Search results

 • Terdzo-HA-001 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་བསྔོས་པས་ཀུན་ཚིམས་ g.yu thog snying thig sngon 'gro
  12 KB (971 words) - 07:18, 7 November 2018
 • Terdzo-PHI-049 (category Tantras - rgyud)
  note: nag po dgu sbyor Back left-side note: gter mdzod thung mong las tshogs rgyud btus Links No TBRC link // No THL link
  7 KB (574 words) - 08:28, 29 December 2017
 • Terdzo-DI-048-2 (category Tantras - rgyud)
  tshig thams cad kyi nyams chag skong ba'i lung:_bshags pa thams cad kyi rgyud:_dri ma med pa'i rgyal po by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo
  11 KB (701 words) - 07:51, 7 November 2018
 • Terdzo-DI-044 (category Tantras - rgyud)
  བརྗོད་མེད་དོན་བཤགས brjod med don bshags in cycle  རྒྱུད་དྲི་མ་མེད་པའི་རྒྱལ་པོ (Rgyud dri ma med pa'i rgyal po) Volume 41 (དི) / Pages 675-678 / Folios 1a1 to
  11 KB (866 words) - 07:47, 7 November 2018
 • Terdzo-NYI-033 (category Tantras - rgyud)
  rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig gi bka' srung srog sgrub nag mo'i rgyud by  པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ (Pema Ledrel Tsal) revealed by  པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་
  17 KB (1,462 words) - 16:28, 29 December 2017
 • Terdzo-CA-027 (category Tantras - rgyud)
  zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa las:_rtsa gsum kun 'dril snying po'i rgyud bzhi by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa) revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་
  27 KB (2,186 words) - 15:45, 15 January 2019
 • Terdzo-HI-016 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ པདྨ་གར་དབང་སྙིང་ཏིག་ zab mo rdzogs chen sde gsum gyi
  25 KB (1,994 words) - 16:22, 23 January 2019
 • Terdzo-ZHI-036-1 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. མངའ་དབང་རིན་ཆེན་འབར་བ་ mnga' dbang rin chen 'bar ba by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་
  29 KB (2,284 words) - 20:04, 11 January 2018
 • Terdzo-NGI-006 (category Tantras - rgyud)
  ྱུད་ sde brgyad 'joms byed lok+t+ri pA la las:_drag po gnam thog gi rgyud by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ (Nyangral Nyima Özer) revealed by  ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་
  42 KB (3,684 words) - 05:12, 30 December 2017
 • Terdzo-HI-017 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ གསང་བའི་བདག་པོའི་སྙིང་ཏིག་ zab mo rdzogs chen sde
  39 KB (3,282 words) - 16:23, 23 January 2019
 • Terdzo-NYI-050 (category Tantras - rgyud)
  བདུད་མགོན་སེང་གདོང་གི་རྒྱུད་སྤུ་གྲི་རེག་ཆོད་ bdud mgon seng gdong gi rgyud spu gri reg chod by  རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ (Gyalse Lekpa) revealed by  རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་
  34 KB (2,790 words) - 18:09, 29 December 2017
 • Terdzo-NYI-043 (category Tantras - rgyud)
  manuscript. དམ་ཅན་མགར་བ་ནག་པོའི་རྒྱུད་ dam can mgar ba nag po'i rgyud by  པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ (Pema Kunkyong Lingpa) revealed by  པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་
  44 KB (3,808 words) - 19:52, 29 December 2017
 • Terdzo-NYI-019 (category Tantras - rgyud)
  bka' srung nag mo'i rgyud in cycle  ནག་མོ་རལ་གཅིག་མའི་སྙིང་ཐུན་གསང་བའི་རྒྱུད་ (Nag mo ral gcig ma'i snying thun gsang ba'i rgyud) Volume 38 (ཉི) / Pages
  34 KB (2,868 words) - 20:07, 22 January 2019
 • Terdzo-ZA-023 (category Tantras - rgyud)
  ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ bstan pa thams cad kyi dgongs don 'gro ba kun grol gyi rgyud kyi rgyal po by  དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་ (Drime Lhunpo) revealed by  དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་
  48 KB (4,001 words) - 07:02, 29 December 2017
 • Terdzo-NI-025 (category Tantras - rgyud)
  view the Shechen manuscript. བཏགས་གྲོལ་རྒྱུད་དྲུག་ btags grol rgyud drug by  ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Longchen Rabjam) revealed by  པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་
  50 KB (4,325 words) - 18:43, 28 March 2018
 • Terdzo-HUNG-014 (category Tantras - rgyud)
  པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྩ་རྒྱུད་པདྨ་ཟབ་པ་ pad+ma gsang ba'i thig le las:_rtsa rgyud pad+ma zab pa by  རྗེ་དྲུང་ཕྲིན་ལས་བྱམས་པ་འབྱུང་གནས་ (Jedrung Trinle Jampa
  48 KB (4,046 words) - 06:00, 30 December 2017
 • Terdzo-HI-014 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ zab mo rdzogs chen sde gsum
  71 KB (5,873 words) - 16:20, 23 January 2019
 • Terdzo-NI-026 (category Tantras - rgyud)
  gcig thub bstan pa thams cad kyi yang snying gsang ba cod pan sa bon gyi rgyud by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa) revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye
  73 KB (6,409 words) - 19:27, 29 December 2017
