Search results

 • Terdzo-CHI-014 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  tig las:_thun mong tshe yi rjes gnang by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang Khyentse Wangpo) revealed by  འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ (Jamyang
  7 KB (587 words) - 21:12, 9 January 2019
 • Terdzo-OM-041 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  ldan nag po'i drag po'i rjes gnang by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje) in cycle  སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་ (Snga 'gyur bka' ma) parent
  8 KB (679 words) - 16:41, 22 February 2019
 • Terdzo-OM-062 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  gsang phyag mtshan bzhi pa'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje) revealed by  གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་
  14 KB (951 words) - 05:23, 30 December 2017
 • Terdzo-GI-011 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  brgyud zab mo las:_rjes su gnang ba mkha' 'gro srog gi tha rams by  སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ (Taksham Nuden Dorje) revealed by  སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
  11 KB (966 words) - 06:58, 7 November 2018
 • Terdzo-WI-053 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  gsal rdo rje snying po) Volume 50 (ཝི) / Pages 787-792 / Folios 1a1 to 3b3 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 50 > Text #53 (Scroll to Bottom)
  14 KB (1,096 words) - 04:35, 30 December 2017
 • Terdzo-ZI-002 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  pa'i dbang po dang 'phags pa gnas brtan chen po bcu drug gi rjes gnang by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa) revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa)
  16 KB (1,299 words) - 11:02, 29 December 2017
 • Terdzo-PA-037 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  above to view the Shechen manuscript. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ gu ru drag po ye shes rab 'bar gyi rjes gnang
  18 KB (1,477 words) - 00:18, 30 December 2017
 • Terdzo-OM-050 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje) revealed by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (Nyangral Nyima
  21 KB (1,679 words) - 05:10, 30 December 2017
 • Terdzo-NYI-041 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  picture above to view the Shechen manuscript. འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་ 'chi bdag las kyi gshin rje'i rjes gnang gi cho ga
  17 KB (1,353 words) - 04:49, 30 December 2017
 • Terdzo-ZI-058 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  above to view the Shechen manuscript. དབང་ཕྱུག་དམར་པོའི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཟིན་བྲིས་ནང་མ་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ dbang phyug dmar po'i rjes gnang
  20 KB (1,508 words) - 20:43, 7 January 2019
 • Terdzo-OM-037 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  'joms ba ri dang sangs rgyas gsang ba'i lugs gnyis so so'i rjes gnang bya tshul zung by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme Dorje)
  28 KB (2,003 words) - 16:43, 9 April 2018
 • Terdzo-TI-004 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  dam chos sprul sku snying thig las/_bstan srung zhing skyong chen po'i rjes su gnang ba'i cho ga gnam lcags zhun 'dril by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön
  28 KB (2,248 words) - 22:29, 29 December 2017
 • Terdzo-OM-065 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  dzam+b+ha la dmar po grwa ston chen po'i gter ma'i lugs kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme
  29 KB (2,339 words) - 19:55, 29 December 2017
 • Terdzo-DA-016 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  thig skor bdun gyi bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i rjes gnang gi mtshams sbyor rdo rje'i phreng ba by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo
  31 KB (2,312 words) - 19:07, 22 January 2019
 • Terdzo-OM-024 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  above to view the Shechen manuscript. ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་ chos dbang lugs rta nag gi sgrub thabs dang rjes gnang by
  29 KB (2,252 words) - 15:40, 10 January 2019
 • Terdzo-OM-033 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  (ཨོཾ་) / Pages 395-403 / Folios 1a1 to 4a3 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 61 > Text #33 (Scroll to Bottom) < Previous Text Next Text
  32 KB (2,462 words) - 16:18, 13 February 2019
 • Terdzo-OM-036 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  (ཨོཾ་) / Pages 429-434 / Folios 1a1 to 3b4 Rinchen Terdzö Volumes List > Volume 61 > Text #36 (Scroll to Bottom) < Previous Text Next Text
  22 KB (1,684 words) - 07:39, 29 December 2017
 • Terdzo-NYI-021 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  picture above to view the Shechen manuscript. མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་མ་ ma mo sngags kyi srung ma'i rjes gnang gi cho ga
  23 KB (1,894 words) - 18:56, 22 January 2019
 • Terdzo-DZI-058 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  bla ma dgongs pa 'dus pa las/_blo 'phel shes rab ral gri'i rjes gnang gi yi ge ye shes ral gri by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་
  29 KB (2,378 words) - 06:08, 7 November 2018
 • Terdzo-OM-060 (category Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang)
  rgyal chen nang sgrub mdung dmar can rtsa sgrub rta sngon ma'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa
  28 KB (2,292 words) - 23:29, 29 December 2017

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)