Semantic search

Search

Edit query Show embed code

The query [[Category:People]] [[IsInGyatsa::true]] was answered by the SMWSQLStore3 in 0.0041 seconds.


Results 101 – 191    (Previous 100 | Next 100)   (20 | 50 | 100 | 250 | 500)   (JSON | CSV | RSS | RDF)
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།དབྱིངས་ཕྱུག་མནྡྷ་ར་བ་ནི། ཡབ་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་དང་། ཡུམ་བཙུན་མོ་ཧའུ་ཀི་གཉིས་ཀྱི་སྲས་མོར་ཕོ་བྲང་རཏྣ་པུ་རིར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས་པའི་སྙན་གྲགས་ལ་བརྟེན། རྒྱ་དཀར་ནག་གི་རྒྱལ་པོ་མང་པོས་བཙུན་མོར་ཐོབ་ཤ་བྱས་ནའང་ངེས་འབྱུང་གི་ཐུགས་འདུན་བཟློག་ཏུ་མེད་པས་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། བྲམ་ཟེ་སྐྱེ་བདུན་གྱི་པུར་རྙེད་པ་ཡབ་ལ་ཕུལ་བས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་གཅེས་སྤྲས་སུ་བཟུང་། འདི་སྐབས་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་གདུལ་བྱར་གཟིགས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན། རིགས་བསླད་པར་དོགས་ཏེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོས་གསོན་སྲེག་མཛད་པ་ན། མེ་ཕུང་མཚོ་རུ་བསྒྱུར་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རྒྱལ་བློན་འཁོར་བཅས་གཡོ་བ་མེད་པའི་དད་པ་ལ་བཀོད། རྒྱལ་པོས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲིད་ལྷ་ལྕམ་བཅས་ལྟོས་མེད་དུ་ཕུལ་ནས་ཟབ་ཆོས་ཞུས་པར་མནྡྷ་ར་བ་དང་རྒྱལ་བློན་ཉེར་གཅིག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ། རྒྱལ་བློན་ཐམས་ཅད་རིག་འཛིན་གྱི་ས་ལ་བཀོད། ལྷ་ལྕམ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱར་བཞེས་ཏེ་མཱ་ར་ཏི་ཀ་སྟེ་འཆི་བ་མཐར་བྱེད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་བརྟེན་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་བ་ལས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀས་ལམ་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ཟུང་་་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་ཅིང་བོད་ཡུལ་དུ་ཁྲ་འབྲུག་གི་ཆོས་འཁོར་ཆེན་པོའི་སྐབས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གཤེགས་ཏེ་གུ་རུའི་བརྡའ་བསྟོད་དང་ཞུས་ལེན་གནང་བ་སོགས་པདྨ་བཀའ་ཐང་དུ་མང་ཙམ་གསལ། རྒྱས་པར་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་བཀའ་འདུས་སུ་རྣམ་ཐར་རྐང་ཚུགས་པའང་ཡོད་པར་སྣང་། ཕྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགའ་རེར་མངའ་བདག་མར་པའི་སྐབས་མི་རུས་ཀྱི་རྒྱན་ཅན། གཉན་ལོའི་སྐབས་རི་སུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ། རས་ཆུང་སྐབས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ། གཞན་ཡང་མཻ་ཏྲི་པའི་ཡུམ་ཆུ་ཤིང་གི་སྙེམ་ཅན་དང་། མཁའ་འགྲོ་ནི་གུ་མ་སོགས་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་མཚན་དང་སྐུའི་རྣམ་འགྱུར་གཞན་དུ་བསྟན་པ་ཙམ་དུ་བཞེད་མོད། ཐུགས་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ནི་གདོན་མི་ཟ་ཞིང་སྐུ་དངོས་ནི་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྲུབ་པས་ད་ལྟའང་བཞུགས་པར་ངེས་སོ།
dbyings phyug man+d+ha ra ba ni/_yab za hor rgyal po gtsug lag 'dzin dang /_yum btsun mo ha'u ki gnyis kyi sras mor pho brang rat+na pu rir ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te 'khrungs pa'i snyan grags la brten/_rgya dkar nag gi rgyal po mang pos btsun mor thob sha byas na'ang nges 'byung gi thugs 'dun bzlog tu med pas chos sgor zhugs/_bram ze skye bdun gyi pur rnyed pa yab la phul bas yid bzhin nor bu lta bu'i gces spras su bzung /_'di skabs nas slob dpon chen pos gdul byar gzigs nas rjes su bzung ba la brten/_rigs bslad par dogs te slob dpon chen po rgyal pos gson sreg mdzad pa na/_me phung mtsho ru bsgyur pa'i rdzu 'phrul gyis rgyal blon 'khor bcas g.yo ba med pa'i dad pa la bkod/_rgyal pos kyang rgyal srid lha lcam bcas ltos med du phul nas zab chos zhus par man+d+ha ra ba dang rgyal blon nyer gcig 'khor dang bcas pa la bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i rgyud lung man ngag gi chos kyi char chen po phab/_rgyal blon thams cad rig 'dzin gyi sa la bkod/_lha lcam nyid phyag rgyar bzhes te mA ra ti ka ste 'chi ba mthar byed kyi brag phug tu mgon po tshe dpag med pa'i bskyed rdzogs la brten sgrub pa mdzad pas zhal mngon sum du gzigs te dbang bskur ba las yab yum gnyis kas lam mchog yongs su rdzogs pa'i tshe dbang rig 'dzin zung 'jug rdo rje'i sku brnyes pa'i tshul bstan par mdzad/_de lta bu'i tshul gyis 'phags pa'i yul du dngos dang brgyud nas 'gro ba'i don rlabs chen mdzad cing bod yul du khra 'brug gi chos 'khor chen po'i skabs rdzu 'phrul gyis gshegs te gu ru'i brda' bstod dang zhus len gnang ba sogs pad+ma bka' thang du mang tsam gsal/_rgyas par o rgyan gling pa'i bka' 'dus su rnam thar rkang tshugs pa'ang yod par snang /_phyis kyi lo rgyus 'ga' rer mnga' bdag mar pa'i skabs mi rus kyi rgyan can/_gnyan lo'i skabs ri sul gyi rnal 'byor ma/_ras chung skabs grub pa'i rgyal mo/_gzhan yang mai tri pa'i yum chu shing gi snyem can dang /_mkha' 'gro ni gu ma sogs kyang ye shes kyi mkha' 'gro 'di nyid kyi mtshan dang sku'i rnam 'gyur gzhan du bstan pa tsam du bzhed mod/_thugs rje'i sprul pa dang byin gyis brlabs par ni gdon mi za zhing sku dngos ni 'ja' lus rdo rje'i sku grub pas da lta'ang bzhugs par nges so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།དཔལ་ལྷའི་སྲས་པོ་དམ་འཛིན་མུ་རུབ་བཙད་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་ནི། ཨོ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་གཏེར་ལུང་ལས། ཡོར་སྟོད་གྲྭ་ཡི་ལ་བར་དུ༔ རཏྣ་ཨོ་རྒྱན་མཚན་འཆང་བ༔ མཆོག་གཏེར་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ༔ ཆོས་བདག་པདྨའི་ཐུགས་སྤྲུལ་འབྱུང༔ ཞེས་པ་དང་ཚིག་དོན་མཚུངས་པ་རོང་སྟོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ལུང་ལས་ཀྱང་འབྱུང་ཞིང་། རཏྣའི་སྤྱི་ལུང་མ་འོངས་ཆོས་བདག་ཉེར་ལྔའི་གྲས་སུའང་། ནོར་བུའི་མིང་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་འབྱུང༔ ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་ཡོར་སྟོད་དང་འབྲེལ་བར་སྒོམ་སྡེ་གྲྭ་ནང་གི་སའི་ཆར་ནང་ཆེན་ཆིང་ཧུའི་བློན་པོ་ཨ་ལྕགས་འབྲུའི་རིགས་ཡབ་སྡོམ་པ་སྔགས་འཆང་པདྨ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཡུམ་ཚེ་རིང་གཡང་མཚོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ས་མོ་གླང་ལོ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་འཇའ་འོད་སོགས་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་ངོ་མཚར་བ་བསྟན་ཅིང་ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་ཀྱང་ཚེགས་ཆུང་ངུས་མཁྱེན། བླ་དྭགས་ཀྱི་མཚན་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན་དུ་གསོལ། གཞན་གྱིས་སྐུལ་བ་པོ་མེད་པར་ཐུགས་དམ་གྱི་རིམ་པའང་མང་དུ་མཛད། ལྷོ་ཀུན་བཟང་མཆོག་སྤྲུལ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་དུ་བཏགས། ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་མཚན་འདི་ཡིན་པས་དཀོན་མཆོག་གི་ལེགས་སྦྱར་རཏྣ་ཞེས་པ་གོང་གི་ལུང་དོན་དང་འབྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་མ་ཎི་ཁ་ཞེས་པར་རོལ་རྩེད་དུ་བྱོན་སྐབས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ས་ཆ་སོགས་ལ་ཅི་མིང་དྲི་བ་ལྟར་མཛད་པ་ལ་སོ་སོར་ལན་ཞུས་པས། ས་ལ་མ་ཎི་ཀ །ཁྱོད་ལ་ནོར་བུ་བསྟན་འཛིན། ལུང་པ་ལ་ཨརྻ་ནང་ཟེར་བས་ཁྱོད་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཞིག་འོང་ཞེས་ལུང་བསྟན་ནས་འཇའ་ལྟར་ཡལ། འདི་སྐབས་སྟག་ལུང་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་བཞེས། དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཚ་བ་དམར་ཐག་དང་ལས་བྱང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ཀྱི་དཔེ་ལུང་བྱིན་རླབས་ནན་དུ་གནང་ནས་འདི་ལ་ཉམས་བཞེས་མཛད་ན་ལེགས་པར་གདམས་ཤིང་དོན་གྱིས་གཏེར་བརྒྱུད་གཏད། སྔ་ཕྱིར་རྒྱལ་དབང་ཀར་འབྲུག་ཡབ་སྲས། འབྲི་གུང་མཆོག་སྤྲུལ། ཟུར་མང་གདན་མཁན་སློབ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དུ་མ་ལས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་དབང་ལུང་མན་ངག །བཤད་རྒྱུན་ཕྱག་ལེན། གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་དེ་དག་གི་དོན་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་ཚུལ་བསྟན། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་གུ་རུའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྱོན་ནས་ཆུ་གླང་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་མཇལ། ཕུར་པ་དབང་ཆེན་བཞད་པ་སོགས་ཕུལ་བས་དགྱེས་བཞེས་ངོས་བར་ཆད་སེལ་བ་དང་། ཞབས་པད་བརྟན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས། གཏེར་སྒྲུབ་དང་གསང་རྒྱ་མཐར་ཕྱིན་པ་དགོས་པའི་བསླབ་སྟོན་ནང་མ་བསྩལ་པ་ནི། གསང་ལུང་ལས། དེ་དུས་ཆོས་བདག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ནི༔ གསེར་ལྡན་འབབས་པའི་གཡོན་འགྲམ་དཔལ་རིའི་སྤོར༔ ང་ཡི་གསུང་སྤྲུལ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཅེས༔ རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས༔ དུས་མཐའི་མུན་རུམ་ནང་དུ་སྒྲོན་མེ་འཛིན༔ ཚེ་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཐུབ༔ རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་དགུ་བཅུར་བསྟན་པ་འཛིན༔ ལྷ་སྲས་ཉིད་ཀྱིས་ཉེར་ལྔའི་དུས་སུ་མཇལ༔ སྦ་གསང་མེད་པར་བློ་གཏད་དེ་རུ་སྐྱོལ༔ དེ་ན་མ་བསྒྲིག་ལྷུན་གྲུབ་རྟེན་འབྲེལ་མང༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣ་ཁ་མ་ལོག་པའོ། །དེ་ནས་རིམ་པར་མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟླ་བཟང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་སོགས་ཟབ་ཆོས་འགའ་ཞིག་དང་། ཁོ་བོ་ལས་ཀྱང་ཐུགས་ཆེན་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་དབང་དང་བཤད་བཀའ་གཙོར་གྱུར་རྙིང་མ་བཀའ་མ་ཕལ་མོ་ཆེ་དང་། གཏེར་ཆོས་མང་པོ་གསན། ཁྱད་པར་རྟེན་འབྲེལ་མདོ་ཆིངས་ལས། ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་སྦས་པའི་ཟབ་གཏེར་རྣམས༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་སྐྱེས་བུ་སྨོན་ལམ་ཅན༔ ལྷ་སྲས་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེ་བའི་ཐ་མ་འབྱུང༔ དེ་དུས་ལོ་པཎ་རྗེ་འབངས་ཕལ་ཆེར་འཛོམ༔ ཁྱད་པར་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་མཇལ་ནས་སུ༔ གཅིག་གྲོགས་གཅིག་བྱེད་ལས་འཕྲོ་རིམ་པར་སད༔ ང་ཡི་གདམས་པ་མཐར་ཐུག་རྣམས་དང་མཇལ༔ དག་པའི་སྣང་བ་རང་ཉིད་དངོས་དང་འཕྲད༔ གསང་སྔགས་གདམས་པའི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་སྟོན༔ རང་ཉམས་བླངས་པས་འབད་མེད་གྲུབ་པ་ཐོབ༔ དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སློབ་མ་མང་དུ་འབྱུང༔ ཞེས་སོགས་ལུང་བྱང་ཕྱི་ནང་གསང་བ་མང་པོས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། ལོ་དེའི་དབྱུག་པ་ཟླ་བར་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་རྒྱན་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཇལ་བར་ཆེད་ཀྱིས་ཕེབས་པ་ན། རྗེ་ཉིད་ནས་ཀྱང་མངའ་བདག་སྐྱེས་རབས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་འབྲེལ་བར་དགོངས་ནས་ཐོག་མ་ཉིད་དུ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་དང་ཕྱིས་མཁོན་ལུགས་ཕུར་པའི་དབང་ཆེན་བསྩལ་པས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་བསལ། ཡང་ཏིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་སྐབས་བླ་མ་པཎ་ཆེན་བི་མ་དངོས་སུ་གཟིགས་པ་སོགས་དག་པའི་སྣང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཤར་ཅིང་རིག་པ་རྗེན་པར་ངོ་འཕྲོད། སྔགས་སྲུང་མའི་སྲོག་གཏད་སྐབས་ས་གཡོ་བ་ལྟ་བུའི་ཟིལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དངོས་སུ་གཟིགས། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཆར་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་མཚམས་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྦྱིན་པར་གསུངས་པ་ཕྱིས་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ཐོན་པའི་སྔ་ལྟས་སོ། །དགུང་གྲངས་ཉེར་བདུན་ཤིང་ཡོས་དབྱུག་པ་ཟླ་བར་ཡང་དག་ལྷ་དགུའི་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་པའི་ཉམས་ཤར་བས་སྙིང་ཁའི་རྩ་མདུད་གྲོལ། དེ་ནས་བརྩམ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་གླུ་ཐོགས་མེད་དུ་བརྡོལ། སྔོན་ཆད་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྡའ་ཡིག་ཇི་བཞིན་མ་ཁྲོལ་བའང་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན་ཏེ། རྗེ་བླ་མའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་དང་དོན་གཅིག་པ་མ་ཟད་ཚིག་རིས་ཕལ་ཆེར་ཡང་མཐུན་པར་བྱུང་བས་རྣམ་གཉིས་ལྷན་རྒྱས་པས་མ་བུ་ཟུང་བསྡེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བར་ཆད་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབས། གཏེར་སྒྲུབ་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཛད་པས་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་སོགས་དག་པའི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཤར། གཏེར་ཁ་དུ་མའི་ཁ་བྱང་ཕེབས་པ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་མང་པོ་འགྲིགས། གཅིག་ལ་གཅིག་ཐུགས་ཡིད་ཆེས་པས་རྗེ་བླ་མས་ཀྱང་གཏེར་གསར་གྱི་སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་བཞེས་ཤིང་མངའ་གསོལ་བས་རྩོད་མེད་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྱུར། རྗེ་རང་གི་གསུང་ལས། ཐོག་མར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཡོངས་འཛིན་བཞི། ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཕྱི་སོ་ཐར་གྱི་མཁན་པོ་སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། ནང་བྱང་སེམས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཟླ་སྤྲུལ་ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས། གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མཐར་ཐུག་ངེས་པ་དོན་གྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་རྣམས་སུ་བཞེད་པ་སྟེ་སོ་སོ་ལ་གཏན་ཚིག་ཡོད་པར་སྣང་། ཡར་འཁྱིལ་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་བཞུགས་པས་ཐོག་དྲངས། གུ་རུའི་ལུང་བཞིན་འོག་མིན་ཀརྨར་ལོ་གསུམ་གྱི་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པ་གཙོར་གྱུར་པའི་ཐུགས་དམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བརྩོན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པས་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་མཐའ་ཡས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིར་རང་དབང་བསྒྱུར་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའོ། ཁྱད་པར་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ལུང་བསྟན་ལས། བཀའ་ནས་བཀར་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད༔ ཟབ་མོ་དངོས་དང་དགོངས་པའི་གཏེར༔ ཡང་གཏེར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གཏེར༔ དག་སྣང་སྙན་དུ་བརྒྱུད་པ་ཡི༔ བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་ཆུ་བོ་ནི༔ མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་སྐལ་བར་བབས༔ སྙིགས་དུས་བསྟན་པའི་བཙས་ཆེན་བྱེད༔ ཟབ་རྒྱས་ཉི་འོད་ལྷག་པར་བརྡལ༔ ཞེས་སོགས་མང་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡབ་སྲས་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་སོ་སོར་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གསུམ་ལས་ཕྱེ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་བབས་བདུན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། འདིར་དང་པོ་ནི་རིང་བརྒྱུད་བཀའ་མ་དེང་སང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན་ཅིང་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་འཆད་སྤེལ་ཡང་མང་དུ་མཛད་པར་མ་ཟད་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ལས་མདོ་དང་སྒྱུ་འཕྲུལ་སོགས་བཀའ་མའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བའི་ཆོས་སྐད་གྲུབ་མཐའ་སློང་ནུས་པའི་སྔོན་མེད་ངོ་མཚར་ཅན་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱང་དོན་དུ་བཀའ་མའི་བཀའ་བབས་པ་་་་་་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རང་སྐལ་སའི་གཏེར་ནི། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་བྲག་དཀར་རྫོང་ཆུང་ནས་ལྷ་སྲས་ཐུགས་དམ་སྒྲུབ་ཐབས་ཉེར་བཞི་དང་དགོངས་འདུས་བཀའ་རྟགས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་མེ་ལོང་རྣམས་བཞེས་པ་ནས་བརྩམ། དགུང་གྲངས་སོ་དགུ་པར་རྗེ་བླ་མས་ཁ་བྱང་དང་ཞབས་བསྐུལ་ཕུལ་བ་ལྟར་ཙི་ཀེ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་ནས་དམ་ཆོས་ནོར་བུ་སྐོར་བདུན། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ། སེང་སྒྲོོག་སྐུ་རྒྱན་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བར་མཆོག་གཏེར་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་ནས་ཞི་བྱེད་སྐོར་བདུན་བཅས། དེ་དག་གི་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་གནད་བྱང་སྙིང་བྱང་ལ་སོགས་པ་དང་རྫས་གཏེར་ཕྲན་ཚེགས་ནི་མང་དུ་བཞེས་པ་ལས། གཙོ་ཆེ་བ་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ། ན་བུན་རྫོང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར། འོག་མིན་ཀརྨའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ནས་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་དེའི་ཆ་ལག་རྒྱུད་ལུང་གི་སྐོར་རྣམས་དང་། རྩ་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས། སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་སོགས། སྨད་ཤོད་ཛཾ་ནང་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ནས་དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྡེ་གསུམ། སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་བྲག་རི་གོང་མོ་འོག་མ་ནས་དམ་ཆོས་ཤོག་སྡེ་དྲུག་པ། མཁའ་འགྲོ་འབུམ་རྫོང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་དང་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས། ཀརྨའི་དཔལ་དེའུ་ནས་མ་མོ་སྤྱི་བསྡུས། ཀེ་ལ་ནོར་བུ་སྤུན་གསུམ་ནས་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལུང་བཞིན་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། ཡེ་རྒྱལ་ལྷོ་ཕྱོགས་གཡུ་འབལ་བྲག་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས། ཟབ་པ་རྫོགས་ཆེན་གསེར་ཞུན། རོང་མེ་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་དང་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ། རུ་དམ་གངས་ཁྲོད་ནས་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་རྣམས་མཚོན་པ་ཙམ་ཏེ་གཏེར་གནས་རེ་རེ་ནས་ཀྱང་ཆོས་དང་དམ་རྫས་སྐུ་རྟེན་ཕྱག་མཚན་རྣམ་གྲངས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱོན་ཅིང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་མཛད་པས་ཀུན་གྱི་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་རྩོད་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར། མདོར་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩ། སྙིང་ཐིག་བརྒྱ་རྩ། མྱང་གྲོལ་དུ་མའི་བཀབ་བབས་སུ་ལུང་གིས་གསལ་བ་ལྟར་དཔའ་བོ་དབང་ཆེན་བྲག་ནས་མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་མདོ་བྱང་བཞེས་ཏེ་དེ་དག་གི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་གནས་ཞལ་དུ་མ་གསར་དུ་སྣང་བར་མཛད། གུ་རུའི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་རྒྱུ་རིམ་པ་གསུམ་ཙམ་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་སྐུ་ཚབ་གཉིས་པ་མང་དུ་འཕེལ་བར་མཛད་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ། །གསུམ་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ཡང་གཏེར་ནི། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་གོང་མ་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གུར་དྲག་ཧཱུྃ་དམར་སྙིང་ཐིག་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྟོབས་ལས་བཀའ་བབས་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་པའི་མ་རྒྱུད་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཁོ་བོ་ལ་བསྩལ། བཞི་པ་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ནི། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ལེགས་སོ་གསུམ་གྱིས་དབུགས་དབྱུང་བསྩལ་པ་ལ་བརྟེན་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གཏན་ལ་ཕབས། ལྔ་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་རྗེས་དྲན་ནི། རྗེ་ཉིད་གནུབས་ཁུ་ལུང་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་འཁྲུངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་གནས་དྲན་པ་ལས་གནུབས་ཆེན་འདའ་ཀའི་ཞལ་ཆེམས་ལུང་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་གདམས་པ་གནང་བ་དང་། གནུབས་ཀྱི་ཁ་ཕོ་བཅས་མདོ་ཙམ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དང་། རུ་ལུའི་འདྲེན་སྟངས་དང་གར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་མཐའ་ཀླས་པ། སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་ལ་བརྟེན་དགོངས་འདུས་རྩལ་སྤྲུགས་རྣམ་དགུའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཕྱག་ཁྲིད་ཞིབ་མོར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་བཞུགས། དྲུག་པ་དག་སྣང་ནི། རི་བོ་དབང་ཞུའི་གནས་གཏེར་གྱི་སྒོ་འབྱེད་སྐབས་བི་མ་ལའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་པཎ་ཆེན་ཉིད་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་གདམས་པ་བསྩལ་བ་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་སོགས་བཞུགས་པར་སྣང་། བདུན་པ་དེ་མཐུན་སྙན་བརྒྱུད་ནི། དག་པའི་སྣང་བར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་ཐིག་གི་གདམས་པ་གསན་པ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་སོགས་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོ་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། སྔ་ཕྱིར་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ལུང་བསྟན་པ་དང་། ཆོས་གཏེར་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་ཕེབས་པའི་དག་སྣང་རྒྱས་བསྡུས་སྐོར་མང་ཡང་འདི་ཙམ་གྱིས་མཚོན་པར་ནུས་སོ། རང་སྒོ་དང་ཚོགས་སྒྲུབ་གཞན་དག་གི་རྡོར་སློབ་ཏུ་ཕེབས་པ་བཅས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་གྱི་སྒྲུབ་ཆེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཙམ་མཛད། བསམ་ཡས་ཧས་པོ་རི་དང་དཔལ་ཆུ་བོ་རི་སོགས་བོད་དང་མདོ་ཁམས་ཀྱི་ས་གནད་རྣམས་སུ་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་དང་། གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབས་མང་པོས་མཐའ་དམག་སོགས་རྩུབ་འགྱུར་ཞི་ཞིང་རྒྱལ་ཁམས་ལ་བདེ་ལེགས་འཕེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལུང་དོན་ལས་འབྱུང་བ་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས། རྒྱལ་དབང་ཀར་འབྲུག་ཡབ་སྲས། འབྲི་སྟག་གཙོར་གྱུར་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། སྨིན་གླིང་ཀཿདཔལ་ཞེ་རྫོགས་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིར་བཞུགས་གཙོར་བྱས་རྙིང་མ། གཞན་ཡང་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སོགས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་བསྩལ་ཅིང་། མྱང་གྲོལ་གྱི་སྦྱིན་པ་ནི་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་དུའང་ཁྱབ། ཁྱད་པར་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རྣམ་བཅུ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་འགྲིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ། འོག་མིན་མཚུར་ཕུར་ཡང་ཕུར་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་རྩ་འཆམས་འབྲིང་པོ་བཅས་རྒྱུན་འཇག་གིས་མཚོན་དགོན་ཁག་མང་པོར་གཏེར་གསར་གྱི་ཆོས་བཀའ་ཆེ་ཕྲའི་སྒྲུབ་མཆོད་སོགས་ཇེ་དར་དུ་འགྲོ་བར་སྣང་། བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཆོས་བཅུའི་ནང་ཚན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་དེའི་དོན་བཞིན་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་དུས་སྟོན་མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་རྒྱས་པའི་ཆོ་ག་ངོ་མཚར་བའང་དཔལ་སྤུངས་ཀཿཐོག་རྫོགས་ཆེན་རྣམས་སུ་རིམ་པར་མཛད། གདན་ས་དངོས་ཀརྨ་རི། གནས་བརྟན་སྒང་། རྩི་ཀེ་འདུས་མདོ་རྣམས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས། ཕྱི་མ་གཉིས་སུ་དགེ་འདུན་སྡེ་དང་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཡང་བཀོད། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་རེ་ཞིག་དོན་ཆེ་བ་གཞན་ལ་དགོངས་ནས་དགུང་གྲངས་ཞེ་གཉིས་བཞེས་པ་ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོར་སྐུ་བསྙུན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པར་ཕེབས་པའི་དག་སྣང་ཤར། ཧོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་ས་གཡོ་བ་དང་འཇའ་འོད་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་ཏེ་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས། རྒྱུད་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་གནུབས་ནམ་སྙིང་གི་སྤྲུལ་པར་ལུང་ནས་ཟིན་པའི་ཐུགས་སྲས་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པ་སོགས་ཀྱིས་གཤེགས་རྗེས་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་གྱི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབས། ཟངས་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ཐོག་ཚད་ཆེན་པོར་ལོངས་པ་བཞེངས་པའི་ནང་དུ་སྐུ་གདུང་རིལ་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། རྩི་རྐེ་ནོར་བུ་གླིང་དུ་གདན་སའི་དབུ་འཛུག་ཙམ་ལས་མ་གྲུབ་པའང་མཐར་ཕྱིན་པ་གྲུབ་པར་མཛད་དོ། །གོང་དུ་སྨོས་པས་མཚོན། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཟབ་ཆོས་མྱང་གྲོལ་སོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བ་ནི་མཐའ་ཡས་ཤིང་། དམན་པ་བདག་ལྟ་བུ་ལའང་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་པ་ཕལ་མོ་ཆེར་བསྙེན་སྒྲུབ། སྒྲུབ་ཆེན། འཆད་སྤེལ། དབང་བསྒྲིག་གི་ཡིག་ཆ་སོགས་སྲིད་ཞུ་ཅི་ནུས་སྤེལ་ཅིང་། བོད་དུ་བགྲོད་སྐབས་ཀར་འབྲུག་ཡབ་སྲས་སོགས་ལ་གཏེར་གསར་གྱི་ཆོས་བཀའ་ཐོག་མར་ཕུལ། ཤེལ་བྲག་ཏུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་སྨན་སྒྲུབ་གཙོར་བྱས་གུ་རུའི་སྒྲུབ་གནས་སོ་སོར་ཟབ་བདུན་གྱི་སྒྲུབ་འབྲེལ་དང་ཚོགས་མཆོད་སྟོང་རྩ་རེ་སོགས་བགྱིས་ཤིང་མངའ་རིས་དབུས་གཙང་ཀུན་ཏུའང་གཏེར་སྟོན་གྱི་མཚན་དང་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཐོག་མར་གསལ་བའི་་་་་་་་ཞབས་ཏོག་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་ལོ་དེའི་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་གངས་ཅན་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་དུ། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་པདྨས་ཁེབས་པར་གཏེར་ཆེན་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུའི་སྐུར་བཞེངས་པ་དང་མཇལ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་ཞལ་གྱི་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་ལྷུག་པར་གསན། ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གསང་བའི་དམ་ཚིག་གིས་རྒྱས་བཏབ། རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་ཡི་གེ་པ་ཁོ་བོས་ཞུས་པའི་ཚེ། ས་གཞིའི་ཁྱོན་ལ་དྲོད་གློ་བུར་དུ་བབས་པས་འཁྱགས་པ་རྣམས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་མཚན་ཡང་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མའང་མཐོང་བར་མ་ཟད། གདམས་པ་འདིའི་སྐོར་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་དགོངས་ཏེ་འདས་རྗེས་ཞལ་གདམས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ནས་བསྩལ་པར་འདུག་པས་གཏེར་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་སློབ་བརྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་བཞེས་སྙིང་པོར་མཛད་ན་ཤིན་ཏུ་གནད་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་འདུག་པའང་འཕྲོས་དོན་དུ་སྨོས་་་་་་་་་པའོ།
dpal lha'i sras po dam 'dzin mu rub btsad po ye shes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul 'gran zla dang bral ba'i sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen zhig po gling pa ni/_o rgyan dri med kun dga'i gter lung las/_yor stod grwa yi la bar du:_rat+na o rgyan mtshan 'chang ba:_mchog gter chos la longs spyod pa:_chos bdag pad+ma'i thugs sprul 'byung:_zhes pa dang tshig don mtshungs pa rong ston pad+ma bde chen gling pa'i lung las kyang 'byung zhing /_rat+na'i spyi lung ma 'ongs chos bdag nyer lnga'i gras su'ang /_nor bu'i ming can khams kyi lho phyogs 'byung:_zhes gsal bar gsungs pa ltar/_mdo khams lho rgyud yor stod dang 'brel bar sgom sde grwa nang gi sa'i char nang chen ching hu'i blon po a lcags 'bru'i rigs yab sdom pa sngags 'chang pad+ma dbang phyug dang /_yum tshe ring g.yang mtsho gnyis kyi sras su sa mo glang lo chu stod zla ba'i tshes bcu la 'ja' 'od sogs ltas bzang po dang bcas te 'khrungs/_sku chung ngu nas dam pa'i spyod pa ngo mtshar ba bstan cing yi ge 'bri klog kyang tshegs chung ngus mkhyen/_bla dwags kyi mtshan nor bu bstan 'dzin du gsol/_gzhan gyis skul ba po med par thugs dam gyi rim pa'ang mang du mdzad/_lho kun bzang mchog sprul la gtsug phud phul bas mtshan dkon mchog bstan 'dzin du btags/_phyis kyi bar yongs grags kyi mtshan 'di yin pas dkon mchog gi legs sbyar rat+na zhes pa gong gi lung don dang 'byor ba yin no/_/dgung lo bcu gsum par ma Ni kha zhes par rol rtsed du byon skabs o rgyan rin po che dngos su byon nas sa cha sogs la ci ming dri ba ltar mdzad pa la so sor lan zhus pas/_sa la ma Ni ka_/khyod la nor bu bstan 'dzin/_lung pa la ar+Ya nang zer bas khyod la 'jig rten na khyad par 'phags pa zhig 'ong zhes lung bstan nas 'ja' ltar yal/_'di skabs stag lung ma rin po che las dge tshul gyi sdom pa bzhes/_dpa' bo brgyad pa gtsug lag chos kyi rgyal pos bla ma dgongs 'dus thugs sgrub tsha ba dmar thag dang las byang me tog phreng mdzes kyi dpe lung byin rlabs nan du gnang nas 'di la nyams bzhes mdzad na legs par gdams shing don gyis gter brgyud gtad/_snga phyir rgyal dbang kar 'brug yab sras/_'bri gung mchog sprul/_zur mang gdan mkhan slob sogs yongs 'dzin du ma las mdo sngags gsar rnying gi dbang lung man ngag_/bshad rgyun phyag len/_gar thig dbyangs rol sogs mtha' yas pa gsan cing de dag gi don tshegs chung ngus shin tu mkhas pa'i tshul bstan/_dgung lo nyer lnga par gu ru'i lung gis bskul ba ltar dpal spungs kyi gdan sar byon nas chu glang cho 'phrul zla bar si tu rin po che pad+ma nyin byed dbang po mjal/_phur pa dbang chen bzhad pa sogs phul bas dgyes bzhes ngos bar chad sel ba dang /_zhabs pad brtan pa'i rten 'brel 'grigs/_gter sgrub dang gsang rgya mthar phyin pa dgos pa'i bslab ston nang ma bstsal pa ni/_gsang lung las/_de dus chos bdag ji ltar 'byung ba ni:_gser ldan 'babs pa'i g.yon 'gram dpal ri'i spor:_nga yi gsung sprul pad+ma nyin byed ces:_rgyal ba'i gdung 'tshob sgrub pa'i rgyal mtshan btsugs:_dus mtha'i mun rum nang du sgron me 'dzin:_tshe sgrub mthar phyin brgyad cu rtsa lnga thub:_rten 'brel legs 'grigs dgu bcur bstan pa 'dzin:_lha sras nyid kyis nyer lnga'i dus su mjal:_sba gsang med par blo gtad de ru skyol:_de na ma bsgrig lhun grub rten 'brel mang:_zhes gsungs pa ltar rtsa ba'i rten 'brel gyi sna kha ma log pa'o/_/de nas rim par mkhan chen byang chub sems dpa' zla bzang sprul pa'i sku las byang chub tu thugs bskyed pa sogs zab chos 'ga' zhig dang /_kho bo las kyang thugs chen bde gshegs kun 'dus kyis thog drangs sgyu 'phrul zhi khro'i dbang dang bshad bka' gtsor gyur rnying ma bka' ma phal mo che dang /_gter chos mang po gsan/_khyad par rten 'brel mdo chings las/_nam mkha' mdzod du sbas pa'i zab gter rnams:_mi bzhag 'don pa'i skyes bu smon lam can:_lha sras khyod kyi skye ba'i tha ma 'byung:_de dus lo paN rje 'bangs phal cher 'dzom:_khyad par mnga' bdag yab sras mjal nas su:_gcig grogs gcig byed las 'phro rim par sad:_nga yi gdams pa mthar thug rnams dang mjal:_dag pa'i snang ba rang nyid dngos dang 'phrad:_gsang sngags gdams pa'i lag len dmar khrid ston:_rang nyams blangs pas 'bad med grub pa thob:_dngos grub brnyes pa'i slob ma mang du 'byung:_zhes sogs lung byang phyi nang gsang ba mang pos shin tu gsal ba ltar/_lo de'i dbyug pa zla bar gangs can mkhas grub rgya mtsho'i gtsug rgyan thub bstan yongs rdzogs kyi mnga' bdag rje bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po mjal bar ched kyis phebs pa na/_rje nyid nas kyang mnga' bdag skyes rabs rim par brgyud pa'i 'brel bar dgongs nas thog ma nyid du phur pa yang gsang spu gri dang phyis mkhon lugs phur pa'i dbang chen bstsal pas phyi nang gsang ba'i bar chad bsal/_yang tig yid bzhin nor bu'i dbang gi skabs bla ma paN chen bi ma dngos su gzigs pa sogs dag pa'i snang ba khyad par can shar cing rig pa rjen par ngo 'phrod/_sngags srung ma'i srog gtad skabs sa g.yo ba lta bu'i zil chen po byung zhing e ka dzA Ti dngos su gzigs/_dpon slob gnyis char la lo gsum gyi mtshams dngos grub chen po sbyin par gsungs pa phyis rdzogs chen sde gsum thon pa'i snga ltas so/_/dgung grangs nyer bdun shing yos dbyug pa zla bar yang dag lha dgu'i dbang chen gnang skabs bla ma he ru ka spyi bo nas thim pa'i nyams shar bas snying kha'i rtsa mdud grol/_de nas brtsam rdo rje'i mgur glu thogs med du brdol/_sngon chad thugs sgrub bar chad kun sel gyi brda' yig ji bzhin ma khrol ba'ang tshegs med par mkhyen te/_rje bla ma'i zab gter thugs sgrub bde gshegs 'dus pa dang don gcig pa ma zad tshig ris phal cher yang mthun par byung bas rnam gnyis lhan rgyas pas ma bu zung bsdebs kyi tshul du bar chad med par gtan la phabs/_gter sgrub kyang lhan cig tu mdzad pas gu ru yab yum gyis dngos su rjes su bzung ba sogs dag pa'i snang ba mtha' yas pa shar/_gter kha du ma'i kha byang phebs pa sogs rten 'brel gyi sgo mang po 'grigs/_gcig la gcig thugs yid ches pas rje bla mas kyang gter gsar gyi smin grol bdud rtsi bzhes shing mnga' gsol bas rtsod med yongs grags kyi gter chen nyi zla ltar gyur/_rje rang gi gsung las/_thog mar bka' drin che ba'i yongs 'dzin bzhi/_zhes gsungs pa ni/_phyi so thar gyi mkhan po stag lung pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma/_nang byang sems kyi dge ba'i bshes gnyen zla sprul karma nges don bstan pa rab rgyas/_gsang ba sngags kyi rdo rje slob dpon pad+ma gar dbang blo gros mtha' yas/_mthar thug nges pa don gyi rtsa ba'i bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa rnams su bzhed pa ste so so la gtan tshig yod par snang /_yar 'khyil dben pa'i gnas su yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi bsnyen sgrub la bzhugs pas thog drangs/_gu ru'i lung bzhin 'og min karmar lo gsum gyi bcad rgyar bzhugs pa gtsor gyur pa'i thugs dam gyi rim pa la brtson zhing bskyed rdzogs rdzogs pa chen po'i nyams bzhes mthar phyin par mdzad pas grub pa'i rtags mtshan mtha' yas pa mngon du gyur/_phrin las rnam pa bzhir rang dbang bsgyur pa'i bdag nyid chen por mngon sum tshad mas grub pa'o/_khyad par rdzogs chen sde gsum gyi lung bstan las/_bka' nas bkar brgyud bar ma chad:_zab mo dngos dang dgongs pa'i gter:_yang gter rjes su dran pa'i gter:_dag snang snyan du brgyud pa yi:_bka' babs bdun gyi chu bo ni:_mnga' bdag yab sras skal bar babs:_snyigs dus bstan pa'i btsas chen byed:_zab rgyas nyi 'od lhag par brdal:_zhes sogs mang du 'byung ba ltar yab sras rnam 'phrul gter chen rnam pa gnyis la so sor bka' gter dag snang gsum las phye ba'i zab chos kyi bka' babs bdun dang ldan pa ste/_'dir dang po ni ring brgyud bka' ma deng sang rgyun bzhugs pa phal cher gsan cing mdo sgyu sems gsum gyi 'chad spel yang mang du mdzad par ma zad rje nyid kyi zab gter las mdo dang sgyu 'phrul sogs bka' ma'i gzhung ji lta ba'i chos skad grub mtha' slong nus pa'i sngon med ngo mtshar can byon pa rnams kyang don du bka' ma'i bka' babs pa yin no/_/gnyis pa rang skal sa'i gter ni/_dgung lo bcu gsum par brag dkar rdzong chung nas lha sras thugs dam sgrub thabs nyer bzhi dang dgongs 'dus bka' rtags rdo rje thod pa me long rnams bzhes pa nas brtsam/_dgung grangs so dgu par rje bla mas kha byang dang zhabs bskul phul ba ltar tsi ke nor bu spun gsum nas dam chos nor bu skor bdun/_gu ru'i sku tshab/_seng sgro+og sku rgyan rnams spyan drangs pa'i bar mchog gter sum cu rtsa bdun dang /_sbrags yang rdzong nas zhi byed skor bdun bcas/_de dag gi kha byang yang byang gnad byang snying byang la sogs pa dang rdzas gter phran tshegs ni mang du bzhes pa las/_gtso che ba zla nyin kha la rong sgo nas thugs sgrub bar chad kun sel/_na bun rdzong nas thugs rje chen po pad+ma gtsug tor/_'og min karma'i rgyab phyogs nas thugs dam zab pa skor bdun/_ye rgyal nam mkha' mdzod nas de'i cha lag rgyud lung gi skor rnams dang /_rtsa ba'i thugs sgrub dgongs pa kun 'dus/_sku tshab rnam gnyis sogs/_smad shod dzaM nang pad+ma shel phug nas dam chos rdzogs pa chen po rgya che ba sde gsum/_seng chen gnam brag gi brag ri gong mo 'og ma nas dam chos shog sde drug pa/_mkha' 'gro 'bum rdzong nas thugs rje chen po pad+ma sgyu 'phrul drwa ba dang 'khor ba dong sprugs/_karma'i dpal de'u nas ma mo spyi bsdus/_ke la nor bu spun gsum nas rje bla ma rin po che'i bka' lung bzhin thugs sgrub yid bzhin nor bu/_ye rgyal lho phyogs g.yu 'bal brag nas bka' brgyad bde gshegs kun 'dus/_zab pa rdzogs chen gser zhun/_rong me dkar mo stag tshang nas thugs sgrub rdo rje drag rtsal dang snying po skor lnga/_ru dam gangs khrod nas bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor rnams mtshon pa tsam te gter gnas re re nas kyang chos dang dam rdzas sku rten phyag mtshan rnam grangs shin tu mang po byon cing /_de dag phal cher khrom gter du mdzad pas kun gyi dbang po'i spyod yul rtsod pa dang bral bar gyur/_mdor na sku gsung thugs yon tan phrin las kyi gnas gter brgya rtsa/_snying thig brgya rtsa/_myang grol du ma'i bkab babs su lung gis gsal ba ltar dpa' bo dbang chen brag nas mdo khams gnas chen nyer lnga'i mdo byang bzhes te de dag gi rtsa ba dang yan lag tu gyur pa'i gnas zhal du ma gsar du snang bar mdzad/_gu ru'i sku tshab kyi rgyu rim pa gsum tsam gter nas spyan drangs te sku tshab gnyis pa mang du 'phel bar mdzad pa sogs ngo mtshar bsam gyis mi khyab bo/_/gsum pa de las 'phros pa'i yang gter ni/_rje nyid kyi skye ba gong ma gter chen sangs rgyas gling pa'i gur drag hU~M dmar snying thig byin rlabs kyi stobs las bka' babs pa dang /_mkha' 'gro ma kun dga' 'bum pa'i ma rgyud gsang ba lam khyer nye brgyud du bka' babs pa'i smin grol kho bo la bstsal/_bzhi pa zab mo dgongs pa'i gter ni/_rje btsun sgrol mas legs so gsum gyis dbugs dbyung bstsal pa la brten sgrol ma'i zab tig gtan la phabs/_lnga pa de las 'phros pa'i rjes dran ni/_rje nyid gnubs khu lung pa yon tan rgya mtshor 'khrungs pa'i skabs kyi sngon gnas dran pa las gnubs chen 'da' ka'i zhal chems lung rdo rje bkod pa'i gdams pa gnang ba dang /_gnubs kyi kha pho bcas mdo tsam yi ger bkod pa dang /_ru lu'i 'dren stangs dang gar gyi rnam 'gyur mtha' klas pa/_sangs rgyas gling pa'i sngon gnas rjes dran la brten dgongs 'dus rtsal sprugs rnam dgu'i 'khrul 'khor phyag khrid zhib mor gtan la phab pa sogs bzhugs/_drug pa dag snang ni/_ri bo dbang zhu'i gnas gter gyi sgo 'byed skabs bi ma la'i sgrub phug tu paN chen nyid zhal gzigs te gdams pa bstsal ba bi ma la'i zab tig sogs bzhugs par snang /_bdun pa de mthun snyan brgyud ni/_dag pa'i snang bar zangs mdog dpal rir phebs te o rgyan rin po che las a ti zab don snying thig gi gdams pa gsan pa yi ger bkod pa sogs bka' babs bdun ldan gyi rnam thar mdo tsam bkod pa yin la/_snga phyir rtsa ba gsum gyi zhal gzigs shing lung bstan pa dang /_chos gter srung ma rnams kyis phrin las sgrub pa dang /_rnga yab dpal rir phebs pa'i dag snang rgyas bsdus skor mang yang 'di tsam gyis mtshon par nus so/_rang sgo dang tshogs sgrub gzhan dag gi rdor slob tu phebs pa bcas bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan gyi sgrub chen sum cu rtsa gsum tsam mdzad/_bsam yas has po ri dang dpal chu bo ri sogs bod dang mdo khams kyi sa gnad rnams su bka' nan rab brjid dang /_gnas chen byin 'bebs mang pos mtha' dmag sogs rtsub 'gyur zhi zhing rgyal khams la bde legs 'phel ba'i phrin las lung don las 'byung ba rgya cher bsgrubs/_rgyal dbang kar 'brug yab sras/_'bri stag gtsor gyur bka' brgyud dang /_smin gling kaHdpal zhe rdzogs rnams kyi khrir bzhugs gtsor byas rnying ma/_gzhan yang dpal sa skya pa sogs ris su ma chad pa'i bstan 'dzin rnams la dngos dang brgyud pa'i sgo nas zab chos kyi smin grol bstsal cing /_myang grol gyi sbyin pa ni bod khams mtha' dbus thams cad du'ang khyab/_khyad par rtsa ba'i chos bdag rnam bcu phal che ba dang rten 'brel legs par 'grigs pa la brten nas thugs sgrub bar chad kun sel gtso bor gyur pa'i gter chos kyi phrin las kyang rgya cher 'phel/_'og min mtshur phur yang phur sgrub chen gyi rtsa 'chams 'bring po bcas rgyun 'jag gis mtshon dgon khag mang por gter gsar gyi chos bka' che phra'i sgrub mchod sogs je dar du 'gro bar snang /_bod khams bde thabs chos bcu'i nang tshan rten 'brel gyi chos skor gtan la phabs nas de'i don bzhin mkhan slob chos gsum gyi dus ston mdo sngags bstan pa gnyis ldan gyi bshad sgrub las gsum rgyas pa'i cho ga ngo mtshar ba'ang dpal spungs kaHthog rdzogs chen rnams su rim par mdzad/_gdan sa dngos karma ri/_gnas brtan sgang /_rtsi ke 'dus mdo rnams su gtsug lag khang rten dang brten par bcas pa bzhengs/_phyi ma gnyis su dge 'dun sde dang mdo sngags bshad sgrub kyi rgyun yang bkod/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas re zhig don che ba gzhan la dgongs nas dgung grangs zhe gnyis bzhes pa lcags pho rta lor sku bsnyun pa'i tshul bstan pa'i skabs sangs rgyas kyi zhing khams rnam par dag par phebs pa'i dag snang shar/_hor zla lnga pa'i tshes gcig la sa g.yo ba dang 'ja' 'od sogs ngo mtshar ba'i cho 'phrul chen po bstan te zhi ba'i dbyings su snyoms par zhugs/_rgyud 'dzin gyi gtso bo gnubs nam snying gi sprul par lung nas zin pa'i thugs sras 'gyur med tshe dbang grags pa sogs kyis gshegs rjes dgongs rdzogs mchod 'bul gyi rim pa rgya chen po bsgrubs/_zangs gser gyi mchod sdong thog tshad chen por longs pa bzhengs pa'i nang du sku gdung ril por bzhugs su gsol ba dang /_rtsi rke nor bu gling du gdan sa'i dbu 'dzug tsam las ma grub pa'ang mthar phyin pa grub par mdzad do/_/gong du smos pas mtshon/_rje bla ma rin po che gtsor gyur pa'i skyes chen du mas zab chos myang grol sogs kyi phrin las spel ba ni mtha' yas shing /_dman pa bdag lta bu la'ang zab chos kyi bka' drin bstsal pa phal mo cher bsnyen sgrub/_sgrub chen/_'chad spel/_dbang bsgrig gi yig cha sogs srid zhu ci nus spel cing /_bod du bgrod skabs kar 'brug yab sras sogs la gter gsar gyi chos bka' thog mar phul/_shel brag tu sgyu 'phrul zhi khro'i sman sgrub gtsor byas gu ru'i sgrub gnas so sor zab bdun gyi sgrub 'brel dang tshogs mchod stong rtsa re sogs bgyis shing mnga' ris dbus gtsang kun tu'ang gter ston gyi mtshan dang gter chos kyi grags pa thog mar gsal ba'i zhabs tog cung zad grub pa yin no/_/gter chen 'di nyid zhi bar gshegs pa'i lo de'i mgo zla ba'i tshes bco lngar gangs can gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dag pa'i gzigs snang du/_nub phyogs kyi zhing khams pad+mas khebs par gter chen nyid byang chub sems dpa' pad+ma'i myu gu'i skur bzhengs pa dang mjal nas sgrub thabs dang dbang bskur zhal gyi gdams pa'i bdud rtsi lhug par gsan/_zla ba gcig tu gsang ba'i dam tshig gis rgyas btab/_rgyal zla'i tshes bcur tshogs kyi mchod pa dang rjes su 'brel bar gtan la phabs pa'i yi ge pa kho bos zhus pa'i tshe/_sa gzhi'i khyon la drod glo bur du babs pas 'khyags pa rnams chu bo'i rgyun du gyur pa'i dge mtshan yang dbang po'i mngon sum du gyur pa'i byin rlabs kyi mtshan ma'ang mthong bar ma zad/_gdams pa 'di'i skor rjes 'jug rnams la ched du dgongs te 'das rjes zhal gdams snying por dril nas bstsal par 'dug pas gter chen de nyid kyi slob brgyud du gtogs pa rnams kyis nyams bzhes snying por mdzad na shin tu gnad gal che ba yin 'dug pa'ang 'phros don du smos pa'o
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
ཉང་སྨད་ཉི་མ་མདོ་རུ་རྫོང་གཅིག་འབྱུང༔ དམག་དཔོན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དྲུག་ཕྱ་ལུང་ཚོགས༔ གཡས་རུ་གཙང་འགྲམ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་ནི། བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་ཡང་སྲིད་དེ་ལྷོ་བྲག་བན་པའི་ནང་ཚན་སྣབས་ཀྱི་འཕྱོང་ལུང་ཞེས་པར་རྒྱའི་རིགས་ཀྱི་ཡབ་སུམ་དར་རྒྱས་དང་། ཡུམ་བུ་ཆུང་སྨན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཡི་གེ་དྷཱིའིཿསྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་དུ་སྐུ་བལྟམས། བྱིས་པའི་དུས་ན་ཐུགས་རྒོད་ཅིང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ཤེས་རབ་ཆེ། འབྲི་ཀློག་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན། དབང་བསྐུར་ཆོས་འཆད་སྒྲ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་མཛད་ཅིང་རྡོ་ལ་ཞབས་རྗེས་ཀྱང་བྱོན། དགུང་ལོ་བདུན་པ་ལ་ཡུམ་གཤེགས་པས་མ་ཡར་མོས་ལེགས་པར་མ་བསྐྱངས་པས་ལོ་ཤས་འོ་བརྒྱལ་བར་བྱུང་། རེ་ཞིག་ཁྱུང་ཚང་དགོན་པའི་གྲྭ་པ་མཛད་ཅིང་ཆོས་རྗེ་གཙང་པའི་དྲུང་དུ་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་སོགས་ཆོས་མང་དུ་གསན། སྐྱེ་བ་མང་དུ་དྲན་པས་སྐུ་སྐྱེ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོགས། སྒྲོབ་དགོན་པར་སྐུ་མཚམས་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ཐུགས་ཉམས་འུར་ཏེ་ཕ་ཝང་ཞིག་ནས་ཁ་བྱང་གི་ཤོག་སེར་དང་བྱིན་རྟེན་འགའ་ཞིག་བཏོན། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་མཁོན་གྲིབ་བསལ་བ་དང་དབང་བསྐུར་ཅིང་བརྡའ་ཆོས་མང་དུ་བསྟན་པ་བྱུང་། ཆགས་བྱང་ཆུབ་གླིང་ནས་པདྨ་གླིང་པའི་ཞལ་སློབ་གཏེར་ཕྲན་འཛིན་པ་བསོད་ནམས་པས་ཀྱང་ཁ་བྱང་གཏད་ཅིང་ཞབས་ཏོག་ཕུལ། ཆོས་ཀྱང་མང་དུ་གནང་། དེ་སྐབས་བསམ་ཡས་སུ་དཀར་ཆེན་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ་ཕེབ་པས་མཇལ་བ་ན་ལུང་བསྟན་གནང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་དང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སོགས་ཞུས། སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་མཛད། བར་སྐབས་སུ་ཙ་རི་ཏྲར་བྱོན་པས་དག་སྣང་དང་རྟེན་འབྲེལ་མང་དུ་བྱུང་། ཀོང་པོ་ང་ལ་ནས་གསང་གཏེར་ཞིག་ཀྱང་བཞེས། དྭགས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ཅུང་ཟད་བསྐྱངས། རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་མཇལ་བར་ཕེབས་པས་ཡབ་སྲས་འཕྲད་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་བརྩེས་བསྐྱངས་ཤིང་གཏེར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྤྲུལ་པར་ཐག་བཅད་པས་རྡོར་གླིང་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཆོས་དང་དམ་རྫས་ཤོག་སེར་སོགས་མང་དུ་གནང་ནས་གཡས་རུ་གཙང་འགྲམ་གྱི་ཟབ་གཏེར་འདོན་པར་ནན་གྱིས་བསྐུལ་ཡང་ཉིད་ཀྱི་གསང་ཡུམ་ཨ་ལྕེ་རྡོ་རྗེས་བཤོལ་བཏབ་པས་མ་ཐོན། འོན་ཀྱང་མངའ་རིས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་དང་། དྭགས་པོ་རྩེ་ལེ་རིག་འཛིན་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱིས་སྟོད་སྨད་དུ་གདན་དྲངས། དབུས་གཙང་གི་སྡེ་དཔོན་ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཀྱང་ཞབས་ནས་བཏེགས། ལྷ་སར་མཐའ་དམག་ཟློག་པ་བཙུགས་པས་གཏོར་མར་མེ་འབར་བ་དང་ནམ་མཁར་སོང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསྟན་པ་སོགས་ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ཕྲིན་ལས་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱུང་། དགུང་ལོ་སོ་ལྔ་པར་བན་པའི་གཞུང་དུ་དྲུག་རལ་ལྷ་ཁང་དང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསེར་སྐུ་རྒྱབ་མཐོ་ཉེར་བདུན་པ་བཞེངས་ཤིང་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་དགོངས་པ་གཏད་ནའང་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་འཆུག་པའི་རྒྱུས་བན་པ་ཁྱུང་ཚང་པ་སོགས་ལོག་པའི་བློ་ཅན་་་་་་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་པས་གཞན་རྐྱེན་དྲག་པོས་སྐུ་གཤེགས་ནས་མཛད་པ་འཕྲོ་ཅན་ཏུ་གྱུར། སྐུའི་སྐྱེ་བར་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་གྲགས་པས་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་བཞེས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་མ་བྱུང་། དེའི་སྐུ་སྐྱེ་ཡང་དག་རྒྱ་མཚོས་སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་བཏབ། དེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིག་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཆོས་བདག་ཀརྨ་ཆགས་མེད་དང་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་སོགས་ཀྱི་བླ་མ་འགྲོ་དོན་ཆེ་ཞིང་། སྤྲུལ་བརྒྱུད་ད་ལྟའི་བར་བྱོན་པར་འདུག །སྐུའི་རྒྱལ་སྲས་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་ཕྱིས་འཕྱོང་རྒྱས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། དག་སྣང་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་ཞིང་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བྱུང་། དེའི་སྐྱེ་བ་ཡར་འབྲོག་ཡོན་པོ་དོར་བྱོན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་འབྱུང་གནས་ཏེ་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པ་མ་གསལ་ཡང་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་བྱུང་ཞིང་། གནས་དེར་ལྷ་ཁང་ཐོག་གསུམ་པ་ངོ་མཚར་ཅན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཞེངས་པ་ད་ལྟའང་ཡོད། གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་ཟབ་གཏེར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དུས་ལ་ཡོལ་བས་རྒྱུན་ཐོབ་པའི་གནས་མེད་ཀྱང་། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་དག་སྣང་དུ་བཀའ་བབས་པའི་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔའི་གཞུང་ཉུང་ངུ་ངོ་མཚར་ཅན་སྣང་བ་ཁོ་བོར་ཆེད་ཀྱིས་བསྩལ་པ་ལྟར་སྐལ་པ་བཟང་པོར་ཤེས་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་འཇོག་དང་། རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།
nyang smad nyi ma mdo ru rdzong gcig 'byung:_dmag dpon brgya dang bcu drug phya lung tshogs:_g.yas ru gtsang 'gram sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan mdo sngags gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston mdo sngags gling pa mchog ldan mgon po ni/_bai ro'i sprul pa kun skyong gling pa'i yang srid de lho brag ban pa'i nang tshan snabs kyi 'phyong lung zhes par rgya'i rigs kyi yab sum dar rgyas dang /_yum bu chung sman gnyis kyi sras su yi ge d+hI'iHsgra sgrog bzhin du sku bltams/_byis pa'i dus na thugs rgod cing brtul zhugs dang shes rab che/_'bri klog ma bslab par mkhyen/_dbang bskur chos 'chad sgra bsgyur ba sogs kyi tshul mdzad cing rdo la zhabs rjes kyang byon/_dgung lo bdun pa la yum gshegs pas ma yar mos legs par ma bskyangs pas lo shas 'o brgyal bar byung /_re zhig khyung tshang dgon pa'i grwa pa mdzad cing chos rje gtsang pa'i drung du dge bsnyen gyi sdom pa sogs chos mang du gsan/_skye ba mang du dran pas sku skye zhes pa'i mtshan thogs/_sgrob dgon par sku mtshams mdzad pas slob dpon rin po che'i byin rlabs kyis thugs nyams 'ur te pha wang zhig nas kha byang gi shog ser dang byin rten 'ga' zhig bton/_slob dpon rin po ches mkhon grib bsal ba dang dbang bskur cing brda' chos mang du bstan pa byung /_chags byang chub gling nas pad+ma gling pa'i zhal slob gter phran 'dzin pa bsod nams pas kyang kha byang gtad cing zhabs tog phul/_chos kyang mang du gnang /_de skabs bsam yas su dkar chen kun dga' grags pa pheb pas mjal ba na lung bstan gnang /_thugs rje chen po ye shes 'od mchog dang bla ma dgongs 'dus sogs zhus/_sgrub pa gtso bor mdzad/_bar skabs su tsa ri trar byon pas dag snang dang rten 'brel mang du byung /_kong po nga la nas gsang gter zhig kyang bzhes/_dwags phyogs su 'gro don cung zad bskyangs/_rig 'dzin pad+ma gling pa mjal bar phebs pas yab sras 'phrad pa lta bu'i thugs brtses bskyangs shing gter chen rdo rje gling pa'i sprul par thag bcad pas rdor gling gi sprul skur yongs su grags/_chos dang dam rdzas shog ser sogs mang du gnang nas g.yas ru gtsang 'gram gyi zab gter 'don par nan gyis bskul yang nyid kyi gsang yum a lce rdo rjes bshol btab pas ma thon/_'on kyang mnga' ris gung thang rgyal po dang /_dwags po rtse le rig 'dzin bsod nams rnam rgyal sogs kyis stod smad du gdan drangs/_dbus gtsang gi sde dpon phal cher gyis kyang zhabs nas btegs/_lha sar mtha' dmag zlog pa btsugs pas gtor mar me 'bar ba dang nam mkhar song ba'i cho 'phrul bstan pa sogs chos dang zang zing gi phrin las ni shin tu rgyas par byung /_dgung lo so lnga par ban pa'i gzhung du drug ral lha khang dang o rgyan rin po che'i gser sku rgyab mtho nyer bdun pa bzhengs shing bstan pa rgya cher spel ba'i dgongs pa gtad na'ang zab gter bzhes pa'i rten 'brel 'chug pa'i rgyus ban pa khyung tshang pa sogs log pa'i blo can rnams kyi byed pas gzhan rkyen drag pos sku gshegs nas mdzad pa 'phro can tu gyur/_sku'i skye bar mdo sngags gling par grags pas gter kha 'ga' zhig bzhes kyang 'gro don ma byung /_de'i sku skye yang dag rgya mtshos spu bo rba kha gsang sngags chos gling btab/_de'i sprul pa'i sku rig 'dzin chos kyi rgya mtsho 'ja' tshon snying po'i chos bdag karma chags med dang rdzogs chen pad+ma rig 'dzin sogs kyi bla ma 'gro don che zhing /_sprul brgyud da lta'i bar byon par 'dug_/sku'i rgyal sras bstan pa'i 'byung gnas phyis 'phyong rgyas su bzhugs te phrin las rgyas/_mkhas shing dngos grub brnyes/_dag snang rtsa gsum zab mo kun 'dus kyi chos kyi 'gro don rgya cher byung zhing gter bdag gling pa dang rgyal dbang lnga pa rnams kyi bar du dbang lung gi rgyun byung /_de'i skye ba yar 'brog yon po dor byon pa'i sprul sku mdo sngags 'byung gnas te zab gter bzhes pa ma gsal yang 'gro don dpag med byung zhing /_gnas der lha khang thog gsum pa ngo mtshar can rten dang brten par bcas pa bzhengs pa da lta'ang yod/_gter ston de nyid gong du smos pa ltar zab gter gyi rten 'brel dus la yol bas rgyun thob pa'i gnas med kyang /_pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par dag snang du bka' babs pa'i rta mgrin gnyen po lha lnga'i gzhung nyung ngu ngo mtshar can snang ba kho bor ched kyis bstsal pa ltar skal pa bzang por shes nas bsnyen sgrub kyi 'brel 'jog dang /_rin chen gter gyi mdzod chen por bzhugs su gsol ba yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Meben Rinchen Lingpa
མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་   •   Me ban rin chen gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 457-460
Buddhist Digital Resource Center

དབུས་པའི་འདུན་མ་གཅིག་འདྲིལ་ས་ཧོར་སྐྲག༔ སྡིག་སྤྱོད་བདུད་སྤྲུལ་བསྟན་པ་རྒྱས་ཡུན་རིང༔ འབྲིན་ཐང་ཀོ་རོ་བྲག་གི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་མེ་བན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་ནི། རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ། ལོ་རོ་དཀར་པོའི་ཚེ་ཁྲོ་ཁར་ཡབ་རྡོ་རྗེ་རྒོད་རྡོར་འབུམ་དང་ཡུམ་བལ་མོ་གཡང་འབུམ་གྱི་སྲས་སུ་གླང་གི་ལོར་འཁྲུངས། བྱིས་པའི་དུས་སྐུ་རྩེད་མཛད་པས་ཕ་ཝང་ལ་སྐུ་རྗེས་གསལ་བར་བྱུང་། ཆོས་སྒོར་ཞུགས་པས་མཚན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དཔལ་བཟང་པོར་བཏགས། རྟིང་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་གདན་ས་དམྱལ་སྨད་བཻ་རོའི་ཆོས་གྲྭར་མཚན་ཉིད་ཕྱོགས་ལ་གསན་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད། ལོ་ངོ་དྲུག་རིང་དགོན་པར་བླ་མ་ཞིག་ལས་རས་ཆུང་པའི་གདམས་པ་གསན་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་རྟགས་སྣང་དཔག་མེད་ཤར། དེ་ནས་ལྷ་སར་གནས་བསྐོར་བྱོན་པའི་ནུབ་གཅིག་མནལ་ལམ་དུ་མི་དཀར་པོ་ཞིག་གིས་ནངས་པར་དོན་གྲུབ་པ་ཡོད་ཟེར་བའི་སང་ཞོག་དེར། ལ་སྟོད་དིང་རི་ནས་ཡིན་ཟེར་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་འཐེང་པོ་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ཟེར་བ་དང་མཇལ། དེས་དྲི་བ་རྒྱས་པར་བྱས་མཐར་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པ་ལྟར། འབྲིན་ཐང་ཀོ་རོ་བྲག་གི་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་བསེ་སྒྲོམ་སྨུག་པོ་གདན་དྲངས་པའི་ནང་དུ་རེའུ་མིག་ལྔ་ཡོད་པའི་ཤར་ནས་ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན། ལྷོ་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་ནོར་བུ་སྐོར་ལྔ། ནུབ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ནོར་བུ་སྐོར་ལྔ། བྱང་ནས་དྲག་སྔགས་ནོར་བུ་སྐོར་ལྔ། དབུས་ནས་ཁ་བྱང་ལུང་བསྟན་སྐོར་ལྔ་བཅས་ཆོས་དང་དམ་རྫས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པོ་དང་། གནས་དེའི་བྲག་ཆོས་འབྱུང་འདྲ་བ་ནས་འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས། སྒྲུབ་པ་རྩེ་གཅིག་མཛད་པས་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ་ཞིང་དག་པའི་སྣང་བ་དཔག་མེད་ཤར། ཁྱད་པར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་བྱོན་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་ཚུལ་ངོ་མཚར་བ་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་པར་རྒྱ་གར་ཕ་ཝང་ནག་པོ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ། ཞི་ཁྲོ་བདེ་ཆེན་ཀུན་རྫོགས། ཤ་འུག་ལྟག་སྒོའི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་འདྲ་བའི་བྲག་ནས་བཀའ་རྒྱ་མ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་རྒྱ་མ་རྩ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡི་གེ་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ། རྫོགས་རིམ་བཀའ་རྒྱ་མ་རིམ་གཅིག་ཅར་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཞལ་གདམས་དང་བཅས་པ། ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་སྤྱི་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་གྱི་ལུང་བསྟན་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་གཏེར་ཚབ་ཏུ་སྔ་མ་སྔ་མའི་ཤོག་སེར་རྣམས་བཅུག་དགོས་པ་ལུང་གསལ་ལྟར་མཛད། གཞན་ཡང་ཙ་རི་དང་ཀོང་པོ་སོགས་སུ་བྱོན་ནས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པ། སྒྲུབ་པ་མཛད་པ། པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་གནང་བ། གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་སྐྱོང་བ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གནང་ཞིང་། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་བཞུགས་པ་སོགས་སྐུ་ཚེ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན། དེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིམ་པར་སྤྲུལ་སྐུ་གཞོན་ནུ་ལྷུན་གྲུབ་སྔོན་གྱི་དབོན་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཟབ་གཏེར་ཀྱང་བཞེས་མོད། གཞོན་ནུ་ནས་སྐུ་གཤེགས། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་དབང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་བར་གཙོ་བོར་རྙིང་མ་མཛད། དེའི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐྱེས་ཆེན་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བ་ནས་བཟུང་། ད་ལྟ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དགུ་པ་གཙུག་ལག་ཉི་མའི་བར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀརྨ་ཀམ་ཚང་གི་བསྟན་འཛིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཏོ། །འདིའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་སྔར་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བར་གསལ་ནའང་ད་ལྟ་ནི་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་གྱི་དབང་ལུང་ལག་ལེན་བཅས་བཞུགས་པ་དང་། ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་བུམ་པ་དང་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོའི་མདའ་འཕེལ་མ་གཉིས་ཚིག་དོན་ཞུ་དག་ཕེར་བ་མ་ཟད་རས་ཆེན་པས་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་ལ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་གཏེར་ཁ་རྣམས་གསན་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར་པ་དངོས་སུ་ཐོབ་ནས་རིང་ཞིག་འདས་པ་ན། རྫོགས་ཆེན་གཅིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ལུང་བསྟན་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་དཔེ་རྒྱུན་ཕེབས། གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོས་སྨིན་གྲོལ་བསྩལ་ཞིང་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔའི་བླ་སྒྲུབ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའང་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།
dbus pa'i 'dun ma gcig 'dril sa hor skrag:_sdig spyod bdud sprul bstan pa rgyas yun ring:_'brin thang ko ro brag gi gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston rin chen gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston me ban rin chen gling pa ni/_rgya gar mkhas pa shes rab 'byung gnas dang lo chen bai ro zung du 'jug pa'i rnam 'phrul/_lo ro dkar po'i tshe khro khar yab rdo rje rgod rdor 'bum dang yum bal mo g.yang 'bum gyi sras su glang gi lor 'khrungs/_byis pa'i dus sku rtsed mdzad pas pha wang la sku rjes gsal bar byung /_chos sgor zhugs pas mtshan rin chen rgyal po dpal bzang por btags/_rting pa lo tsA ba'i gdan sa dmyal smad bai ro'i chos grwar mtshan nyid phyogs la gsan pa mthar phyin mdzad/_lo ngo drug ring dgon par bla ma zhig las ras chung pa'i gdams pa gsan nas sgrub pa mdzad pas rtags snang dpag med shar/_de nas lha sar gnas bskor byon pa'i nub gcig mnal lam du mi dkar po zhig gis nangs par don grub pa yod zer ba'i sang zhog der/_la stod ding ri nas yin zer ba'i rnal 'byor pa 'theng po byang sems kun dga' zer ba dang mjal/_des dri ba rgyas par byas mthar gter gyi kha byang phyag tu gtad pa ltar/_'brin thang ko ro brag gi sgrub phug nas bse sgrom smug po gdan drangs pa'i nang du re'u mig lnga yod pa'i shar nas khyad par lnga ldan/_lho nas sgrub thabs nor bu skor lnga/_nub nas rten 'brel nor bu skor lnga/_byang nas drag sngags nor bu skor lnga/_dbus nas kha byang lung bstan skor lnga bcas chos dang dam rdzas kyi gter chen po dang /_gnas de'i brag chos 'byung 'dra ba nas 'jam dpal nA ga rak+sha'i skor spyan drangs/_sgrub pa rtse gcig mdzad pas nyams rtogs 'phel zhing dag pa'i snang ba dpag med shar/_khyad par zangs mdog dpal rir byon nas o rgyan chen pos rjes su bzung ba'i tshul ngo mtshar ba yod/_de nas rim par rgya gar pha wang nag po nas rdzogs chen chig chod kun grol/_zhi khro bde chen kun rdzogs/_sha 'ug ltag sgo'i rdo rje rtse lnga 'dra ba'i brag nas bka' rgya ma rnam gsum zhes sgrub thabs bka' rgya ma rtsa gsum gyi sgrub thabs yi ge lag len dang bcas pa/_rdzogs rim bka' rgya ma rim gcig car gnyis med kyi khrid yig zhal gdams dang bcas pa/_lung bstan bka' rgya ma spyi bye brag khyad par gyi lung bstan dang bcas pa spyan drangs shing /_phyi ma phyi ma'i gter tshab tu snga ma snga ma'i shog ser rnams bcug dgos pa lung gsal ltar mdzad/_gzhan yang tsa ri dang kong po sogs su byon nas zab gter bzhes pa/_sgrub pa mdzad pa/_pad+ma las 'brel rtsal gyi zab chos kyi bdag po gnang ba/_gzhan don phrin las skyong ba sogs rgya cher gnang zhing /_dgung lo brgyad cu'i bar du bzhugs pa sogs sku tshe phrin las mthar phyin/_de'i rnam 'phrul rim par sprul sku gzhon nu lhun grub sngon gyi dbon rgyud du 'khrungs shing zab gter kyang bzhes mod/_gzhon nu nas sku gshegs/_de'i sprul sku rgyal mtshan dpal bzang /_de'i sprul sku chos dbang lhun grub kyi bar gtso bor rnying ma mdzad/_de'i sprul sku skyes chen gtsug lag phreng ba nas bzung /_da lta mchog gi sprul pa'i sku dgu pa gtsug lag nyi ma'i bar sgrub brgyud karma kam tshang gi bstan 'dzin 'gran zla dang bral bar gyur to/_/'di'i zab gter skor sngar 'gro don rgya cher byung bar gsal na'ang da lta ni nA ga rak+sha'i skor gyi dbang lung lag len bcas bzhugs pa dang /_tshe sgrub 'od kyi bum pa dang ras chen dpal 'byor bzang po'i mda' 'phel ma gnyis tshig don zhu dag pher ba ma zad ras chen pas sprul sku rgyal mtshan dpal bzang la rin chen gling pa'i gter kha rnams gsan pas brgyud pa'i chu bo gnyis 'dres su gyur pa dngos su thob nas ring zhig 'das pa na/_rdzogs chen gcig chod kun grol gyi lung bstan las shin tu gsal ba ltar rje bla ma mdo sngags gling pa'i phyag tu dpe rgyun phebs/_gter ston chen pos smin grol bstsal zhing sgrub thabs skor lnga'i bla sgrub dang thugs rje chen po'ang yang gter gyi tshul du gtan la phab ste bdag cag rnams la bka' drin chen pos khyab par mdzad pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Minyak Drakpa Jungne
མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་   •   Mi nyag grags pa 'byung gnas
Name in the Tertön Gyatsa: མེ་ཉག་གྲགས་འབྱུང་
Volume 1 Text 6, Pages 694-694

མེ་ཉག་གྲགས་འབྱུང་གིས་གུང་ཐང་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ཐོག་སྲུང་ཟབ་མོ་
me nyag grags 'byung gis gung thang gtsug lag khang nas thog srung zab mo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Kharchen Palgyi Wangchuk.jpg

Kharchen Palgyi Wangchuk
མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་   •   Mkhar chen dpal gyi dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་
Volume 1 Text 6, Pages 388-388
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།མཁར་ཆེན་དཔལ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། མཁར་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མིང་པོ་ཡིན་ཏེ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྗེས་སུ་བཟུང་པའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར། ཕྱག་གི་ཕུར་པ་གདེངས་པ་ཙམ་གྱིས་གཟས་པ་པོ་ཇི་ཙམ་ཡང་སྒྲོལ་བར་བྱེད་ནུས། རྒྱལ་པོ་ཤེལ་གིང་བསྒྲལ་ཚུལ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཚུལ་བཀའ་མའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། རྟེན་ཁྱིམ་པར་བཞུགས་ཏེ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་རིགས་སྔགས་འཆང་བའི་དབང་ཕྱུག་ཞིག་གོ
mkhar chen dpal gyi dbang phyug ni/_mkhar chen ye shes mtsho rgyal gyi ming po yin te/_gu ru rin po ches rjes su bzung pa'i thugs sras su gyur/_phyag gi phur pa gdengs pa tsam gyis gzas pa po ji tsam yang sgrol bar byed nus/_rgyal po shel ging bsgral tshul dang /_rdo rje phur pa las dngos grub brnyes tshul bka' ma'i lo rgyus rnams las 'byung ba ltar dang /_rten khyim par bzhugs te mngon spyod kyi las la mnga' dbang 'byor ba'i rigs sngags 'chang ba'i dbang phyug zhig go
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Ngadak Molmi Khyil
མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་   •   Mnga' bdag mol mi 'khyil
Name in the Tertön Gyatsa: མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་
Volume 1 Text 6, Pages 528-529

།མངའ་བདག་མོལ་མི་འཁྱིལ་ནི། གཙང་སྟོད་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་མངའ་བདག་གི་གདུང་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་ལྷ་རིགས་སྔགས་བཙུན་གྱི་རྣམ་པར་བཞུགས་པར་གསལ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་མོན་གྱི་སྒོམ་པ་ཧ་མི་ནཱ་ཐའི་སྐྱེ་བར་ལུང་བསྟན། འདིས་བྱང་པྲ་དུན་ཙེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་ཕོག་ནས་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་སྒྲུབ། རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ། པེ་ཧར་གནད་འབེབས་དང་དྲེགས་པ་གནད་འབེབས་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། བར་སྐབས་རྒྱལ་པོ་སྲོག་གི་འཁོར་ལོ་ཕྱག་ལེན་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་དར་བར་བྱུང་ཡང་ཕྱིས་འདིར་དཔེ་ཙམ་ཡང་མཇལ་དུ་མེད་པར་སོང་བ་ན། རྗེ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་སྔར་གྱི་དཔེ་རྙིང་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱའི་ཚུལ་དུ་བབས་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་ཡང་གཏེར་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་ཏུ་ཐོབ་བོ།
mnga' bdag mol mi 'khyil ni/_gtsang stod lho rgyud kyi mthar mnga' bdag gi gdung rigs su 'khrungs/_rten lha rigs sngags btsun gyi rnam par bzhugs par gsal/_o rgyan rin po che'i zhal slob mon gyi sgom pa ha mi nA tha'i skye bar lung bstan/_'dis byang pra dun tse'i gtsug lag khang gi ka phog nas rta mgrin dpa' bo gcig sgrub/_rgyal po srog gi 'khor lo/_pe har gnad 'bebs dang dregs pa gnad 'bebs rnams spyan drangs pa las/_bar skabs rgyal po srog gi 'khor lo phyag len dang bcas pa'i rgyun dar bar byung yang phyis 'dir dpe tsam yang mjal du med par song ba na/_rje mdo sngags gling pa'i phyag tu sngar gyi dpe rnying mkha' 'gro gtad rgya'i tshul du babs nas o rgyan yab sras kyi byin rlabs las yang gter du gtan la phabs pa bdag gis kyang bka' drin tu thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Ngari Panchen.jpg

