Search results

 • Drikung Chetsang, 2nd (category Tulkus)
  དཀོན་མཆོག་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ་dkon mchog 'phrin las bzang po Könchok Trinle Zangpo Dates About Religious Affiliations Drikung Kagyu Is emanation of
  14 bytes (65 words) - 16:32, 28 November 2018
 • Zhechen Gyaltsab, 4th (category Tulkus)
  འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་'gyur med pad+ma rnam rgyal Padma Vijaya Gyurme Pema Namgyal   Other names ཨོ་རྒྱན་མི་འགྱུར་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་
  14 bytes (403 words) - 17:06, 27 November 2018
 • Urgyen, Tulku (category Urgyen, Tulku)
  About Links Wiki Pages
  14 bytes (4 words) - 06:06, 29 March 2018
 • Karmapa, 15th (category Tulkus)
  མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་mkha' khyab rdo rje Fifteenth Karmapa Khakhyab Dorje   Other names ཀརྨ་པ་བཅོ་ལྔ་པ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ karma pa bco
  14 bytes (1,106 words) - 00:41, 29 March 2018
 • Karmapa, 13th (category Tulkus)
  ཀརྨ་པ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་karma pa bdud 'dul rdo rje Thirteenth Karmapa Dudul Dorje Other names ཀརྨ་པ་བཅུ་གསུམ་པ་དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཞི་བ་རྩལ་
  14 bytes (167 words) - 05:23, 29 March 2018
 • Yolmo Tulku, 3rd (category Tulkus)
  org/biographies/view/Third-Yolmo-Tulku-Tendzin-Norbu/2997Wiki Pages Yolmo Tulku, 3rd on the DRL Yolmo Tulku, 3rd on the LIB Yolmo Tulku, 3rd on the RTZ
  14 bytes (92 words) - 15:32, 19 April 2018
 • Karmapa, 14th (category Tulkus)
  ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་theg mchog rdo rje Fourteenth Karmapa Tekchok Dorje Other names ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པ་བློ་བཟང་གྲུབ་མཆོག་ karma pa bcu
  14 bytes (303 words) - 04:38, 29 March 2018
 • Dodrupchen, 3rd (category Tulkus)
  འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་'jigs med bstan pa'i nyi ma Jikme Tenpai Nyima Other names ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ
  14 bytes (183 words) - 14:54, 27 November 2018
 • Drukchen, 8th (category Tulkus)
  ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་kun gzigs chos kyi snang ba Eighth Drukchen Kunzik Chökyi Nangwa Other names འབྲུག་ཆེན་བརྒྱད་པ་ 'brug chen brgyad
  14 bytes (116 words) - 14:30, 14 November 2018
 • Drikung Chetsang, 1st (category Tulkus)
  དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་dkon mchog rin chen Könchok Rinchen Other names འབྲི་གུང་ཞབས་དྲུང་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ 'bri gung zhabs drung dkon mchog
  14 bytes (261 words) - 16:37, 28 November 2018
 • Dwags po sprul sku (redirect from Ven. Dagpo Tulku Rinpoche) (category Tulkus)
  དྭགས་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་dwags po sprul sku Dakpo Tulku Other names པད་བཀོད་སྒམ་སྤྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འགྱུར་མེད་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་
  14 bytes (873 words) - 01:28, 29 March 2018
 • Karmapa, 2nd (category Tulkus)
  ཀརྨ་པཀྵི་karma pak+Shi Second Karmapa Karma Pakshi Other names ཀརྨ་པ་གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་ karma pa gnyis pachos kyi bla ma Alternate
  14 bytes (329 words) - 21:58, 28 March 2018
 • Drikung Chungtsang, 1st (category Tulkus)
  ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་chos kyi grags pa Chökyi Drakpa Other names འབྲི་གུང་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་འབྲི་གུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་གྲག
  14 bytes (1,009 words) - 15:12, 28 November 2018
 • Drukchen, 4th (category Tulkus)
  པདྨ་དཀར་པོ་pad+ma dkar po Pema Karpo Other names ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ་ངག་དབང་ནོར་བུ་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ནོར་བུ་མི་ཕམ་པདྨ་དཀར་པོ་ཕྱོགས་ལས་
  14 bytes (557 words) - 19:34, 28 November 2018
 • Yolmo Tulku, 1st (category Tulkus)
  org/biographies/view/Shakya-Zangpo/P1698Wiki Pages Yolmo Tulku, 1st on the DRL Yolmo Tulku, 1st on the LIB Yolmo Tulku, 1st on the RTZNotes Travelled to Nepal where
  14 bytes (1,336 words) - 15:38, 19 April 2018
 • Karmapa, 6th (category Tulkus)
  མཐོང་བ་དོན་ལྡན་mthong ba don ldan Sixth Karmapa Tongwa Donden Other names ཀརྨ་པ་དྲུག་པ་ karma pa drug pa Alternate names Karmapa
  14 bytes (237 words) - 04:55, 29 March 2018
 • Karmapa, 3rd (category Tulkus)
  རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་rang byung rdo rje Third Karmapa Rangjung Dorje Other names ཀརྨ་པ་གསུམ་པ་ karma pa gsum pa Alternate names Karmapa
  14 bytes (1,019 words) - 19:29, 28 March 2018
 • Karmapa, 9th (category Tulkus)
  དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་dbang phyug rdo rje Ninth Karmapa Wangchuk Dorje Other names ཀརྨ་པ་དགུ་པ་དཀོན་མཆོག་འབངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ལྡན་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
  14 bytes (505 words) - 04:59, 29 March 2018
 • Dalai Lama, 5th (category Tulkus)
  ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ngag dbang blo bzang rgya mtsho Ngawang Lobzang Gyatso     Other names རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་
  14 bytes (2,400 words) - 19:43, 28 March 2018
 • ten-year process of careful, in-depth proofreading carried out by Ven. Dagpo Tulku Rinpoche at Shechen Pema Ösel Ling retreat center, at Namo Buddha and at
  32 KB (1,590 words) - 18:32, 9 January 2019

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)