བཞེས་སུ་གསོལྈ རཱ་ཧུ་ལ་པཀྵི་མི་ཀེ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་དང་བ་ལིནྟ་པཉྩ་རཀྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིྈ བསྟོད་པ་ནིྈ ཧཱུྃ་བྷྱོྈ མཐུ་སྟོབས་དྲེགས་པའི་གཙོ་བོ་རཱ་ཧུ་ལྈ དབུ་དགུ་སྤྱན་སྟོང་སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་ཡིས་བརྒྱནྈ མདའ་གཞུ་ཞགས་པས་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་སྒྲོལྈ གཟའ་བདུད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོདྈ ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནིྈ ཧཱུྃྈ བསྟན་བཤིག་དམ་ཉམས་རུ་ཏྲ་མ་ལུས་པའིྈ ཚེ་སྲོག་དྭངས་མ་མ་ལུས་བསྡུས་ནས་ཀྱངྈ ལུས་སེམས་ཕྲོལ་ལ་སེམས་ཀྱི་མར་མེ་སོདྈ མིང་ཙམ་མེད་པར་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློགསྈ རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོདྈ དེ་ནས་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་ཐལ་མོ་བརྡབ་བོྈ ཛཱ་བཱིར་གཏོང་སྐབས་རྣམས་སུ་འདི་ཉིད་གཏོར་བསྔོས་མ་ཆག་པར་བྱ་བ་ནི་གལ་ཆེའོྈ ཞེས་པ་ནི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ཁོ་བོ་བས་མཐའ་རི་ཁྲོད་གཉན་ཁྲོད་དུར་ཁྲོད་ལུང་སྟོང་རྣམས་སུ་ ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་ལོངས་སྤྱོད་སྙན་གྲགས་ཐམས་ཅད་བློས་བཏང་ནས་སྒོམ་པའི་ཚེ་དག་སྣང་ཕྲན་བུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཙིཏྟའི་དཀྱིལ་དུ་སྦས་ནས་སུ་ལའང་མ་བསྟན་ཀྱངྈ དད་ལྡན་མང་པོས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བའི་ངོར་ཡི་གེར་བྲིས་པའོྈ ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་བཟོད་པར་གསོལྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ལསྈ རྒྱབ་མདུན་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ལྡེ་མིག་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱིྈ འདིར་རྒྱབ་ཐུར་དང་མདུན་ཐུར་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་ལྡན་ཚེ་འདི་བློས་བཏངྈ ཕུང་པོ་འཇའ་ལུས་ཟག་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམསྈ སྐྱབས་སེམས་སྔོན་འགྲོ་རྣམས་གོང་ལྟར་དངྈ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་རང་གི་སྤྱི་བོར་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པ་འོད་ལྔ་འབར་བའི་སྟེང་དུ་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པྈ ཕྱག་གཡས་སེང་ལྡེང་གི་ཌཱ་རུ་འཁྲོལ་ཞིངྈ གཡོན་འཆི་མེད་ཚེའི་བུམ་པ་བསྣམས་པྈ དབུ་སྐྲ་རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ལ་རལ་ཆིངས་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོམ་བུས་བརྒྱན་པྈ སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་འོད་དང་འོད་ཟེར་དུ་འཕྲོ་བྈ ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོའི་སྟེང་དུ་བཞུགས་པྈ འཁོར་བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་འོད་ཕུང་འཇའ་ཟེར་གྱི་ཀློང་ན་བཞུགས་པར་གསལ་བཏབྈ གསོལ་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གོང་དང་མཐུནྈ བསྡུ་ནྈ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧོྈ པདྨཱཀ་ར་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ཀང་ཀ་ནིྈ འོད་གསལ་མཆོག་དང་དྷརྨའི་མཚནྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཁྱེད་རྣམས་ལྈ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གསོལ་འདེབས་ཀྱིསྈ བདག་གི་སྒོ་གསུམ་བྱིན་བརླབས་ནསྈ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་དངྈ མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ སྲོག་ཐུར་མ་བུ་ཡོངས་འདྲེས་ནསྈ རྟགས་བཅུ་ངོ་མཚར་བརྒྱད་ལ་སོགསྈ བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནསྈ དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་པར་ཤོགྈ ཅེས་གསོལ་བ་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཏབྈ བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་གི་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཐིམྈ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་བུན་ནེ་བའི་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞགྈ དངོས་གཞི་དབུ་མ་འཛུག་སྐབས་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་དམར་འོད་འཚེར་བྈ ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་སྟོང་སང་སང་བྈ ཡང་ཕྱོད་ཕྱོད་པ་བར་སྣང་ཁམས་ན་ཡེ་རེ་ཡོད་པྈ ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་བོར་ཕག་ཞལ་མཐིང་ནག་ངུར་བྈ ལུས་ནང་དུ་རྩ་དབུ་མ་རང་གི་ལག་ངར་ཙམྈ ཕྱི་སྔོ་ནང་དམར་སྐྱྈ ཡར་རྩེ་སྤྱི་བོ་ཕག་ཞལ་གྱི་མགྲིན་པ་དངྈ མར་སྣ་སྲིན་པོའི་སྒོར་སླེབས་པྈ མཚན་ཉིད་བཞི་དང་ལྡན་པ་གསལ་བཏབ་ནསྈ དབུ་མ་འཛུག་བསྐོར་འཐེན་གསུམ་ཕྲ་ལ་མཉེན་པ་མ་བྱུང་གི་བར་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སྦྱངྈ དམིགས་སྐོར་དང་པོའོྈ དམིགས་སྐོར་གཉིས་པ་ནིྈ ཁུ་ཚུར་པུས་སྟེང་བཞག་ནས་ཀ་བ་འཛུགསྈ དམིགས་པ་སྲིན་པོའི་སྒོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སེན་གང་བ་གཅིག་གསལ་བཏབྈ ཡར་འཐེན་དུས་རྩ་མདུད་ཐམས་ཅད་བཀྲོལ་ནསྈ ཕག་ཞལ་གྱི་སྤྱི་བོར་སྐྱ་ཐལ་གྱིས་སླེབསྈ འཇོག་དུས་རྩ་མདུད་ཐམས་ཅད་མར་བཀྲོལ་ནས་སྲིན་པོའི་སྒོར་སྐྱ་གསལ་གྱིས་སླེབསྈ དེ་མ་འབྱོངས་བར་དུ་སྦྱང་བར་བྱའོྈ དམིགས་སྐོར་གསུམ་པ་ནིྈ དབུ་མའི་མར་སྣ་འོག་སྒོར་ཕག་ཞལ་དམར་མོ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོག་པྈ དེའི་ནུས་པས་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའྈ ས་རྡོ་རི་བྲག་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་མ་ལུས་པ་འུབ་བསྡུསྈ སྤྱི་བོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལྈ དབུ་མའི་ནང་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་གྱིས་གང་བར་བསམྈ དམིགས་སྐོར་བཞི་པ་ནིྈ འོག་སྒོའི་ཕག་ཞལ་དམར་མོའི་ཡར་སྙན་གྱི་ནང་དུྈ ཡི་གེ་ཧེ་སེར་པོ་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་གཅིག་བསམྈ ཀ་བ་འཛུགས་པའི་ཚེ་ཧེ་སེར་པོའི་སྣ་ལ་འབྱུང་བ་ས་བཅུད་དང་ཐིག་ལེ་གསེར་བཙོ་མ་ལྟར་སྤྱི་བོའི་ཕག་ཞལ་གྱི་མགྲིན་པར་སླེབ་ལྷ་ཚོགས་མཆོདྈ རྩ་མདུད་ཐམས་ཅད་གྲོལྈ ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏིའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་མོྈ དམིགས་སྐོར་ལྔ་པ་ནིྈ འོག་སྒོའི་ཕག་ཞལ་ནསྈ རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སོར་གང་བ་གཅིག་ཡར་དབུ་མའི་ནང་ལ་ཞུགསྈ གྲི་གུག་གིས་རྩ་མདུད་ཐམས་ཅད་བཀྲོལྈ སྤྱི་བོར་རྒྱང་འཐོནྈ རྩ་བའི་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུརྈ དམིགས་སྐོར་དྲུག་པ་ནིྈ སྡོང་པོ་གསུམ་བལྟབ་ལ་མང་དུ་སྦྱངྈ དམིགས་སྐོར་བདུན་པ་ནིྈ སྲིན་པོ་ཁ་འགྱེད་ལ་རྟགས་མ་ཐོན་བར་དུ་སྦྱངྈ དམིགས་སྐོར་བརྒྱད་པ་རླུང་འཚོ་བཅུད་འཚོ་ལ་སྦྱངྈ དེ་རྣམས་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་དངྈ ཐུར་མ་འཛུགས་པ་གོང་དུ་གསལྈ རླུང་བཤལ་རྫས་བཤལ་གང་བྱེད་ཀྱི་དམིགས་པ་ཕྱག་ལེན་ཚུལ་མ་འཆུག་པའི་ཞལ་ལས་དྲིསྈ བཅུད་འཚོ་བའི་འཕྲུལ་འཁོར་སེ་ཀེ་རེའི་ལུས་གནད་ཤིན་ཏུ་ཟབྈ ལུས་གནད་བླ་མའི་ཞལ་ལས་ཤེསྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སིྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ ཀ་དག་བློ་འདས་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུྈ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ འཕོ་མེད་འཇིགས་བྲལ་བདེ་ཆེན་ཕོ་བྲང་དུྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ སྣང་སྲིད་འོད་ལྔ་ཚོམ་བུའི་ཕོ་བྲང་དུྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དུྈ དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ གནས་ལུགས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཕོ་བྲང་དུྈ མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ རིམ་དགུ་སྡེ་བཞི་མན་ངག་ཀུན་གྱི་བཅུདྈ ཟབ་ཆོས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ བཀའ་དང་དམ་ཚིག་གཉན་པོའི་ཕོ་བྲང་དུྈ གཟའ་བརྒྱད་གདོང་མོ་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབསྈ ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པ་དངྈ ཚེ་འདིར་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུསྈ འཁྲུལ་སྣང་ཚེ་འདིའི་ཞེན་པ་ཆོད་པ་དངྈ ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པརྈ ཟག་མེད་རླུང་གི་བཟའ་བཏུང་གོས་ཀྱིས་འཚོྈ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོགྈ ཅེས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའིྈ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་ཆེན་བདེ་ཆེན་པདྨ་གླིང་ཕུག་གི་ངོ་མཚར་ཀུན་གཟིགས་སུ་ཆོས་རྗེ་གྲགས་པས་བསྐུལ་ངོར་གང་ཐོན་དུ་བྲིས་པའོྈ མ་དག་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་རང་སར་ཞིགྈ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུརྈ ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེྈ རིག་འཛིན་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིགྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ ཕྲིན་ལས་དག་པ་རབ་འབྱམས་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་འགྲོ་བ་ལྈ གཉིས་མེད་རང་གྲོལ་སྟོན་མཛད་པའིྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ མི་འབྲལ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཞུགསྈ དེ་མཉེས་མཆོད་པའི་རིམ་པ་ལྈ སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་དང་གསུམྈ སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དངྈ བགེགས་གཏོར་བསྔོ་བ་སྤྱི་དང་མཚུངསྈ བཀའ་བསྒོ་བ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ སྲིད་གསུམ་ཞིང་དུ་འཁོད་པའི་སྡེ་བརྒྱད་དངྈ མ་རིག་འཁྲུལ་སྣང་ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགསྈ ལན་ཆགས་གཏོར་མ་འདི་ཡིས་ཚིམས་གྱིས་ལྈ རང་རང་སོ་སོའི་གནས་སུ་ཕྱིར་དེངས་ཤིགྈ ཧྲཱིཿབཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧྱ་གྷྲཱི་ཝ་བཛྲ་བྷ་རཱ་ཧི་འབྱུང་པོ་ཨུ་ཙ་ཏ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊྈ དང་ཧཱུྃ་བཞི་མ་བརྗོདྈ མཚམས་གཅོད་ཅིང་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཡེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་ལྈ སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་མ་བཅོས་གཞི་ཡི་ལྷྈ རང་བབས་ལྷུན་གྲུབ་གཉུག་མའི་ངང་དུ་གྲོལྈ རང་རིག་རང་ཤར་ངང་དུ་མཚམས་བཅད་དོྈ ཙིཏྟ་དྷརྨ་བཛྲ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨྈ སྐྱབས་སེམས་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ སྡུག་བསྔལ་ལས་ཀྱིས་མནར་བའི་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམསྈ ཟུང་འཇུག་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུ་མ་ཐོབ་བརྈ བདེ་གཤེགས་རིགས་འདུས་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིྈ གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིརྈ འཁྲུལ་པ་རང་དག་ངང་དུ་སེམས་བསྐྱེད་དོྈ ཞེས་དངྈ ཚོགས་གསག་སྒྲིབ་སྦྱོང་གི་སྐོར་ནིྈ ཐོག་མར་ཡན་ལག་བདུན་པ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཀ་དག་ངང་ལས་ལྷུན་གྲུབ་སྐུར་བཞེངས་པའིྈ རང་རྩལ་རིག་པ་རང་ཤར་ལྷ་ཚོགས་རྣམསྈ འཇའ་འོད་འོད་ཕུང་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ནས་གཤེགསྈ སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་མཆོད་པར་འབུལྈ སྒོ་གསུམ་སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་དག་གྱུར་ཅིགྈ ཟག་མེད་དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐུལྈ འཆི་མེད་རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་དགེ་བའི་མཐུསྈ འགྲོ་ཀུན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོགྈ སྡོམ་བཟུང་ནིྈ རྩ་གསུམ་དམ་ཚིག་ས་ཡ་འབུམ་སྡེ་རྣམསྈ སྲོག་ཕྱིར་མི་སྤང་བསྒྲུབ་བོ་ས་མ་ཡྈ རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ནིྈ རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་རིགས་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམསྈ ཐུགས་སྲོག་སྐྱེ་མེད་ཨ་ཡིག་རང་སྒྲ་སྒྲོགྈ སྔར་བསགས་སྒོ་གསུམ་ལས་རྣམས་མཐོལ་ལོ་བཤགསྈ བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནིྈ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ དག་པ་རབ་འབྱམས་འོད་གསལ་ཚོམ་བུའི་ཀློངྈ རྩ་བའི་བླ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རྒྱལ་པོའི་རོལ་སྟབས་ཌཱ་རུ་ཚེ་བུམ་འཛིནྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་བཞུགསྈ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགསྈ འཕོ་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ མཎྜལ་ནིྈ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་དངྈ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འབུལྈ དབང་བཞི་ཞུ་བ་ནིྈ ལུས་ངག་ཡིད་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་གིྈ ཡེ་ཤེས་རྣམ་ལྔའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལྈ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃྈ དེ་ནས་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ནིྈ མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་དང་བྱིན་འབེབ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ སྐྱེ་མེད་བྷནྡྷ་ཐོད་དཀར་ཡངས་པའི་ནངྈ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་རྫས་མཆོག་ཨ་མྲྀཏྈ གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་རོ་ནུས་ལྡནྈ རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་རབ་སྦྱར་བའིྈ མཉམ་ཉིད་དགའ་བཞིའི་བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེསྈ འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགསྈ གདོད་མ་རང་ཤར་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལྈ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབྈ མ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་དངྈ སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱྈ ཞེས་དངྈ དངོས་གཞི་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ སྣང་སྲིད་ཡེ་ནས་དག་པའི་རང་མདངས་ལསྈ མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་འབྱུང་མེ་དཔུང་ཀློངྈ རང་རིག་ཧྲཱིཿལས་རྟ་ཕག་ཞལ་ཕྱག་རྫོགསྈ དེ་ཉིད་དབུ་གཙུག་ཆོས་འབྱུང་འོད་ལྔའི་ཀློངྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ སྐུ་མདོག་དཀར་དམར་འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་འཁྲུགསྈ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་འཛིནྈ རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲསྈ གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་བདེ་ཆེན་ཛྙཱ་ན་འཁྲིལྈ གཡས་གཡོན་ཉི་མ་ཟླ་བ་འོད་ཕུང་འབརྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་བཞུགསྈ དེ་ཉིད་དབུ་གཙུག་པད་སྡོང་འོད་ལྔའི་ཀློངྈ རྩ་བའི་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལྈ སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་ཐབས་འཛིནྈ པང་དུ་གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་མནྡྷཱ་རྈ གྲི་ཐོད་རྒྱན་ཅན་པད་སྐྱིལ་ཡབ་ལ་འཁྲིལྈ འཇའ་ཟེར་འོད་ཕུང་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགསྈ བདག་ཉིད་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གནས་ལྔ་རུྈ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཕུང་འཐིབསྈ ཕྱོགས་བཞིར་འཇའ་འོད་འོད་ཕུང་ཐིག་ལེའི་ཀློངྈ མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞི་འཛུམ་མདངས་གར་ཉམས་འཁྱུགྈ སྟོང་གསལ་མ་འགགས་ལྷུན་གྲུབ་ངང་དུ་བསྒོམྈ སྤྱན་འདྲེན་པ་ནིྈ ཧཱུྃ་ཧྲཱིྈ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་དཔལ་རི་འོད་གསལ་ཀློངྈ དག་པ་རབ་འབྱམས་མཁའ་འགྲོ་འཇའ་སྤྲིན་འཁྲིགསྈ རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་དངྈ ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དྭངས་མའི་ལྷྈ གནས་འདིར་འགྲོ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལྈ ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་གནས་བཅུ་དངྈ ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིངྈ འཇའ་འོད་ལྔ་ལྡན་སྐུ་ཐིག་ཚོམ་བུའི་ཀློངྈ འཇའ་ལུས་འཕོ་མེད་འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུྈ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ གནས་འདིར་འགྲོ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལྈ རང་ལུས་འབྱུང་བ་བཞི་དག་འོད་གསལ་ཀློངྈ དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ནསྈ རང་སྣང་ཌཱ་ཀི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དངྈ གྲངས་མེད་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམསྈ གནས་འདིར་འགྲོ་ལ་དགོངས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལྈ ཚོམ་བུ་འོད་ལྔའི་ཀློང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལྈ ཟུང་འཇུག་འོད་ཕུང་ངང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ བླང་དོར་འཛིན་པ་རང་དག་མཆོད་པ་འབུལྈ འཁོར་གསུམ་དམིགས་མེད་ངང་ནས་བཞེས་སུ་གསོལྈ མ་ཧཱ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃྈ མཉམ་ཡངས་བློ་འདས་ངང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དམ་རྫས་སྨན་རག་དངྈ སྦྱོར་སྒྲོལ་གྷ་ཎ་ཙཀྲའི་མཆོད་པ་འབུལྈ འཇའ་འོད་འོད་ཕུང་ཐིག་ལེའི་ཀློང་དུ་བཞེསྈ སྲིད་མཚོ་མི་ཟད་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོགྈ འདས་དང་མ་འདས་ད་ལྟའི་སོ་མཚམས་ནསྈ འཇིག་རྟེན་འདས་ཀྱང་འཁོར་བའི་ཆ་ལུགས་འཛིནྈ དམ་ལྡན་སྐྱོང་ཞིང་དམ་ཉམས་སྲོག་རྩ་གཅོདྈ སྣང་བ་རང་ཤར་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་ལོངསྈ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོདྈ རང་གཞན་དགེ་ཚོགས་རྣམ་མཁྱེན་སར་བསྔོ་ཞིངྈ ཕྱམ་གྲོལ་ཀློང་ཡངས་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོགྈ དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛོདྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ འཕྲུལ་འཁོར་བཀའ་རྒྱ་མ་བདེ་སྟོང་འོད་ལུས་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃྈ ན་མོྈ ཐབས་ཤེས་ཟུང་གཉིས་བརྩེགས་པའི་གདན་སྟེང་དུྈ རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་འགྱིང་ཞིང་རབ་ཏུ་བརྟནྈ དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་གཟུང་ཆེན་མཁྲང་ཞིང་ལྡེམྈ རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་དཀར་གསལ་སྟེང་དུ་ཕྱེྈ རླུང་ལྷ་ཕོ་མོ་ཟོམ་ཆེན་ནང་དུ་བསྙལྈ རི་རབ་ཐེམ་སྐས་ནང་ནས་སྤུར་ཞིང་སྦུདྈ དེ་ཚེ་རང་རིག་ཉི་ཟླའི་ལྷ་ཞལ་མཐོངྈ ཞེས་པའི་ལུས་གནད་དང་ལྡན་པའོྈ སྟེང་འོག་རླུང་ནི་དབུ་མའི་ཁྱིམ་དུ་ཞུགསྈ གླིང་བཞི་རི་རབ་ལྟེ་བར་བསྒྱིངྈ དེས་ནི་དབུ་མའི་རླུང་གི་ལམ་སྦྱང་སྟེྈ རྩ་གནས་མ་ཁྲེམས་བར་དུ་འདི་ལ་འབདྈ གླིང་བཞི་རབ་བསྒྲད་འབར་ཞིང་རྡེབ་པ་ནིྈ འཆུན་ལྡན་རབ་ཏུ་སྒྲིམ་པའི་ངང་ཉིད་ལསྈ གྲངས་མེད་ཅི་ནུས་བར་དུ་འདིར་འབད་བསྣུནྈ ཞེས་པས་རླུང་གནད་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིངྈ ལུས་གནད་དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་གེགས་སེལ་འཕྲུལ་འཁོར་ནིྈ སྟོད་རླུང་མཇིང་ནད་སེལ་འདོད་ནྈ རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་བཅས་ནསྈ ལག་གཉིས་བཅང་ཕྲག་བརྡབྈ གཡས་སྐོར་བྱས་ནས་ཁུ་ཚུར་བཅངྈ ཚིགས་པ་དང་པོར་ལན་གསུམ་བརྡེགྈ དེ་ཡིས་རིགས་འགྲེ་གཡོན་ལའང་བྱྈ སྙིང་རླུང་སེལ་བ་རྡོར་སྐྱིལ་བཤིགྈ སྙིང་ཐད་རྒྱབ་མདུན་ཁུ་ཚུར་གཉིསྈ དྲག་ཏུ་རྡེབ་ཅིང་ཧ་འདོན་བྱྈ སྦོས་ནད་སེལ་བ་ཁུ་ཚུར་གཉིསྈ ཕོ་སྟོད་ཕོ་སྨད་ལྟེ་བའི་དཀྱིལྈ འབེབ་དང་བསྟུན་ལ་ཡང་ཡང་བརྡེགྈ འབེབ་ཆུང་ཧ་འདོན་དྲག་ཏུ་བྱྈ སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གེགས་སེལ་ལོྈ སྐྲན་སེལ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱྈ ལག་གཉིས་བཅང་ཕྲག་དང་བཅས་ནསྈ ཕོ་སྟོད་ཕོ་སྨད་འཕུར་བསུབ་བྱྈ ཐལ་སྦྱར་གུང་མཛུབ་གཉིས་སྦྱར་བརྐྱངྈ གཡས་ནས་བསྐོར་ཏེ་གཡོན་དུ་འཕངྈ དེ་བཞིན་གཡོན་ནས་གཡས་སུ་འཕངྈ བཅང་ཕྲག་དང་བཅས་རྡོར་སྐྱིལ་བཤིགྈ ཐལ་སྦྱར་དང་བཅས་འབེབ་ཆུང་བྱྈ ཧ་རིང་ཧ་ཐུང་མང་དུ་བརྗོདྈ པུས་ནད་སེལ་བ་རྡོར་སྐྱིལ་བཤིགྈ གྱད་ལངས་དང་བསྟུན་ཁུ་ཚུར་གཉིསྈ པུས་མོའི་ཕྱི་ནང་བསྣུན་པ་གསུམྈ དེ་ནས་བཤུད་པ་ལན་གསུམ་བྱྈ གཅུས་འབེབ་བྱས་རྗེས་ཧ་སྤྲུག་འབདྈ རྐང་མགྱོགས་འཕྲུལ་འཁོར་རྡོར་སྐྱིལ་བཤིགྈ གྱད་ལངས་དང་བཅས་རྐང་གཡོན་བཙུགསྈ ལག་གཡས་པུས་སྟེང་དག་ཏུ་བཞགྈ ལག་གཡོན་རྐང་པའི་མཐེ་བོང་ནིྈ སྣ་ཐད་ལན་གསུམ་བར་དུ་འཐེནྈ དེ་འདྲ་གཡས་གཡོན་རེས་མོས་བྱྈ དེ་ནས་ལག་གཡས་རྒྱབ་སྟེང་རྐང་གཡས་འཐེནྈ རྐང་གཡོན་ལག་གཡོན་དྲང་པོར་བརྐྱངྈ དེ་འདྲ་གཡས་གཡོན་རེས་མོས་བྱྈ སྒུར་འབེབ་བྱ་ཞིང་ཧ་སྤྲུག་བྱེདྈ དེ་རྣམས་གེགས་སེལ་འཕྲུལ་འཁོར་ཡིནྈ དེ་ནས་འོག་སྒོའི་འཕྲུལ་འཁོར་ནིྈ དང་པོ་ཧཱུྃ་རིང་སྟོང་འདྲེན་ནིྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིག་རྗེས་པུས་སྟེངྈ ཁུ་ཚུར་པུས་མོའི་གཡས་གཡོན་བཞགྈ ཧཱུྃ་རིང་དྲག་པོས་བྱང་སེམས་རྣམསྈ སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་ཡང་ཡང་བསྟིམྈ སྒུར་འབེབ་གསུམ་དང་གཡང་སྤྲུག་བྱྈ གཉིས་པ་སེང་གེ་ཧྲི་འདྲེན་ནིྈ པུས་བཙུགས་རྐང་མགོ་ཕྱིར་ཕུལ་ནསྈ ལག་གཉིས་པུས་ཕྲག་བཅུག་ནས་རྐང་གཉིས་འཐེནྈ ཧཱུྃ་ཐུང་དྲག་པོས་བྱང་སེམས་ཧཾ་ལ་བསྟིམྈ གོང་བཞིན་སྒུར་འབེབ་འབའ་སྤྲུག་བྱྈ གསུམ་པ་ཝ་མོའི་སྣོམ་འདྲེན་ནིྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིག་ནས་ཙོག་པུར་ལངསྈ ལག་གཉིས་པུས་སྟེང་གཡས་གཡོན་བཞགྈ ཧྲིང་ཧྲིང་དྲག་པོས་བྱང་སེམས་རྣམསྈ སྤྱི་གཙུག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་བསྐྱལྈ སྒུར་འབེབ་འབའ་སྤྲུག་གོང་བཞིན་བྱྈ དེ་ནས་ཡང་གསང་རྣམ་གསུམ་ནིྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིག་ནས་རྐང་གཡོན་བརྐྱངྈ ལག་གཡོན་ཁུ་ཚུར་པུས་སྟེང་བཞགྈ གཡས་གཉིས་བསྐུམ་སྟེ་ཧཾ་ཧཾ་སྒྲསྈ ཀུན་ད་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་བསྟིམྈ སྒུར་འབེབ་འབའ་སྤྲུག་གོང་བཞིན་བྱྈ དེ་ནས་ཡང་གསང་རྣམ་གསུམ་ནིྈ རྡོར་སྐྱིལ་བཤིགས་ལ་གྱད་ལངས་གྱད་འཛུགས་བྱྈ ལག་གཉིས་རང་ཐད་གཤོག་པ་ལྟར་བརྒྱངས་ལྈ ཧཱུྃ་རིང་དྲག་པོས་ལན་གྲངས་དགུ་རུ་དྲངྈ འབེབ་ཆེན་གསུམ་དང་ཧ་སྤྲུག་དག་ལ་འབདྈ ཡང་ན་རྐང་གཡས་མདུན་དུ་བརྐྱངྈ རྐང་གཡོན་རྒྱབ་ངོས་ཕྱི་ལ་ཕུལྈ ལག་གཡས་རྒྱབ་ལ་ཕྱི་རུ་བརྐྱངྈ ལག་གཡོན་རང་མདུན་ཕྱོགས་ལ་བརྐྱངྈ དེ་འདྲ་གོ་ལོག་རེས་མོས་བྱྈ ཧཱུྃ་ཐུང་སྒྲ་ཡིས་སྤྱི་བོར་དྲངྈ གཅུས་འབེབ་ཧ་སྤྲུག་དག་ལ་འབདྈ ཡང་ན་རྐང་ལག་བཞི་པོ་བཅུནྈ ཧྲི་ཞེས་རྒྱུ་ཞབས་སྒལ་པར་སྦྱརྈ སྒུར་འབེབ་ཧ་སྤྲུག་དྲག་ཏུ་འབདྈ ཡང་གཅིག་རྡོར་སྐྱིལ་བཤིགས་གྱུར་ནསྈ གོང་བཞིན་གྱད་ལངས་གྱད་འཛུགས་བྱེདྈ འབེབ་བཅས་རྐང་གཡོན་ཤད་ཀྱིས་བརྐྱངྈ རྐང་གཡས་བརླ་ཡི་འོག་ཏུ་བཅུགྈ ལག་གཡས་ཁུ་ཚུར་བརླ་ཁུག་བཙུགསྈ ལག་གཡོན་རྐང་དང་མཉམ་དུ་བརྐྱངྈ ཧཾ་ཧཾ་དྲག་ཏུ་བརྗོད་པ་ཡིསྈ ཉི་ཟླ་དཀར་དམར་ཚངས་རྩེར་དྲངྈ བྱ་ཕོ་སྤྲུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིསྈ དཀར་དམར་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་ལྟྈ འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ དེ་ཉིད་རང་ཉམས་འཁྲུལ་སྣང་དུྈ ཡང་ཡང་བྱུང་ནས་གདམས་པ་ཡིནྈ སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་དྭངས་མའི་བཅུདྈ སྙིགས་དུས་དུག་ལྔ་བྱོལ་ཉོག་ཏུྈ སྤྱོད་པའི་སེམས་ཅན་སྐལ་དམན་ལྈ རླུང་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་སྒྲོག་ཕངས་ཀྱངྈ ལས་ལྡན་རྗེས་འཇུག་སྙིང་གི་བུྈ སྐལ་བ་ཅན་གྱི་དོན་སླད་དུྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱིསྈ མ་ཕོད་བརྩེ་བས་གདམས་པའོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བདུད་ཆེན་པོས་བཀའ་འདི་ཐུབ་པར་བསྲུང་བར་མཛོདྈ རཱ་ཧུ་ལ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃ་ས་མ་ཡྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ སྔགས་ལ་བརྟེན་པའི་གེགས་སེལ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃྈ འདིར་སྔགས་ལ་བརྟེན་པའི་གེགས་སེལ་རྣམས་ནིྈ གཞན་སྣང་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་སྐྱེད་པའི་མན་ངག་གི་སྐོར་ནིྈ ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོའི་སྔགས་ཚན་བཞིའི་དང་པོ་ཆར་པ་འབེབ་པའི་མན་ངག་ནིྈ རང་ལུས་ཨོ་རྒྱན་ནམ་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གང་རུང་དུ་བསྒོམྈ སྤོས་དཀར་གྱི་དུད་པ་བཏངྈ སྔགས་འདི་རྣམས་དྲག་ཏུ་བཟླས་པས་དགོང་ཇ་དུས་ཙམ་ལ་ངེས་པར་འབབ་བོྈ སྔགས་ནིྈ ཨི་ཤྭ་ར་ཀ་འ་བེ་ཏྲ་པ་རི་ཤ་ཧོྈ མེ་གྷ་གྷ་ཎོ་ཨ་ཝེ་ར་ཏེ་ཕུ་རེ་ཨི་ཤྭ་ར་འ་བཱ་ཙ་ཞེས་བཟླའོྈ གཉིས་པ་ས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ནིྈ ཨཱོཾ་རཏྣ་མ་ཧཱ་ར་ཥཱེྈ དྷརྟི་སི་ཐ་ཙ་མ་ཊ་མ་ཏྈ ཞེས་ལག་པ་ས་ལ་རེག་ལ་སྔགས་གསུམ་དང་ཕྱག་གསུམ་བྱའོྈ དེ་ནས་ལག་པ་ས་ལ་བསྣུན་ནས་སེ་གོལ་གསུམ་བྱའོྈ ཡངྈ ན་མོ་ཨ་མར་དྷརྟིྈ ཨ་མར་མི་དི་ཀཱ་ཡ་ཙ་མཱ་ཊ་མ་ཏཱྈ པཎྜི་ཚོ་དྷེ་པྲ་ན་ཀ་ཧཱུྃ་ན་ཛ་ཡ་ཛ་ཡྈ ཤྲི་གྷོ་རཀྵ་ནཱ་ཐ་པརྣ་ཞེས་དག་པར་བཟླའོྈ ས་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བོྈ སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་མི་འོང་བའི་མན་ངག་ནིྈ སྔ་དྲོ་ཚར་གསུམ་ཆུ་འཐུང་ཐེབས་གསུམྈ དགོང་མོ་ཡང་དེ་དང་འདྲྈ སྐྲ་དཀར་དང་གཉེར་མ་མི་འོང་ཞིང་གཞོན་ནུར་སྡོདྈ གནོད་བྱེད་ཀྱིས་ཉེན་པ་གང་ལ་ཡང་ཆུ་ལ་ལན་གསུམ་སྔགས་ནས་བླུད་ན་ཕན་པར་འགྱུར་རོྈ ན་མ་པཱ་ནིྈ བཛྲ་མ་ཎི་ཀ་ཡེ་པཱ་ཎི་བཱི་ཝྈ ཧ་ཏྲོ་ནི་རུ་ཏྲེྈ བྷྲ་མ་ཎ་ས་ཀིྈ ཀྲ་ཀྲི་ཨང་གཱེྈ ཤྲཱི་ནཱ་ཐྈ ཀི་ཨངྐེ་འྈ ཛེ་བྷི་ཤ་པཱ་ནི་པི་ཝ་ཛེ་བྷི་ཤ་ཐ་ཀྈ ཅེས་བཟླའོྈ རང་ཨུ་རྒྱན་དུ་བསྒོམྈ ཆུ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ནིྈ སྔ་དགོང་གུང་གསུམ་དུ་ཉི་མ་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་རང་གི་མཛོད་སྤུར་ཛཱ་ཧ་བཱིར་བསྒོམས་ལ་མཆོད་པ་འབུལྈ ས་ལ་ལག་པ་རེག་ལ་མཆོད་པི་པི་འབུད་མེད་ན་ཐལ་མོའི་སྒྲས་མཆོདྈ དེ་ནས་སྔགས་བཟླས་པ་དང་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་རིག་འཛིན་ཚེའི་གྲུབ་ཐོབྈ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་འོད་མེ་རེ་རེ་རང་གི་ཁར་ཞུགསྈ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་དགྈ ལུས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་མེར་གྱིས་ཁེངས་པར་བསམྈ ཁྱོར་བར་ཆུ་ལ་སྔགས་ཏེ་འཐུངྈ དེ་ལྟ་བུ་ལན་གསུམ་བྱའོྈ སྔགས་ནིྈ ཧཱུྃ་ཀ་རེྈ མ་ར་ཝེྈ ཨ་ཀ་རེ་པ་སི་འགད་ཚ་ཏིྈ མ་ཀཱ་རེ་ཤངྈ གཱ་རུ་ཎྈ ག་ཏཱོ་པ་ནོྈ པུ་ནེ་ཏེྈ འ་ཏེ་ཏ་ཀ་ཧ་ར་ནྈ ཏ་ཏཱ་ཀ་བྷ་ར་ཎྈ འདེ་སི་འབོ་ལེྈ ཀ་བྷྲེ་ཎ་མ་ར་ཎྈ སྲ་ནུ་རཀྵྈ ཅེས་དག་པར་བཟླ་བར་བྱའོྈ གསུམ་པ་ཟས་དུག་སྲུང་བ་བྷི་ཤ་སྟོབས་འཇོམས་ཀྱི་མན་ངག་ནིྈ རང་ཉིད་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་སྨན་གྱི་ལོ་མ་གྱོན་པའམྈ རྨ་བྱར་བསྒོམས་ལ་རྨ་བྱའི་ལུས་ལ་སྔགས་འདི་རང་བྱུང་དུ་ཡོད་པས་ན་དེའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་དུག་བཟའ་བའོྈ ཧ་ས་ཙེ་གེྈ བ་ར་ཏ་ཏྈ ན་མ་ཧཱུྃྈ ཙྭཱརྱ་བ་ཏྈ ཧ་རི་རུ་པ་སྈ སྲིན་དང་ཤ་དུག་སྦྱར་དུག་བཙན་དུག་སོགས་དུག་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲེྈ དྲན་པ་གསུམ་ལྡན་ཤིན་ཏུ་གཅེསྈ བཞི་པ་ནིྈ ཨོཾ་ཤིག་ཤིག་འབར་བ་སོདྈ ཅེས་བཟླས་ནས་རྨ་འབྲས་གང་བྱུང་ཡངྈ སྔགས་ཆུ་བཏང་ཞིང་མཐའ་ནས་འདེབས་སོྈ དེ་རྣམས་ནི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སྔགས་སྲུང་གི་མན་ངག་བཞིའོྈ རྗེས་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེྈ ལུས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་སྐྲང་འབུར་དང་སྨེན་པ་ཁྲོས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་དངྈ མདའ་མདུང་མཚོན་ཆའི་ངར་དབལ་གཞོམ་པར་བྱེད་པ་སྔགས་ལ་བརྟེན་པ་དང་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་མཛེ་དང་ཕོ་ནད་སྒོས་སུ་བཅོས་པར་བྱེད་པྈ སེར་བ་སྲུང་བ་ཐོ་དང་སྔགས་ལ་བརྟེན་པའི་མན་ངག་གོྈ དང་པོ་ཚ་གྲང་གི་ནད་གཟེར་མིག་གང་བྱུང་སར་མཐེ་བོང་ལ་སྔགས་མེ་མནན་པས་གཟེར་མིག་ཞི་བར་འགྱུར་རོྈ གཞན་ཡང་ཚ་གྲང་གི་ནད་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ནོྈ ཨི་ཤཱ་ར་བྷཱ་ཙ་ཅེས་པ་འདི་ཉིད་ཆུ་ལའང་བཟླས་པས་ཆོགྈ གཉིས་པ་སེར་བ་སྲུང་བ་དང་ཐོ་དང་སྔགས་ལ་བརྟེན་པ་ནིྈ ཨོཾབཾཏིནིནནནརཧལྷཀེཏཤངལིཧཱུྃཕཊམིརིཏིཧཱུྃམུཧཱུྃཕཊཨཀྲོཏེཀམརིལརིལལཾཟློགབྷྱོབྷྱོཟློགྈ སྔགས་འདི་དབུ་ཅན་ཚག་མེད་དུ་བྲིྈ ཁམ་སའི་རུས་སྦལ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ནང་དུ་ཉུངས་དཀར་རྒྱལ་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཅུགྈ ཡི་གེ་མགོ་ནས་དྲིལ་རབ་གནས་བསྐྱེད་ཆོག་མི་བྱྈ རུས་སྦལ་ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ཐོ་ཁོངས་སུ་སྦེདྈ འདི་ཡིས་མི་ཐུབ་གང་ཡང་མེད་པས་གསེར་གྱི་མཎྜལ་མེད་པ་ལ་སྟེར་བར་མི་བྱེད་དོྈ གསུམ་པ་མཛེ་དང་ཕོ་ནད་སྒོས་སུ་བཅོས་པའི་མན་ངག་ནིྈ ཨོཾ་པྲ་ཐ་མ་དྷེ་ཝ་ཀ་རྈ དྷཱུ་ཏི་ཨེ་བྷ་ནཱ་བྷཱ་ས་ཀརྈ ཏྲི་ཏྲི་ཨེ་ཏྲ་ལོ་ཀྈ ཙའུཀྈ ཙ་ཏུ་ར་ཐེྈ པཉྩ་མེ་པྲ་བྷཱ་ས་ཀ་རངྈ ས་ཧ་སྲ་ཀོརྞ་ཥཥྚ་མེས་པ་ཏ་མེྈ ར་ཝི་ཎ་མྈ ཨ་དྷི་ཏ་ནཱ་མྈ ཨཥྚ་མེྈ ན་མོ་མཱ་ར་ཀ་ཌཱེ་ཨུྈ ར་གྷུ་ན་མཱྈ དྷ་ས་མིྈ ཨེ་ཀ་དྷ་ཤྈ ཤི་བ་པུརྫ་ནཱ་མྈ ཛྷི་ཎ་ཀ་ར་ནཱ་མྈ དྷོ་ཨ་དྷཱ་ས་ནཱ་མྈ ཨུ་དྷ་ཡྈ ཨ་དྷི་ཏྈ མ་དྷ་ཎེྈ ཤི་ཝ་ལི་ཀ་སཾ་ཛྈ བྷཱིཥྞ་རུ་པ་དྷིཥྚྈ མུཥྚིྈ ཀུཥྚིྈ ས་བྷ་ཥ་ཊཾ་ཐི་ཨི་ས་ར་ན་ཙྈ ཞེས་པའི་སྔགས་འདི་དག་པར་བཟླ་ཞིང་ཆུ་གཙང་ལ་སྔགས་འདི་ལན་གསུམ་བཏབ་ཅིངྈ སྔགས་དགུ་བཟླས་ཆུ་ལ་ལན་གསུམ་འཐུང་བས་ཕན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེདྈ དུས་གནད་ནི་ཉི་ཟེར་དམར་འོད་ཡོལ་ནས་དཀར་པོ་སྙིང་པོ་ཕྱེ་ཙམ་ཤར་བ་ལ་བྱའོྈ ནད་ཚབ་ཆེ་ན་ལོ་གཅིག་དང་འགོ་ཟིན་ཙམ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གིས་ངེས་པར་སེལ་བར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་མེདྈ སྤང་བྱ་ཤ་ཆང་བུད་མེད་ཞོ་འོ་མ་སྤང་བར་བྱའོྈ སྐྱོ་ཚ་བ་མཛོ་མོའི་འོ་མ་ལན་ཚྭ་ཞན་པ་སྐྱ་སོལ་གྱི་རིགས་ལ་སོགས་བརྟེན་པར་བྱྈ མི་དང་ཁྱིའི་སྒྲ་མེད་པར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བཞུར་ཏེ་མན་ངག་འདི་ཉིད་བར་མ་ཆད་པ་བརྟེན་ན་སྣ་ཞོམ་པ་སོགས་ཀྱང་སོས་པར་འགྱུར་ན་འགོ་ཟིན་ཙམ་ལ་སྨོས་ཅི་དགོསྈ བཞི་པ་མདའ་མདུང་མཚོན་ཆའི་ངར་དབལ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་སྔགས་དང་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པས་འདིར་མ་བྲིསྈ ཟུར་དུ་རྟོགས་པར་གྱིསྈ ལུ་མ་ཙཀྲ་མེ་དྷ་ནིྈ དྷ་དྷི་ན་མ་པཱ་ཏ་ཏེྈ མན་ཏྲ་ལིྈ རྟ་རྟིར་གྷ་གྷ་མ་ཡིན་ཏེྈ སྔ་དྲོ་ཤརྈ ཉི་གུང་ལྷོ་བྱངྈ དགོང་མོ་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེྈ སྔགས་ཚར་གསུམ་བཟླས་ཏེྈ སའི་བཅུད་འཐུང་ཚུལ་བྱྈ འདིའི་ཕན་ཡོན་ནིྈ གཙོ་བོར་མཆོག་འགྲུབྈ ཐུན་མོང་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ནིྈ རྒྱུན་དུ་འཛབ་ཏུ་བཟླས་པས་འགྲུབ་བོྈ རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགསྈ ྈྈ ཇག་འཆིང་ལྷ་འདྲེ་གཅན་གཟན་སྲུང་བྈ ཚེ་ལཽ་ཀ་རེྈ ཚེ་ད་ཀ་རེྈ བྷེ་དྷུ་ཀ་རེྈ བྷིག་ཛྙ་བ་སྔོ་འབྱི་ཀ་རེྈ ཨི་ཧི་སྲིན་པོྈ ཕུ་ཏྲི་ན་མཱ་རེྈ ཤྲཱི་ནཱ་ཐྈ ཀི་ཨང་གྱ་ཕུར་རོྈ དུས་གསུམ་དུ་ལན་གསུམ་བཟླས་ཏེྈ ཐལ་མོ་གཡས་ཀྱིས་གཡོན་ལ་བསྣུན་པར་བྱྈ དེའི་སྒྲ་ཐོས་པ་ཚུན་ཆད་དུྈ བྱ་དང་ལྷ་འདྲེ་གཅན་གཟན་ཆོམ་རྐུན་ཇག་པའི་གནོད་པ་བསྲུང་བར་འགྱུར་རོ་ཟབྈ ཚེ་སྒྲུབ་རླུང་ལ་བརྟེན་པྈ བྷ་ཡེ་ཨཱ་བྷ་མ་ནིྈ ཤྲཱི་སུརྫྈ ཨུ་ཀ་བྷནྡྷྈ བྷ་ན་ཨུ་ཀ་ན་བྷྲ་ཧ་མ་རུ་སིྈ སན་ཙ་ཤྲཱི་བི་ཏུ་སི་བྷི་ཤི་སུརྫྈ བྷ་དུ་ཁ་ན་མས་ཏྲ་ཏྈ ཕྱག་ལེན་ཞལ་ཤེསྈ དེ་ཝ་ནཱ་ཐ་ནས་བརྒྱུདྈ མིག་གསལ་བྱེད་བཞུགསྈ ཏདྱ་ཐཱྈ ཏ་ཏ་ཙཀྵུར་མ་ལ་བ་ལམ་བྷི་ས་ཏ་ར་མ་ལ་ཙཀྵུ་ཏྲ་ཤྲོད་ཏྲ་པྲ་བྷ་ས་ཀ་ར་སྭཱ་ཧཱྈ ཆུ་གཙང་ལ་བཟླས་མིག་ལ་བྱུགསྈ བྷི་ཤ་སྟོབས་འཇོམས་ཀྱི་སྔགས་ནིྈ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བི་ཏྲེ་ན་འབྱོ་འབི་ཀཱ་ཀྲོ་ནི་ཏིང་གི་རི་བིྈ ཅེས་པས་སྔགས་འདི་ཉིད་ཨ་རུ་ར་ལ་བཏབ་སྟེ་ནད་པ་ལ་སྦྱིན་པར་བྱའོྈ ལག་ལེན་ནིྈ ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་རི་ཀཾ་རི་ཀག་རོ་ཀ་རི་ཀརྨ་གུ་རུ་འཛིྈ དྷརྨ་གུ་རུ་ཛཱིྈ འགུ་རུ་ཧ་རི་ས་ཏི་ཕ་ལ་ཧོྈ ཀ་རྈ ཀརྨ་གུ་རུ་ཕ་ལྈ དྷརྨ་གུ་རུ་ཕ་ལྈ ཤོ་མོ་གུ་རུ་ཕ་ལྈ ཤོ་མོ་ན་ཏ་ཕ་ལྈ ཀརྨ་གུ་རུ་ཨུ་ཁྲ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེྈ དྷརྨ་གུ་རུ་ཨུ་ཁྲ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེྈ འགར་རྒ་ནཱ་གི་སོདྈ ནཱ་གའི་དུག་སོདྈ གུ་རུ་ཧ་ས་ཏི་ནཱ་གི་རྦདྈ ནཱ་གི་དུག་སོདྈ ཅེས་པས་སྔགས་འདི་ཉིད་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་བསྙེན་པ་གོང་བསྙེན་དངྈ ལས་སྦྱོར་ཚེ་ཅོག་ཙེའམྈ སྡེར་གདན་གང་རུང་ལ་སོར་མོའི་སྒྲ་དྲག་ཏུ་སྦྱིནྈ བཟའ་བཏུང་གི་ཚོགས་ལ་མིག་ཆེར་གྱིས་ལྟ་སྟངས་བྱྈ བྷི་ཤ་འཇོམས་པའི་མན་ངག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་ལུགས་ཤིན་ཏུ་ཟབྈ སྔོན་འགྲོ་དང་རྗེས་ཀྱི་སྐོར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་རྫོགས་སོྈ ཨ་ཙརྻ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ཡོདྈ གྲོད་པ་ཕུས་འདེབས་བྱེད་པ་ལྈ རྫས་ལ་ར་རྒྱ་བོའི་ལྒང་ཕུགྈ ཡུགས་ས་མའི་སྐྲྈ དགྲ་བོའི་རྐང་སྈ སྐྱེར་ཕུར་གཅིག་སྐྱེསྈ སྔགས་ནིྈ དུར་སྣད་སོདྈ བསད་ན་ལྒང་ཕུག་གི་དབུགས་བཙན་ཐབས་སུ་བཏངྈ མི་བསད་ན་དལ་བུས་བཏངྈ བསྙེན་པ་སྟོང་ཚོ་གཅིག་ཡིནྈ ཡུགས་ས་མོའི་སྐྲ་འཁལ་ཏེ་ལྒང་ཕུག་གི་ཁ་འཁྱིགྈ དགྲ་བོའི་རྐང་ས་ལྒང་ཕུག་ནངྈ སྐྱེར་པ་གཅིག་སྐྱེས་ཕུར་པས་བརྡུངྈ མུ་སྟེགས་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་ཟབྈ ྀཨཚྈ ཨ་ཙརྱའི་ཁབ་མཐུ་བྱེད་པ་ནིྈ རྫས་ལ་ཟངས་ཁབ་སོར་བཞི་དགོསྈ དགྲ་བོའི་རྐང་རྗེས་ཡིན་ངེས་ཀྱི་ས་ཡང་དགོསྈ བག་ཕྱེ་དང་ས་བསྲེས་ནས་མིའི་གཟུགས་འཁྱིད་གང་བ་བཅོསྈ སྔགས་ནིྈ ཧ་རི་ནི་ནན་སོདྈ བསད་ན་སྙིང་ལ་ཟངས་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ཐག་རྒྱབ་ནས་སྙིང་ལ་བཙུགསྈ མི་བསད་ན་ཡན་ལག་བཞི་ཡིན་ནོྈ བསྙེན་པ་ཉི་མ་གཅིག་ཡིནྈ ལམ་སྲུང་གི་མན་ངག་རྫས་དང་སྔགས་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གསུམྈ རྫས་ལ་ཕོ་འབྲོང་གི་རྔ་མ་དངྈ བྱ་རྒོད་ཀྱི་རྒྱུས་པ་ཕྱི་བསྒྲིལྈ མདུད་པ་བདུན་རྒྱབྈ སྔགས་ནིྈ ས་དུ་རྦད་ས་ཧྈ ཞེས་པས་རང་ཉིད་ཨ་ཙརྱ་མིག་ཆེ་བ་སྣ་རྒྱུད་རིང་བྈ རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་གཅིག་བསྒོམྈ དགྲ་ཇག་རྣམས་ལྕགས་ཀྱི་ཕ་བོང་དུ་བསྒོམྈ ལུས་ཀྱིས་འགུལ་མི་ཤེསྈ ངག་གིས་སྨྲ་མི་ཤེསྈ ཡིད་ཀྱིས་བསམ་མི་ཤེས་པར་བསམ་ལ་སྔགས་སྲུང་སྐུད་ལ་འདེབསྈ འདི་རྒྱ་གར་ཛོ་གིའི་མན་ངག་གོྈ འབྲི་གུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ལེན་མའོྈ ཟབ་ྀཨཚྈ དབང་སྡུད་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ནིྈ གོང་བསྙེན་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གོྈ ལས་སྦྱོར་བྱེད་དུསྈ ཟས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཏབ་སྟེ་སྦྱིན་ནོྈ སྔགས་ནིྈ ཡེམ་ཡེམ་ཁམ་ཁམ་ཙག་ཙག་དུང་དུང་ཆེ་གེ་མོའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁུག་ཎི་ཛྈ བཏབ་ནས་མ་སྤྱད་ན་སྨྱོ་འགྲོ་བསྈ རིག་མ་མཚན་ལྡན་མ་གཏོགས་གང་བྱུང་ལ་མི་བྱེད་དོྈ བཏབ་ན་རྟ་ཡི་ཕྱིར་ལ་རྟེའུ་རྒྱུག་པ་དང་མཚུངསྈ རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ཡིན་ཡང་བདག་གི་དབང་དུ་འདུ་ངེས་སོྈ ཨ་ཙརྱའི་མན་ངག་གོྈ བདག་གིས་ཀྱང་ལག་ལེན་བླ་མ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཅིངྈ གཅིག་བརྒྱུད་ཟབྈ མཁའ་འགྲོ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་དྲ་འགུགས་འདོད་ནྈ ཆུ་ཤུལ་ས་ལ་དེ་གཟུགས་བྱྈ རཀྟ་དང་ནི་གྷི་ཝང་གིསྈ མིང་རུས་བྲིས་ལ་སྙིང་གར་བཅུགྈ རང་ཉིད་མཁའ་འགྲོར་གསལ་བར་བསྒོམྈ ཟངས་ཁབ་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པསྈ དེ་ཡི་བྷ་ག་བསྒུལ་ཞིང་དཀྲུགསྈ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ནིྈ སྔགས་འདི་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་དུ་བཟླྈ བཾ་ཧ་རི་ནི་སྈ ཆེ་གེ་མོ་ལ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་ཛྈ རྣམ་ཤེས་བྲེང་བྲེང་དུང་དུང་བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིགྈ ཅེས་བཟླས་སྔགས་བཏབ་བཟའ་བ་སྦྱིནྈ དེས་ནི་ངེས་པར་དབང་དུ་འདུྈ འགྲོལ་འདོད་རྫས་ནི་འོ་མར་བཀྲུྈ སྣ་ཁྲག་མངལ་ཁྲག་མ་ཆོད་ནྈ རང་ཉིད་བརླ་ཤའི་དྲེག་པ་དངྈ ཆུ་སྦྱར་སྔགས་མང་དུ་བཏབ་ནས་ཁོང་དུ་བཏང་བས་ཆོད་ངེས་སོྈ ས་དམར་སུ་དུ་བེ་རྦདྈ ན་མོ་གུ་རུྈ དངུལ་ཆུ་རྗེན་པར་བཟའ་བའི་ཐབས་ནིྈ རང་མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོ་སྐྲ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲད་པྈ སྐུ་ལ་རུས་པའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བསྒོམས་ནསྈ ཨོཾ་བཛྲ་ཏྲི་ཏྲི་དངུལ་ངར་སོདྈ མཚལ་ངར་ཞིྈ དངུལ་དུག་དང་ངར་སྭཱ་ཧཱྈ སྔགས་འདི་སུམ་བརྒྱ་བཟླས་ནས་དངུལ་ཆུ་བཞི་ནམ་ནངས་རེ་བཞིན་ཆང་བཟང་པོ་བྲེ་ཕྱེད་ཡན་གྱིས་ཕུལ་ནས་ཟོས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཕེལྈ སྦྱར་དུག་སོགས་དུག་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཉེན་པོར་འགྲོ་ཞིང་གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་སོགས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་རྣམས་འཇོམས་པས་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་སོྈ ན་མ་ཏ་པ་ཤ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊྈ ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད་པ་འདི་ཉིད་ནད་བརྒྱ་སྔགས་གཅིག་ཡིནྈ ལག་ལེན་ཞལ་ལས་ཤེསྈ ཅེས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་གདམས་པ་འདི་རྣམས་བརྒྱུད་པ་འཛིན་ངེས་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་ལ་ཟུར་ཙམ་མི་སྟོན་ནོྈ དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛོདྈ རཱ་ཧུ་ལ་ས་མ་ཡ་རཀྵ་སི་ཧཱུྃ་ཕཊྈ མངྒ་ལཾྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱི་རྟོགས་པའི་གླུ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུྈ རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རིག་གནས་ཀུན་མཁྱེན་བཛྲ་ནཱ་ཐའི་ཞབསྈ ཟབ་མོ་རླུང་གི་བཀའ་བབ་གནམ་ལྕགས་དངྈ རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་མཉེས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་མཚནྈ དུས་གསུམ་མཁྱེན་གཟིགས་འོད་གསལ་མཆོག་ལྡན་རྗེྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་དངྈ སྐུ་དྲིན་འཁོར་མེད་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་ཞབསྈ ཟབ་ཆོས་བསྟན་སྲུང་དྲང་སྲོང་གཟའ་བརྒྱད་དངྈ དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཟབ་མོ་རླུང་ཁྲིད་ལྈ རྩེ་གཅིག་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབསྈ རྩ་རླུང་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ རླུང་ཟས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཐུགས་རྗེས་གཟིགསྈ ཟག་མེད་འོད་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབསྈ ཅེས་པས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནསྈ སླར་ཡང་ཉམས་ལེན་གླུར་བླངས་འདི་ལྟར་གདའྈ ཨེ་མ་ཧོྈ ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་རླུང་ཟས་བཅུད་ལེན་གྱིྈ སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་ཛཱ་བཱིར་རླུང་གི་ཟསྈ ཚེ་གཅིག་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིྈ སྐལ་ལྡན་ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་རྣམསྈ ཐོག་མར་འཆི་བ་མི་རྟག་སྒོམ་བྱེད་ཅིངྈ འཁོར་བའི་ཕྱོགས་ལ་ཞེན་པ་བཟློག་པ་དངྈ ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་རྒྱང་གིས་དོརྈ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་བསམྈ ཐུན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་སྔོན་འགྲོར་འབདྈ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྒོམ་ཞིངྈ གཞི་ནི་མ་བཅོས་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དངྈ ལམ་ནི་མ་འཁྲུལ་གནས་ལུགས་བཟོ་བཅོས་བྲལྈ འབྲས་བུ་མ་བསྒྲུབ་སྤང་བླང་རེ་དོགས་བྲལྈ ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་གསུམ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་དེྈ བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་མ་ཡེངས་སྒོམསྈ དེ་རྗེས་སྐྱབས་སེམས་གསོལ་འདེབས་ཐུན་དྲུག་འབདྈ ཕོ་མོ་མ་ནིང་དྲག་རླུང་འཇམ་རླུང་རྣམསྈ རླུང་གི་གེགས་རྣམས་མ་སེལ་བར་དུ་འབུདྈ ཕྱིར་དབྱུང་དུས་སུ་ནད་གདོན་བགེགས་སོགས་ཐོནྈ རླུང་འཇུག་དུས་སུ་བདེ་གཤེགས་ཐུགས་རྗེ་དངྈ བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་དྭངས་མ་འུབ་ཀྱིས་བསྡུསྈ ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམས་བཀུགྈ འཇའ་ཚོན་རྣམ་པར་ལུས་ནང་མེར་གྱིས་ཁེངསྈ ཕྱི་ནང་མེད་པར་འཇའ་འོད་བུན་ནེར་གསལྈ ཉེར་གཅིག་བར་དུ་རླུང་སྒྲ་བཅས་ནས་རྔུབྈ དེ་བཞིན་བཙན་ཐབས་ཁ་སྣ་བཙུམས་པས་བགངྈ རླུང་རིག་གཉིས་ནི་མིད་པ་ནས་རྔུབ་ཅིངྈ ལྟོ་བ་གང་བར་མ་གྱུར་བར་དུ་འབདྈ དྲག་པོར་ཟ་བ་དམིགས་པ་གོང་བཞིན་ལསྈ ཁ་ནི་སྒྲ་བཅས་མིད་པ་སྒྲ་བཅས་བྱྈ ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་འབྱུང་ལྔའི་རླུང་རྣམས་རྔུབྈ སྟེང་རླུང་མར་མནན་འོག་རླུང་མ་འཆོར་གཅེསྈ བར་རླུང་ལྟེ་འོག་བརྒྱངས་ལ་གྲུ་ཤུད་བྱྈ ལུས་གནད་རྟིང་གཡས་སྤུ་མཚམས་དག་ཏུ་གཏདྈ རྐང་པའི་སོར་རྩེ་གདན་སྟེང་ཉིད་དུ་བཙུགསྈ གཡོན་པའི་རྟིང་པ་བཤང་གཅིའི་བར་དུ་མནནྈ ལུས་ཉིད་ཤིན་ཏུ་དྲང་པའི་ངང་ནས་ནིྈ གཡས་གཡོན་ལག་གཉིས་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བཞགྈ རང་ལུས་ཆོས་འབྱུང་ཕྱི་ནང་དཀར་དམར་གྱིྈ ཡར་མར་གཉིས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ངོ་བོྈ དཀར་དམར་ལྕོག་སྒོང་ཙམ་རེ་གསལ་བར་བསྒོམྈ གཡས་གཡོན་བསྐོར་ལ་འབྲོས་འདེད་ཚུལྈ སྟོད་སྨད་གཉིས་ལའང་རིགས་འགྲེས་བྱྈ ཀ་བ་བཙུགས་ལ་འདྲེན་འགྲེམས་གང་མང་གིསྈ ལུས་ཀྱི་ནང་ཀུན་འཇའ་འོད་འོད་ཀྱིས་གངྈ ཉིན་མཚན་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡིན་པས་བརྩོན་འགྲུས་འབདྈ ཆུ་བོ་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་འཛིན་ཉམས་ལེན་ཡིནྈ སྡོང་པོ་གསུམ་ལྡན་ལུས་གནད་དེ་ཉིད་སྟེངྈ ཐུར་སྲོག་བསྲེས་ལ་འཛུག་བསྐོར་འཐེན་གསུམ་འབདྈ ཆུ་སྲིན་ཁ་འབྱེད་རི་བོང་བཅུད་འདྲེན་དངྈ གླང་ཆེན་འདྲེན་སོགས་གེགས་སེལ་འཕྲུལ་འཁོར་འབདྈ རང་ལུས་ལྷ་ཚོགས་བཅུད་ཀྱིས་མཉེས་ནས་ཀྱངྈ ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་སྐུ་མཆོག་ཐོབ་པར་འགྱུརྈ ཅིར་སྣང་དག་པའི་སྣང་བ་འཁོར་ཡུག་འཆརྈ རྒྱབ་རླུང་མདུན་རླུང་རླུང་འཚོ་བཅུད་འཚོ་དངྈ སྦུབས་འདྲེན་གཙུག་ཏོར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་འབདྈ བོགས་འདོན་ཐབས་ལམ་དམར་ཁྲིད་གདམས་པ་དངྈ རང་གཞན་གཉིས་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་འབད་གྱུར་ནྈ ཚེ་གཅིག་དག་གིས་མཁའ་སྤྱོད་བསྒྲུབ་པ་དངྈ ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་རྐྱེན་ལ་མ་ལྟོས་པརྈ ཟག་མེད་རླུང་གི་བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འཚོྈ ཚེ་ཡི་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་འཇོམས་ཤིངྈ ཚ་གྲང་བད་མཁྲིས་ནད་རྣམས་བཤལ་སྐྱུག་འབྱིནྈ མཐུན་རྐྱེན་ཉམས་རྟོགས་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱསྈ མ་ཎིའི་དཔལ་ལྟར་གཞན་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབྈ ཚོགས་གཉིས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོྈ ཟབ་མོ་རླུང་གི་ཟས་ལ་བརྩོན་གྱུར་ནྈ ཕན་ཡོན་དེ་རྣམས་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་འབྱུངྈ སེམས་ལ་ཞོག་དང་དད་ལྡན་ཆོས་བྱེད་ཚོྈ སྙིགས་མའི་དུས་ཀྱི་དགེ་སློང་སེར་གཟུགས་ཅནྈ ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་དབེན་པའི་སྤྲང་འཁྱམས་པསྈ མིག་མེད་མུན་པར་མདའ་འཕེན་དཔེ་བཞིན་དུྈ གང་བྱུང་སྤྲ་འཆལ་སྨྲ་བའི་སྨྱོན་པའི་ཚིགྈ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བའི་དམིགས་རིམ་འདིྈ དད་ལྡན་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པའི་ཆ་རྐྱེན་མཛོདྈ མཁས་གྲུབ་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བཤགསྈ བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ཁྲོལ་ཞུསྈ མོས་གུས་ཅན་གྱི་ཙིཏྟའི་དཀྱིལ་དུ་རྒྱོབྈ དད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་ལོག་ལྟའི་སྐུར་གཞི་མཛོདྈ ཆོས་དྲེད་པོ་རྣམས་བརྙས་ཆོས་འདི་ལ་གྱིསྈ ལོག་སྲེད་ཅན་ཚོ་ཡ་ག་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགསྈ སྡིག་ཅན་རྣམས་ཚོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོགྈ ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཤེས་རྒྱུད་ཆོས་ལ་སྒྱུརྈ ཉམ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལོངསྈ ཚེ་གཅིག་འོད་ཕུང་གྲོལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོགྈ ཅེས་པ་འདི་ཉིད་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཆེན་ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཁྲིད་ཟབ་མོ་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་ཐོབ་པ་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ཞེས་བགྱི་བསྈ རང་རེའི་མཆེད་གྲོགས་སྤྲང་ལོང་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་སྤྲང་གླུ་ཟར་ཟིར་དུ་བླངས་པ་འདི་ཡང་གནས་མཆོག་མཁའ་སྤྱོད་ཡང་རྩེར་སྒྲ་འཆལ་དུ་བགྱིས་པའོྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ སྣང་འཁྲུལ་རྫུན་ཚིག་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུྈ འདིར་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྤྲང་པོ་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ཁོ་བོྈ ཟབ་བུ་མཚོར་གསང་བའི་གནས་མཆོག་ཏུྈ ཛཱ་ཧ་བཱིར་གྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་དུསྈ ཉམས་སྣང་དུ་གཏེར་ལུང་དང་པོའི་ཤར་འདབས་དུད་སྤྲིན་སྨུག་ནག་འཚུབས་མའི་ཀློང་དཀྱིལ་ནསྈ གཏེར་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཏི་སྐུ་གཟུགས་འདོམ་གང་བྱས་པ་གཅིག་གི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུང་པར་ཐོསྈ ཨེ་མ་ལས་སྨིན་སེམས་ཅན་དུཿཁ་བརྡོལ་བའི་དུསྈ ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བདེ་སྐྱིད་ཟད་ལ་ཉེྈ ལས་ངན་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་མོ་བརྡོལྈ ཤར་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ན་གྱི་ལིང་འཚེར་སྐད་སྒྲོགྈ ལྷོ་ནགས་མའི་གསེབ་ནས་རྒྱ་སྟག་སྡེར་བཞི་བསྒྲདྈ ནུབ་གངས་སྟོད་རྩེ་ནས་ཐང་དཀར་གཤོག་སྒྲོ་བརྒྱངསྈ བྱང་འབྲོང་གཡག་རྭ་ཕྱར་མེ་ཆེན་འབརྈ དེ་ལ་ཕན་པའི་བཟང་དྲུག་ནུས་ལྡན་ཞིགྈ ལྷོ་ལྗོན་ཤིང་འདབ་རྒྱས་གླིང་ན་ཡོདྈ དེ་ཡོད་ཀྱང་མགོ་ནག་ཏི་འཁོར་བསྈ སྨན་མི་ཕན་དུག་ལ་སྨན་པར་འཛིནྈ སྨན་བཙལ་པས་དུག་གི་ཁ་རླངས་ཕོགྈ ཡ་རོང་སྤྲེ་འུའི་ཚ་བོ་ཕྲག་དོག་མཁསྈ མགོ་ནག་མི་ལ་ཁྲེལ་མེད་དུག་མཚོ་བརྡོལྈ བོད་ཡུལ་ཁམས་ན་སྐྱིད་པའི་གོ་སྐབས་མེདྈ ནམ་མཁའི་ཁམས་ན་བྱ་ཁྱུང་རྩལ་གསུམ་རྫོགསྈ སྤྱན་མིག་ཁྲ་བོས་གླིང་བཞི་ཡོངས་ལ་གཟིགསྈ སྤྲུལ་པའི་བུ་ཡུག་འཛམ་གླིང་གནས་སུ་ཁྱབྈ འཇིགས་པ་སྟག་གི་ངར་བསྒྲགས་པསྈ སྤྲེ་འུ་ལྗོན་ཤིང་རྩེ་མོ་ནསྈ སྡོང་རྩར་ལྷུང་གྱུར་ཨ་ཙ་མྈ དེ་འདྲའི་དུས་ལ་མ་སླེབ་གོངྈ རིག་འཛིན་པདྨར་གསོལ་འདེབས་རེམྈ པདྨའི་ཚེས་བཅུ་བྱུང་རེས་ཀྱིྈ ཅི་ཡོད་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཤམྈ རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་པར་གྱིསྈ སྙིགས་དུས་ལྟ་སྤྱོད་ཡ་བྲལ་དུསྈ གནས་ངན་མི་ནག་གྲོང་ཡུལ་དུྈ འགྲོ་འདུག་བྱ་བྲེལ་མ་མང་བརྈ པདྨས་བྱིན་བརླབས་སྦས་ཡུལ་དུྈ སྒོ་གསུམ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་གྱིསྈ དེང་སང་གངས་ཅན་བོད་ཡུལ་འདིརྈ བདུད་དང་འགོང་པོའི་སྤྲུལ་པ་མངྈ ཆོས་བྱེད་དམོད་ཅིང་སྡིག་བྱེད་བསྟོདྈ རྫུན་དང་ཟོག་གིས་འགྲོ་བ་བསླུྈ མ་གྲོལ་གྲོལ་བརྫུའི་སྨྱོ་སྤྱོད་དརྈ རྒྱལ་ཁམས་ཞོར་དཀྲུགས་གྲུབ་ཐོབ་འབྱུངྈ མྱ་ངན་དུཿཁས་འགྲོ་བ་མནརྈ ཡ་མ་ཟུང་གི་ཆོས་ལོག་ཡོངྈ ཡར་ལ་བསྡུས་ཤིང་མར་ལ་དཀྲུགསྈ ཕར་དཀྲུགས་ཚུར་དཀྲུགས་བྱས་པ་ཡིསྈ གསང་སྔགས་ཡིན་ཞེས་ལམ་ལོག་འཁྲིདྈ དུག་ལྔས་བཅིངས་པའི་ཆོས་ལོག་གིསྈ འགྲོ་ཀུན་རྒྱལ་ཁམས་ཕུང་བར་འགྱུརྈ རི་འུར་གནམ་འུར་ས་འུར་འབྱུངྈ གཟའ་ཡན་སྐར་ཡན་ནམ་མཁར་འཆརྈ ནད་རིམས་མཚོན་དང་མུ་གེ་དརྈ མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་དབུས་སུ་འགྲིམྈ དམ་ཉམས་སློབ་མ་སེང་ལྟར་འགྱིངྈ ཟོག་པོ་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བྲིནྈ ཆོས་སྐད་ཟབ་མོ་མི་ནག་གླེངྈ ཆོས་བྱེད་མི་ལ་བདུད་དུ་བལྟྈ སྙིགས་དུས་སེམས་ཅན་དུག་ལྔ་རགསྈ དེ་ཕྱིར་རང་ཉིད་དམན་ཆ་བཟུངྈ པདྨས་སྦས་པའི་ཡུལ་དབུས་སུྈ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཚུགསྈ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་སྐྱོངསྈ ཞེས་གསུངས་ནས་འཇའ་ཚོན་དམར་ནག་གི་འཚུབ་མ་འཁྱིལ་ལེ་བ་བྱས་ནས་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་ཡལ་སོངྈ གང་བྱུང་རྫུན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པའོྈ ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཏིས་སྲུངས་ཤིག་རཀྵྈ ྈྈ འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལསྈ ལས་ཚོགས་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད་བཞུགས་སོྈ ན་མོ་གུ་རུ་ཛཱ་ཧ་བཱིརྈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོྈ དེ་ཉིད་ཞལ་ནས་ལེགས་གསུངས་གདམས་པའི་མཆོགྈ ནད་གདོན་ཞི་བྱེད་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད་འདིྈ འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་བྲི་བར་བྱྈ ཅེས་པས་དེ་ལ་དང་པོ་ལུས་ཀྱི་རྨ་འབྲས་གསོ་བ་ནིྈ ཨོཾ་ཤིག་ཤིག་འབར་བ་སོདྈ ཅེས་བཟླས་ཤིང་སྔགས་ཆུ་ཁོང་དུ་བཏངྈ རྨ་འབྲས་བྱུང་སར་སྔགས་མཆིལ་བཏབྈ གཉིས་པ་ལུས་ཀྱི་རྨ་ཤུ་གསོ་བ་ནིྈ ཐལ་ཆེན་ཐར་ནུ་ཆུ་རྩ་བསྲེགས་པ་རྣམསྈ ཞིབ་བཏགས་མར་རྙིང་སྦྱར་བ་ཤུ་བར་བྱུགསྈ ཤུ་འབྲས་གསར་རྙིང་མ་ལུས་སོས་པར་འགྱུརྈ གསུམ་པ་ལུས་ཀྱི་རྩ་འཆུས་གསོ་བ་ནིྈ སརྦ་རྩ་ཁྲི་རྦད་ནན་སྭཱ་ཧཱྈ ཅེས་བཟླས་ཕོ་ལ་མདའ་དང་མོ་ལ་འཕངྈ མང་དུ་བསྒྲིལ་བས་ནད་ལས་གྲོལྈ བཞི་པ་ལུས་ཀྱི་གྲང་ནད་གསོ་བ་ནིྈ ཚོན་སྐུད་སྣ་ལྔའི་སྲད་བུ་ལྈ མདུད་པ་བདུན་རྒྱབ་ཧཱུྃ་དུ་བསམྈ ཧཱུྃ་ལས་མེ་འབར་ནད་གདོན་བསྲེགསྈ སྔགས་འདི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླྈ ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་སྲིན་མོ་ཧུར་ཐུཾྈ སྲིན་མོའི་སྙིང་ལ་མཱ་ར་ཡ་རྦདྈ དེ་ནས་སྲུང་སྐུད་སྐེད་ལ་བཏགསྈ ལྔ་པ་ཁྱི་རྨུགས་རྨ་མེད་བྱེད་པ་ནྈ མི་དེའི་མིང་ནས་བོས་ལ་ང་ལ་ཁྱིས་རྨུགས་སོ་ཞེས་ཟེར་ནས་ཕེར་ཆེན་གསུམ་རྒྱབྈ སྔགས་འདི་གསུམ་བཟླསྈ ཨོཾ་མུ་ལི་ཁྱི་ལི་ནད་སོས་ཤིགྈ ཅེས་པས་རྨ་ལ་འདེབས་རྨ་དཀྲིས་ཁ་སྲུང་མི་དགོསྈ དྲུག་པ་ཁྲག་གཅོད་པའི་གདམས་པ་ནིྈ ཨོཾ་ཁྲག་ཉག་རཾ་རཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱྈ མཐེ་བོ་ཆེ་དང་རྡོ་གྲང་ལ་བཏབ་ན་ཆད་པར་འགྱུར་རོྈ བདུན་པ་སྣ་ཁྲག་མངལ་ཁྲག་གཅད་པ་ནིྈ རང་གི་བརླ་ཤའི་དྲེག་པ་དང་ཆུ་སྦྱར་སྔགས་ཆུ་ཁོང་དུ་བཏངྈ དེས་སྣ་ཁྲག་མངལ་ཁྲག་ཆོདྈ བརྒྱད་པ་སྐྱ་རིབ་སྔོ་རིབ་སེལ་བ་ནིྈ ཨོཾ་ཀ་ཙ་ཀ་བྷི་ར་ཡ་སོལ་སོལ་སྭཱ་ཧཱྈ ཆུ་གཙང་ངམ་སྔགས་མཆིལ་མིག་ལ་བྱུགསྈ སྔགས་བཟླས་ཕུ་ཡིས་བཏབ་གྱུར་ནྈ མིག་ནད་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་འགྱུརྈ དགུ་པ་མིག་གི་སྲིན་ཐོར་སེལ་བ་ནིྈ ཨོཾ་སྲིན་ཤིྈ སྲིན་སོདྈ བྲ་སོ་བྲ་ཤི་བྲ་སོདྈ ལན་མང་དུ་བཟླས་ཏེ་སྔགས་མཆིལ་མིག་ལ་བཏབ་པའམྈ ཤ་གསར་ལ་སྔགས་ཏེ་མིག་ལ་ཡུད་ཙམ་ཕྱིས་ན་ཕནྈ བཅུ་པ་མིག་ལ་གྲམ་རྡུལ་ཤོར་ནྈ ཨོཾ་ལཾ་དན་ཏི་སྭཱ་ཧཱྈ ཞེས་བཟླས་མིག་དང་སྣ་བུག་ཏུ་ཕུས་འདེབས་སོྈ དེས་མིག་རྡུལ་གྲྭ་མ་སེལ་བར་འགྱུར་རོྈ བཅུ་གཅིག་འགོ་བའི་རིམས་ནད་སྲུང་བ་ནིྈ ཨོཾ་ཨ་དྷུ་ཏེྈ ཤར་ཀ་ཏེྈ ཀུག་ལ་ཏེྈ ཏེ་མ་དུ་ཏེྈ ཨ་ཝ་ཡ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱྈ ཐོ་རངས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླྈ རིམས་ནད་མ་ལུས་བསྲུང་བར་འགྱུརྈ བཅུ་གཉིས་གློ་རྒན་ལུད་པ་སེལ་བ་ནིྈ ཨོཾ་ཨར་ལ་ཕར་ཕྱུ་ཤེས་ཙ་སྭཱ་ཧཱྈ སུམ་བརྒྱ་བཟླས་ལ་གངས་ཆུར་བཏབྈ ཐོ་རངས་ལྟོ་སྟོང་ཁོང་དུ་བཏངྈ དེས་ནི་གློ་རྒན་ལུད་པ་སེལྈ བཅུ་གསུམ་ཆར་གཅོད་མན་ངག་ནིྈ ཨོཾ་ཙཀྲ་རྦད་རྦདྈ དུམ་དུམྈ ཆིལ་ཆིལ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱྈ ལོ་མ་སོང་བའི་ཚྭ་རྩི་གསར་པ་ལ་སྔགས་སུམ་བརྒྱ་བཟླས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་ཕུས་འདེབས་སོྈ བཅུ་བཞི་པ་ཁ་བ་སྲུང་ཐབས་ནིྈ ཨོཾ་ནཱ་ག་འཆིལ་འཆིལ་ཕུྈ ཡཾ་རཾ་ཕུྈ ཞེས་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་ཏེ་དར་སྔོན་པོས་ཡུག་ཡུག་བྱ་ཞིང་ཕུ་འདེབསྈ དར་དམར་ལ་སྔགས་འདི་བྲིས་ཏེ་དར་ལྕོག་བཙུགསྈ བཅོ་ལྔ་གཅན་གཟན་སྲུང་ཐབས་ནིྈ ཨོཾ་དཀར་བྲམ་ཟེ་སོདྈ དམར་བྲམ་ཟེ་སོདྈ སྡེ་བརྒྱད་ཁ་ཁོགྈ སྤྲེ་ཏེ་རས་ཙེ་ཁ་ཐུཾ་སྭཱ་ཧཱྈ ལུག་ནག་པོའི་སོག་པ་གཡས་པའི་བལ་ལ་སྲུང་སྐུད་བཅོསྈ རྡོ་རྗེའི་མདུད་པ་དགུ་རྒྱབ་གསུམ་དཀྲིས་བྱས་ཏེྈ གང་སྲུང་བའི་སོག་པ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་འདོགསྈ དེ་ཡིས་རི་ཁྱི་ཁ་ཆིངས་འགྱུརྈ བཅུ་དྲུག་པ་ནད་བརྒྱ་སྔགས་གཅིག་ནིྈ ཨོཾ་ན་མ་ཏ་པ་ཤ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊྈ ཡིག་འབྲུ་དགུ་པ་འདི་ཉིད་ནིྈ ནད་རིགས་ཀུན་གྱི་གཉེན་པོ་ཡིནྈ བཅུ་བདུན་མི་རྒོད་ཁ་འཆིང་ནིྈ རྫས་དང་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་གསུམྈ རྫས་ནི་ཕོ་འབྲོང་རྔ་མ་དངྈ བྱ་རྒོད་རྒྱུས་པ་ཕྱི་བསྒྲིལ་ལྈ མདུད་པ་བདུན་བྱས་སྔགས་འདི་བཏབྈ ས་དུ་རྦད་སྭཱ་ཧཱྈ རང་ཉིད་ཨ་ཙརྱ་མིག་ཆེ་ལ་སྣ་རྒྱུད་རིང་བྈ རལ་པའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན་དུ་བསྒོམྈ དགྲ་ཇག་རྣམས་ལྕགས་ཀྱི་ཕ་བང་དུ་བསྒོམ་སྟེྈ ལུས་ཀྱིས་འགུལ་མི་ཤེསྈ ངག་གིས་སྨྲ་མི་ཤེསྈ ཡིད་ཀྱིས་བསམ་མི་ཤེས་པར་བསམ་ལྈ སྔགས་བཟླས་མདུད་པར་བཏབ་ལ་དམ་དུ་བསྡམྈ དེ་ཡིས་མི་རྒོད་རེངས་པར་འགྱུརྈ བཅོ་བརྒྱད་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བ་ནིྈ རྫས་ནི་དགྲ་བོའི་རྗེས་ས་གཡོན་པ་དངྈ ཡུགས་ས་མ་སྟག་ལོ་མའི་ཕུ་དུང་གཡོན་པ་དངྈ རེ་ལྕག་པ་ཐང་ཕྲོམ་པ་གཉིས་ཞིབ་པར་བཏགསྈ གོང་གི་རྗེས་ས་དང་ཡོ་བསྲེས་ལྈ སྲེ་མོང་ངམ་ཁྱི་གུ་ནག་པོའམ་ཨ་ལི་ནག་པོའི་རླིད་བུ་གང་རུང་དུ་བཅུགྈ ཕོ་ལ་ལྕང་མ་མོ་ལ་ཤུག་པའམ་སྐྱེར་ཕུར་བརྡུངྈ ཉི་མ་ཕྱེད་ལ་དགྲ་བོ་སྦོས་པ་ཡོངྈ གུས་པས་བཏུད་ན་རྫས་དེ་བཏོན་ལ་རླིད་བུ་ཕྱིར་ལོག་བྱྈ མེ་ལ་ཡུག་ཡུག་བྱས་པས་གྲོལ་བར་འགྱུརྈ པྲ་ཏི་པ་ཏ་ཏི་ཁ་རི་ཁོ་རིྈ ཞེས་སྔགས་འདི་ཉེར་གཅིག་བཟླསྈ དེ་ནི་རྐྱལ་འབུད་མན་ངག་ཡིནྈ དེ་ནས་སྒང་འབུད་བྱེད་པ་ནིྈ རྫས་ལ་ར་རྒྱ་བོའི་སྒང་ཕུག་ཡུགས་སའི་སྐྲ་སྐུདྈ དགྲ་བོའི་རྗེས་སྈ སྐྱེར་ཕུར་གཅིག་སྐྱེསྈ རྐང་ས་མིང་ཡིག་ལྒང་ཕུག་ནང་དུ་བཅུགྈ ཡུགས་སའི་སྐྲ་སྐུད་ཀྱིས་ལྒང་ཕུག་ཁ་བཀྱིགས་བྱྈ སྐྱེར་པ་གཅིག་སྐྱེས་ཕུར་པས་བརྡུང་ཞིངྈ སྔགས་འདི་ཁྲི་ཕྲག་བཟླྈ དུར་རྦད་སོདྈ བསད་ན་ལྒང་ཕུག་གི་དབུགས་བཙན་ཐབས་སུ་བཏངྈ མི་བསད་ན་དལ་བུས་བཏངྈ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་བརླག་པར་འགྱུར་རོྈ བཅུ་དགུ་པ་མུ་ཏྲ་དབང་སྡུད་ནིྈ སྒྲུབ་པ་དང་ལས་སྦྱོར་གཉིས་ལསྈ ཐོག་མར་སྒྲུབ་པ་ནིྈ ཆུ་ཤུལ་ས་ལ་དེའི་གཟུགས་བྱྈ རཀྟ་དང་ནི་གྷི་ཧང་གིསྈ མིང་རུས་བྲིས་ལ་སྙིང་ཁར་བཅུགྈ རང་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བསྒོམྈ ཟངས་ཁབ་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པསྈ མོ་ཡི་བྷ་གར་བསྒུལ་ཞིང་དཀྲུགསྈ ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ནིྈ སྔགས་འདི་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་དུ་བཟླསྈ བཾ་ཧ་རི་ནི་ས་ཆེ་གེ་མོ་ལ་ཨཱ་ཀརྴ་ཡ་ཛྈ རྣམ་ཤེས་བྲེང་བྲེང་དུང་དུངྈ བདག་གི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིགྈ ཅེས་བཟླས་སྔགས་དེ་ཡང་ཡང་བསྒུལྈ དེ་ནས་ལས་སྦྱོར་བྱེད་པའི་ཚེྈ སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱདྈ གང་ཡིན་ཟས་ལ་འདི་ཉིད་བཟླྈ ཡེམ་ཡེམ་ཁཾ་ཁཾ་ཙག་ཙག་དུང་དུང་ཆེ་གེ་མོའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁུག་ནྲྀ་ཛྈ ཇི་ལྟར་ཡིན་ཡང་རང་གི་དབང་དུ་འདུསྈ ཉི་ཤུ་ཟས་ངན་དུག་སྦྱོར་བསྲུང་བ་ནིྈ རང་ཉིད་སྨན་གྱི་ལྷ་མོ་སྨན་གྱི་ལོ་མ་གྱོན་པའམྈ རྨ་བྱར་བསྒོམས་ལ་སྔགས་འདི་བཟླྈ ཧ་ས་ཅོ་གེྈ བར་ཏ་ཏ་ན་མ་ཧཱུྃྈ ཙརྱ་བ་ཏྈ ཧ་རི་རུ་པ་སྈ དྲན་པ་གསུམ་ལྡན་ངང་ནས་བཟླྈ ཟས་ངན་དུག་སྦྱོར་བསྲུང་བར་འགྱུརྈ ཉེར་གཅིག་བྷི་ཤ་འཇོམས་པའི་མན་ངག་ནིྈ ཨོཾ་མ་ཧཱ་བི་ཊེ་ན་བྷྱོྈ བཱི་ཀ་ཀྲོྈ བི་ཏིང་གི་ཏི་བིྈ ཞེས་པ་འདི་ཉིདྈ ཨ་རུ་ར་གསེར་མདོག་ལ་བཏབ་སྟེ་ནད་པ་ལ་སྦྱིནྈ དུག་ཉེན་ཡོད་སར་ཟས་རང་གི་མདུན་དུ་བྱུང་ཚེ་ཅོག་ཙེའམ་སྡེར་གདན་གང་རུང་ལྈ སོར་མོའི་སྒྲ་དྲག་ཏུ་འབྱིན་ཞིངྈ བཟའ་བཏུང་གི་ཚོགས་ལ་མིག་ཆེར་ལྟ་སྟངས་ངང་ནསྈ སྔགས་འདི་ཉིད་བཟླའོྈ ཨོཾ་ཀཾ་རི་ཀཾ་ཀ་རོ་ཀ་རི་ཀརྨ་གུ་རུ་ཛཱིྈ དྷརྨ་གུ་རུ་ཛཱིྈ གུ་རུ་ཧ་རིྈ སི་ཏི་ཕ་ལ་ཧོྈ ཀརྨ་གུ་རུ་ཕ་ལྈ དྷརྨ་གུ་རུ་ཕ་ལྈ ཤོ་མོ་གུ་རུ་ཕ་ལྈ ཤོ་མོ་ན་ཏ་ཕ་ལྈ ཀརྨ་གུ་རུ་ཨུ་ཁྲ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེྈ དྷརྨ་གུ་རུ་ཨུ་ཁྲ་ཙ་ལེ་ཙ་ལེྈ གརྒ་ནཱ་གི་སོདྈ ནཱ་གི་དུག་སོད་གུ་རུ་ཧ་ས་ཏིྈ ནཱ་གི་རྦདྈ ནཱ་གི་དུག་སོདྈ གོང་བསྙེན་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཡིན་ནོྈ ཉེར་གཉིས་པ་དངུལ་ཆུ་བཅུད་ལེན་ནིྈ རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དཀརྈ དབུ་སྐྲ་གྱེན་འཁྱིལ་སྤྱན་གསུམ་བསྒྲདྈ སྐུ་ལ་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མནབྈ གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པར་བསྒོམྈ ཨོཾ་བཛྲ་ཏྲི་ཏྲིྈ དངུལ་ངར་སོདྈ མཚལ་ངར་ཞིྈ དངུལ་དུག་ཐམས་ཅད་ཉལ་ཉལ་སྭཱ་ཧཱྈ སུམ་བརྒྱ་བཟླས་ནས་དངུལ་ཆུར་བཏབྈ ཆང་བཟང་བྲེ་ཕྱེད་ཡན་གྱིས་ཕུལྈ ཟ་ཚད་བཞི་ནམ་རེ་རེ་ཡིནྈ དེ་ཟོས་ཏིང་འཛིན་འཕེལ་བ་དངྈ ཤ་དུག་སྦྱར་དུག་དབྱིག་དུག་དངྈ དུག་རིགས་ཀུན་ལ་གཉེན་པོར་འགྲོྈ གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་འགོ་བའི་ནདྈ བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ཀུན་འཇོམསྈ གཞན་ཡང་ཕན་ཡོན་བསམ་ལས་འདསྈ ཉེར་གསུམ་རྐུན་མ་བསྲུང་བ་ནིྈ མིས་མ་འགོང་པའི་རྡེ་འུ་ལྈ སྔགས་འདི་ཅི་མང་བཏབ་ནས་གང་བསྲུང་ལ་བཏགས་པའོྈ ཨོཾ་བ་ར་བ་ར་སྭཱ་ཧཱྈ ཞེས་བཟླས་བཏགས་པས་རྐུན་མ་ཐུབྈ ཅེས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་གྱིྈ ལས་ཚོགས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་འདི་ཉིདྈ འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ཞེས་པ་བདགྈ འདོད་དགུའི་འབྱུང་གནས་བལ་ཡུལ་གནས་བསྐོར་བྱེད་ཚེྈ འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གྱི་ཙོ་བ་རར་ཉམས་ཟིར་དུ་བྱུང་བ་བཞིན་ཡི་གེར་བྲིས་པའོྈ གཟའ་མཆོག་འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོས་སྲུངས་ཤིག་བཛྲ་རཀྵ་རཱ་ཧུ་ལ་སི་ཧཱུྃྈ སརྦ་མངྒ་ལཾ། །དགེའོ།། །།

TSAGLI image gallery goes here

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).Property "author" has been marked for restricted use.