Ngari Paṇchen Pema Wangyal
མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་   •   Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal
Name in the Tertön Gyatsa: མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 579-583
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཐུགས་སྤྲུལ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་བ་དགུ་པ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ནི། གློ་བོ་མ་ཐང་གི་སའི་ཆར་ཡབ་མངའ་བདག་མར་པའི་སྐྱེ་མཐའ་ལྷ་རིགས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། ཡུམ་འབྲོ་ལྕམ་ཁྲོམ་པ་རྒྱན་གྱི་སྲས་སུ་མེ་མོ་ལུག་གི་ལོ་ལ་སྐུ་བལྟམས། མཚན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་དུ་བཏགས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་རྟེན་དགེ་བསྙེན་ཏུ་མཛད། ཡབ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་དེ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མའི་སྐོར་ལ་གསན་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་པར་གནང་། བསྙེན་སྒྲུབ་རྟགས་ཐོན་པ་མང་དུ་མཛད། སློབ་དཔོན་ནོར་བསྟན་བཟང་པོ་ལས་འདུལ་བ་མདོ་སྡེ། བཀའ་གདམས་པའི་སྐོར་སོགས་གསན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་ནས་བཟུང། དབུ་ཚད་ཕར་ཕྱིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མཛད་པས་ན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་དོན་དང་མཐུན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས། ཉེར་གཅིག་པར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐྱོང་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་སོགས་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་སོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གསན་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་འཇམ་དཔལ་དྲག་པོའི་ཞལ་དངོས་སུ་གཟིགས། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པར་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ལས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཞུན་ཐར་ལེགས་པར་བཅད། བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཚེ་ཡབ་ཀྱིས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་གཟེངས་བསྟོད་པ་ལྟར་ཕྱིས་ནས་མངོན་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་གྱི་སྔ་ཕྱིར་གློ་བོ་ལོ་ཙཱ་ལས་ལམ་འབྲས་ཚར་གཉིས་གསན། ཉེར་ལྔ་པའི་ཚེ་བསམ་འགྲུབ་གླིང་གི་ཆོས་གྲྭར་འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གློ་བོ་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་མཁན་སློབ་ལས་བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་ནས་བརྩམ། ཀུན་སྤངས་གདན་གཅིག་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་སྟེ་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བའི་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་ཕྱག་ཏུ་བསྟར་བ་ལ་བརྟེན། དུས་དེར་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར། གཞན་ཡང་མཁན་ཆེན་དེ་ཉིད་དང་གུ་གེ་པཎ་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་དཔལ་རྣམས་ལས་སྒྲ་དང་ཚད་མ། གསང་སྔགས་གསར་མའི་དབང་རྒྱུད་མང་དུ་གསན་ཅིང་སྦྱངས་པས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཕྱངས། དྲང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ལས་ཀྱང་བྱང་གཏེར་མང་དུ་གསན་པས་མཚོན། མདོར་ན་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་འབད་པས་གསན་ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད། ནེ་པཱ་ལའི་ཡུལ་དུའང་བསྙེན་ནས་བལ་བོད་ཀྱི་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ཅིང་། གནས་འབྲེལ་དང་ཐུགས་དམ་མཛད་པས་དག་པའི་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་པ་ཤར། དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་གསར་རྙིང་རིས་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབས་པའི་སྐབས། དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཉམས་པ་གསོ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་འཁྲུངས་ཏེ་ཡབ་དང་གློ་བོའི་སྡེ་བདག་ཀུན་ལ་གནང་བ་ཞུས་ཤིང་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་སོགས་བརྒྱུད། གཅུང་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དབུས་ལ་བྱོན། ལྷ་ལྡན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་མཇལ་ཞིང་ལུང་བསྟན་བརྙེས་པ་ལྟར། གཞུང་སྤྲེ་ཞིང་དུ་རྡོག་སྟོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཛིན་དང་། གྲ་ཐང་བའི་ཞྭ་ལུ་ལོ་ཆེན་ལས་རྔོག་དཀྱིལ་དང་གཤེད་དམར་སྐོར་སོགས་གསན། བསམ་ཡས་སུ་བྱོན་པས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་བག་ཆགས་མངོན་དུ་སད། བར་ཁང་དུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་ཅིང་ལྷོ་བྲག་གུ་རུ་བ་སོགས་རྗེས་སུ་བཟུང་། ཕྲེང་སོ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་བཟང་དང་ཀོང་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལྡན་ལས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསན། སྦྲགས་ཡང་རྫོང་དང་མཆིམས་ཕུར་ཐུགས་དམ་མཛད་པས་ལྷ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས། ཆོས་དབང་གི་གདུང་རབས་བརྒྱད་པས་ལྷོ་བྲག་ཏུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཆོས་རྒྱུན་ཉམས་པ་གསོ་བ་སོགས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོས་ཁྱད་པར་མཛད། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས་ཁོ་ན་ཚར་ཉེར་ལྔ་གསན་པའི་ཕྱི་མ་ཁུངས་བཙུན་ཅིང་ཡིད་བརྟན་ནུས་པ་དེ་ལྷོ་བྲག་དགོན་དཀར་དུ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་རྗེའུ་རིགས་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་ལས་རྙེད་པས་ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ཁྱད་པར་ཟབ་གཏེར་བཞེས་ཚུལ་ནི་དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་པར་བསམ་ཡས་སྟེང་ཁང་གི་རྣམ་སྣང་མི་བཞི་རྒྱབ་སྤྲོད་ཀྱི་གསང་སྒྲོམ་ནས་བཀའ་འདུས་ཕྱི་མ་རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏེར་ནས་བཞེས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ད་ལྟའང་དར་རྒྱས་ཆེ་ལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས། རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་གདན་དྲངས་ཏེ་དཔོན་སློབ་གསུམ་ཀས་བསམ་ཡས་ཀྱི་རབ་གནས་བསྐྱར་བས་བོད་ཁམས་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་ཆེན་པོར་གྱུར། དེས་མཚོན་དབུས་ཕྱོགས་སུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་པའི་མཐར། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པར་འོན་སྨོན་ཐང་ནས་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོ་ཆེན་པོར་གཤེགས་སོ། །སྤྱིར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་མཁས་བཙུན་གྲུབ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་རྗེ་རང་གི་ཞལ་གསུང་རྣམ་ཐར་ཚིགས་བཅད་མར་གསལ་བས་འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་ཤིན་ཏུ་མང་བ་སྡོམ་གསུམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་གཅིག་པུའི་བཀའ་དྲིན་ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་དེང་སང་གི་བར་དུ་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པས་མཚོན། དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བསྟན་པ་གསལ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ། །སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་ནི་བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ཏེ་རྣམ་ཐར་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་།
chos rgyal khri srong gi thugs sprul rgyal sras lha rje'i skye ba dgu pa mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal rdo rje ni/_glo bo ma thang gi sa'i char yab mnga' bdag mar pa'i skye mtha' lha rigs mkhas grub chen po 'jam dbyangs rin chen rgyal mtshan/_yum 'bro lcam khrom pa rgyan gyi sras su me mo lug gi lo la sku bltams/_mtshan pad+ma dbang rgyal du btags/_dgung lo brgyad par rten dge bsnyen tu mdzad/_yab las byang chub tu thugs bskyed de mdo sgyu sems gsum gtso bor gyur pa'i snga 'gyur bka' ma'i skor la gsan sbyong mthar phyin par gnang /_bsnyen sgrub rtags thon pa mang du mdzad/_slob dpon nor bstan bzang po las 'dul ba mdo sde/_bka' gdams pa'i skor sogs gsan/_dgung lo nyi shu pa nas bzung/_dbu tshad phar phyin gtso bor gyur pa'i gzhung lugs chen po brgya phrag gcig khong du chud par mdzad pas na dge ba'i bshes gnyen mtshan don dang mthun par yongs su grags/_nyer gcig par 'jam dbyangs chos skyong dang tshul khrims dpal sogs las gshin rje gshed dmar sogs kyi smin grol gsan nas bsnyen sgrub mdzad pas 'jam dpal drag po'i zhal dngos su gzigs/_khyad par dgung lo nyer gnyis par yab rje dam pa las snga 'gyur bka' gter gyi zhun thar legs par bcad/_bka' brgyad kyi sgrub pa mdzad pa'i tshe yab kyis dag pa'i gzigs snang khyad par can gyis dbugs dbyung zhing gzengs bstod pa ltar phyis nas mngon du gyur/_dgung lo nyer gsum gyi snga phyir glo bo lo tsA las lam 'bras tshar gnyis gsan/_nyer lnga pa'i tshe bsam 'grub gling gi chos grwar 'jam dbyangs sa paN gyi rnam 'phrul glo bo mkhan chen bsod nams lhun grub mkhan slob las bsnyen par rdzogs pa nas brtsam/_kun spangs gdan gcig pa'i brtul zhugs bzung ste dam pa'i chos 'dul ba'i lag len tshul bzhin phyag tu bstar ba la brten/_dus der 'dul ba 'dzin pa thams cad kyi khyu mchog tu gyur/_gzhan yang mkhan chen de nyid dang gu ge paN chen rnam rgyal dpal bzang /_'jam dbyangs blo gros dpal rnams las sgra dang tshad ma/_gsang sngags gsar ma'i dbang rgyud mang du gsan cing sbyangs pas ma hA paN+Di ta zhes pa'i mtshan gyi cod pan 'phyangs/_drang po gter ston shAkya bzang po las kyang byang gter mang du gsan pas mtshon/_mdor na gsang sngags gsar rnying gi dbang rgyud man ngag gi rgyun bzhugs pa phal cher 'bad pas gsan cing bsnyen sgrub mdzad/_ne pA la'i yul du'ang bsnyen nas bal bod kyi bla ma mang du bsten cing /_gnas 'brel dang thugs dam mdzad pas dag pa'i gzigs snang mtha' yas pa shar/_dgung lo so brgyad pa nas bzung gsar rnying ris med pa'i chos kyi char chen po phabs pa'i skabs/_dbus gtsang gi phyogs su gsar rnying gi chos brgyud nyams pa gso ba'i thugs bskyed 'khrungs te yab dang glo bo'i sde bdag kun la gnang ba zhus shing zang zang lha brag sogs brgyud/_gcung legs ldan rdo rje dang lhan cig tu dbus la byon/_lha ldan sprul pa'i gtsug lag khang mjal zhing lung bstan brnyes pa ltar/_gzhung spre zhing du rdog ston bsod nams bstan 'dzin dang /_gra thang ba'i zhwa lu lo chen las rngog dkyil dang gshed dmar skor sogs gsan/_bsam yas su byon pas chos rgyal khri srong gi bag chags mngon du sad/_bar khang du bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i sgrub chen mdzad cing lho brag gu ru ba sogs rjes su bzung /_phreng so o rgyan chos bzang dang kong chen nam mkha' dpal ldan las bla ma dgongs 'dus gsan/_sbrags yang rdzong dang mchims phur thugs dam mdzad pas lha mang po'i zhal gzigs/_chos dbang gi gdung rabs brgyad pas lho brag tu spyan drangs nas chos rgyun nyams pa gso ba sogs bka' drin chen pos khyad par mdzad/_rje nyid kyis kyang bka' brgyad bde 'dus kho na tshar nyer lnga gsan pa'i phyi ma khungs btsun cing yid brtan nus pa de lho brag dgon dkar du 'gran zla dang bral ba'i grub thob chen po rje'u rigs nam mkha'i rnal 'byor las rnyed pas thugs dgongs yongs su rdzogs/_khyad par zab gter bzhes tshul ni dgung lo zhe drug par bsam yas steng khang gi rnam snang mi bzhi rgyab sprod kyi gsang sgrom nas bka' 'dus phyi ma rig 'dzin yongs 'dus kyi chos skor gsol 'debs le'u bdun ma'i sgrub thabs gter nas bzhes shing phal cher gtan la phabs pa da lta'ang dar rgyas che la kho bos kyang rdzogs par nos/_rig 'dzin legs ldan rjes mtshams sbyar nas 'bri gung rin chen phun tshogs gdan drangs te dpon slob gsum kas bsam yas kyi rab gnas bskyar bas bod khams phan bde'i rtsa lag chen por gyur/_des mtshon dbus phyogs su bstan 'gro'i don mtha' yas pa mdzad pa'i mthar/_dgung lo nga drug par 'on smon thang nas zangs mdog dpal gyi ri bo chen por gshegs so/_/spyir skyes bu dam pa 'di mkhas btsun grub gsum gyi rnam thar bsam gyis mi khyab pa'i tshul rje rang gi zhal gsung rnam thar tshigs bcad mar gsal bas 'dir mdor bsdus tsam bkod pa yin no/_/gzhan yang tshig nyung la don shin tu mang ba sdom gsum rnam par nges pa'i bstan bcos mdzad pa gcig pu'i bka' drin kyang bsam gyis mi khyab pas deng sang gi bar du snga 'gyur gyi bstan 'dzin rnams kyi mgrin pa'i rgyan du gyur pas mtshon/_dngos dang brgyud pa'i sgo nas snga 'gyur bka' gter gyi bstan pa gsal ba'i shing rta chen por yongs su grags pa'ang don dang ldan pa nyid do/_/sku'i skye ba de ma thag pa ni byang bdag bkra shis stobs rgyal te rnam thar 'og tu 'byung ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Namkhai Nyingpo.jpg

Namkhai Nyingpo
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་   •   Nam mkha'i snying po
Name in the Tertön Gyatsa: དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 375-378
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ནི། རུས་གནུབས། འཁྲུངས་ཡུལ་གཉལ་སྨད་ཉང་དཀར་མདའ་ཤམ་བུར་འཁྲུངས། མཁན་པོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། རྟེན་དགེ་སློང་། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དབང་བསྐུར་དུས་མེ་ཏོག་ཡང་དག་ཐུགས་ལ་ཕོག་པས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརྙེས་ཏེ་ཉི་ཟེར་ལས་གཤེགས་བཞུད་མཛད། ལོ་ཙཱ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བྱོན། སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་སོགས་པཎ་གྲུབ་མང་པོ་དང་མཇལ། དབང་དང་གདམས་པ་མང་པོ་གསན་ནས་བོད་དུ་བྱོན། བོན་བློན་རྣམས་ཀྱི་ཕྲ་མས། རེ་ཞིག་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་བྱོན། སྐབས་ཤིག་འཁྲུངས་ཡུལ་གྱི་ཉེ་འཁོར། བྲག་དམར་ཞེས་བྱ་བའི་ཕུག་པར་བཞུགས་པ་ན། གཅུང་པོ་འཇིག་རྟེན་འཛིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། ཞིང་ལ་འདེབས་རྒྱུའི་ས་བོན་མེད་དེ། སློབ་དཔོན་ལ་ཞུ་བར་ཕྱིན་པས། ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ས་བོན་མེད་ན། ང་རི་ཁྲོད་འགྲིམ་པ་ལ་ས་བོན་གང་ལས་འོང་། འོན་ཀྱང་འདི་གཏོར་ལ་སོ་ནམས་བྱེད་པ་བཞིན་གྱིས། མི་ལ་ངོ་ཚ་གསུངས་ནས་རྡེའུ་ཕད་བུ་གང་གནང་བ་དེ། གཅུང་པོས་ཀྱང་བཀའ་བཞིན་བྱས་པས། ཡུལ་མི་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ལོ་ཐོག་སྐྱེས། ཡང་ལན་གཅིག་གནས་དེ་ནས། གཉལ་སྨད་ཀྱི་དགེ་རིའི་རྩེར་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནས་བྱོན་པ་ན། ལམ་དུ་ཕྱག་ཕྲེང་ཟག་པ། ཉང་སྨད་མཁར་ཐང་དཀྱིལ་དུ་ལྷུང་བ། ནམ་མཁའ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་བླངས་པས། ས་ལ་ཕྱག་སོར་ལྔའི་རྗེས་བྱུང་བར་མེ་ཏོག་ལྔ་སྐྱེས། དེ་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་དང་། འབྱུང་བ་བཞིའི་ལྷ་མོས་མཆོད་རྟེན་ལྔ་བཞེངས་པ་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། དགྱེ་རི་སྤྱང་དམར་ཕུག་པར་བཞུགས་སྐབས། དགྱེ་རིའི་འདབ་དེས་སྤེ་དྲིལ་གྱི་གཞོན་པ་མང་པོས་བཟའ་བཅའ་སྣ་ཚོགས་ཁྱེར་ནས་རི་བལྟས་ལ་ཕྱིན་པ་ན། དགེ་སློང་དང་མཇལ། ཁོང་ཚོས་ཚོགས་འཁོར་ཞུས་པས། འགྲོ་ཁར་བྱིན་རླབས་ཡིན་གསུངས་ནས། མི་རེ་ལ་རྡེའུ་དམར་པོ་འགའ་རེ་གནང་བས། ཕལ་ཆེར་གྱིས་ཕོས། གཅིག་གིས་མདའ་དོང་དུ་བླུགས་ནས་འོངས། ཕྱིས་མདའ་བཏོན་པ་ན་གཡུ་ཐོན། སྔར་སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡེའུ་གནང་བ་དེ་དངོས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས། གཞན་ཚོ་ལ་བཤད་པས། རྡེའུ་ཕོས་པར་འགྱོད་ནས། སླར་སློབ་དཔོན་ལ་དངོས་གྲུབ་ཞུ་བར་ཕྱིན་པས། ཕུག་པའི་ནང་ན་སློབ་དཔོན་ནི་མེད་པར་སྤྱང་ཀི་དམར་པོ་ཞིག་མཐོང་བས། སྤྱང་དམར་ཕུག་པར་གྲགས། སྔར་གྱི་གཡུ་དེ་རྣམས་ལ་ཐོད་པ་དྲུག་དམར། རྩད་པོ་བརྒྱད་དཀར། སྐར་མ་མིག་བཞི་སོགས་གཡུ་མིང་ཅན་འགའ་བྱུང་བར་གྲགས། ཡང་ལོ་རྒྱུས་གཞན་ཞིག་ཏུ། སློབ་དཔོན་ལ་ནང་རེ་བཞིན་བུད་མེད་ཞིག་གིས་ཞོ་རྫིའུ་རེ་ཕུལ་བས་སྐབས་ཤིག་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཞོ་སྣོད་རྡེ་འུས་བཀང་ནས་གནང་བས་མོས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་ཁྱིམ་དུ་ཁྱེར་ཏེ་ཞག་འགའ་ཞིག་ནས་བལྟས་པ་རྡེའུ་ཐམས་ཅད་གཡུ་རུ་སོང་འདུག་ཟེར་བའང་སྣང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་ལ་སོགས་པར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡི་དམ་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་ནས། ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་མང་པོ་བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཕྱིས་སུ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་སོགས་གཏེར་སྟོན་ཅི་རིགས་པར་བྱོན། གསང་ཡུམ་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་པ་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་པདྨ་གླིང་པའི་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོར་གསལ།
dge slong nam mkha'i snying po ni/_rus gnubs/_'khrungs yul gnyal smad nyang dkar mda' sham bur 'khrungs/_mkhan po las rab tu byung /_rten dge slong /_slob dpon chen pos dbang bskur dus me tog yang dag thugs la phog pas grub pa'i mtshan ma brnyes te nyi zer las gshegs bzhud mdzad/_lo tsA legs par sbyangs nas rgya gar la byon/_slob dpon hU~M ka ra sogs paN grub mang po dang mjal/_dbang dang gdams pa mang po gsan nas bod du byon/_bon blon rnams kyi phra mas/_re zhig lho brag mkhar chur byon/_skabs shig 'khrungs yul gyi nye 'khor/_brag dmar zhes bya ba'i phug par bzhugs pa na/_gcung po 'jig rten 'dzin pa zhig yod pa de/_zhing la 'debs rgyu'i sa bon med de/_slob dpon la zhu bar phyin pas/_khyod 'jig rten pa la sa bon med na/_nga ri khrod 'grim pa la sa bon gang las 'ong /_'on kyang 'di gtor la so nams byed pa bzhin gyis/_mi la ngo tsha gsungs nas rde'u phad bu gang gnang ba de/_gcung pos kyang bka' bzhin byas pas/_yul mi gzhan las lhag pa'i lo thog skyes/_yang lan gcig gnas de nas/_gnyal smad kyi dge ri'i rtser nam mkha' la 'phur nas byon pa na/_lam du phyag phreng zag pa/_nyang smad mkhar thang dkyil du lhung ba/_nam mkha' nas rdzu 'phrul gyi phyag brkyangs nas blangs pas/_sa la phyag sor lnga'i rjes byung bar me tog lnga skyes/_de la mkha' 'gro sde lnga dang /_'byung ba bzhi'i lha mos mchod rten lnga bzhengs pa da lta yang yod/_dgye ri spyang dmar phug par bzhugs skabs/_dgye ri'i 'dab des spe dril gyi gzhon pa mang pos bza' bca' sna tshogs khyer nas ri bltas la phyin pa na/_dge slong dang mjal/_khong tshos tshogs 'khor zhus pas/_'gro khar byin rlabs yin gsungs nas/_mi re la rde'u dmar po 'ga' re gnang bas/_phal cher gyis phos/_gcig gis mda' dong du blugs nas 'ongs/_phyis mda' bton pa na g.yu thon/_sngar slob dpon gyis rde'u gnang ba de dngos grub yin par shes nas/_gzhan tsho la bshad pas/_rde'u phos par 'gyod nas/_slar slob dpon la dngos grub zhu bar phyin pas/_phug pa'i nang na slob dpon ni med par spyang ki dmar po zhig mthong bas/_spyang dmar phug par grags/_sngar gyi g.yu de rnams la thod pa drug dmar/_rtsad po brgyad dkar/_skar ma mig bzhi sogs g.yu ming can 'ga' byung bar grags/_yang lo rgyus gzhan zhig tu/_slob dpon la nang re bzhin bud med zhig gis zho rdzi'u re phul bas skabs shig slob dpon gyis zho snod rde 'us bkang nas gnang bas mos kyang dngos grub yin par shes nas khyim du khyer te zhag 'ga' zhig nas bltas pa rde'u thams cad g.yu ru song 'dug zer ba'ang snang /_lho brag mkhar chur dpal gyi phug ring la sogs par sgrub pa mdzad pas yi dam mang po'i zhal gzigs shing /_phyag rgya chen po'i rig 'dzin brnyes nas/_lus ma spangs par mkha' spyod du gshegs/_'di'i rnam 'phrul mang po byang chub gling pa dpal gyi rgyal mtshan dang /_phyis su rig 'dzin tshe dbang nor bu sogs gter ston ci rigs par byon/_gsang yum mkha' spyod grub pa shel dkar rdo rje mtsho'i rnam thar rgyas pa pad+ma gling pa'i bla ma nor bu rgya mtshor gsal
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Ngapö Pema Gyepa
ང་ཕོད་པདྨ་དགྱེས་པ་   •   Nga phod pad+ma dgyes pa
Name in the Tertön Gyatsa: ང་ཕོད་དགེ་རྒན་པདྨ་དགྱེས་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 736-736

།རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་དགེ་སྦྱོང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་ང་ཕོད་དགེ་རྒན་པདྨ་དགྱེས་པ་ཞེས། རྗེ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་མང་དུ་ཐོས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་དེ་ལའང་དག་སྣང་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་པ་ལས་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། འདི་དང་དུས་མཉམ་ཙམ་དུ་མང་ཐོས་ཚེ་དབང་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གཏེར་ཆེན་ཡབ་སྲས་དང་རིག་འཛིན་པད་ཕྲིན་སོགས་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་དེ་ལའང་དག་སྣང་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་སྐོར་ཚིག་དོན་ངོ་མཚར་ཅན་བཞུགས་པ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་ལ་གནང་བའི་རྒྱུན་ཕྱིས་ཀྱི་བར་ཡོད་པར་སྣང་།
rig 'dzin gter bdag gling pa dang thugs rgyud gcig pa'i dge sbyong blo gsal rgya mtsho'i yang srid de ma thag pa nga phod dge rgan pad+ma dgyes pa zhes/_rje rin chen rnam rgyal sogs kyi thugs sras mang du thos pa'i mthar phyin cing mdo sngags rig gnas dang bcas pa la mkhas pa dang /_rdo rje theg pa'i lam las dngos grub brnyes pa de la'ang dag snang bla sgrub kyi skor bzhugs pa las rtsa ba'i dbang bskur tsam kho bos kyang nos/_'di dang dus mnyam tsam du mang thos tshe dbang mi 'gyur rdo rje zhes gter chen yab sras dang rig 'dzin pad phrin sogs kyi thugs sras mkhas grub chen po de la'ang dag snang bde mchog 'khor lo'i skor tshig don ngo mtshar can bzhugs pa bstan 'dzin ye shes lhun grub sogs la gnang ba'i rgyun phyis kyi bar yod par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Ngaki Wangpo
ངག་གི་དབང་པོ་   •   Ngag gi dbang po
Name in the Tertön Gyatsa: རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 598-599
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོ་ནི། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་རྗེའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། ཡབ་བྱང་བདག་དབང་པོའི་སྡེ་དང་། ཡུམ་ཟ་ཧོར་གྱི་གདུང་ལས་ལྷ་ལྕམ་ཡིད་བཞིན་དབང་མོའི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། འབྲི་གུང་པ་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་ངག་དབང་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོར་གསོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛད། ཡབ་རྗེ་ལས་ཆོས་བཀའ་བུམ་པ་གང་བྱོར་གསན་པས་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་བཞུགས། ཤེལ་བྲག་སོགས་གནས་ཆེན་མང་པོར་ཐུགས་དམ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛད་པས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་ཞལ་གཟིགས། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་བྲན་དུ་འཁོལ། བསམ་ཡས་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོའང་སྤ་བཀང་པས་མཚོན་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ། མངོན་པར་ཤེས་པའང་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངའ། སྐུ་ཆུང་དུས་ཡབ་ཀྱི་ཞབས་ཕྱིར་ལན་གཅིག་དང་རྗེས་སུ་རྗེ་ཉིད་སྟོན་འཁོར་རྣམས་ལན་གཅིག་བཅས་ལན་གཉིས་ལ་རྒྱ་ཧ་ཀ་ལིང་ཙེ་ཡན་ཆད་དུ་ཞབས་བཀོད་ནས་འགྲོ་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཛད། གདན་སའི་མཐིལ་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ཆགས་ཏེ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་གོང་འཕེལ་དུ་རྒྱས། མཐར་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལ་གདན་ས་གནང་ནས་ས་ཡོས་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་བསྙུན་མངོན་གྱུར་མེད་པར་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། གདུང་བཞུ་བའི་དུས་འཇའ་འོད་དཀར་པོ་འཁྱིལ་ཞིང་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཁྲུང་ཁྲུང་གི་སྒོ་ང་ཙམ་གྱི་ཆར་བབས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་བྱུང་། གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་སྤྱི་དང་གདུང་རྟེན་བཞེངས་པ། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་སྲས་གླིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ངོས་འཛིན་སོགས་རིག་འཛིན་ཡོལ་མོ་བ་ཆེན་པོས་མཛད། འདི་ཉིད་ཟབ་གཏེར་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་ངེས་ནའང་ཤ་གཟུགས་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་གཏེར་འབྱུང་ལས། ཉིད་ཀྱིས་ཟབ་གཏེར་འགའ་རེ་བཞེས་ནའང་ཐུགས་བབས་དཀྱེལ་ཆེ་བས་མངོན་པར་མི་མཛད། ཅེས་སྣང་བ་ལྟར་པདྨ་བཀའ་ཐང་ལས། རེས་འགའ་མི་འབྱིན་གཏེར་རྙིང་བསྟན་པ་སྐྱོང༔ ཞེས་པ་ཕྱག་ལེན་དུ་བཏབ་སྟེ་ཡབ་ཆོས་གཏེར་རྙིང་གི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བ་ལ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བས་གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་གཅིག་པུར་གྱུར་ཏོ།
rig 'dzin ngag gi dbang po ni/_rig 'dzin chen po legs ldan rje'i sku'i skye ba de ma thag pa ste/_yab byang bdag dbang po'i sde dang /_yum za hor gyi gdung las lha lcam yid bzhin dbang mo'i sras su lcags pho 'brug gi lo la ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te sku bltams/_'bri gung pa chos rgyal phun tshogs la gtsug phud phul bas mtshan ngag dbang rig 'dzin rdo rje chos rgyal bstan pa'i rgyal mtshan dpal bzang por gsol/_byang chub sems kyis thugs rgyud smin par mdzad/_yab rje las chos bka' bum pa gang byor gsan pas rnying ma bka' gter gyi chos kyi rgya mtsho chen por gyur/_rten sdom pa gsum ldan sngags 'chang rdo rje 'dzin pa chen po'i rnam par bzhugs/_shel brag sogs gnas chen mang por thugs dam bsnyen sgrub rtse gcig tu mdzad pas lhag pa'i lha du ma zhal gzigs/_rdo rje'i chos srung rnams bran du 'khol/_bsam yas chos skyong chen po'ang spa bkang pas mtshon mthu stobs nus pa 'gran zla dang bral/_mngon par shes pa'ang rgya chen po mnga'/_sku chung dus yab kyi zhabs phyir lan gcig dang rjes su rje nyid ston 'khor rnams lan gcig bcas lan gnyis la rgya ha ka ling tse yan chad du zhabs bkod nas 'gro don rlabs po che mdzad/_gdan sa'i mthil thub bstan rdo rje brag tu gtan chags te 'khor lo gsum gyi mdzad pa gong 'phel du rgyas/_mthar thugs sras kyi thu bo yol mo sprul sku bstan 'dzin nor bu la gdan sa gnang nas sa yos nag pa zla ba'i tshes bcu'i nyin bsnyun mngon gyur med par gzugs sku'i bkod pa chos dbyings su bsdus/_gdung bzhu ba'i dus 'ja' 'od dkar po 'khyil zhing me tog dkar po khrung khrung gi sgo nga tsam gyi char babs pa sogs ngo mtshar ba'i ltas du ma byung /_gshegs rjes kyi bya ba spyi dang gdung rten bzhengs pa/_sprul pa'i sku pad+ma phrin las rnam sras gling du sku 'khrungs pa'i ngos 'dzin sogs rig 'dzin yol mo ba chen pos mdzad/_'di nyid zab gter gyi 'khor los sgyur bar nges na'ang sha gzugs pa bkra shis rnam rgyal gyi gter 'byung las/_nyid kyis zab gter 'ga' re bzhes na'ang thugs babs dkyel che bas mngon par mi mdzad/_ces snang ba ltar pad+ma bka' thang las/_res 'ga' mi 'byin gter rnying bstan pa skyong:_zhes pa phyag len du btab ste yab chos gter rnying gi bstan pa 'dzin skyong spel ba la 'gran zla dang bral bas gsang sngags rnying ma'i bstan pa'i srog shing gcig pur gyur to
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyangpo Chokden Dorje
ཉང་པོ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་   •   Nyang po mchog ldan rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: ཉང་པོ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 574-575

ཨ་ཙ་ར་ས་ལེ་དང་དེའི་སྐྱེ་བ་ཆོས་བློ་མགོན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ནི། རྒྱ་ཤོད་ལ་གོང་ཞེས་པར་ཤིང་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། རྒྱ་སྟོན་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཁྱེན་པ་དང་གྲུབ་རྟགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། བྱར་ཁྲི་དཔོན་གྱིས་མེར་བསྲེགས་ཀྱང་གནོད་མ་ནུས། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལན་མང་དུ་མཇལ་ནས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཉང་པོ་བྲག་དཀར་ལྷ་ཆུ་ནས་རྫོགས་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། གཏེར་སྟོན་འདིའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྟག་ཤམ་པ་དང་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་རྩིས་ཆེར་མཛད་ནས་འཆད་སྤེལ་མཛད་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ན་གསལ་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་པ་ཡིན་ནོ།
a tsa ra sa le dang de'i skye ba chos blo mgon po'i rnam 'phrul mchog ldan rdo rje ni/_rgya shod la gong zhes par shing pho stag gi lo la 'khrungs/_rgya ston blo bzang grags pa las rab tu byung /_mkhyen pa dang grub rtags bsam gyis mi khyab/_byar khri dpon gyis mer bsregs kyang gnod ma nus/_o rgyan chen po lan mang du mjal nas lung bstan pa ltar nyang po brag dkar lha chu nas rdzogs chen rta mgrin snying thig gi chos skor rnams spyan drangs/_gter ston 'di'i chos skor rnams stag sham pa dang chos rje gling pa sogs kyis thugs rtsis cher mdzad nas 'chad spel mdzad tshul rnam thar na gsal zhing kho bos kyang nos pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
RTZ Nyangral.jpg

Nyangral Nyima Özer
ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་   •   Nyang ral nyi ma 'od zer
Name in the Tertön Gyatsa: ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་
Volume 1 Text 6, Pages 427-433
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives
Himalayan Art

ཡུལ་ཆེ་ས་ཡང་འཁྲུགས་པའི་བསྐལ་པ་འབྱུང༔ སྔགས་པས་མཐུ་སྒྲུབ་སྐྱེ་བོས་ཟློག་པ་སློབ༔ མི་བསད་སྟོང་ལ་སྐུ་དང་གསུང་རབ་འཇལ༔ གྲོང་སྟོད་གྲོང་སྨད་འགྲོ་ལ་སྐྱེལ་མ་འཁྲིད༔ སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་མཁོ་མཐིང་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ མངའ་བདག་སྤྲུལ་པ་ཉང་རལ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས། གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་ལ་བྲན་བརྒྱས་བསྐོར༔ ཞེས་ལུང་བསྟན་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ་ཞེས་གྲགས་པའི་དང་པོ་ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཉིད་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བ་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ནི། ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་འཇོད་ས་སེར་དགོན་ཅེས་པར་ཡབ་ཉང་སྟོན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། ཡུམ་པདྨ་བདེ་བ་རྩལ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་གཉིས་པའི་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་ལོར་སྐུ་བལྟམས། སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་ཡ་མཚན་པའི་རྟགས་མཐའ་ཡས། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་མཇལ་བའི་དག་སྣང་མང་པོ་ཤར་ཅིང་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་ཉམས་འུར། ཁྱད་པར་ནུབ་གཅིག་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྟ་དཀར་ལ་ཆིབས་ཤིང་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིས་ཆིབས་ཀྱི་ཞབས་བཏེགས་པ་ཞིག་མཇལ་ཏེ་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བཞི་བསྐུར་བས། གནམ་རལ་བའམ། ས་གཡོ་བའམ། རི་འགུལ་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་གསུམ་ཤར་བ་ལ་བརྟེན་སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་མཛད་པས་མི་ཀུན་གྱིས་སྨྱོན་པར་འཛིན་པ་བྱུང་། ཡབ་ལས་རྟ་མགྲིན་གྱི་དབང་གསན་ཅིང་འཇོད་ཕུ་གངས་རར་བསྒྲུབས་པས་ལྷའི་ཞལ་གཟིགས། ཟངས་ཀྱི་ཕུར་པས་རྟ་སྐད་འཚེར། བྲག་ལ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བཞག །མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སྨྲ་བོ་ཅོག་གི་བྲག་རྩར་ཕེབས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོས་མཚན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དུ་གསོལ་བ་ལྟར་ཕྱིན་ཆད་དེ་ལྟར་གྲགས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་རྣལ་འབྱོར་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་གནད་ཡིག་རྣམས་གནང་ཞིང་བསླབ་བྱ་མཛད་པ་དང་། གྲ་པ་མངོན་ཤེས་དང་། ར་ཤག་གཏེར་སྟོན་གྱི་ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལྟར་གཏེར་གནས་བྲག་སྲིན་མོ་སྦར་རྗེས་ཀྱི་རྩ་བར་ཕེབས། དེར་ཞག་བཞུགས་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཉིན་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་བུད་མེད་གཅིག་གིས་དྲེའུ་དཀར་པོ་ལ་རྒྱའི་སྒྲོམ་གཉིས་བཀལ་ནས་བྱུང་བའི་ནང་ནས་སྟག་སྒྲོམ་གཅིག་བཏོན་ཏེ་ཕུལ། གཏེར་སྒོ་ཡང་རྙེད་ནས་ཟངས་སྒྲོམ། རྫ་བུམ། སྐུ་རྟེན། དམ་རྫས། ནོར་སྣ་སོགས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཟངས་སྒྲོམ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་གུ་རུ་ཞི་དྲག །རྫ་བུམ་ལས་མགོན་པོ་དང་ངན་སྔགས་ཀྱི་སྐོར། སྟག་སྒྲོམ་ལས་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་མང་པོ་བྱོན། དེ་རྗེས་ཚོང་པ་ཞིག་གི་ལག་ནས་ལྷའི་མཛུབ་མོ་ཆག་པ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་སོན་པའི་ནང་ནས་ཁ་བྱང་བྱུང་བ་ལྟར་མཁོ་མཐིང་རྣམ་སྣང་གི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་གཏེར་སྒྲོམ་སྨུག་པོ་དང་སྐྱ་བོ་གཉིས་བཏོན་པའི་སྒྲོམ་སྨུག་ནང་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྣམས་་་་་དང། སྒྲོམ་སྐྱའི་ནང་ནས་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། དམ་རྫས་སོགས་མང་པོ་བྱོན། གཞན་ཡང་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ། གནམ་སྐས་ཅན་གྱི་སྲིན་བྱ་བྲག །དབེན་གནས་བྲག་རི་ལྷ་ཁང་ལ་སོགས་པ་ནས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། ཡབ་ཉང་སྟོན་ཆེན་པོ། རྒྱ་སྨྱོན་པ་དོན་ལྡན། ཞིག་པོ་ཉི་མ་སེང་གེ །མལ་ཀ་བ་ཅན་པ། སྟོན་པ་ཁ་ཆེ་སོགས་བླ་མ་མང་དུ་བསྟེན་ནས་སྔགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གསན་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་ལོ་གསུམ་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་པདྨ་དང་དངོས་སུ་མཇལ་ཞིང་གསུང་གི་གནང་བ་མང་པོ་ཐོབ། མུ་ཏིག་ཤེལ་གྱི་སྤ་གོང་དུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཉམས་བཞེས་མཛད་སྐབས་མཚོ་རྒྱལ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་མཁའ་འགྲོའི་ཞུས་ལན་བརྒྱ་རྩའི་དཔེ་གནང་། དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་དུ་ཁྲིད་ནས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་བཅས་པས་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་དབང་སོ་སོར་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྫོགས་པར་མཛད། མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཇོ་འབུམ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པ་ལ་སྲས་འགྲོ་མགོན་ནམ་མཁའ་འོད་ཟེར་དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བ་གཉིས་འཁྲུངས། གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་ཕེབ་པ་ལ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཡོད་ཚུལ་ཞུས་པས། ཁོང་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རྫོང་འཕྲང་བཀའ་མ་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་པས། དེའང་གསན་ནས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་མཛད། གྲུབ་ཐོབ་པས་ལྷ་ས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་བཏོན་པའང་བདག་པོ་ཁྱེད་རང་ཡིན་གསུངས་ནས་གནང་། སྨན་སྒྲུབ་མཛད་སྐབས་སྨན་གྱི་ལྷ་མོས་ཨ་རུ་ར་རློན་པ་ལོ་མ་དང་བཅས་པ་དངོས་སུ་ཕུལ། སྐྱིལ་ཀྲུང་མ་ཞིག་པར་ནམ་མཁར་བྱོན་པ་དང་། ཞབས་ས་ལ་མི་རེག་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན། སྒོམ་སྒྲུབ་དང་འཆད་སྤེལ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བས་སྐུ་ཚེ་འཁྱོངས་པར་མཛད། ཕྱིས་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་སོང་བས་བསྟན་པ་ལ་ཕྱག་རྗེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དགུང་ལོ་རེ་དགུ་པ་ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མཚན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཁྱད་པར་ཐུགས་ཀ་ནས་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་ཞིག་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པར་བསྟན་ཏེ་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས། སླར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་གསུམ་གཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན། ཆགས་ལོ་ཙཱ་བས་གདུང་བཞུས་པས་མེ་སྦར་མ་ནུས། སླར་ཞུགས་རང་འབར་དུ་གྱུར་ཏེ་གདུང་ཁང་ན་ཁྱེའུ་གཞོན་ནུ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཧ་རི་ནི་སའི་སྒྲ་སྒྲོག་པ་སོགས་ཀུན་གྱིས་མཐོང་བའི་རྟགས་མཚན་མང་པོ་དང་རྟེན་དང་རིང་བསྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་དུ་བྱོན། སྐུ་འདད་ཀྱི་དགོངས་རྫོགས་དངོས་གཞིར་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་འཁོར་བཅས་གདན་དྲངས། གསེར་གྱི་འབུལ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོས་ཐུགས་མཉེས་པར་མཛད། སྲས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བསྒྲུབ་པར་མཛད་པར་ཞུས་པས་ཁྱེད་ཡབ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོར་འདུག་པས་ཁོ་བོས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གདུང་རྒྱུན་གཅོད་མི་ནུས། རྟེན་འདི་ཀས་འགྲོ་དོན་ཆེ་གསུངས་ནས་མ་གནང་། ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་ཀར་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྩལ་པས། སྔོན་ནས་རྩོད་བྲལ་ཚད་ཐུབ་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་མ་ཟད། གསར་མའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལོག་རྟོག་གི་དྲི་མ་སངས་ཏེ་གངས་ཅན་ན་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པར་གྱུར་ཏོ། །སློབ་མའི་གཙོ་བོ་སྲས་འགྲོ་མགོན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བ་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་གཏད་པའི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་སྲས་འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ། དེ་སྲས་ཕྱག་རྡོར་སྤྲུལ་པ་བདུད་འདུལ་ཏེ་ལུང་ནས་བསྔགས་པའི་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནས་རིམ་པར་བྱོན་པའི་སྲས་རྒྱུད་དང་། གཉོས་གྲགས་རྒྱལ། ཞིག་པོ་བདུད་རྩི། སྨན་ལུང་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སོགས་བཀའ་བབས་ཀྱི་བུ་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སློབ་རྒྱུད་ཀྱིས་བོད་ཡུལ་མཐའ་དབུས་ཀུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ད་ལྟའི་བར་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འཕེལ་ལོ། །གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པར་བརྗོད་པར་འོས་ཀྱང་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་རྣམ་ཐར་གཏེར་འབྱུང་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞུགས་ཤིང་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་འབུམ་གྱི་དཀར་ཆག་ལེའུ་ཚན་དག་ཏུ་གསལ་བས་འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་ཏེ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་དེང་སང་རྒྱུན་བཞུགས་པ། རྣམ་ཐར་ཟངས་གླིང་མ། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་དང་རྒྱལ་པོ་ལུགས། རྒྱལ་རྒྱམ་ལྷ་ལྔ། བཀའ་བརྒྱད་བདེ་འདུས། མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོ་དང་ཁྲོས་ནག །གཏེར་མགོན་ཕྱག་བཞི་པ་གཡུལ་མདོས་བཅས། བསྟན་སྲུང་དུར་ཁྲོད་མ་མོ་སོགས་ཁོ་བོས་ཀྱང་འབད་པས་བཙལ་ཏེ་དབང་ལུང་རྒྱས་པར་ཐོས་ཤིང་། བཀའ་བརྒྱད་གཞུང་པོད་དགུ་སོགས་གསར་བཞེངས། བསྙེན་པ་དང་སྒྲུབ་ཆེན་ལན་མང་གིས་མཚོན་སྲི་ཞུ་ཅུང་ཟད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།
yul che sa yang 'khrugs pa'i bskal pa 'byung:_sngags pas mthu sgrub skye bos zlog pa slob:_mi bsad stong la sku dang gsung rab 'jal:_grong stod grong smad 'gro la skyel ma 'khrid:_srin mo sbar rjes mkho mthing gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_mnga' bdag sprul pa nyang ral zhes bya 'byung:_zhes pa ni/_slob dpon chen pos/_gter ston rgyal po lnga la bran brgyas bskor:_zhes lung bstan pa'i gter ston rgyal po lnga dang mchog gi sprul sku rnam gsum zhes grags pa'i dang po chos rgyal tshangs pa lha'i me tog nyid bsam bzhin srid pa nye bar bzung ba nyang ral nyi ma 'od zer ni/_lho brag gtam shul gyi bye brag 'jod sa ser dgon ces par yab nyang ston chos kyi 'khor lo dang /_yum pad+ma bde ba rtsal gnyis kyi sras su rab byung gnyis pa'i shing pho 'brug lor sku bltams/_sku chung ngu nas ya mtshan pa'i rtags mtha' yas/_dgung lo brgyad par bcom ldan 'das shAkya'i dbang po/_thugs rje chen po/_gu ru rin po che sogs mjal ba'i dag snang mang po shar cing zla ba gcig tu nyams 'ur/_khyad par nub gcig gu ru rin po che rta dkar la chibs shing mkha' 'gro sde bzhis chibs kyi zhabs btegs pa zhig mjal te bum pa'i bdud rtsis dbang bzhi bskur bas/_gnam ral ba'am/_sa g.yo ba'am/_ri 'gul ba lta bu'i nyams gsum shar ba la brten spyod pa sna tshogs mdzad pas mi kun gyis smyon par 'dzin pa byung /_yab las rta mgrin gyi dbang gsan cing 'jod phu gangs rar bsgrubs pas lha'i zhal gzigs/_zangs kyi phur pas rta skad 'tsher/_brag la phyag zhabs kyi rjes bzhag_/mkha' 'gros lung bstan pa ltar smra bo cog gi brag rtsar phebs pas ye shes kyi mkha' 'gros mtshan nyi ma 'od zer du gsol ba ltar phyin chad de ltar grags/_gu ru rin po ches rnal 'byor pa dbang phyug rdo rje bya bar sprul nas kha byang yang byang gnad yig rnams gnang zhing bslab bya mdzad pa dang /_gra pa mngon shes dang /_ra shag gter ston gyi kha byang yang byang phyag tu son pa ltar gter gnas brag srin mo sbar rjes kyi rtsa bar phebs/_der zhag bzhugs mdzad pa'i phyir nyin mtsho rgyal gyi sprul pa bud med gcig gis dre'u dkar po la rgya'i sgrom gnyis bkal nas byung ba'i nang nas stag sgrom gcig bton te phul/_gter sgo yang rnyed nas zangs sgrom/_rdza bum/_sku rten/_dam rdzas/_nor sna sogs mang du spyan drangs pa'i zangs sgrom las thugs rje chen po dang gu ru zhi drag_/rdza bum las mgon po dang ngan sngags kyi skor/_stag sgrom las mkha' 'gro'i chos skor mang po byon/_de rjes tshong pa zhig gi lag nas lha'i mdzub mo chag pa zhig phyag tu son pa'i nang nas kha byang byung ba ltar mkho mthing rnam snang gi sku rgyab nas gter sgrom smug po dang skya bo gnyis bton pa'i sgrom smug nang nas bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i rgyud lung man ngag rnams dang/_sgrom skya'i nang nas rta mgrin gyi sku gsung thugs rten/_dam rdzas sogs mang po byon/_gzhan yang bsam yas mchims phu/_gnam skas can gyi srin bya brag_/dben gnas brag ri lha khang la sogs pa nas kyang gter kha mang po spyan drangs/_yab nyang ston chen po/_rgya smyon pa don ldan/_zhig po nyi ma seng ge_/mal ka ba can pa/_ston pa kha che sogs bla ma mang du bsten nas sngags dang mtshan nyid kyi gsan pa rgya cher mdzad/_bla ma sku gsum 'dus pa'i sgrub pa lo gsum mdzad pas slob dpon pad+ma dang dngos su mjal zhing gsung gi gnang ba mang po thob/_mu tig shel gyi spa gong du bla ma'i thugs sgrub nyams bzhes mdzad skabs mtsho rgyal dngos su byon nas mkha' 'gro'i zhus lan brgya rtsa'i dpe gnang /_dur khrod bsil ba'i tshal du khrid nas slob dpon rin po che bka' babs rig 'dzin brgyad dang bcas pas bka' brgyad spyi dang bye brag gi dbang so sor bskur zhing rgyud dang man ngag rdzogs par mdzad/_mtsho rgyal gyi rnam 'phrul jo 'bum ma khab tu bzhes pa la sras 'gro mgon nam mkha' 'od zer dang /_spyan ras gzigs kyi rnam 'phrul nam mkha' dpal ba gnyis 'khrungs/_grub thob dngos grub pheb pa la bka' brgyad kyi gter kha yod tshul zhus pas/_khong la de dang 'brel ba'i rdzong 'phrang bka' ma yod tshul gsungs pas/_de'ang gsan nas bka' gter chu bo gcig 'dres mdzad/_grub thob pas lha sa nas thugs rje chen po'i chos skor shog dril lnga bton pa'ang bdag po khyed rang yin gsungs nas gnang /_sman sgrub mdzad skabs sman gyi lha mos a ru ra rlon pa lo ma dang bcas pa dngos su phul/_skyil krung ma zhig par nam mkhar byon pa dang /_zhabs sa la mi reg pa sogs rdzu 'phrul mtha' yas pa bstan/_sgom sgrub dang 'chad spel zung du 'brel bas sku tshe 'khyongs par mdzad/_phyis phrin las nam mkha' dang mnyam par song bas bstan pa la phyag rjes bsam gyis mi khyab/_dgung lo re dgu pa shing pho byi ba'i lo la ngo mtshar ba'i ltas mtshan rgya chen po dang khyad par thugs ka nas hrIHyig dkar po zhig bde ba can du gshegs par bstan te sku'i bkod pa bsdus/_slar sku gsung thugs kyi sprul pa gsum gcig car 'byung bar lung bstan/_chags lo tsA bas gdung bzhus pas me sbar ma nus/_slar zhugs rang 'bar du gyur te gdung khang na khye'u gzhon nu mkha' 'gro'i 'khor dang bcas pas ha ri ni sa'i sgra sgrog pa sogs kun gyis mthong ba'i rtags mtshan mang po dang rten dang ring bsrel khyad par can mang du byon/_sku 'dad kyi dgongs rdzogs dngos gzhir paN chen shAkya shrI 'khor bcas gdan drangs/_gser gyi 'bul ba rgya chen pos thugs mnyes par mdzad/_sras kyis rab byung bsgrub par mdzad par zhus pas khyed yab sras byang chub sems dpa' chen por 'dug pas kho bos byang chub sems dpa'i gdung rgyun gcod mi nus/_rten 'di kas 'gro don che gsungs nas ma gnang /_chos dang gang zag gnyis kar bsngags brjod rgya chen po bstsal pas/_sngon nas rtsod bral tshad thub kyi gter ston chen por yongs su grags par ma zad/_gsar ma'i phyogs rnams kyis kyang log rtog gi dri ma sangs te gangs can na nyi zla ltar yongs su grags par gyur to/_/slob ma'i gtso bo sras 'gro mgon nam mkha' dpal ba smin grol yongs rdzogs kyi bka' babs gtad pa'i bstan pa'i bdag po yin zhing /_'di'i sras 'jam dpal sprul pa blo ldan shes rab/_de sras phyag rdor sprul pa bdud 'dul te lung nas bsngags pa'i rigs gsum sprul pa'i sku nas rim par byon pa'i sras rgyud dang /_gnyos grags rgyal/_zhig po bdud rtsi/_sman lung pa mi bskyod rdo rje sogs bka' babs kyi bu lnga gtso bor gyur pa'i slob rgyud kyis bod yul mtha' dbus kun du chos kyi phrin las da lta'i bar khyab brdal du 'phel lo/_/gter chen 'di nyid kyi rnam thar rgyas par brjod par 'os kyang mnga' bdag yab sras kyi skyes rabs rnam thar gter 'byung sogs rgya cher bzhugs shing snga 'gyur rgyud 'bum gyi dkar chag le'u tshan dag tu gsal bas 'dir yi ges 'jigs te mdor bsdus snying po tsam bkod pa yin la/_zab gter rgya mtsho lta bu las deng sang rgyun bzhugs pa/_rnam thar zangs gling ma/_bla ma zhi drag_/thugs rje chen po 'gro 'dul dang rgyal po lugs/_rgyal rgyam lha lnga/_bka' brgyad bde 'dus/_mkha' 'gro chen mo dang khros nag_/gter mgon phyag bzhi pa g.yul mdos bcas/_bstan srung dur khrod ma mo sogs kho bos kyang 'bad pas btsal te dbang lung rgyas par thos shing /_bka' brgyad gzhung pod dgu sogs gsar bzhengs/_bsnyen pa dang sgrub chen lan mang gis mtshon sri zhu cung zad grub pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyima Drakpa
ཉི་མ་གྲགས་པ་   •   Nyi ma grags pa
Name in the Tertön Gyatsa: དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་གྲགས་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 452-453

མི་ལ་ལུས་ཆས་ཡ་མ་ཟུང་དུ་འོང༔ བསྟན་པའི་ཆོས་ཀྱང་ཡ་མ་ཟུང་དུ་འགྲོ༔ དགེ་རྒྱས་བྲིས་པའི་རི་མོ་ཤུལ་རྗེས་འོང༔ ཁམས་ཀྱི་སྲིན་མོ་རྫོང་གསུམ་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཁམས་པ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱི་མིང་ཅན་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་ཁམས་སྟོད་དྭགས་པོ་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་གྲགས་པ་ནི། ཁམས་ཡུལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། ལྷ་ལུང་དཔལ་རྡོར་གྱི་སྐྱེ་མཐར་གསལ། ཁམས་ཀྱི་སྲིན་མོ་རྫོང་ཞེས་བྱ་བ་ཁམས་དྭགས་པོའི་ཡུལ་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རིའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྦས་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་བགྲོད་དཀའ་བ་སྲིན་པོ་སྲིན་མོ་རྡོ་རྗེ་རྫོང་གསུམ་དུ་གྲགས་པ་ཞིག་ཡོད་ཚུལ་དུང་མཚོ་རས་པའི་རྣམ་ཐར་དུའང་གསལ་བ་ལྟར་གནས་དེ་ཉིད་ནས་གཤིན་རྗེ་ཟླ་གསང་རོལ་པ་དང་། ལས་གཤིན་སྤྲེལ་སླག་ཅན། དྲག་སྔགས་སྐོར་བདུན་སོགས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་སྐོར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་གཏེར་སྟོན་ཀུན་སྤྱོད་རྩུབ་པས་རྐྱེན་ལམ་དུ་གཤེགས་པ་དང་ཐོག་སྔས་པས་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཅིའང་མ་མཐོང་མོད། དྲག་སྔགས་སྐོར་བདུན་རྗེ་བླ་མར་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱིས་སུ་འཁོན་ཀླུ་དབང་སྲུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་རང་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཉི་མ་གྲགས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་འཕྱངས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་དག་བྱོན་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉིད་དོ།
mi la lus chas ya ma zung du 'ong:_bstan pa'i chos kyang ya ma zung du 'gro:_dge rgyas bris pa'i ri mo shul rjes 'ong:_khams kyi srin mo rdzong gsum gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_khams pa nyi ma grags kyi ming can 'byung:_zhes pa'i khams stod dwags po gter ston nyi ma grags pa ni/_khams yul stod du 'khrungs/_lha lung dpal rdor gyi skye mthar gsal/_khams kyi srin mo rdzong zhes bya ba khams dwags po'i yul sgam po gdar gyi ri'i rgyab phyogs kyi sbas yul lta bu shin tu bgrod dka' ba srin po srin mo rdo rje rdzong gsum du grags pa zhig yod tshul dung mtsho ras pa'i rnam thar du'ang gsal ba ltar gnas de nyid nas gshin rje zla gsang rol pa dang /_las gshin sprel slag can/_drag sngags skor bdun sogs mngon spyod kyi skor mang du spyan drangs na'ang gter ston kun spyod rtsub pas rkyen lam du gshegs pa dang thog sngas pas deng sang dpe lung gi rgyun ci'ang ma mthong mod/_drag sngags skor bdun rje bla mar yang gter gyi tshul du bka' babs pa yin no/_/phyis su 'khon klu dbang srung ba'i rnam 'phrul rang gzhan gyi phyogs la nyi ma grags pa'i mtshan gyi cod pan 'phyangs pa'i gter ston chen po dag byon pa'i rnam thar ni yongs su grags pa nyid do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyima Senge
ཉི་མ་སེངྒེ་   •   Nyi ma seng+ge
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེངྒེ་
Volume 1 Text 6, Pages 412-413

མང་ཡུལ་ནམ་མཁའ་ཁྲག་མདོག་སྔོ་དམར་འགྲོ༔ ཁྲག་གི་ཆར་པ་ཟླ་བ་བཅོ་བརྒྱད་འབབས༔ བྱམས་པ་སྤྲིན་དུ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སཱུརྻ་སིཾ་ཧ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཉི་མ་སེང་གེ་ནི། རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། མང་ཡུལ་དཔལ་མཚོ་དང་ཉེ་བར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན། མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད། མང་ཡུལ་བྱམས་པ་སྤྲིན་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དྲག་སྔགས་དང་བཅས་པའི་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀྱང་ཡུམ་དང་གྲ་སྦྱིན་བདག་རྣམས་མ་མཐུན་པའི་འཁྲུགས་ལོང་ཆེ་བས་ཤོག་སེར་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་མ་གྲུབ་ཅིང་འཆད་སྤེལ་སོགས་ཀྱང་མ་བྱུང་བར་གཤེགས། འདའ་ཁར་ཡང་གཏེར་དུ་བསྩལ་པ་ལས་ཕྱིས་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གིས་ཅི་རིགས་སྤྱན་དྲངས། ཁྱད་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་ལ་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་པ་སྙིང་པོའི་སྐོར་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། སྙིང་པོའི་སྐོར་ཞིང་སྐྱེས་མཁའ་འགྲོ་ཙཎྜ་ལཱིས་གཏེར་དཔེ་མཚོན་པར་མཛད་པ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་ཚང་བར་ནོས་སོ།
mang yul nam mkha' khrag mdog sngo dmar 'gro:_khrag gi char pa zla ba bco brgyad 'babs:_byams pa sprin du sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sUr+Ya siM ha zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston nyi ma seng ge ni/_rgya lo tsA ba'i skye ba de ma thag pa ste/_mang yul dpal mtsho dang nye bar 'khrungs/_rten sngags btsun/_mdo sngags kyi gzhung la sbyang pa ci rigs mdzad/_mang yul byams pa sprin nas bla rdzogs thugs gsum/_drag sngags dang bcas pa'i gter kha chen po bzhes kyang yum dang gra sbyin bdag rnams ma mthun pa'i 'khrugs long che bas shog ser cher gtan la phab ma grub cing 'chad spel sogs kyang ma byung bar gshegs/_'da' khar yang gter du bstsal pa las phyis gter ston 'ga' zhig gis ci rigs spyan drangs/_khyad par thugs rje chen po pad+ma zhi khro la rgyas 'bring bsdus pa snying po'i skor bzhir bzhugs pa las/_snying po'i skor zhing skyes mkha' 'gro tsaN+Da lIs gter dpe mtshon par mdzad pa ltar rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas gtan la phab cing bdag cag gis kyang tshang bar nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyida Longsal
ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་   •   Nyi zla klong gsal
Name in the Tertön Gyatsa: ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་
Volume 1 Text 6, Pages 719-722
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ཡང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚེ་གཅིག་ལ་འོད་ལུས་སྒྲུབ་བྱེད་བྷྲཱུ་རླུང་གི་མན་ངག་ནི། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ཆེན་མ་ཧཱ་ནཱ་ཐ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས་སྐལ་ལྡན་ཞིག་ལ་གདམས་པ་གནང་བས་དེ་ཉིད་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཛ་ཧཱ་བཱིར་ཏེ་ཟ་བའི་དཔའ་བོ་ཞེས་པར་གྱུར་ནས་འོད་ལུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གྲུབ། དེ་ལ་ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་གྲུབ་པའི་སློབ་མ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱོན་པའི་ནང་ནས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བུ་ཆེན་ནཱ་ཐའི་མཚན་ཅན་བརྒྱད་བཞུགས་ཤིང་། དེ་དག་རྣམས་ནི་དེང་སང་ཡང་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པས་ཞལ་མཇལ་ཞིང་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་གྲགས་ལ། དེ་དག་གི་ནང་ནས་བླ་མའི་ལུང་བསྟན་ལྟར་ཐོག་མར་མ་ཎི་ཀ་ནཱ་ཐ་བོད་དུ་བྱོན་ནས་གནས་གསར་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཛ་བཱིར་གྱི་གདམས་པ་རྩ་བ་ཙམ་གནང་བ་ནི་བཀའ་བབས་དང་པོ་ཡིན་ལ། དེ་རྗེས་བཛྲ་ནཱ་ཐ་བྱོན་ནས་འབྲི་གུང་ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཛ་བཱིར་རླུང་ཁྲིད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་བསྩལ་བ་བཀའ་བབས་བར་པ་དང་། ཕྱིས་ལྷ་སྲས་མུ་ནེ་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་ལ་ཡོངས་རྫོགས་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བྱུང་བ་ནི་བཀའ་བབས་གསུམ་པ་སྟེ། དེའང་རིང་བརྒྱུད་ལྟར་ན། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ལས་རྫོགས་ཆེན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསན་ནས་ཟབ་བུའི་གཏེར་ལུང་བདུན་པར་མི་ལོ་བདུན་དུ་ཛ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཟས་ཁོ་ན་མཛད་པས་རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ། བཀོད་པ་ལུས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་མ་བསྟན། ཡུལ་ཉེར་བཞི་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རྣམས་སུ་བགྲོད་ནུས་པ་དེ་ལས་མངའ་རིས་པ་འོད་གསལ་མཆོག་ལྡན་གྱིས་གསན། དེ་ནི་སྐྱེས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་དང་གདམས་པའི་མཛོད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་བྷྲཱུ་རླུང་ལ་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པ་མཛད་པས་གྲུབ་ཆེན་ཛ་ཧཱ་བཱིར་ཞལ་ལན་གསུམ་དུ་གཟིགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཞན་ཡང་གྲུབ་ཐོབ་རྣམ་བཞི་ཞལ་གཟིགས་ནས་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་དག་སྣང་དུ་བྱུང་། དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་བཞུགས། དེ་ལས་དགོངས་འདུས་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས་ཆོས་རྒྱལ་གསུང་སྤྲུལ་དྷརྨའི་མིང་ཅན་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་བྲེས་གཤོང་བླ་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་གསན་པ་སྟེ། འདིའང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་ཞིང་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་རིང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས། གོང་ར་ལོ་ཆེན་སོགས་ཡོངས་འཛིན་མང་དུ་བསྙེན་ནས་སྒྲོ་འདོགས་ཕྱོགས་མེད་དུ་བཅད། དཀའ་སྤྱད་སྙིང་རུས་དྲག་པོས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས། དུས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ། དེ་ལས་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ཀློང་གསལ་གྱིས་གསན་པ་སྟེ། འདི་ཉིད་སྐུ་ཆུང་ངུ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་ཞབས་ཏོག་བྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་སུ་ཁ་སིདྡྷིས་ཡང་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཆོས་དྲུག་གི་གདམས་ངག་འཁྲུལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གནང་། རྩ་འཁོར་རྣམས་ཀྱང་ངོ་སྤྲོད་བསྩལ། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་ཛ་བཱིར་གྱི་གདམས་པའི་ཤོག་དྲིལ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་ཕྱག་ཏུ་བབས་པས་ཕ་མ་གཉེན་ཚན་ནོར་རྫས་ཐམས་ཅད་བློས་ལིང་གིས་བཏང་ནས་རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་ལས་རྫོགས་ཆེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཀའ་གཏེར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཁྲིད་ཚུལ་མང་པོ་དང་། ཁྱད་པར་ཛ་བཱིར་གྱི་གདམས་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་གསན། བླ་མས་ཀྱང་སྐལ་ལྡན་དུ་དབུགས་དབྱུང་གཟེངས་བསྟོད་བསྩལ་ཅིང་འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། ངེས་མེད་ཀྱི་རི་ཁྲོད་དུ་མི་ལོ་དྲུག་བདུན་ཙམ་ལ་མི་ཟས་རགས་པ་སྤངས་ནས་དཀའ་ཐུབ་བཅུད་ལེན་གྱི་རིགས་ལ་བརྟེན། རླུང་ཟས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཁོ་ན་བསྒོམ་པས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་བདེ་སྟེར་གྱི་གྲོགས་དང་གེགས་སེལ་བོག་འདོན་མཛད། ཁྱད་པར་གྲུབ་ཆེན་ཛ་ཧཱ་བཱིར་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་ཞིང་ཞག་གྲངས་བཅུ་གསུམ་བར་འབྲལ་བ་མེད་པར་བཞུགས་ནས་གདམས་ངག་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བསྩལ། ཉིན་རེ་བཞིན་མེ་དབང་བྱིན་འབེབས་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་ཚར་རེ་མཛད་པས་དེ་ཕྱིན་ཆད་རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། ཛ་བཱིར་རླུང་ཁྲིད་འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་ཆོས་ཚན་ཉི་ཤུ་པ་གཏན་ལ་ཕབས། གཞན་ཡང་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་དག་སྣང་ཆོས་སྐོར། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ། ཚེ་དབང་། སྨེ་བརྩེགས། མཁའ་འགྲོའི་དབང་། རྩ་རླུང་ཁྲིད། ལུང་ཆོས་སྡེ་ཉེར་གསུམ། ཐོག་སྲུང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ྀཨཚ་མ་སོགས་བཞུགས་པ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་འཇའ་ལུས་སྣང་སྟོང་རང་གྲོལ་གྱི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས། གདན་ས་གཙང་པོ་བྱང་རྒྱུད་གཡང་ཆོས་པདྨ་ལྷུན་སྡིངས་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་གར་དབང་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྲིད་ཐུགས་སྲས་ཀུན་བཟང་ཆོས་དབང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་སློབ་བརྒྱུད་དང་སྲས་རྒྱུད་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཅིང་། གདན་ས་འདི་རྒྱུ་དམག་དུས་ཀྱང་སྲུང་མས་བསྒྲིབས་ཏེ་གནོད་མ་ནུས་ཤིང་གར་དབང་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ཆོས་ཕལ་ཆེར་གྱི་དབང་ལུང་ཕྱག་བཞེས། རྡོར་སེམས་དུས་ཁྲིད་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་སོ།
yang sangs rgyas gnyis pa gu ru rin po che'i gdams pa khyad par can tshe gcig la 'od lus sgrub byed b+h+rU rlung gi man ngag ni/_slob dpon chen pos 'phags pa'i yul du grub chen ma hA nA tha zhes bya bar sprul nas skal ldan zhig la gdams pa gnang bas de nyid rnal 'byor gyi dbang phyug dza hA bIr te za ba'i dpa' bo zhes par gyur nas 'od lus ye shes kyi sku grub/_de la zag med 'ja' lus grub pa'i slob ma mtha' yas pa zhig byon pa'i nang nas yongs grags kyi bu chen nA tha'i mtshan can brgyad bzhugs shing /_de dag rnams ni deng sang yang skal pa dang ldan pas zhal mjal zhing gsung gi bdud rtsi thob par grags la/_de dag gi nang nas bla ma'i lung bstan ltar thog mar ma Ni ka nA tha bod du byon nas gnas gsar ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug la dza bIr gyi gdams pa rtsa ba tsam gnang ba ni bka' babs dang po yin la/_de rjes badz+ra nA tha byon nas 'bri gung chos rgyal rin chen phun tshogs la dza bIr rlung khrid phyi nang gsang gsum gyi gdams pa bstsal ba bka' babs bar pa dang /_phyis lha sras mu ne btsad po'i rnam 'phrul grub chen nyi zla klong gsal la yongs rdzogs nye brgyud du byung ba ni bka' babs gsum pa ste/_de'ang ring brgyud ltar na/_'bri gung rin chen phun tshogs las rdzogs chen pa tshul khrims sangs rgyas kyis gsan nas zab bu'i gter lung bdun par mi lo bdun du dza bIr gyi rlung zas kho na mdzad pas rlung sems la rang dbang thob/_bkod pa lus kyi rdzu 'phrul du ma bstan/_yul nyer bzhi dang sangs rgyas kyi zhing rnams su bgrod nus pa de las mnga' ris pa 'od gsal mchog ldan gyis gsan/_de ni skyes chen khyad par can du ma bsten nas gsar rnying gi chos dang gdams pa'i mdzod du gyur pa yin zhing /_khyad par b+h+rU rlung la nyams bzhes mthar phyin pa mdzad pas grub chen dza hA bIr zhal lan gsum du gzigs nas byin gyis brlabs/_gzhan yang grub thob rnam bzhi zhal gzigs nas gdams pa khyad par can mang po dag snang du byung /_dgung lo brgya dang lnga bcu nga bdun bzhugs/_de las dgongs 'dus lung bstan bka' rgya ma las chos rgyal gsung sprul d+harma'i ming can 'byung bar gsungs pa'i bres gshong bla chen 'jam dbyangs chos rgyal rdo rjes gsan pa ste/_'di'ang skyes chen dam pa'i mtshan nyid yongs su rdzogs pa tshang zhing gsar rnying bka' gter ring lugs thams cad la mkhyen pa rgyas/_gong ra lo chen sogs yongs 'dzin mang du bsnyen nas sgro 'dogs phyogs med du bcad/_dka' spyad snying rus drag pos rtse gcig tu bsgrubs pas gnas lugs mngon du gyur nas grub pa brnyes/_dus gsum sa ler mkhyen pa sogs yon tan bsam gyis mi khyab pa mnga'/_de las grub chen nyi zla klong gsal gyis gsan pa ste/_'di nyid sku chung ngu nas mkha' 'gro mang pos zhabs tog byed pa dang /_ye shes DA ki su kha sid+d+his yang yang byin gyis brlabs shing chos drug gi gdams ngag 'khrul 'khor dang bcas pa gnang /_rtsa 'khor rnams kyang ngo sprod bstsal/_dgung lo bcu par dza bIr gyi gdams pa'i shog dril zhig nam mkha' nas phyag tu babs pas pha ma gnyen tshan nor rdzas thams cad blos ling gis btang nas rig 'dzin chos rgyal rdo rje las rdzogs chen gtso bor gyur pa'i bka' gter rab 'byams kyi dbang lung khrid tshul mang po dang /_khyad par dza bIr gyi gdams skor yongs rdzogs gsan/_bla mas kyang skal ldan du dbugs dbyung gzengs bstod bstsal cing 'gro don byed pa'i rgyal tshab tu mnga' gsol/_nges med kyi ri khrod du mi lo drug bdun tsam la mi zas rags pa spangs nas dka' thub bcud len gyi rigs la brten/_rlung zas kyi gdams ngag kho na bsgom pas ye shes mkha' 'gros bde ster gyi grogs dang gegs sel bog 'don mdzad/_khyad par grub chen dza hA bIr mngon sum du mjal zhing zhag grangs bcu gsum bar 'bral ba med par bzhugs nas gdams ngag nye brgyud du bstsal/_nyin re bzhin me dbang byin 'bebs bkra shis rnams tshar re mdzad pas de phyin chad rlung sems la rang dbang thob nas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_dza bIr rlung khrid 'ja' lus snang stong rang grol chos tshan nyi shu pa gtan la phabs/_gzhan yang gu ru rin po che sogs rtsa gsum rab 'byams kyis rjes su bzung ste dag snang chos skor/_bla ma ye shes rang gsal/_tshe dbang /_sme brtsegs/_mkha' 'gro'i dbang /_rtsa rlung khrid/_lung chos sde nyer gsum/_thog srung shin tu zab pa \atsha ma sogs bzhugs pa las kho bos kyang 'ja' lus snang stong rang grol gyi smin grol yongs rdzogs rje bla ma'i bka' drin las nos/_gdan sa gtsang po byang rgyud g.yang chos pad+ma lhun sdings yin zhing /_rgyud 'dzin gtso bo gar dbang rdo rje'i yang srid thugs sras kun bzang chos dbang rdo rje 'dzin pa nas da lta'i bar slob brgyud dang sras rgyud bar ma chad par byon cing /_gdan sa 'di rgyu dmag dus kyang srung mas bsgribs te gnod ma nus shing gar dbang rdo rje'i gter chos phal cher gyi dbang lung phyag bzhes/_rdor sems dus khrid ma nyams par bzhugs so/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyida Sangye
ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་   •   Nyi zla sangs rgyas
Name in the Tertön Gyatsa: ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་
Volume 1 Text 6, Pages 555-556
Buddhist Digital Resource Center

ཆོས་བློན་ཉི་མའི་སྐྱེ་བ་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ནི་དྭགས་པོར་འཁྲུངས། མཚོ་མཎྜལ་ནག་པོ་ནས་འཕོ་བ་འཇའ་ཟུག་མའི་གདམས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། ཀླུ་རྒྱལ་གཙུག་ན་རིན་ཆེན་འཁོར་བཅས་ལ་གནང་བས་ཆུ་དེ་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་མཛད་ཅེས་གྲགས། གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་ཚུར་མཐོང་རྣམས་ཀྱི་སྣང་ངོར་རླུང་ཡན་ལྟ་བུ་ལ། དོན་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབ་ནས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ཞིག་ཀྱང་གསན་པར་མཛད། འདི་ལ་འཕོ་བ་སྙན་བརྒྱུད་མར་གྲགས་ཏེ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀྱང་ཡོད། ཙ་རི་གཡུ་མཚོ་ནས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྐུ་རང་བྱོན་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་གདན་དྲངས་པ་དེང་སང་གཉལ་དུ་ཡོད་སྐད། འདི་ཉིད་དགུང་ལོ་ཉིས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུར་འགྲོ་དོན་དུ་བཞུགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྣང་ནའང་། ཕྱེད་ལོའི་གྲངས་ཙམ་ནི་བཞུགས་པར་ངེས། འདིའི་སྲས་ཀརྨ་གླིང་པ་ཡིན་པས་དེའི་གཏེར་འདོན་པའི་གྲོགས་ཀྱང་མཛད་ཅིང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱང་འདི་ལས་འཕེལ། འཕོ་བའི་གདམས་སྐོར་རྣམས་ཟབ་ཁྱད་དང་དེང་སང་ཡང་དར་རྒྱས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་པར་སྣང་ངོ་།
chos blon nyi ma'i skye ba nyi zla sangs rgyas ni dwags por 'khrungs/_mtsho maN+Dal nag po nas 'pho ba 'ja' zug ma'i gdams skor rnams spyan drangs/_klu rgyal gtsug na rin chen 'khor bcas la gnang bas chu de la gnas pa'i srog chags thams cad kyang thar pa thob par mdzad ces grags/_gter ston de nyid tshur mthong rnams kyi snang ngor rlung yan lta bu la/_don du zangs mdog dpal rir pheb nas o rgyan rin po che dngos su mjal te 'pho ba'i gdams pa zab khyad can zhig kyang gsan par mdzad/_'di la 'pho ba snyan brgyud mar grags te rig 'dzin gter bdag gling pas mdzad pa'i khrid yig kyang yod/_tsa ri g.yu mtsho nas bcu gcig zhal gyi sku rang byon ngo mtshar can zhig gdan drangs pa deng sang gnyal du yod skad/_'di nyid dgung lo nyis brgya dang nyi shur 'gro don du bzhugs pa'i lo rgyus snang na'ang /_phyed lo'i grangs tsam ni bzhugs par nges/_'di'i sras karma gling pa yin pas de'i gter 'don pa'i grogs kyang mdzad cing chos brgyud kyang 'di las 'phel/_'pho ba'i gdams skor rnams zab khyad dang deng sang yang dar rgyas shin tu che bas 'gro don mtha' yas pa mdzad par snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Orgyen Lingpa
ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་   •   O rgyan gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 460-463
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

ཡར་ལུང་མཐིལ་ནས་རྣམ་སྨིན་སྤྱོད་རྒྱལ་འབྱུང༔ ཕག་གིས་ས་སློག་དབུས་ཁམས་ས་ཧོར་ཟ༔ བཙན་རྫོང་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་ཕྱོགས་སུ་འབྱུང༔ ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ནི། ལྷ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྐྱེ་བ་བདུན་པ། གཡོ་རུ་གྲྭ་ནང་གི་ཡར་རྗེ་ཞེས་པར་ཆུ་མོ་ཕག་གི་ལོ་ལ་སྔགས་རྒྱུད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན། མཐུ་དང་སྨན་རྩིས་སོགས་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པར་བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཞེས་ཏེ་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པའི་ཤེལ་ཕུག་ངོ་མཚར་ཅན། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་གནང་བའི་གནས། ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་རང་བྱུང་དུ་བཞུགས་པའི་སྒོ་སྲུང་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོའི་དབུ་གོང་མ་རྣམས་ནས་བསྐྱེད་རིམ་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྙིང་ཐིག །རྫོགས་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ། ཨ་ཏི་སྤྱི་ཏི་ཡང་ཏི་ལ་སོགས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་ཏེ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། རྩ་བའི་དབུ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཡི་དམ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་མོ་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས། མགྲིན་པ་ནས་ཞི་ཁྲོ་བཀའ་འདུས། མཁའ་འགྲོ་ཁྲོས་ནག །མགོན་པོ་མ་ནིང་གི་སྐོར། ཐུགས་ཀ་ནས་པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ཆེན་མོ། སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་གི་ནང་ནས་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ལྷ་མང་གི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས། སྨན་དཔྱད། བསྟན་པ་སྲུང་བའི་གདམས་ཟབ། ཕྱག་དང་སྦྲུལ་མཇུག་ལྷག་མ་རྣམས་ནས་ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་ཐབས་དང་། བཟོ་རིག་པ་ཏྲ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་སྤྱན་དྲངས་པས་ཟབ་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་བརྡོལ། གཞན་ཡང་གྲའི་གཡུ་གོང་བྲག་ནས་གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ། པདྨའི་རྣམ་ཐར་ཆུང་བ། ཞི་བྱེད་བཀའ་ཆེམས་དོན་གསལ། རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་སོགས་དང་། བསམ་ཡས་ཀྱི་གཏེར་གནས་ཐ་དད་པ་སོགས་ནས་བཀའ་ཐང་སྡེ་ལྔ། ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག །དཔལ་མགོན་སྟག་ཞོན། འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་གུ་རུ་དྲག་པོ་དང་བསྟན་སྲུང་སྐོར། གྲ་ཕྱི་བྲག་པོ་ཆེ་ནས་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་སྐོར་སོགས་གཏེར་ཆོས་པུསྟི་བརྒྱ་ལྷག་ཡོད་ཚུལ་དང་། བཀའ་འདུས་ཁོ་ན་ལའང་པུ་སྟི་སུམ་ཅུ་སོ་གྲངས་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྱང་ཤོག་སེར་ལས་འབེབས་མ་ཐུབ་པར་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པར་གྲགས། སྐུ་ཚབ་དམ་རྫས་ནོར་གཏེར་སོགས་མཐའ་ཡས་པས་མཚོན་མདོར་ན་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་ཉེར་བརྒྱད་རྗེས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནའང་། ཁྲ་འབྲུག་བྱམས་སྟོད་དུ་ཐོག་མའི་ཆོས་སྒོ་ཞལ་ཕྱེ་ནས་བཀའ་འདུས་ཀྱི་དབང་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་མཛད་སྐབས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཚིག་ཟུར་ལ་བརྟེན། སྣེའུ་གདོང་རྩེ་ནས་ཏཱ་སི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞབས་འདྲེན་དྲག་ཏུ་ཞུས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་འཕྲོ་ཅན་དུ་གྱུར། གཏེར་སྟོན་ཡང་ཨེ་དང་དྭགས་པོ་ཕྱོགས་སུ་བྲོས་སྟབས་ཀྱིས་ཕེབས་ཏེ་རིང་མིན་ཨེའི་འདབས་བློ་ཆུང་བྱ་བར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་དྭགས་པོར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཞབས་རྗེས་དགོན་པར་རིལ་པོར་བཞུགས་པ་ཉིད་ཕྱིས་སྐུ་རབས་སྡེ་པས་སྐྱེ་བདུན་མྱོང་གྲོལ་དུ་གྲགས་པ་ཐོས་ནས་སྐུ་པུར་ཅུང་ཟད་ཞུས་ཤིང་མྱོངས་པས་སྡེ་པ་ཉམས་འབར་ཏེ་ས་ལ་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱིས་མི་་་་་རེག་པར་བྱུང་བའི་ངོ་མཚར་ཅན་ད་ལྟ་ཡར་ལུང་རྩེ་ཚོགས་པར་གདུང་རྟེན་རྙིང་པའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། གདུང་རྒྱུད་གྲབ་གཙང་ཁ་སོགས་སུ་ཡོད་པར་འདུག་སྟེ་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་ཚུལ་མི་གསལ་ཡང་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་ཅི་རིགས་སྟོན་ནུས་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ངོ་མཚར་ཅན་བྱོན་པར་སྣང་། གཏེར་ཆོས་སྐོར་ལས་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག །གུར་དྲག །ཚེ་སྒྲུབ། སྟག་ཞོན་སྐོར་ཙམ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་བར་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པར་གསལ་ཡང་དེང་སང་བཞུགས་པར་མ་མཐོང་། པདྨ་བཀའ་ཐང་ཤེལ་བྲག་མ་དང་། སྡེ་ལྔ། རྟེན་འབྲེལ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་རྣམས་ལུང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཐོས། ཁྱད་པར་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་རང་གི་གཏེར་ལུང་ལས་ཀྱང་གསལ་བ་ལྟར་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཕྱག་ཏུ་བཀའ་འདུས་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་སྐོར་གྱི་ཕྱག་དཔེ་དཔེ་རྙིང་དངོས་སུ་བབས་པ་དང་། འགའ་རེ་མཁའ་འགྲོ་བརྡའ་ཡི་ཡི་གེར་སྣང་བ་ལས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བདག་ཅག་སོགས་ལའང་སྨིན་གྲོལ་གཅིག་རྫོགས་སུ་བསྩལ་པའི་སྐལ་བཟང་ནོས་ཤིང་། ཁོ་བོས་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོའི་ཞབས་ཏོག་བཅས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་ནས་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བ་སྟེ། དེའང་བླ་སྒྲུབ་དང་བཀའ་བརྒྱད་ཙམ་ལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་མིང་གིས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་གསལ་བ་ལྟར་བཀའ་འདུས་ཚོམ་བུ་ཉེར་གཅིག་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་བསྟན་པས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ངོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་རྗེ་བླ་མས་རྒྱ་ལོ་ཙཱའི་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའང་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་དང་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཙམ་ལས་དོན་གཅིག་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བགྲང་དུ་རུང་ལ། བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཉིན་མཚན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཀྱང་སྣང་བར་མཛད་པ་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོར་སྣང་བས་དེས་ནི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་བར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།
yar lung mthil nas rnam smin spyod rgyal 'byung:_phag gis sa slog dbus khams sa hor za:_btsan rdzong brgya dang rtsa brgyad phyogs su 'byung:_shel gyi brag phug sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston o rgyan gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i sprul sku o rgyan gling pa ni/_lha sras mchog grub rgyal po'i skye ba bdun pa/_g.yo ru grwa nang gi yar rje zhes par chu mo phag gi lo la sngags rgyud khyad par can du sku 'khrungs/_rten sngags btsun/_mthu dang sman rtsis sogs la mkhas par sbyangs/_dgung lo nyer gsum par bsam yas mchod rten dmar po nas gter gyi kha byang bzhes te yar lung shel brag gi rgyab phyogs brag pad+ma brtsegs pa'i shel phug ngo mtshar can/_o rgyan chen pos bdud rtsi sman sgrub gnang ba'i gnas/_zhi khro'i lha tshogs rang byung du bzhugs pa'i sgo srung khyab 'jug chen po'i dbu gong ma rnams nas bskyed rim bla ma bstan gnyis skor gsum zhi drag_/thugs rje chen po pad+ma snying thig_/rdzogs chen tshe sgrub/_a ti spyi ti yang ti la sogs rdzogs pa chen po'i skor te bla rdzogs thugs gsum/_rtsa ba'i dbu gsum gyi nang nas yi dam bka' 'dus chos kyi rgya mtsho chen mo chos tshan brgya dang sum cu so gnyis/_mgrin pa nas zhi khro bka' 'dus/_mkha' 'gro khros nag_/mgon po ma ning gi skor/_thugs ka nas pad+ma bka' yi thang yig chen mo/_smad sbrul mjug gi nang nas ye shes mgon po lha mang gi rgyud sgrub thabs las tshogs/_sman dpyad/_bstan pa srung ba'i gdams zab/_phyag dang sbrul mjug lhag ma rnams nas phan gnod kyi las thabs dang /_bzo rig pa tra sogs mtha' yas pa spyan drangs pas zab gter gyi mdzod chen po brdol/_gzhan yang gra'i g.yu gong brag nas gsang sngags lam rim chen mo/_pad+ma'i rnam thar chung ba/_zhi byed bka' chems don gsal/_rten 'brel yang snying 'dus pa sogs dang /_bsam yas kyi gter gnas tha dad pa sogs nas bka' thang sde lnga/_zur mkhar rdo'i mchod rten nas thugs rje chen po ye shes 'od mchog_/dpal mgon stag zhon/_'on phu stag tshang nas gu ru drag po dang bstan srung skor/_gra phyi brag po che nas gshin rje tshe bdag gi skor sogs gter chos pusti brgya lhag yod tshul dang /_bka' 'dus kho na la'ang pu sti sum cu so grangs yod par gsungs kyang shog ser las 'bebs ma thub par yang gter du sbas par grags/_sku tshab dam rdzas nor gter sogs mtha' yas pas mtshon mdor na gter kha chen po nyer brgyad rjes 'brel dang bcas pa spyan drangs na'ang /_khra 'brug byams stod du thog ma'i chos sgo zhal phye nas bka' 'dus kyi dbang sgrub chen mo mdzad skabs lung bstan gyi tshig zur la brten/_sne'u gdong rtse nas tA si byang chub rgyal mtshan gyis zhabs 'dren drag tu zhus pa'i rkyen gyis rten 'brel 'phro can du gyur/_gter ston yang e dang dwags po phyogs su bros stabs kyis phebs te ring min e'i 'dabs blo chung bya bar sku gshegs/_sku gdung dwags por spyan drangs te zhabs rjes dgon par ril por bzhugs pa nyid phyis sku rabs sde pas skye bdun myong grol du grags pa thos nas sku pur cung zad zhus shing myongs pas sde pa nyams 'bar te sa la khru gang tsam gyis mi reg par byung ba'i ngo mtshar can da lta yar lung rtse tshogs par gdung rten rnying pa'i nang du phal cher ma nyams par bzhugs/_gdung rgyud grab gtsang kha sogs su yod par 'dug ste bstan pa la bya ba mdzad tshul mi gsal yang thams cad grub pa'i rtags mtshan ci rigs ston nus pa'i rig 'dzin gyi gdung rgyud ngo mtshar can byon par snang /_gter chos skor las ye shes 'od mchog_/gur drag_/tshe sgrub/_stag zhon skor tsam rig 'dzin gter bdag gling pa'i bar dbang lung gi rgyun bzhugs par gsal yang deng sang bzhugs par ma mthong /_pad+ma bka' thang shel brag ma dang /_sde lnga/_rten 'brel yang snying 'dus pa rnams lung rgyun bzhugs pa kho bos kyang thos/_khyad par o rgyan gling pa rang gi gter lung las kyang gsal ba ltar rje bla ma mdo sngags gling pa'i phyag tu bka' 'dus chen mo'i snying po mdor bsdus skor gyi phyag dpe dpe rnying dngos su babs pa dang /_'ga' re mkha' 'gro brda' yi yi ger snang ba las gtan la phab ste bdag cag sogs la'ang smin grol gcig rdzogs su bstsal pa'i skal bzang nos shing /_kho bos kyang bsnyen sgrub dang yig cha nyer mkho'i zhabs tog bcas rin chen gter gyi mdzod chen por bzhugs su gsol nas phrin las cung zad spel ba ste/_de'ang bla sgrub dang bka' brgyad tsam la bka' 'dus kyi ming gis btags pa ma yin pa rnam thar chen mo sogs las gsal ba ltar bka' 'dus tshom bu nyer gcig sgra ji bzhin pa bstan pas shin tu yid ches shing ngo mtshar ba'i gnas su grub bo/_/gzhan yang rje bla mas rgya lo tsA'i bla ma bstan gnyis skor gsum yang gter gyi tshul du gtan la phab pa'ang o rgyan gling pa'i zab gter dang tshig rgyas bsdus tsam las don gcig pas brgyud pa'i chu bo gcig 'dres su bgrang du rung la/_bka' 'dus kyi chos sde nyin mtshan rgyun gyi rnal 'byor kyang snang bar mdzad pa bla rdzogs thugs gsum gyi snying por snang bas des ni bstan pa'i me ro gso bar mdzad pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ལམ་རིམ་བགྲོད་ཀྱི་གང་ཟག་གམ། ས་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པས་འདུལ་བའི་སླད་དུ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དང་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བསྟན་པ་ཡིན་པས་དེའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འཕགས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆ་ཙམ་བརྗོད་པར་མི་ནུས་མོད། མདོ་ཙམ་སྨོས་ན། ཆོས་སྐུ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཞིང་དུ་ཀ་དག་གི་གྲོལ་གཞིར་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཐོག་མའི་མགོན་པོ་འོད་མི་འགྱུར་བའི་མཚན་ཏུ་གྲགས་ཤིང་། རང་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཚངས་པ་རྔ་སྒྲའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔ་གངས་ཆེན་མཚོ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་བཀོད་པ་འབྱམས་སུ་ཀླས་པ་རང་ཤར་བའི་རྩལ་ལས། ཕྱི་གསལ་ཕྱེད་སྣང་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་སྐུ་ཚངས་ཆེན་གྱི་ཞིང་གིས་བསྡུས་པའི་རིགས་ལྔའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྐུའི་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་སྣང་བ་དེ་དག་གུ་རུ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་་་་་་་ བཀོད་པའི་ཕྱིར་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་དག་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པ་སྐུའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་རྣམ་རོལ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང་། བྱེ་བྲག་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་མཚན་ངེས་པར་བསྟན་པ་མདོ་སྔགས་སྟོན་པ་བརྒྱ་རྩས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྔ་བཅུའི་སྒྲོན་མེ་མཛད་ཅིང་། དེ་རེ་རེའི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སུ་གུ་རུ་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་བཞིན་སྤྲུལ་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་གསུངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་བཀོད་པ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་གཟིགས་པ་ལས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གངས་ཅན་མཚོའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱ། དེ་རེ་རེར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱ། དེ་རེ་རེར་གུ་རུ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱ། དེ་རེ་རེར་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱ། དེ་རེ་རེས་ཀྱང་གདུལ་བྱ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བརྒྱ་འདུལ་བའི་མཛད་པ་སྟོན་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་དབུས་དང་ཕྱོགས་གཞན་རྣམས་སུའང་དེ་དང་འདྲ་བའི་རིགས་བཞིའི་བཀོད་པ་སྟོན་པ་སོགས་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ཁོ་ནར་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པ་སྐུའི་ཕྱོགས་གཅིག་བསྟན་པ་ལའང་གདུལ་བྱའི་སྐལ་པ་དང་དབང་པོའི་ཁྱད་པར་གྱིས་མཐོང་ཚུལ་ཐ་དད་པར་སྣང་སྟེ། ཕུར་པ་བཀའ་མའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་དང་འཕགས་ཡུལ་ཕལ་ཆེར་དུའང་ཨོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པོའམ་བློན་པོ་ཞིག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པར་བཤད་པ་དང་། གཏེར་མའི་ཕྱོགས་ཕལ་མོ་ཆེར་རྫུས་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཤ་སྟག་འབྱུང་ཞིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་མ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་ཡོད་པའི་རི་རྩེར་ཐོག་བབས་སུ་བྱོན་པའང་བཤད་ལ། དེ་རེ་རེ་ལའང་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་མཐའ་ཡས་པ་མཆིས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་ཐར་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་དང་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ༔ མ་འོངས་དམ་ལྡན་དོན་དུ་བཀོད་ནས་སྦས༔ ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན། སོ་སྐྱེའི་བློའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཉིད་ནའང་གདུལ་བྱ་ཁ་ཅིག་ལ་སྣང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གྲགས་ཆེ་བ་བརྫུས་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་བརྗོད་ན། ནུབ་ཕྱོགས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཤར་དང་ལྷོ་དང་བྱང་གསུམ་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་རེ་ཡོད་པ་ལས་ལྷོ་དང་ནུབ་ཏུ་ཉེ་བ་སྲིན་ཡུལ་དང་ཐག་ཉེ་བའི་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལས་བྱུང་བའི་པདྨའི་སྡོང་པོ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་སྦུབས་སུ་བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ་ཞིག་སྤྲོས་པ་ལས་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་ན་ཚོད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། རྡོ་རྗེ་དང་པདྨ་འཛིན་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་། ལྷ་དང་མཚོ་གླིང་གི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་ཟབ་མོའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད། དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ལ་སྲས་མེད་པས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་ཅིང་དཀོར་མཛོད་སྦྱིན་པ་བཏང་པས་ཟད་དེ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ནས་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བླངས། ཚུར་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ཆོས་བློན་ཏྲིག་ན་འཛིན་གྱིས་ཐོག་མར་མཇལ། དེ་ནས་རྒྱལ་པོས་མཇལ་ཏེ་སྲས་ཀྱི་སྐལ་པར་བྱས་ཏེ་ཕོ་བྲང་དུ་སྤྱན་དྲངས། པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས་མཚན་གསོལ། ནོར་བུའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྟེང་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཟས་གོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཆར་གྱིས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱས། གཞོན་ནུའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་སྨིན་པར་མཛད། མཁའ་འགྲོ་འོད་འཆང་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་དུ་བསྐྱངས་པས་རྒྱལ་པོ་ཐོར་ཅོག་ཅན་དུ་གྲགས། དེའི་ཚེ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བས་གཞན་དོན་རླབས་ཆེན་མི་འགྲུབ་པར་དགོངས་ནས་ཡབ་ལ་ཞུས་ཀྱང་མ་གནང་བར་རྩེད་མོའི་གར་མཛད་པས་རྩེ་གསུམ་ཤོར་བའི་བརྫུ་བག་གིས་བདུད་བློན་གྱི་བུ་དབྱིངས་སུ་སྤར། བུ་བསད་པའི་ཁྲིམས་ཀྱིས་དུར་ཁྲོད་དུ་སྤྱུགས་པས་བསིལ་བའི་ཚལ། དགའ་བའི་ཚལ། སོ་ས་གླིང་རྣམས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མཛད་པ་ན་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མ་དང་ཞི་བ་འཚོས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་པའི་ཚེ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་ཞེས་གྲགས། དྷ་ན་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ་བྱོན་ཏེ་གསང་སྔགས་མཁའ་འགྲོའི་བརྡའ་སྐད་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པས་མཚོ་གླིང་གི་མཁའ་འགྲོ་དབང་དུ་འདུས། རྩུབ་འགྱུར་ཚལ་དུ་སྤྱོད་པ་མཛད་པས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་ཞལ་བསྟན་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་དང་བར་སྣང་གི་གཟའ་སྐར་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་ཏེ་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་དུ་གྲགས་སོ། །དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱོན་ནས་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པས། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་སུ་ཡིན་དྲིས་པ་ལ། རང་བྱུང་གི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ན། དགོས་པའི་དབང་མང་དུ་གཟིགས་ནས་ཟ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་སློབ་དཔོན་པྲ་བྷ་ཧསྟི་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཚན་ཤཱཀྱ་སེང་གེར་གྲགས། ཡོ་གའི་རྒྱུད་རྣམས་ཚར་བཅོ་བརྒྱད་གསན་པས་དེ་ཉིད་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དགེ་སློང་མའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཀུན་དགའ་མོ་ལ་དབང་ཞུས་པས་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཞལ་དུ་མིད། ཁོང་པའི་ནང་དུ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་རྫོགས་པར་མཛད་ནས་པདྨོར་བཏོན་པས་སྒྲིབ་པ་གསུམ་སྦྱངས་པའི་ཚུལ་མཛད། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལས་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད། སངས་རྒྱས་གསང་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ། ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ལས་རྫོགས་ཆེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ལས་མདོ་རྒྱུད་རིག་པའི་གནས་ཐམས་ཅད་གསན་ཅིང་སྦྱངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཚར་རེ་རེས་མཁས་པར་མཁྱེན། མ་བསྒྲུབ་པར་ཡང་ལྷ་རྣམས་ཞལ་གཟིགས། མཚན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དུ་གྲགས་ཏེ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རིག་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །དེ་ནས་ཟ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱི་སྲས་མོ་མནྡྷ་ར་བ་ཞེས་མཁའ་འགྲོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་དེ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་སྒྲུབ་རྟེན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མོར་ཁྲིད་ནས་བྲག་ཕུག་མཱ་ར་ཏི་ཀར་ཚེའི་སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་གསུམ་མཛད་པས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་དབང་བསྐུར། ཉིད་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཚེ་རྒྱུད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་གནང་བས་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་གྲུབ་ནས་ཟ་ཧོར་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་བའི་དོན་དུ་གཤེགས་ཏེ་བསོད་སྙོམས་མཛད་པས་རྒྱལ་བློན་རྣམས་ཀྱིས་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་ན། ཏིལ་མར་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་དབུས་སུ་པདྨའི་སྡོང་པོའི་རྩེར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བཞུགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་དད་པ་ལ་བཀོད། ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་བཙུད་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་བཞག །སླར་ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་བའི་ཕྱིར་བསོད་སྙོམས་ལ་ཕེབས་པས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀྱིས་ངོ་ཤེས་ཏེ་སྔོན་གྱི་བདུད་བློན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཙནྡན་གྱི་མེ་ལ་བསྲེགས་པས་མཚོ་དབུས་པདྨའི་སྡོང་པོར་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་བཞུགས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བར་མཚོན་ཕྱིར་ཐོད་ཕྲེང་སྐུ་ལ་གསོལ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་པས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དུ་གྲགས། རྒྱལ་པོའི་བླ་མཆོད་ལོ་བཅུ་གསུམ་མཛད། རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ལ་བཀོད། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྨིན་གྲོལ་བསྩལ་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ལས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཆོག་གི་རིག་འཛིན་གྲུབ། མཚན་པདྨ་རྒྱལ་པོར་གྲགས། སྤྱོད་ཡུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་མདོ་ལས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན། རྒྱལ་པོ་མྱ་ངན་མེད་པ་འདུལ་བའི་སླད་དུ་དགེ་སློང་དབང་པོའི་སྡེ་ཞེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ལ་སྦྱར་ནས་ཛམ་བུའི་གླིང་དུ་ནུབ་གཅིག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་མཆོད་རྟེན་བྱེ་བ་བཞེངས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྟན་པ་ལ་གནོད་པའི་སྟོབས་ལྡན་འགའ་ཞིག་གནས་སྤར་བ་དང་ཐབས་ཀྱིས་བཏུལ། རྒྱལ་པོ་གཅིག་གིས་དུག་དྲངས་པས་མ་ཚུགས་ནས་ཆུ་བོ་གངྒཱ་ལ་བསྐྱུར་བས་ཆུ་གྱེན་དུ་བསྐྱིལ་ཞིང་། ནམ་མཁའ་ལ་གར་མཛད་པས་ཁྱེའུ་ཆུང་མཁའ་ལྡིང་རྩལ་དུ་གྲགས། གཞན་ཡང་དགྱེས་རྡོར་གྱི་རྒྱུད་སྤྱན་འདྲེན་པ་པོ་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས། བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧ། ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀ །བི་རཱུ་པ། ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་དང་མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མའང་བསྟན་ཅིང་། སྐུ་ལ་རྫོགས་པ་སོགས་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་བྱོན་ཏེ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན། ཕྱི་ནང་གི་དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་བླངས་ནས་བསྟན་སྲུང་དུ་བཀོད་པ་སོགས་མཛད་པའི་ཚེ་མཚན་ཉི་མ་འོད་ཟེར་དུ་གྲགས། རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ལྔ་བརྒྱས་བསྟན་པ་ལ་རྒོལ་བ་རྩོམ་པའི་ཚེ་རྩོད་པ་དང་ནུས་པ་འགྲན་པས་སློབ་དཔོན་ཉིད་རྒྱལ། ཁོང་རྣམས་ཀྱིས་ངན་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མས་ཕུལ་བའི་དྲག་སྔགས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཟློག་སྟེ་ཐོག་ཆེན་ཕབ་ནས་སྟོན་པ་རྣམས་བསྒྲལ། གྲོང་ཁྱེར་མེས་བསྲེགས། ལྷག་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་ལ་བཙུད་ནས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དགུང་དུ་སྒྲེང་བའི་ཚེ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་ཏུ་གྲགས་ཏེ་འདི་ཡན་ཆད་ཟག་པ་གསུམ་ཟད་ལམ་མཆོག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རྒྱ་བལ་མཚམས་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་བལ་པོའི་རྒྱལ་པོ་དགེ་འཛིན་གྱི་སྲས་མོ་བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་མ་ལ་སྒྲུབ་རྟེན་མཛད་ནས་དཔལ་ཡང་དག་གི་སྒོ་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་འདྲེ་སྲིན་མཐུ་བོ་ཆེ་གསུམ་གྱིས་བར་ཆད་བྱས་ཏེ། ལོ་གསུམ་དུ་ཆར་མ་བབས། ནད་དང་མུ་གེ་བཏང་བ་ལ། རྒྱ་གར་དུ་བླ་མ་རྣམས་ལས་བར་ཆད་འདུལ་བའི་ཆོས་ལེན་པར་བཏང་བས་ཕུར་པའི་རྒྱུད་ལུང་མི་ཁུར་གཉིས་བརྫངས་པ་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱིས་བར་ཆད་རང་བཞིན་གྱིས་ཞི། ཆར་བབས་ཤིང་ནད་མུག་རྒྱུན་ཆད་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཏེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རིག་འཛིན་གྱི་སྐུར་བཞུགས་སོ། །ཡང་དག་དངོས་གྲུབ་ཆེ་ཡང་ཚོང་པ་དང་འདྲ་བར་བར་ཆད་མང་བ་ལ་ཕུར་པ་སྐྱེལ་མ་འདྲ་བར་མེད་དུ་མི་རུང་བར་གཟིགས་ནས་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་མཛད། ཕུར་སྲུང་བཅུ་དྲུག་སོགས་སྲིད་པ་ཕོ་རྒྱུད་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་སྲུང་མར་བཞག །གཞན་ཡང་དུས་སྐབས་ཅི་རིགས་པར། ཨོ་རྒྱན་གྱི་གླིང་ཕྲན་ཧུ་རྨུ་ཛུ་དང་། སི་ཀོ་ཛྷར་དང་། དྷ་མ་ཀོ་ས་དང་། རུགྨ་སོགས་དང་། ཏི་ར་ཧུ་ཏི་སོགས་ཐ་རུའི་རྒྱལ་ཁམས་དང་། ཀཱ་མ་རཱུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་སྐལ་པ་དང་འཚམས་པར་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་བཏགས། ཆུ་མེད་པ་རྣམས་སུ་ཆུ་བཏོན། ཆུ་ཆེན་པོ་ས་འོག་ཏུ་བཅུག །རྒྱ་གར་ཤར་ལྷོ་དབུས་གསུམ་དུ་མུ་སྟེགས་པའི་ལྷ་རྟེན་རེ་རང་བྱུང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནོད་པའི་ཚེ། དེ་གསུམ་ཀ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ནུས་པས་ཚར་བཅད། ཀཉྩའི་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་སྡེ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་ལ་དུ་རུཥྐའི་རྒྱལ་པོས་དམག་དྲངས་ཏེ་ཆུ་ཀླུང་ནཱི་ལར་གྲུར་ཞུགས་པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པས་གྲུ་ལྔ་བརྒྱ་ཆུར་བྱིང་། ཕྱིན་ཆད་དུ་རུཥྐའི་གནོད་པ་རྒྱུན་ཆད། འགྲོ་ལྡིང་བའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་དུས་ཚོད་ངེས་པ་ཅན་མི་གསལ་ཡང་ཡུལ་དེའི་མཁའ་འགྲོ་མ་སོགས་མི་མ་ཡིན་དང་མི་རྣམས་རིམ་པར་བཏུལ། གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་སུ་བཅུག །སློབ་དཔོན་འདིའི་བཀའ་སྲོལ་གྱི་དགྱེས་རྡོར། ཟླ་གསང་ཐིག་ལེ། ཡང་དག །རྟ་མགྲིན། ཕུར་པ། མ་མོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཉན་བཤད་སྒོམ་གསུམ་ད་ལྟའི་བར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་བཞུགས། དེའི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་ཡུལ་དེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་ཡུལ་དུ་བཞུད་པར་བཤད། འདི་དག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་ཁུངས་མ་རྣམས་སུ་འབྱུང་ཞིང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཡིན་ལ། སྤྱིར་ལོ་སུམ་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་རྒྱ་གར་ན་བཞུགས་ཤིང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཛད་པར་གསུངས་མོད། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱེད་ལོའི་དབང་དུ་བྱས་པའམ་མང་ཚིག་ཙམ་དུ་བཞེད་པའང་སྣང་ངོ་། །གཞན་ཡང་ཧོར་དང་རྒྱ་རྣམས་འདུལ་བ་ལ་རྒྱལ་པོ་མངོན་ཤེས་ཅན་དང་། རྣལ་འབྱོར་པ་སྟོབས་ལྡན་དུ་སྤྲུལ་པ་དང། ཞང་ཞུང་ཡུལ་དུ་ཏ་བི་ཧྲི་ཙ་ཞེས་རང་བྱུང་གི་ཁྱེའུར་སྤྲུལ་ནས་རྫོགས་ཆེན་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པས་སྐལ་ལྡན་མང་པོ་འོད་ལུས་སུ་བསྐྱལ་བས་མཚོན་ཡུལ་དང་སྐད་རིགས་མི་གཅིག་པ་རྣམས་སུ་གང་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྣ་ཚོགས་པས་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཐར་ལམ་དུ་བཀོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ནི་ཚད་བཟུང་དུ་མེད་པའོ། །བོད་ཡུལ་འདིར་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ཚུལ་ནི། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་བཞེས་པ་ན་དམ་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བའི་ཐུགས་འདུན་སྐྱེས་ཏེ་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་པོ་བོ་དྷི་སཏྭ་སྤྱན་དྲངས། རྟེན་འབྲེལ་དང་དགེ་བ་བཅུའི་ཆོས་བཤད། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་བཏིང་བ་ལ་བོད་ཀྱི་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་བར་ཆད་བྱས་ཏེ་བརྩིག་ཏུ་མ་སྟེར་བ་ལ་མཁན་པོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རྒྱལ་པོས་བང་ཆེན་མི་ལྔ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྱན་འདྲེན་ཕོ་ཉར་བཏང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་དུས་མཁྱེན་ཏེ་བལ་ཡུལ་ནས་བོད་དུ་རིམ་པར་ཕེབ་པའི་ལམ་ཞོར་དུ། མང་ཡུལ་ནས་བཟུང་མངའ་རིས། དབུས་གཙང་། མདོ་ཁམས་ཡན་གྱི་བོད་ཡུལ་མ་ལུས་པར་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས། བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས། མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ། དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མི་མ་ཡིན་མཐུ་བོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས་ཤིང་སྲོག་སྙིང་བླངས། བྲག་དམར་འོམ་བུའི་ཚལ་དུ་མངའ་བདག་དང་མཇལ་འཛོམ་མཛད། ཧས་པོ་རིར་བྱོན་ནས་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་བཀའ་འོག་ཏུ་བསྡུས། བསམ་ཡས་ཀྱི་རྨང་བཏིང་ནས་བཞེངས་པས་ལྷ་འདྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གྲོགས་དན་བྱས་ཏེ་ལོ་ལྔ་ལ་རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཉི་ཟླ་ལྕགས་རི་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་། བཙུན་མོ་གསུམ་གྱི་གླིང་གསུམ་དང་བཅས་པ་གྲུབ། རབ་གནས་མཛད་པའི་ཚེ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ལྟས་ངོ་མཚར་བ་ལྔ་བྱུང་། དེ་ནས་མངའ་བདག་གིས་ཆོས་བསྒྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཙུགས་པར་དགོངས་ཏེ་བོད་ཕྲུག་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལ་ལོ་ཙཱ་བསླབ། རྒྱ་གར་ནས་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་གཞན་ཡང་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མཁན་པོ་ལས་ཐོག་མར་སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་རིམ་པར་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་བཀོད། མཁན་སློབ་གཉིས་སོགས་པཎྜི་ཏ་རྣམས་དང་། བཻ་རོ་ཙ་ན། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་སོགས་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་མ་ལུས་པ་རྣམས་དང་། དགོངས་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར། བཻ་རོ་དང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་སོགས་རྒྱ་གར་དུ་བཏང་ནས་བཻ་རོས་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་ལས་རྫོགས་ཆེན། ནམ་སྙིང་གིས་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆོས་གསན་ཅིང་སོ་སོས་གྲུབ་པའང་ཐོབ་ནས་བོད་དུ་སྤེལ། རྒྱལ་པོས་སློབ་དཔོན་ཉིད་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྨིན་གྲོལ་སྩོལ་བར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་རྗེ་འབངས་རྣམ་དགུ་སྨིན་པར་མཛད་ནས་སོ་སོར་བཀའ་བབས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་པས་དགུ་པོས་ཀྱང་སོ་སོའི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། གཞན་ཡང་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས། འབངས་རིགས་ཉེར་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཡོ་ག་རྣམ་པ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གནང་། བོད་ཡུལ་དུ་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་པ་ནི་ཕྱེད་ལོའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཁྲི་སྲོང་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ལ་གུ་རུ་བོད་དུ་ཕེབས། དྲུག་ཅུ་རྩ་དགུ་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་འདས། དེ་རྗེས་ལོ་ཤས་བཞུགས་ནས་སྲིན་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པར་བཤད་པས་ལོ་ཧྲིལ་པོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་བཞུགས་པ་ཡིན་པས་ཁྲི་སྲོང་བཞུགས་པའི་ཚེ་ལོ་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། གཤེགས་རྗེས་ལོ་བདུན་དང་ཟླ་བ་དྲུག་བཞུགས་པར་གསལ། བདུད་བློན་རྣམས་ནུས་པ་ལ་སྐྲག་ནས་གཤེགས་པར་ཞུས་པས་བསམ་ཡས་སུ་ལོ་བརྒྱད་བཞུགས་རྗེས་མང་ཡུལ་ལ་ཁ་ནས་འཕུར་ཏེ་བཞུད་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ལ། མཆོད་ཡོན་ལྐོག་ཏུ་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་སྐུ་དངོས་མཚོ་རྒྱལ་སོགས་ལས་ཅན་གྱི་འཁོར་དང་བཅས་བོད་ཡུལ་གྱི་ས་གཞི་རྟ་རྨིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། མངའ་རིས་སྐོར་དུ་གངས་བྲག་ཉི་ཤུ། དབུས་གཙང་དུ་སྒྲུབ་གནས་ཉེར་གཅིག །མདོ་ཁམས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ། སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གྱི་སྦས་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་གསུམ། ལུང་ལྔ། ལྗོངས་གསུམ། གླིང་གཅིག །དེ་རེ་རེ་ལའང་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་མེ་ཏོག་འབྲས་བུའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་གངས་བྲག་རི་མཚོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་གནས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཕྱིས་སུ་དབོན་སྲས་བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་བསྟན་པ་བསྣུབ་པར་མཁྱེན་ནས་རྒྱལ་པོ་ལ་མ་འོངས་བའི་ལུང་བསྟན་མང་པོ་བསྩལ། མཆོད་ཡོན་བཀའ་བགྲོས་ཏེ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་མི་ནུབ་པ་དང་། རྟོག་གེ་བས་བསླད་ཅིང་བཅོས་སུ་མེད་པས་བྱིན་རླབས་མི་ཡལ་བ་དང་གདུལ་བྱ་རིམ་པར་འབྱུང་བ་སོགས་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱལ་པོའི་བླ་གཏེར་བརྒྱ་དང་། ཐུགས་གཏེར་ཆེན་པོ་ལྔ། ཟབ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉེར་ལྔ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་མིང་ཅན་མིང་མེད་ཀྱི་གཏེར་ཁ་གྲངས་ལས་འདས་པ་སྦས། འདོན་པའི་དུས། འདོན་པ་པོའི་གང་ཟག །ལས་ཅན་ཆོས་བདག་སོགས་ལུང་བསྟན་རེ་རེ་བཞིན་བསྩལ། མོན་ཁ་ནེ་རིང་སེང་གེ་རྫོང་སོགས་སྟག་ཚང་མིང་ཅན་བཅུ་གསུམ་དུ་ཁྲོ་བོ་འཆོལ་བ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་བོད་ཀྱི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པ་ཅན་ཆེ་ཕྲ་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཞག་ཅིང་གཏེར་གྱི་སྲུང་མར་གཉེར་དུ་གཏད་པའི་ཚེ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་དུ་གྲགས། ཕྱི་རབས་ཡིད་ཆེས་པའི་ཕྱིར་དུ་བུམ་ཐང་རྡོ་རྗེ་བརྩེགས་པ་སོགས་ལ་སྐུ་རྗེས། གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ་སོགས་ལ་ཕྱག་རྗེས། སྤ་གྲོའི་བྲག་དཀར་སོགས་ལ་ཞབས་རྗེས། གཞན་ཡང་སྒྲུབ་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་སོགས་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་བཀོད་པ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞག །ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་བཙན་པོ་བཏང་ནས་བྷ་ཏ་ཧོར་གྱི་སྒོམ་གྲ་བཅོམ། ཀ་ཅ་རྣམས་ཁྱེར་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཤིང་བྱ་ཅན་འབྲངས་ནས་འོང་བ། གུ་རུ་དྲག་པོའི་སྐུར་བསྟན་ཏེ་དམ་ལ་བཏགས་ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཀོར་སྲུང་ལ་བསྐོས། ཁྲི་སྲོང་གཤེགས་པའི་རྗེས་སུ་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་རྒྱལ་སར་བཀོད། ཁྲ་འབྲུག་ཏུ་བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་ནས་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་ལ་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་གཉེར་གཏད། གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་འབྱོན་ནས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་ལུང་བསྟན། བོད་དུ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་སློབ་མའི་རྣམ་གྲངས་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་སྔ་ཐོག་རྗེ་འབངས་ཉེར་གཅིག །བར་དུ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ། ཕྱིས་སུ་རྗེ་འབངས་བཅུ་བདུན་དང་ཉེར་གཅིག་རྣམས་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཡེར་པའི་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་བརྒྱད་ཅུ། ཆུ་བོ་རིའི་སྒོམ་ཆེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། ཡང་རྫོང་གི་སྔགས་པ་སུམ་ཅུ། ཤེལ་བྲག་གི་རྟོགས་ལྡན་ང་ལྔ། མཁའ་འགྲོ་མ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ། རྣལ་འབྱོར་མ་བདུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། ཨ་མེས་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་བཀོལ། རྒྱུས་བྱང་ཆུབ་གཞོན་ནུ། རོག་བན་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས། ཉང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། སྤང་རྗེ་བཙན་ཁྲོམ། ཤ་མི་གོ་ཆ། ངབ་མི་དང་ངབ་འབྲེ། ལྕེ་རྒྱ་མཚོ་གྲགས།འབྲེ་ཤེས་རབ་གྲགས་ལ་སོགས་པ་དང་། རླངས། རྔོག །མཁོན། རོག །འགོས། སྤང་། སོ། ཟུར། གནུབས། རྒྱུས། སྐྱོ་ལ་སོགས་པའི་གདུང་རིགས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་ཕྱིས་གསར་མའི་སྐྱེས་ཆེན་མང་དུ་བྱོན་པ་དེ་དག་གི་མེས་པོ་རྣམས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཐུག་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོ་འདུལ་དུ་གཤེགས་པར་ཉེ་བ་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་བློན་འབངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤོལ་བཏབ་ཀྱང་མ་ཐེབས། རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཞལ་གདམས་དང་ཐུགས་བརྩེའི་བསླབ་བྱ་རྒྱས་པར་བསྩལ། གུང་ཐང་གི་ལ་ཐོག་ནས་སེང་གེའམ་རྟ་མཆོག་ལ་ཆིབས། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པའི་བཀོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་བཅས་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་ཕེབ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེ་མོར་སྲིན་པོའི་རྒྱལ་པོ་རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་གནས་སྤར་ཏེ་དེའི་གསོབ་ཏུ་ཞུགས། ཕོ་བྲང་པདྨ་འོད་ཀྱི་བཀོད་པ་བསམ་ལས་འདས་པར་སྤྲུལ། སྲིན་པོའི་གླིང་བརྒྱད་དུའང་སྤྲུལ་པ་རེ་རེ་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་སྟོན། ཛམ་བུའི་གླིང་གི་མི་རྣམས་སྲོག་གི་འཇིགས་པ་ལས་བསྐྱབས། ད་ལྟ་མཐར་ལམ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཇིག་རྟེན་འདི་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་གཡོ་བ་མི་མངའ་བར་བཞུགས་སོ། །དུས་རྟག་པར་བོད་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་སྤྲུལ་པས་དོན་མཛད། འདུལ་བའི་བསྟན་པ་འཇིག་པའི་ཚེ་ནའང་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྲུལ་པ་རེ་རེ་བྱོན། སྐལ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་འོད་ལུས་འགྲུབ་པའང་མང་དུ་འབྱུང་། མ་འོངས་པ་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ་སློབ་དཔོན་ཉིད་རྒྱལ་སྲས་འགྲོ་བ་ཀུན་འདུལ་ཅེས་བྱ་བར་སྤྲུལ་ནས་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པར་གསུངས་ཏེ་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོང་བ་ཁ་ཅིག་གི་སྣང་ངོ་དང་མཐུན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་རེའི་དབང་དུ་བྱས་་་་་་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གང་དེའི་བཀའ་བབས་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རྗེ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་། འབངས་ཉེར་ལྔ། ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་ལྔ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ས་བོན་ཙམ་སྨོས་ན། དཔལ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཡང་དབེན་དུ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ནས་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་གསེར་སྲང་བཅུ་རེ་ལ་མེ་ཏོག་བྱས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕུལ་བས་་་་་་གང་དུ་མེ་ཏོག་ཕོག་པའི་ལྷ་སོ་སོར་བཀའ་བབས་པ་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔར་གྲགས་པ་བྱུང་སྟེ། འདི་དུས་ལྷ་སྲིན་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་དཔོན་ལ་ཐོ་འཚམས་ཕྱིར་ཀླད་ཀྱི་རྫ་མོ་སྙིལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཧཱུྃ་ཞེས་གསུངས་པས་རྫ་མོ་ཉིལ་བ་ཡར་ལོག་སྟེ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གི་གཟུགས་སུ་གནས་པར་དེང་སང་རྫ་མོ་ཧཱུྃ་འདྲ་མར་གྲགས་སོ།
sangs rgyas gnyis pa pad+ma 'byung gnas te/_slob dpon chen po 'di nyid lam rim bgrod kyi gang zag gam/_sa la gnas pa'i 'phags pa tsam ma yin par mi dang mi ma yin gdul dka' ba rnams thabs sna tshogs pas 'dul ba'i slad du sangs rgyas 'od dpag med dang mnyam med shAkya'i rgyal po sogs sprul pa'i skur bstan pa yin pas de'i rnam par thar pa 'phags chen rnams kyis kyang cha tsam brjod par mi nus mod/_mdo tsam smos na/_chos sku 'od gsal rdo rje snying po'i zhing du ka dag gi grol gzhir gdod nas rang bzhin gyis mngon par byang chub pa thog ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba'i mtshan tu grags shing /_rang snang longs sku tshangs pa rnga sgra'i zhing khams su ye shes rigs lnga gangs chen mtsho nges pa lnga ldan gyi bkod pa 'byams su klas pa rang shar ba'i rtsal las/_phyi gsal phyed snang rang bzhin sprul pa sku tshangs chen gyi zhing gis bsdus pa'i rigs lnga'i sangs rgyas kyi zhing sku'i bkod pa tshad med pa sa bcu'i dbang phyug rnams la snang ba de dag gu ru nyid kyi ye shes mi zad pa rgyan gyi 'khor lo'i sprin _bkod pa'i phyir pad+ma kun tu 'chang zhes bya ba dang /_de dag las 'gro 'dul sprul pa sku'i cho 'phrul gyi rnam rol phyogs bcu'i zhing khams tshad med pa rnams dang /_bye brag mi mjed kyi 'jig rten 'di nyid kho nar mtshan nges par bstan pa mdo sngags ston pa brgya rtsas 'jig rten gyi khams lnga bcu'i sgron me mdzad cing /_de re re'i phyogs mtshams kyi 'jig rten rnams su gu ru mtshan mchog brgyad po re re bzhin sprul nas 'gro ba 'dul bar gsungs pa dang /_khyad par gyi bkod pa mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal gyis gzigs pa las shar phyogs su gu ru rdo rje gangs can mtsho'i ba spu'i khung bu re rer zhing khams bye ba phrag brgya brgya/_de re rer 'jig rten gyi khams bye ba phrag brgya brgya/_de re rer gu ru bye ba phrag brgya brgya/_de re rer sprul pa bye ba phrag brgya brgya/_de re res kyang gdul bya bye ba phrag brgya brgya 'dul ba'i mdzad pa ston cing /_de bzhin du dbus dang phyogs gzhan rnams su'ang de dang 'dra ba'i rigs bzhi'i bkod pa ston pa sogs tshad med par gsungs pa dang /_bye brag 'dzam bu'i gling 'di kho nar 'gro 'dul sprul pa sku'i phyogs gcig bstan pa la'ang gdul bya'i skal pa dang dbang po'i khyad par gyis mthong tshul tha dad par snang ste/_phur pa bka' ma'i lo rgyus sogs dang 'phags yul phal cher du'ang o rgyan gyi rgyal po'am blon po zhig gi sras su 'khrungs par bshad pa dang /_gter ma'i phyogs phal mo cher rdzus skyes kyi rnam thar sha stag 'byung zhing /_kha cig tu ma la ya gnam lcags yod pa'i ri rtser thog babs su byon pa'ang bshad la/_de re re la'ang ngo mtshar ba'i rnam par thar pa gcig tu ma nges pa mtha' yas pa mchis pa ni/_ji skad du/_rnam thar stong phrag gcig dang brgya phrag dgu:_ma 'ongs dam ldan don du bkod nas sbas:_zhes gsungs pas mtshon/_so skye'i blo'i spyod yul las shin tu 'das pa nyid na'ang gdul bya kha cig la snang ba'i dbang du byas nas gter ma'i phyogs su grags che ba brdzus skyes kyi rnam thar sa bon tsam brjod na/_nub phyogs o rgyan gyi yul la shar dang lho dang byang gsum du rgya mtsho chen po re yod pa las lho dang nub tu nye ba srin yul dang thag nye ba'i rgya mtsho'i gling du/_sangs rgyas kyi byin rlabs las byung ba'i pad+ma'i sdong po kha dog sna tshogs pa'i sbubs su bde ldan zhing gi mgon po'i thugs ka nas gser gyi rdo rje hrIHsa mtshan pa zhig spros pa las khye'u chung lo brgyad pa'i na tshod mtshan dang dpe byad kyis brgyan pa/_rdo rje dang pad+ma 'dzin pa zhig tu sprul te bzhugs shing /_lha dang mtsho gling gi mkha' 'gro ma rnams la zab mo'i chos ston par mdzad/_de'i tshe yul de'i rgyal po in+d+ra bo d+hi la sras med pas dkon mchog mchod cing dkor mdzod sbyin pa btang pas zad de rgya mtsho'i gling nas yid bzhin gyi nor bu blangs/_tshur byon pa'i lam khar chos blon trig na 'dzin gyis thog mar mjal/_de nas rgyal pos mjal te sras kyi skal par byas te pho brang du spyan drangs/_pad+ma 'byung gnas dang mtsho skyes rdo rje zhes mtshan gsol/_nor bu'i mthu las byung ba'i rin po che'i khri steng la bzhugs su gsol/_zas gos rin po che'i char gyis skye bo thams cad tshim par byas/_gzhon nu'i rol rtsed kyis gdul bya mtha' yas pa smin par mdzad/_mkha' 'gro 'od 'chang ma khab tu bzhes te o rgyan rgyal srid chos bzhin du bskyangs pas rgyal po thor cog can du grags/_de'i tshe rgyal srid bzung bas gzhan don rlabs chen mi 'grub par dgongs nas yab la zhus kyang ma gnang bar rtsed mo'i gar mdzad pas rtse gsum shor ba'i brdzu bag gis bdud blon gyi bu dbyings su spar/_bu bsad pa'i khrims kyis dur khrod du spyugs pas bsil ba'i tshal/_dga' ba'i tshal/_so sa gling rnams su brtul zhugs kyi spyod pa mdzad pa na mkha' 'gro bdud 'dul ma dang zhi ba 'tshos dbang bskur byin gyis brlabs/_dur khrod kyi mkha' 'gro rnams dbang du bsdus pa'i tshe shAn+ta rak+Shi ta zhes grags/_d+ha na ko Sha'i mtsho gling du byon te gsang sngags mkha' 'gro'i brda' skad kyis bsgrubs pas mtsho gling gi mkha' 'gro dbang du 'dus/_rtsub 'gyur tshal du spyod pa mdzad pas rdo rje phag mos zhal bstan byin gyis brlabs/_rgya mtsho'i klu dang bar snang gi gza' skar thams cad dam la btags/_gnas gsum gyi dpa' bo mkha' 'gro ma rnams kyis dngos grub bstsal te mtshan rdo rje drag po rtsal du grags so/_/de nas rdo rje gdan du byon nas cho 'phrul sna tshogs bstan pas/_mi rnams kyis khyod su yin dris pa la/_rang byung gi sangs rgyas yin par zhal gyis bzhes pa yid ma ches te skur ba btab pa na/_dgos pa'i dbang mang du gzigs nas za hor gyi yul du byon te slob dpon pra b+ha hasti las rab tu byung bas mtshan shAkya seng ger grags/_yo ga'i rgyud rnams tshar bco brgyad gsan pas de nyid du lha rnams kyi zhal mthong /_ye shes mkha' 'gro gsang ba ye shes dge slong ma'i rnam par snang ba kun dga' mo la dbang zhus pas hU~M yig tu bsgyur te zhal du mid/_khong pa'i nang du phyi nang gsang ba'i dbang rdzogs par mdzad nas pad+mor bton pas sgrib pa gsum sbyangs pa'i tshul mdzad/_rig 'dzin chen po brgyad las sgrub pa sde brgyad/_sangs rgyas gsang ba las sgyu 'phrul/_shrI siM ha las rdzogs chen gtso bor gyur pa'i 'phags yul gyi mkhas grub du ma las mdo rgyud rig pa'i gnas thams cad gsan cing sbyangs pa'i tshul bstan pas chos thams cad tshar re res mkhas par mkhyen/_ma bsgrub par yang lha rnams zhal gzigs/_mtshan blo ldan mchog sred du grags te rnam par smin pa'i rig 'dzin mthar phyin pa'i tshul bstan pa'o/_/de nas za hor gyi rgyal po gtsug lag 'dzin gyi sras mo man+d+ha ra ba zhes mkha' 'gro'i mtshan dang ldan pa de dbang du bsdus nas sgrub rten gyi phyag rgya mor khrid nas brag phug mA ra ti kar tshe'i sgrub pa zla ba gsum mdzad pas mgon po tshe dpag med dngos su byon nas dbang bskur/_nyid dang gnyis su med par byin gyis brlabs/_tshe rgyud bye ba phrag brgya gnang bas tshe la dbang ba'i rig pa 'dzin pa'i dngos grub brnyes/_skye 'chi med pa rdo rje'i skur grub nas za hor gyi rgyal khams 'dul ba'i don du gshegs te bsod snyoms mdzad pas rgyal blon rnams kyis me la bsregs pa na/_til mar mtshor 'khyil ba'i dbus su pad+ma'i sdong po'i rtser yab yum gnyis bzhugs pa'i rdzu 'phrul bstan nas dad pa la bkod/_thams cad chos la btsud nas phyir mi ldog pa'i sa la bzhag_/slar o rgyan rgyal khams 'dul ba'i phyir bsod snyoms la phebs pas yul mi rnams kyis ngo shes te sngon gyi bdud blon la sogs pa rnams kyis tsan+dan gyi me la bsregs pas mtsho dbus pad+ma'i sdong por yab yum gnyis bzhugs te sems can rnams 'khor ba las sgrol bar mtshon phyir thod phreng sku la gsol ba'i rdzu 'phrul bstan pas pad+ma thod phreng rtsal du grags/_rgyal po'i bla mchod lo bcu gsum mdzad/_rgyal khams thams cad chos la bkod/_bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i smin grol bstsal te rgyal po yab yum sogs las can thams cad mchog gi rig 'dzin grub/_mtshan pad+ma rgyal por grags/_spyod yul rnam par 'phrul pa'i mdo las lung bstan pa bzhin/_rgyal po mya ngan med pa 'dul ba'i slad du dge slong dbang po'i sde zhes bya bar sprul te phyir mi ldog pa'i dad pa la sbyar nas dzam bu'i gling du nub gcig la de bzhin gshegs pa'i ring bsrel gyi snying po can gyi mchod rten bye ba bzhengs/_mu stegs kyi rgyal po bstan pa la gnod pa'i stobs ldan 'ga' zhig gnas spar ba dang thabs kyis btul/_rgyal po gcig gis dug drangs pas ma tshugs nas chu bo gang+gA la bskyur bas chu gyen du bskyil zhing /_nam mkha' la gar mdzad pas khye'u chung mkha' lding rtsal du grags/_gzhan yang dgyes rdor gyi rgyud spyan 'dren pa po slob dpon mtsho skyes/_bram ze sa ra ha/_Dom+bi he ru ka_/bi rU pa/_nag po spyod pa chen po la sogs pa'i sku'i bkod pa dang mtshan gyi rnam grangs du ma'ang bstan cing /_sku la rdzogs pa sogs dur khrod chen po rnams su byon te mkha' 'gro rnams la gsang sngags kyi chos bstan/_phyi nang gi dregs pa thams cad kyi srog snying blangs nas bstan srung du bkod pa sogs mdzad pa'i tshe mtshan nyi ma 'od zer du grags/_rdo rje gdan du mu stegs kyi ston pa lnga brgyas bstan pa la rgol ba rtsom pa'i tshe rtsod pa dang nus pa 'gran pas slob dpon nyid rgyal/_khong rnams kyis ngan sngags sgrub pa'i tshe mkha' 'gro bdud 'dul mas phul ba'i drag sngags kyis phyir zlog ste thog chen phab nas ston pa rnams bsgral/_grong khyer mes bsregs/_lhag ma sangs rgyas kyi bstan la btsud nas chos kyi rgyal mtshan dgung du sgreng ba'i tshe seng ge sgra sgrog tu grags te 'di yan chad zag pa gsum zad lam mchog yongs su rdzogs pa'i tshe dbang rig 'dzin gyi tshul du bzhugs pa yin no/_/de nas rgya bal mtshams yang le shod kyi brag phug tu bal po'i rgyal po dge 'dzin gyi sras mo bal mo shAkya de ma la sgrub rten mdzad nas dpal yang dag gi sgo nas mchog sgrub pa'i tshe 'dre srin mthu bo che gsum gyis bar chad byas te/_lo gsum du char ma babs/_nad dang mu ge btang ba la/_rgya gar du bla ma rnams las bar chad 'dul ba'i chos len par btang bas phur pa'i rgyud lung mi khur gnyis brdzangs pa phebs pa tsam gyis bar chad rang bzhin gyis zhi/_char babs shing nad mug rgyun chad yab yum gnyis mchog gi dngos grub brnyes te phyag rgya chen po'i rig 'dzin gyi skur bzhugs so/_/yang dag dngos grub che yang tshong pa dang 'dra bar bar chad mang ba la phur pa skyel ma 'dra bar med du mi rung bar gzigs nas yang phur sbrags ma'i sgrub thabs mang du mdzad/_phur srung bcu drug sogs srid pa pho rgyud mo rgyud thams cad dam la btags te srung mar bzhag_/gzhan yang dus skabs ci rigs par/_o rgyan gyi gling phran hu rmu dzu dang /_si ko dz+har dang /_d+ha ma ko sa dang /_rug+ma sogs dang /_ti ra hu ti sogs tha ru'i rgyal khams dang /_kA ma rU la sogs pa rnams su skal pa dang 'tshams par chos ston pa dang /_thun mong gi dngos grub kyis sems can mang po la phan btags/_chu med pa rnams su chu bton/_chu chen po sa 'og tu bcug_/rgya gar shar lho dbus gsum du mu stegs pa'i lha rten re rang byung du byung ba rnams kyis nang pa'i bstan pa la shin tu gnod pa'i tshe/_de gsum ka rdo rje phur bu'i nus pas tshar bcad/_kany+tsa'i yul du nang pa'i sde shin tu dar ba la du ruSh+ka'i rgyal pos dmag drangs te chu klung nI lar grur zhugs pa'i tshe slob dpon gyis sdigs mdzub mdzad pas gru lnga brgya chur bying /_phyin chad du ruSh+ka'i gnod pa rgyun chad/_'gro lding ba'i yul du byon pa'i dus tshod nges pa can mi gsal yang yul de'i mkha' 'gro ma sogs mi ma yin dang mi rnams rim par btul/_gtsug lag khang bzhengs su bcug_/slob dpon 'di'i bka' srol gyi dgyes rdor/_zla gsang thig le/_yang dag_/rta mgrin/_phur pa/_ma mo gtso bor gyur pa'i rgyud sde bzhi'i nyan bshad sgom gsum da lta'i bar du dar zhing rgyas par bzhugs/_de'i lo rgyus rnams su yul de nas lho nub srin yul du bzhud par bshad/_'di dag ni rgya gar gyi gtam khungs ma rnams su 'byung zhing yongs su grags pa yin la/_spyir lo sum stong drug brgya rgya gar na bzhugs shing bstan 'gro'i don mdzad par gsungs mod/_mkhas pa rnams kyis phyed lo'i dbang du byas pa'am mang tshig tsam du bzhed pa'ang snang ngo /_/gzhan yang hor dang rgya rnams 'dul ba la rgyal po mngon shes can dang /_rnal 'byor pa stobs ldan du sprul pa dang/_zhang zhung yul du ta bi hri tsa zhes rang byung gi khye'ur sprul nas rdzogs chen snyan brgyud kyi gdams pas skal ldan mang po 'od lus su bskyal bas mtshon yul dang skad rigs mi gcig pa rnams su gang 'dul gyi phrin las sna tshogs pas skye dgu rnams thar lam du bkod pa'i phrin las ni tshad bzung du med pa'o/_/bod yul 'dir ji ltar byon pa'i tshul ni/_'jam dpal dbyangs kyi rnam 'phrul chos rgyal khri srong lde'u btsan dgung lo nyi shu bzhes pa na dam chos rgya cher spel ba'i thugs 'dun skyes te rgya gar nas mkhan po bo d+hi satwa spyan drangs/_rten 'brel dang dge ba bcu'i chos bshad/_dgung lo nyer gcig pa la gtsug lag khang gi rmang bting ba la bod kyi lha 'dre rnams kyis bar chad byas te brtsig tu ma ster ba la mkhan pos lung bstan pa ltar rgyal pos bang chen mi lnga slob dpon chen po spyan 'dren pho nyar btang /_slob dpon gyis kyang dus mkhyen te bal yul nas bod du rim par pheb pa'i lam zhor du/_mang yul nas bzung mnga' ris/_dbus gtsang /_mdo khams yan gyi bod yul ma lus par rdzu 'phrul gyi bkod pas zhabs kyis bcags nas/_brtan ma bcu gnyis/_mgur lha bcu gsum/_dge bsnyen nyer gcig gtso bor gyur pa'i mi ma yin mthu bo che thams cad dam la btags shing srog snying blangs/_brag dmar 'om bu'i tshal du mnga' bdag dang mjal 'dzom mdzad/_has po rir byon nas lha srin thams cad bka' 'og tu bsdus/_bsam yas kyi rmang bting nas bzhengs pas lha 'dre rnams kyis kyang grogs dan byas te lo lnga la ri rab gling bzhi gling phran nyi zla lcags ri dang bcas pa'i tshul du yod pa dpal bsam yas mi 'gyur lhun gyis grub pa'i gtsug lag khang /_btsun mo gsum gyi gling gsum dang bcas pa grub/_rab gnas mdzad pa'i tshe byin rlabs kyi ltas ngo mtshar ba lnga byung /_de nas mnga' bdag gis chos bsgyur nas sangs rgyas kyi bstan pa btsugs par dgongs te bod phrug shes rab can rnams la lo tsA bslab/_rgya gar nas sde snod 'dzin pa gzhan yang spyan drangs te mkhan po las thog mar sad mi mi bdun rab tu byung zhing rim par rab byung gi sde bkod/_mkhan slob gnyis sogs paN+Di ta rnams dang /_bai ro tsa na/_ska cog zhang gsum sogs lo tsA ba rnams kyis mdo sngags kyi bka' ma lus pa rnams dang /_dgongs 'grel gyi bstan bcos gtso che ba rnams bod skad du bsgyur/_bai ro dang nam mkha'i snying po sogs rgya gar du btang nas bai ros shrI siM ha las rdzogs chen/_nam snying gis hU~M ka ra las yang dag gi chos gsan cing so sos grub pa'ang thob nas bod du spel/_rgyal pos slob dpon nyid la rdo rje theg pa'i smin grol stsol bar gsol ba btab pas bsam yas mchims phur sgrub chen bka' brgyad kyi dkyil 'khor zhal phyes nas rje 'bangs rnam dgu smin par mdzad nas so sor bka' babs kyi gnyer gtad pas dgu pos kyang so so'i rigs dang mthun pa'i dngos grub thob/_gzhan yang lho brag mkhar chu gzho stod ti sgro la sogs pa'i gnas rnams su mnga' bdag yab sras/_'bangs rigs nyer lnga gtso bor gyur pa'i skal ldan rnams la yo ga rnam pa gsum dang 'brel ba'i zab chos thun mong ma yin pa dpag tu med pa gnang /_bod yul du lo brgya dang bcu gcig bzhugs pa ni phyed lo'i dbang du byas na/_khri srong dgung lo nyer gcig la gu ru bod du phebs/_drug cu rtsa dgu pa la rgyal po 'das/_de rjes lo shas bzhugs nas srin yul du phebs par bshad pas lo hril po lnga bcu rtsa lnga dang zla ba drug bzhugs pa yin pas khri srong bzhugs pa'i tshe lo bzhi bcu rtsa brgyad/_gshegs rjes lo bdun dang zla ba drug bzhugs par gsal/_bdud blon rnams nus pa la skrag nas gshegs par zhus pas bsam yas su lo brgyad bzhugs rjes mang yul la kha nas 'phur te bzhud pa ni sprul pa yin la/_mchod yon lkog tu bka' bgros te sku dngos mtsho rgyal sogs las can gyi 'khor dang bcas bod yul gyi sa gzhi rta rmig tsam yang ma lus pa zhabs kyis bcags/_mnga' ris skor du gangs brag nyi shu/_dbus gtsang du sgrub gnas nyer gcig_/mdo khams gnas chen nyer lnga/_stod smad bar gsum gyi sbas yul rgyal po gsum/_lung lnga/_ljongs gsum/_gling gcig_/de re re la'ang rtsa ba dang yan lag me tog 'bras bu'i tshul du yod pa la sogs pa gangs brag ri mtsho thams cad sgrub gnas su byin gyis brlabs/_phyis su dbon sras bdud kyi sprul pas bstan pa bsnub par mkhyen nas rgyal po la ma 'ongs ba'i lung bstan mang po bstsal/_mchod yon bka' bgros te gsang sngags kyi bstan pa mi nub pa dang /_rtog ge bas bslad cing bcos su med pas byin rlabs mi yal ba dang gdul bya rim par 'byung ba sogs la dgongs nas rgyal po'i bla gter brgya dang /_thugs gter chen po lnga/_zab pa'i gter chen nyer lnga gtso bor gyur pa'i ming can ming med kyi gter kha grangs las 'das pa sbas/_'don pa'i dus/_'don pa po'i gang zag_/las can chos bdag sogs lung bstan re re bzhin bstsal/_mon kha ne ring seng ge rdzong sogs stag tshang ming can bcu gsum du khro bo 'chol ba 'jigs su rung ba'i skur bzhengs nas bod kyi lha srin dregs pa can che phra thams cad dam la bzhag cing gter gyi srung mar gnyer du gtad pa'i tshe rdo rje gro bo lod du grags/_phyi rabs yid ches pa'i phyir du bum thang rdo rje brtsegs pa sogs la sku rjes/_gnam mtsho phyug mo sogs la phyag rjes/_spa gro'i brag dkar sogs la zhabs rjes/_gzhan yang sgrub gnas thams cad du gu ru yab yum gyi phyag zhabs kyi rjes sogs ngo mtshar can gyi bkod pa grangs las 'das pa bzhag_/lha sras mu rub btsan po btang nas b+ha ta hor gyi sgom gra bcom/_ka ca rnams khyer ba'i rjes su rgyal po shing bya can 'brangs nas 'ong ba/_gu ru drag po'i skur bstan te dam la btags te gtsug lag khang gi dkor srung la bskos/_khri srong gshegs pa'i rjes su mu tig btsan po rgyal sar bkod/_khra 'brug tu bka' 'dus sgrub chen mdzad nas rgyal sras lha rje la zab chos kyi gnyer gtad/_gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum 'byon nas 'gro ba 'dul bar lung bstan/_bod du smin par mdzad pa'i slob ma'i rnam grangs ni bsam gyis mi khyab kyang snga thog rje 'bangs nyer gcig_/bar du rje 'bangs nyer lnga/_phyis su rje 'bangs bcu bdun dang nyer gcig rnams gtso bo yin la/_yer pa'i 'od lus grub pa brgyad cu/_chu bo ri'i sgom chen brgya dang brgyad/_yang rdzong gi sngags pa sum cu/_shel brag gi rtogs ldan nga lnga/_mkha' 'gro ma nyi shu rtsa lnga/_rnal 'byor ma bdun la sogs pa rnams dang /_a mes byang chub 'dre bkol/_rgyus byang chub gzhon nu/_rog ban nam mkha' ye shes/_nyang de bzhin gshegs pa/_spang rje btsan khrom/_sha mi go cha/_ngab mi dang ngab 'bre/_lce rgya mtsho grags/'bre shes rab grags la sogs pa dang /_rlangs/_rngog_/mkhon/_rog_/'gos/_spang /_so/_zur/_gnubs/_rgyus/_skyo la sogs pa'i gdung rigs grub pa thob pa bar ma chad pa las phyis gsar ma'i skyes chen mang du byon pa de dag gi mes po rnams slob dpon chen po'i zhabs la thug pa kho na'o/_/de nas lho nub srin po 'dul du gshegs par nye ba na bod kyi rgyal blon 'bangs dang bcas pa rnams kyis bshol btab kyang ma thebs/_re re bzhin du zhal gdams dang thugs brtse'i bslab bya rgyas par bstsal/_gung thang gi la thog nas seng ge'am rta mchog la chibs/_lha rnams kyis mchod pa'i bkod pa dpag tu med pa dang bcas rnga yab gling du pheb/_zangs mdog dpal ri'i rtse mor srin po'i rgyal po rak+Sha thod phreng gnas spar te de'i gsob tu zhugs/_pho brang pad+ma 'od kyi bkod pa bsam las 'das par sprul/_srin po'i gling brgyad du'ang sprul pa re re rgyal po'i tshul du bzhugs nas sgrub chen bka' brgyad la sogs pa'i chos ston/_dzam bu'i gling gi mi rnams srog gi 'jigs pa las bskyabs/_da lta mthar lam lhun gyis grub pa'i rig 'dzin drug pa'i rgyal tshab kyi tshul du 'jig rten 'di ma stong gi bar du g.yo ba mi mnga' bar bzhugs so/_/dus rtag par bod la thugs rjes dgongs te sprul pas don mdzad/_'dul ba'i bstan pa 'jig pa'i tshe na'ang sngags pa rnams kyi nang du sprul pa re re byon/_skal pa dang ldan pa'i gang zag 'od lus 'grub pa'ang mang du 'byung /_ma 'ongs pa rgyal ba byams pa 'jig rten du byon pa'i tshe slob dpon nyid rgyal sras 'gro ba kun 'dul ces bya bar sprul nas skal ldan rnams la gsang sngags kyi chos bstan par gsungs te gdul bya thun mong ba kha cig gi snang ngo dang mthun pa'i lo rgyus phyogs re'i dbang du byas pa'o/_/de lta bu'i sangs rgyas gnyis pa slob dpon chen po gang de'i bka' babs thugs sras kyi gtso bo rje mnga' bdag khri srong /_'bangs nyer lnga/_thugs kyi gzungs ma lnga bcas kyi rnam thar sa bon tsam smos na/_dpal bsam yas mchims phu'i yang dben du bka' brgyad bde gshegs 'dus pa'i dkyil 'khor zhal phyes nas rje 'bangs rnams la dbang bskur ba'i tshe gser srang bcu re la me tog byas te dkyil 'khor la phul bas gang du me tog phog pa'i lha so sor bka' babs pa sogs kyis grub pa thob pa'i rje 'bangs nyer lngar grags pa byung ste/_'di dus lha srin rnams kyis slob dpon la tho 'tshams phyir klad kyi rdza mo snyil ba slob dpon gyis hU~M zhes gsungs pas rdza mo nyil ba yar log ste yi ge hU~M gi gzugs su gnas par deng sang rdza mo hU~M 'dra mar grags so/_
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Pema Dechen Lingpa
པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་   •   Pad+ma bde chen gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རོང་སྟོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 640-643
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཐུགས་སྤྲུལ་རོང་སྟོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ནི། མདོ་སྨད་གསེར་རྡོ་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་གོང་ཏི་བྱ་བའི་གྲོང་དུ་ཡབ་དཀོན་མཆོག་དང་ཡུམ་གཟུངས་ཐར་མའི་སྲས་སུ་ཆུ་ཡོས་དཔྱིད་ཟླ་འབྲིང་པོའི་ཚེས་བཅུའི་ཐོ་རངས་སུ་ལྟས་བཟང་པོ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཤཱཀྱ་ཐར་ཞེས་བཏགས། དགུང་ལོ་གསུམ་པ་ནས་སྔོན་གྱི་བག་ཆགས་སད་ནས་བླ་མ་དང་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་བའི་ཚུལ་ཁོ་ན་མཛད། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུང་ཞིང་དབྱངས་འཐེན། སྲུ་མོ་སྔགས་སྲུང་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས་ལས་ཅན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པར་ལུང་བསྟན་ཅིང་དད་གུས་ཕུལ། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཀློག་བསླབ། འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཤས་དང་སེམས་ཅན་ལ་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས། བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་པ་ལས་གདམས་ཕྲན་འགའ་རེ་གསན། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པར་དབུས་གཙང་དུ་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབ་སྟེ་གནས་རྟེན་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་མཛད། རྟེན་སྔགས་པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ནས་གསེར་པ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན་ནས་གདམས་པ་གསན། ཚུལ་ཁྲིམས་བསླབ་པས་རྒྱུད་བསྡམས། རྩ་རླུང་དང་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་ལོ་བདུན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་བརྙེས། གནས་ལུགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ཅིང་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལྟར་གསང་ཐབས་ཀྱིས་རྒྱལ་མོ་ཤིང་གི་རོང་དུ་ཕེབས། གནས་ཆེན་དམུ་རྡོ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་འདུས་ཀྱི་ཕ་ཝཾ་ནས་ཀློང་གསལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་བཀའ་སྲུང་སྲོག་བདུད་ཀྱི་སྐོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གསང་རྒྱས་བཏབ། བླ་མ་རྣམས་ལས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་མཐའ་ཡས་པའང་གསན། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་ཀཿཐོག་ཏུ་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཕེབས་པས་སྔོན་རབས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དུ་མར་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་དབུགས་དབྱུང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གདམས་པ་དང་བྱིན་རླབས་བསྩལ་ནས་དོན་གྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསོལ། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པར་གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་བཙན་རིར་ཕེབས་པ་དང་མཇལ་ནས་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། ཁྱད་པར་ཏ་བླ་པདྨ་ནོར་བུ་དང་བྲག་དམར་པ་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བརྡལ་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་ལས་སྙན་བརྒྱུད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ཀྱང་གསང་རྒྱ་གྲོལ་ཞིང་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་པས་དམ་པ་དེ་གཉིས་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཐོག་མར་གནང། དེ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ཕྲིན་ལས་རིམ་གྱིས་རྒྱས། དེ་ནས་ལུང་བྱང་ལྟར་ཏྲེ་ཕུ་བྲག་རི་ཞུན་མཁར་ནས་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་དང་། བཙན་རི་རྡོ་རྗེའི་བྲག་ནས་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྐོར་རྣམས་ཀྱང་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཕལ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ། འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཁའི་གཙོ་བོ་རི་བོ་ཕག་ཞལ་ནས་མཁའ་འགྲོ་དགོངས་འདུས་བཞེས་དགོས་པ་ཕྱག་ཏུ་མ་འབྱོར་ཞིང་དེའི་དབང་གིས་ཀོང་བུ་ཆུའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཡོད་པའང་མ་ཐོན་པར་སྣང་། སྐུ་ཚེའི་སྨད་དུ་གདན་སའི་གཙོ་བོ་བཙན་རིའི་གནས་ནང་དུ་མཛད། ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བའི་རྨུ་རྒོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོའི་ཕྱོགས་སུ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་འགྲོ་དོན་བསམ་ལས་འདས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྤྲུལ་པའི་བཀོད་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས། སྐུའི་སྲས་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ཡབ་ཉིད་དང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སྐུ་མཆེད་བླ་མར་བསྟེན། མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབང་པོར་གྱུར། གཅུང་ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ལྡན་ཡང་རྙིང་ཆོས་ལ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རྟགས་མངོན་གྱུར་མངའ། འདི་ལས་ཞྭ་དམར་བཅུ་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་གཏེར་ཆོས་གསན། གཙོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་འབྲུག་ཆེན་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟ། དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་དགའ་བ་སོགས་དང་མངའ་རིས་ཕྱིན་ལ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་སྤེལ་བ་ད་ལྟའང་ཅི་རིགས་བཞུགས། གདན་ས་དངོས་ལ་སྲས་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་བྱོན་ནས་ཆོས་རྒྱུན་སྐྱོང་བར་མཛད། མདོ་ཁམས་སུ་བྱོན་པའི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་ལ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་ཆོས་སྤྱན་ལྡན་པ་དག་གིས་རྟོགས་པས་ཤེས་ལ། གཏེར་ཆོས་གསུམ་པོ་ཁོ་བོས་ཀྱང་འབད་པས་ནོས་སོ།
lo chen bai ro tsa na'i thugs sprul rong ston pad+ma bde chen gling pa ni/_mdo smad gser rdo gnyis kyi mtshams gong ti bya ba'i grong du yab dkon mchog dang yum gzungs thar ma'i sras su chu yos dpyid zla 'bring po'i tshes bcu'i tho rangs su ltas bzang po dang bcas te sku 'khrungs/_mtshan shAkya thar zhes btags/_dgung lo gsum pa nas sngon gyi bag chags sad nas bla ma dang 'gro don skyong ba'i tshul kho na mdzad/_bla ma sku gsum gyi gsol 'debs sogs tshigs bcad mang po thol byung du gsung zhing dbyangs 'then/_sru mo sngags srung ma'i rnam 'phrul zhig yod pa des las can gyi skyes bu yin par lung bstan cing dad gus phul/_dgung lo bcu gsum pa la klog bslab/_'khor ba la skyo shas dang sems can la mi bzod pa'i snying rje skyes/_bla ma ye shes rgyal mtshan pa las gdams phran 'ga' re gsan/_dgung lo nyi shu par dbus gtsang du gnas skor la pheb ste gnas rten rnams la smon lam khyad par can mdzad/_rten sngags pa'i tshul du bzhugs/_dgung lo nyer gcig nas gser pa bla ma ye shes rgyal mtshan mnyes pa gsum gyis bsten nas gdams pa gsan/_tshul khrims bslab pas rgyud bsdams/_rtsa rlung dang phyag rdzogs kyi nyams bzhes lo bdun la rtse gcig tu brtson pas grub pa'i mtshan ma brnyes/_gnas lugs kyi rtogs pa klong du gyur/_dgung lo nyer lnga par lung bstan thob cing kha byang phyag tu son pa ltar gsang thabs kyis rgyal mo shing gi rong du phebs/_gnas chen dmu rdo mkha' 'gro 'bum 'dus kyi pha waM nas klong gsal mkha' 'gro snying thig bka' srung srog bdud kyi skor bcas spyan drangs te gsang rgyas btab/_bla ma rnams las gsar rnying bka' gter gyi chos mtha' yas pa'ang gsan/_dgung lo nyer bdun par kaHthog tu rig 'dzin klong gsal snying po'i spyan sngar phebs pas sngon rabs kyi skye ba du mar 'brel ba'i lo rgyus kyis dbugs dbyung /_thun mong ma yin pa'i gdams pa dang byin rlabs bstsal nas don gyi rgyal tshab tu mnga' gsol/_dgung lo sum cu par gter chen stag sham rdo rje btsan rir phebs pa dang mjal nas nyid kyi gter chos yongs rdzogs gsan cing thugs yid gcig 'dres su gyur/_khyad par ta bla pad+ma nor bu dang brag dmar pa kun bzang khyab brdal lhun grub rnams las snyan brgyud thun mong ma yin pa sogs chos bka' mang du gsan/_mkha' 'gro snying thig kyang gsang rgya grol zhing gnas dus kyi rten 'brel 'grigs pas dam pa de gnyis la smin grol gyi gdams pa thog mar gnang/_de phyogs su 'gro don phrin las rim gyis rgyas/_de nas lung byang ltar tre phu brag ri zhun mkhar nas mkha' 'gro gsang ba ye shes dang /_btsan ri rdo rje'i brag nas bka' 'dus snying po'i skor rnams kyang spyan drangs shing phal cher gtan la phab/_'di nyid kyi gter kha'i gtso bo ri bo phag zhal nas mkha' 'gro dgongs 'dus bzhes dgos pa phyag tu ma 'byor zhing de'i dbang gis kong bu chu'i lha khang nas thugs rje chen po'i zab gter yod pa'ang ma thon par snang /_sku tshe'i smad du gdan sa'i gtso bo btsan ri'i gnas nang du mdzad/_shin tu gdul dka' ba'i rmu rgod kyi skye bo'i phyogs su 'brel tshad don ldan gyi 'gro don bsam las 'das pa mthar phyin nas sprul pa'i bkod pa chos dbyings su bsdus/_sku'i sras pad+ma dbang rgyal yab nyid dang smin gling gter chen sku mched bla mar bsten/_mkhas shing grub pa'i dbang por gyur/_gcung chos skyong dpal ldan yang rnying chos la mkhas shing grub pa'i rtags mngon gyur mnga'/_'di las zhwa dmar bcu pa dang /_kun mkhyen bstan pa'i nyin byed sogs kyis kyang gter chos gsan/_gtso bo nyid kyi rgyal tshab rig 'dzin tshe dbang nor bus 'brug chen bka' brgyud phrin las shing rta/_dpa' bo rdo rje gtsug lag dga' ba sogs dang mnga' ris phyin la smin grol gyi rgyun spel ba da lta'ang ci rigs bzhugs/_gdan sa dngos la sras brgyud bar ma chad pa byon nas chos rgyun skyong bar mdzad/_mdo khams su byon pa'i gter ston zhig la gter chos kyi tshig don phul du byung bas chos spyan ldan pa dag gis rtogs pas shes la/_gter chos gsum po kho bos kyang 'bad pas nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Pema Chöjor Gyamtso
པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་   •   Pad+ma chos 'byor rgya mtsho
Name in the Tertön Gyatsa: དཔལ་རི་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་
Volume 1 Text 6, Pages 744-744
Buddhist Digital Resource Center

རྗེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་དཔལ་རི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ལའང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིས་དངོས་སུ་བསྩལ་པའི་ཚེ་ཡུམ་གྱི་གདམས་སྐོར་བཀའ་སྲུང་ཨུ་མ་དེ་བཱི་བཅས་པོད་ཆུང་ཙམ་ཞིག་སྣང་བ་ལས་རྩ་བའི་སྨིན་གྲོལ་ལེ་ཚན་ཙམ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས།
rje 'di nyid kyi zhal slob dpal ri sprul pa'i sku pad+ma chos 'byor rgya mtsho zhes mkhas btsun bzang po'i rnam thar rmad du byung ba 'di nyid la'ang lha mo tsaN+Da lIs dngos su bstsal pa'i tshe yum gyi gdams skor bka' srung u ma de bI bcas pod chung tsam zhig snang ba las rtsa ba'i smin grol le tshan tsam kho bos kyang nos
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Pema Lingpa.jpg

Pema Lingpa
པདྨ་གླིང་པ་   •   Pad+ma gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: པདྨ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 497-501
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

འགོས་ཀྱི་ཕག་རིར་གནས་གཞི་རྫོངས་ལ་འགེབ༔ ལ་སྟོད་སྟག་གྲུར་དུག་གི་ཚོང་དུས་འོང༔ མེ་འབར་མཚོ་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་བཞི་པར་བསྔགས་པ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་གླིང་པ་ནི། མངའ་བདག་གི་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་གྱི་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔའི་མཐའ་མ་མོན་བུམ་ཐང་དུ་མྱོས་ཀྱི་རིགས་ལས་ཡབ་དོན་གྲུབ་བཟང་པོ་དང་། ཡུམ་གྲོང་མོ་དཔལ་འཛོམ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལོར་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པར་གྱུར་པས་ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་རིགས་སད། ཡིག་རིགས་དང་བཟོ་གནས་སོགས་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན། ཁྱད་པར་སྤྲེལ་ལོ་སྟོན་རའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ཡི་གེ་དྲུག་མའི་གནས་སུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་ཞལ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བསྩལ་པ་ལྟར་དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར། ཟབ་གཏེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་སྣ་རིང་བྲག་གི་ཉེ་ལོགས་སྟང་ཆུ་རྒྱ་མདུད་དུ་འཁྱིལ་བའི་མེ་འབར་མཚོར་གྲགས་པ་ནས། ཁྲོམ་ཚོགས་མང་པོའི་དབུས་སུ་ཕྱག་ན་སྒྲོན་མེ་ཞིག་བསྣམས་ནས་མཚོ་ནང་ཐོགས་མེད་དུ་གཤེགས། སླར་ཕྱག་གི་སྒྲོན་མེའང་མ་ཤི་བར་གཏེར་སྒྲོམ་ཆེན་པོ་རྫ་མ་ཙམ་ཞིག་མཆན་ཏུ་བཅུག་ནས་ཕེབ་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པར་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་རྩོད་པ་དང་བྲལ་བའི་སྙན་གྲགས་ཀྱིས་ས་སྟེང་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཁྱབ་པར་གྱུར། དེས་མཚོན་ཏེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་དགོངས་འདུས། གཞན་ཡང་གཏེར་གནས་སོ་སོ་ནས་རྫོགས་ཆེན་གཉིས་མེད་རྒྱུད་བུ་ཆུང་གི་སྐོར་དང་། བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ། བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་། ཕུར་པ་སྤུ་གྲི། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ཏེ་བཀའ་ཕུར་སྨན་གསུམ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་དང་གཏུམ་ཆུང་། དྲག་པོ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ། ཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ། ཚེ་སྒྲུབ་ནོར་བུ་ལམ་ཁྱེར། ནག་པོ་སྐོར་གསུམ། ལས་ཕྲན་གྱི་སྐོར་སོགས་མང་དུ་གཏེར་ནས་བཞེས་ཤིང་དེ་དང་མཚུངས་པར་མྱོང་གྲོལ་སྐྱེ་བདུན་སྐུ་ཚབ་པདྨ་གུ་རུ་སོགས་དམ་རྫས་རྟེན་གསུམ་གྱི་རིགས་ཀྱང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་ལྷོ་སྐྱེར་ཆུའི་ལྷ་ཁང་དཔལ་ཚ་བ་གསུམ་པའི་ལྷ་ཁང་དང་མཚུངས་པ་དེ་ཉིད་སྔོན་མི་སྣང་བ་ལ་གཏེར་སྟོན་འདིས་རི་སུལ་ཞིག་ནས་ས་རྡོ་རྣམས་བསལ་ནས་ལྷ་ཁང་དེང་སང་ཀུན་གྱིས་མཇལ་དུ་ཡོད་པར་མཛད། ནོར་གཏེར་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བླ་གཡུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་འབར། བླ་གཡུ་སྟོང་རི་འོད་འབར། བླ་གཡུ་སྒང་རི་ཁང་དམར། ལྷ་ལྕམ་གྱི་ན་བཟའ་སྲུབ་མེད་པ་དང་། མེ་ལོང་རྒྱང་གསལ་ལ་སོགས་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀྱི་ནོར་སྣ་ཁྱད་འཕགས་མང་པོའང་གཏེར་ནས་བཞེས། གཏེར་ཁ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་ནའང་ཕྱེད་ཙམ་ལས་བཞེས་མ་ཐུབ། ཕྱིས་གཏེར་སྟོན་སྐུ་གཤེགས་ཁར་སྲས་ཀྱིས་འདོན་ཆོག་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་གཏེར་ཆོས་ཐོན་པར་དཀའ་ཡང་། དམ་ཚིག་གཙང་མར་བསྲུང་ཤིང་བདག་རང་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ན་ཕྲན་ཚེགས་རྙེད་པའང་སྲིད་གསུངས་པ་བཞིན། ཐུགས་སྲས་ཟླ་བས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པར་གྲགས། གཞན་ཡང་ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། མ་འོངས་པ་ན་པདྨ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་བའི་ལུང་བསྟན་དང་། ད་ལྟའི་འབྲེལ་ཐོགས་རྣམས་ཀྱང་ཞིང་དེར་སྐྱེས་ནས་སངས་རྒྱས་དེའི་གདུལ་བྱར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །ཐུགས་སྲས་སློབ་མའི་ཚོགས་ཀྱང་གཏེར་ལུང་ལས། ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག༔ སྨོན་ལམ་འབྲེལ་བ་སྟོང་རྩ་གཉིས༔ ཟབ་མོའི་གནད་ཀྱིས་འབྲེལ་བཅུ་གཅིག༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཛིན་པའི་བུ་བདུན་དང༔ ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་སྲས་གསུམ་དུ་འབྱུང༔ ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱོན་པའི་ནང་ནས། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་དྲུག །གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དྲུག །གྲུབ་རྟགས་མངོན་སུམ་ཐོན་པའི་བུ་ཆེན་དྲུག །གཏེར་སྟོན་ཉིད་དང་དགོངས་པ་མཉམ་པའི་ཇོ་གདན་མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་དཔལ་འབྱོར། ནང་སོ་རྒྱལ་བ་དོན་འགྲུབ། སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་སྟེ་ཐུགས་སྲས་གསུམ། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ་སྐུའི་སྲས་མཆེད་བཞི་སོགས་བྱོན་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་བྱིན་རླབས་དང་ནུས་རྩལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོན་པ་ལ་བརྟེན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེ་བས་ས་སྐྱ་བདག་ཆེན། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས། ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག །དཔའ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་དོན་འགྲུབ་སོགས་ཀྱིས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པར་བསྔགས་ཤིང་བླ་མར་བཀུར། དབུས་གཙང་ལྷོ་མོན་གྱི་མི་ཆེན་ཆེ་དགུས་ཀྱང་ཞབས་ནས་བཏེགས་པས་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཚུལ་མཛད་པས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེར་འཕེལ་བ་མ་བྱུང་། བསྟན་པའི་རྒྱུན་སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་དང་། དབུ་མཛད་དོན་གྲུབ་དཔལ་འབར་ཏེ་མཚུངས་མེད་ཆོས་རྗེ་རྣམ་གཉིས་སུ་གྲགས་པ་དང་། པད་གླིང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་སྤྲུལ་དང་ཐུགས་སྲས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཁྲུལ་མེད་རིང་བསྲེལ་བདུན་རྒྱུད་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་ལྷོ་མོན་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་ཡུལ་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་ཁྱབ་ཅིང་། དབང་ལུང་ཁྲིད་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་བྱེ་བྲག །ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ཆེ་ཆུང་། ཚེ་སྒྲུབ་དང་དྲག་དམར་སྐོར། ནག་པོ་སྐོར་གསུམ་དང་ལས་ཕྲན་ཅི་རིགས་པ་དང་བཅས་ནོས་ཤིང་འཆད་སྤེལ་ཡང་ཅི་ནུས་སུ་བགྱིས་པ་ཡིན་ནོ།
'gos kyi phag rir gnas gzhi rdzongs la 'geb:_la stod stag grur dug gi tshong dus 'ong:_me 'bar mtsho la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan pad+ma gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston rgyal po lnga'i bzhi par bsngags pa o rgyan pad+ma gling pa ni/_mnga' bdag gi sras mo lha lcam pad+ma gsal gyi dag pa'i skye ba lnga'i mtha' ma mon bum thang du myos kyi rigs las yab don grub bzang po dang /_yum grong mo dpal 'dzom gnyis kyi sras su lcags pho khyi'i lor ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te sku bltams/_kun mkhyen dri med 'od zer gyi skye ba de ma thag par gyur pas chung ngu nas dam pa'i rigs sad/_yig rigs dang bzo gnas sogs ma bslab par mkhyen/_khyad par sprel lo ston ra'i tshes bcu'i nyin yi ge drug ma'i gnas su o rgyan rin po ches zhal dngos su bstan nas byin gyis brlabs/_gter kha chen po brgya rtsa brgyad kyi kha byang phyag tu bstsal pa ltar dgung lo nyer bdun par/_zab gter thams cad kyi thog ma rdzogs chen klong gsal gyi skor rnams sna ring brag gi nye logs stang chu rgya mdud du 'khyil ba'i me 'bar mtshor grags pa nas/_khrom tshogs mang po'i dbus su phyag na sgron me zhig bsnams nas mtsho nang thogs med du gshegs/_slar phyag gi sgron me'ang ma shi bar gter sgrom chen po rdza ma tsam zhig mchan tu bcug nas pheb pas thams cad ngo mtshar yid ches kyi dad par bkod pa la brten rtsod pa dang bral ba'i snyan grags kyis sa steng nyi zla ltar khyab par gyur/_des mtshon te bsam yas mchims phu nas rdzogs chen kun bzang dgongs 'dus/_gzhan yang gter gnas so so nas rdzogs chen gnyis med rgyud bu chung gi skor dang /_bla ma nor bu rgya mtsho/_thugs rje chen po mun sel sgron me/_bka' brgyad thugs kyi me long /_phur pa spu gri/_bdud rtsi sman sgrub kyi skor te bka' phur sman gsum/_phyag rdor dregs 'dul dang gtum chung /_drag po che 'bring chung gsum/_tshe khrid rdo rje phreng ba/_tshe sgrub nor bu lam khyer/_nag po skor gsum/_las phran gyi skor sogs mang du gter nas bzhes shing de dang mtshungs par myong grol skye bdun sku tshab pad+ma gu ru sogs dam rdzas rten gsum gyi rigs kyang bsam gyis mi khyab pa dang /_khyad par lho skyer chu'i lha khang dpal tsha ba gsum pa'i lha khang dang mtshungs pa de nyid sngon mi snang ba la gter ston 'dis ri sul zhig nas sa rdo rnams bsal nas lha khang deng sang kun gyis mjal du yod par mdzad/_nor gter kyang chos rgyal gyi bla g.yu rin po che 'od 'bar/_bla g.yu stong ri 'od 'bar/_bla g.yu sgang ri khang dmar/_lha lcam gyi na bza' srub med pa dang /_me long rgyang gsal la sogs rgyal rgyud kyi nor sna khyad 'phags mang po'ang gter nas bzhes/_gter kha brgya rtsa brgyad kyi kha byang phyag tu byung na'ang phyed tsam las bzhes ma thub/_phyis gter ston sku gshegs khar sras kyis 'don chog par gsol ba btab pas khyod kyis gter chos thon par dka' yang /_dam tshig gtsang mar bsrung shing bdag rang la gsol ba btab na phran tshegs rnyed pa'ang srid gsungs pa bzhin/_thugs sras zla bas kyang gter kha 'ga' zhig spyan drangs par grags/_gzhan yang ya mtshan che ba'i mdzad pa bsam gyis mi khyab cing /_ma 'ongs pa na pad+ma bkod pa'i zhing khams su sangs rgyas rdo rje snying po zhes bya bar 'gyur ba'i lung bstan dang /_da lta'i 'brel thogs rnams kyang zhing der skyes nas sangs rgyas de'i gdul byar 'gyur bar gsungs so/_/thugs sras slob ma'i tshogs kyang gter lung las/_las kyis 'brel pa khri phrag gcig:_smon lam 'brel ba stong rtsa gnyis:_zab mo'i gnad kyis 'brel bcu gcig:_dkyil 'khor 'dzin pa'i bu bdun dang:_thugs kyi snying sras gsum du 'byung:_zhes gsungs pa dang mthun par bsam gyis mi khyab par byon pa'i nang nas/_gtso bor gyur pa sprul pa'i gter ston drug_/grub thob chen po drug_/grub rtags mngon sum thon pa'i bu chen drug_/gter ston nyid dang dgongs pa mnyam pa'i jo gdan mkhan chen tshul khrims dpal 'byor/_nang so rgyal ba don 'grub/_sprul sku mchog ldan mgon po ste thugs sras gsum/_rigs gsum mgon po'i sprul pa sku'i sras mched bzhi sogs byon cing /_de'i nang nas spyan ras gzigs kyi sprul pa thugs sras zla ba byin rlabs dang nus rtsal bsam gyis mi khyab cing yab kyi dgongs pa lon pa la brten phrin las rgya che bas sa skya bdag chen/_'bri gung rin chen phun tshogs/_zhwa dmar dkon mchog yan lag_/dpa' po chos rgyal don 'grub sogs kyis skyes chen dam par bsngags shing bla mar bkur/_dbus gtsang lho mon gyi mi chen che dgus kyang zhabs nas btegs pas gzhan phan phrin las bsam gyis mi khyab kyang sbas pa'i rnal 'byor gyi tshul mdzad pas chos brgyud cher 'phel ba ma byung /_bstan pa'i rgyun sprul sku sna tshogs rang grol dang /_dbu mdzad don grub dpal 'bar te mtshungs med chos rje rnam gnyis su grags pa dang /_pad gling nyid kyi gsung sprul dang thugs sras sprul pa'i sku 'khrul med ring bsrel bdun rgyud nas bzung da lta'i bar lho mon dbus gtsang mdo khams yul gyi mthar thug par khyab cing /_dbang lung khrid rgyun ma nyams par bzhugs pa las kho bos kyang bla rdzogs thugs gsum/_bka' brgyad spyi bye brag_/phyag rdor gtum po che chung /_tshe sgrub dang drag dmar skor/_nag po skor gsum dang las phran ci rigs pa dang bcas nos shing 'chad spel yang ci nus su bgyis pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Pema Kunkyong Lingpa
པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་   •   Pad+ma kun skyong gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 477-481
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

ཁ་རག་ལ་ཁར་སོ་པ་རེས་མོས་བྱེད༔ མཆོད་རྟེན་དཀར་པོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ་ནི། བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་སྟེ། མེ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་ཤངས་ལྷ་ཕུ་བི་རྫིང་ཞེས་པར། ཡབ་དཔའ་བོ་རྒྱལ་མཚན་མགོན་དང་། ཡུམ་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་འཕྲུལ་བདེ་མཆོག་དཔལ་མོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་སྐྱེ་བ་མང་པོ་དྲན་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བསླབ་པར་མཁྱེན། བྱིས་པའི་སྤྱོད་པ་ལས་འདས་ཤིང་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པའི་ཞལ་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་ཟབ་མོའི་ལུང་བསྟན་ཐོག་ཟབ་གཏེར་འདོན་པའི་ཞལ་གདམས་རིམ་པར་གནང་བ་སོགས་བྱུང་། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་རིམ་པར་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པའི་ཚུལ་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་གསུང་ལས། ཨུ་རྒྱན་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པང་། །གླིང་པ་བརྒྱད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ང་རང་ཡིན། །མ་བརྗེད་སྐྱེ་བ་སོ་གསུམ་ས་ལེར་དྲན། །ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་སྟོབས་རྒྱས། །སྔོན་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱིས་ད་ལྟ་མ་བསླབ་ཤེས། །ཞེས་དང་། ལོ་བཅུ་ལོན་ནས་རིག་པའི་ངོ་བོ་མཐོང་། །བྱིས་པའི་སྤྱོད་པས་ཐ་མལ་སྡོད་མ་མྱོང་། །བཅུ་གསུམ་ལོན་ནས་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་དང་མཇལ། །གཏེར་གྱི་ལུང་བསྟན་ཞལ་གདམས་རིམ་པར་གསུངས། །བཅུ་དྲུག་ལོ་ལ་མ་ཚོར་རྡོ་རྗེའི་སྐྱེ་བྲག་ནས། །ཟབ་གཏེར་ལྔ་དང་ཨོ་རྒྱན་དབང་ཆས་རྙེད། །ཅེས་དང་། གཏེར་འབྱུང་ལས། བདག་པདྨ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པས། གླང་ལོ་རྟའི་ཟླ་བ་ལ། ཤོ་ཐོ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཐོན་པ་ལ་བརྟེན། གཡས་རུ་ཤངས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་གི་ཉེ་འདབས་མ་ཚོར་རྡོ་རྗེ་སྐྱེ་བྲག་ནས་ཁྲོམ་ཚོགས་མང་པོའི་དབུས་བྲག་གཡང་ལ་བྱ་འཕུར་པ་ལྟར་ཐོགས་མེད་དུ་བྱོན་ནས་གཏེར་སྒོ་རང་བཞིན་གྱིས་བྱེ་བའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཆེན་མོར་ཕེབས་པར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཀྲ་ལམ་མེར་བཞུགས་པ་ནས་ཕུར་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །ཨོ་རྒྱན་དབང་ཞུ་སོགས་སྐུ་ཆས། རྡོའི་བུམ་པ་ཚེ་ཆུས་གང་བ་ཁོལ་བཞིན་པ། ཁྱད་པར་རྡོའི་རཱ་ཧུ་ལ་མདའ་གང་གི་དབུ་དགུ་ལ། ཨོ་རྒྱན་སྙིང་ཐིག །སྐུ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས། པདྨ་ཞི་དྲག་གི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་དང་། སྟོད་དང་ལག་པའི་ནང་ནས་སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད། དྲག་སྔགས་དབང་སྒྲུབ་རྒྱུད་བརྒྱད་དགྲ་བགེགས་གནད་འབེབས། སྲུང་ཟློག་ལས་ཚོགས་ཕྲ་མོ་སུམ་བརྒྱ། ཐུགས་ཀ་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ཐིག །མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་རྒྱུད། སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་ལས་བསྟན་སྲུང་སྔགས་སྲུང་། ཁྱབ་འཇུག་སྐོར་སོགས་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་སྒྲུབ་སྐོར་དྲག་སྔགས་མང་པོ་བཏོན། དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་བྲག་ཕུག་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནས་རྡོ་སྒྲོམ་གསུམ་དང་ལ་བསེའི་གའུ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས། རྫོགས་ཆེན་སྐོར་བཅུ། ཀློང་གསལ་མ་བུ། ཁྲོས་ནག་གི་སྐོར། ལུང་བསྟན་གྱི་སྐོར་མང་པོ། རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་སྦས་པའི་ཡང་གཏེར་འགའ་ཞིག་དང་བཅས་འདོན་པར་མཛད། གནས་དེའི་དགེ་བསྙེན་དང་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱིས་རོག་དན་ཞུས་ཤིང་ཁྱད་པར་སྔགས་སྲུང་མས་ལུང་བསྟན་དང་ཞལ་ཏ་མང་པོས་དབུགས་དབྱུང་། དེའི་ཚེ་བཀའ་སྲུང་རྣམས་བུད་མེད་དང་། ཨ་ཙ་ར། སྤྲེའུ། མོན་པ། ཁྱེའུའི་ཚོགས་མང་པོར་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་རྫས་རྣམས་ཁྲོམ་དཀྱིལ་དུ་དངོས་སུ་བསྐྱལ་པས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་ཤིང་རྩོད་མེད་ཀྱི་སྙན་གྲགས་རྒྱས། ལོ་གསུམ་དུ་ཤོག་སེར་རྣམས་དག་པར་ཕབ་ནས་མ་ཕྱི་སླར་གཏེར་ཤུལ་དུ་སྦ་དགོས་པར་བཤད་པ་བཞིན་མཛད་པའི་ནུབ་ཁ་བྱང་བྱུང་སྟེ། བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་གཏེར་ཁ་བཞེས་པར་བྱོན། གནས་དེ་ཉིད་ནས་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ཆོས་གཏེར་དཔག་མེད་དང་། གཏེར་ཁ་གཞན་གྱི་ཁ་བྱང་། བྲམ་ཟེའི་སྐུ་ཤ། སངས་རྒྱས་རིང་བསྲེལ་སོགས་བྱིན་རླབས་རྟེན། བོད་ཕུང་འཚེང་ནུས་པའི་དྲག་སྔགས་མང་པོའང་ཐོན་པ་ཕལ་ཆེར་སྔར་ཤུལ་དུ་ཕར་རྒྱས་བཏབ་པར་སྣང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྙན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷ་ཕུའི་དཔའ་བོ་གཏེར་སྟོན་ཞེས་སྙན་གྲགས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་གདུལ་བྱ་དང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། སློབ་མའང་སྐུ་སྲས་དབང་ཆེན་ཉི་ཟླ་བཟང་པོ་སོགས་ལྔ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་གཉིས་སོགས་ཉིད་དང་དགོངས་པ་མཉམ་པ་འགའ་དང་། གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ། འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ། ཁྲུས་ཁང་ལོ་ཆེན། རྫ་ཡིག་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཚུལ་རྒྱལ། ཀུན་མཁྱེན་བ་ལུའི་མེ་ཏོག་པ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་དང་དམ་རྫས་བདག་གིར་བཞེས། གློ་བོ་སྔགས་འཆང་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཇལ་བའི་ཚེ་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་སོགས་སྲས་སུ་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པས་མཚོན་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པར་མངོན། དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་པར་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོར་གཤེགས། ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བར་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་བྱུང་བའི་རྒྱུན་མ་ནུབ་ཙམ་སྣང་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་སོ།
kha rag la khar so pa res mos byed:_mchod rten dkar por sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan kun skyong gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston pad+ma kun skyong gling pa ni/_bai ro dngos byon gter ston rdo rje gling pa'i skye ba de ma thag pa ste/_me pho byi ba'i lo la shangs lha phu bi rdzing zhes par/_yab dpa' bo rgyal mtshan mgon dang /_yum sgrol ma'i rnam 'phrul bde mchog dpal mo'i sras su 'khrungs/_sku gzhon nu'i dus nas skye ba mang po dran pa dang chos thams cad ma bslab par mkhyen/_byis pa'i spyod pa las 'das shing dam pa'i ngang tshul shin tu gsal/_o rgyan rin po che rje 'bangs dang bcas pa'i zhal yang yang gzigs shing zab mo'i lung bstan thog zab gter 'don pa'i zhal gdams rim par gnang ba sogs byung /_dgung lo bcu bzhi tsam nas gter gyi kha byang phyag tu byung zhing /_de nas rim par zab gter bzhes pa'i tshul yang gter ston nyid kyi gsung las/_u rgyan kun skyong gling pang /_/gling pa brgyad kyi skye ba nga rang yin/_/ma brjed skye ba so gsum sa ler dran/_/theg chen gsang sngags chos la sgrub stobs rgyas/_/sngon sbyangs stobs kyis da lta ma bslab shes/_/zhes dang /_lo bcu lon nas rig pa'i ngo bo mthong /_/byis pa'i spyod pas tha mal sdod ma myong /_/bcu gsum lon nas o rgyan rje dang mjal/_/gter gyi lung bstan zhal gdams rim par gsungs/_/bcu drug lo la ma tshor rdo rje'i skye brag nas/_/zab gter lnga dang o rgyan dbang chas rnyed/_/ces dang /_gter 'byung las/_bdag pad+ma kun skyong gling pas/_glang lo rta'i zla ba la/_sho tho nas gter gyi kha byang thon pa la brten/_g.yas ru shangs kyi zab bu lung gi nye 'dabs ma tshor rdo rje skye brag nas khrom tshogs mang po'i dbus brag g.yang la bya 'phur pa ltar thogs med du byon nas gter sgo rang bzhin gyis bye ba'i sgrub phug chen mor phebs par rdo rje phur pa'i dkyil 'khor bkra lam mer bzhugs pa nas phur pa nyi shu rtsa gcig_/o rgyan dbang zhu sogs sku chas/_rdo'i bum pa tshe chus gang ba khol bzhin pa/_khyad par rdo'i rA hu la mda' gang gi dbu dgu la/_o rgyan snying thig_/sku gsum sgrub thabs/_pad+ma zhi drag gi phyi nang gsang gsum gyi sgrub thabs sogs dang /_stod dang lag pa'i nang nas sgrub chen bka' brgyad/_drag sngags dbang sgrub rgyud brgyad dgra bgegs gnad 'bebs/_srung zlog las tshogs phra mo sum brgya/_thugs ka nas rdo rje sems dpa'i snying thig_/mkha' 'gro'i snying thig rgyud/_smad sbrul mjug las bstan srung sngags srung /_khyab 'jug skor sogs phyi nang gsang gsum sgrub skor drag sngags mang po bton/_de'i g.yon phyogs brag phug shin tu yangs pa yul ljongs lta bur gyur pa nas rdo sgrom gsum dang la bse'i ga'u sogs spyan drangs nas/_rdzogs chen skor bcu/_klong gsal ma bu/_khros nag gi skor/_lung bstan gyi skor mang po/_rdo rje gling pas sbas pa'i yang gter 'ga' zhig dang bcas 'don par mdzad/_gnas de'i dge bsnyen dang bka' srung rnams kyis rog dan zhus shing khyad par sngags srung mas lung bstan dang zhal ta mang pos dbugs dbyung /_de'i tshe bka' srung rnams bud med dang /_a tsa ra/_spre'u/_mon pa/_khye'u'i tshogs mang por sprul nas gter rdzas rnams khrom dkyil du dngos su bskyal pas thams cad yid ches shing rtsod med kyi snyan grags rgyas/_lo gsum du shog ser rnams dag par phab nas ma phyi slar gter shul du sba dgos par bshad pa bzhin mdzad pa'i nub kha byang byung ste/_bsam yas mchod rten dkar po'i gter kha bzhes par byon/_gnas de nyid nas gter sgo phyes te chos gter dpag med dang /_gter kha gzhan gyi kha byang /_bram ze'i sku sha/_sangs rgyas ring bsrel sogs byin rlabs rten/_bod phung 'tsheng nus pa'i drag sngags mang po'ang thon pa phal cher sngar shul du phar rgyas btab par snang /_de lta bu'i snyan pa la brten nas lha phu'i dpa' bo gter ston zhes snyan grags phyogs thams cad du khyab cing gdul bya dang phrin las rgyas/_slob ma'ang sku sras dbang chen nyi zla bzang po sogs lnga dang /_rgyal tshab dam pa gnyis sogs nyid dang dgongs pa mnyam pa 'ga' dang /_gzhan yang rdo rje 'chang mkhyen rab chos rje/_'gos lo gzhon nu dpal/_khrus khang lo chen/_rdza yig pa kun mkhyen tshul rgyal/_kun mkhyen ba lu'i me tog pa sogs grub mtha' ris med kyi dam pa rnams kyis kyang chos dang dam rdzas bdag gir bzhes/_glo bo sngags 'chang 'jam dbyangs rin chen rgyal mtshan gyis mjal ba'i tshe mnga' ris paN chen sku mched sogs sras su 'byung bar lung bstan pas mtshon mngon par shes pa chags thogs med par mngon/_de lta bu'i sku tshe dang phrin las mthar phyin nas dgung lo brgyad cu gya gnyis par chos dbyings zhi ba chen por gshegs/_zab gter rgya mtsho lta bu las rdor sems snying thig gi dbang lung khrid gsum bar skabs su dar rgyas che ba byung ba'i rgyun ma nub tsam snang ba kho bos kyang legs par nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
ས་ནང་འཇིགས་བརྒྱད་ཤ་བའི་རྭ་ཅོ་འབྱུང༔ བསོད་ནམས་ཟད་པ་དབུས་སུ་མི་རྒོད་སྡིགས༔ དྭགས་པོ་ལྷང་ལྟ་བྲག་གི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ མངའ་བདག་སྲས་མོ་རིན་ཆེན་ཚུལ་རྡོར་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་ཚུལ་རྡོར་རམ་གསང་མཚན་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་ནི། རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོ་ལྷ་ལྕམ་པདྨ་གསལ་ཉིད་དག་པའི་སྐྱེ་བ་ལྔ་བརྒྱུད་པའི་ཐ་མ་སྟེ་རྡོ་བོད་མཚམས་གཉན་རོང་འབྲི་ཐང་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་ཉང་གི་གདུང་རིགས་ལས་ལྕགས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་སྐུ་བལྟམས། ནར་སོན་ནས་ལོ་རོར་རབ་བྱུང་མཛད་པའི་མཚན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེར་གྲགས། དགུངས་ལོ་བཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་དུས་གུ་རུའི་རྣམ་འཕྲུལ་དགེ་སློང་རྒན་པོ་ཞིག་གིས་ཁ་བྱང་ཤོག་དྲིལ་ཕྱག་ཏུ་གཏད་པ་དང་། ཉེར་གཅིག་པར་གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པས་འབྲི་ཐང་ཀོ་རོ་བྲག་ནས་གདན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་གྱི་ཁྲོད་ནས་འདིའི་ཁ་བྱང་དང་ལུང་བསྟན་བྱུང་བའང་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལྟར་དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པ་ལ་དྭགས་པོ་ལྡང་ལུང་ཁྲ་མོ་བྲག་ནས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཟབ་མོ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་བླ་མ་སྤྱི་འདུས་འཁོར་ལོ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ། རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ། གཤིན་རྗེ་ཀིང་ཀང་དགྲ་ཁ་ལ་རྒྱས་འདེབས། གཟའ་དང་ཞིང་སྐྱོང་གཙོས་ཆོས་དང་དྲག་སྔགས་བསྟན་སྲུང་གི་སྐོར་མང་པོའང་གདན་དྲངས། ཚུར་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་གཉལ་སྟོད་ཤོའི་ཚེར་མ་ལུང་དུ་སྔགས་པ་ཞིག་གིས་ཞབས་ཏོག་ཕུལ། དེའི་བུ་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་བྱུང་བ་རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡིན། དེ་ནས་རང་ཡུལ་དུ་དད་མོས་ཆུང་བས་ཐུགས་སྐྱོ་ནས་དཔོན་སློབ་ལྔ་དབུས་སུ་བྱོན། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་བཞུགས་སྐབས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ལྷ་སར་ཕེབ་པས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་མཇལ། ཆོས་རྗེ་ཉིད་ལའང་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར། སྙིང་ཐིག་གི་དབང་ལུང་ཤོག་སེར་ཐོག་ནས་གསན། རིམ་པར་གཏེར་ཆོས་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་རིན་ཆེན་གླིང་པ་གཉིས་ལ་དབང་ལུང་རྫོགས་པར་གནང་། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པར་བྱར་སྨད་ཕྱིང་དཀར་ཞེས་པའི་ས་ཡི་ཆ་དང་ཉེ་བའི་གཉལ་རྒྱ་འགྲོ་ལ་རྩེར་གཞན་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་གཤེགས། པུར་སྦྱངས་པའི་ཚེ་བུད་མེད་སྔོན་མོ་རུས་རྒྱན་ཅན་དབུ་གཙུག་ནས་ཐོན་ཏེ་ནམ་མཁར་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་། གདུང་རུས་ལ་ཕག་མོའི་སྐུ་དང་རིང་བསྲེལ་དཔག་མེད་བྱོན་ཅིང་ཞག་བདུན་གྱི་བར་ལུང་པ་འཇའ་འོད་ཀྱིས་གང་བ་སོགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་རྣམས་དད་པའི་ས་ལ་བཀོད། སྐུ་ཚེ་འདིར་འགྲོ་དོན་མི་འབྱུང་ཞིང་སྦས་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དུས་ཡིན་པ་སོགས་ལུང་ནས་བསྟན་པ་ལྟར་འགྲོ་དོན་འཕྲོ་ཅན་ཏུ་གྱུར་པས་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་དེ་མ་ཐག་པ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བར་མཛད། ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་ཞབས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ལས་སྙིང་ཐིག་གི་ཚིག་བརྒྱུད་བསྐྱར་ནས་གསན་ཅིང་འཆད་སྤེལ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བའི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་གཡུང་སྟོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བ་སོགས་བཞི་ལ་གཉེར་གཏད་དེ་དབུས་གཙང་མདོ་ཁམས་རྒྱ་ཧོར་ཡན་ཆད་དུ་དར་བར་མཛད་པའི་རྒྱུན་དེང་སང་ཡང་བཞུགས་ལ། སྒྲ་ཐལ་འགྱུར་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། ས་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱིས། །རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་སྤེལ་བར་བྱེད། །ཅེས་པའི་ལུང་དོན་མངོན་དུ་གྱུར། གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་སྙིང་པོ་སྙིང་ཐིག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་དང་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ་ལས་ཚིག་དོན་སོ་སོར་བརྒྱུད་པ་ཐ་དད་པ་་་་་དང། གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ། ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་གྱི་དབང་ལུང་སོགས་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལེགས་པར་ནོས་སོ།
sa nang 'jigs brgyad sha ba'i rwa co 'byung:_bsod nams zad pa dbus su mi rgod sdigs:_dwags po lhang lta brag gi gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_mnga' bdag sras mo rin chen tshul rdor 'byung:_zhes pa'i gter ston rin chen tshul rdor ram gsang mtshan pad+ma las 'brel rtsal ni/_rgyal po'i sras mo lha lcam pad+ma gsal nyid dag pa'i skye ba lnga brgyud pa'i tha ma ste rdo bod mtshams gnyan rong 'bri thang zhes bya ba'i yul du nyang gi gdung rigs las lcags mo yos kyi lor sku bltams/_nar son nas lo ror rab byung mdzad pa'i mtshan tshul khrims rdo rjer grags/_dgungs lo bcu drug bzhes pa'i dus gu ru'i rnam 'phrul dge slong rgan po zhig gis kha byang shog dril phyag tu gtad pa dang /_nyer gcig par gter ston rin chen gling pas 'bri thang ko ro brag nas gdan drangs pa'i shog ser gyi khrod nas 'di'i kha byang dang lung bstan byung ba'ang phyag tu phul ba ltar dgung lo nyer gsum pa la dwags po ldang lung khra mo brag nas rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thig gi chos skor zab mo khyad par 'phags pa dang /_gzhan yang bla ma spyi 'dus 'khor lo/_phyag rdor dregs pa kun 'dul/_rta mgrin gnyen po lha gsum/_gshin rje king kang dgra kha la rgyas 'debs/_gza' dang zhing skyong gtsos chos dang drag sngags bstan srung gi skor mang po'ang gdan drangs/_tshur byon pa'i lam khar gnyal stod sho'i tsher ma lung du sngags pa zhig gis zhabs tog phul/_de'i bu rjes su 'brangs nas byung ba rgyal sras legs pa rgyal mtshan yin/_de nas rang yul du dad mos chung bas thugs skyo nas dpon slob lnga dbus su byon/_bsam yas mchims phur bzhugs skabs rdo rje phag mos lung bstan pa ltar lha sar pheb pas rgyal dbang karma pa rang byung rdo rje mjal/_chos rje nyid la'ang mkha' 'gros lung bstan byung ba ltar/_snying thig gi dbang lung shog ser thog nas gsan/_rim par gter chos rnams gtan la phab ste rgyal sras legs pa dang /_sprul sku rin chen gling pa gnyis la dbang lung rdzogs par gnang /_dgung lo nyer lnga par byar smad phying dkar zhes pa'i sa yi cha dang nye ba'i gnyal rgya 'gro la rtser gzhan rkyen gyis sku gshegs/_pur sbyangs pa'i tshe bud med sngon mo rus rgyan can dbu gtsug nas thon te nam mkhar 'gro ba kun gyis mthong /_gdung rus la phag mo'i sku dang ring bsrel dpag med byon cing zhag bdun gyi bar lung pa 'ja' 'od kyis gang ba sogs kyis 'gro ba rnams dad pa'i sa la bkod/_sku tshe 'dir 'gro don mi 'byung zhing sbas tshul gyis nyams su len pa'i dus yin pa sogs lung nas bstan pa ltar 'gro don 'phro can tu gyur pas nyid kyi skye ba phyi ma de ma thag pa kun mkhyen dri med 'od zer gyis rgya cher spel bar mdzad/_kun mkhyen rang byung zhabs kyis rgyal sras legs pa las snying thig gi tshig brgyud bskyar nas gsan cing 'chad spel rgya cher gnang ba'i slob ma'i gtso bo g.yung ston rdo rje dpal ba sogs bzhi la gnyer gtad de dbus gtsang mdo khams rgya hor yan chad du dar bar mdzad pa'i rgyun deng sang yang bzhugs la/_sgra thal 'gyur rtsa ba'i rgyud las/_sa la gnas pa'i byang sems kyis/_/rgya mtsho'i bar du spel bar byed/_/ces pa'i lung don mngon du gyur/_gter ston chen po 'di nyid kyi zab gter snying po snying thig rnam gnyis kyi ya gyal rdzogs chen mkha' 'gro snying thig gi smin grol yongs su grags pa rgyal ba'i dbang po rang byung rdo rje dang kun mkhyen klong chen pa las tshig don so sor brgyud pa tha dad pa dang/_gnyen po lha gsum/_phyag rdor dregs 'dul gyi dbang lung sogs kho bos kyang legs par nos so/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Pema Tsewang Gyalpo
པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་   •   Pad+ma tshe dbang rgyal po
Name in the Tertön Gyatsa: བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 484-486
Buddhist Digital Resource Center

ཡར་འབྲོག་མཚོ་གླིང་དགུ་ལ་དམག་སྒར་འབྱུང༔ སྟག་ཐབ་ནང་དུ་གཙང་པ་སུམ་གཉིས་འཆི༔ རྩིས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོ་ནི། གཙང་རོང་གི་བྱ་བཟང་བཀྲ་ཤིས་སྡིངས་སུ། ཡབ་དཔོན་ནོར་བུ་དང་ཡུམ་རྒྱལ་མོ་སྐྱིད་ཅེས་འབྱོར་ལྡན་ཞིག་གི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་བྱིན་རླབས་ལས་ལྷ་ལྕམ་ནུས་འབྱིན་ས་ལེའི་སྤྲུལ་པར་གྲགས། ཆོས་ལུང་མཁན་པོ་སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། འབྲས་ཡུལ་སྐྱེད་ཚལ་གོང་མར་མདོ་ཕྱོགས་སྤྱི་དང་གསེར་མདོག་ཅན་དུ་ཕར་ཚད་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། ར་ལུང་སྤོས་སྐྱར་ཆོས་རྗེ་མཆོག་ལྡན་པ་ལས་ཕྱག་ཆེན་སོགས་འབྲུག་པའི་ཆོས་མང་དུ་གསན་པའི་སྐབས་མནལ་ལམ་དུ་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར་འོ་ཡུག་གོས་སྔོན་ལྷ་ཁང་དང་ཉེ་བའི་ཆུ་འགྲམ་ཞིག་ནས་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བཞེས་ཏེ། ཐོག་མར་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་དུ་བྱོན། གཏེར་ལུང་བདུན་པ་ནས་ཚེའི་བུམ་ཆུ་ཁོལ་བཞིན་པ་གདན་དྲངས། དེ་ནས་རིམ་པར་བསམ་བཟང་ཕུག་ནས་མཁའ་འགྲོ་ཀློང་གསལ་དང་སྐྱེ་བདུན་དམ་རྫས། ཕུང་པོ་རི་བོ་ཆེ་ནས་གཤིན་རྗེ་དྲག་སྔགས་ཀུན་འདུས། ལྷག་པར་ཚེ་སྤུངས་གསང་བའི་གཏེར་གནས་ནས་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གཙོ་བོ་ལྟ་བ་སངས་རྒྱས་དགོངས་འདུས་སུ་གྲགས་པ་ནང་གསེས་དགོངས་འདུས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པའི་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོ་བརྙེས། གཞན་ཡང་ཟུར་མཁར་རྡོའི་མཆོད་རྟེན། ཨརྻཔ་ལོ། རི་བོ་བཀྲ་བཟང་རྣམས་ནས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནས་གཏེར་སྟོན་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཡང་གཏེར་སྦས་པ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་བཞེས། དབུས་གཙང་དུ་འགྲོ་དོན་མང་དུ་མཛད། ཁྱད་པར་མངའ་རིས་གུང་ཐང་རྒྱལ་པོས་བླ་མར་བཀུར་ཞིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །དེ་སྐབས་མང་ཡུལ་རི་བོ་དཔལ་འབར་ནས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་གྱིས་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས་པའི་ཕག་མོ་ཟབ་རྒྱའི་སྐོར་རྣམས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་མཛད་པས་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆེས་ཤིང་རྩོད་བྲལ་དུ་གྲུབ་པའི་གཏེར་སྟོན་གྱི་གྲགས་པས་ཁྱབ། མངའ་རིས་དབུས་གཙང་ཡན་དུ་ཕྲིན་ལས་ལྷག་པར་རྒྱས། ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་གཙང་པ་ཚེ་བདག་པ་དང་རོང་པ་ཚེ་བདག་པ་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ཡན་ཆད་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་རྒྱས་པར་བྱུང་ནའང་། དེང་སང་ཕག་མོ་ཟབ་རྒྱའི་སྐོར་ཙམ་ལས་མི་བཞུགས་པར་སྣང་། ཟབ་རྒྱའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་དུ་གྱུར། གཞན་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་བོན་གཡུང་དྲུང་དགོངས་འདུས་སྨིན་གྲོལ་བོན་ཕྱོགས་སུ་ད་ལྟའང་ཡོད་པར་ཐོས། དགུངས་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བགྲང་ཙམ་ནས་གཤེགས་པར་གསལ་ཞིང་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་ཆོས་བདག་གཙང་པ་ཚེ་བདག་པས་མཛད། གཏེར་སྟོན་ཉིད་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྲས་མོར་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་ཟངས་ཁང་གླིང་དུ་ཕྱི་རྟེན་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡང་བཞེངས་སོ།
yar 'brog mtsho gling dgu la dmag sgar 'byung:_stag thab nang du gtsang pa sum gnyis 'chi:_rtsis kyi lha khang sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan bstan gnyis gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston bstan gnyis gling pa pad+ma tshe dbang rgyal po ni/_gtsang rong gi bya bzang bkra shis sdings su/_yab dpon nor bu dang yum rgyal mo skyid ces 'byor ldan zhig gi sras su 'khrungs/_lo chen bai ro'i byin rlabs las lha lcam nus 'byin sa le'i sprul par grags/_chos lung mkhan po sangs rgyas dpal bzang las rab tu byung /_'bras yul skyed tshal gong mar mdo phyogs spyi dang gser mdog can du phar tshad la sbyangs pas mkhas par mkhyen/_ra lung spos skyar chos rje mchog ldan pa las phyag chen sogs 'brug pa'i chos mang du gsan pa'i skabs mnal lam du lung bstan byung ba ltar 'o yug gos sngon lha khang dang nye ba'i chu 'gram zhig nas zab gter gyi kha byang bzhes te/_thog mar shangs zab bu lung du byon/_gter lung bdun pa nas tshe'i bum chu khol bzhin pa gdan drangs/_de nas rim par bsam bzang phug nas mkha' 'gro klong gsal dang skye bdun dam rdzas/_phung po ri bo che nas gshin rje drag sngags kun 'dus/_lhag par tshe spungs gsang ba'i gter gnas nas nyid kyi zab gter gtso bo lta ba sangs rgyas dgongs 'dus su grags pa nang gses dgongs 'dus bco lnga yod pa'i gter gyi mdzod chen po brnyes/_gzhan yang zur mkhar rdo'i mchod rten/_ar+Yapa lo/_ri bo bkra bzang rnams nas zab gter mang du spyan drangs/_spa gro stag tshang nas gter ston tshe brtan rgyal mtshan gyis yang gter sbas pa 'ga' zhig kyang bzhes/_dbus gtsang du 'gro don mang du mdzad/_khyad par mnga' ris gung thang rgyal pos bla mar bkur zhing phrin las rgyas/_/de skabs mang yul ri bo dpal 'bar nas rig 'dzin rgod ldem gyis yang gter du sbas pa'i phag mo zab rgya'i skor rnams khrom gter du mdzad pas thams cad yid ches shing rtsod bral du grub pa'i gter ston gyi grags pas khyab/_mnga' ris dbus gtsang yan du phrin las lhag par rgyas/_chos bdag gi gtso bo gtsang pa tshe bdag pa dang rong pa tshe bdag pa gnyis byung ba las brgyud rig 'dzin gter bdag gling pa yan chad dbang lung gi rgyun rgyas par byung na'ang /_deng sang phag mo zab rgya'i skor tsam las mi bzhugs par snang /_zab rgya'i dbang lung khrid gsum bdag cag gis kyang rdzogs par thob pa'i skal bzang du gyur/_gzhan dgongs 'dus kyi chos sde bon g.yung drung dgongs 'dus smin grol bon phyogs su da lta'ang yod par thos/_dgungs grangs lnga bcu rtsa bgrang tsam nas gshegs par gsal zhing gshegs rjes kyi bya ba chos bdag gtsang pa tshe bdag pas mdzad/_gter ston nyid sngon chos rgyal chen po'i sras mor gyur pa'i rten 'brel gyis khams gsum zangs khang gling du phyi rten ring bsrel gyi snying po can yang bzhengs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།རྗེ་དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་གཅུང་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དང་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་དཔའ་བོ་བརྒྱད་པ་གཙུག་ལག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་གསར་རྙིང་རིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་གྱུར་ཅིང་། བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་གནང་བར་མ་ཟད། ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་པས་གནས་མཆོག་སྤྱི་འབྱམས་བྲག་ནས་ཤོག་སེར་དང་ཆོས་སྐྱོང་གི་རྟེན་རལ་གྲི་བཅས་དངོས་སུ་བཞེས་ནའང་ཤོག་སེར་གཤིན་རྗེའི་སྐོར་ཞིག་ཡིན་པར་གྲགས་པ་ལས་མཇལ་དུ་མི་སྣང་། རལ་གྲི་དེ་ཉིད་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བས་རྟེན་གྱི་གྲལ་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་། སྔོན་བསམ་ཡས་བར་ཁང་དུ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར་ཟབ་ཆོས་གསན་པའི་ཐུགས་ཉམས་དང་། པདྨ་གར་དབང་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་པོ་རྩལ་གྱི་མཚན་བཏགས་པ་སོགས་སྔོན་རབས་ཀྱི་གནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྱུང་པ་ལ་བརྟེན་གདམས་ངག་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ཞེས་ཟབ་ཁྱད་ཅན་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།
rje de nyid kyi sku'i gcung rgya gar mkhas pa shes rab 'byung gnas dang lo chen bai ro zung du 'jug pa'i rnam 'phrul dpal ldan dpa' bo brgyad pa gtsug lag chos kyi rgyal po zhes grags pa gsar rnying ris med kyi chos kyi mdzod chen por gyur cing /_bstan 'gro'i don rlabs po che gnang bar ma zad/_zab mo gter gyi bka' babs pas gnas mchog spyi 'byams brag nas shog ser dang chos skyong gi rten ral gri bcas dngos su bzhes na'ang shog ser gshin rje'i skor zhig yin par grags pa las mjal du mi snang /_ral gri de nyid rtags dang cho 'phrul byin rlabs che bas rten gyi gral du bzhugs par snang /_sngon bsam yas bar khang du slob dpon chen po'i spyan sngar zab chos gsan pa'i thugs nyams dang /_pad+ma gar dbang 'gro 'dul rgyal po rtsal gyi mtshan btags pa sogs sngon rabs kyi gnas shin tu gsal bar byung pa la brten gdams ngag rjes dran gyi tshul du gtan la phab pa'i tshe sgrub bdud rtsi'i bum bzang zhes zab khyad can bzhugs pa kho bos kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Ramo Shelmen
ར་མོ་ཤེལ་སྨན་   •   Ra mo shel sman
Name in the Tertön Gyatsa: ར་མོ་ཤེལ་སྨན་
Volume 1 Text 6, Pages 434-436
Buddhist Digital Resource Center

རྒྱ་གར་མ་ཕྱིན་ཀུན་ཀྱང་ལོ་ཙཱ་ཞེས༔ བོད་ཀྱི་མཁས་བཙུན་ཐམས་ཅད་ས་མཐར་འཁྱར༔ ཧོར་དང་ཡོན་མཆོད་ཁྲིམས་གསར་སྦྲེལ་བ་འོང༔ ནང་གནག་ཕྱི་དཀར་དུང་དཀར་སྙེ་མ་བཞིན༔ བོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་མར་མར་བྲི་བའི་དུས༔ པདྨ་ཤེལ་ཕུག་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་ནི། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་རའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ་ཡར་ལུང་ནུབ་སྟོད་ཀྱི་ར་མོ་སྨན་ཆུ་ཁར་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་སྨན་དཀྱུས་མའི་ཚུལ། བླ་དྭགས་མཚན་ར་མོ་ཤེལ་སྨན་དང་། མཚན་དངོས་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོར་གྲགས། འདིས་ཡར་ལུང་ཤེལ་བྲག་གི་བྲག་པདྨ་བརྩེགས་པ་ཞེས། ཨོ་རྒྱན་གླིང་པའི་གཏེར་གནས་དེ་ཀ་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་དང་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་སོགས་ཆོས་དང་། སྨན་ཆུ་འོད་གསལ་རྫོང་ནས་སྨན་གྱི་སྐོར་སོགས་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་ཀྱང་ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་སྨན་དཔྱད་གཙོར་བཏོན་པས་དངོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་མ་བྱུང་བར་མངོན། བརྒྱུད་ནས་སེམས་ཅན་འབུམ་ཕྲག་ཐར་ལམ་ལ་བཀོད་པ་དང་། སྨན་ཁ་ལ་རེག་ཚད་སྐྱེ་བ་བདུན་ནས་གྲོལ་བའི་ཚུལ་ལུང་བྱང་དུ་གསལ་བས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་སུ་མཐོང་། བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་སར་ཆབ་ཚན་བརྡོལ་བ་ནད་གདོན་ཀུན་སེལ་ད་ལྟའང་ཡོད་ཅིང་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། སྨན་སྒྲོ་བྲག་ལ་ཐིམ་པའི་ས་དེར་མཆོད་རྟེན་ཞིག་བརྩེགས་པ་དེ་ལ་བསྐོར་བས་ཀྱང་ནད་ལས་གྲོལ། དེང་སང་ས་ཕུང་ཞིག་ཡོད་པར་འདུག །དགུན་ཀ་ཞིག་ལ་ཡར་སྟོང་གཟིམ་ཁང་དུ་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པས་སྨན་གྱི་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་དངོས་སུ་འདུ་བ་བྱུང་ཞིང་སྒྲུབ་རྫས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཉེ་སྐོར་བྲག་སྐྱིབས་སུ་སྦས་པ་ལས་སྨན་ཤིང་ངོ་མཚར་ཅན་སྐྱེས་ཏེ་སྨན་སྒྲུབ་མཛད་པའི་ཚོད་ཀྱི་དགུན་དུས་མེ་ཏོག་འཆར་བ་ལས་དུས་ཚོད་ཀྱི་པྲ་རྟགས་སྟོན་པའི་ངོ་མཚར་ཅན་ཕྱི་མོའི་བར་དུ་ཡོད། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་དམུ་ཆུའི་བཅོས་ཐབས་གསང་སྨན་ངོས་འཛིན་བཅས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱག་ལེན་མ་འཁྲུལ་བར་བཞུགས་པས་འགྲོ་ཕན་བསམ་ལས་འདས་པ་དངོས་སུ་མཐོང་། འབམ་ལབ་བཙོང་གི་བཅོས་ཀྱང་འདིའི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བར་བཞེད། ༈ དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་སྔ་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་བས་ལྟར་མི་མངོན་པར་གྱུར་པ་ན། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོས་རྒྱ་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ལས་བསྒྱུར་པའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་གཞུང་སྐོར་གསུམ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ངོ་མཚར་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མ་ཉམས་པ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བདག་ཅག་ལ་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་དུ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཁོ་བོས་ཀྱང་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་ཡིག་ཆས་བསྙེན་བཀུར་སྤེལ་བ་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་བྱ་བ་ཅུང་་་་་ཟད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།
rgya gar ma phyin kun kyang lo tsA zhes:_bod kyi mkhas btsun thams cad sa mthar 'khyar:_hor dang yon mchod khrims gsar sbrel ba 'ong:_nang gnag phyi dkar dung dkar snye ma bzhin:_bod kyi bsod nams mar mar bri ba'i dus:_pad+ma shel phug sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston ra mo shel sman zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston ra mo shel sman ni/_gnyags dz+nyA na ku mA ra'i rnam 'phrul te yar lung nub stod kyi ra mo sman chu khar 'khrungs/_rten sngags sman dkyus ma'i tshul/_bla dwags mtshan ra mo shel sman dang /_mtshan dngos ye shes bzang por grags/_'dis yar lung shel brag gi brag pad+ma brtsegs pa zhes/_o rgyan gling pa'i gter gnas de ka nas bla rdzogs thugs gsum dang rdo rje bdud rtsi sogs chos dang /_sman chu 'od gsal rdzong nas sman gyi skor sogs zab gter rgya cher bzhes kyang thun mong snang ngor sman dpyad gtsor bton pas dngos su chos kyi phrin las rgya cher ma byung bar mngon/_brgyud nas sems can 'bum phrag thar lam la bkod pa dang /_sman kha la reg tshad skye ba bdun nas grol ba'i tshul lung byang du gsal bas bsam gyis mi khyab pa'i gnas su mthong /_bdud rtsi sman sgrub mdzad pa'i sar chab tshan brdol ba nad gdon kun sel da lta'ang yod cing byin rlabs shin tu che/_sman sgro brag la thim pa'i sa der mchod rten zhig brtsegs pa de la bskor bas kyang nad las grol/_deng sang sa phung zhig yod par 'dug_/dgun ka zhig la yar stong gzim khang du sman sgrub mdzad pas sman gyi lha dang mkha' 'gro dngos su 'du ba byung zhing sgrub rdzas kyi phye ma nye skor brag skyibs su sbas pa las sman shing ngo mtshar can skyes te sman sgrub mdzad pa'i tshod kyi dgun dus me tog 'char ba las dus tshod kyi pra rtags ston pa'i ngo mtshar can phyi mo'i bar du yod/_gter chos kyi rgyun dmu chu'i bcos thabs gsang sman ngos 'dzin bcas da lta'i bar phyag len ma 'khrul bar bzhugs pas 'gro phan bsam las 'das pa dngos su mthong /_'bam lab btsong gi bcos kyang 'di'i gter kha las byung bar bzhed/_!_de tsam ma gtogs dpe lung gi rgyun snga thog nas ma byung bas ltar mi mngon par gyur pa na/_rje bla ma rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par mkha' 'gros rgya dpe dngos su phul ba las bsgyur pa'i rdo rje bdud rtsi'i rgya gzhung skor gsum tshig don gnyis ka ngo mtshar zhing byin rlabs kyi gzi byin ma nyams pa yang gter gyi tshul du gtan la phab ste bdag cag la smin grol bka' drin du bstsal pa ltar kho bos kyang bsnyen sgrub dang yig chas bsnyen bkur spel ba sogs phyogs 'dir bya ba cung zad grub pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Rashak Chenpo Chöbar
ར་ཤག་ཆེན་པོ་ཆོས་འབར་   •   Ra shag chen po chos 'bar
Name in the Tertön Gyatsa: སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 426-427
Buddhist Digital Resource Center

ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་གཉལ་སྨད་ལྷ་རྗེར་སྤྲུལ༔ དྭགས་སྒོམ་སྙིང་པོའི་དོན་སྒོམ་ཁྱུ་གཅིག་འབྱུང༔ མཆིམས་ཕུ་མཁོ་མཐིང་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ར་ཤག་གཏེར་སྟོན་མདོས་ལ་མཁས་པ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོ་ནི། བཻ་རོ་དང་འབྲོག་མི་དཔལ་ཡེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྟེ། ཡུལ་ཡར་འབྲོག་སྒང་དུ་གཉན་གྱི་རིགས་ལས་འཁྲུངས། མཚན་ར་ཤག་ཆོས་འབར་དང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེར་གྲགས། ཆུང་ངུ་ནས་མདོས་དང་གསོ་རིག་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན་པ་མ་ཟད་འཆི་མེད་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོར་བཞུགས། སྤ་གྲོ་གཅལ་གྱི་བྲག་ནས་མ་མོ་སྒང་ཤར་གྱི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་སྲིད་པ་མ་མོའི་ཆོས་སྐད་རྐང་ཚུགས་པར་སློང་ནུས་པའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱིས་མཚོན་མ་མོ་སྲིད་པའི་བེམ་ཆེན་མོ། མ་མོ་གླིང་གཞིའི་མདོས་ཆེན། གཞན་ཡང་བོན་གཏེར་སྲིད་པའི་འབུམ་དགུ་མདོས་དང་སྨན་དཔྱད་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བཞེས་པ་ལས། དེང་སང་གསང་བ་མདོས་བཅུའི་སྐོར་ཡོངས་གྲགས་དང་། མ་མོ་སྒང་ཤར་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་འབད་པས་བཙལ་ཏེ་དབང་ལུང་གཉིས་ཀ་ཉེ་བརྒྱུད་དང་རིང་བརྒྱུད་བར་མ་ཆད་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་ཕྱོགས་འདིར་སྐལ་བཟང་དུ་མཚོན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔའི་གདམས་ངག་གི་རྩ་བའང་སྤྲུལ་སྐུ་ར་ཤག་ཆེན་པོས་གཏེར་དཔེ་ཁོང་ལ་དངོས་སུ་གནང་བ་གཏེར་འབྱུང་ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་བཤད་དོ།
o rgyan nga nyid gnyal smad lha rjer sprul:_dwags sgom snying po'i don sgom khyu gcig 'byung:_mchims phu mkho mthing sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_ra shag gter ston mdos la mkhas pa 'byung:_zhes pa'i sprul sku ra shag chen po ni/_bai ro dang 'brog mi dpal ye zung du 'jug pa'i rnam par 'phrul pa ste/_yul yar 'brog sgang du gnyan gyi rigs las 'khrungs/_mtshan ra shag chos 'bar dang bsod nams rdo rjer grags/_chung ngu nas mdos dang gso rig la sbyangs pas mkhas par mkhyen pa ma zad 'chi med kyi rig 'dzin brnyes pa'i sngags kyi rnal 'byor chen por bzhugs/_spa gro gcal gyi brag nas ma mo sgang shar gyi rgyud dang man ngag srid pa ma mo'i chos skad rkang tshugs par slong nus pa'i zab chos kyis mtshon ma mo srid pa'i bem chen mo/_ma mo gling gzhi'i mdos chen/_gzhan yang bon gter srid pa'i 'bum dgu mdos dang sman dpyad 'jig rten dregs pa'i sgrub thabs sogs rgya cher bzhes pa las/_deng sang gsang ba mdos bcu'i skor yongs grags dang /_ma mo sgang shar chen mo'i rgyun shin tu dkon pa 'bad pas btsal te dbang lung gnyis ka nye brgyud dang ring brgyud bar ma chad pa bdag gis kyang legs par thob pas phyogs 'dir skal bzang du mtshon no/_/gzhan yang rje btsun mi la nas brgyud pa'i tshe ring mched lnga'i gdams ngag gi rtsa ba'ang sprul sku ra shag chen pos gter dpe khong la dngos su gnang ba gter 'byung khungs ma rnams nas bshad do/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Rashi Pema Rigdzin
ར་ཞི་པདྨ་རིག་འཛིན་   •   Ra zhi pad+ma rig 'dzin
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་
Volume 1 Text 6, Pages 602-603

།རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་སྐྱེ་མཐའ་བཅུ་གཅིག་པར་ངེས་ཤིང་བཻ་རོ་དང་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུའང་གསུངས་ཏེ། གང་ལྟར་ཡང་གཏེར་སྟོན་པདྨ་རིག་འཛིན་ནི། སྤུ་བོ་ར་ཞི་ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་ཡང་ར་ཞི་གཏེར་སྟོན་དུ་གྲགས། བདུད་རི་གནམ་ལྕགས་བྲག་ནས་གུ་རུ་ཞི་དྲག་གི་སྐོར་སོགས་གདན་དྲངས། བདུད་ལུང་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་དར་སྣ་ནས་བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསུང་སྒྲུབ་ནོར་བུ་པད་ཕྲེང་སྐོར་དང་། གཞན་ཡང་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་། ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ། གནམ་སྐས་ཅན། ཟབ་བུ་ལུང་སོགས་ནས་སྤྱི་ཏི་བླ་མའི་རྫོགས་རིམ་སོགས་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་དང་། དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་སྐུ་རྟེན་སོགས་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས། སྤུ་བོ་རྨ་སྐུང་ལུང་གི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པ་སོགས་མཛད། ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ། ཞྭ་དམར་བདུན་པ་སོགས་ལ་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཕུལ་ནས་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ། གཏེར་སྟོན་འདི་རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ་དང་དུས་མཚུངས་ལ་འཇའ་ཚོན་པའི་ཆོས་བདག་ཀྱང་ཡིན། རྩེ་ལེ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་སྐུ་ན་ཕྲ་མོའི་དུས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ནས་མཚན་མཁས་མཆོག་པདྨ་ལེགས་གྲུབ་ཏུ་གསོལ། ཁོང་རང་གི་གཏེར་ཆོས་འགའ་ཞིག་གི་དབང་ལུང་ཡང་ཕུལ་བར་མཛད་པ་སོགས་དར་རྒྱས་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་མངོན། སྤུ་བོ་རྦ་ཁ་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་སོགས་འདིའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཡིན་ཀྱང་དེང་སང་དབང་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པར་མ་ཐོས། རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་ཁྲའི་སྐོང་ཉུང་ངུ་ཟབ་ཁྱད་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། འདིའི་སྐྱེ་བ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་པ་ནི་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཞལ་གསུང་མ་ལས་སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་གྱི་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།
rgyal sras lha rje'i skye mtha' bcu gcig par nges shing bai ro dang rig 'dzin pad+ma gling pa sogs kyi rnam 'phrul du'ang gsungs te/_gang ltar yang gter ston pad+ma rig 'dzin ni/_spu bo ra zhi zhes par sku 'khrungs/_mtshan yang ra zhi gter ston du grags/_bdud ri gnam lcags brag nas gu ru zhi drag gi skor sogs gdan drangs/_bdud lung stobs ldan nag po'i dar sna nas bla ma dgongs 'dus gsung sgrub nor bu pad phreng skor dang /_gzhan yang sbrags yang rdzong /_lho brag mkhar chu/_gnam skas can/_zab bu lung sogs nas spyi ti bla ma'i rdzogs rim sogs chos bka' mang po dang /_dam rdzas skye bdun sku rten sogs mang du spyan drangs/_spu bo rma skung lung gi gnas sgo 'byed pa sogs mdzad/_karma pa chos dbyings rdo rje/_zhwa dmar bdun pa sogs la gter chos rnams phul nas chos bdag tu mnga' gsol/_gter ston 'di rig 'dzin 'ja' tshon snying po dang dus mtshungs la 'ja' tshon pa'i chos bdag kyang yin/_rtse le sna tshogs rang grol sku na phra mo'i dus gtsug phud bzhes nas mtshan mkhas mchog pad+ma legs grub tu gsol/_khong rang gi gter chos 'ga' zhig gi dbang lung yang phul bar mdzad pa sogs dar rgyas cung zad byung bar mngon/_spu bo rba kha gsang sngags chos gling sogs 'di'i brgyud 'dzin yin kyang deng sang dbang lung gi rgyun bzhugs par ma thos/_rdo rje khyung khra'i skong nyung ngu zab khyad ngo mtshar can zhig rje bla ma'i bka' drin las bdag gis kyang nos/_'di'i skye ba rgyal sras lha rje'i rnam 'phrul bcu gnyis pa ni rig 'dzin chos rje gling pa ste/_de nyid kyi rnam thar zhal gsung ma las sngon gnas rjes dran gyi tshul shin tu gsal bar gsungs pa ltar ro
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Rechen Paljor Zangpo
རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་   •   Ras chen dpal 'byor bzang po
Name in the Tertön Gyatsa: རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 710-711

།བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྩ་རླུང་གི་ནུས་པ་ཐོབ་པས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངོན་ཤེས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་རས་ཆེན་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་དཔལ་ཙ་རི་ཏྲའི་ཟིལ་ཆེན་གསང་ཕུག་ཏུ་་་་བཞུགས་སྐབས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་གནང་བའི་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་བདུན་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་མདའ་འཕེལ་མར་གྲགས་པའི་དབང་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་མཆིས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གདམས་པ་འདི་ལོ་རོ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཚིག་དོན་ཕལ་ཆེར་ཞུས་དག་ཕེར་བ་མ་ཟད་རས་ཆེན་པས་རིན་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་ཀྱང་གསན་པས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་རུང་བར་མངོན། གོང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་། གཏུམ་མོ་ཞག་བདུན་མ། འཕོ་བ་མཁའ་སྤྱོད་མ་རྣམས་ལ་རས་ཆེན་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་ཤིང་ད་ལྟའང་བོ་དོང་ཕྱོགས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་སྣང་།
bo dong paN chen phyogs las rnam rgyal gyi thugs sras kyi thu bo rtsa rlung gi nus pa thob pas rdzu 'phrul dang mngon shes 'gran zla dang bral ba'i ras chen dpal 'byor bzang po zhes yongs su grags pa de nyid dpal tsa ri tra'i zil chen gsang phug tu bzhugs skabs/_o rgyan rin po ches dngos su gnang ba'i tshe dpag med lha bcu bdun ltas dang cho 'phrul dngos su ston pa mda' 'phel mar grags pa'i dbang rgyun da lta'i bar mchis shing kho bos kyang nos/_gdams pa 'di lo ro rin chen gling pa'i tshe sgrub dang tshig don phal cher zhus dag pher ba ma zad ras chen pas rin gling tshe sgrub skor gyi rgyun kyang gsan pas brgyud pa'i chu bo gcig 'dres su rung bar mngon/_gong gi tshe sgrub dang /_gtum mo zhag bdun ma/_'pho ba mkha' spyod ma rnams la ras chen chos gsum du grags shing da lta'ang bo dong phyogs su dar rgyas che bar snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་ཐུགས་སྲས་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་པའི་སྐབས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གསང་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མནྡཱ་ར་བ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ལ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟེན་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་པ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་མཆོག་སྒྲུབ་པ། དཔལ་རྟ་མགྲིན་ལ་བསྟེན་ནས་བར་གཅོད་སེལ་བ་སྟེ་རས་ཆུང་ཆོས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལྔའི་སྐོར་རྣམས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོས་གསན་ཅིང་། དེ་ལས་རས་ཆུང་པ། བླ་མ་ཟངས་རི་རས་པ། འགྲོ་མགོན་རས་པ་ཆེན་པོ། རྒྱལ་སྲས་སྤོམ་བྲག་པ། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པ་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་གཙིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ད་ལྟའི་བར་རྒྱུན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། འདིའང་དོན་ལ་དག་སྣང་གི་ཆོས་སྡེར་གཏོགས་དགོས་ཏེ་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནི་རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པས་མཇལ་བ་ལས་ཀུན་གྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ།
rje btsun mi la ras pa'i thugs sras zla ba lta bu ras chung rdo rje grags pa rgya gar du byon pa'i skabs/_slob dpon chen po'i gsang yum ye shes kyi mkha' 'gro man+dA ra ba dang ngo bo gcig pa'i ma gcig grub pa'i rgyal mo la tshe dpag med la bsten nas tshe sgrub pa/_thugs rje chen po la bsten nas mchog sgrub pa/_dpal rta mgrin la bsten nas bar gcod sel ba ste ras chung chos gsum du grags pa'i nang nas/_thugs rje chen po rgyal ba rgya mtsho lha lnga'i skor rnams o rgyan chen po las grub pa'i rgyal mos gsan cing /_de las ras chung pa/_bla ma zangs ri ras pa/_'gro mgon ras pa chen po/_rgyal sras spom brag pa/_grub chen karma pa la bka' babs te karma kaM tshang rim par brgyud pa'i zab chos thugs gtsigs shin tu che ba da lta'i bar rgyun ma nyams par bzhugs/_'di'ang don la dag snang gi chos sder gtogs dgos te grub pa'i rgyal mo ni rje btsun ras chung pas mjal ba las kun gyis spyod yul du ma gyur pa'i phyir ro
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Ratna Lingpa.jpg

Ratna Lingpa
རཏྣ་གླིང་པ་   •   Rat+na gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རཏྣ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 571-574
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལང་གྲོ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རཏྣ་གླིང་པ་ནི། ལྷོ་བྲག་གྲུ་ཤུལ་དུ་ཡབ་ཕྱུག་པོ་མདོ་སྡེ་དར་ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་སྲི་ཐར་སྨན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཆུ་ལུག་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་སྐུ་འཁྲུངས། འབྲི་ཀློག་ཚེགས་མེད་དུ་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅུ་ཙམ་ནས་དག་པའི་སྣང་བ་འགའ་ཞིག་ཤར། སྔོན་སྦྱང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཚེགས་མེད་པར་མཁྱེན། ཆོས་ཀྱི་གསན་པའང་རྒྱ་ཆེར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁམས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་དབུ་ཞྭ་ན་བཟའ་སེར་པོ་བྱས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དངོས་སུ་གནང་ཞིང་བསླབ་བྱ་མཛད་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པར་ཁྱུང་ཆེན་བྲག་ནས་གཏེར་ཁ་དང་པོ་རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་སྐོར་སོགས་ཀྱིས་ཐོག་དྲངས། རིམ་པར་འབྲི་ཐང་ཀོ་རོ་བྲག་ནས་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ། ལྷོ་བྲག་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་འདུས་པ་སྐོར་བཞི་སོགས། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྗེ་གསང་འདུས། རྫོགས་ཆེན་ཀློང་གསལ་ཉི་མ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཏེར་ཁ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཏོན། མཁར་ཆུ་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་ནས་གཏེར་བཞེས་པའི་ཚེ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་བསྟན་པ་སོགས་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་ལས་འདས་པ་བསྟན། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལན་གྲངས་ཉེར་ལྔ་མཇལ། ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབས་པའི་དག་སྣང་སོགས་མཛོད་ཁང་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཡི་གེར་འཁོད་པ་ལྟར་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ་སྨན་སྒྲུབ་སྐྱེ་བདུན་རིལ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་མཛད་ཅིང་དེ་དག་དང་དབང་ཁྲིད་གདམས་ངག་བསྩལ་བ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སྨན་སྤོས་ཀྱི་དྲིས་ཁྱབ་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་ཞིང་་་་་གང་ལའང་བར་ཆད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བྱུང་། རྟེན་འབྲེལ་རབ་དང་ཕུལ་དུ་གྱུར་པས་སྐུ་ཐོག་གསུམ་གྱི་གཏེར་སྐལ་སྐུ་ཐོག་གཅིག་ལ་བཏོན་པས། ཞིག་པོ་གླིང་པ། འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ། རཏྣ་གླིང་པ་ཞེས་མཚན་གསུམ་དུ་གྲགས། གངས་ཏི་སེ་ནས། ཁམས་རྒྱལ་མོ་རོང་གི་བར་གྱི་འགྲོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད། ཐུགས་སྲས་སྙིང་གི་བུ་བཞི་སོགས་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་བཟང་ལ་གྲངས་མང་བ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱོན། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ་གཤེགས་སོ། །འདིའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀོད་འོས་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གཏེར་འབྱུང་ཆེན་མོ་དང་དག་སྣང་མཛོད་ཁང་མའི་ལུང་རྒྱུན་བཅས་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཡར་འབྲོག་པ་ཤེས་རབ་བཟང་པོ་དང་། ཉང་པོ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱ། མཆོག་གཏེར་ཆེན་པོ་འདིའི་རྩ་གསུམ། ཕྱག་ཆེན། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཟབ་ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་པ་སྐོར་བཞི། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་གསལ། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོར་ཕྲེང་། ཕུར་པ་ཡང་གསང་བླ་མེད། མ་ནིང་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར། གཏེར་ཕྲན་སྐོར་འགའ་ཞིག །བཀའ་འབུམ་པོད་བཅས་མདོར་ན་ཁམས་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱུན་གང་བཞུགས་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་ཚེ་ཕུར་སོགས་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱང་རྒྱས་པར་བགྱིས་པ་དང་། ལང་གྲོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལུང་གིས་ཟིན་པ་དབོན་སྤྲུལ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་དང་བགྲོས་ཏེ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེན་པོའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཐུགས་གསང་གི་བུམ་སྒྲུབ་དང་། ཕུར་ཁང་དུ་སྒྲུབ་ཆེན་རྒྱུན་འཛུག་བཅས་ཕྱག་ལེན་གཙང་དག་དང་། དེ་དག་གི་ལག་ལེན་ཡིག་ཆ་གསར་སྤེལ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་འདིར་གཡར་དམ་དུ་སློབ་པ་ཡིན་ནོ།
lang gro dkon mchog 'byung gnas kyi yang srid sprul pa'i gter chen rat+na gling pa ni/_lho brag gru shul du yab phyug po mdo sde dar zhes pa dang /_yum sri thar sman gnyis kyi sras su chu lug ston zla ra ba'i tshes bco lngar sku 'khrungs/_'bri klog tshegs med du mkhyen/_dgung lo bcu tsam nas dag pa'i snang ba 'ga' zhig shar/_sngon sbyang stobs kyis rig pa'i gnas rnams tshegs med par mkhyen/_chos kyi gsan pa'ang rgya cher mdzad/_dgung lo nyer bdun par gu ru rin po che khams pa'i bya bral ba dbu zhwa na bza' ser po byas pa zhig tu sprul nas gter gyi kha byang dngos su gnang zhing bslab bya mdzad pa ltar/_dgung lo sum cu par khyung chen brag nas gter kha dang po rtsa gsum sgrub skor sogs kyis thog drangs/_rim par 'bri thang ko ro brag nas rta phag yab yum zung 'jug tu sgrub pa/_lho brag gnam skas can nas 'dus pa skor bzhi sogs/_bla ma zhi drag_/thugs rje gsang 'dus/_rdzogs chen klong gsal nyi ma gtso bor gyur pa'i gter kha nyi shu rtsa lnga bton/_mkhar chu dpal gyi phug ring nas gter bzhes pa'i tshe rdzu 'phrul gyi bkod pa ngo mtshar can bstan pa sogs mngon shes dang rdzu 'phrul bsam las 'das pa bstan/_o rgyan rin po che dang lan grangs nyer lnga mjal/_zangs mdog dpal rir phebs pa'i dag snang sogs mdzod khang bcu gsum gyi yi ger 'khod pa ltar dang /_thugs sgrub sman sgrub skye bdun ril sgrub shin tu mang po mdzad cing de dag dang dbang khrid gdams ngag bstsal ba sogs kyi skabs su 'ja' 'od me tog gi char sman spos kyi dris khyab pa sogs ngo mtshar brjod kyis mi lang zhing gang la'ang bar chad kyi rnam pa cung zad kyang ma byung /_rten 'brel rab dang phul du gyur pas sku thog gsum gyi gter skal sku thog gcig la bton pas/_zhig po gling pa/_'gro 'dul gling pa/_rat+na gling pa zhes mtshan gsum du grags/_gangs ti se nas/_khams rgyal mo rong gi bar gyi 'gro ba dpag tu med pa smin grol la bkod/_thugs sras snying gi bu bzhi sogs sras brgyud dang slob brgyud bzang la grangs mang ba da lta'i bar du byon/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas dgung lo bdun cu rtsa drug pa la ngo mtshar ba'i cho 'phrul chen po dang bcas te pad+ma 'od kyi pho brang du gshegs so/_/'di'i rnam thar cung zad rgyas par bkod 'os kyang rje nyid kyi gsung gter 'byung chen mo dang dag snang mdzod khang ma'i lung rgyun bcas da lta'i bar bzhugs shing /_rnam thar rgyas pa yar 'brog pa shes rab bzang po dang /_nyang po don grub rgyal po rnams kyis bkod pa las shes par bya/_mchog gter chen po 'di'i rtsa gsum/_phyag chen/_bla ma zhi drag_/zab lam ma gtogs pa'i 'dus pa skor bzhi/_rdzogs pa chen po klong gsal/_tshe sgrub rdor phreng /_phur pa yang gsang bla med/_ma ning sogs chos skyong gi skor/_gter phran skor 'ga' zhig_/bka' 'bum pod bcas mdor na khams phyogs 'dir rgyun gang bzhugs rdzogs par nos shing tshe phur sogs la bsnyen sgrub kyang rgyas par bgyis pa dang /_lang gro'i rnam 'phrul du lung gis zin pa dbon sprul thugs rje'i gter chen dang bgros te dpal spungs kyi gdan sa chen po'i gtsug lag khang du thugs gsang gi bum sgrub dang /_phur khang du sgrub chen rgyun 'dzug bcas phyag len gtsang dag dang /_de dag gi lag len yig cha gsar spel sogs kyis phyogs 'dir g.yar dam du slob pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Dorje Lingpa.jpg

Dorje Lingpa
རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་   •   Rdo rje gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 486-491
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ཡང་། སྟོང་ཁུ་ཡུལ་དུ་ཕག་ཚང་ཁྱུ་གཅིག་འབྱུང༔ ས་བཙན་རི་འབོས་རེ་ལ་རྫོང་ཆུ་རེ༔ ལ་རྩུབ་འཕྲང་རྩུབ་བཀག་མང་ཁྱུ་ཡིས་འཚོ༔ ཀོང་པོ་བུ་ཆུར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་བསྟན་དོན་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་གསུམ་པ་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ་ནི། དབུས་ཀྱི་གྲ་ནང་དབེན་རྩ་ཞེས་པར་སྔགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་རྒྱུད་ཡབ་ཁུ་སྟོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་དཀར་མོ་རྒྱན་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་མེ་ཕོ་ཁྱི་ལོར་འཁྲུངས། མཚན་ཨོ་རྒྱན་བཟང་པོར་གསོལ། དམ་པའི་རིགས་སད་པའི་རྟགས་དང་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དགུང་ལོ་བདུན་པར་སྤང་གཤོང་ལྷ་རི་ཁར་ཀུན་མཁྱེན་ཁྲབ་པ་ཤཱཀྱའི་མཚན་ཅན་ལས་དགེ་ཚུལ་གསན། དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཡང་བླ་མ་རྣམས་ལས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་གསན་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ལན་བདུན་མཇལ། གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་གཏེར་ལས་ཁ་བྱང་བྱུང་བ་ལྟར་ཁྲ་འབྲུག་ཇོ་མོའི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་གཏེར་ཁ་དང་པོ་རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སྒྲུབ་ཕྲན། ཁ་བྱང་ཡང་བྱང་། དྲག་སྔགས། བཅུད་ལེན་རྣམས་ལ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེ། སྒོས་ལུང་དང་བཅས་པ་བྱོན། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་བྱིང་མདའ་ཨོ་དཀར་བྲག་གི་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་པའི་ཚེ། སྒྲུབ་ཕུག་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ནང་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་ལས་དབང་བསྐུར། ཤོག་སེར་རེ་རེའི་དབུ་ནས་ལུང་དང་གཏེར་རྫས་རྣམས་གནང་། དེའང་སྐུ་ཚབ། བླ་དཔེ་པུསྟི་བཞི། ཤོག་དྲིལ་བརྒྱ་ཐམ་པ། ཚེ་ཆུ་བུམ་པ་བཞི། དམ་རྫས་ཀྱི་གྭའུ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། ཆོས་སྡེ་རྣམ་ཐར་ཐང་ཡིག་ལེའུ་བརྒྱ་པ། རྫོགས་ཆེན་ཕ་རྒྱུད་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས། མ་རྒྱུད་ཀློང་གསལ་ཉི་མ་དང་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར། བུ་རྒྱུད་སྙིང་ཐིག་སྐོར་བཅུ། འདུས་པ་སྐོར་བཞི། ཟུར་པ་བརྒྱད་རྣམས་བྱོན། དེ་ནས་རིམ་པར་མུ་ཏིག་ཤེལ་གྱི་སྤ་མ་གོང་ནས། ཉམས་ལེན་ཁྲིད་སྐོར་བཅུ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་བཟུང་། བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་ཚེ་ཆུ་ཕུག་ཏུ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཚེ་ཆུ། ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཆོས་སྨན། ཆོས་རྒྱལ་དང་མཚོ་རྒྱལ་ཉིད་ཀྱི་བླ་གཡུ། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ། ཆོས་སྐོར་དང་དྲག་སྔགས་མང་པོ་གནང་བའི་བར་གཏེར་གནས་སོ་སོ་ནས་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ། ཕྲ་མོ་དང་ནང་གསེས་གཏེར་གནས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་བཞེས། མཆིམས་ཕུའི་གཏེར་བཞེས་པའི་སྐབས་ཨོ་རྒྱན་དང་ལན་བཅུ་གསུམ་མཇལ། ཆུ་བོ་རིར་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་གཉིས་མཛད་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་བླངས་ཤིང་ཞབས་རྗེས་ཁྲུ་གང་བ་བཞག །ཟབ་ལུང་མེ་ཚོར་གཉན་གྱི་ཕུག་པར་ཐང་ལྷ་དང་གངས་དཀར་ཤ་མེད་གཉིས་ཀྱིས་སྦྱིན་བདག་བྱས། གངས་ཅན་གྱི་ལྷ་འདྲེ་ཆེ་དགུ་རྣམས་འདུས་ནས་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བཙུགས། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར། །དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དུ་སྤྲུལ་པས་བྱོན་ནས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་དང་མཇལ་ཏེ་གདིང་བརྒྱད་ཀྱི་གདམས་པ་གསན། གཏེར་ཁ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཚེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚོ་རྒྱལ་བཻ་རོ་སོགས་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་བསྩལ་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་བ་བསྟན་པས་ཐམས་ཅད་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲོག་བཀྲོལ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ལ་བཀོད། སྐུ་དང་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་ཀྱང་མང་དུ་བཞག །ཟབ་ལུང་། མཁར་ཆུ། གཞོ་སྟོད་གཏེར་སྒྲོམ་རྣམས་སུ། དབང་། རབ་གནས། སྐོང་བཤགས། སྦྱིན་སྲེག །མནན་པ་བཅས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་རེས་མཚོན་བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་གྲོ་རླབས་ཆེན་མཛད། ཆོས་གཏེར་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་དང་། ཕུང་པོ་རི་བོ་ཆེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ། ལྷ་སའི་ཀ་བ་བུམ་པ་ཅན་ནས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དང་ཙནྡན་གྱི་སྒྲོལ་མ་སོགས་སྐུ་རྟེན་ངོ་མཚར་ཅན། སྐྱེ་བདུན་དང་ཆོས་སྨན་སོགས་དམ་རྫས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས་ནོར་གཏེར། རྫོགས་ཆེན་གསེར་ཐུར་དང་ཏ་པི་ཧྲི་ཙའི་སྙན་བརྒྱུད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་སོགས་བོན་སྡེ། གཞན་ཡང་གསོ་རིག་དང་རྩིས་སྐོར་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་རྒྱས། སྐུའི་སྲས་གནུབས་ཆེན་རྣམ་འཕྲུལ་ཆོས་དབྱིངས་པ་སོགས་ལས་དེང་སང་བར་དུ་མོན་ཕྱོགས་སུ་གདུང་རྒྱུད་མང་དུ་ཡོད་པར་སྣང་། རྒྱལ་དབང་བཞི་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལའང་གཤེད་སྐོར་དང་ཛཾ་ལྷ་རིགས་ལྔའི་སྐོར་རྣམས་ཕུལ་བར་བཤད། གདན་སའི་མཐིལ་གླིང་མོ་ཁར་མཛད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ལྷོ་བྲག །མོན་སྤ་གྲོ་གཟད་འུག་རྙེད་དགོན་སོགས་བཟུང་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་མཚན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པ། པདྨ་གླིང་པ། ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པ། གཡུང་དྲུང་གླིང་པ། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་ཞལ་ཆེམས་ལུང་བསྟན་ཆེན་མོ་སྩལ་ཏེ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་བྲག་ལོང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན། པུར་ལོ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་བཞུགས་ནས་སྐབས་སུ་གསུང་འབྱོན་པ་དང་བསྔོ་བ་ཚིག་བཞི་རེ་གནང་ནས་འགྲོ་དོན་མཛད་མཐར་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པས་ལྷ་སྐུ་རིང་བསྲེལ་དུ་མ་བྱོན། ཞབས་གཡས་ཐུགས་སྲས་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་དང་། གཡོན་ཐོགས་མེད་རྒྱ་གར་བ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་སྐལ་དུ་པུར་ཁང་ནས་མེའི་སྒྲ་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་པ་ལས་རིང་བསྲེལ་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཕྱིས་ཚོད་བར་དུ་བཞུགས་པར་བཤད། སྔར་ལྷོ་བྲག་དང་མོན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཆོས་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་དར་ནའང་དེང་སང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ་ལས། རྫོགས་ཆེན་ཕ་རྒྱུད་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས། མ་རྒྱུད་ཀློང་གསལ་ཉི་མ། གཉིས་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་གྲས་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག །འདུས་པ་སྐོར་བཞིའི་ནང་ཚན་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་བཀའ་འདུས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ། སྙན་བརྒྱུད་གུར་དྲག་རྣམས་རྗེ་བླ་མར་རིང་བརྒྱུད་དང་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་བབས་པ་སོགས་འབད་པ་ཆེན་པོས་བཙལ་ཏེ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་སྐལ་པ་བཟང་པོར་གྱུར་ཏོ། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་འབྱོན་པའི་དུས་རྟགས་དང་གཏེར་གནས་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་ཐང་ལུང་གསལ་དེ་ཡིན་མིན་དཔྱད་གཞིར་མཛད་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་གསུམ་པ་གླིང་ཆེན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དེ་ནི་འདི་ལས་གཞན་པར་བསྙོན་དུ་མེད་དོ།
stong khu yul du phag tshang khyu gcig 'byung:_sa btsan ri 'bos re la rdzong chu re:_la rtsub 'phrang rtsub bkag mang khyu yis 'tsho:_kong po bu chur sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan rdo rje gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i bstan don sprul pa'i gter ston rgyal po gsum pa lo chen bai ro dngos byon rdo rje gling pa ni/_dbus kyi gra nang dben rtsa zhes par sngags pa rdo rje 'dzin pa'i rgyud yab khu ston bsod nams rgyal mtshan dang /_yum dkar mo rgyan gnyis kyi sras su me pho khyi lor 'khrungs/_mtshan o rgyan bzang por gsol/_dam pa'i rigs sad pa'i rtags dang ngo mtshar bsam gyis mi khyab/_dgung lo bdun par spang gshong lha ri khar kun mkhyen khrab pa shAkya'i mtshan can las dge tshul gsan/_de nyid dang gzhan yang bla ma rnams las mdo sngags gsar rnying gi gsan pa mthar phyin par mdzad/_dgung lo bcu gsum par o rgyan rin po che'i zhal lan bdun mjal/_gu ru chos dbang gi gter las kha byang byung ba ltar khra 'brug jo mo'i sku rgyab nas gter kha dang po rtsa gsum sgrub thabs dang /_sgrub phran/_kha byang yang byang /_drag sngags/_bcud len rnams la brgya rtsa brgyad re/_sgos lung dang bcas pa byon/_dgung lo bco lnga par bying mda' o dkar brag gi gter sgo phyes pa'i tshe/_sgrub phug shin tu yangs pa'i nang du gu ru rin po che dngos su byon nas dkyil 'khor bkod pa las dbang bskur/_shog ser re re'i dbu nas lung dang gter rdzas rnams gnang /_de'ang sku tshab/_bla dpe pusti bzhi/_shog dril brgya tham pa/_tshe chu bum pa bzhi/_dam rdzas kyi gwa'u sogs spyan drangs pa las/_chos sde rnam thar thang yig le'u brgya pa/_rdzogs chen pha rgyud lta ba klong yangs/_ma rgyud klong gsal nyi ma dang mkha' 'gro yang tig nyi zla kha sbyor/_bu rgyud snying thig skor bcu/_'dus pa skor bzhi/_zur pa brgyad rnams byon/_de nas rim par mu tig shel gyi spa ma gong nas/_nyams len khrid skor bcu sogs spyan drangs pa nas bzung /_bum thang byams pa lha khang gi tshe chu phug tu ye shes mtsho rgyal dngos su byon nas tshe chu/_yang le shod du bsgrubs pa'i chos sman/_chos rgyal dang mtsho rgyal nyid kyi bla g.yu/_nor bu bsam 'phel/_chos skor dang drag sngags mang po gnang ba'i bar gter gnas so so nas gter kha chen po bzhi bcu rtsa gsum/_phra mo dang nang gses gter gnas kyi dbye bas brgya dang brgyad bzhes/_mchims phu'i gter bzhes pa'i skabs o rgyan dang lan bcu gsum mjal/_chu bo rir sku'i sprul pa gnyis mdzad nas phyogs gnyis nas khrom gter blangs shing zhabs rjes khru gang ba bzhag_/zab lung me tshor gnyan gyi phug par thang lha dang gangs dkar sha med gnyis kyis sbyin bdag byas/_gangs can gyi lha 'dre che dgu rnams 'dus nas bka' brgyad kyi sgrub chen btsugs/_de thams cad la dbang bskur/_/dur khrod chen po brgyad du sprul pas byon nas rig 'dzin brgyad dang mjal te gding brgyad kyi gdams pa gsan/_gter kha rnams spyan drangs pa'i tshe gu ru rin po che dang mtsho rgyal bai ro sogs dngos su byon nas dbang dang gdams pa bstsal ba dang /_rdzu 'phrul gyi bkod pa ngo mtshar ba bstan pas thams cad the tshom gyi sgrog bkrol nas phyir mi ldog pa'i dad pa la bkod/_sku dang phyag zhabs kyi rjes kyang mang du bzhag_/zab lung /_mkhar chu/_gzho stod gter sgrom rnams su/_dbang /_rab gnas/_skong bshags/_sbyin sreg_/mnan pa bcas brgya rtsa brgyad res mtshon bod khams bde thabs kyi rim gro rlabs chen mdzad/_chos gter bla rdzogs thugs gsum gtso bor gyur pa'i zab cing rgya che la mtha' yas pa rnams dang /_phung po ri bo che nas rdo rje sems dpa'i sku/_lha sa'i ka ba bum pa can nas bcu gcig zhal dang tsan+dan gyi sgrol ma sogs sku rten ngo mtshar can/_skye bdun dang chos sman sogs dam rdzas/_yid bzhin nor bu sogs nor gter/_rdzogs chen gser thur dang ta pi hri tsa'i snyan brgyud che 'bring chung gsum sogs bon sde/_gzhan yang gso rig dang rtsis skor sogs rgya cher spyan drangs shing phrin las kyang rgyas/_sku'i sras gnubs chen rnam 'phrul chos dbyings pa sogs las deng sang bar du mon phyogs su gdung rgyud mang du yod par snang /_rgyal dbang bzhi pa rol pa'i rdo rje la'ang gshed skor dang dzaM lha rigs lnga'i skor rnams phul bar bshad/_gdan sa'i mthil gling mo khar mdzad cing /_gzhan yang lho brag_/mon spa gro gzad 'ug rnyed dgon sogs bzung nas 'gro don rgya cher bskyangs/_yongs su grags pa'i mtshan rdo rje gling pa/_pad+ma gling pa/_kun skyong gling pa/_g.yung drung gling pa/_'jam dpal chos kyi bshes gnyen tu grags pa de nyid kyis bstan 'gro'i don mthar phyin nas dgung lo drug cu pa la zhal chems lung bstan chen mo stsal te ngo mtshar ba'i ltas dang bcas brag long du gshegs pa'i tshul bstan/_pur lo gsum gyi bar du bzhugs nas skabs su gsung 'byon pa dang bsngo ba tshig bzhi re gnang nas 'gro don mdzad mthar gdung zhugs 'bul byas pas lha sku ring bsrel du ma byon/_zhabs g.yas thugs sras bkra shis 'byung gnas dang /_g.yon thogs med rgya gar ba gnyis kyi rten skal du pur khang nas me'i sgra dang bcas te byon pa las ring bsrel mang du 'phel ba phyis tshod bar du bzhugs par bshad/_sngar lho brag dang mon gyi phyogs su chos rgyun rgya cher dar na'ang deng sang rgyun shin tu dkon pa las/_rdzogs chen pha rgyud lta ba klong yangs/_ma rgyud klong gsal nyi ma/_gnyis med rgyud kyi gras hU~M skor snying thig_/'dus pa skor bzhi'i nang tshan bla ma dang yi dam bka' 'dus/_thugs rje chen po ngan song kun skyob/_rgyal ba rgya mtsho/_snyan brgyud gur drag rnams rje bla mar ring brgyud dang nye brgyud kyi tshul du bka' babs pa sogs 'bad pa chen pos btsal te legs par thob pas skal pa bzang por gyur to/_/sprul pa'i gter ston chen po 'di nyid 'byon pa'i dus rtags dang gter gnas sogs kyis bka' thang lung gsal de yin min dpyad gzhir mdzad kyang gter ston rgyal po lnga'i gsum pa gling chen bcu gnyis kyi nang tshan de ni 'di las gzhan par bsnyon du med do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dorje Tokme
རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་   •   Rdo rje thogs med
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་
Volume 1 Text 6, Pages 659-659
Buddhist Digital Resource Center

།གཡུ་སྒྲ་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་དམ་བསྟན་འཛིན་ཟླ་འོད་རྡོ་རྗེ་ནི། ཀོང་པོ་བྲག་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་མཚོ་ཆུ་དར་མ་བྲག་གི་ཕྱོགས་སུ་དྭགས་རྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་འཇམ་དབྱངས་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སྐུ་ན་ཕྲ་མོ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཁོ་ན་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པ་ལ་བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་མཚོ་ཕུ་ནོར་བུ་བཀོད་པའི་གནས་སྒོ་ཕྱེས། ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་དབང་གིས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས། ཕྱིས་སུ་སྒམ་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་མཇལ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་སོར་ཆུད་དེ་སྤུ་བོ་འདོང་ཆུའི་ལྷ་ཁང་ནས་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལྟར། པུ་ལུང་བཙན་དམར་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་བྲག་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བའི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་མཛད་པར་གྲགས། པདྨ་བཀོད་ཀྱི་བྱང་གླིང་བཙན་ཕྱུགས་ཞེས་པའི་སར་རི་ཁྲོད་བཏབ་ནས་བཞུགས། ཐུགས་དམ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྐུ་གཤེགས། ཡུམ་ཟླ་འོད་དབང་མོ་ཞེས་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཉེ་བའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་དེས་རྒྱུན་བཟུང་བས་དེང་སང་ཡང་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བཞུགས་པར་འདུག །ཁོ་བོས་ཀྱང་སྙིང་པོ་ཙམ་ཞིག་རྗེ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ནོས་སོ།
g.yu sgra snying po'i rnam 'phrul gter ston rdo rje thogs med dam bstan 'dzin zla 'od rdo rje ni/_kong po brag gsum gyi nang tshan mtsho chu dar ma brag gi phyogs su dwags rgyud grub chen 'jam dbyangs zhes pa'i sras su 'khrungs/_sku na phra mo nas bsnyen sgrub kho na mdzad cing bzhugs pa la bla ma mkha' 'gros lung bstan pa ltar mtsho phu nor bu bkod pa'i gnas sgo phyes/_zab gter 'ga' zhig phyag tu son kyang rten 'brel dbang gis 'dabs gter du sbas/_phyis su sgam po sprul sku mjal nas rten 'brel sor chud de spu bo 'dong chu'i lha khang nas kha byang phyag tu son pa ltar/_pu lung btsan dmar srog gi spu gri'i brag nas tshe sgrub 'od kyi drwa ba'i skor rnams spyan drangs/_gzhan yang gter kha 'ga' zhig khrom gter du mdzad par grags/_pad+ma bkod kyi byang gling btsan phyugs zhes pa'i sar ri khrod btab nas bzhugs/_thugs dam mthar phyin te sku gshegs/_yum zla 'od dbang mo zhes 'ja' lus 'grub par nye ba'i rnal 'byor dbang mo des rgyun bzung bas deng sang yang tshe sgrub kyi skor bzhugs par 'dug_/kho bos kyang snying po tsam zhig rje bla ma'i bka' drin las nos so/
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Dorbum Chökyi Drakpa
རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་   •   Rdor 'bum chos kyi grags pa
Name in the Tertön Gyatsa: རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 519-519
Buddhist Digital Resource Center

།ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་དུས་སུ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཨོ་རྒྱན་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྡོར་འབུམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ནི། ཡུལ་མངའ་རིས་སུ་འཁྲུངས། ཡབ་ཡུམ་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་པས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་དང་རྒྱས་པ་འབུམ་བཞེངས་པའི་དུས་སུ་འཁྲུངས་པས་མཚན་རྡོ་རྗེ་འབུམ་དུ་བཏགས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། གཏེར་ལུང་ལས། འོད་ཀོར་རྨ་བྱའི་མདོངས་མཐའ་ཅན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ནི་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་རྨ་བྱའི་མདོངས་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གྲགས། འདིས་བྱང་མཐའ་འདུལ་པྲ་དུན་རྩེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གསོ་དཔྱད་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་རྩ་བ་དང་། བྱམས་སྤྲིན་རྡོ་སྐུའི་འོག་ནས་ཁ་སྐོང་ཟུར་བཀོལ་འགའ་ཞིག་དང་། གུར་ཆུང་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་གི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དབང་ལུང་ཕྱག་བཞེས་ཀྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་དེང་སང་བར་བཞུགས་པས་གངས་ཅན་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་བླ་ན་མེད་པར་གྲུབ་བོ།
o rgyan chen po'i dus su nyid dang dbyer med par byin gyis brlabs pa o rgyan grub pa'i snying po'i rnam 'phrul rdor 'bum chos kyi grags pa ni/_yul mnga' ris su 'khrungs/_yab yum 'byor pa dang ldan pas gser gyi rdo rje gcod pa dang rgyas pa 'bum bzhengs pa'i dus su 'khrungs pas mtshan rdo rje 'bum du btags/_rab tu byung ba'i mtshan chos kyi grags pa/_gter lung las/_'od kor rma bya'i mdongs mtha' can:_zhes gsungs pa ni dpral bar thig le rma bya'i mdongs lta bu yod pas de ltar grags/_'dis byang mtha' 'dul pra dun rtse'i gtsug lag khang gi rta mgrin dregs pa zil gnon gyi thugs ka nas gso dpyad bdud rtsi bum chen gyi skor rtsa ba dang /_byams sprin rdo sku'i 'og nas kha skong zur bkol 'ga' zhig dang /_gur chung mgon po'i thugs ka nas bdud rtsi bum chung gi skor rnams spyan drangs pa'i dbang lung phyag bzhes kyi rgyun ma nyams pa deng sang bar bzhugs pas gangs can phan bde'i rtsa lag bla na med par grub bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gyaben Dorje Ö
རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད་   •   Rgya ban rdo rje 'od
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད་
Volume 1 Text 6, Pages 515-516

གཏེར་སྟོན་རྒྱ་བན་རྡོ་རྗེ་འོད་ནི། གཙང་ཉང་རོར་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་མཇུག་ཙམ་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། མཚན་ཨ་ཁུ་སྟོན་པ་ཞེས་བླ་དྭགས་སུ་གྲགས། སྐུ་ན་བགྲེས་པོའི་སྐབས་སུ་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་གྲུབ་མ་བཏུབ་པས་ཐུགས་སྐྱོ་སྟེ་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱོན་པའི་ལམ་ཁར་ཡར་འབྲོག་སྒང་དུ་འབྲོག་མི་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡབ་སྲས་དང་མཇལ། མཁར་ཆུར་ཕེབ་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞོལ་བའི་སྐབས་སུ་ལུང་བསྟན་བྱུང་བ་ལྟར་དཔལ་གྱི་ཕུག་རིང་བྲག་མདའ་སྒྲོ་ཅན་ནས་སྨན་རྟག་ངུའི་བཅུད་ལེན་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་ཕྱག་ཏུ་བསྟར་བས་ཚེ་དང་ལུས་ཀྱི་བཅུད་ལེན་གྲུབ་ཅིང་སྐུ་གཞོན་ནུར་གྱུར་ཏེ་དགུང་ལོ་སུམ་བརྒྱར་བཞུགས་པར་གྲགས་ཀྱང་དེའི་ཕྱེད་ལོ་བརྩིས་པ་ཙམ་ངེས་པར་བཞུགས་པར་སྣང་། འདིའི་ལུང་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་བཟང་དུ་ནོས་ཏེ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།
gter ston rgya ban rdo rje 'od ni/_gtsang nyang ror bstan pa snga dar gyi mjug tsam la sku 'khrungs/_rten sngags 'chang /_mtshan a khu ston pa zhes bla dwags su grags/_sku na bgres po'i skabs su rgyud pa rnams kyis zhabs tog grub ma btub pas thugs skyo ste lho brag mkhar chur sgrub pa la byon pa'i lam khar yar 'brog sgang du 'brog mi dpal gyi ye shes yab sras dang mjal/_mkhar chur pheb nas sgrub pa la gzhol ba'i skabs su lung bstan byung ba ltar dpal gyi phug ring brag mda' sgro can nas sman rtag ngu'i bcud len mchog tu zab pa'i skor rnams gdan drangs shing phyag tu bstar bas tshe dang lus kyi bcud len grub cing sku gzhon nur gyur te dgung lo sum brgyar bzhugs par grags kyang de'i phyed lo brtsis pa tsam nges par bzhugs par snang /_'di'i lung phyag len gyi rgyun da lta'i bar bzhugs pa kho bos kyang skal bzang du nos te rin chen gter gyi mdzod chen por bzhugs su gsol ba yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gya Lotsāwa Dorje Zangpo
རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་   •   Rgya lo tsA ba rdo rje bzang po
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 408-409
Buddhist Digital Resource Center

བལ་བོད་མཚམས་ནགས་མེ་ཤོར་མི་མང་ཚིག༔ པཱུརྞ་རྫ་རིར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ལོ་ཙཱ་ནི། སངས་རྒྱས་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་བལ་བོད་མཚམས་ཀྱི་འཛུམ་ལང་དུ་རྒྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། འཕྲལ་སྐད་མཁྱེན་པས་ལོ་ཙཱར་ཐོགས། མཚན་དངོས་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ཡིན། རྟེན་སྔགས་བཙུན། རྗེ་མར་པ་དང་དུས་མཚུངས། པཱུརྞ་རྫ་རི་སོགས་ནས་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་སོགས་བཀའ་འདུས་སྙིང་པོའི་སྐོར། མན་ངག་ལམ་རིམ། སྙིང་དུམ། རྩ་གནས་རབ་དབྱེ། ཆུང་དཔྱད་པདྨ་གཅེས་ཕྲེང་ལ་སོགས་པའི་གཏེར་ཁ་མང་པོ་བཏོན་པར་བཤད། འོན་ཀྱང་ཐོག་སྔས་པས་ད་ལྟ་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་སོགས་མི་སྣང་ནའང་། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་བསྩལ་པ་ལྟར། བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་གཞུང་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ངོ་མཚར་ཅན་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་བདག་ཅག་ལའང་སྨིན་གྲོལ་བཀའ་དྲིན་བསྩལ་པ་ལྟར་གཏེར་མཛོད་རིན་པོ་ཆེར་བཞུགས།
bal bod mtshams nags me shor mi mang tshig:_pUr+Na rdza rir sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston rgya lo tsA zhes bya ba 'byung:_zhes pa'i gter ston rgya lo tsA ni/_sangs rgyas bla ma'i yang srid de ma thag pa bal bod mtshams kyi 'dzum lang du rgya'i rigs su 'khrungs/_'phral skad mkhyen pas lo tsAr thogs/_mtshan dngos rdo rje bzang po yin/_rten sngags btsun/_rje mar pa dang dus mtshungs/_pUr+Na rdza ri sogs nas bla ma bstan gnyis skor gsum sogs bka' 'dus snying po'i skor/_man ngag lam rim/_snying dum/_rtsa gnas rab dbye/_chung dpyad pad+ma gces phreng la sogs pa'i gter kha mang po bton par bshad/_'on kyang thog sngas pas da lta dpe lung gi rgyun sogs mi snang na'ang /_gong du smos pa ltar bka' babs bdun ldan pad+ma 'od gsal mdo sngags gling par ye shes mkha' 'gros gter dpe dngos su bstsal pa ltar/_bla ma bstan gnyis skor gsum zab tig mthong ba rang grol gyi gzhung le'u brgyad pa ngo mtshar can gtan la phab cing bdag cag la'ang smin grol bka' drin bstsal pa ltar gter mdzod rin po cher bzhugs
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gyama Mingyur Ledro Lingpa
རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་   •   Rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་; ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་
Volume 1 Text 6, Pages 583-584
Buddhist Digital Resource Center

།ཤེལ་དཀར་བཟའ་མགོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་རྒྱ་མ་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་ནི། རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ལས། དེ་ལ་འདུད་བྱེད་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་བཞིས༔ ང་ཡི་ཟབ་ཆོས་དམ་པ་གཏེར་ནས་འདོན༔ ཞེས་གསུངས་པའི་གཏེར་སྟོན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་གཅིག་མི་འགྱུར་ལས་འཕྲོ་གླིང་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། དབུར་སྟོད་རྒྱ་མ་ཞེས་པར་འཁྲུངས། འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་དང་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་བླ་སློབ་ཏུ་གྱུར། གཏེར་སྟོན་མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་ཞབས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ཡིན། གཏེར་སྟོན་འདིས་མི་འགྱུར་ཆོས་འབྱུང་བྲག་ནས་ཟབ་ཆོས་འདུས་པ་སྐོར་བཞི་གཏེར་རྫས་བཅས་པ་དང་གཟའ་སྲུང་ཟབ་མོ་ཡུལ་འཁོར་ཀུན་ཐུབ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས། ཆོས་བདག་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་སོགས་ནས་བརྒྱུད་དེ་བར་སྐབས་སུ་དར་རྒྱས་ཆེ་བར་བྱུང་ནའང་དེང་སང་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་མ་འཚལ། ཟབ་ཆོས་པདྨ་གཏུམ་པོའི་གཞུང་ཉུང་དུ་ངོ་མཚར་ཅན་རྗེ་བླ་མར་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ནོས་ཤིང་འདིའི་དབང་གནང་བའི་སྐབས་མེ་ལོང་ལ་སྔགས་བྱང་བྲིས་པ་རྗེས་ནས་རང་བྱོན་དུ་གསལ་བ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚན་མ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་མཐོང་ངོ་།
shel dkar bza' mgon skyid kyi skye ba rgya ma mi 'gyur las 'phro gling pa kun dga' dpal bzang ni/_rig 'dzin yongs 'dus las/_de la 'dud byed sprul pa'i gter ston bzhis:_nga yi zab chos dam pa gter nas 'don:_zhes gsungs pa'i gter ston bzhi'i ya gyal gcig mi 'gyur las 'phro gling pa 'di yin te/_dbur stod rgya ma zhes par 'khrungs/_'bri gung rin chen phun tshogs dang phan tshun gnyis ka bla slob tu gyur/_gter ston mnga' ris rig 'dzin chen po legs ldan zhabs kyi chos bdag yin/_gter ston 'dis mi 'gyur chos 'byung brag nas zab chos 'dus pa skor bzhi gter rdzas bcas pa dang gza' srung zab mo yul 'khor kun thub sogs spyan drangs nas/_chos bdag rin chen phun tshogs sogs nas brgyud de bar skabs su dar rgyas che bar byung na'ang deng sang dpe lung gi rgyun bzhugs pa ma 'tshal/_zab chos pad+ma gtum po'i gzhung nyung du ngo mtshar can rje bla mar yang gter du babs pa'i smin grol nos shing 'di'i dbang gnang ba'i skabs me long la sngags byang bris pa rjes nas rang byon du gsal ba sogs byin rlabs kyi mtshan ma khyad par can yang mthong ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gya Purbu
རྒྱ་ཕུར་བུ་   •   Rgya phur bu
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱ་ཕུར་བུ་
Volume 1 Text 6, Pages 520-521

རྒྱ་ཕུར་བུ་ནི། ལྷོ་བྲག་ཏུ་འཁྲུངས། རུས་རྒྱ། མཚན་ཕུར་བུ་མགོན། རྟེན་སྔགས་དཀར། འདིས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ཀླུ་འདུལ་དང་། གཏུམ་པོ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་སོགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུངས་ཏེ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་སྐུའི་སྲུང་མར་གནང་བ། ལྷ་བཙན་པོས་ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་མོན་ཡུལ་བུམ་ཐང་དགེ་གནས་དང་། སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ལས་གཏེར་གནས་ལ་གྲས་ཏེ་མཚན་བཏགས་པ་དུག་ཁྲག་བུམ་ཐང་མ་དང་། ནུས་སྟོབས་ལ་བསྔགས་པ་ལྕགས་སྡོང་མ་སྟེ། གཏེར་ཁ་གཉིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བས་དེང་སང་བུམ་ལྕགས་ལྷན་དྲིལ་དུ་གྲགས་པའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་གཏེར་སྟོན་ནས་རིམ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་ལ་བཀའ་བབས་ཤིང་དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་བྱང་བདག་དབང་པོའི་སྡེས་གསན་ཅིང་དབང་པོའི་སྡེས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་མཛད་པ་ཡོད་ལ། རྭ་སྲུང་གི་རྗེས་གནང་དང་། ཡིག་ཆའི་ལུང་ཕྱག་ལེན་བཅས་དེང་སང་གི་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།
rgya phur bu ni/_lho brag tu 'khrungs/_rus rgya/_mtshan phur bu mgon/_rten sngags dkar/_'dis o rgyan chen pos gnam lcags rdo rje klu 'dul dang /_gtum po thugs kyi rgyud sogs kyi bcud phyungs te mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi sku'i srung mar gnang ba/_lha btsan pos phyi rabs kyi don du mon yul bum thang dge gnas dang /_spa gro skyer chur gter du sbas pa las gter gnas la gras te mtshan btags pa dug khrag bum thang ma dang /_nus stobs la bsngags pa lcags sdong ma ste/_gter kha gnyis phyogs gcig tu dril bas deng sang bum lcags lhan dril du grags pa'i skor rnams gdan drangs shing gter ston nas rim brgyud rig 'dzin rgod ldem can la bka' babs shing de nas rim par brgyud nas byang bdag dbang po'i sdes gsan cing dbang po'i sdes yig cha 'ga' zhig kyang mdzad pa yod la/_rwa srung gi rjes gnang dang /_yig cha'i lung phyag len bcas deng sang gi bar du ma nyams par bzhugs pa kho bos kyang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gyatön Pema Wangchuk
རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་   •   Rgya ston pad+ma dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: པདྨ་དབང་ཕྱུག་
Volume 1 Text 6, Pages 443-444

ལྷ་ཁང་ནང་དུ་འབྲི་ལ་རྟ་ཆུ་ལྡུད༔ གཞོ་ལུང་ནང་དུ་མེ་ཡི་འཇིགས་པ་འབྱུང༔ དཔལ་མོ་དཔལ་ཐང་མཚོན་གྱི་ཆར་པ་འབབས༔ གངས་བར་ཕུག་མོར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ནི། བྱར་ཡུལ་སྟོད་དུ་འཁྲུངས། རུས་རྒྱ། མདོ་སྔགས་ཅི་རིགས་མཁྱེན་པས་སྟོན་པ། མཚན་དངོས་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྲགས། རྟེན་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་པར་བཞུགས། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གཉིས་ཀྱི་ཡ་གྱལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་འདིས། ཨེ་ཡུལ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཁ་སྟོད་གངས་བར་ཕུག་མོ་ཆེའི་ཕ་ཝང་དགའ་འཁྱིལ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་མགོན་པོ་གུར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སོགས་རྒྱ་ཆེར་སྤྱན་དྲངས་ནའང་། དེང་སང་གུར་མགོན་གྱི་སྐོར་རྣམས་ས་སྐྱའི་མགོན་པོད་དུ་དཔེ་ལུང་གཉིས་ཀའི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལས་གཞན་མ་མཇལ་མོད། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་ཡང་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་བླ་མ་བདེ་མཆོག་དམར་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་འདྲིལ་ངོ་མཚར་ཅན་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་འཇོག་དང་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་སོགས་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བ་ཡིན་ནོ།
lha khang nang du 'bri la rta chu ldud:_gzho lung nang du me yi 'jigs pa 'byung:_dpal mo dpal thang mtshon gyi char pa 'babs:_gangs bar phug mor sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston pad+ma dbang phyug ces bya 'byung:_zhes pa'i gter ston pad+ma dbang phyug ni/_byar yul stod du 'khrungs/_rus rgya/_mdo sngags ci rigs mkhyen pas ston pa/_mtshan dngos pad+ma dbang phyug tu grags/_rten rab byung gi rnam par bzhugs/_lo tsA ba chen po rgyal ba mchog dbyangs kyi rnam 'phrul gnyis kyi ya gyal sprul pa'i gter ston chen po 'dis/_e yul rig pa'i 'byung gnas kyi kha stod gangs bar phug mo che'i pha wang dga' 'khyil gyis mtshan pa las bla rdzogs thugs gsum/_dam rdzas myong grol/_slob dpon chen pos mdzad pa'i mgon po gur gyi sgrub thabs dregs pa zil gnon man ngag dang bcas pa sogs rgya cher spyan drangs na'ang /_deng sang gur mgon gyi skor rnams sa skya'i mgon pod du dpe lung gnyis ka'i rgyun bzhugs pa las gzhan ma mjal mod/_phyis 'dir rje rin po che pad+ma mdo sngags gling par mkha' 'gros gter dpe dngos su phul ba yang gter gyi tshul du gtan la phabs pa'i bla ma bde mchog dmar po'i bskyed rdzogs zab 'dril ngo mtshar can kho bos kyang nos shing sgrub pa'i 'brel 'jog dang yig cha nyer mkho sogs phrin las cung zad spel ba yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gya Zhangtrom Dorje Bar
རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འབར་   •   Rgya zhang khrom rdo rje 'bar
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་
Volume 1 Text 6, Pages 410-412
Buddhist Digital Resource Center

ལ་སྟོད་གཅུང་པ་དྲིལ་ཆེན་ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས༔ གཡུ་ཕུ་རྫ་ལྷུད་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་དུམ་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་ནི། གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་བསམ་བཞིན་ཏུ་སྐྱེ་བ་བཞེས་པ་སྟེ། ཟབ་པའི་ཆོས་དྲུག་གི་དཀར་ཆག་ལས། དེ་དུས་བསྐལ་པའི་ཐ་མ་ལ༔ ང་མིན་ང་ཡི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ཤ་ནི་སེར་ལ་སྐྲ་ནི་ལི༔ བོང་ནི་ཐུང་ལ་གཡས་ནི་དཀར༔ གཡོན་ནི་དམར་བའི་ཤ་མཚན་ཅན༔ སོ་ནི་དཀར་ལ་སོ་ཚག་དམ༔ སྨེ་བའི་ག་ཤ་ཡོད་པ་ཡི༔ ལོ་ནི་ཁྱི་འབྲུག་ལོ་པ་ལ༔ རུས་རྒྱ་མིང་ནི་ཞང་ཁྲོམ་ཞེས༔ དེ་ལྟ་བུ་ཡིས་རྙེད་པར་ཤོག༔ ཅེས་གནུབས་ཆེན་གྱིས་སྨོན་ལམ་མཛད་པ་དང་མཐུན་པར་གཙང་རོང་དུམ་པ་ཆུ་ཚན་ཁར་སྐུ་འཁྲུངས། རྟེན་ཁྱིམ་སྔགས་དཀྱུས་མ། རུས་རྒྱ། བླ་དྭགས་ཀྱི་མཚན་ཞང་ཁྲོམ། གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་འོད་འབར་དུ་གྲགས། དགུང་སྙིང་འབྲུག་ཡིན་པ་དང་སྐྲ་ལི་བ་སོགས་ལུང་དང་མཐུན་པར་ཡོད་ཅེས་གྲགས། ཐོག་མ་ལོངས་སྤྱོད་དབུལ་བས་མུ་ཏོའི་ཚུལ་མཛད་ནས་སློང་མོར་བྱོན་པ་ན། གཙང་ཆུའི་ཉ་མོ་ལྷ་ཁང་དུ་རྣལ་འབྱོར་པ་གཅིག་དང་མཇལ་ནས་ཁ་བྱང་གཏད་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་རི་བོ་ཆེ་ནས་ཟབ་གཏེར་ཐོག་མ་སྤྱན་དྲངས་པར་མཛད། ལོ་རྒྱུས་འགའ་ཞིག་ལས། གོང་གི་རྣལ་འབྱོར་པས་དུམ་པ་ཆུ་ཚན་ཁ་རང་དུ་ཁ་བྱང་སྒོ་སྐྱེལ་དུ་གནང་བར་བཤད། གང་ལྟར་ཡང་རིམ་པར་རྒྱའི་མོན་མོ་གཙུག་རུམ། ཉུག་གི་རྡོ་རྗེ་སྒྲོམ་བུ། གཙང་འགྲམ་མཆོད་རྟེན་སྐྱེར་མ་སྟེ་ཟབ་པ་ཆོས་དྲུག་གི་དཀར་ཆག་ལས་འབྱུང་བའི་གཏེར་གནས་བཞི་དང་། གཡུང་གི་རྫ་ལྷུད་མོ། མཐའ་འདུལ་པྲ་དུན་ཙེ། ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་སོགས་ནས། སེམས་ཕྱོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སྡེ་མང་པོ་དང་། ཁྱད་པར་དྲག་སྔགས་ཀྱི་བཀའ་བབས་པས། འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ལྕགས་འདྲ། ལྕགས་སྡིག །ཁ་ཐུན། ཡང་ཟློག །འཆར་ཁ། ཀིང་ཀང་། ཁྲོ་ཆུ། གནུབས་ཀྱི་གོང་ཁུག་བརྒྱ་རྩར་གྲགས་པའི་མན་ངག་ཐོར་བུ་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པར་མཛད་པ་ལས། གོང་དུ་མཚན་སྨོས་པ་ཕལ་ཆེར་སྨིན་གྲོལ་ལུང་དང་བཅས་པ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འགྱུར་མེད་ཡིད་བཞིན་དབང་རྒྱལ་སོགས་ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་ལས་མི་ཐོག་གཅིག་ཙམ་སྔ་བར་བྱོན་པར་གསལ་ཞིང་གདུང་རྒྱུད་ལས་བར་སྐབས་དྲག་སྔགས་གྲུབ་པ་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་དེང་སང་ཡང་གཙང་རོང་ཕྱོགས་སུ་མ་ཆད་པར་ཡོད་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་བོད་ཡུལ་འདིར་དྲག་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མོ་པ་གཅིག་པུ་སྟེ་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་གཅིག་གོ
la stod gcung pa dril chen chu ltar 'khrugs:_g.yu phu rdza lhud sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston dum rgya zhang khrom zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston rgya zhang khrom rdo rje 'od 'bar ni/_gnubs chen sangs rgyas ye shes bsam bzhin tu skye ba bzhes pa ste/_zab pa'i chos drug gi dkar chag las/_de dus bskal pa'i tha ma la:_nga min nga yi cha byad can:_sha ni ser la skra ni li:_bong ni thung la g.yas ni dkar:_g.yon ni dmar ba'i sha mtshan can:_so ni dkar la so tshag dam:_sme ba'i ga sha yod pa yi:_lo ni khyi 'brug lo pa la:_rus rgya ming ni zhang khrom zhes:_de lta bu yis rnyed par shog:_ces gnubs chen gyis smon lam mdzad pa dang mthun par gtsang rong dum pa chu tshan khar sku 'khrungs/_rten khyim sngags dkyus ma/_rus rgya/_bla dwags kyi mtshan zhang khrom/_gsang mtshan rdo rje 'od 'bar du grags/_dgung snying 'brug yin pa dang skra li ba sogs lung dang mthun par yod ces grags/_thog ma longs spyod dbul bas mu to'i tshul mdzad nas slong mor byon pa na/_gtsang chu'i nya mo lha khang du rnal 'byor pa gcig dang mjal nas kha byang gtad pa ltar/_phung po ri bo che nas zab gter thog ma spyan drangs par mdzad/_lo rgyus 'ga' zhig las/_gong gi rnal 'byor pas dum pa chu tshan kha rang du kha byang sgo skyel du gnang bar bshad/_gang ltar yang rim par rgya'i mon mo gtsug rum/_nyug gi rdo rje sgrom bu/_gtsang 'gram mchod rten skyer ma ste zab pa chos drug gi dkar chag las 'byung ba'i gter gnas bzhi dang /_g.yung gi rdza lhud mo/_mtha' 'dul pra dun tse/_lho brag mkho mthing /_bsam yas mchims phu sogs nas/_sems phyogs gtso bor gyur pa'i byang chub sgrub pa'i chos sde mang po dang /_khyad par drag sngags kyi bka' babs pas/_'jam dpal tshe bdag nag po lcags 'dra/_lcags sdig_/kha thun/_yang zlog_/'char kha/_king kang /_khro chu/_gnubs kyi gong khug brgya rtsar grags pa'i man ngag thor bu sogs mtha' yas pa zhig spyan drangs par mdzad pa las/_gong du mtshan smos pa phal cher smin grol lung dang bcas pa smin gling khri chen rdo rje 'dzin pa 'gyur med yid bzhin dbang rgyal sogs yongs 'dzin dam pa rnams kyi bka' drin las kho bos kyang nos/_gter chen 'di nyid rje btsun mi la las mi thog gcig tsam snga bar byon par gsal zhing gdung rgyud las bar skabs drag sngags grub pa mang du byon cing deng sang yang gtsang rong phyogs su ma chad par yod snang /_gang ltar yang bod yul 'dir drag sngags thams cad kyi phyi mo pa gcig pu ste gter ston rgyal po gcig go
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Gyalwa Chokyang.jpg

Gyalwa Chokyang
རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་   •   Rgyal ba mchog dbyangs
Name in the Tertön Gyatsa: ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་
Volume 1 Text 6, Pages 375-375
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ངན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ནི་དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། རུས་ངན་ལམ། མཁན་པོ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ། བོད་འདིར་རབ་བྱུང་གི་སྔ་བ་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་གྲས་ཡིན། སྐུ་ཤིན་ཏུ་བཙུན་པར་གྲགས་ཏེ། སྦ་བཞེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལས་རབ་ཀྱི་མི་དགུ་འདྲེན་པ་ན། བཙུན་པའི་རབ་ནི་ངན་ལམ་ལྷ་ཆུང་གཉིས། ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །མེ་ཏོག་གསུང་རྟ་མགྲིན་ལ་ཕོག །དབེན་རྩར་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་ཡུལ་གསུམ་གྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་དབུ་གཙུག་ནས་རྟ་མགོ་ཐོན་ཞིང་རྟ་སྐད་འཚེར་བ་བྱུང་། ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས། མངའ་བདག་དཔལ་འཁོར་བཙན་གྱི་དུས། རྨ་བན་བྱང་ཆུབ་བློ་གྲོས་སྟོང་དུ་འབྲོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཤ་ལ་བཀུམ་པ་རྒྱལ་པོར་སྐྱེས་ཏེ་མངའ་བདག་ལ་གནོད་པ་ལ། རྒྱལ་བ་མཆོག་དབྱངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་རྩེ་མདོས་མཛད་ནས། བཙན་པོ་བསྙུན་ལས་གྲོལ་བར་མཛད། མདོས་དེའི་སྨྲེང་མཁར་ཆུར་གཏེར་དུ་སྦས་པ་དུས་ཕྱིས་ཁམས་པ་དར་བེར་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་བཏོན་པར་གྲགས། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་དང་། རྒྱ་སྟོན་པདྨ་དབང་ཕྱུག་སོགས་བྱོན་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྴིས་ཀྱང་འདི་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།
ngan lam rgyal ba mchog dbyangs ni dbu ru 'phan yul du 'khrungs/_rus ngan lam/_mkhan po bo d+hi satwa las rab tu byung ste/_bod 'dir rab byung gi snga ba sad mi mi bdun gyi gras yin/_sku shin tu btsun par grags te/_sba bzhed kyi lo rgyus las rab kyi mi dgu 'dren pa na/_btsun pa'i rab ni ngan lam lha chung gnyis/_zhes 'byung ngo /_/me tog gsung rta mgrin la phog_/dben rtsar sgrub pa mdzad pas yul gsum gyad du gyur te dbu gtsug nas rta mgo thon zhing rta skad 'tsher ba byung /_tshe'i rig 'dzin brnyes pas/_mnga' bdag dpal 'khor btsan gyi dus/_rma ban byang chub blo gros stong du 'bro rnams kyis mi sha la bkum pa rgyal por skyes te mnga' bdag la gnod pa la/_rgyal ba mchog dbyangs kyis rgyal po rtse mdos mdzad nas/_btsan po bsnyun las grol bar mdzad/_mdos de'i smreng mkhar chur gter du sbas pa dus phyis khams pa dar ber can gyis gter nas bton par grags/_'di'i rnam 'phrul gu ru tshe brtan rgyal mtshan dang /_rgya ston pad+ma dbang phyug sogs byon cing /_grub chen karma pak+shis kyang 'di nyid kyi rnam 'phrul du zhal gyis bzhes te 'jig rten yongs su grags so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Gyalwe Lodro.jpg

Gyalwai Lodrö
རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་   •   Rgyal ba'i blo gros
Name in the Tertön Gyatsa: འབྲེ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་
Volume 1 Text 6, Pages 391-391
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

འབྲེ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ནི། སྔོན་རྒྱལ་པོའི་ནང་མི་ཡིན་པ་ལ་མིང་མགོན་པོ་ཟེར། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཚན་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སུ་གྲགས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན། རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ནས་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆོས་སྐོར་ཞུས་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གཤིན་ཡུལ་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དམག་དྲངས་ནས་མ་དམྱལ་བ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བཏོན། སྤྲུལ་པའི་དམག་གིས་གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་མཛད། སློབ་དཔོན་པདྨའི་དྲུང་དུ་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རོ་ལངས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། སློབ་དཔོན་འདིས་མི་རོ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་གསེར་མང་པོ་ཕྱིས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གི་གཏེར་ཁ་ནས་བྱོན་པར་སྣང་ངོ་། །ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས་སྐུ་ཚེ་རིང་པོར་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གི་དུས་བར་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་སྟེ་རོང་ཟོམ་གྱིས་ཆོས་གསན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་དོ།
'bre rgyal ba'i blo gros ni/_sngon rgyal po'i nang mi yin pa la ming mgon po zer/_phyis rab tu byung bas mtshan rgyal ba'i blo gros su grags/_lo tsA mkhas par mkhyen/_rgya gar du byon nas slob dpon hU~M ka ra las yang dag gi chos skor zhus pas grub pa thob/_gshin yul du rdzu 'phrul gyis dmag drangs nas ma dmyal ba nas mngon sum du bton/_sprul pa'i dmag gis gshin rje'i skyes bu rnams 'jigs shing skrag par mdzad/_slob dpon pad+ma'i drung du chos la sbyangs pas rdzu 'phrul gyis ro langs gser du bsgyur ba'i dngos grub brnyes/_slob dpon 'dis mi ro gser du bsgyur ba'i gser mang po phyis kyi gter ston 'ga' zhig gi gter kha nas byon par snang ngo /_/tshe'i rig 'dzin brnyes pas sku tshe ring por rong zom chos bzang gi dus bar du bzhugs par snang ste rong zom gyis chos gsan pa'i lo rgyus yod do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Gyalse Lekpa
རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་   •   Rgyal sras legs pa
Name in the Tertön Gyatsa: རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 551-552
Buddhist Digital Resource Center

།ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་ཤེལ་དཀར་བཟའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱལ་སྲས་ལེགས་པ་ནི། གཉལ་གྱི་སེ་བ་ལུང་གི་མདར་ཤོ་བོའི་གདུང་རུས་འཚོ་བྱེད་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཨོ་རྒྱན་པས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ལྕགས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་ཤེས་རབ་བློ་རྩལ་གཉིས་ཀ་ཆེ། རང་གི་ཁུ་བོ་ཤོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་བླ་མ་མང་པོར་བསྟེན་ཏེ་རིག་པའི་གནས་དང་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་མང་པོ་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པས་མཁྱེན་རྟོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལ་གཏེར་སྟོན་པདྨ་ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་རྫོགས་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་གསན་པས། གཏེར་སྟོན་གྱིས་རང་གི་ཆོས་བདག་ཏུ་ལུང་བསྟན། མེ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོར་བྱར་སྐྲག་ཆུང་རྡོ་རྗེ་བྲག་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་རྙེད། དེ་ནས་ལོ་དྲུག་པ་ཆུ་ཕོ་ཁྱིའི་ལོ་ལ་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་ནས། རྫོགས་ཆེན་འཁོར་བ་ཆིག་ཆོད་དང་། ཕྱག་ཆེན་སངས་རྒྱས་གསལ་འདེབས། འཁོར་བ་བདེ་ཆེན་ལམ་བྱེད། སྙིང་ཐིག་འདས་རྗེས་རྣམ་གསུམ། ཐུགས་སྒྲུབ་ཐོད་ཕྲེང་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་སོགས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས། གཞན་ཡང་ཙ་རི་ཟིལ་ཆེན་ཕུག་ནས་ཀྱང་ཡང་གཏེར་ཚུལ་གྱིས་ཞིང་སྐྱོང་གི་སྐོར་ཡང་སྤྱན་དྲངས། དགུང་ལོ་ཞེ་གསུམ་པ་ཆུ་ཕོ་སྤྲེའུའི་ལོར། ཀརྨ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་ཀོང་པོར་གདན་དྲངས་པ་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་དབང་ཁྲིད་ལུང་གསུམ་ཚང་བར་ཕུལ། འདི་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟེར་བའང་སྣང་། གཞན་ཡང་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་ཕུལ། ཚུར་ཡང་ཆོས་རྗེའི་དྲུང་ནས། ཐུབ་པའི་སྐྱེས་རབས། ཟབ་མོ་ནང་དོན། རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཆོས་མང་དུ་གསན། ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར་ཅིང་ཆོས་བདག་པོ་ལ་འཕྲོད་པ་ཡིན་ཞེས་སྙིང་ཐིག་གི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་ལུང་བསྟན་པར་མཛད། དེ་ནས་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དེ་དགུང་ལོ་དོན་བདུན་པ་མེ་ཕོ་རྟའི་ལོ་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས། དེང་སང་ཆོས་རྒྱུན་གཞན་བཞུགས་པ་མ་མཐོང་། པྲ་འབེབས་དང་བསང་བརྔན་ཙམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཐོས་ཤིང་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་སྲུང་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དབང་པོའི་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་གཙོ་བོར་འདི་ལས་བརྒྱུད་པར་སྣང་ངོ་།
lo tsA ba rin chen bzang po dang shel dkar bza'i rnam 'phrul rgyal sras legs pa ni/_gnyal gyi se ba lung gi mdar sho bo'i gdung rus 'tsho byed dbang phyug rgyal po'i sras su grub thob o rgyan pas lung bstan pa ltar lcags pho stag gi lo la 'khrungs/_sku chung dus nas shes rab blo rtsal gnyis ka che/_rang gi khu bo sho thams cad mkhyen pa sogs bla ma mang por bsten te rig pa'i gnas dang gsar rnying gi chos bka' mang po la gsan bsam rgya cher mdzad pas mkhyen rtogs phun sum tshogs te yon tan dpag tu med pa mnga'/_khyad par dgung lo nyi shu rtsa brgyad pa la gter ston pad+ma las 'brel rtsal gyi zhabs la gtugs nas rdzogs chen mkha' 'gro'i snying thig gi chos skor thams cad gsan pas/_gter ston gyis rang gi chos bdag tu lung bstan/_me mo sbrul gyi lor byar skrag chung rdo rje brag nas gter gyi kha byang rnyed/_de nas lo drug pa chu pho khyi'i lo la gter sgo phyes nas/_rdzogs chen 'khor ba chig chod dang /_phyag chen sangs rgyas gsal 'debs/_'khor ba bde chen lam byed/_snying thig 'das rjes rnam gsum/_thugs sgrub thod phreng rtsa gsum dril sgrub sogs gter nas gdan drangs/_gzhan yang tsa ri zil chen phug nas kyang yang gter tshul gyis zhing skyong gi skor yang spyan drangs/_dgung lo zhe gsum pa chu pho spre'u'i lor/_karma pa kun mkhyen rang byung rdo rjes kong por gdan drangs pa la mkha' 'gro snying thig gi chos skor thams cad dbang khrid lung gsum tshang bar phul/_'di shog ser steng nas phul ba yin zer ba'ang snang /_gzhan yang chos bka' mang du phul/_tshur yang chos rje'i drung nas/_thub pa'i skyes rabs/_zab mo nang don/_rgyal ba rgya mtsho sogs chos mang du gsan/_thugs yid gcig 'dres su gyur cing chos bdag po la 'phrod pa yin zhes snying thig gi bdag por mnga' gsol zhing lung bstan par mdzad/_de nas 'gro don rgya cher mdzad de dgung lo don bdun pa me pho rta'i lo la chos kyi dbyings su gshegs/_deng sang chos rgyun gzhan bzhugs pa ma mthong /_pra 'bebs dang bsang brngan tsam gyi lung rgyun thos shing kaM tshang gi bstan srung dpal ldan zhing skyong dbang po'i sgrub skor rnams gtso bor 'di las brgyud par snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
RTZ Rigdzin Godem.jpg

Rigdzin Gödem
རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་   •   Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can
Name in the Tertön Gyatsa: རིག་འཛིན་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་
Volume 1 Text 6, Pages 561-564
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཡང་སྲིད་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་གཏེར་སྟོན་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ནི། རི་བོ་བཀྲ་བཟང་གི་ཤར་མདུན་བྱང་ཕྱོགས་ཐོ་ཡོར་ནག་པོའི་ཡུལ་རྒྱུད་སྣ་མོ་ལུང་གི་གཟིམས་ཁང་དུ། ཧོར་གུར་སེར་རྒྱལ་པོའི་རིགས་ལས་ཕུར་པའི་གྲུབ་ཐོབ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ་སློབ་དཔོན་བདུད་འདུལ་གྱི་སྲས་སུ་མེ་མོ་གླང་ལོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་མཚན་རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས། ལུང་དོན་ལྟར་དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་སུ་དབུ་གཙུག་ཏུ་རྒོད་སྒྲོ་གསུམ་དང་ཉེར་བཞི་པའི་དུས་རྒོད་སྒྲོ་ལྔ་སྐྱེས་པས་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། སྐུ་གཞོན་ནུ་ནས་ཡབ་ཆོས་རྙིང་མའི་ཆོས་སྐོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་དུ་མཛད། མང་ལམ་བཟང་པོ་གྲགས་པས་རྒྱང་ཡོན་པོ་ལུང་ནས་བཏོན་པའི་སྙིང་བྱང་མན་ངག་གནད་ཀྱི་དོན་བདུན་མ་སོགས་ཆོས་ཚན་བརྒྱད་ལྷ་བྲག་གི་གཏེར་འདོན་པའི་ཆ་ལག་ཏུ་དགོས་པར་མཁྱེན་ནས་སྟོན་པ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྐུར་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལ་ཕུལ་བའི་དོན་བཞིན། མེ་རྟ་སྦྲུལ་ཟླའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རི་བོ་བཀྲ་བཟང་གི་རྩེ་མོ་ནས་འཛེང་བྲག་དཀར་པོའི་རྡོ་རིང་གསུམ་ལ་གཏེར་ཆེན་གསུམ་དང་གཏེར་ཕྲན་བརྒྱ་རྩའི་ལྡེའུ་མིག་ཡོད་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་གཏེར་ཚབ་སྦས། གཏེར་ཤུལ་རང་མལ་བཞག་པ་དེང་སང་རླུང་གསེང་དུ་གྲགས་ཤིང་ལོ་ཕྱི་མའི་ལོ་གསར་སྐབས་མྱུ་གུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུན་དེང་སང་ཡོད་སྐད། ལོ་དེའི་ལུག་ཟླའི་ཚེས་བཞིའི་སྲོད་ལ་བྲག་རི་དུག་སྦྲུལ་སྤུངས་འདྲའི་རྐེད་པ་སྟེ་ཟང་ཟང་ལྷ་བྲག་གི་ཕུག་པ་ནས། གཏེར་སྒྲོམ་སྔོན་པོ་གྲུ་བཞི་ནང་ཆོད་སོ་སོར་ཡོད་པ་ནས་མཛོད་ལྔ་འདུས་པའི་ཟབ་གཏེར་ཆེན་པོ་སྤྱན་དྲངས་པ་སྟེ། དེའང་དབུས་སྙིང་མཛོད་སྨུག་པོ་ནས་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་དང་ཕུར་པ་གསུམ་ཆུ་དར་སྨུག་པོ་གཅིག་གིས་དྲིལ་བ། ཤར་དུང་མཛོད་དཀར་པོ་ནས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཟློ་བའི་ཆོས་དགོངས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། ལྷོ་གསེར་མཛོད་སེར་པོ་ནས་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་པ་བཞིའི་ཆོས་སྤྱོད་པ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བ། ནུབ་ཟངས་མཛོད་དམར་པོ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཙནྡན་གྱི་སྡོང་པོ་ལྟ་བུ། བྱང་ལྕགས་མཛོད་ནག་པོ་ནས་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག་པའི་ཆོས་དུག་གི་སྡོང་པོ་ལྟ་བུ་སྟེ། མདོར་ན་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱིས་ཐོག་དྲངས་པའི་ཆོས་དང་དམ་རྫས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་བྱོན། མཛོད་ལྔ་རེ་རེ་ལའང་ཆོས་ཚན་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཞུགས་པས་ཡོངས་དྲིལ་ལྔ་བརྒྱ་ཡན་ལག་དང་བཅས་ཤོག་སེར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྣོད་ལྡན་རྣམས་ལ་སྤེལ་བས་ཆོས་ཀྱི་སྙན་པས་བོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་སྟེ། སྲས་བརྒྱུད། ཡུམ་བརྒྱུད། སློབ་བརྒྱུད་གསུམ་ལས་བྱོན་པའི་ཆོས་རྒྱུན་དེང་སང་བར་མ་ནུབ་པར་གནས། ཟབ་གཏེར་ཐམས་ཅད་བོད་ཁམས་ལ་འདི་ཕྱིའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་ཐབས་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་ཀྱང་། ཁྱད་པར་བྱང་གཏེར་འདི་ཉིད་བསྟན་པ་སྤེལ་བ། མཐའ་དམག་ཟློག་པ། རིམས་ནད་གཅོད་པ། ནང་འཁྲུགས་ཞི་བ། འགོང་པོ་ཨར་ལ་གཏད་པ། སྡེ་པའི་མངའ་ཐང་གསོ་བ། ས་ནད་དང་གཉན་ནད་འདུལ་བ་སོགས་གང་ལ་གང་དགོས་མ་ཚང་བ་མེད་ཅིང་། སྟོད་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་ནས་སྨད་ཁམས་ཀྱི་ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བོད་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་བདེ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། སྦས་ཡུལ་ཆེན་པོ་བདུན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་ཡུལ་མང་པོའི་ཐེམས་བྱང་ལྡེའུ་མིག་སོགས་བཞུགས་པས་བོད་ཁམས་སྤྱི་ལ་ཕན་པ་བློན་པོ་ལྟ་བུའི་གཏེར་གཅིག་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་འབྲས་མོ་གཤོངས་སུ་ཕེབས་ནས་གནས་སྒོ་ཕྱེས། གུང་ཐང་རྒྱལ་པོ་མཆོག་གྲུབ་སྡེས་ཀྱང་བླ་མར་བཀུར་བས་བོད་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལ་ཕན་པར་བྱུང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པར་ངོ་མཚར་པའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་མོ། །འདིའི་ཆོས་བརྒྱུད་ལས་འཇའ་ལུས་སུ་གཤེགས་པ་དང་གྲུབ་ཐོབ་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་། བླ་མ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ། རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ། བཀའ་བརྒྱད་རང་ཤར། རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་ཕལ་ཆེར། བསྟན་སྲུང་གི་སྐོར་སོགས་དེང་སང་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་བདག་གིས་ཀྱང་ལེགས་པར་ཐོབ་བོ།
sna nam rdo rje bdud 'joms kyi yang srid mchog gi sprul sku rnam gsum gyi ya gyal gter ston rig 'dzin chen po dngos grub rgyal mtshan ni/_ri bo bkra bzang gi shar mdun byang phyogs tho yor nag po'i yul rgyud sna mo lung gi gzims khang du/_hor gur ser rgyal po'i rigs las phur pa'i grub thob bar ma chad par byon pa slob dpon bdud 'dul gyi sras su me mo glang lo zla ba'i tshes bcu la mtshan rtags khyad par can dang bcas te sku bltams/_lung don ltar dgung lo bcu gnyis pa'i dus su dbu gtsug tu rgod sgro gsum dang nyer bzhi pa'i dus rgod sgro lnga skyes pas rig 'dzin rgod ldem can zhes yongs su grags/_sku gzhon nu nas yab chos rnying ma'i chos skor thams cad la thos bsam sgom pa mthar phyin du mdzad/_mang lam bzang po grags pas rgyang yon po lung nas bton pa'i snying byang man ngag gnad kyi don bdun ma sogs chos tshan brgyad lha brag gi gter 'don pa'i cha lag tu dgos par mkhyen nas ston pa bsod nams dbang phyug la bskur nas rig 'dzin chen po la phul ba'i don bzhin/_me rta sbrul zla'i yar ngo'i tshes brgyad la ri bo bkra bzang gi rtse mo nas 'dzeng brag dkar po'i rdo ring gsum la gter chen gsum dang gter phran brgya rtsa'i lde'u mig yod pa spyan drangs nas gter tshab sbas/_gter shul rang mal bzhag pa deng sang rlung gseng du grags shing lo phyi ma'i lo gsar skabs myu gu gsar du skyes pa'i rgyun deng sang yod skad/_lo de'i lug zla'i tshes bzhi'i srod la brag ri dug sbrul spungs 'dra'i rked pa ste zang zang lha brag gi phug pa nas/_gter sgrom sngon po gru bzhi nang chod so sor yod pa nas mdzod lnga 'dus pa'i zab gter chen po spyan drangs pa ste/_de'ang dbus snying mdzod smug po nas shog dril gsum dang phur pa gsum chu dar smug po gcig gis dril ba/_shar dung mdzod dkar po nas las rgyu 'bras la zlo ba'i chos dgongs pa nam mkha' dang mnyam pa/_lho gser mdzod ser po nas bsnyen sgrub rnam pa bzhi'i chos spyod pa nyi zla ltar gsal ba/_nub zangs mdzod dmar po nas rten 'brel khyad par can gyi chos tsan+dan gyi sdong po lta bu/_byang lcags mdzod nag po nas dgra bgegs thal bar rlog pa'i chos dug gi sdong po lta bu ste/_mdor na kun bzang dgongs pa zang thal gyis thog drangs pa'i chos dang dam rdzas bgrang ba las 'das pa byon/_mdzod lnga re re la'ang chos tshan brgya rtsa re bzhugs pas yongs dril lnga brgya yan lag dang bcas shog ser gtan la phab nas snod ldan rnams la spel bas chos kyi snyan pas bod yul thams cad khyab ste/_sras brgyud/_yum brgyud/_slob brgyud gsum las byon pa'i chos rgyun deng sang bar ma nub par gnas/_zab gter thams cad bod khams la 'di phyi'i bde skyid spel thabs kho na las ma 'das kyang /_khyad par byang gter 'di nyid bstan pa spel ba/_mtha' dmag zlog pa/_rims nad gcod pa/_nang 'khrugs zhi ba/_'gong po ar la gtad pa/_sde pa'i mnga' thang gso ba/_sa nad dang gnyan nad 'dul ba sogs gang la gang dgos ma tshang ba med cing /_stod khyung lung dngul mkhar nas smad khams kyi klong thang sgrol ma yan chad kyi bod spyi dang bye brag gi bde thabs sna tshogs pa dang /_sbas yul chen po bdun gtso bor gyur pa'i gnas yul mang po'i thems byang lde'u mig sogs bzhugs pas bod khams spyi la phan pa blon po lta bu'i gter gcig ces yongs su grags/_sku tshe'i smad la 'bras mo gshongs su phebs nas gnas sgo phyes/_gung thang rgyal po mchog grub sdes kyang bla mar bkur bas bod kyi bde skyid la phan par byung /_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas dgung lo bdun cu rtsa gnyis par ngo mtshar pa'i ltas du ma dang bcas te dgongs pa chos kyi dbyings su thim mo/_/'di'i chos brgyud las 'ja' lus su gshegs pa dang grub thob mang du byon cing /_bla ma zhi drag_/thugs rje chen po 'gro 'dul/_rdzogs chen dgongs pa zang thal/_bka' brgyad rang shar/_rten 'brel chos phal cher/_bstan srung gi skor sogs deng sang rgyun bzhugs pa phal mo che bdag gis kyang legs par thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའམ་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ཕྲིན་ལས་འདུས་པ་རྩལ་ནི། མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་སྟག་གཟིག་ཅེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས། གྲུབ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་བཞི་པར་ངེས་པ་རྙེད་ནས་འཛི་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གི་གདན་སར་མངའ་གསོལ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ་བས་མཚན་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་གནང་། རྗེ་དེ་ཉིད་དང་། འབྲུག་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ། ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ། ཁམས་པ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་སོགས་ལས་ཟབ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། ཁྱད་པར་རིག་འཛིན་རྟ་མགྲིན་མགོན་པོ་ལས་རད་གླིང་ཕུར་པ་སོགས་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་གསན་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་བཞེས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པས། གུ་རུ་ཞི་དྲག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷས་ཞལ་གཟིགས་དང་བྱིན་རླབས་ཐོབ། མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བས་གསར་བྱུང་གི་གདུག་འདྲེ་མ་རུངས་པ་དམ་ལ་བཞག་ཅིང་སྤྲིངས་ཡིག་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཞི་བ་དང་སྲུང་བའི་ལས་གྲུབ། ཙ་རིར་ཕེབ་སྐབས་ཅིག་ཆར་དམར་པོས་འཕགས་མཆོག་སེང་གེ་སྒྲའི་རྡོ་སྐུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུལ། དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡ་དང་སྒྲོལ་མ་དམར་མོ་སོགས་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་རང་བརྡོལ་པའི་ཟབ་ཆོས་པུསྟ་ཀ་ལོང་བ་ཞིག་བཞུགས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་ཤིང་། སད་སྲུང་བ་དང་། རྒྱལ་གནོད། ས་གདོན་ཞི་བ་སོགས་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱང་ཆེས་འཕགས་པས་གཞན་ཕན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བར་སྣང་། དགོངས་གཏེར་ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་རྒྱལ་དབང་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་སོགས་ཚད་མའི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་ཀར་འབྲུག་གཙོར་གྱུར་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་འཛིན་དུ་མ་བྱོན། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པའི་མཐར་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཚེ་པདྨ་ཉིན་བྱེད་ཞབས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་གསལ་འདེབས་སོགས་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་དགོངས་རྫོགས་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས། དེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་དང་ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་ཀྱི་བར་རིམ་པར་བྱོན་ནས་འབྲུག་རྙིང་གི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་དོ།
chos rgyal khri srong lde'u btsan gyi rnam 'phrul rig 'dzin thugs kyi rdo rje'am rdo rje drag po phrin las 'dus pa rtsal ni/_mdo khams lho rgyud stag gzig ces par sku 'khrungs/_grub dbang bsod nams rgya mtsho'i yang srid bzhi par nges pa rnyed nas 'dzi dgon bkra shis chos gling gi gdan sar mnga' gsol/_kun mkhyen chos kyi 'byung gnas la gtsug phud phul bas mtshan bka' brgyud phrin las rnam par rgyal ba'i sde zhes gnang /_rje de nyid dang /_'brug chen thams cad mkhyen pa/_yongs 'dzin 'jam dpal dpa' bo/_khams pa rin po che bstan 'dzin chos kyi nyi ma sogs las zab chos mtha' yas pa dang /_khyad par rig 'dzin rta mgrin mgon po las rad gling phur pa sogs gter chos mang du gsan nas bskyed rdzogs kyi nyams bzhes mthar phyin par mdzad pas/_gu ru zhi drag gtso bor gyur pa'i rtsa gsum lhag pa'i lhas zhal gzigs dang byin rlabs thob/_mthu stobs kyi gzi byin 'gran zla dang bral bas gsar byung gi gdug 'dre ma rungs pa dam la bzhag cing springs yig tsam gyis kyang zhi ba dang srung ba'i las grub/_tsa rir pheb skabs cig char dmar pos 'phags mchog seng ge sgra'i rdo sku khyad par can phul/_drag po kI la ya dang sgrol ma dmar mo sogs dgongs pa'i klong nas rang brdol pa'i zab chos pusta ka long ba zhig bzhugs pa'i smin grol kho bos kyang nos shing /_sad srung ba dang /_rgyal gnod/_sa gdon zhi ba sogs la byin rlabs kyang ches 'phags pas gzhan phan gyi phrin las che bar snang /_dgongs gter chos bdag gi gtso bo rgyal dbang bdud 'dul rdo rje/_'brug chen chos kyi snang ba/_si tu rin po che pad+ma nyin byed dbang po sogs tshad ma'i skyes chen rnams kyis mtshon kar 'brug gtsor gyur grub mtha' ris su ma chad pa'i bstan 'dzin du ma byon/_de lta bu'i phrin las rgya cher bskyangs pa'i mthar zhing khams gzhan du gshegs pa'i tshul bstan pa'i tshe pad+ma nyin byed zhabs kyis thugs dam gsal 'debs sogs gshegs rjes kyi bya ba dang dgongs rdzogs rgyas par bsgrubs/_de'i sprul pa'i sku phrin las lhun grub dang da lta zhal bzhugs kyi bar rim par byon nas 'brug rnying gi bstan pa dar rgyas su mdzad do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Rinchen Puntsok Chökyi Gyalpo
རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་   •   Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po
Name in the Tertön Gyatsa: གཏེར་སྟོན་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་
Volume 1 Text 6, Pages 584-586
Buddhist Digital Resource Center

།སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར་དང་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་ནི་དབུར་སྟོད་འབྲི་གུང་དུ་འགུ་རྒྱལ་སྐྱུ་རའི་གདུང་ཡབ་ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཡུམ་བསོད་ནམས་སྒྲོན་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ས་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་འཁྲུངས། གཞོན་ནུ་ནས་ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་ཅིང་སྐྱེ་སྲིད་མང་པོ་དྲན་པ་སོགས་ཡ་མཚན་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཕག་མོ་གྲུར་སྤྱན་སྔ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གསོལ། བླ་མ་དེ་ཉིད་དང་མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་མཆེད་སོགས་ལས་མདོ་སྔགས་གཞུང་ལུགས་མཐའ་ཡས་པའི་གསན་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གནས་ངེས་མེད་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་སྣང་སེམས་མཉམ་ཉིད་དུ་འདྲེས། སྐྱོབས་པ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ཆེན་པོར་ཞབས་བཀོད་ནས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས། ཏི་སྒྲོར་བཞུགས་པའི་སྐབས་ཤིག་རྒྱ་གར་ནས་ཛོ་ཀི་བཛྲ་ནཱ་ཐ་བྱོན་པ་ལས་བྷཱུ་རླུང་ཛཱ་བིར་གྱི་མན་ངག་གསན། མཁའ་འགྲོས་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་སྐུ་རྟེན་དཀའ་ཆས་སུ་བསྒྱུར་པས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་སྒོ་འཕར་བྱེ་བས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་བྱོན་པའི་ཚེ་ཡིད་བཞིན་འོད་མཆོག་གི་གདམས་སྐོར་རྣམས་དག་སྣང་དུ་བྱུང་ཞིང་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལ་བརྟེན། ཏི་སྒྲོའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཤོག་སྡེ་ལྔར་བཞུགས་པ་སྤྱན་དྲངས། དེ་ཉིད་དུ་སྐུ་མཚམས་བཞུགས་པའི་ཚེས་བཅུའི་ནུབ་གཅིག་དག་པའི་སྣང་བར་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་ཕེབས། ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་དབང་དང་ཞལ་གདམས་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་ལོངས་སྤྱད། དུས་འདི་ཙམ་ནས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་རིས་མེད་པའི་བདག་པོར་གྱུར། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གནས་ལ་བཞུགས་པས་གཞུང་ལུགས་རྣམས་འཆད་པའི་ཚུལ་ཡང་གཞན་ལས་ཀྱང་ཁྱད་དུ་འཕགས། གཏེར་ཁ་གོང་འོག །བཀའ་བརྒྱད་ལུགས་སྲོལ་དགུ། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་རྩལ་དུ་བཏོན། དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་གཤེགས། སློབ་མའི་ཚོགས་ནི་སྟོད་མངའ་རི་ལ་དྭགས་ནས། དབུས་གཙང་རུ་བཞི། མདོ་ཁམས་ཧོར་ཡུལ་ཡན་ཆད་དུ་ཁྱབ་པ་ལས་གཙོ་བོར་རིགས་ཆོས་གཉིས་ཀའི་སྲས་སུ་གྱུར་པ་ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཆོས་རྒྱལ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་གདན་ས་མཛད་ནས་ད་ལྟའི་བར་གསར་རྙིང་ཟུང་འཇུག་གི་བཀའ་སྲོལ་མ་ཉམས་པར་བཞུགས། དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཀྱི་འཆད་ཉན་དང་ཉམས་བཞེས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འབྲི་གུང་བའི་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་པ་ཀུན་ལ་བཞུགས་ཤིང་བདག་གིས་ཀྱང་ཕལ་ཆེར་ཐོབ་བོ།
slob dpon chen po hU~M kA ra dang lha sras mu khri btsan po zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gter ston gnam lcags me 'bar ni dbur stod 'bri gung du 'gu rgyal skyu ra'i gdung yab chos rgyal bstan pa'i rgyal mtshan dang /_yum bsod nams sgron ma gnyis kyi sras su sa mo sbrul gyi lo la ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te sku 'khrungs/_gzhon nu nas chos kyi bag chags sad cing skye srid mang po dran pa sogs ya mtshan pa'i rnam thar bsam gyis mi khyab/_dgung lo brgyad kyi steng du phag mo grur spyan snga rin po che chos kyi grags pa las rab tu byung ba'i mtshan rin chen phun tshogs chos kyi rgyal por gsol/_bla ma de nyid dang mnga' ris paN chen sku mched sogs las mdo sngags gzhung lugs mtha' yas pa'i gsan pa phul du phyin/_gzho stod ti sgro gtso bor gyur pa'i gnas nges med kun tu sgrub pa mdzad pas snang sems mnyam nyid du 'dres/_skyobs pa 'jig rten gsum mgon gyi chos kyi khri chen por zhabs bkod nas lugs gnyis kyi phrin las rgya cher bskyangs/_ti sgror bzhugs pa'i skabs shig rgya gar nas dzo ki badz+ra nA tha byon pa las b+hU rlung dzA bir gyi man ngag gsan/_mkha' 'gros lung gis bskul ba ltar sku rten dka' chas su bsgyur pas rten 'brel zab mo'i sgo 'phar bye bas yangs pa can du byon pa'i tshe yid bzhin 'od mchog gi gdams skor rnams dag snang du byung zhing gter gyi kha byang phyag tu son pa la brten/_ti sgro'i tshogs khang chen mo nas dam chos dgongs pa yang zab kyi chos sde ngo mtshar shog sde lngar bzhugs pa spyan drangs/_de nyid du sku mtshams bzhugs pa'i tshes bcu'i nub gcig dag pa'i snang bar zangs mdog dpal rir phebs/_o rgyan rin po ches dbang dang zhal gdams rgya cher bstsal/_tshogs kyi 'khor lo la longs spyad/_dus 'di tsam nas gsar rnying bka' gter ris med pa'i bdag por gyur/_mkhas grub chen po'i gnas la bzhugs pas gzhung lugs rnams 'chad pa'i tshul yang gzhan las kyang khyad du 'phags/_gter kha gong 'og_/bka' brgyad lugs srol dgu/_snying thig ya bzhi/_kun mkhyen klong chen pa'i gsung rab rnams la rtsal du bton/_de lta bu'i mdzad pa mthar phyin nas pad+ma 'od kyi pho brang chen por gshegs/_slob ma'i tshogs ni stod mnga' ri la dwags nas/_dbus gtsang ru bzhi/_mdo khams hor yul yan chad du khyab pa las gtso bor rigs chos gnyis ka'i sras su gyur pa za hor rgyal po gtsug lag 'dzin gyi skye ba chos rgyal phun tshogs kyis gdan sa mdzad nas da lta'i bar gsar rnying zung 'jug gi bka' srol ma nyams par bzhugs/_dgongs pa yang zab kyi 'chad nyan dang nyams bzhes rgyun ma chad pa 'bri gung ba'i chos rgyun 'dzin pa kun la bzhugs shing bdag gis kyang phal cher thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kyangpo Drakpa Wangchuk
རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་   •   Rkyang po grags pa dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག་
Volume 1 Text 6, Pages 534-536

གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ནི། རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག །སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས། འབྲེ་ཤེས་རབ་བླ་མ་གསུམ་གྱིས་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་ནས་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འབྲུ་ཚང་གི་གཉགས་སྟོན་ལྷ་འབར་ལ་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཆོས་རྒྱུན་ལན་གཅིག་ཙམ་ལས་སྤེལ་བ་མ་བྱུང་བར་གཏེར་རྔུར་གྱིས་རྐྱང་པོ་ལ་་་་་་མཛེ་བྱུང་། སུམ་པ་འདས། འབྲེ་སྨྱོ་བས་ཤོག་སེར་རྣམས་རྟ་མགྲིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཞུ་སྟོན་བྱ་བའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ཡང་དེས་ཞུ་ས་རྩད་མ་ཆོད་པས་ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཀའ་མ་ཉམས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འབྱམས། རིང་ཞིག་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདར་ཕྱར་རུ་པ་གཙང་ཇོ་མོ་ནགས་རྒྱལ་ན་བཞུགས་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞང་ཚེས་ཟླ་གྲགས་བྱ་བའི་སྔགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དབང་ལུང་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་ཨོཾ་དེ་ཧྲཱིཿརུ་བསྒྱུར་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་དེ་དག་གིས་གཏེར་ཐོན་ཀྱང་རྔུར་གྱིས་བར་ཆད་བྱུང་བའང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་མ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་ཆོས་བདག་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་ཆོས་གནང་ཡང་། བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་རྟ་ནག་གི་བླ་མ་རྒྱ་ལ་གཏེར་བརྒྱུད་བཞུགས་པའང་རྩད་ཆོད་ནས་གསན་པར་མཛད་པས་ཉེ་རིང་གཉིས་ཀའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས། འདར་འཕྱར་ཆེན་པོ་འདིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྨིང་མེད་དུ་བཅོམ་པའི་ཕུར་པ་ཉིད་ད་ལྟ་སེ་ར་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས་ཤིང་གྲགས་ཆེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་རཱ་ཧུ་ལ་སྲུང་གསོའི་གདམས་པ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གོང་གི་གཉག་སྟོན་ལྷ་འབར་གྱིས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བར་གྲགས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མི་གསལ་ཞིང་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ཡང་མི་སྣང་། བོན་གཏེར་ལུང་སྡེ་ལྔ་བཏོན་པར་བཤད་ཅིང་གོང་གི་གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འབུམ་དང་ཚད་མ་དང་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་སོགས་བོན་གཏེར་མང་ཞིག་བཏོན་པའི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་།
gter ston sum tshogs ni/_rkyang po grags pa dbang phyug_/sum pa byang chub tshul khrims/_'bre shes rab bla ma gsum gyis yer pa se ba lung nas rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor rnams spyan drangs nas 'bru tshang gi gnyags ston lha 'bar la shog ser steng nas chos rgyun lan gcig tsam las spel ba ma byung bar gter rngur gyis rkyang po la mdze byung /_sum pa 'das/_'bre smyo bas shog ser rnams rta mgrin gyi grub thob zhu ston bya ba'i lag tu byung yang des zhu sa rtsad ma chod pas las 'phro gter brgyud kyi byin rlabs bka' ma nyams pa yongs grags la med par yun ring 'byams/_ring zhig na grub pa'i dbang phyug chen po 'dar phyar ru pa gtsang jo mo nags rgyal na bzhugs dus slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas zhang tshes zla grags bya ba'i sngags pa zhig tu sprul nas dbang lung rnams rdzogs par gnang ste sngags kyi oM de hrIHru bsgyur la sgrubs shig gsungs/_de yang gter ston de dag gis gter thon kyang rngur gyis bar chad byung ba'ang khong rnams kyi gter skal ma yin la/_don gyi chos bdag grub chen 'di yin zhing /_de'i phyir slob dpon rin po ches dngos su chos gnang yang /_bstan rgyun la dgongs nas rta nag gi bla ma rgya la gter brgyud bzhugs pa'ang rtsad chod nas gsan par mdzad pas nye ring gnyis ka'i bdag por gyur pa nas bzung da lta'i bar dbang lung gdams ngag gi rgyun rgya cher 'phel ba kho bos kyang rdzogs par nos/_'dar 'phyar chen po 'dis rdo rje phur pa las kyang dngos grub brnyes/_mtshan ma rdzas kyi phur pa la brten nas mu stegs 'phrog byed dga' bo'i rdzu 'phrul rming med du bcom pa'i phur pa nyid da lta se ra byes pa grwa tshang gi nang rten gyi gtso bor bzhugs shing grags che/_drang srong chen pos dngos su phul ba'i rA hu la srung gso'i gdams pa bzhugs pa bdag gis kyang nos/_gong gi gnyag ston lha 'bar gyis kyang gter kha 'ga' zhig phyung bar grags kyang chos kyi rnam grangs mi gsal zhing rgyun byung tshul yang mi snang /_bon gter lung sde lnga bton par bshad cing gong gi gter ston sum tshogs kyis kyang 'bum dang tshad ma dang 'phrul gyi me long dgu skor sogs bon gter mang zhig bton pa'i dpe phal cher deng sang yod par snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Palgyi Senge.jpg

Lang Palgyi Senge
རླངས་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་   •   Rlangs dpal gyi seng+ge
Name in the Tertön Gyatsa: རླངས་དཔལ་གྱི་སེངྒེ་
Volume 1 Text 6, Pages 382-383
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

རླངས་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཕྱི་མ་ནི། ལྷ་གཟིགས་རླངས་ཀྱི་གདུང་ལས། ཡབ་ཨ་མེས་བྱང་ཆུབ་འདྲེ་འཁོལ་ཞེས་ལོ་བརྒྱད་ནས་ཨོ་རྒྱན་དུ་བྱོན་པ་དང་། སྲིན་པོ་བཏུལ་བ་དང་། གླིང་རྗེ་གེ་སར་གྱིས་གླིང་ཡུལ་དུ་གདན་ལན་གཉིས་དྲངས་ནས་ཕྱོགས་བཞིའི་འདྲེ་ཆེན་པོ་བཞི་བཏུལ་ཅིང་། ལྷ་སྲིན་བྲན་དུ་འཁོལ་བ་དེ་དང་། ཡུམ་ཇོ་མོ་སྐལ་ལྡན་མ་གཉིས་ལ་སྲས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཆེ་བར་འཁྲུངས། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ། ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་སྲས་སུ་གྱུར། དབང་བསྐུར་ཞུས་དུས་མེ་ཏོག་འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག་པས་དྲེགས་པའི་བཀའ་བབས། དྲེགས་ཚོགས་ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་བྲན་དང་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་ནུས། སྒྲུབ་གནས་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ལྷ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །རླངས་ལྷ་གཟིགས་ཀྱི་གདུང་ལས་སྡེ་སྲིད་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ཞེས་སྣེའུ་གདོང་པ་རྣམས་བྱུང་། འདིའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཅི་རིགས་བྱོན།
rlangs dpal gyi seng ge phyi ma ni/_lha gzigs rlangs kyi gdung las/_yab a mes byang chub 'dre 'khol zhes lo brgyad nas o rgyan du byon pa dang /_srin po btul ba dang /_gling rje ge sar gyis gling yul du gdan lan gnyis drangs nas phyogs bzhi'i 'dre chen po bzhi btul cing /_lha srin bran du 'khol ba de dang /_yum jo mo skal ldan ma gnyis la sras gsum yod pa'i che bar 'khrungs/_rdzu 'phrul dang nus pa bsam gyis mi khyab pa mnga'/_khyad par slob dpon chen po'i thugs sras su gyur/_dbang bskur zhus dus me tog 'jig rten mchod bstod kyi dkyil 'khor la phog pas dregs pa'i bka' babs/_dregs tshogs lha srin thams cad bran dang g.yog tu bkol nus/_sgrub gnas spa gro stag tshang du bcom ldan 'das dregs pa kun 'dul gyi lha zhal gzigs shing dngos grub rnam pa gnyis thob pa yin no/_/rlangs lha gzigs kyi gdung las sde srid phag mo gru pa zhes sne'u gdong pa rnams byung /_'di'i rnam 'phrul sprul pa'i gter ston rwa ston stobs ldan rdo rje sogs ci rigs byon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Ma Rinchen Chok.jpg

Ma Rinchen Chok
རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་   •   Rma rin chen mchog
Name in the Tertön Gyatsa: རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་
Volume 1 Text 6, Pages 393-394
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་ནི། འཁྲུངས་ཡུལ་དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་གྱི་རྨ་གཙོ་ཞེས་བྱ་བར་འཁྲུངས། བློ་རྣོ་རབ་མཆོག་རྨ་བན་རིན་ཆེན་མཆོག །ཅེས་བོད་ཡུལ་རབ་ཀྱི་མི་དགུའི་གྲས་ཡིན། ལྷ་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་དུས། རབ་བྱུང་གི་སྔ་བ་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཏེ། མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལྟ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞིན་རྟོགས་པས་ཧ་ཤང་སུན་ཕྱུང་བར་ཡང་མཛད། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་བའི་ལོ་ཙཱ་ཡིན། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་དྲུང་དུ་དབང་དང་གདམས་པ་ཞུས་པས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་ཏེ་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རྡོ་ཡང་ཟན་ལྟར་གཅོད་ནས་གསོལ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ཏེ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ས་ལ་བཞུགས། འདི་ཉིད་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཁམས་སུ་ཕེབ། གཙུག་རུ་རིན་ཆེན་གཞོན་ནུ་རྗེས་སུ་བཟུང་། སླར་དབུས་སུ་འཕེལ་བ་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཁམས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་བྱུང་། གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའང་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། བི་མ་ལས་གནང་བའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཟབ་གཏེར་ཀྱང་བཞེས་པར་སྣང་ངོ་།
rma rin chen mchog ni/_'khrungs yul dbu ru 'phan yul gyi rma gtso zhes bya bar 'khrungs/_blo rno rab mchog rma ban rin chen mchog_/ces bod yul rab kyi mi dgu'i gras yin/_lha btsan po khri srong lde'u btsan gyi dus/_rab byung gi snga ba sad mi mi bdun gyi nang tshan te/_mkhan rin po che bo d+hi satwa las rab tu byung /_lta ba klu sgrub kyi dgongs pa bzhin rtogs pas ha shang sun phyung bar yang mdzad/_mdo sngags kyi chos rgya mtsho lta bu bsgyur ba'i lo tsA yin/_slob dpon rin po che'i drung du dbang dang gdams pa zhus pas dngos grub brnyes te sra mkhregs kyi rdo yang zan ltar gcod nas gsol ba'i rdzu 'phrul bstan te rig pa 'dzin pa'i sa la bzhugs/_'di nyid sgyu 'phrul bshad sgrub kyi bka' babs chen por yongs su grags shing /_rgyal po'i chad pa'i tshul gyis khams su pheb/_gtsug ru rin chen gzhon nu rjes su bzung /_slar dbus su 'phel ba las sgyu 'phrul khams lugs su grags pa byung /_gter chen klong gsal snying po'ang 'di nyid kyi sprul pa'i bye brag tu gsungs pa dang /_bi ma las gnang ba'i rgyud sde bzhi'i zab gter kyang bzhes par snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Rolpai Dorje
རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་   •   Rol pa'i rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 635-640
Buddhist Digital Resource Center

།སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཆེན་ཀཱ་ར་དང་མཁོན་ཀླུའི་དབང་པོ་ཟུང་འཇུག་གི་ཐུགས་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི། མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་ཀེ་རོང་གི་ལུང་ཕྲན་རུ་ནང་ཞེས་པར་ཡབ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་ལྷ་མོ་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་དགེ་བའི་ལྟས་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། མཚན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གསོལ། སྐུ་སྐྱེད་དང་གཟི་མདངས་གཞན་ལས་ཆེ་ཞིང་མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་མངའ། གང་ལའང་འཇིགས་པ་མེད་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་བདེན་ཚིག་མཛད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱུགས་ནད་གཅོད་པ་དང་ཐན་པས་གདུང་བ་ལ་ཆར་འབེབས་པ་སོགས་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཐོགས་མེད་དུ་གྲུབ་པས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དད་པ་ལ་བཀོད། མནལ་ལམ་དུ་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་རྙེད་པས་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་རང་བཞིན་གྱིས་མངོན་དུ་གྱུར། དྲུང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ། ཆེ་ཚང་རིག་འཛིན་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཁམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་མང་པོ་ལས་མདོ་རྒྱུད་གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་བཀའ་མཐའ་ཡས་པ་གསན། ཆོས་སྤྱན་དྲི་མ་མེད་པ་མངའ་བས་གསར་རྙིང་གི་ཟབ་དོན་ཐམས་ཅད་ལུགས་གཅིག་གིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཅོག་ལ་དག་སྣང་དགོས་པའི་ཡི་གེ །གསན་ཡིག་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མཛད། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བཅས་མཚམས་ལས་མི་འདའ་ཞིང་བསད་ཤ་ལྗགས་ལ་མི་འཇོག་པ་སོགས་ལ་བཙུན་པའི་མཐར་ཕྱིན། བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཅི་རིགས་བརྩོན་པས་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་དང་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཀྱིས་ཞལ་ཡང་ཡང་བསྟན་ཅིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཟབ་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་སྔ་ལྟས་སུ་ཐོག་མར་གསེར་ས་ལེ་སྦྲམ་ཞིག་རྙེད། རིམ་གྱིས་ཕུག་པ་ཞིག་ནས་རྡོའི་གོང་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་བྱུང་། ལྕགས་སྦྲུལ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤོག་སེར་སྤྱན་སྔར་སྣང་བ་ལས་མཚོ་གཏེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གནད་བྱང་ཞིབ་པར་བྱུང་ཞིང་རེ་མ་ཏིས་ཀྱང་ནན་དུ་བསྐུལ་པ་ལྟར་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་པས་ཆུ་རྟ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུའི་སྲོད་ལ་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་གྱིས་བར་ཆད་རྩོམ་པ་ཚར་བཅད། ཐོ་རངས་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱིས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞལ་གདམས་རྒྱས་པར་བསྩལ་པ་ལྟར་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅུར་རྒྱམ་རྒྱལ་རྡོ་ཏིའི་ཞོལ་དུ་ཕེབ། མཆོག་དམན་ཁྲོམ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབུས་སུ་གཡུ་མཚོ་ཆེན་པོར་ཕེབས་པ་ན་འཇའ་འོད་དང་སྒྲ་སྙན་པ་ཀུན་གྱིས་ཐོས་པ་བྱུང་། གནོད་སྦྱིན་དང་མཚོ་སྨན་གཉིས་ཀྱིས་གཏེར་སྒྲོམ་ཕུལ། ཀླུ་བདུད་ཅུང་ཟད་འགྱངས་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གཟིར་བས་མཚོ་ཉི་མ་ལྟར་བལྟར་མི་བཟོད་པ་དང་ཐོག་སེར་ཆོ་འཕྲུལ་བཅས་འོང་ནས་གཏེར་སྒྲོམ་ཕུལ་བ་བཞེས་ཏེ་ཁྲོམ་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་ཕེབས་པས་དེར་འཚོགས་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་ལ་བཀོད། ཨོ་རྒྱན་ཐོར་ཅོག་དགུ་ལྡན་གྱི་ཕོ་བྲང་དང་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་དབྱིབས་ཅན། གནམ་ལྕགས་སྡིག་པ་སོགས་གཏེར་སྒྲོམ་དྲུག་བྱོན་ཅིང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་བདུད་རྩི་དིལ་གྱི་དབེན་གནས་ཕུན་ཚོགས་རབ་བརྟན་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མངའ་གསོལ་ཕུལ། ཟླ་བ་དེའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ལ་གཏེར་སྒྲོམ་ཁ་གཅིག་རང་འབྱེད་དུ་གྱུར་པ་ལས་ཤོག་སེར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་སྐོར། བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡུམ་སྒྲུབ་དང་བཅས་པ། དྲག་པོ་དམར་ནག་གི་གདམས་སྐོར་ཟབ་ཁྱད་ཅན། ཆོས་སྐྱོང་གི་སྐོར་སོགས་བྱོན། སླར་ཡང་ལུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ་ཀེ་རོང་རྡོ་རྗེ་ཅོང་ཕུག་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་བྲག་གི་རྒྱ་བཤིགས་ཏེ་དངོས་གཞིའི་གེགས་སེལ་དུ་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མཛད་པའི་ཚེ་ཕྲིན་ལས་བཞི་སོ་སོའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་སྤྲིན་རིས་གཡོ་འགུལ་མེད་པར་ཤར། སྒྲོམ་བུ་གྲུ་གསུམ་དམར་ནག །སྡིག་གཟུགས་བུམ་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པའི་སྐབས་འཇའ་ཚོན་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར། དེ་ལས་བྱོན་པའི་ཆོས་སྐོར་གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ཞི་ཁྲོ། ཡུམ་བཀའ་སེང་གདོང་དམར་མོ། ཐེམས་མེད་སྐོར་བཅས་ཏེ་སྔ་ཕྱི་བསྡམས་པས་མཚོ་བྲག་གཉིས་སུ་གྲགས་པ་པོད་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་པར་སྣང་། གདན་སའི་མཐིལ་བདུད་རྩི་དིལ་ཉིད་དུ་གནང་། གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་དང་ཆབ་མདོར་མཇལ་འཕྲད་ཕེབས་པས་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་སོགས་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀའ་བབས་སུ་གཏད། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་བདག་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་གཟེངས་བསྟོད། དབང་ཆས་སྐུ་ཆས་སོགས་གནང་ཆ་ཆེན་པོའང་མཛད། ཟླ་ཀླུང་དང་འབྲི་ཀླུང་སྒ་སྟོད་སོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ནས་སྐལ་ལྡན་མཐའ་ཡས་པ་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ལ་བཀོད། གདུག་པའི་མི་མ་ཡིན་མང་པོ་བཏུལ་ཅིང་བསླབ་པའི་གནས་ལ་བཀོད། མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩའི་དབང་རྒྱུན་ཆད་དུ་ཉེ་བ་ལ་འཇོ་ཕུ་དགོན་དུ་ཆེད་ཀྱིས་ཕེབས་ནས་འདྲེན་མཆོག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལས་དབང་ལུང་རྣམ་དག་གི་རྒྱུན་གསན་པས་ད་ལྟའང་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཞུགས་པས་མཚོན་བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་གཏེར་ཆེན་མང་པོའི་བདག་པོར་ལུང་ལས་གསལ་བས་སྐུ་ཚེ་མཐར་འཁྱོལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་ཀར་རྙིང་གཉིས་ཀའི་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་ཆེན་པོར་འགྱུར་བར་མངོན་ཀྱང་། ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་ཆེ་ཚང་རིག་འཛིན་པས་སྐུ་རྟེན་རབ་བྱུང་ལས་ཕྱག་རྒྱ་བཞེས་པ་སོགས་བཀག་པ་དང་། གཏེར་སྲུང་རྒྱལ་ཆེན་ཤོག་སེར་འབེབས་མ་བཅོལ་བ་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་འགའ་ཞིག་འཆོལ་བའི་དབང་གིས་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མའི་ལྟས་ཡང་ཡང་གཟིགས་ཤིང་ཐ་མའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་བརྡའ་ཚིག་གསལ་བར་མཛད་ནས་གཙང་གཤིས་སུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཁར་གློ་བུར་དུ་ཞི་བར་གཤེགས། སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་ཐུགས་ལྗགས་སྤྱན་གསུམ་མ་ཉམས་པར་བྱོན། ཉིད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིའང་བཀའ་ཆོས་གསན་ཅིང་གར་དབང་ཆོས་སྐྱོང་རྣམ་རྒྱལ། ཚེ་བྷྲཱུྃ་ཀརྨ་བསྟན་འཕེལ་གཙོས་ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་མང་པོས་ཕྲིན་ལས་སོ་སོར་སྤེལ། བརྒྱུད་འཛིན་གཙོ་བོ་གཏེར་དབོན་ཨོ་རྒྱན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ལའང་གཏེར་ཆོས་ཚང་མའི་དབང་ལུང་ཕུལ་བས་མཚོན་བརྒྱུད་པ་མ་ཉམས་པར་ད་ལྟའི་བར་བྱོན་ཅིང་བདག་གིས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་ཆ་ཚང་་་་་་ནོས། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་ནང་ནས་གུ་རུ་དྲག་ཁྲོས་ནི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་གཉན་རྒོད་དལ་ཡམས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་འགྲོ་སྐྱོབས་སྲོག་གི་གོ་ཆ་གཅིག་པུར་གྱུར་པས་ཕྲིན་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །གཏེར་སྟོན་གྱི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བར་ཟུར་མང་གི་གདན་ས་སྐྱོང་ཞིང་ཆོས་རྒྱུན་འཛིན་པར་མཛད་མོད། ཆེ་ཚང་གསུང་རབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བར་ཆད་ཀྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ནས་སྤྲུལ་བརྒྱུད་ཆད་པ་སོགས་བྱུང་སྣང་བས་གཏེར་སྟོན་གྱི་བྱ་བ་ཁེ་ཉེན་ཆེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་གོང་འོག་དུ་སྨོས་པ་ལྟར། ཕྱིན་ཆད་གཏེར་སྟོན་ཚད་ལྡན་འབྱོན་སྲིད་ན་མཁས་བཙུན་དུ་རློམས་པ་དང་ཆོས་བརྒྱད་ལྟར་སྣང་ལ་ཞེན་ཅིང་རང་རྟོག་གི་བློས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་ལུང་ལ་རས་ཆོད་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་རུང་བར་མངོན་ནོ།
slob dpon hU~M chen kA ra dang mkhon klu'i dbang po zung 'jug gi thugs sprul rig 'dzin chen po rol pa'i rdo rje ni/_mdo khams lho rgyud ke rong gi lung phran ru nang zhes par yab tshe ring rdo rje dang yum lha mo zhes pa'i sras su dge ba'i ltas mtshan dang bcas te 'khrungs/_mtshan dkon mchog lhun grub tu gsol/_sku skyed dang gzi mdangs gzhan las che zhing mi bzod pa'i snying rje chen po mnga'/_gang la'ang 'jigs pa med pa'i rig 'dzin chen por zhal gyis bzhes te bden tshig mdzad pa tsam gyis phyugs nad gcod pa dang than pas gdung ba la char 'bebs pa sogs tshar gcod rjes 'dzin thogs med du grub pas skye bo rnams dad pa la bkod/_mnal lam du bdag med pa'i don la nges shes rnyed pas gnas lugs de kho na nyid kyi dgongs pa rang bzhin gyis mngon du gyur/_drung sgrub brgyud bstan pa rnam rgyal/_che tshang rig 'dzin gsung rab rgya mtsho/_khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin sogs mkhas grub kyi bla ma mang po las mdo rgyud gsang sngags gsar rnying gi chos bka' mtha' yas pa gsan/_chos spyan dri ma med pa mnga' bas gsar rnying gi zab don thams cad lugs gcig gis nyams su len pa'i tshul/_sangs rgyas kyi bstan pa yin no cog la dag snang dgos pa'i yi ge_/gsan yig rin chen 'byung gnas legs bshad rmad du byung ba'i bstan bcos kyang mdzad/_rab tu byung ba'i bcas mtshams las mi 'da' zhing bsad sha ljags la mi 'jog pa sogs la btsun pa'i mthar phyin/_bskyed bzlas rdzogs pa'i rnal 'byor la ci rigs brtson pas slob dpon hU~M ka ra dang gu ru yab yum sogs kyis zhal yang yang bstan cing byin gyis brlabs/_zab gter gyi dngos grub 'byung ba'i snga ltas su thog mar gser sa le sbram zhig rnyed/_rim gyis phug pa zhig nas rdo'i gong bu yid du 'ong ba zhig phyag tu son pa las gter gyi kha byang byung /_lcags sbrul ston zla ra ba'i tshes bcu'i nyi shar la sgyu 'phrul gyi shog ser spyan sngar snang ba las mtsho gter gyi lo rgyus gnad byang zhib par byung zhing re ma tis kyang nan du bskul pa ltar gter sgrub mdzad pas chu rta sa ga zla ba'i tshes bcu'i srod la 'byung po gdug pa can gyis bar chad rtsom pa tshar bcad/_tho rangs o rgyan yab yum gyis dbang dang byin rlabs zhal gdams rgyas par bstsal pa ltar zla ba lnga pa'i tshes bcur rgyam rgyal rdo ti'i zhol du pheb/_mchog dman khrom tshogs dpag tu med pa'i dbus su g.yu mtsho chen por phebs pa na 'ja' 'od dang sgra snyan pa kun gyis thos pa byung /_gnod sbyin dang mtsho sman gnyis kyis gter sgrom phul/_klu bdud cung zad 'gyangs pa la ting nge 'dzin gyis gzir bas mtsho nyi ma ltar bltar mi bzod pa dang thog ser cho 'phrul bcas 'ong nas gter sgrom phul ba bzhes te khrom tshogs kyi dbus su phebs pas der 'tshogs thams cad phyir mi ldog pa'i dad pa la bkod/_o rgyan thor cog dgu ldan gyi pho brang dang zangs mdog dpal ri'i dbyibs can/_gnam lcags sdig pa sogs gter sgrom drug byon cing /_gdan sa chen po bdud rtsi dil gyi dben gnas phun tshogs rab brtan du spyan drangs nas mnga' gsol phul/_zla ba de'i tshes nyer gnyis la gter sgrom kha gcig rang 'byed du gyur pa las shog ser gtan la phab pa'i chos skor/_bla ma rgyal ba kun 'dus phyi nang gsang ba yum sgrub dang bcas pa/_drag po dmar nag gi gdams skor zab khyad can/_chos skyong gi skor sogs byon/_slar yang lung gis bskul te ke rong rdo rje cong phug nas zla ba gsum du brag gi rgya bshigs te dngos gzhi'i gegs sel du las bzhi'i sbyin sreg mdzad pa'i tshe phrin las bzhi so so'i dbyibs can gyi sprin ris g.yo 'gul med par shar/_sgrom bu gru gsum dmar nag_/sdig gzugs bum pa rnams spyan drangs pa'i skabs 'ja' tshon dang me tog gi char sogs ngo mtshar ba'i ltas kun gyi spyod yul du gyur/_de las byon pa'i chos skor gsang bdag dregs pa kun 'dul zhi khro/_yum bka' seng gdong dmar mo/_thems med skor bcas te snga phyi bsdams pas mtsho brag gnyis su grags pa pod lnga tsam bzhugs par snang /_gdan sa'i mthil bdud rtsi dil nyid du gnang /_gter chen stag sham rdo rje dang chab mdor mjal 'phrad phebs pas yi dam dgongs 'dus sogs nyid kyi gter chos thams cad bka' babs su gtad/_rgyal tshab chos bdag chen por mnga' gsol zhing gzengs bstod/_dbang chas sku chas sogs gnang cha chen po'ang mdzad/_zla klung dang 'bri klung sga stod sogs su zhabs kyis bcags nas skal ldan mtha' yas pa mngon mtho dang nges legs la bkod/_gdug pa'i mi ma yin mang po btul cing bslab pa'i gnas la bkod/_mi tra brgya rtsa'i dbang rgyun chad du nye ba la 'jo phu dgon du ched kyis phebs nas 'dren mchog ye shes rdo rje las dbang lung rnam dag gi rgyun gsan pas da lta'ang 'phel rgyas su bzhugs pas mtshon bstan pa la thugs bskyed shin tu che zhing gter chen mang po'i bdag por lung las gsal bas sku tshe mthar 'khyol ba zhig byung na kar rnying gnyis ka'i bstan pa'i srog shing chen por 'gyur bar mngon kyang /_nyid kyi bla ma che tshang rig 'dzin pas sku rten rab byung las phyag rgya bzhes pa sogs bkag pa dang /_gter srung rgyal chen shog ser 'bebs ma bcol ba sogs rten 'brel 'ga' zhig 'chol ba'i dbang gis mkha' 'gro'i sun ma'i ltas yang yang gzigs shing tha ma'i mdzad pa ston pa'i brda' tshig gsal bar mdzad nas gtsang gshis su phebs pa'i lam khar glo bur du zhi bar gshegs/_sku gdung zhugs su phul ba'i tshe ngo mtshar ba'i ltas dang thugs ljags spyan gsum ma nyams par byon/_nyid kyi bla ma rnams kyi'ang bka' chos gsan cing gar dbang chos skyong rnam rgyal/_tshe b+h+rU~M karma bstan 'phel gtsos lung zin chos bdag mang pos phrin las so sor spel/_brgyud 'dzin gtso bo gter dbon o rgyan lhun grub kyis kun mkhyen chos kyi 'byung gnas la'ang gter chos tshang ma'i dbang lung phul bas mtshon brgyud pa ma nyams par da lta'i bar byon cing bdag gis kyang smin grol cha tshang nos/_gter chos kyi nang nas gu ru drag khros ni snyigs dus kyi gnyan rgod dal yams kyi 'jigs pa zhi ba'i 'gro skyobs srog gi go cha gcig pur gyur pas phrin las shin tu che'o/_/gter ston gyi sprul brgyud rim par byon pa rnams kyis da lta'i bar zur mang gi gdan sa skyong zhing chos rgyun 'dzin par mdzad mod/_che tshang gsung rab pa'i sprul sku bar chad kyi gzhan dbang du gyur nas sprul brgyud chad pa sogs byung snang bas gter ston gyi bya ba khe nyen che ba'i lo rgyus gong 'og du smos pa ltar/_phyin chad gter ston tshad ldan 'byon srid na mkhas btsun du rloms pa dang chos brgyad ltar snang la zhen cing rang rtog gi blos gu ru rin po che'i rdo rje'i lung la ras chod cung zad tsam yang mi rung bar mngon no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Rongpa Tertön Dudul Lingpa
རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ་   •   Rong pa gter ston bdud 'dul gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 603-604

།མཆོག་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་གཙང་རོང་ལྡུམ་རར་འཁྲུངས་པའི་རོང་པ་གཏེར་སྟོན་བདུད་འདུལ་གླིང་པར་གྲགས་པ་ནི། ཐོག་མར་སྐྱེད་ཚལ་འོག་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། སྡེ་སྣོད་ལ་སྦྱང་པ་ཅི་རིགས་མཛད། སླར་སྔ་འགྱུར་གྱི་གསང་བ་ཟབ་མོ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རླུང་ནུས་དང་གྲུབ་རྟགས་ཐོགས་མེད་དུ་ཐོན། ཟབ་གཏེར་ཡང་མང་དུ་བཞེས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་འཕེལ་ནའང་མཐར་རྒྱལ་པོ་ལྷ་བཟང་གིས་བར་དུ་བཅད་ནས་རྐྱེན་ལམ་དུ་གཤེགས་པས་ཆོས་རྒྱུན་མ་བྱུང་བར་སྣང་། གང་ལྟར་ཡང་སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་ཚད་མར་བཞེད་པས་གཏེར་སྟོན་ཚད་ཐུབ་ཏུ་སྣང་བས་གཏེར་ཆོས་དངོས་མ་ཐོས་ཀྱང་ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཆོས་བཀའ་རྗེ་བླ་མར་བཀའ་བབས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། འདིའི་སྐུའི་སྐྱེ་བ་དེ་མ་ཐག་པ་ནི་ཟུང་མཁར་ཐེག་ཆེན་གླིང་པ་ཡིན་ནོ།
mchog dbyangs rnam 'phrul gtsang rong ldum rar 'khrungs pa'i rong pa gter ston bdud 'dul gling par grags pa ni/_thog mar skyed tshal 'og gi chos grwar zhugs/_sde snod la sbyang pa ci rigs mdzad/_slar snga 'gyur gyi gsang ba zab mo thugs nyams su bzhes pas rlung nus dang grub rtags thogs med du thon/_zab gter yang mang du bzhes shing phrin las cung zad 'phel na'ang mthar rgyal po lha bzang gis bar du bcad nas rkyen lam du gshegs pas chos rgyun ma byung bar snang /_gang ltar yang smin gling gter chen sogs kyis tshad mar bzhed pas gter ston tshad thub tu snang bas gter chos dngos ma thos kyang yang gter sgrol ma 'jigs pa kun skyob kyi chos bka' rje bla mar bka' babs pa bdag gis kyang nos/_'di'i sku'i skye ba de ma thag pa ni zung mkhar theg chen gling pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Rongzompa.jpg

Rongzom Chökyi Zangpo
རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་   •   Rong zom chos kyi bzang po
Name in the Tertön Gyatsa: པཎ་ཆེན་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 518-519
Buddhist Digital Resource Center

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་གངས་རིའི་ལྗོངས་ཙམ་ན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོས་ཀྱང་ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་བཞེས་པར་གྲགས་ཀྱང་བར་སྐབས་ནས་རྒྱུན་བྱུང་མིན་མ་ངེས། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་མཁའ་འགྲོ་མ་རིགས་བྱེད་རྩལ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ངོ་མཚར་ཅན་ཡང་གཏེར་དུ་བབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དུ་ནོས་ཤིང་། རོང་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པས་འདིར་སྨོས་མ་དགོས་སོ།
lo chen bai ro dngos byon gangs ri'i ljongs tsam na phul du byung ba'i paN+Di ta chen po rong zom chos kyi bzang pos kyang zab gter 'ga' zhig bzhes par grags kyang bar skabs nas rgyun byung min ma nges/_phyis 'dir rje bla ma mdo sngags gling par mkha' 'gro ma rigs byed rtsal gyi gsang sgrub kyi gzhung ngo mtshar can yang gter du babs pa kho bos kyang skal pa bzang po'i dpyid du nos shing /_rong pa chen po'i rnam par thar pa ni rgya cher yongs su grags pas 'dir smos ma dgos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Ratön Topden Dorje
རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་   •   Rwa ston stobs ldan rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་; པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་
Volume 1 Text 6, Pages 631-633
Buddhist Digital Resource Center

།རླངས་ཆེན་དཔལ་གྱི་སེང་གེའི་རྣམ་འཕྲུལ་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེའམ་པདྨ་ཚེ་དབང་རྩལ་ནི་གཙང་རྒྱང་རྩེར་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་གདུང་རིགས་སྔགས་འཆང་ནུས་ལྡན་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྒྱང་རྩེར་ཟུར་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ལས་གསན་སྦྱང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་མཛད། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་སྐུ་དྲུང་དུ་བྱོན་པས་ཉིད་ལ་བཞུགས་པའི་བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོར་བསྩལ་ཅིང་། ཁྱད་པར་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་གསར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ། ཤོག་སེར་འབེབས་པའི་ཡི་གེ་པའང་ཕལ་ཆེར་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ་ཡུན་རིང་པོར་ཞབས་པད་བསྟེན་པས་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལོན། དབུས་སུ་དུས་ཟིང་བྱུང་བས་ཆོས་གླིང་ཉིད་སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད་དུ་ཕེབས་པའི་ཞབས་ཕྱིར་བྱོན། དེ་སྐབས་ཆོས་གླིང་ཉིད་ཞིང་གཤེགས་པའི་དུས་སུ་རྭ་སྟོན་ལ་པདྨ་བཀོད་ཀྱི་བྱང་གླིང་དྲག་པོའི་གནས་རླུང་ནག་རྩུབ་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཁྱོད་ཡིན་པས་ངེད་ཀྱི་སྒྱུ་ལུས་བརྟུལ་བའི་ས་སྤང་འཁོར་གོང་འོག་ཏུ་གནས་གཞི་ཐེབས་པ་དང་། བྱང་གླིང་གི་གནས་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྒོ་འབྱེད་པ་དང་། གནས་ཀྱི་གསལ་ཆ་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཞལ་ཆེམས་རྒྱས་པར་བསྩལ་པ་བཞིན། ཆོས་གླིང་ཞིང་གཤེགས་པའི་སྤང་འཁོར་གྱི་གཟིམས་ཆུང་དང་སྤུར་ཐལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་སོགས་ལ་ཞབས་ཏོག་སོགས་བགྱིས་ནས་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་བསྒྲུབ་པར་བརྩམས་ཀྱང་བདུད་རིགས་ཀྱི་འཕྲུལ་གྱིས་གྲྭ་སློབ་སོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མ་འགྲིགས་པར་ལུས། ཆོས་གླིང་པའི་སྐུ་སྐྱེ་ཞིག་ཀྱང་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་སྤུ་བོ་བྲག་སྐེད་དགོན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། དེ་ནས་ཡར་གཙང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས། དེ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་གར་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དང་མཐའ་འཁོབ་མུན་གླིང་འབྲས་ལྗོངས་སོགས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནས་ཕེབས། ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་པ་ལྟར། འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཞི་བ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག །དྲག་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྟ་ནག་སྐོར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་སྤྱན་དྲངས་པ་དེང་སང་ཡང་ཆོས་རྒྱུན་དར་ཞིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གཞན་ཡང་གཏེར་ཁ་ཤས་སྤྱན་དྲངས་པར་གསལ། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་མི་དབང་ཕོ་ལྷ་ཐའི་ཇི་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་གཙོར་གྱུར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་ལས་སྦྱོར་མང་དུ་གནང་ཞིང་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད། སྤུ་བོར་བཞུགས་སྐབས་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་གླིང་སྐོར་སོགས་དབང་ལུང་མང་དུ་གསན་ནས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། རྒྱལ་དབང་ཞྭ་དམར་ནག་ཀྱང་ཆོས་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བས་མཚོན། གནས་གསར་བ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་དང་། དཔལ་ས་སྐྱ་པ་སོགས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཀྱང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་གསུང་གི་བདུད་རྩི་བཞེས། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་འོག་མིན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཤེགས། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དྭགས་པོ་ལ་བར་འཚོ་བྱེད་དུ་ཨ་བོ་ཆོས་རྗེའི་དབོན་རིགས་སུ་འཁྲུངས་གདུང་རྒྱུད་རྒྱང་རྩེ་བྲག་དམར་བླ་བྲང་དུ་ད་ལྟའི་བར་བཞུགས་ཤིང་ཆོས་རྒྱུན་ཀྱང་མ་ཉམས་པ་ཡོད་དོ།
rlangs chen dpal gyi seng ge'i rnam 'phrul rwa ston stobs ldan rdo rje'am pad+ma tshe dbang rtsal ni gtsang rgyang rtser mthu stobs kyi dbang phyug rwa lo tsA ba chen po'i gdung rigs sngags 'chang nus ldan bar ma chad par byon pa'i rigs su 'khrungs/_rgyang rtser zur sde grwa tshang las gsan sbyang phul du phyin par mdzad/_rig 'dzin chos rje gling pa'i sku drung du byon pas nyid la bzhugs pa'i bka' chos thams cad bum pa gang byor bstsal cing /_khyad par nyid kyi gter gsar thams cad kyi chos kyi bdag por mnga' gsol/_shog ser 'bebs pa'i yi ge pa'ang phal cher 'di nyid yin la yun ring por zhabs pad bsten pas thugs kyi dgongs pa lon/_dbus su dus zing byung bas chos gling nyid sbas yul pad+ma bkod du phebs pa'i zhabs phyir byon/_de skabs chos gling nyid zhing gshegs pa'i dus su rwa ston la pad+ma bkod kyi byang gling drag po'i gnas rlung nag rtsub 'gyur sogs kyi bdag po khyod yin pas nged kyi sgyu lus brtul ba'i sa spang 'khor gong 'og tu gnas gzhi thebs pa dang /_byang gling gi gnas rnams kyi gnas sgo 'byed pa dang /_gnas kyi gsal cha dgos tshul sogs zhal chems rgyas par bstsal pa bzhin/_chos gling zhing gshegs pa'i spang 'khor gyi gzims chung dang spur thal gyi mchod rten sogs la zhabs tog sogs bgyis nas zhal chems bzhin bsgrub par brtsams kyang bdud rigs kyi 'phrul gyis grwa slob sogs kyi rten 'brel ma 'grigs par lus/_chos gling pa'i sku skye zhig kyang ngos 'dzin mdzad pa spu bo brag sked dgon par bzhugs su gsol/_de nas yar gtsang phyogs su phebs/_de nas kyang rgya gar rtswa mchog grong dang mtha' 'khob mun gling 'bras ljongs sogs su brtul zhugs kyi spyod pa kho nas phebs/_kha byang phyag tu son pa ltar/_'on phu stag tshang nas rdo rje phur pa zhi ba kun bzang thugs tig_/drag po che mchog dang rta nag skor gyi chos sde ngo mtshar can spyan drangs pa deng sang yang chos rgyun dar zhing kho bos kyang nos/_gzhan yang gter kha shas spyan drangs par gsal/_sku tshe'i smad la mi dbang pho lha tha'i ji bsod nams stobs rgyal gyis dbu'i mchod gnas su bkur/_bod khams bde thabs gtsor gyur zhi rgyas dbang drag gi las sbyor mang du gnang zhing rtags thon par mdzad/_spu bor bzhugs skabs rje bstan pa'i nyin byed kyis kyang chos gling skor sogs dbang lung mang du gsan nas thugs yid gcig 'dres su gyur/_rgyal dbang zhwa dmar nag kyang chos bdag tu mnga' gsol bas mtshon/_gnas gsar ba ngag dbang kun dga' legs pa'i 'byung gnas dang /_dpal sa skya pa sogs bstan 'dzin gyi skyes chen du mas kyang dngos dang brgyud pa'i sgo nas gsung gi bdud rtsi bzhes/_de lta bu'i sgo nas sku tshe dang phrin las mthar phyin te 'og min rdo rje bkod pa'i grong khyer du gshegs/_sprul pa'i sku dwags po la bar 'tsho byed du a bo chos rje'i dbon rigs su 'khrungs gdung rgyud rgyang rtse brag dmar bla brang du da lta'i bar bzhugs shing chos rgyun kyang ma nyams pa yod do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Sangye Lama
སངས་རྒྱས་བླ་མ་   •   Sangs rgyas bla ma
Name in the Tertön Gyatsa: སངས་རྒྱས་བླ་མ་
Volume 1 Text 6, Pages 406-408
Buddhist Digital Resource Center

ཐང་ཡིག་ལས། རྒྱལ་པོའི་གདུང་རབས་བརྒྱད་དམ་བཅུ་ལྷག་ན༔ ལ་སྟོད་མཚོ་བར་གྱམ་ནག་ཅེས་བྱ་བར༔ མུ་གེ་ནད་ཡམས་མི་ཐོག་བུད་པ་འབྱུང༔ གློ་བོ་དགེ་སྐར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་ལུང་བསྟན་པ། གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་གཏེར་སྟོན་རྐྱང་པའི་སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བཞེས་པའི་དང་པོ་སྟེ། ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐུ་ཚེའི་སྟོད་ཙམ་ལ། ལ་སྟོད་མཚོ་བར་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་བཙུན་ཅོ་བྲེག་གི་རྣམ་པར་བཞུགས། མངའ་རིས་གློ་བོ་དགེ་སྐར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཀ་ཞུ་ནས་བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དེ་དང་ཉེ་བའི་བྲག་རྟ་མགྲིན་མགུལ་ནས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་དངོས་གྲུབ་བརྟན་གཟིགས། ཐང་བར། ཁོག་འབྲང་བྲག་སོགས་ནས་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཟིལ་གནོན། རྒྱ་ནག་ནས་འགྱུར་བའི་མདོ་ལུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མང་པོ་དང། ཁ་བསྒྱུར་སོགས་བཏོན། དབུས་གཙང་རྣམས་སུའང་བྱོན་ཅིང་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན། དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ནང་ཕེབས། འདིའི་གཏེར་ཕུར་ཙཱ་རི་མཚོ་དཀར་དུ་བཞུགས་པ་ཕྱིས་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་ཀྱང་མཇལ་བར་བཤད། གཏེར་སྟོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་གདུང་རྒྱུད་ལ་སྟོད་ཕྱོགས་སུ་ཕྱི་མོའི་བར་དུ་ཡོད་ལ། གཏེར་སྟོན་སངས་རྒྱས་འབར་ཅེས་པ་དེའང་གདུང་རྒྱུད་འདི་ལས་འཁྲུངས་པར་འདུག །དུས་ཆེས་སྔས་པས་ཕྱིས་ནས་མདོ་ཕྲན་རེའི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་མ་གཏོགས་དབང་ལུང་དང་དཔེ་རྒྱུན་མི་བཞུགས་ནའང་། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་ལ་འབྲི་བཀོལ་མེད་པས་སྙིགས་མའི་མཐའ་འདིར་བོད་འབངས་ལ་ལྷག་པར་དགོངས་པའི་ཚུལ་གྱིས། བི་མ་ལ་དང་། མངའ་བདག་མེས་དབོན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགོགས་པ་མེད་པར་ཤར་བ་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་ཤིང་རྟ་གཅིག་པུ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་བདག་པོར་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩའི་ཟབ་གཏེར་མཐའ་དག་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་ཏུ་བབས་པར་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐབས་ཕྱེ་བའི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་་་་་་ལས། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་གྱི་སྙིང་པོ་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཞུ་ལན་ཉེར་གཅིག་པའི་ཤོག་སེར་ཕྱག་ཏུ་བབས་ནའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མ་བྱུང་རུང་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པར་ཕྲིན་ལས་དང་གཏོར་དབང་ཆོག་སྒྲིག་ཏུ་མཛད་ཅིང་སྤེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔྱིད་དཔལ་དུ་ནོས་ཤིང་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ལ་བསྩལ་པས་གཏེར་འབྱིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཆ་ཤས་སྙིགས་མའི་མཐའ་འདིར་སྣང་བས་ངོ་མཚར་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བཀའ་དྲིན་རྨད་དུ་བྱུང་བར་གྱུར་ཏོ།
thang yig las/_rgyal po'i gdung rabs brgyad dam bcu lhag na:_la stod mtsho bar gyam nag ces bya bar:_mu ge nad yams mi thog bud pa 'byung:_glo bo dge skar sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sangs rgyas bla ma zhes bya 'byung:_zhes lung bstan pa/_gter ston thams cad kyi thog ma sangs rgyas bla ma ni/_rgyal sras lha rje gter ston rkyang pa'i skye ba bcu gsum bzhes pa'i dang po ste/_lo chen rin chen bzang po'i sku tshe'i stod tsam la/_la stod mtsho bar du 'khrungs/_rten sngags btsun co breg gi rnam par bzhugs/_mnga' ris glo bo dge skar gyi gtsug lag khang gi ka zhu nas bla rdzogs thugs gsum/_de dang nye ba'i brag rta mgrin mgul nas rtsa gsum dril sgrub dngos grub brtan gzigs/_thang bar/_khog 'brang brag sogs nas rta mgrin dregs pa zil gnon/_rgya nag nas 'gyur ba'i mdo lugs kyi cho ga mang po dang/_kha bsgyur sogs bton/_dbus gtsang rnams su'ang byon cing 'gro don mthar phyin/_dgung grangs brgyad cu nang phebs/_'di'i gter phur tsA ri mtsho dkar du bzhugs pa phyis chos rje gling pas kyang mjal bar bshad/_gter ston de nyid kyi gdung rgyud la stod phyogs su phyi mo'i bar du yod la/_gter ston sangs rgyas 'bar ces pa de'ang gdung rgyud 'di las 'khrungs par 'dug_/dus ches sngas pas phyis nas mdo phran re'i lung rgyun tsam ma gtogs dbang lung dang dpe rgyun mi bzhugs na'ang /_dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po yab sras kyi ye shes kyi gzigs pa dang thugs rje la 'bri bkol med pas snyigs ma'i mtha' 'dir bod 'bangs la lhag par dgongs pa'i tshul gyis/_bi ma la dang /_mnga' bdag mes dbon rnams kyi thugs rje'i sgyu 'phrul 'gogs pa med par shar ba zab gter rgya mtsho'i shing rta gcig pu pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la bka' babs bdun gyi bdag por dbugs dbyung zhing gter ston brgya rtsa'i zab gter mtha' dag dngos dang brgyud pa'i sgo nas phyag tu babs par rdo rje'i lung gis yang nas yang du skabs phye ba'i bden don mngon du gyur pa las/_sprul pa'i gter chen 'di nyid kyi zab gter gyi snying po rtsa gsum dril sgrub zhu lan nyer gcig pa'i shog ser phyag tu babs na'ang gter gzhung rtsa ba gtan la 'bebs pa ma byung rung gzhung gi dgongs pa dang mthun par phrin las dang gtor dbang chog sgrig tu mdzad cing spel ba kho bos kyang skal pa bzang po'i dpyid dpal du nos shing rin chen gter gyi mdzod chen por bzhugs su gsol ba dang /_sprul pa'i gter chen mchog gyur gling pa sogs ris med kyi skyes chen rnams la bstsal pas gter 'byin thams cad kyi thog ma'i zab gter gyi cha shas snyigs ma'i mtha' 'dir snang bas ngo mtshar dang rten 'brel gyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i bka' drin rmad du byung bar gyur to
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Sangye Lingpa
སངས་རྒྱས་གླིང་པ་   •   Sangs rgyas gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རིན་ཆེན་གླིང་པ་ཕྱི་མ་
Volume 1 Text 6, Pages 491-497
Buddhist Digital Resource Center

གཙང་གི་དགྱེར་ཕུ་ངོ་མ་གཉིས་སུ་འཐབ༔ རུ་ལག་ཚུད་ཕུར་ཕག་པའི་ཁྱུ་ཞིག་འབྱུང༔ ཀོང་པོ་མཆིམས་ཡུལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་རིན་ཆེན་གླིང་པ་ཕྱི་མ་འདི་ནི་གཏེར་གནས་ལུང་བསྟན་གསལ་བར་མ་ཟད་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ཉིད་དུ་ངེས་ཏེ། དེའང་ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལས་ཀོང་པོའི་ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ཉང་པོའི་སའི་ཆ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་སྒྲུབ་གནས་གྱིང་ཕུ་གཡུ་ལུང་གི་མདའ་གད་པ་སྟེང་དུ་ཡབ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཁམས་ཞིག་སྟག་ལུང་སྨྱོན་པ་དང་། ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་ལྡན་ཨ་ཧཱུྃ་རྒྱན་གྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་བྲག་གསུམ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཏུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་སྐུ་འཁྲུངས། མཚན་རིག་འཛིན་དུ་གསོལ། དགུང་ལོ་ལྔ་པར་མཁན་པོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལས་དགེ་བསྙེན་གྱི་སྡོམ་པ་གསན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དག་སྣང་ཤར། ཡི་གེ་འབྲི་ཀློག་བརྡའ་བསྟན་པ་ཙམ་གྱིས་མཁྱེན་པས་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཀྱང་ཡབ་གྲོངས། ཡུམ་གྱིས་ཕ་ཡར་གཞན་བསྟེན་པ་དེས་སྡང་པོ་བྱས་པས་འོ་བརྒྱལ་བར་བཞུགས་སྐབས་བུད་མེད་དམར་མོ་ཞིག་གིས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ལོང་པོ་གྲོང་གསར་མདར་རྒྱལ་དབང་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་མདུན་དུ་བྱོན། ཙ་རིའི་ཉེ་འདབས་དགོན་པ་བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་དང་སློབ་དཔོན་ཤཱཀྱ་ཡེ་ཤེས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཚན་སངས་རྒྱས་བཟང་པོར་གསོལ་བ་ལས་ཕྱིས་ཟབ་གཏེར་བཞེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས། མཁན་སློབ་དེ་གཉིས་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། རྗེ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དབུས་ནས་ཕྱིར་ཕེབ་དུས་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་དབོན་པོ་འདི་ང་ལ་ཕུལ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུལ་བས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཤིང་འགྲོ་བ་མང་པོའི་འདྲེན་པར་ལུང་བསྟན། ལྷ་སར་ཕེབས་སྐབས་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་ལྷག་པར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མཇལ་བ་ནས་བཟུང་ཡང་ཡང་མཇལ་ཞིང་ལོ་གསུམ་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་མཛད། བླ་མ་བྱང་རྡོར་སྐུ་གཤེགས་ནས་ཙ་རི་རབ་ཡོ་བ་མཁས་གྲུབ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩར་བྱོན་ནས་ཐུགས་སྲས་གྱུར་སྐབས་བླ་མ་དབུས་སུ་ཕེབས་པའི་ཤུལ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཕུར་བཅད་རྒྱར་བཞུགས་པའི་ནུབ་གཅིག་གཏེར་སྲུང་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོས་ཤོག་དྲིལ་གསུམ་དངོས་སུ་ཕུལ་བ་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ལུང་་་་བསྟན་གཏེར་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་ཞལ་གདམས་རྣམས་བྱུང་བ་ལྟར་བླ་མས་ཀྱང་མཐུན་རྐྱེན་བསྩལ་ཅིང་གཏེར་སྒྲུབ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་གནང་བས་ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་དབང་བསྐུར་ལུང་་་་བསྟན་རྗེས་སུ་གནང་བ་མཛད་པ་ལྟར། ཤིང་ཡོས་འབྲུག་གི་ལོ་སྟོན་ཟླ་ར་བའི་ཉི་ཤུ་ལྔ་ལ་སྤུ་རི་ཕུག་མོ་ཆེ་ནས་བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག་བཀའ་འདུས་བར་མ་བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་གཞུང་དང་མན་ངག །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་བཅས་གདན་དྲངས། བླ་མ་ལ་གཟིགས་ཕུལ་བས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ནས་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་བཞེས་པས་ཆོས་བདག་གི་ཐོག་མར་གྱུར། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ལོ་དེ་ཉིད་ནས་བཟུང་། དཀར་ཟུག་འཕྲང་། རྗེ་བོ་རོང་། རྩེ་ཆེན་བྲག །ལོང་པོ་བྱང་སྡེ་འབུམ་པ། ལོང་པོ་ཀ་མདའ་འཕྲང་། རྐྱེན་གྱི་དཀར་སྟེང་འཕྲང་སོགས་ནས། ཕུར་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། གཏད་ཁྲམ་རུ་སྦལ་ནག་པོ། རྟ་མགྲིན་ནག་པོ་སོགས་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད། རྫས་གཏེར་དམ་རྫས་རིལ་བུ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་འདྲ་འབག །ཟངས་བུམ་གསེར་གྱིས་བཀང་བ། ལྕགས་ཕུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་ཉེར་གཅིག་སོགས་སྤྱན་དྲངས། ཀོང་པོ་མཆིམས་ཡུལ་གྱི་གཏེར་བཞེས་དུས། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ལྷུན་པོའང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་གྱིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་དེར་ཕེབས་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕྱག་རྡོར་གོས་སྔོན་ཅན་དང་། ངན་སྔགས་མོན་པ་དགུ་རྒྱུག །ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་བྱང་སེམས་སོགས་བཞེས། སྤུ་རི་རིན་ཆེན་འབར་བ་ནས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་དང་། བྱ་རྒོད་གཤོང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་དང་། བཅུད་ལེན་སྐོར། དབང་ཕྱུག་རླུང་ཞགས་སོགས་བཏོན། བྱང་ཆུབ་གླིང་པ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ལུང་བསྟན་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འདི་ནས་བྱུང་སྟེ་ལ་སྟོད་དུ་བལྟ་བར་མངགས་པས་གཏེར་སྟོན་དང་མཇལ་བས་ཡིད་ཆེས་བརྙེས། གཞན་ཡང་ཙ་རི་ནས་ཀླུ་རྒྱལ་མགྲིན་བཟང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དགྱེར་བྱེ་མ་དཀར་པོ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་སོགས་བཏོན། རྒྱ་ལ་གཤིན་རྗེའི་རྦ་དོང་ནས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ལྷུན་པོ་དང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ཐུན་ཕོག་འགྱེལ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ལས་ཕུར་གདེངས་ཆོག་སོགས་སྤྱན་དྲངས། གཞན་ཡང་ཨོ་རྒྱན་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དང་། ཀོང་པོ་དམ་དུལ་ནས་དགོངས་འདུས་རྩ་བའི་རྒྱུད་དྲུག །བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་ཨུ་རྒྱན་སྐུ་ཚབ་ཁྱད་འཕགས་དང་། འོར་ཤོད་རླུང་སྒྲོམ་ནས། ནོར་བུ་སྟག་ཤ་དེ་བ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྐུ་རྒྱན་སོགས་གདན་དྲངས་ཏེ། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་གཏེར་ཁ་ཆེན་པོ་བཅོ་བརྒྱད་བཞེས་ཤིང་གཞན་ཡང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་གཏེར་ནི་གྲངས་ཀྱིས་མི་ཆོད་པ་ཞིག་བཞེས་ཏེ་ཐམས་ཅད་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལང་ངོ་། །མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་། འཇའ་ཚོན་གྱི་གུར་ཁྱིམ་དང་། རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་། མཁའ་འགྲོས་གཟུགས་སྟོན་པ་སོགས་བྲེང་ཆགས་སུ་བྱུང་། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་འགྲོ་བཅུ་གསུམ་དང་བཅས་པས་ལུང་བསྟན་ལྟར་དགོངས་འདུས་པུསྟི་བཅུ་གསུམ་ངེས་པ་ཅན་རྩི་གྲས་དམར་པོ་མཛད་པ་ལྟར་ད་ལྟའི་བར་མཛད་སྲོལ་སྣང་། ལུང་བསྟན་ལས། བསྐྱེད་རིམ་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་བྱེ་བ་འབུམ༔ མངོན་སུམ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཐོན་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱད༔ ཟག་མེད་སྒྱུ་ལུས་གྲོལ་བ་ཁྲི་ཕྲག་དགུ༔ དངོས་གྲུབ་སྣ་རེ་ཐོབ་པ་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ༔ ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་པ་རྩིས་ལས་འདས༔ དུས་གཅིག་མ་ཡིན་བརྒྱུད་མར་རིམ་བཞིན་འབྱུང༔ ཞེས་སོགས་ཞིབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དགོངས་འདུས་ཁོ་ན་ལའང་གཙོ་བོར་བཀའ་བབས་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཉི་ཤུ་ཡོད་པར་གྲགས། གཏེར་ཆོས་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ཆོས་བདག་སོགས་རྩིས་ལས་འདས་པ་བཞུགས་ཤིང་། ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཞྭ་ནག་གཅོད་པན་འཛིན་པ་བཞི་པ་ཀརྨ་པ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། དེ་བཞིན་ཏུ་ཞྭ་དམར་པ་མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ། སྣེ་གདོང་གོང་མ་ཆེན་པོ། ས་སྐྱ་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། གཡག་སྡེ་པན་ཆེན། ཇོ་སྟན་མཁན་ཆེན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། འབྲི་གུང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སོགས་མི་ཆེན་བླ་ཆེན་ཆེ་དགུ་བསྒྲང་བ་ལས་འདས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ཏཱ་མིང་རྒྱལ་པོས། ཀརྨ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གདན་དྲངས་པའི་ཚེ་ཞུ་ཡིག་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་དྲི་མ་མེད་པ་ཞིག་གདན་དྲོངས་ཤོག་ཞུས་པ་བཞིན། ཆོས་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཟབ་ཆོས་དགོངས་པ་འདུས་པ་དང་། ངོ་མཚར་མཐིང་གི་བུམ་པ། དམ་ཚིག་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྣམས་བསྣམས་ནས་བྱོན་ཏེ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕུལ་བས་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགྱེས་ནས་སྒལ་ཚིང་གི་དམ་དང་། ན་བཟའ་ཁྱད་པར་ཅན་སོགས་ཕུལ་བར་གྲགས། ཁྱད་པར་སྐུའི་སྲས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་། ཆོས་བདག་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་བྱ་ཁྱུང་པ་དཔལ་ལྡན་སེང་གེ་གཉིས་ལས་སྲས་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བྱོན་པ་དང་། རྩེ་ལེ་གོང་འོག །མདོ་ཁམས་ཏ་བླ་སྔ་ཕྱི་སོགས་ལས་བརྒྱུད་དེ་དགོངས་འདུས་གཙོར་གྱུར་ཟབ་གཏེར་རྣམས་གངས་ཅན་ལྗོངས་ཁྱབ་པ་ཙམ་གྱི་དར་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤེལ་བའི་ཕྱིར་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་མངོན། སྙིམ་ཕུ་བདེ་ཆེན་བསམ་འགྲུབ་ཀྱི་དགོན་པ་བཏབ་ནས་གདན་སའི་མཐིལ་དེར་མཛད། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་མངོན་དུ་སྣང་བ་ལྟར་དེང་སང་ཡང་ཕབ་རྒྱུན་བཞུགས་པར་སྣང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་ནས་དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་པ་མེ་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་གནམ་གང་གི་ཉིན་དགོན་པ་བྱང་ཆུབ་གླིང་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། སྐུའི་སྐྱེ་སྲིད་གཉིས་པ་ནེལ་པ་སྨེའུར་ཡབ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཀྱང་གཞོན་ནུ་ནས་གཤེགས། གསུམ་པ་ལོང་པོ་གྱིང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལྡན་གདན་སར་ཡང་ཕེབས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་གནང་བར་གྲགས། དེ་མན་སྐྱེ་བརྒྱུད་དམིགས་བསལ་མ་བྱུང་ཞིང་གདུང་རྒྱུད་ད་ལྟའི་བར་དུ་ཡོད་པར་སྣང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་གཏེར་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་བདག་གིས་ཀྱང་སྤུ་རིའི་བཀའ་ཐང་། བླ་མ་དགོངས་འདུས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ། རྩེ་ཆེན་ཕུར་པ། འཇམ་དཔལ་དཀར་དམར་ནག་གསུམ། ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ། དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད། ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་དབང་སོགས་དེང་སང་རྒྱུན་གང་བཞུགས་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ལན་གྲངས། གཞན་བསྐུལ་དང་རང་རྩོལ་ལ་བརྟེན་དགོངས་འདུས་འདོན་ཆ་ཚང་བའི་སྤར་དང་ཉེར་མཁོའི་ཡིག་ཆའི་ཞབས་འདེགས། དགོངས་འདུས་བཀའ་སྲུང་བཅས་པའི་ཞལ་ཐང་གྲ་ཚར་བཅོ་ལྔ་པ། བཅུ་གཅིག་པ། དགུ་པ་ཅན་ཆ་གསུམ། གླེགས་བམ་ཡོངས་རྫོགས་དངོས་གཙང་བ་སོགས་ཕྱོགས་འདིར་བཟང་པོའི་ལས་འབྲེལ་རྒྱ་ཆེར་བཞག་པས་རང་གཞན་འབྲེལ་ཚད་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པར་སྨོན་པ་ལགས།
gtsang gi dgyer phu ngo ma gnyis su 'thab:_ru lag tshud phur phag pa'i khyu zhig 'byung:_kong po mchims yul sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan rin chen gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston rin chen gling pa phyi ma 'di ni gter gnas lung bstan gsal bar ma zad rnam thar chen mor zhal gyis bzhes pa ltar sangs rgyas gling pa nyid du nges te/_de'ang lha sras dam 'dzin rol pa ye shes rtsal gyi rnam 'phrul las kong po'i yul gyi bye brag nyang po'i sa'i cha o rgyan gyi sgrub gnas gying phu g.yu lung gi mda' gad pa steng du yab rta mgrin gyi sprul pa khams zhig stag lung smyon pa dang /_yum rdo rje phag mos byin gyis brlabs pa'i mtshan ldan a hU~M rgyan gyi sras su lcags pho 'brug gi lor brag gsum rdo rje brag tu ngo mtshar ba'i ltas dang bcas sku 'khrungs/_mtshan rig 'dzin du gsol/_dgung lo lnga par mkhan po gzhon nu dpal las dge bsnyen gyi sdom pa gsan/_thugs rje chen po'i dag snang shar/_yi ge 'bri klog brda' bstan pa tsam gyis mkhyen pas shin tu mkhas kyang yab grongs/_yum gyis pha yar gzhan bsten pa des sdang po byas pas 'o brgyal bar bzhugs skabs bud med dmar mo zhig gis lung bstan pa ltar long po grong gsar mdar rgyal dbang rol pa'i rdo rje'i mdun du byon/_tsa ri'i nye 'dabs dgon pa byang chub gling du mkhan po byang chub rdo rje dang slob dpon shAkya ye shes las rab tu byung ba'i mtshan sangs rgyas bzang por gsol ba las phyis zab gter bzhes pa nas sangs rgyas gling pa zhes yongs su grags/_mkhan slob de gnyis las bka' chos mang du gsan/_rje rol pa'i rdo rje dbus nas phyir pheb dus bla ma byang chub rdo rje la khyed kyi dbon po 'di nga la phul gsungs pa ltar phul bas shin tu mnyes shing 'gro ba mang po'i 'dren par lung bstan/_lha sar phebs skabs spyan ras gzigs dang lhag par slob dpon rin po che zhal mjal ba nas bzung yang yang mjal zhing lo gsum sgrub pa'i dam bca' mdzad/_bla ma byang rdor sku gshegs nas tsa ri rab yo ba mkhas grub bla ma chos kyi blo gros rtsar byon nas thugs sras gyur skabs bla ma dbus su phebs pa'i shul lhun grub steng gi phur bcad rgyar bzhugs pa'i nub gcig gter srung btsan rgod chen pos shog dril gsum dngos su phul ba gter gyi kha byang lung bstan gter sgrub bya tshul zhal gdams rnams byung ba ltar bla mas kyang mthun rkyen bstsal cing gter sgrub tshul bzhin tu gnang bas o rgyan mkha' 'gro'i tshogs dang bcas pas dbang bskur lung bstan rjes su gnang ba mdzad pa ltar/_shing yos 'brug gi lo ston zla ra ba'i nyi shu lnga la spu ri phug mo che nas bod yul sa 'og kun gyi gter gcig bka' 'dus bar ma bla ma dgongs pa 'dus pa'i gzhung dang man ngag_/thugs rje chen po'i chos skor bcas gdan drangs/_bla ma la gzigs phul bas shin tu mnyes nas gsan cing thugs nyams bzhes pas chos bdag gi thog mar gyur/_de nas rim bzhin lo de nyid nas bzung /_dkar zug 'phrang /_rje bo rong /_rtse chen brag_/long po byang sde 'bum pa/_long po ka mda' 'phrang /_rkyen gyi dkar steng 'phrang sogs nas/_phur sgrub thugs kyi nying khu/_gtad khram ru sbal nag po/_rta mgrin nag po sogs dang /_thugs rje chen po yang gsang bla med/_rdzas gter dam rdzas ril bu/_o rgyan gyi 'dra 'bag_/zangs bum gser gyis bkang ba/_lcags phur/_de bzhin gshegs pa'i 'phel gdung nyer gcig sogs spyan drangs/_kong po mchims yul gyi gter bzhes dus/_gter ston dri med lhun po'ang mkha' 'gro'i lung bstan gyis bskul ba ltar der phebs nas lhan cig tu phyag rdor gos sngon can dang /_ngan sngags mon pa dgu rgyug_/o rgyan yab yum gyi byang sems sogs bzhes/_spu ri rin chen 'bar ba nas 'phags pa spyan ras gzigs kyi chos skor dang /_bya rgod gshong nas thugs rje chen po'i chos skor dang /_bcud len skor/_dbang phyug rlung zhags sogs bton/_byang chub gling pa dpal gyi rgyal mtshan gyi lung bstan kyang gter kha 'di nas byung ste la stod du blta bar mngags pas gter ston dang mjal bas yid ches brnyes/_gzhan yang tsa ri nas klu rgyal mgrin bzang sgrub thabs dang /_dgyer bye ma dkar po nas tshe sgrub nyi zla kha sbyor sogs bton/_rgya la gshin rje'i rba dong nas gter ston dri med lhun po dang phyogs gcig tu gshin rje tshe bdag thun phog 'gyel/_o rgyan gyi las phur gdengs chog sogs spyan drangs/_gzhan yang o rgyan sgrub phug nas rdzogs chen snying po bsdus pa dang /_kong po dam dul nas dgongs 'dus rtsa ba'i rgyud drug_/bsam yas mchims phu nas u rgyan sku tshab khyad 'phags dang /_'or shod rlung sgrom nas/_nor bu stag sha de ba dang mkha' 'gro'i sku rgyan sogs gdan drangs te/_dgung lo nyer lnga nas sum cu rtsa gnyis kyi bar la gter kha chen po bco brgyad bzhes shing gzhan yang phran tshegs kyi gter ni grangs kyis mi chod pa zhig bzhes te thams cad smos kyis mi lang ngo /_/me tog gi char dang /_'ja' tshon gyi gur khyim dang /_rol mo'i sgra dang /_mkha' 'gros gzugs ston pa sogs breng chags su byung /_rdo rje phag mo mkha' 'gro bcu gsum dang bcas pas lung bstan ltar dgongs 'dus pusti bcu gsum nges pa can rtsi gras dmar po mdzad pa ltar da lta'i bar mdzad srol snang /_lung bstan las/_bskyed rim brtan pa thob pa bye ba 'bum:_mngon sum grub pa'i rtags thon 'bum phrag brgyad:_zag med sgyu lus grol ba khri phrag dgu:_dngos grub sna re thob pa dung phyur brgya:_thar pa'i sa bon thebs pa rtsis las 'das:_dus gcig ma yin brgyud mar rim bzhin 'byung:_zhes sogs zhib par gsungs pa ltar dgongs 'dus kho na la'ang gtso bor bka' babs brgyud pa'i chu bo chen po nyi shu yod par grags/_gter chos gzhan dang gzhan gyi chos bdag sogs rtsis las 'das pa bzhugs shing /_kun gyi gtso bo ni rgyal ba'i dbang po zhwa nag gcod pan 'dzin pa bzhi pa karma pa rol pa'i rdo rje dang /_de bzhin tu zhwa dmar pa mkha' spyod dbang po/_sne gdong gong ma chen po/_sa skya bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/_g.yag sde pan chen/_jo stan mkhan chen bsod nams bzang po/_'bri gung chos kyi rgyal po sogs mi chen bla chen che dgu bsgrang ba las 'das shing /_khyad par du rgya nag tA ming rgyal pos/_karma pa de bzhin gshegs pa gdan drangs pa'i tshe zhu yig tu o rgyan gyi grub thob pad+ma 'byung gnas kyi gter chos dri ma med pa zhig gdan drongs shog zhus pa bzhin/_chos rje de bzhin gshegs pas zab chos dgongs pa 'dus pa dang /_ngo mtshar mthing gi bum pa/_dam tshig gser gyi rdo rje rnams bsnams nas byon te rgyal po la phul bas rgyal po thugs shin tu dgyes nas sgal tshing gi dam dang /_na bza' khyad par can sogs phul bar grags/_khyad par sku'i sras ye shes rdo rje dang /_chos bdag slob ma'i gtso bo bya khyung pa dpal ldan seng ge gnyis las sras brgyud dang slob brgyud mkhas grub rim par byon pa dang /_rtse le gong 'og_/mdo khams ta bla snga phyi sogs las brgyud de dgongs 'dus gtsor gyur zab gter rnams gangs can ljongs khyab pa tsam gyi dar srol shin tu che bas o rgyan chen po'i phrin las rgyas par spel ba'i phyir sprul pa'i gter ston 'gran zla dang bral bar mngon/_snyim phu bde chen bsam 'grub kyi dgon pa btab nas gdan sa'i mthil der mdzad/_bdud rtsi sman gyi sgrub pa mdzad pas gzhan las khyad par 'phags pa'i rtags dang cho 'phrul mngon du snang ba ltar deng sang yang phab rgyun bzhugs par snang /_de lta bu'i tshul gyis bstan 'gro'i don mtha' yas pa mdzad nas dgung lo lnga bcu nga bdun pa me pho byi ba'i lo hor zla gsum pa'i gnam gang gi nyin dgon pa byang chub gling du dgongs pa chos kyi dbyings su thim/_sku'i skye srid gnyis pa nel pa sme'ur yab don grub rgyal po'i sras su 'khrungs kyang gzhon nu nas gshegs/_gsum pa long po gying du sku 'khrungs pa sprul sku sangs rgyas dpal ldan gdan sar yang phebs nas bstan 'gro'i don rgya cher gnang bar grags/_de man skye brgyud dmigs bsal ma byung zhing gdung rgyud da lta'i bar du yod par snang /_de lta bu'i sprul pa'i gter ston chen po'i gter chos rgya mtsho lta bu las bdag gis kyang spu ri'i bka' thang /_bla ma dgongs 'dus/_thugs rje chen po nor bu skor gsum/_rtse chen phur pa/_'jam dpal dkar dmar nag gsum/_khyung gsang ba yang khol/_dri med bshags rgyud/_tshe sgrub nyi zla kha sbyor dbang sogs deng sang rgyun gang bzhugs rdzogs par nos shing /_bla ma dgongs pa 'dus pa'i bsnyen sgrub dang sgrub pa chen po lan grangs/_gzhan bskul dang rang rtsol la brten dgongs 'dus 'don cha tshang ba'i spar dang nyer mkho'i yig cha'i zhabs 'degs/_dgongs 'dus bka' srung bcas pa'i zhal thang gra tshar bco lnga pa/_bcu gcig pa/_dgu pa can cha gsum/_glegs bam yongs rdzogs dngos gtsang ba sogs phyogs 'dir bzang po'i las 'brel rgya cher bzhag pas rang gzhan 'brel tshad skye ba'i phreng bar o rgyan rin po ches rjes su bzung nas byin rlabs thob par smon pa lags
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Sarben Chokme
སར་བན་ཕྱོགས་མེད་   •   Sar ban phyogs med
Name in the Tertön Gyatsa: སར་བན་ཕྱོགས་མེད་
Volume 1 Text 6, Pages 524-524

