Difference between revisions of "Terdzo-CA-024"

(XML import Fill pdflink fields in text pages)
m (Text replacement - "totalvolumes[ ]?=[ ]?70[ ]? " to "totalvolumes=71 ")
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{UnderConstruction
 
}}
 
{{Header
 
}}
 
= Tibetan Text =
 
<onlyinclude>
 
<div id='tibetan' class='tib-text'>
 
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་བཞུགས། ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་འོད་མཐའ་ཡས། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སྣང་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་བརྙེས་གསང་འཛིན་མཁར་ཆེན་བཟའ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་ལྷའི་མེ་ཏོག །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་སྤང་ཟླ་འོད་འབར། །སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་། །བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཛོད་ལྔའི་སྲོལ་འབྱེད་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན། །འཕགས་མཆོག་འཇམ་མགོན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་པདྨ་གཏུམ་པོ་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་བདུད་འདུལ་སེངྒེའི་ཞལ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི། །གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞོལ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བ་མཚོ་ནག་མའི་ཁར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔགས་བཙུན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།  །།
 
</div></onlyinclude>
 
= Tsagli =
 
TSAGLI image gallery goes here
 
<headertabs/>
 
== Footnotes ==
 
<references/>
 
==Other Information==
 
{{Footer
 
}}
 
 
{{RTZ Metadata
 
{{RTZ Metadata
 
|classification=Tibetan Publications
 
|classification=Tibetan Publications
Line 22: Line 5:
 
|fulltitletib=རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་
 
|fulltitletib=རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་
 
|fulltitle=rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snang ba
 
|fulltitle=rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snang ba
|citation=[[‘jigs med mkhyen brtse]]. rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snang ba. In Rin chen gter mdzod chen mo pod lnga pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 5) by 'jam mgon kong sprul, 485-486. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2016.
+
|citation=[['jigs med mkhyen brtse]]. rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snang ba. In Rin chen gter mdzod chen mo pod lnga pa (The Great Treasury of Rediscovered Teachings Volume 5) by 'jam mgon kong sprul, 485-486. New Delhi: Shechen Publications, 2007-2018.
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|author='jigs med mkhyen brtse
 
|author='jigs med mkhyen brtse
|sourcerevealer='jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po;
+
|sourcerevealer='jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
 
|compiler='jam mgon kong sprul
 
|compiler='jam mgon kong sprul
|authortib=འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ
+
|authortib=འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་
|sourcerevealertib=འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ
+
|sourcerevealertib=འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|compilertib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
 
|tibgenre=Revelations - gter ma, Lineage Supplications - brgyud 'debs
 
|tibgenre=Revelations - gter ma, Lineage Supplications - brgyud 'debs
 
|terma=Yes
 
|terma=Yes
 
|rtzcategory=Mahayoga
 
|rtzcategory=Mahayoga
|deity=rtsa gsum;
+
|deity=rtsa gsum
|cycle=rtsa gsum spyi ‘dus snying tig
+
|cycle=rtsa gsum spyi 'dus snying tig
|cycletib=རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག
+
|cycletib=རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་
 
|language=Tibetan
 
|language=Tibetan
 
|volumenumber=5
 
|volumenumber=5
 
|volnumtib=༥
 
|volnumtib=༥
 
|volyigtib=ཅ
 
|volyigtib=ཅ
|totalvolumes=70
+
|totalvolumes=71
 
|textnuminvol=24
 
|textnuminvol=24
 
|pagenumbers=485-486
 
|pagenumbers=485-486
Line 53: Line 36:
 
|colophontib=ཅེས་པའང་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞོལ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བ་མཚོ་ནག་མའི་ཁར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔགས་བཙུན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
 
|colophontib=ཅེས་པའང་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞོལ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བ་མཚོ་ནག་མའི་ཁར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔགས་བཙུན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
 
