Search results

 • Pad+ma rang grol (category Scribes)
  པདྨ་རང་གྲོལ་pad+ma rang grol Pema Rangdrol About Teachers Mchog gyur gling paLinks Wiki Pages བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་
  14 bytes (57 words) - 02:54, 29 March 2018
 • Don ldan (category Scribes)
  དོན་ལྡན་don ldan Dönden About Teachers Pad+ma phrin lasLinks Wiki Pages བྱང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་
  14 bytes (32 words) - 23:11, 28 March 2018
 • འགྱུར་མེད་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་'gyur med 'phrin las chos sgron Gyurme Trinle Chödrön Other names སྨིན་གླིང་རྗེ་བཙུན་འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་
  14 bytes (167 words) - 06:24, 29 March 2018
 • Pad+ma 'gyur med rgya mtsho (category Scribes)
  པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོ་pad+ma 'gyur med rgya mtsho Pema Gyurme Gyamtso Other names སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་གཉིས་པ་ smin gling khri chen
  14 bytes (351 words) - 02:56, 29 March 2018
 • སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་smin gling lo chen d+harma shrI Dharmaśrī Minling Lochen Dharmaśrī   Other names སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་གཉིས
  14 bytes (1,332 words) - 21:31, 28 March 2018
 • Pad+ma phan bde (category Scribes)
  པདྨ་ཕན་བདེ་pad+ma phan bde Pema Pende About Teachers Pad+ma phrin lasLinks Wiki Pages ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་ཏིག་གཅེས་སྒྲོན་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གཞུང་དོན་རབ་གསལ་
  14 bytes (35 words) - 20:08, 28 March 2018
 • Rab 'byams pa (category Scribes)
  རབ་འབྱམས་པ་rab 'byams pa Rabjampa About Teachers KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor buLinks Wiki Pages ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཐ་དག་གི་གཙོ་བོ་སྔགས
  14 bytes (47 words) - 22:03, 28 March 2018
 • Ngag dbang phrin las (category Scribes)
  ངག་དབང་ཕྲིན་ལས་ngag dbang phrin las Ngawang Trinle About Teachers Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjeLinks Wiki Pages ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་
  14 bytes (40 words) - 03:26, 29 March 2018
 • Karma 'gyur med (category Scribes)
  ཀརྨ་འགྱུར་མེད་karma 'gyur med Karma Gyurme About Teachers 'jam mgon kong sprulLinks Wiki Pages ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་ག
  14 bytes (35 words) - 20:40, 28 March 2018
 • Dkon mchog 'gyur med (category Scribes)
  དཀོན་མཆོག་འགྱུར་མེད་dkon mchog 'gyur med Könchok Gyurme About Teachers Rin chen dar rgyasLinks Wiki Pages རྫོགས་ཆེན་སྟོན་པ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཟུར་རྒྱན
  14 bytes (33 words) - 00:12, 29 March 2018
 • D+he ba (category Scribes)
  དྷེ་བ་d+he ba Dhewa About Teachers Zhig po gling paLinks Wiki Pages D+he ba on the RTZ ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ (Vol. 5, Text
  14 bytes (33 words) - 06:22, 29 March 2018
 • Drung chos 'phel (category Scribes)
  དྲུང་ཆོས་འཕེལ་drung chos 'phel Drung Chöpel About Teachers 'gyur med pad+ma dbang rgyalLinks Wiki Pages ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན
  14 bytes (39 words) - 20:52, 28 March 2018
 • Kun dga' paN chen (category Scribes)
  ཀུན་དགའ་པཎ་ཆེན་kun dga' paN chen Kunga Paṇchen About Teachers Zhig po gling paLinks Wiki Pages མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་
  14 bytes (41 words) - 00:15, 29 March 2018
 • O rgyan dpal 'byor (category Scribes)
  ཨོ་རྒྱན་དཔལ་འབྱོར་o rgyan dpal 'byor Orgyen Paljor About Teachers Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjeLinks Wiki Pages རྟེན་གསུམ་རབ་ཏུ་ག
  14 bytes (38 words) - 21:12, 28 March 2018
 • Kun bzang dbang ldan (category Scribes)
  ཀུན་བཟང་དབང་ལྡན་kun bzang dbang ldan Kunzang Wangden About Teachers Pad+ma bde chen gling paLinks Wiki Pages མཁའ་འགྲོ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཡ
  14 bytes (46 words) - 21:49, 28 March 2018
 • Shes rab bstan 'dzin (category Scribes)
  ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན་shes rab bstan 'dzin Sherab Tendzin About Teachers KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor buLinks Wiki Pages དཀོན་མཆོག་སྤྱི་
  14 bytes (42 words) - 02:26, 29 March 2018
 • Gu ru dpal bzang (category Scribes)
  གུ་རུ་དཔལ་བཟང་gu ru dpal bzang Guru Palzang About Teachers Pad+ma phrin lasLinks Wiki Pages མ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་མཆོད་ཕྲིན་ཕྲིན་ལས་རྔ་སྒྲ་
  14 bytes (33 words) - 02:37, 29 March 2018
 • Dge slong karma (category Scribes)
  དགེ་སློང་ཀརྨ་dge slong karma Gelong Karma About Teachers rin chen dar rgyasLinks Wiki Pages Dge slong karma on the RTZ རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུ
  14 bytes (35 words) - 03:01, 29 March 2018
 • PuN+ya rat+na (category Scribes)
  པུཎྱ་རཏྣ་puN+ya rat+na Puṇyaratna Puṇyaratna About Teachers Ras chen dpal 'byor bzang poLinks Wiki Pages ཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མའི་ཆོག་བསྒྲིག་འཆི་མེད་འབྱུང་བ་
  14 bytes (33 words) - 05:39, 29 March 2018
 • Ngag dbang bzang po (category Scribes)
  ངག་དབང་བཟང་པོ་ngag dbang bzang po Ngawang Zangpo About Teachers Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjeLinks Wiki Pages གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛི
  14 bytes (38 words) - 01:48, 29 March 2018

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)