།གཏེར་སྟོན་སར་བན་ཕྱོགས་མེད་ནི། གུ་རུ་པདྨའི་གསང་ཡུམ་ཇོ་མོ་ཤེལ་བཟའ་སྒྲོན་སྐྱིད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་སྟེ་མོན་སྤ་གྲོའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། འདིས་སྟག་ཚང་སེང་གེ་དཔལ་ཕུག་གི་རྡོ་བ་གཡུ་ཕྲ་ཅན་ནས་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྐོར་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། བར་སྐབས་ནས་ཚེ་བདག་མཁན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་ཞི་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བར་བཞག་པས་དར་རྒྱས་ཆེ་བ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་དབང་རྒྱུན་ཙམ་ཞིག་ཐོབ་བོ།
gter ston sar ban phyogs med ni/_gu ru pad+ma'i gsang yum jo mo shel bza' sgron skyid kyi skye ba ste mon spa gro'i phyogs su 'khrungs/_rten sngags 'chang /_'dis stag tshang seng ge dpal phug gi rdo ba g.yu phra can nas 'jam dpal rdzogs pa chen po'i chos skor cha lag dang bcas pa spyan drangs/_bar skabs nas tshe bdag mkhan po rnams kyis 'jam dpal zhi sgrub kyi rtsa bar bzhag pas dar rgyas che ba las kho bos kyang dbang rgyun tsam zhig thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Shakyadevi
ཤཱཀྱ་དེ་བཱི་   •   ShAkya de bI
Name in the Tertön Gyatsa: མ་མཱ་ཀི་བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་བཱི་
Volume 1 Text 6, Pages 400-401

།མ་མཱ་ཀི་བལ་མོ་ཤཱཀྱ་དེ་བཱི་ནི། ནེ་པཱ་ལ་སྟེ་བལ་པོའི་རྒྱལ་པོ་དགེ་བ་འཛིན་གྱི་བཙུན་མོ་བུ་ནད་ཀྱིས་གྲོངས་པ། བུ་མོ་དང་བཅས་དུར་ཁྲོད་དུ་བསྐྱལ་བ་སྤྲེའུས་གསོས། ཅུང་ཟད་ནར་སོན་པ་ན་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་སོར་མོ་ངང་པ་བཞིན་དུ་དྲྭ་བར་འབྲེལ་བ་སོགས་ངོ་མཚར་སྐུའི་བཀོད་པ་ཅན་དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་མཚན་ལྡན་གྱི་གྲོགས་དམ་པར་གཟིགས་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་སྨིན་པར་མཛད། ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ཡང་དག་ལྷ་དགུའི་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་མར་གནང་སྟེ་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན། ཡུམ་གྱིས་མ་མཱ་ཀིའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་མཐར་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད། འདི་ལ་བསྟེན་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་འཕྲུལ་མཚན་ཉི་ཤུའི་སྐུའི་མཚན་དང་རྣམ་འགྱུར་འདོད་རྒུར་བསྒྱུར་ཅིང་ཁྱད་པར་གཏེར་རིགས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བཀའ་ཡི་བགྲོ་བ་ཐོག་མར་མཛད་པའི་བདག་པོའི་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པས་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏོ།
ma mA ki bal mo shAkya de bI ni/_ne pA la ste bal po'i rgyal po dge ba 'dzin gyi btsun mo bu nad kyis grongs pa/_bu mo dang bcas dur khrod du bskyal ba spre'us gsos/_cung zad nar son pa na phyag zhabs kyi sor mo ngang pa bzhin du drwa bar 'brel ba sogs ngo mtshar sku'i bkod pa can de nyid slob dpon chen pos mtshan ldan gyi grogs dam par gzigs nas rjes su bzung zhing smin par mdzad/_yang le shod kyi brag phug tu yang dag lha dgu'i sgrub pa'i gzungs mar gnang ste snang ba rnam 'byed kyi ting nge 'dzin la brten nas phyag rgya chen po rdo rje'i rig 'dzin grub pa'i tshul bstan/_yum gyis ma mA ki'i dngos grub thob mthar 'ja' lus rdo rje'i sku mngon du mdzad/_'di la bsten nas o rgyan chen pos 'phrul mtshan nyi shu'i sku'i mtshan dang rnam 'gyur 'dod rgur bsgyur cing khyad par gter rigs bco brgyad kyi bka' yi bgro ba thog mar mdzad pa'i bdag po'i rkyen du gyur pas rjes 'jug rnams la bka' drin bsam gyis mi khyab par gyur to
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Shubu Palgyi Senge.jpg

Shubu Palgyi Senge
ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་   •   Shud bu dpal gyi seng ge
Name in the Tertön Gyatsa: ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་
Volume 1 Text 6, Pages 390-391
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ནི། གདུང་རུས་ཆོས་རྒྱལ་དང་གཅིག་ཀྱང་བོན་དང་སྒྲུང་དང་ལྡེའུ་གསུམ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ལ་བོན་གྱིས་ཤུད་བུར་མཚན་གསོལ་བས་དེ་ལྟར་གྲགས་ཀྱང་ཟེར། སྔོན་རྒྱལ་པོའི་ནང་བློན་ཡིན། ཤུད་བུ་ཁྲི་འབྲིང་ཁང་བཙན་ཡང་ཟེར། སློབ་དཔོན་སྤྱན་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་ཡང་མཛད། གུ་རུ་པདྨའི་དྲུང་དུ་ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་སྦྱངས་ཏེ། མ་གཤིན་ཕུར་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་དང་རྙིང་མའི་ཆོས་བཀའ་མང་དུ་བསྒྱུར། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གཏོགས་ཤིང། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དང་མ་མོའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གྲུབ་རྟགས་ཕུར་པ་ངམ་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ལ་བཏབ་པས། ཆུ་ཡན་མན་དུ་ཆད་པ་དང་། བྲག་ལ་བཏབ་པས་བྲག་རལ་བ་ལ་སོགས་བྱུང་། མཆིམས་ཕུར་ཆུ་བོ་གྱེན་ལ་ཟློག་པའི་རྗེས་ཀྱང་ཡོད། ཡང་ཁོང་རང་གི་གསུང་ལས། མི་རྒྱུད་ལྷ་ལས་ཆད་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །ཞང་པོ་རྨུ་ནས་ཆད་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། དབུ་རྩེ་རིགས་གསུམ་གྱི་ཤར་ལོགས་བཞེངས་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ་བཞེངས་པས་རྗེ་དང་ཏྲི་ལེར་མཉམ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མར་ཁུ་ཝ་ལས་དྲངས་པས་རྗེ་ལས་ལྷག་པར་བྱུང་། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། བསམ་ཡས་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ལྟད་མོའི་སྐབས་སུ་མར་ཁུ་ཝ་ལས་དྲངས་པ་ཡིན་པར་གྲགས། སྒྲུབ་གནས་ནི་སྤང་ཆུང་པདྨའི་གླིང་སོགས་ཡིན་པར་སྣང་། འདིའི་གདུང་རབས་ཞིབ་པར་ལྷོ་བྲག་ཤུད་བུ་པ་གསང་བདག་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་བྱས་པའི་དགེ་བཤེས་མང་དུ་བྱུང་བར་སྣང་། སྔ་མ་རྣམས་མ་གཤིན་ལས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་སྔགས་འཆང་ནུས་པ་ཅན་ཤ་སྟག་བྱོན། སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་གཏེར་སྟོན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཡོངས་གྲགས་དང་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་བྱོན་པར་མངོན།
shud bu dpal gyi seng ge ni/_gdung rus chos rgyal dang gcig kyang bon dang sgrung dang lde'u gsum la mkhas pa zhig la bon gyis shud bur mtshan gsol bas de ltar grags kyang zer/_sngon rgyal po'i nang blon yin/_shud bu khri 'bring khang btsan yang zer/_slob dpon spyan 'dren pa'i pho nya yang mdzad/_gu ru pad+ma'i drung du lo tsA mkhas par sbyangs te/_ma gshin phur gsum gyi gdams pa dang rnying ma'i chos bka' mang du bsgyur/_bod kyi mkhas pa chen po brgyad kyi nang tshan du gtogs shing/_rdo rje phur pa dang ma mo'i sgo nas grub pa thob/_grub rtags phur pa ngam shod kyi chu la btab pas/_chu yan man du chad pa dang /_brag la btab pas brag ral ba la sogs byung /_mchims phur chu bo gyen la zlog pa'i rjes kyang yod/_yang khong rang gi gsung las/_mi rgyud lha las chad pas rje dang tri ler mnyam/_/zhang po rmu nas chad pas rje dang tri ler mnyam/_dbu rtse rigs gsum gyi shar logs bzhengs pas rje dang tri ler mnyam/_/mchod rten dkar po bzhengs pas rje dang tri ler mnyam/_/zhes gsungs shing /_mar khu wa las drangs pas rje las lhag par byung /_/zhes zer te/_bsam yas grub pa'i dga' ston gyi ltad mo'i skabs su mar khu wa las drangs pa yin par grags/_sgrub gnas ni spang chung pad+ma'i gling sogs yin par snang /_'di'i gdung rabs zhib par lho brag shud bu pa gsang bdag las kyi rdo rje'i rnam thar du gsal/_spyir bstan pa la bya ba byas pa'i dge bshes mang du byung bar snang /_snga ma rnams ma gshin las grub pa brnyes pa'i sngags 'chang nus pa can sha stag byon/_sprul pa'i rnam rol gter ston mi 'gyur rdo rje yongs grags dang gzhan yang ci rigs byon par mngon
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kawa Paltsek
སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་   •   Ska ba dpal brtsegs
Name in the Tertön Gyatsa: ལོ་ཆེན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་
Volume 1 Text 6, Pages 389-390
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལོ་ཆེན་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེགས་ནི། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་ཚན་ཏེ། དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་སྐ་བ་ཞེས་པའི་སར་ཡབ་སྐ་བ་བློ་ལྡན་དང་། ཡུམ་འབྲོ་བཟའ་མཛེས་མ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཙཱར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་སྒྲ་སྐད་ལོ་ཙཱ་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། མཁན་པོ་བོ་དྷི་སཏྭ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སད་མི་མི་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཡིན། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཞུས་པས། མངོན་པར་ཤེས་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་ཏེ་གཞན་སེམས་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འབྲི་བ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱི་མོ་ཡིན་ཏེ་ཁྲིད་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་དེང་སང་ཡང་ཁམས་བོད་གཉིས་ཀར་དར་རྒྱས་ཆེ། གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏམ་ལ་སོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀྱང་མང་དུ་མཛད། འདིའི་དབོན་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་ཆེན་པོ་མང་དུ་བྱོན་པ་དང་། རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་སོགས་བྱོན་པར་སྣང་།
lo chen ska ba dpal brtsegs ni/_ska cog zhang gsum du grags pa'i nang tshan te/_dbu ru 'phan yul ska ba zhes pa'i sar yab ska ba blo ldan dang /_yum 'bro bza' mdzes ma gnyis kyi sras su 'khrungs/_slob dpon chen pos sprul pa'i lo tsAr lung bstan pa bzhin sgra skad lo tsA la mkhas pa'i phul du phyin/_mkhan po bo d+hi satwa las rab tu byung ste sad mi mi bdun gyi nang tshan yin/_slob dpon rin po che las gsang sngags kyi chos zhus pas/_mngon par shes pa phyogs med du shar te gzhan sems thogs med du mkhyen pa'i dngos grub brnyes/_bod kyi yi ge 'bri ba po thams cad kyi phyi mo yin te khrid rgyun ma nyams pa deng sang yang khams bod gnyis kar dar rgyas che/_gsung rab rin po che'i gtam la sogs pa'i bstan bcos kyang mang du mdzad/_'di'i dbon rgyud las kyang bstan pa'i gsal byed chen po mang du byon pa dang /_rnam 'phrul gter ston grwa pa mngon shes sogs byon par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Skal ldan byis pa
སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་   •   Skal ldan byis pa
Name in the Tertön Gyatsa: skal ldan byis pa
Volume 1 Text 6, Pages 544-545

།སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་ནི། སྔོན་མངའ་རིའི་ཡུལ་གུ་གེ་འདམ་གྲོགས་ཞེས་པར། བྱིས་པ་མང་པོས་བྱེ་མའི་སྤོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྲུས་པས། རྡོའི་སྒྲོམ་གྲུ་བཞི་ཁེབས་དང་བཅས་པ་ཞིག་བྱུང་བ། ཁ་ཕྱེས་པའི་ནང་ནས་སེམས་ཅན་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་ཤིག་ཤིག་བྱུང་བ་དང་། བྱིས་པ་གཞན་རྣམས་ཤི །བྱིས་པ་མཛངས་པ་ཞིག་གིས་ཡ་ཁེབས་ཁྱེར་ནས་བྲོས་པས་སྐྱོན་མ་བྱུང་། དེར་ཡུལ་དེར་ནད་ཡམས་ཆེན་པོ་བྱུང་སྟེ་གཉན་རིམས་ཀྱི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མས་མི་ཕྱུགས་མང་པོ་ཤི་བ་ན། ཡ་ཁེབས་དེ་ལས་རིམས་སྲུང་ཆིག་དྲིལ་གྱི་སྐོར་རྣམས་བྱུང་སྟེ། འཁོར་ལོ་དང་རྫས་སྔགས་རྣམས་བྱིན་པས་ནད་རིམས་ཐམས་ཅད་ཆུ་བཅད་པ་བཞིན་དུ་སོང་བས་ཟབ་པར་ཤེས་ཏེ་རིམ་པར་སྤེལ་བས་དེང་སང་གི་བར་དུ་གུ་གེ་ཆིག་དྲིལ་ཞེས་སྲུང་བ་ཟབ་མོར་བྱེད་ཅིང་ལུང་དང་ཕྱག་ལེན་གྱི་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གཏེར་སྟོན་གྱི་མཚན་ལའང་བྱིས་པ་ལས་མཚན་གཞན་མ་ཐོགས་པས་སྐལ་ལྡན་བྱིས་པར་མིང་ཆགས་པར་སྣང་ངོ་།
skal ldan byis pa ni/_sngon mnga' ri'i yul gu ge 'dam grogs zhes par/_byis pa mang pos bye ma'i spo chen po zhig brus pas/_rdo'i sgrom gru bzhi khebs dang bcas pa zhig byung ba/_kha phyes pa'i nang nas sems can rigs mi gcig pa mang po shig shig byung ba dang /_byis pa gzhan rnams shi_/byis pa mdzangs pa zhig gis ya khebs khyer nas bros pas skyon ma byung /_der yul der nad yams chen po byung ste gnyan rims kyi rigs mi 'dra ba du mas mi phyugs mang po shi ba na/_ya khebs de las rims srung chig dril gyi skor rnams byung ste/_'khor lo dang rdzas sngags rnams byin pas nad rims thams cad chu bcad pa bzhin du song bas zab par shes te rim par spel bas deng sang gi bar du gu ge chig dril zhes srung ba zab mor byed cing lung dang phyag len gyi rgyun ma nyams pa bdag gis kyang nos/_gter ston gyi mtshan la'ang byis pa las mtshan gzhan ma thogs pas skal ldan byis par ming chags par snang ngo /
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Kyergang Chokyi Senge
སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་   •   Skyer sgang chos kyi seng+ge
Name in the Tertön Gyatsa: དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ་ཆོས་ཀྱི་སེངྒེ་
Volume 1 Text 6, Pages 701-702
Buddhist Digital Resource Center

།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་ལྡན་ཤངས་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་གཉིས་པ་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེས་མནལ་ལམ་བཟུང་སྟེ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོར་བོད་ན་རྒྱལ་བསེན་གྱི་གནོད་པ་ཆེ་བར་ཡོད་པས་དེ་ཉིད་འདུལ་བའི་གདམས་པ་ཞུས་པ་ན། དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་གནང་། འདིའི་གཏེར་བརྒྱུད་སྙེ་མོར་སྔགས་པ་ལས་ཅན་ཞིག་གིས་ཐོན་པས་ཞུས་ཤིག་པའི་ལུང་བསྩལ་པ་ལྟར། རྒྱ་གངས་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་ལས་གཏེར་དཔེ་རྫོགས་པར་གསན་པས་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཉིས་འདྲེས་སུ་གྱུར། དཀར་ཆུང་རྒྱལ་པོས་གནོད་པ་སོགས་སྨྱོན་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བཏུལ་པས་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་ཤིང་གསར་རྙིང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མ་ཉམས་པར་བཞུགས།
thugs rje chen po'i rnam 'phrul dpal ldan shangs pa rin chen rnam bdun du grags pa'i gnyis pa dbon ston skyer sgang chos kyi seng ges mnal lam bzung ste zangs mdog dpal rir dngos su byon nas o rgyan chen por bod na rgyal bsen gyi gnod pa che bar yod pas de nyid 'dul ba'i gdams pa zhus pa na/_dpal rta mgrin gyi skur bzhengs te rta mgrin gsang sgrub kyi smin grol rdzogs par gnang /_'di'i gter brgyud snye mor sngags pa las can zhig gis thon pas zhus shig pa'i lung bstsal pa ltar/_rgya gangs ri ba sangs rgyas dbang chen las gter dpe rdzogs par gsan pas bka' gter chu bo gnyis 'dres su gyur/_dkar chung rgyal pos gnod pa sogs smyon pa brgyad cu tsam btul pas byin rlabs shin tu che bar grags shing gsar rnying gi grub mtha' kun la khyab ste da lta'i bar du byin rlabs kyi gzi byin ma nyams par bzhugs
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
དེ་ནས་ཐང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལུང་བསྟན་གོ་རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་མི་སྣང་ཡང་གཞུང་སོར་བཞག་ལྟར་རིམ་པར་བརྗོད་ན། དེ་ཉིད་ལས། ཁམས་ཀྱི་རྨེ་མདོར་བྱ་ཁྱི་ལྷ་ཁང་འཁྲུགས༔ ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མར་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ གཏེར་སྟོན་སྣ་ནམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་སྣ་ནམ་པ་ནི། བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ། མདོ་ཁམས་དགེ་རྒྱལ་བྱང་རོང་གི་མཚམས་སུ། ཞང་སྣ་ནམ་པའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། མཚན་གཞན་འབྲོག་པ་སྣ་ནམ་ཐུབ་པ་རྒྱལ་པོར་ཡང་གྲགས། རྟེན་སྔགས་དཀར་དཀྱུས་མ། ཀློང་ཐང་སྒྲོལ་མར་ཕེབས། དེའི་ཀ་ཞུ་ནས་ཆོས་དང་སྨན་དཔྱད་རྩིས་སོགས་ཕན་བྱེད་མང་པོ་གཏེར་དུ་བཞེས་ཀྱང་དེང་སང་གཏོ་བཅོས་བརྒྱ་རྩའི་འཁོར་ལོ་ལས་གཞན་མི་སྣང་། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོས་གཏེར་དཔེ་གཏད་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་སྲས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གསལ་སྣང་ལ་བརྟེན། འདིའི་ཡང་སྲིད་སྙེ་མོ་ཞུ་ཡས་ཀྱི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་ཉི་ཟླ་འབར་བའི་གཞུང་དང་རྒྱལ་པོ་མདོ་བཅུའི་གདམས་པ་སོགས་བཀའ་བབས་པར་སྣང་།
de nas thang yig chen mo'i lung bstan go rim mthar chags su mi snang yang gzhung sor bzhag ltar rim par brjod na/_de nyid las/_khams kyi rme mdor bya khyi lha khang 'khrugs:_klong thang sgrol mar sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_gter ston sna nam pa zhes bya ba 'byung:_zhes pa'i gter ston sna nam pa ni/_bai ro'i rnam 'phrul/_mdo khams dge rgyal byang rong gi mtshams su/_zhang sna nam pa'i rigs su 'khrungs/_mtshan gzhan 'brog pa sna nam thub pa rgyal por yang grags/_rten sngags dkar dkyus ma/_klong thang sgrol mar phebs/_de'i ka zhu nas chos dang sman dpyad rtsis sogs phan byed mang po gter du bzhes kyang deng sang gto bcos brgya rtsa'i 'khor lo las gzhan mi snang /_phyis 'dir rje bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa la ye shes mkha' 'gros gter dpe gtad cing o rgyan yab sras kyi byin rlabs gsal snang la brten/_'di'i yang srid snye mo zhu yas kyi rdzogs pa chen po sku gsum nyi zla 'bar ba'i gzhung dang rgyal po mdo bcu'i gdams pa sogs bka' babs par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Dorje Dudjom.jpg

Nanam Dorje Dudjom
སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་   •   Sna nam rdo rje bdud 'joms
Name in the Tertön Gyatsa: སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་
Volume 1 Text 6, Pages 386-387
Buddhist Digital Resource Center

སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ནི། གཙང་རོང་གི་ཕྱོགས་ཞང་བློན་སྣ་ནམ་གྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། གཞོན་དུས་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་གི་ཆོས་བློན་མཛད། ཕྱིས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལ་སྔགས་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་ཕྱིན་ཆད་སྔགས་འཆང་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ལ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྒོ་ནས་གྲུབ་པ་བརྙེས་པ་ཞིག་སྟེ། ཧས་པོ་རིའི་ཡང་གོང་དུ་བྲག་ལ་ཕུར་པ་བཏབ་པའི་རྗེས་ད་ལྟ་ཡང་ཡོད། བསམ་ཡས་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་རབ་གནས་སྐབས་སུ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་མགུལ་ཕུར་བྲག་ལ་གཟིར། རླུང་སེམས་ལ་དབང་འབྱོར་བས་བྲག་ཁུང་གསེང་ཆུང་ངུ་ཞིག་ནས་ཟང་ཐལ་གྱིས་དོན་ཏེ་ཤར་མར་བསམ་ཡས་སུ་ཕེབས་ཤུལ་བྲག་ཁུང་གསེང་ནི་དེང་སང་ཡང་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡོད། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བར་སྣང་ཁམས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་གླིང་བཞི་སྐད་ཅིག་ལ་བསྐོར་ནུས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས། འདིའི་སྒྲུབ་གནས་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་ཞེས་པ་གཙང་རོང་ཆེན་དང་ཡར་འབྲོག་མཚམས་སུ་རོང་གི་བྲག་དམར་ཀེའུ་ཚང་ཞེས་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཡོད། རྣམ་འཕྲུལ་གཙོ་བོ་བྱང་གཏེར་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ། རིག་འཛིན་ལེགས་ལྡན་རྗེ་སོགས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རིམ་བྱོན་དང་། གཞན་ཡང་བལ་པོ་ཨ་ཧཱུྃ་སོགས་ད་ལྟའི་བར་དུ་སྦས་མངོན་གྱི་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་བྱོན་པར་གསལ་ལོ།
sna nam rdo rje bdud 'joms ni/_gtsang rong gi phyogs zhang blon sna nam gyi rigs su 'khrungs/_gzhon dus chos rgyal khri srong gi chos blon mdzad/_phyis slob dpon chen po la sngags kyi sgor zhugs phyin chad sngags 'chang chen por bzhugs pa la/_rdo rje phur pa'i sgo nas grub pa brnyes pa zhig ste/_has po ri'i yang gong du brag la phur pa btab pa'i rjes da lta yang yod/_bsam yas mkhan slob chos gsum gyis rab gnas skabs su rdo rje bdud 'joms kyi ye shes kyi gzigs pas mgul phur brag la gzir/_rlung sems la dbang 'byor bas brag khung gseng chung ngu zhig nas zang thal gyis don te shar mar bsam yas su phebs shul brag khung gseng ni deng sang yang ngo 'phrod pa yod/_rdzu 'phrul gyis bar snang khams la thogs pa med par gling bzhi skad cig la bskor nus pa sogs ngo mtshar ba'i mdzad pa mtha' yas/_'di'i sgrub gnas brag dmar ke'u tshang zhes pa gtsang rong chen dang yar 'brog mtshams su rong gi brag dmar ke'u tshang zhes yongs grags su yod/_rnam 'phrul gtso bo byang gter rig 'dzin rgod ldem/_'jam dbyangs bla ma/_rig 'dzin legs ldan rje sogs rig 'dzin chen po rim byon dang /_gzhan yang bal po a hU~M sogs da lta'i bar du sbas mngon gyi gter ston 'ga' zhig byon par gsal lo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Nyemo Gyagong Ripa Sangye Wangchen
སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་པ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་   •   Snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen
Name in the Tertön Gyatsa: སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་པ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་
Volume 1 Text 6, Pages 527-527
Buddhist Digital Resource Center

སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་པ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་ནི། སྙེ་མོའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་དཀྱུས་མ། འདིས་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ལུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར་དབོན་སྟོན་སྐྱེར་སྒང་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་ལ་བཀའ་བབས་པ་ནས་བརྩམས། རྟ་མགྲིན་སྐྱེར་སྒང་ལུགས་ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པར་རླུང་ལྟར་གྲགས་ཤིང་རིས་མེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བ་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་དབང་བཀའ་དང་སྔ་ཕྱིའི་ཡིག་ཆ་མང་པོའི་ལུང་བཅས་ནོས།
snye mo rgya gong ri pa sangs rgyas dbang chen ni/_snye mo'i phyogs su 'khrungs/_rten sngags 'chang dkyus ma/_'dis rta mgrin gsang sgrub kyi skor rnams spyan drangs te o rgyan chen po'i lung gis bskul ba ltar dbon ston skyer sgang pa chos kyi seng ge la bka' babs pa nas brtsams/_rta mgrin skyer sgang lugs zhes shin tu zab par rlung ltar grags shing ris med kyi grub mtha' kun la khyab par brdal ba las kho bos kyang dbang bka' dang snga phyi'i yig cha mang po'i lung bcas nos
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Sogpo Lhapal.jpg

Sokpo Palgyi Yeshe
སོག་པོ་དཔལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་   •   Sog po dpal gyi ye shes
Name in the Tertön Gyatsa: གྲུབ་ཆེན་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་
Volume 1 Text 6, Pages 387-388
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།གྲུབ་ཆེན་སོག་པོ་ལྷ་དཔལ་ནི། མགར་བའི་མིང་ལ་སྔོན་དུས་སོག་པོར་འབོད་པ་དེ་འདྲའི་རིགས་རྒྱུད་དེ། རྟེན་ཁྱིམ་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གཅན་གཟན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱང་གཉའ་བ་ནས་འཛིན་པར་ནུས་པ་ཞིག་སྟེ། དེའང་གཉགས་ལོ་ཆེན་པོས་ཕུར་པ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་བཙལ་བས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་མཁྱེན་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། གཉགས་ཀྱི་སྐུ་དགྲ་ལན་གསུམ་དུ་བཏུལ་བས་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ།
grub chen sog po lha dpal ni/_mgar ba'i ming la sngon dus sog por 'bod pa de 'dra'i rigs rgyud de/_rten khyim pa/_brtul zhugs kyis gcan gzan gdug pa can rnams kyang gnya' ba nas 'dzin par nus pa zhig ste/_de'ang gnyags lo chen pos phur pa sgrub pa'i grogs btsal bas mtshan nyid dang ldan par mkhyen nas rjes su bzung pa ltar rdo rje phur pa las dngos grub brnyes/_gnyags kyi sku dgra lan gsum du btul bas thugs zin gyi slob ma mchog tu gyur pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Tulku Bakhal Mukpo
སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ་   •   Sprul sku ba mkhal smug po
Name in the Tertön Gyatsa: སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 528-528
Buddhist Digital Resource Center

།སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ་ནི།ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་མངའ་བདག་ཉང་གི་དུས་ཙམ་ལ་ལྷོ་བྲག་ཏུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང་། ཞལ་ཁྱིམ་སྨུག་པོར་བཞུགས་པས་བླ་དྭགས་ཀྱི་མཚན་སྤྲུལ་སྐུ་སྨུག་པོ་གདོང་ངམ་བ་མཁལ་སྨུག་པོར་གྲགས། འདིས་མང་ཡུལ་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་བྲག་ནས་ཨོ་རྒྱན་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྣམ་ཐར། གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་འགྲེལ་པ་བཅས། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ཆོས་སྐོར་ཉུང་ངུ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པར་གྲགས་ཀྱང་དེང་སང་གསོལ་འདེབས་ནི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཨོ་རྒྱན་མངལ་སྐྱེས་རྣམ་ཐར་གྱི་དཔེ་ཙམ་བཞུགས་པར་སྣང་ངོ་། །ཕྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་གཞུང་མན་ངག་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་སྤྱན་དྲངས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་རྒྱས་སུ་ནོས་པས་བྱིན་རླབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སུ་བྱར་རུང་བར་མངོན་ནོ།
sprul sku ba mkhal smug po ni/lha sras dam 'dzin gyi rnam 'phrul mnga' bdag nyang gi dus tsam la lho brag tu 'khrungs/_rten sngags 'chang /_zhal khyim smug por bzhugs pas bla dwags kyi mtshan sprul sku smug po gdong ngam ba mkhal smug por grags/_'dis mang yul kha la rong sgo'i brag nas o rgyan mngal skyes kyi rnam thar/_gsol 'debs bar chad lam sel 'grel pa bcas/_rdo rje phur pa'i chos skor nyung ngu rnams spyan drangs par grags kyang deng sang gsol 'debs ni grub mtha' thams cad la khyab cing o rgyan mngal skyes rnam thar gyi dpe tsam bzhugs par snang ngo /_/phyis sprul pa'i sku mchog gyur bde chen gling pas zla nyin kha la rong sgo nas thugs sgrub bar chad kun sel gyi gzhung man ngag las tshogs dang bcas spyan drangs pa'i smin grol zab rgyas su nos pas byin rlabs chu bo gcig 'dres su byar rung bar mngon no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Tulku Mingyur Dorje.jpg

Mingyur Dorje
སྤྲུལ་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་   •   Sprul sku mi 'gyur rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 722-725
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དང་ཤུད་བུ་དཔལ་གྱི་སེང་གེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་རོལ་འཁྲུལ་ཞིག་དབང་དྲག་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དེ་མ་ཐག་པ་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ནི། ལྷོ་རྒྱུད་ངོམ་གྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གདུང་རྒྱུད་ལས་སྐུ་འཁྲུངས། གསུང་བརྡའ་འཕྲོད་ཙམ་ནས་སྔོན་གནས་ཀྱི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཀྱི་སྤྱན་ལྟས་དང་བསྟུན། དགུང་ལོ་ལྔ་བཞེས་པའི་དུས་དཔལ་རི་རྩེར་སྤྱན་དྲངས། ལྗགས་ཀློག་སོགས་སྦྱངས། བཙོག་གྲིབ་ཀྱིས་གོས་པ་ལ་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ཁྲུས་ཡང་ཡང་མཛད་པས་སྔོན་གྱི་གནས་གསལ་བར་དྲན་ཞིང་ཐོག་མར་འོད་དཔག་མེད་དང་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཞལ་གཟིགས། སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཐ་ལེར་དྲན་ཅིང་གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་ཤར། དགུང་ལོ་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་རྣམས་རིམ་པར་ཞལ་བསྟན་ཅིང་གདམས་ངག་བསྩལ་པ་རྣམས་ཆགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ་གནམ་ཆོས་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ་བ་པོད་ཆུང་བཅུ་གཉིས་བྱོན། དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པ་ནས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ཐུགས་ལས་བརྡོལ་ཏེ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་པུསྟི་གཉིས་བཞུགས། དེ་དག་འབེབས་རིམ་བཞིན་ཆགས་མེད་རིན་པོ་ཆེས་ཉམས་བཞེས་རྟགས་ཐོན་པར་མཛད་ཅིང་ཆོས་བཀའ་སོ་སོར་ཉེར་མཁོའི་ཆོག་བསྒྲིག་དང་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་མང་དུ་བཀོད། འདི་དག་གི་སྨིན་གྲོལ་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཆེ་ཞིང་ཐ་ན་མདོས་ཕྲན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཕན་ཐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ། བར་སྐབས་སུ་ཐུགས་དམ་བཅད་རྒྱའང་ལོ་གསུམ་མཛད་ཅིང་དེའི་སྐབས་ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་ཡུལ་མི་ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་བྱུང་། བཟའ་བཏུང་དང་ཀ་ཅ་ཅུང་དཀོན་པར་བྱུང་བའི་ཚེ་རྟེན་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་མཛད་པས་ཕོངས་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ལན་མང་དུ་མཛད། ཆགས་མེད་ཉིད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་དང་མཇལ་འཛོམ་ཐོག་ཕན་ཚུན་ཆོས་འབྲེལ་གསན་བཞེས་དང་བདུད་འདུལ་བས་བཀུར་བཟོས་ཆེན་པོ་མཛད་ཅིང་ཕན་ཚུན་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་སུ་གྱུར། ནང་ཆེན་དུ་ཕེབས་ནས་རྫ་སྟོད་སྐྱོ་བྲག །མཁའ་འགྲོ་འབུམ་རྫོང་། ན་བུན་རྫོང་སོགས་གནས་ཆེན་དགུ་ཙམ་གྱི་གནས་ཞལ་གསར་འབྱེད་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར་ཀཿཐོག་ཕྱོགས་ནས་གདན་འདྲེན་དང་དུས་བབས་ལ་བརྟེན་ཆིབས་བསྐྱོད་ནས་ས་སྐྱོང་སྡེ་དགེའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དཔལ་ཀཿཐོག་གི་གདན་སར་ཕེབས། རིམ་པར་འབྲི་རྒྱུད་ས་ངན་དང་སྨར་ཁམས་སོགས་སུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐའ་ཡས་པ་བསྐོར་ནས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་ས་ལ་བཀོད། རྨུགས་སང་གི་གནས་སུ་གདན་ཕབས་སྟེ་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཡུལ་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་སོགས་འདུས་པ་སྔ་ཕྱི་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་རེ་ཙམ་ལ་རང་གཏེར་གནམ་ཆོས་ཚང་མའི་དབང་ལུང་ཉམས་ཁྲིད་ལན་གཉིས་སུ་མཛད་པས་མཚོན། བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་པོ་ཆེ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་པ་ལ། ཞིང་ཁམས་མེ་ཏོག་བཀོད་པར་རྒྱལ་བ་མེ་ཏོག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་འགྲོའོ་གསུངས་ནས་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ལ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས་ཤིང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་འབྱུང་བར་གསུངས། རྗེ་འདིས་ས་གཏེར་བརྒྱ་རྩ་འདོན་པའི་ལུང་བསྟན་ཡོད་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱག་ཏུ་མ་སོན་པས་ཕྱིས་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཡང་བཤད། རྒྱུད་འཛིན་གནས་མདོ་དང་དཔལ་ཡུལ་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་རྣམས་ལས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ཆོས་འདིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཚང་བར་ནོས་པ་ཡིན་ནོ། །རིག་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་མ་ཐག་པར་ལུང་གིས་ཟིན་པ་རྨོག་གྲུབ་ནམ་མཁའ་ཆོས་དབང་སྟེ། རྗེ་འདི་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ས་གཏེར་ཆོས་དང་རྟེན་དང་ནོར་གཏེར་མང་པོ་གདན་དྲངས་ནའང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བབས་ཤིག་ལས་ཆོས་གཏེར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སོགས་མ་བྱུང་། དགོངས་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་བཀའ་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ལས་བྱང་ཉུང་ངུ་ཞིག་བཞུགས་པ་དོན་དུ་བདེ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་། རྟེན་ངོ་མཚར་བ་ཅི་རིགས་ད་ལྟའང་མཇལ་དུ་ཡོད་ཅིང་། རྫ་རྒྱུད་ཀྱི་གནས་ཨ་དོས་ནས་གསེར་བུམ་པ་གང་བཞེས་ཏེ་ཀཿཐོག་སྐུ་འབུམ་རིང་མོའི་ཞིག་གསོའི་ཆ་རྐྱེན་མཛད་པ་མངོན་གྱུར་ཚད་མས་གྲུབ། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་བྲལ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ནས་བཟུང་རིམ་པར་བྱོན་པས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ཉིད་དོ།
lo chen bai ro dang shud bu dpal gyi seng ge zung du 'jug pa'i rnam rol 'khrul zhig dbang drag rgya mtsho'i yang srid de ma thag pa rig 'dzin mi 'gyur rdo rje ni/_lho rgyud ngom gyi yul du chos rgyal gyi gdung rgyud las sku 'khrungs/_gsung brda' 'phrod tsam nas sngon gnas kyi tshul gsal bar gsungs pa dang /_mkhas grub karma chags med kyi spyan ltas dang bstun/_dgung lo lnga bzhes pa'i dus dpal ri rtser spyan drangs/_ljags klog sogs sbyangs/_btsog grib kyis gos pa la chags med rin po ches sku khrus yang yang mdzad pas sngon gyi gnas gsal bar dran zhing thog mar 'od dpag med dang o rgyan chen po'i zhal gzigs/_sngon gyi skye ba nyis brgya tsam tha ler dran cing gzhan sems mkhyen pa'i mngon shes shar/_dgung lo bcu gnyis pa nas rtsa gsum lhag pa'i lha rab 'byams rnams rim par zhal bstan cing gdams ngag bstsal pa rnams chags med zhabs kyis yi ger bkod pa la gnam chos zhes pa'i mtshan gsol ba pod chung bcu gnyis byon/_dgung lo bcu drug pa nas zab mo dgongs pa'i gter thugs las brdol te yi ger bkod pa pusti gnyis bzhugs/_de dag 'bebs rim bzhin chags med rin po ches nyams bzhes rtags thon par mdzad cing chos bka' so sor nyer mkho'i chog bsgrig dang khrid yig 'dus gsal gyi yig cha mang du bkod/_'di dag gi smin grol las tshogs dang bcas pa la byin rlabs kyi babs gzhan las khyad par du che zhing tha na mdos phran tsam gyis kyang phan thogs shin tu che ba mngon sum gyis grub/_bar skabs su thugs dam bcad rgya'ang lo gsum mdzad cing de'i skabs ya mtshan pa'i ltas yul mi kun gyi mthun snang du grub pa byung /_bza' btung dang ka ca cung dkon par byung ba'i tshe rten 'brel cung zad mdzad pas phongs med du 'byung ba lan mang du mdzad/_chags med nyid kyis mtshams sbyar nas rig 'dzin bdud 'dul rdo rje dang mjal 'dzom thog phan tshun chos 'brel gsan bzhes dang bdud 'dul bas bkur bzos chen po mdzad cing phan tshun thugs yid gcig 'dres su gyur/_nang chen du phebs nas rdza stod skyo brag_/mkha' 'gro 'bum rdzong /_na bun rdzong sogs gnas chen dgu tsam gyi gnas zhal gsar 'byed mdzad/_dgung lo bcu dgu par kaHthog phyogs nas gdan 'dren dang dus babs la brten chibs bskyod nas sa skyong sde dge'i rgyal khab dang dpal kaHthog gi gdan sar phebs/_rim par 'bri rgyud sa ngan dang smar khams sogs su zhabs kyis bcags/_chos kyi 'khor lo mtha' yas pa bskor nas mthong thos dran reg thams cad 'brel tshad don ldan gyi sa la bkod/_rmugs sang gi gnas su gdan phabs ste rgyud 'dzin gyi gtso bo dpal yul rig 'dzin kun bzang shes rab sogs 'dus pa snga phyi stong phrag gnyis re tsam la rang gter gnam chos tshang ma'i dbang lung nyams khrid lan gnyis su mdzad pas mtshon/_bstan 'gro'i don rlabs po che mthar phyin nas dgung lo nyer bzhi pa la/_zhing khams me tog bkod par rgyal ba me tog mya ngan las 'das pa'i rgyal tshab tu 'gro'o gsungs nas nag pa zla ba'i tshes bcu drug la gzugs sku'i bkod pa bsdus shing sprul pa'i rnam rol nyi shu rtsa lnga 'byung bar gsungs/_rje 'dis sa gter brgya rtsa 'don pa'i lung bstan yod kyang rten 'brel gyi gnad 'ga' zhig gis phyag tu ma son pas phyis stag sham rdo rje dang yongs dge mi 'gyur rdo rje rnams la thugs rgyud ye shes chen pos byin gyis brlabs par yang bshad/_rgyud 'dzin gnas mdo dang dpal yul gyi chos rgyun rnams las mdo smad phal cher chos 'di'i phrin las kyis khyab cing kho bos kyang tshang bar nos pa yin no/_/rig 'dzin de nyid kyi rnam 'phrul de ma thag par lung gis zin pa rmog grub nam mkha' chos dbang ste/_rje 'di grub pa'i 'khor los sgyur ba chen por yongs su grags shing /_sa gter chos dang rten dang nor gter mang po gdan drangs na'ang rten 'brel gyi babs shig las chos gter gtan la 'bebs pa sogs ma byung /_dgongs gter mkha' 'gro bka' brgyad du grags pa'i las byang nyung ngu zhig bzhugs pa don du bde 'dus kyi phrin las lam khyer bsdus pa lta bur snang /_rten ngo mtshar ba ci rigs da lta'ang mjal du yod cing /_rdza rgyud kyi gnas a dos nas gser bum pa gang bzhes te kaHthog sku 'bum ring mo'i zhig gso'i cha rkyen mdzad pa mngon gyur tshad mas grub/_de nyid kyi sprul pa'i sku 'jigs bral chos dbyings rdo rje nas bzung rim par byon pas snga 'gyur gyi bstan pa dang 'gro ba'i don mtha' yas pa mdzad pa yongs su grags pa nyid do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Takbön Guru Hūm Bar
སྟག་བོན་གུ་རུ་ཧཱུཾ་འབར་   •   Stag bon gu ru hUM 'bar
Name in the Tertön Gyatsa: གུ་རུ་ཧཱུཾ་འབར་
Volume 1 Text 6, Pages 516-516

།གུ་རུ་ཧཱུྃ་འབར་ནི་སྟག་སྡེར་བོན་གཤེན་གྱི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་པ། དེས་མངའ་རིས་ཐོ་ལིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དཔལ་རྟ་མགྲིན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་གཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྣོ་མྱུར་ཚན་ཆེའི་དྲག་སྔགས་རྣམས་གདན་དྲངས་ནས་སྟག་སྡེའི་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནང་། དེས་པུ་རང་གི་བཙད་པོ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལ་ཕུལ་བས་མཉེས། དེས་གཙང་སྒྱེར་ཕུའི་ཀློག་སྐྱ་སྟོན་པ་ལ་གནང་། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་ཡང་ནོས་སོ།
gu ru hU~M 'bar ni stag sder bon gshen gyi rigs su 'khrungs/_rten sngags pa/_des mnga' ris tho ling gtsug lag khang gi dpal rta mgrin gyi thugs ka nas gza' bdud mon pa ke ta'i gdams skor shin tu zab cing rno myur tshan che'i drag sngags rnams gdan drangs nas stag sde'i grags pa rgyal mtshan la gnang /_des pu rang gi btsad po lha bla ma ye shes 'od la phul bas mnyes/_des gtsang sgyer phu'i klog skya ston pa la gnang /_de nas rim par brgyud pa'i gdams ngag gi rgyun yang nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Taklungpa Sangye Önpo
སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་   •   Stag lung pa sangs rgyas dbon po
Name in the Tertön Gyatsa: སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 531-532
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།སྟག་ལུང་པ་སངས་རྒྱས་དབོན་པོ་ནི། སྟག་ལུང་ག་ཟིའི་གདུང་ལས། ཁམས་ཀྱི་གཡང་ཤོད་བོང་ར་སྟེང་དུ་འཁྲུངས། ལྟེ་བ་བཅད་པས་པི་ཝང་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་བྱུང་། མཚན་དཀོན་མཆོག་སྲས་སུ་གསོལ། དགུང་ལོ་བཞི་ནས་དབུས་སུ་གདན་དྲངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་གྲགས་པ་དཔལ་འོད་ཟེར་བཟང་པོར་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་མཁན་པོ་དགའ་ལུང་པ་ལ་བསྙེན་པར་རྫོགས། སླར་ཁམས་སུ་ཕེབས་ནས་དཔལ་རི་བོ་ཆེའི་དགོན་སྡེ་བཏབ་སྟེ་ལྷ་ཁང་སོགས་ཕྱག་རྗེས་ཆེ། རྗེ་འདིས་གཙང་གི་བྲག་རྒྱ་བོ་དགུ་འདུས་ཞེས་པའི་ཟུར་ཆུང་པའི་སྒྲུབ་གནས་དེ་ནས། ཨོ་རྒྱན་ཀཻ་རི་བརྒྱད་བསྐོར་དང་། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་མཚན་རྡོར་དྲིལ་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས། རྡོར་དྲིལ་འདི་ཀོང་སྟོད་གཙང་པོ་མགོ་དགུའི་སྒྲུབ་སྡེའི་ནང་རྟེན་དུ་ཕྱི་མོའི་བར་ཡོད། གཞན་ཡང་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བྱུང་ཚུལ། བྲག་རྒྱ་བོ་གདོང་གི་བྲག་ལོགས་ནས། །ཆོས་སྙིང་དང་འདྲ་བ་བཅུ་བདུན་བཏོན། ཁྱད་པར་གཤིན་རྗེ་དགྲ་ནག་ཐོན། །འགར་རྫོང་བྲག་ནས་བཅུ་གསུམ་བཏོན། །ལུང་མོའི་རྫ་ནས་བུམ་པ་བཏོན། །དབུ་རྩེ་སྣང་བའི་རོལ་པ་དང་། །མགོན་པོ་ར་བ་སྔ་ལོག་རྫོང་། །དེ་སོགས་ནས་གཏེར་ཆོས་མང་དུ་ཐོན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལས་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་རྫོགས་པར་ནོས་ཤིང་ཆོག་བསྒྲིག་བཅས་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།
stag lung pa sangs rgyas dbon po ni/_stag lung ga zi'i gdung las/_khams kyi g.yang shod bong ra steng du 'khrungs/_lte ba bcad pas pi wang lta bu'i sgra las chos kyi tshigs bcad mang po byung /_mtshan dkon mchog sras su gsol/_dgung lo bzhi nas dbus su gdan drangs/_rab tu byung nas mtshan grags pa dpal 'od zer bzang por gsol/_dgung lo nyi shu la mkhan po dga' lung pa la bsnyen par rdzogs/_slar khams su phebs nas dpal ri bo che'i dgon sde btab ste lha khang sogs phyag rjes che/_rje 'dis gtsang gi brag rgya bo dgu 'dus zhes pa'i zur chung pa'i sgrub gnas de nas/_o rgyan kai ri brgyad bskor dang /_slob dpon rin po che'i phyag mtshan rdor dril sogs gter nas bzhes/_rdor dril 'di kong stod gtsang po mgo dgu'i sgrub sde'i nang rten du phyi mo'i bar yod/_gzhan yang gter gyi bka' babs byung tshul/_brag rgya bo gdong gi brag logs nas/_/chos snying dang 'dra ba bcu bdun bton/_khyad par gshin rje dgra nag thon/_/'gar rdzong brag nas bcu gsum bton/_/lung mo'i rdza nas bum pa bton/_/dbu rtse snang ba'i rol pa dang /_/mgon po ra ba snga log rdzong /_/de sogs nas gter chos mang du thon/_/zhes 'byung ba las thugs sgrub skor rdzogs par nos shing chog bsgrig bcas gter mdzod chen mor bzhugs su gsol ba yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Taksham Nuden Dorje
སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་   •   Stag sham nus ldan rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེ་; བསམ་གཏན་གླིང་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 627-631
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།ཕྱིས་བྱོན་མདོ་ཁམས་གཏེར་སྟོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར་པ་རིག་འཛིན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེའམ་བསམ་གཏན་གླིང་པ་ནི། ལྷོ་སྤར་ཤོད་ཀྱི་འབྲོག་སྡེ་ཞིག་ཏུ་ཟུར་རིགས་ཀྱི་སྔགས་རྒྱུད། ཡབ་གཅོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དང་། ཡུམ་ལོད་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོར་སྐུ་བལྟམས། ལྟས་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་མང་ཞིང་དགུང་ལོ་གསུམ་པ་ནས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ངང་དུ་བཞུགས། ཆུང་ངུ་ནས་ངེས་འབྱུང་དང་དག་སྣང་སྙིང་རྗེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཆོས་མིན་གྱི་བྱ་བ་མཐའ་དག་སྤང་། དགུང་ལོ་བཅུ་གཅིག་པར་མཁའ་འགྲོས་དངོས་སུ་ལུང་བསྟན་པས་དག་སྣང་གི་སྣ་ཟིན་ཏེ་ཉིན་མཚན་ངོ་མི་ཤེས་པར་གྱུར། རྡོ་རྗེའི་གླུ་བྲོ་རྟག་ཏུ་མཛད་པས་དཔའ་བོ་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོགས། བླ་མ་དམ་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཐོས་བསམ་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་རི་ཁྲོད་དུ་འབྱོན་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཏུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྣལ་འབྱོར་པ་ཐོར་ཚུགས་རས་གཟན་ཨང་རག་ཅན་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱ་གནང་། ཉམས་འུར་ནས་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་དྲན་ཏེ་ང་ལྷ་པ་ཆོས་འབྱུང་ཡིན་བྱས་པས་ཀུན་གྱིས་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་པ་ཟེར་བ་བྱུང་། དེར་ཕྲ་མོ་བྲག་ནས་ཟབ་གཏེར་འགའ་ཞིག་གི་ཁ་བྱང་རྣམས་ཐོན། དེའི་ཕྱི་ལོར་གླང་ལུང་སྐུ་གསུམ་བྲག་གི་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་ནས་རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་དང་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་ཆོས་བཀའ་སྤྱན་དྲངས། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་པ་ལ་བསྙེན་རྫོགས་བཞེས་ནས་རྟེན་དགེ་སློང་གི་དངོས་པོར་བཞུགས། མཚན་དངོས་བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་ཞེས་གྲགས། གཏེར་ཁ་གཉིས་པ་ཁྲ་མོ་བྲག་གི་གནས་མདའི་ཕ་ཝཾ་ནས་ཁ་བྱང་དང་ཀ་དཔེ་བྱུང་བ་བཞིན། པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་བཻ་རོའི་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ནང་ནས་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་སྙིང་ཐིག །བཀའ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་གི་སྐོར། གསུམ་པ་སྲོག་མཁར་སྐྱོག་ཕུག་ནས་དྲག་པོ་ཧཱུྃ་ནག་མེ་འབར། བླ་ཕུར་སྦྲགས་མ། མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་སོགས་རྒྱ་ཆེར་བྱོན་ཀྱང་གསང་སྒོ་འཆོལ་བ་སོགས་ལུང་བཞིན་མ་བྱུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་ཞི་དྲག་གི་སྐོར་ཆོས་ཚན་ཁ་ཤས་རེ་ཕབས་པའི་འཕྲོས་སུ་འཚུབ་སློང་ཆེར་བྱུང་ཞིང་ལུང་བྱང་དམིགས་བསལ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་བླ་ཕུར་སྐོར་ཙམ་ལས་གཞན་ཡང་གཏེར་དུ་སྦས། བཞི་པ་བྱ་ཁྱུང་ཚལ་གྱི་ཕྱག་རྡོར་གདན་འོག་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ཞི་དྲག་ཕྱེད་མ་གསེར་ཞུན་མའི་ཆོས་སྐོར། ལྔ་པ་སྲོག་རྫོང་ཙིཏྟ་འབར་བ་ནས་ཞི་བ་པདྨ་གསང་ཐིག །དྲུག་པ་བྲག་དཀར་ལྷ་ཆུ་སྲོག་མཁར་སྒྲུབ་ཕུག་གི་ཆུ་དོང་ནས་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྐོར། བདུན་པ་ནི་གཏེར་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིས་བསྐུལ་ནས་ལྷོ་སྟོད་དུ་བླ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱ་མཚོ་མཇལ་བར་བྱོན་སྐབས། ལ་ཐོག་ཟེར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གིས་གདན་ཞུས་བྱས། སྔོན་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་པུསྟི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ། དག་སྣང་དུ་གྲུབ་ཆེན་པ་ཉིད་དངོས་སུ་མཇལ་ཏེ་དབང་དང་གདམས་པ་བསྩལ་པས་བཀའ་ལུང་གི་རྒྱུན་ཆད་པ་གསོས་ཏེ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ། བརྒྱད་པ་བྲག་དཀར་ལྷ་ཆུ་གསང་བ་ཕུག་ནས་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར། དགུ་པ་བདུད་རི་ནག་པོའི་ཕ་ཝང་སྙིང་འདྲ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དགོངས་དོན་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ། བཅུ་པ་སྤག་ཤོད་ཁ་མདོའི་བྲག་ནས་མཚོ་རྒྱལ་རྣམ་ཐར་སྐབས་དོན་བརྒྱད་པ། བཅུ་གཅིག་པ་གསང་བ་ཡང་ལེ་ཤོད་ནས་གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་བཀའ་ཐང་ཆེན་མོ། བཅུ་གཉིས་པ་སྡོམ་ཕུ་གངས་རའི་མཚོ་ནང་ནས་གཏེར་བདག་གིས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་གསང་བདག་དྲེགས་འདུལ་གྱི་སྐོར། བཅུ་གསུམ་པ་སྤུ་བོ་དགའ་བ་ལུང་ཞེས་གྲགས་པའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་དགའ་བ་ཚལ་ནས། དིལ་འབུར་གྱི་སྟེང་ན་ཤིང་ཕུང་མང་པོ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བཅད་ཅིང་ས་རྡོ་བསལ་བའི་འོག་ནས་རྟ་ཕག་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྐུ་རྟེན་ཐོག་ཚད་མ་གསལ་བར་མཛད། དེའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བྱུང་བའི་ཁ་བྱང་ལྟར་གནས་དེའི་ཨོ་རྒྱན་གདན་ཁྲི་སོགས་ནས། ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས་ཆ་ལག་ཚང་བ་པུསྟ་ཀ་དགུར་བཞུགས་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་ཕ་ཝང་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་ནས་མཚོ་རྒྱལ་སྙན་བརྒྱུད། བཅོ་ལྔ་པ་སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ནས་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་སྐོར། བཅུ་དྲུག་པ་ཚ་སྒང་གཡུ་བྲག་ནས་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྐོར། བཅུ་བདུན་པ་འདོང་ཆུའི་བྱམས་པའི་ཕུ་དུང་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཚང་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་ཆོས་བདག་གི་གཙོ་བོ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ། དབོན་ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེ། འཕེལ་ཚ་བསམ་གཏན་བསྟན་འཛིན་སོགས་ལ་གནང་། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པས་ཞྭ་དམར་ནག་ཟུང་ལ་བསྩལ་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་ཤིང་གཞན་ཡང་གཏེར་གནས་དེ་དག་ནས་སྐུ་རྟེན། ཐུགས་རྟེན། ཕྱག་མཚན། བྱིན་རྟེན་གྱི་རིགས་ནི་མཐའ་ཡས་པར་བྱོན་ཅིང་ཕུར་པ་ཁོ་ནའང་ཕུར་ཆ་ཚང་མ་བྱུང་བར་གྲགས་གདན་སའི་གཙོ་བོ་སྤར་སྟོད་བསམ་གཏན་གླིང་དུ་མཛད། བོད་ཁམས་སྟོད་སྨད་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོ་མཆོག་དམན་གྲངས་ལས་འདས་པ་འདུ་བ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསྐོར། དམ་རྫས་མྱང་གྲོལ་སོགས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ལན་གྲངས་མང་དུ་མཛད། འདུས་བྱས་ཀྱི་དགེ་རྩའང་མཐའ་ཡས་པ་བསྒྲུབས། དེ་ལྟར་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ལྟས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་བསྡུས་སོ། །སྤུ་བོར་སྤྲུལ་བརྒྱུད་དང་སློབ་བརྒྱུད་རིམ་པར་བྱོན་པས་དགོན་གནས་འཛིན། ཕྱོགས་དེ་དང་ངོམ་རྒྱུད་བཞགས་རྙིང་སོགས་སུ་དར་རྒྱས་སུ་བཞུགས་ལ། ཁོ་བོས་ཀྱང་དེང་སང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ་ཅོག་གི་སྨིན་གྲོལ་ལེགས་པར་ཐོབ་པས་ཆེས་སྐལ་པ་བཟང་པོར་རློམ་མོ།
phyis byon mdo khams gter ston thams cad kyi rgyal por gyur pa rig 'dzin stag sham rdo rje'am bsam gtan gling pa ni/_lho spar shod kyi 'brog sde zhig tu zur rigs kyi sngags rgyud/_yab gcod pa bkra shis dang /_yum lod skyid gnyis kyi sras su shing mo lug gi lor sku bltams/_ltas mtshan khyad par can mang zhing dgung lo gsum pa nas rang byung gi ye shes thugs la 'khrungs pas lta stangs kyi ngang du bzhugs/_chung ngu nas nges 'byung dang dag snang snying rje shin tu che bas chos min gyi bya ba mtha' dag spang /_dgung lo bcu gcig par mkha' 'gros dngos su lung bstan pas dag snang gi sna zin te nyin mtshan ngo mi shes par gyur/_rdo rje'i glu bro rtag tu mdzad pas dpa' bo zhes pa'i mtshan thogs/_bla ma dam pa 'ga' zhig gi zhabs la gtugs nas thos bsam mang du mdzad/_dgung lo bcu bdun par ri khrod du 'byon pa'i lam kha zhig tu gu ru rin po che rnal 'byor pa thor tshugs ras gzan ang rag can zhig tu sprul nas zhal gdams bslab bya gnang /_nyams 'ur nas skye ba sngon ma dran te nga lha pa chos 'byung yin byas pas kun gyis o rgyan lha pa zer ba byung /_der phra mo brag nas zab gter 'ga' zhig gi kha byang rnams thon/_de'i phyi lor glang lung sku gsum brag gi bai ro'i sgrub phug nas rdor sems snying thig dang drag po kI la ya'i chos bka' spyan drangs/_dgung lo nyi shu pa la bsnyen rdzogs bzhes nas rten dge slong gi dngos por bzhugs/_mtshan dngos bsam gtan rdo rje zhes grags/_gter kha gnyis pa khra mo brag gi gnas mda'i pha waM nas kha byang dang ka dpe byung ba bzhin/_pad+ma shel phug gi bai ro'i sgrub phug gi nang nas pad+ma yongs grol snying thig_/bka' srung zhing skyong gi skor/_gsum pa srog mkhar skyog phug nas drag po hU~M nag me 'bar/_bla phur sbrags ma/_mkha' 'gro seng gdong sogs rgya cher byon kyang gsang sgo 'chol ba sogs lung bzhin ma byung ba'i stabs kyis pad+ma yongs grol zhi drag gi skor chos tshan kha shas re phabs pa'i 'phros su 'tshub slong cher byung zhing lung byang dmigs bsal byung ba la brten bla phur skor tsam las gzhan yang gter du sbas/_bzhi pa bya khyung tshal gyi phyag rdor gdan 'og nas thugs sgrub rnam gsum gyi gtso bo zhi drag phyed ma gser zhun ma'i chos skor/_lnga pa srog rdzong tsit+ta 'bar ba nas zhi ba pad+ma gsang thig_/drug pa brag dkar lha chu srog mkhar sgrub phug gi chu dong nas rdo rje drag po rtsal gyi skor/_bdun pa ni gter srung e ka dzA Tis bskul nas lho stod du bla ma kun dga' rgya mtsho mjal bar byon skabs/_la thog zer ba'i khyim tshang gcig gis gdan zhus byas/_sngon mchog ldan rdo rje'i gter byon rta mgrin snying po don sbyor pusti phyag tu phul/_dag snang du grub chen pa nyid dngos su mjal te dbang dang gdams pa bstsal pas bka' lung gi rgyun chad pa gsos te rgya cher spel/_brgyad pa brag dkar lha chu gsang ba phug nas rtsa gsum snying po don sbyor/_dgu pa bdud ri nag po'i pha wang snying 'dra ba nas thugs rje chen po'i dgongs don 'gro ba kun sgrol/_bcu pa spag shod kha mdo'i brag nas mtsho rgyal rnam thar skabs don brgyad pa/_bcu gcig pa gsang ba yang le shod nas gu ru'i rnam thar bka' thang chen mo/_bcu gnyis pa sdom phu gangs ra'i mtsho nang nas gter bdag gis dngos su phul ba'i gsang bdag dregs 'dul gyi skor/_bcu gsum pa spu bo dga' ba lung zhes grags pa'i dur khrod chen po dga' ba tshal nas/_dil 'bur gyi steng na shing phung mang po skyes pa rnams bcad cing sa rdo bsal ba'i 'og nas rta phag yab yum gyi sku rten thog tshad ma gsal bar mdzad/_de'i sbyor mtshams nas byung ba'i kha byang ltar gnas de'i o rgyan gdan khri sogs nas/_yi dam dgongs pa 'dus pa'i rgyud sgrub thabs cha lag tshang ba pusta ka dgur bzhugs pa dang /_bcu bzhi pa pha wang khros ma nag mo nas mtsho rgyal snyan brgyud/_bco lnga pa stag tshang rdo rje gro lod nas bdud 'dul drag mo'i skor/_bcu drug pa tsha sgang g.yu brag nas dam can lcam dral gyi skor/_bcu bdun pa 'dong chu'i byams pa'i phu dung nas thugs rje chen po mi tra'i snying thig gi chos skor rnams spyan drangs pa las kha shas ma gtogs tshang ba gtan la phab cing chos bdag gi gtso bo gter chen chos rje gling pa/_dbon nam mkha' rdo rje/_'phel tsha bsam gtan bstan 'dzin sogs la gnang /_rig 'dzin chos rje gling pas zhwa dmar nag zung la bstsal ba sogs la brten phrin las rgyas shing gzhan yang gter gnas de dag nas sku rten/_thugs rten/_phyag mtshan/_byin rten gyi rigs ni mtha' yas par byon cing phur pa kho na'ang phur cha tshang ma byung bar grags gdan sa'i gtso bo spar stod bsam gtan gling du mdzad/_bod khams stod smad kyi skye 'gro mchog dman grangs las 'das pa 'du ba la smin grol chos 'khor rgyun chad med par bskor/_dam rdzas myang grol sogs sgrub pa chen po lan grangs mang du mdzad/_'dus byas kyi dge rtsa'ang mtha' yas pa bsgrubs/_de ltar mdzad pa mthar phyin nas ltas dang cho 'phrul du ma dang bcas te gzugs sku'i bkod pa dbang chen yab yum gyi thugs kar bsdus so/_/spu bor sprul brgyud dang slob brgyud rim par byon pas dgon gnas 'dzin/_phyogs de dang ngom rgyud bzhags rnying sogs su dar rgyas su bzhugs la/_kho bos kyang deng sang rgyun bzhugs so cog gi smin grol legs par thob pas ches skal pa bzang por rlom mo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Sumpa Jangchub Tsultrim
སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་   •   Sum pa byang chub tshul khrims
Name in the Tertön Gyatsa: སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས་
Volume 1 Text 6, Pages 534-536

གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ནི། རྐྱང་པོ་གྲགས་པ་དབང་ཕྱུག །སུམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཚུལ་ཁྲིམས། འབྲེ་ཤེས་རབ་བླ་མ་གསུམ་གྱིས་ཡེར་པ་སེ་བ་ལུང་ནས་རྟ་མགྲིན་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ནས་འབྲུ་ཚང་གི་གཉགས་སྟོན་ལྷ་འབར་ལ་ཤོག་སེར་སྟེང་ནས་ཆོས་རྒྱུན་ལན་གཅིག་ཙམ་ལས་སྤེལ་བ་མ་བྱུང་བར་གཏེར་རྔུར་གྱིས་རྐྱང་པོ་ལ་་་་་་མཛེ་བྱུང་། སུམ་པ་འདས། འབྲེ་སྨྱོ་བས་ཤོག་སེར་རྣམས་རྟ་མགྲིན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཞུ་སྟོན་བྱ་བའི་ལག་ཏུ་བྱུང་ཡང་དེས་ཞུ་ས་རྩད་མ་ཆོད་པས་ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཀའ་མ་ཉམས་པ་ཡོངས་གྲགས་ལ་མེད་པར་ཡུན་རིང་འབྱམས། རིང་ཞིག་ན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་འདར་ཕྱར་རུ་པ་གཙང་ཇོ་མོ་ནགས་རྒྱལ་ན་བཞུགས་དུས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞང་ཚེས་ཟླ་གྲགས་བྱ་བའི་སྔགས་པ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ་ནས་དབང་ལུང་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་ཨོཾ་དེ་ཧྲཱིཿརུ་བསྒྱུར་ལ་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས། དེ་ཡང་གཏེར་སྟོན་དེ་དག་གིས་གཏེར་ཐོན་ཀྱང་རྔུར་གྱིས་བར་ཆད་བྱུང་བའང་ཁོང་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་སྐལ་མ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་ཆོས་བདག་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་དངོས་སུ་ཆོས་གནང་ཡང་། བསྟན་རྒྱུན་ལ་དགོངས་ནས་རྟ་ནག་གི་བླ་མ་རྒྱ་ལ་གཏེར་བརྒྱུད་བཞུགས་པའང་རྩད་ཆོད་ནས་གསན་པར་མཛད་པས་ཉེ་རིང་གཉིས་ཀའི་བདག་པོར་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དབང་ལུང་གདམས་ངག་གི་རྒྱུན་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྫོགས་པར་ནོས། འདར་འཕྱར་ཆེན་པོ་འདིས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལས་ཀྱང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། མཚན་མ་རྫས་ཀྱི་ཕུར་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་དགའ་བོའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྨིང་མེད་དུ་བཅོམ་པའི་ཕུར་པ་ཉིད་ད་ལྟ་སེ་ར་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ནང་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས་ཤིང་གྲགས་ཆེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་ཕུལ་བའི་རཱ་ཧུ་ལ་སྲུང་གསོའི་གདམས་པ་བཞུགས་པ་བདག་གིས་ཀྱང་ནོས། གོང་གི་གཉག་སྟོན་ལྷ་འབར་གྱིས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བར་གྲགས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མི་གསལ་ཞིང་རྒྱུན་བྱུང་ཚུལ་ཡང་མི་སྣང་། བོན་གཏེར་ལུང་སྡེ་ལྔ་བཏོན་པར་བཤད་ཅིང་གོང་གི་གཏེར་སྟོན་སུམ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་འབུམ་དང་ཚད་མ་དང་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་དགུ་སྐོར་སོགས་བོན་གཏེར་མང་ཞིག་བཏོན་པའི་དཔེ་ཕལ་ཆེར་དེང་སང་ཡོད་པར་སྣང་ངོ་།
gter ston sum tshogs ni/_rkyang po grags pa dbang phyug_/sum pa byang chub tshul khrims/_'bre shes rab bla ma gsum gyis yer pa se ba lung nas rta mgrin pad+ma dbang chen yang gsang khros pa'i chos skor rnams spyan drangs nas 'bru tshang gi gnyags ston lha 'bar la shog ser steng nas chos rgyun lan gcig tsam las spel ba ma byung bar gter rngur gyis rkyang po la mdze byung /_sum pa 'das/_'bre smyo bas shog ser rnams rta mgrin gyi grub thob zhu ston bya ba'i lag tu byung yang des zhu sa rtsad ma chod pas las 'phro gter brgyud kyi byin rlabs bka' ma nyams pa yongs grags la med par yun ring 'byams/_ring zhig na grub pa'i dbang phyug chen po 'dar phyar ru pa gtsang jo mo nags rgyal na bzhugs dus slob dpon chen po pad+ma 'byung gnas zhang tshes zla grags bya ba'i sngags pa zhig tu sprul nas dbang lung rnams rdzogs par gnang ste sngags kyi oM de hrIHru bsgyur la sgrubs shig gsungs/_de yang gter ston de dag gis gter thon kyang rngur gyis bar chad byung ba'ang khong rnams kyi gter skal ma yin la/_don gyi chos bdag grub chen 'di yin zhing /_de'i phyir slob dpon rin po ches dngos su chos gnang yang /_bstan rgyun la dgongs nas rta nag gi bla ma rgya la gter brgyud bzhugs pa'ang rtsad chod nas gsan par mdzad pas nye ring gnyis ka'i bdag por gyur pa nas bzung da lta'i bar dbang lung gdams ngag gi rgyun rgya cher 'phel ba kho bos kyang rdzogs par nos/_'dar 'phyar chen po 'dis rdo rje phur pa las kyang dngos grub brnyes/_mtshan ma rdzas kyi phur pa la brten nas mu stegs 'phrog byed dga' bo'i rdzu 'phrul rming med du bcom pa'i phur pa nyid da lta se ra byes pa grwa tshang gi nang rten gyi gtso bor bzhugs shing grags che/_drang srong chen pos dngos su phul ba'i rA hu la srung gso'i gdams pa bzhugs pa bdag gis kyang nos/_gong gi gnyag ston lha 'bar gyis kyang gter kha 'ga' zhig phyung bar grags kyang chos kyi rnam grangs mi gsal zhing rgyun byung tshul yang mi snang /_bon gter lung sde lnga bton par bshad cing gong gi gter ston sum tshogs kyis kyang 'bum dang tshad ma dang 'phrul gyi me long dgu skor sogs bon gter mang zhig bton pa'i dpe phal cher deng sang yod par snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Taurongpa Rokje Lingpa
ཏའུ་རོང་པ་རོག་རྗེ་གླིང་པ་   •   Ta'u rong pa rog rje gling pa
Name in the Tertön Gyatsa: རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་
Volume 1 Text 6, Pages 656-657