|colophonwylie=ces pa'ang rgyam rgyal pad+ma shel ri'i gnas zhol rang byung pad+ma yab sras kyi rdzu 'phrul phyag rtags kyi re khAs bkra ba mtsho nag ma'i khar tshogs kyi mchod pa phul ba'i skabs sngags btsun 'jigs med mkhyen brtse'i ming can gyis bris pa brgyud gsum bla mas byin gyis brlab pa'i rgyur gyur cig/
 
|colophonwylie=ces pa'ang rgyam rgyal pad+ma shel ri'i gnas zhol rang byung pad+ma yab sras kyi rdzu 'phrul phyag rtags kyi re khAs bkra ba mtsho nag ma'i khar tshogs kyi mchod pa phul ba'i skabs sngags btsun 'jigs med mkhyen brtse'i ming can gyis bris pa brgyud gsum bla mas byin gyis brlab pa'i rgyur gyur cig/
 +
|pdflink=File:Terdzo-CA-024.pdf
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagestatus=Phase I Complete
 
|pagecreationdate=2015/07/23
 
|pagecreationdate=2015/07/23
|pdflink=File:Terdzo-CA-024.pdf
+
}}
 +
{{Header
 +
}}
 +
<h1 style="font-size: 24px !important;">Tibetan Text</h1>
 +
<onlyinclude>
 +
<div id='tibetan' class='tib-text'>
 +
རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་བཞུགས། ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་འོད་མཐའ་ཡས། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སྣང་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་བརྙེས་གསང་འཛིན་མཁར་ཆེན་བཟའ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་ལྷའི་མེ་ཏོག །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་སྤང་ཟླ་འོད་འབར། །སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་། །བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཛོད་ལྔའི་སྲོལ་འབྱེད་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན། །འཕགས་མཆོག་འཇམ་མགོན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་པདྨ་གཏུམ་པོ་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་བདུད་འདུལ་སེངྒེའི་ཞལ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི། །གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞོལ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བ་མཚོ་ནག་མའི་ཁར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔགས་བཙུན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།  །།
 +
</div></onlyinclude>
 +
{{TsagliCall}}
 +
<headertabs/>
 +
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
==Other Information==
 +
{{Footer
 
}}
 
}}

Latest revision as of 07:20, 7 November 2018Property "author" has been marked for restricted use.
Terdzo-CA-024.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་

rtsa gsum spyi 'dus snying thig gi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i snang ba

by  འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་ (Jikme Khyentse)
revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo)
in cycle  རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ (Rtsa gsum spyi 'dus snying tig)
Volume 5 (ཅ) / Pages 485-486 / Folios 1a1 to 1b2

Tibetan Text

རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་བཞུགས། ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་འོད་མཐའ་ཡས། །སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་སྣང་མཛད་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་ཀུན་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་སྟོང་མཆོག་བརྙེས་གསང་འཛིན་མཁར་ཆེན་བཟའ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་ལྷའི་མེ་ཏོག །འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀུན་སྤང་ཟླ་འོད་འབར། །སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཇའ་ཚོན་ལས་འཕྲོ་གླིང་། །བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་མངའ་བདག་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །མཛོད་ལྔའི་སྲོལ་འབྱེད་པདྨ་གར་གྱི་དབང་། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན། །འཕགས་མཆོག་འཇམ་མགོན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཡི་དམ་ཡོངས་འདུས་པདྨ་གཏུམ་པོ་དང་། །མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་བདུད་འདུལ་སེངྒེའི་ཞལ། །རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སྨིན་བྱེད་དབང་གིས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེར་སྨིན། །བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱིས་སྲིད་ཞིའི་འཆིང་ལས་གྲོལ། །རྩ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི། །གསང་བ་གསུམ་དང་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྒྱམ་རྒྱལ་པདྨ་ཤེལ་རིའི་གནས་ཞོལ་རང་བྱུང་པདྨ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཕྱག་རྟགས་ཀྱི་རེ་ཁཱས་བཀྲ་བ་མཚོ་ནག་མའི་ཁར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སྔགས་བཙུན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་བྲིས་པ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།


Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).