 • Terdzo-SA-006 (category Tantras - rgyud)
  དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད (dpal rdo rje khro bo chen po'i thugs kyi rgyud) by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ (Jamgön Kongtrul) revealed by  འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
  111 KB (9,304 words) - 17:14, 22 January 2019
 • Terdzo-TI-020 (category Tantras - rgyud)
  སྤུ་གྲི་དམར་པོ་སྙིང་གི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ spu gri dmar po snying gi rgyud le'u bdun pa by  མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ (Ngari Paṇchen Pema Wangyal)
  95 KB (7,730 words) - 21:17, 7 January 2019
 • Terdzo-TSHI-020 (category Tantras - rgyud)
  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་རྒྱུད་ thugs rje chen po 'khor ba dong sprug gi rgyud by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ (Guru Chökyi Wangchuk) revealed by  གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་
  170 KB (13,969 words) - 19:33, 21 February 2019
 • Terdzo-WI-063 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱོན་རྒྱལ་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་མདུང་དམར་ཅན་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་ bla ma
  122 KB (10,884 words) - 20:46, 8 January 2019
 • Terdzo-TI-007 (category Tantras - rgyud)
  དཔལ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ངན་ནེ་མའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་ dpal dur khrod lha mo ngan ne ma'i rgyud le'u bcu pa by  གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Terdak Lingpa Gyurme
  189 KB (16,675 words) - 16:52, 9 January 2019
 • Terdzo-WI-061 (category Tantras - rgyud)
  དང་བཅས་པའི་སྐོར་ rgyal po chen po rnam thos sras mdung dmar can gyi rgyud sgrub thabs man ngag dang bcas pa'i skor revealed by  གཉལ་པ་ཉི་མ་ཤེས་རབ་
  238 KB (20,354 words) - 04:41, 30 December 2017
 • Terdzo-'I-001 (category Tantras - rgyud)
  དབང་སྡུད་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ dbang sdud las kyi 'khor lo'i rgyud by  རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rigdzin Gödem) revealed by  རིག་
  415 KB (35,834 words) - 21:36, 21 February 2019
 • Terdzo-SA-023 (category Tantras - rgyud)
  ་ gsang ba'i bdag po phyag na rdo rje khyung gsang ba yang khol gyi rgyud dang gdams pa by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa) revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་
  285 KB (24,748 words) - 21:42, 13 February 2019
 • Terdzo-HI-004 (category Tantras - rgyud)
  གསུངས། །ྀཨཚཿ མངྒ་ལཾ།། Wylie Colophon(s) 'di nang gsol 'debs/_lo rgyus/_rgyud kyi snying po/_zhi khro don gyi phrin las/_bum dbang chen mo/_dbang gong
  268 KB (23,550 words) - 18:30, 7 February 2019
 • Terdzo-SI-003 (category Tantras - rgyud)
  Click the picture above to view the Shechen manuscript. བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་གཏེར་གཞུང་སྐོར་ bai ro'i bka'
  323 KB (27,748 words) - 02:55, 30 December 2017
 • Terdzo-DI-048-1 (category Tantras - rgyud)
  tshig thams cad kyi nyams chag skong ba'i lung:_bshags pa thams cad kyi rgyud:_dri ma med pa'i rgyal po by  དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Dilgo
  275 KB (24,096 words) - 07:50, 7 November 2018
 • Terdzo-HA-024 (category Tantras - rgyud)
  thabs bdud rtsi bum chen gyi skor las:_'chi med bdud rtsi bum pa rtsa ba'i rgyud by  རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ (Dorbum Chökyi Drakpa) revealed by  རྡོ
  664 KB (56,776 words) - 16:15, 15 February 2019
 • Terdzo-GI-040 (category Tantras - rgyud)
  dpal rdo rje gtsug lag phrin las drag po mngon du phyung ba zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po chen po by  དུ་གུ་རིན་ཆེན་སེངྒེ་ (Dugu Rinchen Senge) revealed
  1.34 MB (116,139 words) - 14:45, 26 February 2019
 • Text. The allowed values for this property are: Terma (gter ma) Tantra rgyud rgyud 'grel Paritta Phal chen Dkon brtsegs Myang 'das Dus 'khor 'grel
  1 KB (87 words) - 21:22, 19 June 2015
 • Supplications - gsol 'debs Lineage Supplications - brgyud 'debs Tantras - rgyud Textbooks - klog deb - yig cha Torma Empowerments - gtor dbang Torma-offering
  5 KB (621 words) - 17:20, 12 December 2016
 • the tantras associated with the early translation period into the preservationist compilation that we know as the Nyingma Gyubum (rnying ma rgyud ‘bum)
  11 KB (1,594 words) - 23:08, 20 December 2018
 • the tantras associated with the early translation period into the preservationist compilation that we know as the Nyingma Gyubum (rnying ma rgyud ‘bum)
  202 bytes (1,612 words) - 23:09, 20 December 2018
 • byang bdag bkra shis stobs rgyal ma rgyud snying po don gsum མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་ gter mdzod byang pa'i ma rgyud ཆོས་རྗེ་གླིང་པ chos rje gling pa
  282 KB (37,479 words) - 07:39, 7 November 2018