།ཏའུ་རོང་དུ་བྱོན་པའི་རོག་རྗེ་གླིང་པ་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ནི། རོང་གཏེར་ལས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོང་སྟོན་པདྨ་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཞིང་གཤེགས་རྗེས་དེ་མ་ཐག་པར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་འདུག་པས་དེའི་སྐྱེ་བར་འབྲེལ་མཚུངས་སུ་མངོན། འདིས་ཕྱོགས་དེའི་རོང་དོང་བོ་ལུང་པ་ནག་པོའི་སྲིན་རྫོང་བྲག་དམར་སོགས་གཏེར་གནས་གསུམ་ནས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་འབར་བ་གཙོས་ཡིད་བཞིན་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ཆོས་གཏེར་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་གསང་གཏེར་དུ་བཞེས། ཆོས་བདག་ཀྱང་རྟ་མགྲིན་གྱི་ལུང་བྱང་ལས། རྟ་མགྲིན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཡང་ཟབ་ཆོས༔ ཐེམས་སུ་མ་བསྟན་སྙན་བརྒྱུད་ཚུལ་དུ་གདམས༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་རང་གི་ཐུགས་དམ་མཛོད༔ མ་འོངས་དོན་དུ་ཤར་རོང་མཚམས་སུ་སྦོས༔ སྤྲུལ་པས་རྙེད་ནས་རང་གསང་ཉམས་སུ་ལོངས༔ འོད་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གི༔ སྤྲུལ་པ་དམར་མཐིང་ཅོད་པན་འཆང་བ་དང༔ མངའ་བདག་སྐྱེ་བ་བཟང་པོའི་མིང་ཅན་དང༔ ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་སོགས་ལ་འདི་འཕྲོད་ན༔ སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་སྣང་ཡང་རྒྱལ་དབང་ཞྭ་དམར་ནག་དང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྐུ་ཡུལ་གཉན་ཅིང་ཡུལ་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་པས་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་བ་མ་བྱུང་། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཧོར་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐབས་ཤིག་འདི་ཉིད་སྦས་ཚུལ་གྱིས་བྱོན་ནས་གསང་ཁོག་ཏུ་ཆོས་བཀའ་ཕུལ་བ་དང་དུ་བཞེས་པས་སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་པར་གྲགས། འོན་ཀྱང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་སྦས་ཚུལ་ཁོ་ན་མཛད་པས་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆུང་ཞིང་གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་བྱུང་ཚུལ་མ་ཐོས་པ་མ་ཟད་ད་ལྟ་ནི་མཚན་ཙམ་ཡང་ཐོས་མཁན་མི་སྣང་མོད། རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེར་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་གོང་མའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བསམ་ཁོ་བོས་ཀྱང་རྟ་མགྲིན་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ལུང་སྐལ་པ་བཟང་པོར་ནོས་སོ།
ta'u rong du byon pa'i rog rje gling pa 'gro 'dul rtsal ni/_rong gter las lo chen bai ro'i sprul pa'i bye brag tu gsungs pa ltar rong ston pad+ma bde chen gling pa zhing gshegs rjes de ma thag par 'khrungs pa yin 'dug pas de'i skye bar 'brel mtshungs su mngon/_'dis phyogs de'i rong dong bo lung pa nag po'i srin rdzong brag dmar sogs gter gnas gsum nas rta phag yid bzhin 'bar ba gtsos yid bzhin skor gsum du grags pa'i chos gter rnams rdzu 'phrul gyi bkod pas gsang gter du bzhes/_chos bdag kyang rta mgrin gyi lung byang las/_rta mgrin yid bzhin nor bu'i yang zab chos:_thems su ma bstan snyan brgyud tshul du gdams:_bai ro tsa na rang gi thugs dam mdzod:_ma 'ongs don du shar rong mtshams su sbos:_sprul pas rnyed nas rang gsang nyams su longs:_'od dpag med dang spyan ras gzigs dbang gi:_sprul pa dmar mthing cod pan 'chang ba dang:_mnga' bdag skye ba bzang po'i ming can dang:_chos kyi spyan can sogs la 'di 'phrod na:_sku tshe brtan cing phrin las rgyas par 'gyur:_zhes snang yang rgyal dbang zhwa dmar nag dang skal bzang rgya mtsho sogs sku yul gnyan cing yul dus kyis bskal pas phyag tu 'bul ba ma byung /_rje chos kyi 'byung gnas hor phyogs su phebs skabs shig 'di nyid sbas tshul gyis byon nas gsang khog tu chos bka' phul ba dang du bzhes pas sku tshe mthar phyin par grags/_'on kyang gter ston nyid sbas tshul kho na mdzad pas shin tu grags chung zhing gter chos rnams kyang 'gro don byung tshul ma thos pa ma zad da lta ni mtshan tsam yang thos mkhan mi snang mod/_rje bla ma rin po cher nye brgyud kyi tshul du bzhugs pa gong ma'i rten 'brel la bsam kho bos kyang rta mgrin cha lag tshe sgrub kyi dbang lung skal pa bzang por nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།དེ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བདག་ཅག་གི་དཔལ་མགོན་བླ་མ་དམ་པ་བྱམས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུ་དགུ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་སྟེ། ཡུལ་ཡིད་ལྷུང་སྨར་ཁམས་ཞེས་རིགས་རུས་མངོན་པར་མཐོ་བ་ངག་དབང་མགོན་པོའི་སྲས་སུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་མཚན་དཔེའི་པདྨོ་བཞད། རྡོ་རྗེ་གཙུག་ལག་དགའ་བས་རྗེ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་དུ་ལུང་བསྟན་ཅིང་ཀར་འབྲུག་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་སྟངས་བཅད་ནས་དགུང་ལོ་ལྔ་པར་གདན་ས་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ། བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལུང་བསྟན་བཀའ་རྒྱ་མ་ལས། མ་འོངས་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་དྲུག་དང་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་དྲུག་འབྲེལ་ཆགས་སུ་ལུང་བསྟན་པའི་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་དང་པོར་ངེས་པས་རྗེ་དཔའ་བོས་ཀྱང་དག་སྣང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་དཔྱངས། གཞན་དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་དང་། རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་རབ་བྱུང་གསན་པའི་སྐབས། དཔལ་ལྡན་བསྟན་འཛིན་ཉིན་བྱེད་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྡེ་ཞེས་པའི་མཚན་གནང་། རྗེ་དེ་ཉིད་དང་ཞྭ་དམར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། འབྲི་གུང་པ་དོན་གྲུབ་ཆོས་རྒྱལ། འབྲུག་ཆེན་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ། གར་དབང་ཆོས་སྐྱོང་འགྱུར་མེད། འཛི་སྒར་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྣམས་དང་། རྗེ་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་སྐུའི་སྲས་ཚེ་དབང་དཔལ་དར་ལས་ཀྱང་ཆོས་འབྲེལ་ཙམ་གསན་ཅིང་། གཙོ་བོར་རྗེ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་རྩ་བའི་བླ་མར་འཛིན། དེ་རྣམས་ལས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀཾ་ཚང་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་གང་བཞུགས་གཙོས། འབྲི་འབྲུག་དང་རྙིང་མའི་སྐོར་སོགས་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཅས་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བའི་སྐུ་བཙུན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་ཅི་རིགས་དང་ཁྱད་པར་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་དོན་གྱིས་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར། བསྟན་འགྲོའི་དོན་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་རླབས་པོ་ཆེ་མངའ་བས་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བརྡལ། གཙོ་བོར་དུས་དང་རྒྱུན་དུ་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གཞོལ་བས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པར་ངེས་ཀྱང་བཀའ་གདམས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ལྟར་རང་གི་ཡོན་ཏན་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟར་སྦེད་ཅིང་གསང་བ་སྲུང་བ་ལ་ཐུགས་སྒམ་པས་སུས་ཀྱང་གཏིང་མཐའ་མི་དཔོག་མོད། ཐག་རིང་ནས་ཕྱག་ནས་ཟང་ཐལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་། སྲ་མཁྲེགས་ཀྱི་རྡོ་ལ་ཞབས་ཀྱི་རྗེས་བྱོན་པ་དང་། ཞབས་ས་ལ་མི་རེག་པ་སོགས་ཤུགས་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཐུན་མོང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་བསྟན། གཞན་སེམས་མཁྱེན་པའི་མངོན་ཤེས་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་རྣམས་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཁོ་ནར་བྱུང་བས་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་བྲལ། དབུས་ཕྱོགས་སུ་ལན་གསུམ་ཆིབས་བསྐྱོད་ཀྱིས་མཚོན། རང་གི་གདན་ས་དང་ཁམས་ཀྱི་འབྲོག་སྡེ་སྟོད་སྨད་རྣམས་སུའང་ཕེབས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྐོར་བའི་གྲུབ་འབྲས། ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་ཀརྨ་པ་བཅུ་བཞི་པ་ཁྱབ་བདག་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ། འབྲུག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བ་གོང་འོག །དཔའ་བོ་གཙུག་ལག་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་ཀར་འབྲུག་གི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས། ནང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་ཟླ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ངེས་དོན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་དང་། རང་དགོན་གྱི་དབོན་སྤྲུལ་གོང་འོག །དཔལ་ཡུལ་གདན་ས་པ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་སོགས་ཀར་རྙིང་གི་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་ཕལ་ཆེར་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་མོས་གུས་གསོལ་འདེབས་ཙམ་ལྷུར་བྱེད་པའི་བདག་ལྟ་བུས་མཐའ་བརྟེན་པའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བརྗོད་པའི་་་་་་་ཡུལ་ལས་འདས། བདག་ཅག་གི་བླ་མ་དམ་པ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཀྱང་ཕྱག་ཆེན་ཆོས་དྲུག་སོགས་སྨིན་གྲོལ་ཅི་རིགས་པ་གསན་ཅིང་རྗེ་ཉིད་ནས་ཀྱང་ཐུགས་གཏད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་དོན་བརྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤིང་གཏེར་རྙིང་སྐོར་སོགས་འཆད་སྤེལ་དང་ཕྱོགས་བསྡུ་བྱུང་ན་ལེགས་ཞེས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་བཀའི་གནང་བའང་དོན་གྱིས་བསྩལ་བས་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཐུགས་སྲས་མཆོག་ཏུ་མངོན་པར་མ་ཟད། ཕྱིས་ནས་དཔལ་ཀརྨ་པ་དང་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཀྱང་ཟབ་ཆོས་གསན་ཅིང་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཀྱིས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་བཀའི་བསྡུ་བ་མཐར་ཕྱིན་པས་ལུང་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གསུང་རྩོམ་ཆོག་བསྒྲིག་སོགས་སྔར་ཡོད་ལས་གསར་སྤྲོས་རིགས་ལ་ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེར་མེད་ཀྱང་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་མཆོག་ཕལ་གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་ཁྲིད་ཡིག་ཞལ་གདམས་སོགས་གླེགས་བམ་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་ལྗགས་ལུང་རགས་རིམ་གདམས་གཏད་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོ་ཐོབ་ཅིང་གཞན་ལ་འཆད་ཅིང་སྤེལ་བ་རྗེས་སུ་གནང་བའི་སྐལ་བཟང་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་རྗེ་འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྡུ་བ་བཞི་དང་གཏོང་བ་ལ་མཆོག་ཏུ་གོམས་པས། སྟོད་མངའ་རིས་ནས་འཇང་ཡུལ་རྒྱ་མཚམས་ཡན་གྱི་ཀར་འབྲུག་གི་དགོན་སྡེ་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་ལ་དངུལ་འགྱེད་ལན་གསུམ་གནང་བ་དངུལ་སྲང་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་ལྷག་གིས་མཚོན་རྟེན་གསུམ་དང་མཆོད་རྫས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་འཛུག་པར་མཛད། དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་གསེར་གདུང་ཆེན་མོ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་དཔེ་བྲལ་དུ་བཞེངས། ཆོས་གོས་དང་ཡོ་བྱད་སོགས་མ་འོངས་བསྟན་པའི་མིག་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བ་གནང་བས་མཚོན། བྱ་བ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་། དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་ནས་གཟུགས་སྐུ་མ་གཤེགས་ཀྱི་བར་ལོ་ངོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སྒྲུབ་ཁང་ཆེན་མོར་ཐེམས་མི་འདའ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤོང་བ་བསམ་གཏན་གྱི་འཁོར་ལོར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་དགུང་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་བཞེས་པའི་ལྕགས་གླང་སྣྲོན་ཟླ་བའི་ཚེས་བདུན་གྱི་ནམ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་བསྙུན་ཆེར་མེད་པར་མངོན་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་རེ་ཞིག་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ན་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་མེད་ཅིང་སེར་བུ་ཙམ་ཡང་མི་ལྡང་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚོར་བའི་ས་གཡོ་བ་སོགས་རྟགས་དང་ཆོ་འཕྲུལ་མང་པོ་མངོན་པར་འདུ་མཛད། སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བས་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་རྟེན་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་གདུང་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་དད་ལྡན་འགའ་རེའི་ལག་ཏུ་སོན་པ་ལས་རིང་བསྲེལ་མང་དུ་འཕེལ་བར་སྣང་། གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་ཐབས་ཀྱང་། སྐུ་མཆོད་ཆེན་མོར། ཚོགས་ཆེན་དུ་མར་ལུགས་དགྱེས་རྡོར་ལྷ་དགུ། གསང་འདུས་མི་བསྐྱོད་པ། མ་ཧཱ་མཱ་ཡ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱུན་འཛུག་སོགས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་གྲུབ། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དཔལ་ཀརྨ་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང་མཚན་པདྨ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གནང་བ་པདྨའི་ལྗགས་ལྡན་གཉིས་པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྗེ་བླ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ལྟ་ཅི། མནལ་ལམ་ཙམ་གྱི་འཕྲོས་ཀྱང་གཞན་ལ་མི་གནང་བས་དག་སྣང་དགོངས་གཏེར་སོགས་བཞུགས་མིན་མ་ངེས་ཀྱང་། གྲུབ་བརྙེས་བླ་མ་ཀཾ་ཚང་ནོར་བུས་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔས་བསྐོར་བའི་བླ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་དགོངས་གཏེར་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྩལ་ཅིང་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་བཞི་དང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་རྒྱུན་བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་འབད་པས་ཞུས་ཤིང་རིན་ཆེན་་་་་་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་སྙིང་པོར་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ཡིན་ནོ།
de nyid kyi thugs sras kyi gtso bo bdag cag gi dpal mgon bla ma dam pa byams mgon tA'i si tu dgu pa rdo rje 'chang pad+ma nyin byed dbang po ste/_yul yid lhung smar khams zhes rigs rus mngon par mtho ba ngag dbang mgon po'i sras su ngo mtshar ba'i ltas dang bcas mtshan dpe'i pad+mo bzhad/_rdo rje gtsug lag dga' bas rje bstan pa'i nyin byed kyi yang srid 'khrul med du lung bstan cing kar 'brug rgyal ba yab sras kyis stangs bcad nas dgung lo lnga par gdan sa chen por mnga' gsol/_bla ma dgongs pa 'dus pa'i lung bstan bka' rgya ma las/_ma 'ongs chos kyi spyan can drug dang pad+ma'i ljags ldan drug 'brel chags su lung bstan pa'i pad+ma'i ljags ldan dang por nges pas rje dpa' bos kyang dag snang du gsal ba ltar pad+ma nyin byed dbang po zhes pa'i mtshan gyi cod pan dpyangs/_gzhan dpal pad+ma dbang chen dang /_rgyal dbang bcu gsum pa las rab byung gsan pa'i skabs/_dpal ldan bstan 'dzin nyin byed phrin las rab rgyas phyogs las rnam par rgyal ba'i sde zhes pa'i mtshan gnang /_rje de nyid dang zhwa dmar mchog gi sprul sku chos grub rgya mtsho/_'bri gung pa don grub chos rgyal/_'brug chen kun gzigs chos kyi snang ba/_gar dbang chos skyong 'gyur med/_'dzi sgar bka' brgyud phrin las rnam rgyal rnams dang /_rje rig 'dzin chen po'i sku'i sras tshe dbang dpal dar las kyang chos 'brel tsam gsan cing /_gtso bor rje bdud 'dul rdo rje rtsa ba'i bla mar 'dzin/_de rnams las bka' brgyud kaM tshang gi smin grol yan lag dang bcas pa'i rgyun gang bzhugs gtsos/_'bri 'brug dang rnying ma'i skor sogs gsan bsam rgya cher mdzad/_sdom pa gsum gyi bcas mtshams las nam yang mi 'da' ba'i sku btsun pa'i mchog tu gyur/_thun mong gi rig gnas ci rigs dang khyad par mdo sngags kyi gzhung la don gyis mkhyen pa rgyas pas mkhas pa'i phul du gyur/_bstan 'gro'i don la gcig tu gzhol ba'i thugs bskyed rlabs po che mnga' bas bzang po'i phrin las mkha' khyab tu brdal/_gtso bor dus dang rgyun du zab mo'i rnal 'byor la gzhol bas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs par nges kyang bka' gdams pa'i bshes gnyen chen po'i rnam thar ltar rang gi yon tan bum nang gi mar me ltar sbed cing gsang ba srung ba la thugs sgam pas sus kyang gting mtha' mi dpog mod/_thag ring nas phyag nas zang thal du phebs pa dang /_sra mkhregs kyi rdo la zhabs kyi rjes byon pa dang /_zhabs sa la mi reg pa sogs shugs mi thub pa'i tshul gyis thun mong gi spyod yul du bstan/_gzhan sems mkhyen pa'i mngon shes dang /_sprul pa'i sku ngos 'dzin gnang ba rnams bstan pa la phan pa kho nar byung bas 'khrul pa'i dri ma phra mo tsam yang bral/_dbus phyogs su lan gsum chibs bskyod kyis mtshon/_rang gi gdan sa dang khams kyi 'brog sde stod smad rnams su'ang phebs nas chos kyi 'khor lo rgyun mi chad par bskor ba'i grub 'bras/_thugs sras kyi gtso bo dpal karma pa bcu bzhi pa khyab bdag theg mchog rdo rje/_'brug chen chos kyi snang ba gong 'og_/dpa' bo gtsug lag chos rgyal sogs kar 'brug gi skyes chen rnams kyis gtsos/_nang thugs kyi sras zla sprul rin po che karma nges don bstan pa rab rgyas dang /_rang dgon gyi dbon sprul gong 'og_/dpal yul gdan sa pa karma 'gyur med sogs kar rnying gi bstan 'dzin skyes chen phal cher rjes su bzung zhing mos gus gsol 'debs tsam lhur byed pa'i bdag lta bus mtha' brten pa'i slob tshogs kyi phreng ba brjod pa'i yul las 'das/_bdag cag gi bla ma dam pa kun gzigs mkhyen brtse'i dbang pos kyang phyag chen chos drug sogs smin grol ci rigs pa gsan cing rje nyid nas kyang thugs gtad shin tu che bas don brgyud byin gyis brlabs par zhal gyis bzhes shing gter rnying skor sogs 'chad spel dang phyogs bsdu byung na legs zhes rin chen gter mdzod chen mo'i bka'i gnang ba'ang don gyis bstsal bas 'chad spel gyi thugs sras mchog tu mngon par ma zad/_phyis nas dpal karma pa dang mchog gi sprul pa'i skus kyang zab chos gsan cing bdag cag dpon slob kyis rin chen gter mdzod chen mo'i bka'i bsdu ba mthar phyin pas lung don mngon du gyur pa yin no/_/gsung rtsom chog bsgrig sogs sngar yod las gsar spros rigs la thugs dgyes pa cher med kyang rgyal dbang rin po ches gtsos mchog phal gyi gdul bya rnams kyis nan tan du gsol ba btab pa'i ngor/_sgrub dkyil dbang chog khrid yig zhal gdams sogs glegs bam gsum tsam bzhugs pa kho bos kyang ljags lung rags rim gdams gtad byin rlabs zab mo thob cing gzhan la 'chad cing spel ba rjes su gnang ba'i skal bzang yang thob pa yin/_gzhan yang rje 'di nyid byang chub sems dpa'i spyod pa bsdu ba bzhi dang gtong ba la mchog tu goms pas/_stod mnga' ris nas 'jang yul rgya mtshams yan gyi kar 'brug gi dgon sde che phra mtha' dag la dngul 'gyed lan gsum gnang ba dngul srang khri phrag gsum lhag gis mtshon rten gsum dang mchod rdzas sgrub pa'i rgyun sogs mtha' yas pa 'dzug par mdzad/_dpal spungs kyi gdan sar gser gdung chen mo rten dang brten par bcas pa dpe bral du bzhengs/_chos gos dang yo byad sogs ma 'ongs bstan pa'i mig rgyan du 'gyur ba gnang bas mtshon/_bya ba las kyi 'khor lo bsam brjod kyi yul las 'das shing /_dgung grangs drug cu rtsa gcig nas gzugs sku ma gshegs kyi bar lo ngo bco brgyad la sgrub khang chen mor thems mi 'da' ba'i tshul gyis spong ba bsam gtan gyi 'khor lor rtse gcig tu bzhugs pa yin no/_/de lta bu'i rgyal bstan 'dzin skyong spel ba'i 'khor lo gsum gyi mdzad pa mthar phyin nas dgung grangs brgyad cu bzhes pa'i lcags glang snron zla ba'i tshes bdun gyi nam phyed tsam du bsnyun cher med par mngon par shes bzhin du re zhig zhing khams gzhan du gshegs pa'i tshul bstan pa na dgongs pa mngon du gyur pa'i rtags su nam mkha' la sprin med cing ser bu tsam yang mi ldang ba dang /_thams cad kyis tshor ba'i sa g.yo ba sogs rtags dang cho 'phrul mang po mngon par 'du mdzad/_sku gdung rin po che zhugs la phul bas ngo mtshar can gyi rten mang du byon cing gdung gi cha shas tsam dad ldan 'ga' re'i lag tu son pa las ring bsrel mang du 'phel bar snang /_gshegs rjes kyi bya ba dgongs pa rdzogs pa'i thabs kyang /_sku mchod chen mor/_tshogs chen du mar lugs dgyes rdor lha dgu/_gsang 'dus mi bskyod pa/_ma hA mA ya lha lnga'i sgrub mchod rgyun 'dzug sogs phul du phyin par grub/_mchog gi sprul sku dpal karma pas lung bstan cing mtshan pad+ma kun bzang chos kyi rgyal por gnang ba pad+ma'i ljags ldan gnyis par grub bo/_/de lta bu'i rje bla ma 'di nyid kyis zhal gzigs lung bstan lta ci/_mnal lam tsam gyi 'phros kyang gzhan la mi gnang bas dag snang dgongs gter sogs bzhugs min ma nges kyang /_grub brnyes bla ma kaM tshang nor bus nan tan du gsol ba btab pa'i ngor o rgyan rin po che rje 'bangs nyer lngas bskor ba'i bla sgrub zab mo dgongs gter bstan bcos kyi tshul du bstsal cing yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi dbang bzhi dang zung du 'brel ba'i rgyun bdag cag gis kyang 'bad pas zhus shing rin chen gter mdzod chen mo'i snying por bzhugs su gsol ba yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དཔལ་རྟ་མགྲིན་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་གུ་རུ་པདྨ་མངལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ནི། གཙང་སྟོད་འོལ་བ་ལྷ་རྩེར་སྐུའི་སྐྱེ་བ་བཟུང་། ཡོངས་འཛིན་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གཅིག་བསྟེན་ནས་གསན་བསམ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད། རང་བྱུང་གི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བཞུགས་ཀྱང་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་སྤངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན་ལས་བྱང་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་དང་། བླ་མ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལས་ཤངས་ཆོས་གསན་ཏེ། འདི་གཉིས་ལས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་བསྟན། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་འཛམ་གླིང་ཀུན་དང་གླིང་ཕྲན། ཁྱད་པར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་སོགས་སུ་ཕེབས་ནས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་གྲུབ་ཐོབ་དཔག་མེད་ལས་ཆོས་གསན། མཁའ་འགྲོ་དང་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་སྤྱི་བོར་བླངས། བོད་ལ་མཐའ་དམག་ཟློག་པའི་ས་གནད་ཀྱི་མེ་བཙའི་ལྷ་ཁང་མང་དུ་བཞེངས། ལྷ་འདྲེ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་སོགས་ཤོག་དྲིལ་ལྔ། གྲོམ་པ་ལྗོངས་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད། སྒྲུབ་མཚོ་པདྨ་གླིང་ནས་མན་ངག་རིན་ཆེན་གཏེར་སྤུངས། མོན་སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང་ནས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟབ་གནད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་ཤོག་དྲིལ་འདོམ་བཅུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ཙ་རི་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་ནས་ཟབ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་སྐོར་རྣམས་དང་། ཙ་རི་ཟིལ་ཆེན་ཕུག་ནས་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱི་ལུང་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་དང་ཞིང་སྐྱོང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཟབ་གཏེར་མང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཕར་ལའང་སྦས། རྒྱ་གར་ཀ་མ་ཏར་སྡིག་སྤྱོད་མུ་སྟེགས་རྒྱལ་པོ་དང་། བོད་ཡུལ་གྱི་མཐའི་ཀླ་ཀློ་རྣམས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་བཏུལ་ནས་ཆོས་ལ་བཙུད་པ་སོགས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཚད་ལས་འདས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བློས་མི་འཁྱུད་ཅིང་གྲངས་ལས་འདས་པ་བཞེངས། ལྕགས་ཟམ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད། གྲུ་ཤན་བརྒྱ་དང་བཅོ་བརྒྱད་བཙུགས་པ་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ལགས་ཤིང་། དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉེར་ལྔ་བཞེས་པའི་སྐབས་སྐུ་དངོས་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ཐུགས་སྲས་ཉི་མ་བཟང་པོས་གདུང་དབྱངས་མཛད་པས་སླར་ཕེབས་ཏེ་ཞལ་ཆེམས་རྒྱས་པར་བསྩལ་ནས་དཔལ་རི་བོ་ཆེ་རུ་གཤེགས་་་་་པའི་ཚུལ་བསྟན། མངའ་རིས་གྲུབ་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཞེས་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུར་བཞུགས་ནས་མཐར་སྐུ་ལུས་འོད་ཕུང་དུ་གཤེགས་པ་དེ་དང་མདོ་ཁམས་སུ་གྲུབ་ཐོབ་ཕྱར་ཐུལ་ཅན་ཞེས་གྲགས་པ་རྣམས་ཀྱང་གྲུབ་ཆེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུའི་བཀོད་པ་ཡིན་པར་སྣང་ཞིང་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་ད་ལྟའི་བར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་མང་དུ་བྱུང་། སློབ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་བྱུང་ཞིང་ཁྱད་པར་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་འཆི་མེད་ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱུད་འཛིན་སྐུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་མང་དུ་བྱོན། ཟབ་ཆོས་ཐང་སྟོང་སྙན་བརྒྱུད་ཆེན་མོའི་རྒྱུན་བཞུགས་པར་སྣང་ཞིང་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་ནི་གསར་རྙིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ། ཕྱིས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུས་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་དགོངས་པའི་ཀློང་ནས་བརྡོལ་བའི་ཐུགས་གཏེར་གྲུབ་ཆེན་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་རྒྱས་་་་་་དང། ཡན་ལག་རྒྱུད་སྡེ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་མཐུན་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར་ལྔ། སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་གྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སོགས་ཆོས་སྡེ་ངོ་མཚར་ཅན་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་བཀའ་དྲིན་དུ་ཐོབ་བོ། །གོང་སྨོས་མངའ་རིས་གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བསྩལ་པའི་ཡིག་དྲུག་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དང་ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་རྗེ་བླ་མར་དངོས་སུ་གནང་བའང་སྐལ་པ་བཟང་པོའི་དཔལ་དུ་ཐོབ་པ་སྟེ། མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་བདུད་རྩིར་གྱུར་པའི་བཟླས་སྒོམ་འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཅི་ནུས་སུ་སྤེལ་བར་རིགས་སོ།
spyan ras gzigs dang dpal rta mgrin zung du 'jug pa'i rnam 'phrul gu ru pad+ma mngal skyes kyi tshul du byon pa grub pa'i dbang phyug thang stong rgyal po ni/_gtsang stod 'ol ba lha rtser sku'i skye ba bzung /_yongs 'dzin lnga brgya lhag gcig bsten nas gsan bsam dpag tu med pa mdzad/_rang byung gi grub pa'i dbang phyug chen por bzhugs kyang dgos pa'i dbang gis kun spangs don yod rgyal mtshan las byang gter yongs rdzogs dang /_bla ma rdo rje gzhon nu las shangs chos gsan te/_'di gnyis las grub pa thob pa'i tshul bstan/_brtul zhugs kyi spyod pas 'dzam gling kun dang gling phran/_khyad par rnga yab pad+ma 'od sogs su phebs nas gu ru rin po che sogs grub thob dpag med las chos gsan/_mkha' 'gro dang chos skyong rnams kyis zhabs spyi bor blangs/_bod la mtha' dmag zlog pa'i sa gnad kyi me btsa'i lha khang mang du bzhengs/_lha 'dre gdug pa can thams cad dam la btags/_bsam yas mchims phu nas tshe sgrub 'chi med dpal ster sogs shog dril lnga/_grom pa ljongs nas thugs sgrub yang gsang bla med/_sgrub mtsho pad+ma gling nas man ngag rin chen gter spungs/_mon spa gro stag tshang nas mdo rgyud thams cad kyi zab gnad phyogs gcig tu dril ba'i shog dril 'dom bcu yod pa zhig dang /_tsa ri gsang sngags pho brang nas zab chos thugs gter skor rnams dang /_tsa ri zil chen phug nas grub chen nyid kyi lung bstan gsal ba'i sgron me dang zhing skyong gi sgrub thabs sogs zab gter mang du spyan drangs shing gter kha mang po phar la'ang sbas/_rgya gar ka ma tar sdig spyod mu stegs rgyal po dang /_bod yul gyi mtha'i kla klo rnams rdzu 'phrul gyi bkod pas btul nas chos la btsud pa sogs rdzu 'phrul gyi bkod pa tshad las 'das/_sku gsung thugs rten blos mi 'khyud cing grangs las 'das pa bzhengs/_lcags zam lnga bcu rtsa brgyad/_gru shan brgya dang bco brgyad btsugs pa sogs bsam gyis mi khyab pa'i mdzad pa yongs su grags pa ltar lags shing /_dgung lo brgya dang nyer lnga bzhes pa'i skabs sku dngos kyis mkha' spyod du gshegs pa'i tshe thugs sras nyi ma bzang pos gdung dbyangs mdzad pas slar phebs te zhal chems rgyas par bstsal nas dpal ri bo che ru gshegs pa'i tshul bstan/_mnga' ris grub chen tshul khrims bzang po zhes dgung lo brgya dang sum cur bzhugs nas mthar sku lus 'od phung du gshegs pa de dang mdo khams su grub thob phyar thul can zhes grags pa rnams kyang grub chen 'di nyid kyi sku'i bkod pa yin par snang zhing las can rnams la da lta'i bar ye shes kyi skus rjes su bzung ba mang du byung /_slob tshogs mtha' yas pa byung zhing khyad par grub chen nyid 'chi med tshe'i rig 'dzin brnyes pa'i rten 'brel gyis rgyud 'dzin sku tshe'i dngos grub brnyes pa mang du byon/_zab chos thang stong snyan brgyud chen mo'i rgyun bzhugs par snang zhing tshe sgrub 'chi med dpal ster ni gsar rnying kun la khyab/_phyis 'dir rje bla ma rin po che pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa ye shes skus yang yang rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa la brten dgongs pa'i klong nas brdol ba'i thugs gter grub chen snying tig rtsa ba bla sgrub kyi skor bskyed rdzogs zab rgyas dang/_yan lag rgyud sde sgyu 'phrul gyi lam rim dang mthun pa'i sgrub thabs skor lnga/_sgrub sde bka' brgyad gyi rgyud lung man ngag snying por dril ba sogs chos sde ngo mtshar can gtan la phabs pa kho bos kyang bka' drin du thob bo/_/gong smos mnga' ris grub chen de nyid la spyan ras gzigs kyis dngos su bstsal pa'i yig drug gsol 'debs byin rlabs dang ngo mtshar shin tu che ba grub chen nyid kyis rje bla mar dngos su gnang ba'ang skal pa bzang po'i dpal du thob pa ste/_mchog dman kun la bdud rtsir gyur pa'i bzlas sgom 'di nyid byang chub sems ldan rnams kyis ci nus su spel bar rigs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང་མཆིམས་ཤཱཀྱ་པྲ་བྷ་ཟུང་གི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ནག་འགྲོ་འདུལ་ནི། དབུས་ཀྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུའི་ཉེ་ཞོལ་སྐྱིད་མོ་གྲོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དཔལ་རིའི་གྲྭ་སར་བཞུགས་ཤིང་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་རྒྱས་པས་སྐྱིད་གྲོང་ཆོས་མཛད་དུ་གྲགས། མཚན་དངོས་ངག་དབང་བསླབ་གསུམ་དང་ཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེར་ཡང་གྲགས་ཤིང་། ཀོང་པོ་རྩུབ་རི་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ་ལས་རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་སོགས་གདམས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་མངོན་དུ་གྱུར། དེ་ཉིད་ལས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་དང་ལྷན་ཅིག་བླ་མ་དགོངས་འདུས་རྫོགས་པར་གསན། རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པ་དང་རྭ་སྟོན་སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ཀས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བུམ་པ་གང་བྱོར་བསྩལ། གནས་ངེས་མེད་རྣམས་སུ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བས་གྲུབ་པའི་རྟགས་དང་དག་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཤར། ཁྱད་པར་དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་རྩལ་ཐོན། རང་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཕྱག་ཏུ་སོན་ཏེ་འོན་ཕུ་སྟག་ཚང་ནས་ཕུར་པ་རིགས་ལྔའི་སྒྲུབ་སྐོར། འཕྱོང་རྒྱས་བང་སོ་དམར་པོ་ནས་རྩ་གསུམ་དབང་ཆེན་འདུས་པ། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ། གཞན་ཡང་དྲེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ། ནཱ་ག་རཀྴ་ས་འོག་གདོན་འཇོམས་སོགས་ཟབ་གཏེར་ངོ་མཚར་ཅན་མང་པོ་སྤྱན་དྲངས། དཔོན་པོ་ཆིང་ཝཾ་དཱ་ལས་བཱ་ཐུར་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ན་བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་ལུང་བསྟན་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡོད་ཀྱང་། དཔོན་པོ་དེ་ཉིད་བདུད་དབང་དུ་གྱུར་པས་སྤྱོད་པ་ལེགས་མིན་དང་། གཏེར་སྟོན་ཉིད་ལའང་ཐུགས་མི་དགྱེས་པའི་བཀའ་ཕེབས་བསྒྱུར་བྱང་སོགས་གནང་ཁྱབ་ལོག་པ་ལ་བརྟེན་ཁོ་པའི་དབང་སྐལ་གཏེར་ཆོས་རྣམས་འདབས་གཏེར་དུ་སྦས་ཤིང་། ཤོག་སེར་ལས་ཕབས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱང་མེར་བསྲེགས་པས་རྟེན་འབྲེལ་འཆུགས་ཏེ་དཔོན་པོ་ཉིད་གོང་མ་ཆེན་པོའི་དགོངས་ཕོག་གི་རྐྱེན་གྱིས་གཤེགས་ཤིང་། མི་རིང་བར་གཏེར་སྟོན་ཡང་སྤོ་བོ་ཕུ་ལུང་དུ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་གྱུར། འདིའི་གཏེར་ཆོས་ནཱ་ག་རཀྴ་སོགས་རེ་ཟུང་ནོས། སློབ་མའི་གཙོ་བོ་འགྲོ་དོན་ནུས་ངེས་བཞིར་གྲགས་པ་ནི། ཐེག་གླིང་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ། གནུབས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་སྐྱེ་མཐར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་མཐུ་ཆེན་ཀྲ་ཏི་སྔགས་འཆང་ཀརྨ་རིག་འཛིན་དང་བཞི་ལས་སྔ་མ་གསུམ་ལ་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའང་བབས། ཕྱི་མས་གཏེར་བཞེས་པ་མ་ངེས་ཀྱང་། མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་རིག་བྱེད་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་མཁས། རྟོགས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར་པས་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་བླ་ཆེན་མང་པོ་དང་བོད་ཡུལ་ཀོང་དབུས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མར་བཀུར། སྐུ་ཚེ་དང་འགྲོ་དོན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཏོ།
gnubs nam mkha'i snying po dang mchims shAkya pra b+ha zung gi rnam 'phrul rig 'dzin thugs mchog rdo rje hU~M nag 'gro 'dul ni/_dbus kyi bsam yas mchims phu'i nye zhol skyid mo grong du sku 'khrungs/_dpal ri'i grwa sar bzhugs shing lugs gnyis kyi mkhyen pa rgyas pas skyid grong chos mdzad du grags/_mtshan dngos ngag dbang bslab gsum dang kun bzang phrin las rdo rjer yang grags shing /_kong po rtsub ri grub chen kun bzang rang grol las rdzogs chen yang ti nag po sogs gdams pa mtha' yas pa gsan cing thugs nyams su bzhes pas rig pa tshad phebs mngon du gyur/_de nyid las rig 'dzin tshe dbang nor bu dang lhan cig bla ma dgongs 'dus rdzogs par gsan/_rig 'dzin chos rje gling pa dang rwa ston stobs ldan rdo rje gnyis kas rjes su bzung zhing bka' chos thams cad bum pa gang byor bstsal/_gnas nges med rnams su bsnyen sgrub la rtse gcig tu dril bas grub pa'i rtags dang dag snang bsam gyis mi khyab pa shar/_khyad par drag po mngon spyod kyi phrin las la rtsal thon/_rang gter gyi kha byang phyag tu son te 'on phu stag tshang nas phur pa rigs lnga'i sgrub skor/_'phyong rgyas bang so dmar po nas rtsa gsum dbang chen 'dus pa/_bsam yas mchims phu nas phyag chen ye shes mthong grol/_gzhan yang dregs 'dul gnam lcags 'khor lo/_nA ga rak+sha sa 'og gdon 'joms sogs zab gter ngo mtshar can mang po spyan drangs/_dpon po ching waM dA las bA thur dang rten 'brel 'grigs na bstan 'gror phan pa'i lung bstan shin tu zab pa yod kyang /_dpon po de nyid bdud dbang du gyur pas spyod pa legs min dang /_gter ston nyid la'ang thugs mi dgyes pa'i bka' phebs bsgyur byang sogs gnang khyab log pa la brten kho pa'i dbang skal gter chos rnams 'dabs gter du sbas shing /_shog ser las phabs grub pa rnams kyang mer bsregs pas rten 'brel 'chugs te dpon po nyid gong ma chen po'i dgongs phog gi rkyen gyis gshegs shing /_mi ring bar gter ston yang spo bo phu lung du dgongs pa chos dbyings su thim par gyur/_'di'i gter chos nA ga rak+sha sogs re zung nos/_slob ma'i gtso bo 'gro don nus nges bzhir grags pa ni/_theg gling 'gro don mthar phyin/_rig 'dzin 'jigs med gling pa/_kun bzang bde chen rgyal po/_gnubs nam mkha'i snying po'i skye mthar yongs su grags pa mthu chen kra ti sngags 'chang karma rig 'dzin dang bzhi las snga ma gsum la zab gter gyi bka'ang babs/_phyi mas gter bzhes pa ma nges kyang /_mkhyen rtogs kyi rtsal rdzogs shing rig byed yan lag dang bcas pa la mkhas/_rtogs pa klong du gyur pas phrin las rnam pa bzhi la dbang bsgyur te bla chen mang po dang bod yul kong dbus kyi srid skyong chen po rnams kyis bla mar bkur/_sku tshe dang 'gro don mtha' ru phyin par gyur to
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Tsering Dorje
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་   •   Tshe ring rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: གདོང་དཀར་ལ་ཁ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་
Volume 1 Text 6, Pages 593-593
Buddhist Digital Resource Center

།གདོང་དཀར་ལ་ཁ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ནི། ལྷ་ལྕམ་ནུས་འབྱིན་ས་ལེའི་གཡོག་མོ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན། ལྷོ་སྤ་གྲོའི་ཕྱོགས་སུ་འཁྲུངས། ཉང་རོ་རྩིས་གནས་གསར་གྱི་བྱང་། བྲག་དམར་གཏེར་ཁུང་གི་གནས་ནས་རྫོགས་ཆེན་སྤྱི་ཏིའི་སྐོར་རྣམས་གདན་དྲངས་ཤིང་། གནས་གསར་ཡུམ་ཆེན་མོའི་སྐུ་རྒྱབ་ནས་དམ་རྫས་སྐྱེ་བདུན་གྱི་རིལ་བུ་བྱ་མ་གསར་གྱི་སྒོ་ང་ཙམ་པ་དྲུག་གཏེར་ནས་བཞེས། ལྷོ་སྤ་གྲོ་ནས་ཀྱང་གཏེར་ཁ་མང་དུ་བཞེས་པར་མཛད་ནས་ལྷོ་རྒྱུད་དང་ཉང་ཤབ་རྟ་ནག་རྣམས་སུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། སླར་ཡང་གཏེར་སྟོན་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་སྐྱེ་དང་གདུང་སྲས་སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བྱ་བས་ཀྱང་འགྲོ་དོན་མཐའ་ཡས་པར་མཛད། སྤྱི་ཏིའི་ཆོས་ཉམས་ལེན་མཁན་འོད་ལུས་གྲུབ་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་བཟང་མ་ཉམས་པའང་ཐོབ་བོ།
gdong dkar la kha ba tshe ring rdo rje ni/_lha lcam nus 'byin sa le'i g.yog mo gsal ba'i sgron ma zhes pa'i skye ba yin/_lho spa gro'i phyogs su 'khrungs/_nyang ro rtsis gnas gsar gyi byang /_brag dmar gter khung gi gnas nas rdzogs chen spyi ti'i skor rnams gdan drangs shing /_gnas gsar yum chen mo'i sku rgyab nas dam rdzas skye bdun gyi ril bu bya ma gsar gyi sgo nga tsam pa drug gter nas bzhes/_lho spa gro nas kyang gter kha mang du bzhes par mdzad nas lho rgyud dang nyang shab rta nag rnams su 'gro don rgya cher mdzad cing /_slar yang gter ston nyid kyi sku skye dang gdung sras skal ldan rdo rje bya bas kyang 'gro don mtha' yas par mdzad/_spyi ti'i chos nyams len mkhan 'od lus grub pa 'ga' zhig byung bar grags shing smin grol gyi rgyun bzang ma nyams pa'ang thob bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Yangen Ridrö Senge
ཡང་དབེན་རི་ཁྲོད་སེངྒེ་   •   Yang dben ri khrod seng+ge
Name in the Tertön Gyatsa: ཡང་དབོན་རི་ཁྲོད་པ་སེངྒེ་
Volume 1 Text 6, Pages 695-695

ཡང་བོན་རི་ཁྲོད་པ་སེང་གེས་ལྷོ་བྲག་མཁོ་མཐིང་གི་ལྷ་ཁང་ནས་ཕར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མཐུ་ཟབ་ཁྱད་ཅན་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ་བྱང་བདག་དང་པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཡིག་ཆའང་བཞུགས་པར་སྣང་
yang bon ri khrod pa seng ges lho brag mkho mthing gi lha khang nas phar phyin rgyal ba'i bka' mthu zab khyad can spyan drangs pa la byang bdag dang pad+ma phrin las kyis mdzad pa'i yig cha'ang bzhugs par snang
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་ནི། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཏེར་ཡིག་བྲི་མི། གསལ་དག་མཁས་པའི་ཡིག་མཁན་མི་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། གསལ་ལ་དག་པ་ལྡན་མ་རྩེ་མང་ཡིན། །ཨ་ཙར་ཡེ་ཤེས་སྦོམ་རགས་བདེ་བ་སྟེ། །ཀློག་ཁར་བདེ་བ་ཤེལ་དཀར་མགོན་སྐྱིད་ཡིན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་ཞིང་བགྲོད་ནུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ཞིག་གོ །འདི་ལ་སྦ་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་ཟེར་བ་སྣང་ཡང་། ཨ་ཙར་ཡེ་ཤེས་དབྱངས་སུ་ངེས་ཏེ་ཨཱ་ཙ་རའི་ཆ་བྱད་དུ་བྲི་བའང་སྣང་། རྟེན་རབ་བྱུང་ཡིན་ནོ།
slob dpon ye shes dbyangs ni/_o rgyan chen po'i zab gter rnams kyi gter yig bri mi/_gsal dag mkhas pa'i yig mkhan mi brgyad du grags pa'i ya gyal te/_ji skad du/_gsal la dag pa ldan ma rtse mang yin/_/a tsar ye shes sbom rags bde ba ste/_/klog khar bde ba shel dkar mgon skyid yin/_/zhes sogs gsungs pa las shes so/_/gang ltar yang mkha' spyod kyi zhing bgrod nus pa'i rdzu 'phrul dang dngos grub brnyes pa zhig go_/'di la sba ye shes dbyangs zer ba snang yang /_a tsar ye shes dbyangs su nges te A tsa ra'i cha byad du bri ba'ang snang /_rten rab byung yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
དབྱངས་ཅན་སྤྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ནི། འདིའི་འཁྲུངས་ཡུལ་དང་། ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་སོགས་ལ་ནི་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་སྣང་ཡང་ཐང་ཡིག་ལྟར་ན། ཡབ་ནམ་མཁའ་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡུམ་གནུབས་མོ་དགེ་བ་འབུམ་གྱི་སྲས་སུ་སྦྲགས་ཀྱི་གྲོང་མོ་ཆེར་འཁྲུངས། རུས་མཁར་ཆེན་ཏེ། འཁྲུངས་ཡུལ་དེར་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་། བླ་མཚོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད། སྔོན་རྒྱལ་པོའི་བཙུན་མོ་ཡིན་ཡང་སློབ་དཔོན་ལ་དབང་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས་གུ་རུའི་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་གྱུར། སློབ་དཔོན་དང་མཇལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་མོད། མེ་ཏོག་ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཕོག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས་པས་ཕ་མེས་ཀྱི་ཟ་འདྲེ་བཏུལ། བསད་གསོ་གྲུབ་པས། མཚོན་གྱིས་བསད་པའི་མི་རོ་གསོན་པོར་སློང་ནུས། གཞོ་སྟོད་ཏི་སྒྲོར་ཟབ་ཆོས་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་སོགས་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་རྣམས་སུ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལས་ཟབ་ཆོས་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། སྐུ་གཞོན་དུས་ཆོས་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བདུད་བློན་ཤ་ཏ་ཟེར་བ་དམྱལ་བར་སོང་བས་དེ་འདྲེན་པའི་ཕྱིར་དམྱལ་བའི་ཡུལ་དུ་བྱོན་ནས་དམྱལ་བའི་ལྕགས་ཁང་གི་རྩར་ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་པས་ལྕགས་ཁང་སིལ་གྱིས་ཞིག་ནས་ཤ་ཏས་གཙོས་པའི་དམྱལ་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དྲངས་ཏེ་དམྱལ་ཁམས་ལན་གཅིག་སྟོངས་པར་མཛད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་གསུང་གསང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོས་སོ་ཅོག་གི་བཀའི་བསྡུ་བ་མཛད་ཅིང་། བོད་ཡུལ་དུ་ལོ་ཉིས་བརྒྱར་འགྲོ་དོན་བསྐྱངས་ནས་སྐུ་དེ་ཉིད་མ་སྤངས་པར་ས་སྤྱོད་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་གཤེགས་ཏེ་གུ་རུའི་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མར་བཞུགས་ཤིང་བོད་ཡུལ་འགྲོ་ལ་བཀའ་དྲིན་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་མ་གཅིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དེའོ། །གཤེགས་ལོ་སོགས་ལའང་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བར་སྣང་ཡང་འདིར་ཡོངས་གྲགས་ལྟར་བྱས་ལ། གུ་རུའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་གཏེར་དུ་སྦེད་པ་སོགས་ཕལ་ཆེར་ཡང་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་འདི་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རྣམས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ལུང་བསྟན་དབང་བསྐུར་དབུགས་དབྱུང་། འགའ་ཞིག་གི་གསང་བའི་གྲོགས་སུ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སོགས་མཐའ་ཡས་ཤིང་དངོས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའང་། ཇོ་མོ་སྨན་མོ་པདྨ་མཚོ་སྐྱིད་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་ཀུན་དགའ་འབུམ་སོགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོ་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་མཁའ་སྤྱོད་དུ་གཤེགས་པས་མཚོན་ངོ་མཚར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བོ།
dbyangs can sprul pa ye shes mtsho rgyal ni/_'di'i 'khrungs yul dang /_yab yum gyi mtshan sogs la ni mi 'dra ba mang du snang yang thang yig ltar na/_yab nam mkha' ye shes dang /_yum gnubs mo dge ba 'bum gyi sras su sbrags kyi grong mo cher 'khrungs/_rus mkhar chen te/_'khrungs yul der sku gzhon nu'i dus kyi zhabs rjes dang /_bla mtsho chung ngu zhig kyang yod/_sngon rgyal po'i btsun mo yin yang slob dpon la dbang yon du phul bas gu ru'i thugs kyi gzungs mar gyur/_slob dpon dang mjal tshul mi 'dra ba sna tshogs yod mod/_me tog phur pa'i dkyil 'khor la phog rdo rje phur pa'i lha tshogs rnams kyi zhal gzigs shing grub pa brnyes pas pha mes kyi za 'dre btul/_bsad gso grub pas/_mtshon gyis bsad pa'i mi ro gson por slong nus/_gzho stod ti sgror zab chos mkha' 'gro snying thig sogs grub pa'i gnas chen rnams su o rgyan chen po las zab chos mtha' yas pa gsan cing thugs nyams su bzhes pas grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/_sku gzhon dus chos la bar chad byed pa'i bdud blon sha ta zer ba dmyal bar song bas de 'dren pa'i phyir dmyal ba'i yul du byon nas dmyal ba'i lcags khang gi rtsar zhi khro na raka dong sprugs kyi dkyil 'khor bzhengs pas lcags khang sil gyis zhig nas sha tas gtsos pa'i dmyal ba'i sems can thams cad drangs te dmyal khams lan gcig stongs par mdzad/_slob dpon chen po'i gsung gsang bsam gyis mi khyab pa'i chos so cog gi bka'i bsdu ba mdzad cing /_bod yul du lo nyis brgyar 'gro don bskyangs nas sku de nyid ma spangs par sa spyod zangs mdog dpal rir gshegs te gu ru'i thugs kyi gzungs mar bzhugs shing bod yul 'gro la bka' drin 'gran zla med pa'i ma gcig yid bzhin nor bu de'o/_/gshegs lo sogs la'ang sna tshogs smra bar snang yang 'dir yongs grags ltar byas la/_gu ru'i bka' thams cad gter du sbed pa sogs phal cher yang ye shes mkha' 'gro 'di nyid kyis mdzad pa la brten nas sprul pa'i gter ston chen po rnams rjes su bzung zhing lung bstan dbang bskur dbugs dbyung /_'ga' zhig gi gsang ba'i grogs su rnam par 'phrul pa sogs mtha' yas shing dngos kyi sprul pa'ang /_jo mo sman mo pad+ma mtsho skyid dang /_mkha' 'gro ma kun dga' 'bum sogs sprul pa'i gter ston chen mo sku lus ma spangs par mkha' spyod du gshegs pas mtshon ngo mtshar bsam gyis mi khyab bo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
PNT Nanam Yeshe de.jpg

Yeshe De
ཡེ་ཤེས་སྡེ་   •   Ye shes sde
Name in the Tertön Gyatsa: སྣ་ནམ་ཡེ་ཤེས་
Volume 1 Text 6, Pages 388-388
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།སྣ་ནམ་ཡེ་ཤེས་ནི། སྐ་ཅོག་ཞང་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་ཞང་གི་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། སྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ལོ་ཙཱ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་ཞིང་ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་ལྟར་འཕུར་བར་ནུས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར་བའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་སྟེ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ། རྟེན་རབ་བྱུང་ཡིན་པར་སྣང་ངོ། །འདི་ཉིད་ཕུར་པའི་བཀའ་བབས་ཆེན་པོར་གྱུར་པས་བར་སྐབས་སུ་ཕུར་པ་སྣ་ནམ་ལུགས་ཞེས་དར་རྒྱས་བཟང་པོར་བྱུང་བར་མངོན་ཅིང་ད་ལྟའང་དྷ་ཏི་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡིག་སྣ་ཅི་རིགས་ཡོད་པར་སྣང་ངོ།
sna nam ye shes ni/_ska cog zhang gsum du grags pa'i nang gses zhang gi ban+de ye shes sde yin par bzhed de/_sgyur byed kyi lo tsA mkhas pa'i phul du phyin zhing nam mkha' la bya ltar 'phur bar nus pa'i rdzu 'phrul la mnga' dbang 'byor ba'i grub thob chen po ste mkhas grub gnyis ka dang ldan pa/_rten rab byung yin par snang ngo/_/'di nyid phur pa'i bka' babs chen por gyur pas bar skabs su phur pa sna nam lugs zhes dar rgyas bzang por byung bar mngon cing da lta'ang d+ha ti rgyas 'bring bsdus gsum la brten pa'i yig sna ci rigs yod par snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
།ཆོས་བློན་ཆེན་པོ་འགོས་པདྨ་གུང་བཙན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཡོལ་མོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྔགས་འཆང་ཤཱཀྱ་བཟང་པོ་ནི། ལ་སྟོད་ལྷོ་གྲོམ་པ་ལྗོངས་སུ་དྲང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཆེན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། གསང་སྔགས་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་རིང་ལུགས་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པ་རྒྱས་ཤིང་གྲུབ་པ་བརྙེས། ཡོལ་མོ་གངས་ཀྱི་ར་བའི་གནས་སྒོ་ཕྱེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་ཞེས་བྱ་བའི་གདམས་པ་གཏེར་ནས་བཏོན། སྐབས་ཤིག་བསམ་ཡས་མཇལ་བར་ཕེབས་པ་ན་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས། ཆུ་སྤྲེལ་ལུག་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་ནས་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་དཀར་ཆག་ཞིག་གསོས་ལུང་བསྟན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་གཏེར་ནས་བཞེས། ལུང་བསྟན་འདི་སྔར་ལྷ་བཙུན་སྔོན་མོས་རྣམ་སྣང་སྐུ་རྒྱབ་ནས་བཞེས་པས། སླར་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས་མ་ཡིག་གཏེར་ཤུལ་དུ་འདེབས། བུ་ཡིག་མཆོད་རྟེན་དམར་པོར་སྦས་པ་གཏེར་སྟོན་འདིས་བཞེས་ཞེས་འབྱུང་། དེ་ནས་ལྷ་སའི་ཆུ་རགས་ཀྱི་ཞིག་གསོས་མཛད་པས་ལུང་བསྟན་བྱུང་ནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་བཀའ་འབུམ་གྱི་ཆོས་སྐོར་འགའ་ཞིག་གཏེར་ནས་བཞེས། མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོའི་ཞིག་གསོས་ནི་དཀར་ཆག་གི་ལུང་བསྟན་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་གླིང་པ། ཀོང་པོ་དཀར་ཆེན་ཀུན་དགའ་གྲགས་པ། འབྲི་གུང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་སོགས་སྨོན་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་དམ་པ་རྣམས་དང་མཇལ་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། དེ་དག་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོའི་ཞིག་གསོས་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། མཆོད་རྟེན་འདི་ཉིད་རི་དེའུ་འབུར་ཞིག་བརྐོས་ནས་གསལ་བར་མཛད་པས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་འདུག །སྲོག་ཤིང་ལས་བལ་པོའི་རྒྱལ་པོ་འོད་ཟེར་གོ་ཆའི་གདུང་སྐྱེ་བདུན་ཁྱད་པར་ཅན་སྤྱན་དྲངས་ནས་འགྲོ་དོན་དུ་སྤེལ། གཞན་ཡང་ཀོང་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་ལྡན། མེས་སྟོན་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། རིག་འཛིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ། གཙང་སྟོན་ཨོ་རྒྱན་དཔལ་བཟང་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པོའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་དབང་ཁྲིད་མན་ངག་གི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕལ་ཆེར་གསན། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་ཏེ་རིག་འཛིན་མངའ་རིས་པ་ཆེན་པོ་མཆེད་སོགས་ལ་ལྷུག་པར་བསྩལ་པས་བསྟན་པའི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟར་གྱུར། དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱང་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། མངའ་རིས་དང་གུང་ཐང་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་དོན་ཆེར་བསྐྱངས། རི་བོ་དཔལ་འབར་དུ་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་རིང་བཞུགས་པའི་སྐབས། རིག་འཛིན་མཆོག་ལྡན་མགོན་པོ་དང་མཇལ། དེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་སྦས་ཡུལ་པདྨའི་ཚལ་ལམ་ཡོལ་མོ་གངས་རར་ཕེབས། ཙཱུ་ཌའི་དགོན་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་བཏབ། བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་མང་དུ་མཛད་ནས་སྐུ་ཚེའང་མཐར་ཕྱིན་པར་བཞུགས། མཐར་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་པའི་སྐབས། ཞལ་ཆེམས་ཞིབ་པར་བསྩལ་བ་ལྟར། ལ་སྟོད་མངའ་བདག་པའི་གདུང་རྒྱུད་དགེ་སློང་ནུབ་མར་ཉང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གདུང་རབས་བཅུ་བཞི་བར་འཁྲུངས་པ་ནི་སྤྲུལ་སྐུ་ནམ་མཁའ་བརྒྱ་བྱིན་ཡིན་ལ། དེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་རིག་འཛིན་ངག་གི་དབང་པོའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའམ་སྟོབས་ལྡན་ཤུགས་འཆང་རྩལ་དུ་གྲགས་པས་ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ་བྲག་གི་གདན་ས་མཛད་ཅིང་བསྟན་པ་ལའང་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
chos blon chen po 'gos pad+ma gung btsan gyi skye ba yol mo sprul sku sngags 'chang shAkya bzang po ni/_la stod lho grom pa ljongs su drang po rdo rje 'dzin pa chen po'i gdung rgyud du sku 'khrungs/_gsang sngags gsar rnying bka' gter ring lugs kun la mkhyen pa rgyas shing grub pa brnyes/_yol mo gangs kyi ra ba'i gnas sgo phyes shing thugs rje chen po 'khor ba dbyings sgrol zhes bya ba'i gdams pa gter nas bton/_skabs shig bsam yas mjal bar phebs pa na mkha' 'gro'i lung bstan byung nas/_chu sprel lug zla'i tshes bco brgyad la mchod rten dmar po nas bya rung kha shor gyi dkar chag zhig gsos lung bstan gyi shog dril gter nas bzhes/_lung bstan 'di sngar lha btsun sngon mos rnam snang sku rgyab nas bzhes pas/_slar lung bstan byung nas ma yig gter shul du 'debs/_bu yig mchod rten dmar por sbas pa gter ston 'dis bzhes zhes 'byung /_de nas lha sa'i chu rags kyi zhig gsos mdzad pas lung bstan byung nas/_thugs rje chen po rgyal po bka' 'bum gyi chos skor 'ga' zhig gter nas bzhes/_mchod rten chen po'i zhig gsos ni dkar chag gi lung bstan ltar rig 'dzin chen po pad+ma gling pa/_kong po dkar chen kun dga' grags pa/_'bri gung kun dga' rin chen sogs smon lam dang 'brel ba'i dam pa rnams dang mjal zhing byin gyis brlabs/_de dag gi rten 'brel la brten mchod rten chen mo'i zhig gsos mthar phyin par mdzad/_mchod rten 'di nyid ri de'u 'bur zhig brkos nas gsal bar mdzad pas gter nas gdan drangs pa lta bu yin 'dug_/srog shing las bal po'i rgyal po 'od zer go cha'i gdung skye bdun khyad par can spyan drangs nas 'gro don du spel/_gzhan yang kong chen nam mkha' dpal ldan/_mes ston nam mkha' rgyal mtshan/_rig 'dzin sangs rgyas bstan pa/_gtsang ston o rgyan dpal bzang sogs skyes bu dam pa mang po'i zhabs la gtugs/_snga 'gyur bka' gter gyi dbang khrid man ngag gi rgyun bzhugs pa phal cher gsan/_thugs nyams su bzhes te rig 'dzin mnga' ris pa chen po mched sogs la lhug par bstsal pas bstan pa'i srog mthud pa ltar gyur/_drag po mngon spyod kyi phrin las kyang mthar phyin par mdzad/_mnga' ris dang gung thang phyogs su 'gro don cher bskyangs/_ri bo dpal 'bar du thugs dam rgyun ring bzhugs pa'i skabs/_rig 'dzin mchog ldan mgon po dang mjal/_des lung bstan pa ltar sbas yul pad+ma'i tshal lam yol mo gangs rar phebs/_tsU Da'i dgon pa rten dang brten par bcas pa btab/_bod khams bde thabs mang du mdzad nas sku tshe'ang mthar phyin par bzhugs/_mthar sku zhi bar gshegs pa'i skabs/_zhal chems zhib par bstsal ba ltar/_la stod mnga' bdag pa'i gdung rgyud dge slong nub mar nyang rin po che nas gdung rabs bcu bzhi bar 'khrungs pa ni sprul sku nam mkha' brgya byin yin la/_de'i sprul pa'i sku ni rig 'dzin ngag gi dbang po'i thugs sras kyi gtso bo bstan 'dzin nor bu'am stobs ldan shugs 'chang rtsal du grags pas thub bstan rdo rje brag gi gdan sa mdzad cing bstan pa la'ang bka' drin che
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Yönge Mingyur Dorje
ཡོན་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་   •   Yon dge mi 'gyur rdo rje
Name in the Tertön Gyatsa: མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ནུས་ལྡན་རྩལ་
Volume 1 Text 6, Pages 620-625
Buddhist Digital Resource Center

།ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ནུས་ལྡན་རྩལ་ནི། མདོ་ཁམས་ཟལ་མོ་སྒང་གི་སྟོད། ལྷོ་རྒྱུད་སྐྱབས་ཆེ་ཞེས་པའི་འབྲོག་སྡེར་ཡབ་ཡོན་དགེ་དཔོན་པོ་དང་། ཡུམ་བེར་མོའི་སྲས་སུ་ས་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོར་དཔྲལ་བར་རྡོ་རྗེའི་སྤྱན་སོགས་རྟགས་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བཅས་ཏེ་བལྟམས། རེ་ཞིག་ནས་ཡུལ་འཕོས་ཏེ་ལྷ་ཐོག་མཛོ་རྫི་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་འཁོད་པའི་སྐབས། ཟུར་མང་དྲུང་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ཕྱོགས་དེར་ཕེབས་པ་ལ་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། མཚན་ཀརྨ་བསམ་འགྲུབ་ཏུ་གསོལ། གྲུབ་ཆེན་དེ་ཉིད་དང་འཛི་སྒར་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ལས་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན། མཛོ་རྫི་དགོན་དུ་རང་གི་ཁུ་བོ་སྒྲུབ་པོའི་སར་བཞུགས་པས་ཡོན་དགེ་དབོན་པོར་འབོད་ཅིང་ཐུགས་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཞི་ཞིང་དུལ་བ། ཐུགས་དམ་དང་ཕྱག་དཔེ་གཟིགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན། ཕྱག་གཟོབ་པས་བྲིས་འབུར་གྱི་སྐུ་བརྙན་དུ་མ་བཞེངས་པར་མཛད། འཇང་ཡུལ་དུ་མགྲོན་པོ་མང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་མཇལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཁར་ས་ཞིག་བསྐོས་པས་གསེར་གྱི་ཟླ་ཚེས་ཤིག་རྙེད་པ་དེ་ཀརྨ་པ་ལ་ལྐོག་ཏུ་ཕུལ་བ་རྟེན་ཁྲོད་དུ་བཞེས། ཕྱིར་ཉིན་ཞིག་རྟེན་མཇལ་གནང་སྐབས་ཟླ་ཚེས་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས་ནས། འདི་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ནུས་ལྡན་རྩལ་གྱི་གཏེར་མ་ཡིན། ཉི་ཟླ་རྙེད་ན་རྟེན་འབྲེལ་མཆོག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱང་དེ་སྐབས་སུས་ཀྱང་ཅི་ཡིན་མ་གོ །དེ་ནས་དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་བར་མཛོ་རྫི་དགོན་དུ་མགོན་པོ་བེར་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་སྐབས། ཐོ་རངས་ཞིག་ལ་གྲུབ་ཆེན་ཀརྨ་པཀྴི་དང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་གཙོ་འཁོར་ཞལ་གཟིགས་ནས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་གནང་བ་རྣམས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་པཀྴིའི་བླ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཅིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟིམ་ཁང་་་་་་འོག་ཏུ་ཕ་ཝཾ་ཞིག་ཡོད་པ་ནས་ཁ་བྱང་བཞེས། གཏེར་ཁ་དང་པོ་མཛོ་རྫི་འགག་གི་མཚོ་ནང་དུ་དངོས་སུ་ཕེབས་ནས་གཏེར་སྒྲོམ་སྔོན་པོ་གྲུ་བཞི་ཞིག་དང་། ཁམས་རྒྱལ་གབ་མཚོ་ནས་ཟངས་སྦུག་ཅིག་བཞེས་པ་རྣམས་ལས་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བྱོན། གཏེར་ཁ་གཉིས་པ་སྦས་གནས་གྲུ་གུ་ལྷ་བྲག་གི་གཏེར་གནས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་བྲག་བརྐོས་པ་ལས་ཁྲོ་ལྕགས་ཀྱི་སྡིག་པ་ར་ཙའི་གཟུགས་ལྔ་ཙམ་བྱུང་བ་ལས། བླ་མ་པདྨ་བཛྲ་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆ་ལག་ལྔ་དང་བཅས་པ་བྱོན། གཏེར་ཁ་གསུམ་པ་རྫ་སྟོད་སྤྱི་འབྱམས་ནས་ཟླ་བ་བདུན་དུ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོས་བྲག་རྒྱ་བཤིགས་པ་ལས་ཚེ་སྒྲུབ་ཐབས་ཤེས་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་བྱོན། དེའི་ཉེ་ལོགས་ཤིག་ནས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་ཕྲན་ཀྱང་བཞེས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་དྲི་བཟང་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་དུ་བྱུང་། ཆོས་བཀའ་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབས་ནས་ཆོས་བདག་རྣམས་ལ་རིམ་གྱིས་གནང་། འདི་སྐབས་རྩ་བའི་གཟུངས་མ་དང་རྟེན་འབྲེལ་འགྲིགས་ན་གཏེར་ཁ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་འདོན་པར་གསུངས་ཀྱང་རྟེན་འབྲེལ་འཆུག་པས་གཏེར་སྟོན་གྱི་དབུ་རལ་བཅད། གཞན་སྣང་དུ་ཐུགས་སློང་བྱུང་བ་ལྟར་རྩིང་སྤྱོད་མཛད་པས་གྲྭ་པ་བདུན་ཡོད་པ་འཐོར། གཉིས་མཚུར་ཕུར་རྒྱལ་དབང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་མདུན་དུ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བར་ཕྱིན་པས། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་འཁྲུལ་པ་ཞིག་པའི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཡིན་སྨྱོ་བ་མིན། ཕྱིར་སོང་ལ་སྔར་བཞིན་བཀའ་གང་སྩོལ་སྒྲུབས་ཤིག་གསུངས་པས་དེ་ཕྱིན་ཆད་གྲྭ་པ་རྣམས་ཀྱང་འདུས་ནས་འབྲོག་སྒར་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། སྐུ་ཆས་ཕལ་པའི་རྣམ་པ་དང་གསུང་ཆལ་ཆོལ་ལྟ་བུ་བྱོན་པ་ལ་གང་གསུང་ཐམས་ཅད་ནི་དུས་གསུམ་གཟིགས་པའི་ལུང་བསྟན་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིང་མངོན་ཤེས་སྒྲིབ་མེད་དུ་མངའ། རྫུ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་ཐོགས་མེད་དུ་སྟོན། ནད་པ་གཅོང་ཆེན་དང་གདོན་ཆེན་ལ་ཐབས་ཕྲ་མོས་སེལ་བ་སོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། སྐབས་དེ་ཙམ་ན་ཕྱུགས་ནད་ཧོན་གྱི་གནོད་པ་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ནད་བདག་ཨར་ལ་གཏད་ཅིང་དཀར་པོ་འབྱུང་བའི་ཁུངས་བཙུགས། མཐའ་དམག་ཟློག་པའི་ཐབས་དང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་པ་སོགས་བསྟན་འགྲོ་སྤྱི་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲིན་ཕུལ་དུ་གྱུར། གནས་ཞལ་ངོ་མཚར་ཅན་འགའ་རེའང་ཕྱེ་བར་མཛད། རྗེ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སྐུ་ན་གཞོན་དུས་ཕྱི་འབྲོག་ཏུ་ཕེབས་པ་དང་མདོ་སྟོད་དུ་མཇལ་བས་རྟེན་འབྲེལ་དང་ལུང་བསྟན་མང་དུ་གནང་། གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་གཏད། དེ་ལྟར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་སྐུ་ཚེ་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྐུ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་ལུང་བསྟན་བསྩལ། ད་ནི་ང་ཡིས་མཐའ་དམག་ཟློག་པའི་དུས་ལ་བབས་གསུངས་ནས་འབམ་ཐང་པོ་ཆེར་རྟེན་འབྲེལ་བརྡའ་རྟགས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུས། དེ་མ་ཐག་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའང་མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ནུས་སོགས་སྔ་མ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་བྱོན་ཏེ་དགོངས་གཏེར་ཐོར་བུ་ཕབ་པར་སྣང་། དེའི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་ད་ལྟའི་བར་རིམ་པར་བྱོན་པས་སྒར་ཤུལ་དུ་དགོན་གནས་བཏབ་ཅིང་བསྟན་རྒྱུན་སྐྱོང་། རྒྱལ་སྲས་གུ་རུ་ཆོས་འཛིན་དང་ཞལ་སློབ་འགའ་ཞིག་གི་སྤྲུལ་བརྒྱུད་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་བསྟན་པའི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་མཛད། གཏེར་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་ཞྭ་དམར་ནག་ཟུང་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་རྣམས་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་བསྩལ་པ་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་བསྟན་རྒྱུན་གནས་པའི་བཙས་སུ་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ལུང་དུ། ཨ་ཏ་རོང་དུ་ཏཱའི་སི་ཏུ་རྡོ་རྗེ་ཟངས་གྲི་མཁའ་ལ་འཕྱོ༔ ཞེས་ལུང་གིས་བསྟན་པའི་བདེན་དོན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། བདག་ཅག་གི་དཔལ་མགོན་བླ་མ་དམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཉིན་བྱེད་དབང་པོས་གཏེར་གཞུང་ཡོངས་རྫོགས་སྤར་དུ་བཀོད་ཅིང་མངའ་རིས་ནས་རྒྱ་མཚམས་ཡན་གྱི་དགོན་ཁག་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་མཆོད་འཛུག་པ་སོགས་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཆོག་ཏུ་སྤེལ་བ་སྟེ་ཕྱིས་བྱོན་གྱི་་་་་གཏེར་ཆོས་ཤིག་ལ་འཇའ་ཚོན་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་དང་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་འདིའི་ཟབ་གཏེར་ཁོ་ན་བྱིན་རླབས་དང་འགྲོ་དོན་ཆེ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པས་གཞན་གྱིས་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ་ཁོ་བོས་ཀྱང་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་ནོས་སོ།
lha sras mu khri btsad po'i rnam 'phrul gter ston grub thob yongs kyi 'khor los sgyur ba mi 'gyur rdo rje drag po nus ldan rtsal ni/_mdo khams zal mo sgang gi stod/_lho rgyud skyabs che zhes pa'i 'brog sder yab yon dge dpon po dang /_yum ber mo'i sras su sa pho 'brug gi lor dpral bar rdo rje'i spyan sogs rtags mtshan khyad par can dang bcas te bltams/_re zhig nas yul 'phos te lha thog mdzo rdzi dgon pa'i nye 'dabs su 'khod pa'i skabs/_zur mang drung chen kun dga' rnam rgyal phyogs der phebs pa la gtsug phud phul/_mtshan karma bsam 'grub tu gsol/_grub chen de nyid dang 'dzi sgar bsod nams rgya mtsho sogs las bka' chos mang du gsan/_mdzo rdzi dgon du rang gi khu bo sgrub po'i sar bzhugs pas yon dge dbon por 'bod cing thugs rgyud shin tu zhi zhing dul ba/_thugs dam dang phyag dpe gzigs pa la shin tu brtson/_phyag gzob pas bris 'bur gyi sku brnyan du ma bzhengs par mdzad/_'jang yul du mgron po mang po dang lhan cig rgyal dbang karma pa chos dbyings rdo rje mjal du phebs pa'i lam khar sa zhig bskos pas gser gyi zla tshes shig rnyed pa de karma pa la lkog tu phul ba rten khrod du bzhes/_phyir nyin zhig rten mjal gnang skabs zla tshes phyag tu bsnams nas/_'di rig 'dzin mi 'gyur rdo rje drag po nus ldan rtsal gyi gter ma yin/_nyi zla rnyed na rten 'brel mchog yin zhes gsungs kyang de skabs sus kyang ci yin ma go_/de nas dgung lo nyer lnga bar mdzo rdzi dgon du mgon po ber can gyi sgrub pa mdzad pa'i skabs/_tho rangs zhig la grub chen karma pak+shi dang o rgyan rin po che gtso 'khor zhal gzigs nas dbang dang byin rlabs zhal gyi gdams pa gnang ba rnams yi ger bkod pa pak+shi'i bla sgrub 'di nyid yin cing de la brten nas gzim khang 'og tu pha waM zhig yod pa nas kha byang bzhes/_gter kha dang po mdzo rdzi 'gag gi mtsho nang du dngos su phebs nas gter sgrom sngon po gru bzhi zhig dang /_khams rgyal gab mtsho nas zangs sbug cig bzhes pa rnams las rdo rje gro lod rtsa gsum sgrub thabs yan lag dang bcas pa byon/_gter kha gnyis pa sbas gnas gru gu lha brag gi gter gnas nas zla ba gcig tu brag brkos pa las khro lcags kyi sdig pa ra tsa'i gzugs lnga tsam byung ba las/_bla ma pad+ma badz+ra grub thob rgya mtsho'i dkyil 'khor cha lag lnga dang bcas pa byon/_gter kha gsum pa rdza stod spyi 'byams nas zla ba bdun du 'bad rtsol chen pos brag rgya bshigs pa las tshe sgrub thabs shes kha sbyor gyi chos skor rnams byon/_de'i nye logs shig nas nam mkha'i snying po'i tshe sgrub kyi gdams phran kyang bzhes/_de dag gi skabs su 'ja' 'od me tog gi char dang dri bzang glu dbyangs kyi sgra sogs ngo mtshar ba'i ltas mang du byung /_chos bka' rnams gtan la phabs nas chos bdag rnams la rim gyis gnang /_'di skabs rtsa ba'i gzungs ma dang rten 'brel 'grigs na gter kha brgya rtsa brgyad 'don par gsungs kyang rten 'brel 'chug pas gter ston gyi dbu ral bcad/_gzhan snang du thugs slong byung ba ltar rtsing spyod mdzad pas grwa pa bdun yod pa 'thor/_gnyis mtshur phur rgyal dbang ye shes rdo rje'i mdun du skyabs 'jug zhu bar phyin pas/_mi 'gyur rdo rje 'khrul pa zhig pa'i grub thob chen po yin smyo ba min/_phyir song la sngar bzhin bka' gang stsol sgrubs shig gsungs pas de phyin chad grwa pa rnams kyang 'dus nas 'brog sgar gyi tshul du bzhugs/_sku chas phal pa'i rnam pa dang gsung chal chol lta bu byon pa la gang gsung thams cad ni dus gsum gzigs pa'i lung bstan kho nar gyur cing mngon shes sgrib med du mnga'/_rdzu 'phrul ya ma zung thogs med du ston/_nad pa gcong chen dang gdon chen la thabs phra mos sel ba sogs byin rlabs kyi mthu bsam gyis mi khyab/_skabs de tsam na phyugs nad hon gyi gnod pa thog mar byung ba nad bdag ar la gtad cing dkar po 'byung ba'i khungs btsugs/_mtha' dmag zlog pa'i thabs dang rten 'brel mdzad pa sogs bstan 'gro spyi la dngos dang brgyud nas bka' drin phul du gyur/_gnas zhal ngo mtshar can 'ga' re'ang phye bar mdzad/_rje chos kyi 'byung gnas sku na gzhon dus phyi 'brog tu phebs pa dang mdo stod du mjal bas rten 'brel dang lung bstan mang du gnang /_gter chos yongs rdzogs kyi bka' gtad/_de ltar brtul zhugs kyi spyod pa dang sku tshe 'gro don mthar phyin nas sku skye ba phyi ma'i lung bstan bstsal/_da ni nga yis mtha' dmag zlog pa'i dus la babs gsungs nas 'bam thang po cher rten 'brel brda' rtags kyi spyod pas gzugs sku'i bkod pa bsdus/_de ma thag pa'i sprul pa'i sku kun bzang chos kyi rdo rje'ang mngon shes rdzu 'phrul mthu nus sogs snga ma dang khyad par med pa byon te dgongs gter thor bu phab par snang /_de'i sprul brgyud da lta'i bar rim par byon pas sgar shul du dgon gnas btab cing bstan rgyun skyong /_rgyal sras gu ru chos 'dzin dang zhal slob 'ga' zhig gi sprul brgyud byung ba rnams kyis kyang bstan pa'i zhabs tog phul du phyin par mdzad/_gter chos rnams kyi 'gro don rgya che zhing khyad par du rtsa ba'i chos bdag zhwa dmar nag zung dang /_kun mkhyen chos kyi 'byung gnas rnams la dngos dang brgyud pa'i sgo nas bstsal pa thugs nyams su bzhes pas sgrub brgyud bstan pa'i bar chad zhi zhing bstan rgyun gnas pa'i btsas su byung ba dang /_lhag par rje nyid kyi gter lung du/_a ta rong du tA'i si tu rdo rje zangs gri mkha' la 'phyo:_zhes lung gis bstan pa'i bden don mngon du gyur te/_bdag cag gi dpal mgon bla ma dam pa rdo rje 'chang pad+ma nyin byed dbang pos gter gzhung yongs rdzogs spar du bkod cing mnga' ris nas rgya mtshams yan gyi dgon khag rnams la sgrub mchod 'dzug pa sogs 'gro 'dul phrin las mchog tu spel ba ste phyis byon gyi gter chos shig la 'ja' tshon dkon mchog spyi 'dus dang rig 'dzin chen po 'di'i zab gter kho na byin rlabs dang 'gro don che ba tshad mas grub pas gzhan gyis 'gran zla dang bral ba yin la kho bos kyang smin grol rdzogs par nos so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
RTZ Yutokpa.jpg

Yönten Gönpo
ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་   •   Yon tan mgon po
Name in the Tertön Gyatsa: གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 700-701
Buddhist Digital Resource Center

།སྨན་རྒྱལ་གཉིས་པ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བ་མའམ་མནྡཱ་ར་བས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་ཅེས་གངས་ཅན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཆེན་པོ་སྟེ། དེའང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འདི་ཉིད་འབྲེ་རྗེ་བཛྲ་གྱི་སྲས་ཡབ་ཁྱུང་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་། ཡུམ་པདྨ་འོད་ལྡན་གཉིས་ལས་ཉང་སྟོད་རྒྱལ་རྩེའི་ཕུ་སྒོ་བཞི་རེ་ཐང་ཞེས་བྱ་བའི་ཡུལ་དུ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་མཚན་དཔེའི་པདྨ་བཞད། བལྟམས་མ་ཐག་སྨན་གྱི་བླ་མའི་གཟུངས་གསུང་ཞིང་ཡུམ་ལ་སྤྱན་མི་འཛུམ་པར་གཟིགས་པ་སོགས་མཛད། དགུང་ལོ་གསུམ་ཙམ་ནས་གསོ་དཔྱད་ཀྱི་རིགས་སད། བརྒྱད་པ་ནས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དང་གསོ་དཔྱད་ལ་མཁྱེན་པའི་ཀློང་བརྡོལ། ཁྱད་པར་དགུང་ལོ་བཅུ་བཞི་པའི་ཚེ་མནལ་ལམ་དུ་སྨན་གྱི་ལྷ་མོས་དབང་བསྐུར་ཞིང་རྒྱུད་བཞི་འབྱུང་བར་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་ཕྱིས་མངོན་དུ་གྱུར། བཅོ་བརྒྱད་པར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས། མཁའ་འགྲོ་དཔལ་ལྡན་ཕྲེང་བ་དང་མཇལ། ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་མཚོན། འཕགས་ཡུལ་དུ་ལན་དྲུག་བྱོན་ནས་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་བཞེས། མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཅོམ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་བསྟན་པས་རྒྱལ་པོ་སོགས་ཀྱང་དད་ཅིང་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར། ལྷག་པར་བོད་དུ་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་སུམ་སྟོན་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ར་སྟེ་ཡེ་ཤེས་གཟུངས་ཀྱིས་དཀའ་སྤྱད་དང་འབད་པ་དུ་མས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། མང་ཡུལ་སྐྱིད་གྲོང་དུ་སྙིང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་གསན་པས་མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ནས་བརྒྱུད། ད་ལྟའི་བར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དང་ལྡན་པར་བཞུགས། ཁོ་བོས་ཀྱང་ལན་གཉིས་སུ་འབད་པས་ནོས་ཤིང་ལས་བྱང་། དབང་ཆོག །བསྙེན་ཡིག་སོགས་ཡིག་ཆ་འདུས་གསལ་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཀྱང་སྤེལ་པ་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་མཆོག་འདི་ཉིད་ཀྱིས་དེ་ལྟ་བུའི་མཛད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་མཐའ་ཡས་པ་བསྩལ་ནས། མཐར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་སོ་སྐྱེའི་བློས་མི་འཁྱུད་པའི་དག་པའི་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས་སྐུ་ལུས་མ་སྤངས་པར་སྨན་བླ་མི་སྐྱོད་རྒྱལ་པོའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་སོ།
sman rgyal gnyis pa g.yu thog yon tan mgon po la ye shes mkha' 'gro'i gtso mo dpal ldan phreng ba ma'am man+dA ra bas rgyud byin gyis brlabs pa la brten/_rje nyid kyi zab mo dgongs pa'i gter gyi tshul du gtan la phabs pa g.yu thog snying thig ces gangs can na yongs su grags pa'i bka' srol chen po ste/_de'ang sprul pa'i sku 'di nyid 'bre rje badz+ra gyi sras yab khyung po rdo rje dang /_yum pad+ma 'od ldan gnyis las nyang stod rgyal rtse'i phu sgo bzhi re thang zhes bya ba'i yul du ngo mtshar ba'i ltas du ma dang bcas te mtshan dpe'i pad+ma bzhad/_bltams ma thag sman gyi bla ma'i gzungs gsung zhing yum la spyan mi 'dzum par gzigs pa sogs mdzad/_dgung lo gsum tsam nas gso dpyad kyi rigs sad/_brgyad pa nas rig pa'i gnas lnga dang gso dpyad la mkhyen pa'i klong brdol/_khyad par dgung lo bcu bzhi pa'i tshe mnal lam du sman gyi lha mos dbang bskur zhing rgyud bzhi 'byung bar lung bstan pa ltar phyis mngon du gyur/_bco brgyad par rgya gar la phebs/_mkha' 'gro dpal ldan phreng ba dang mjal/_thun mong dang khyad par gyi gdams pas rjes su bzung bas mtshon/_'phags yul du lan drug byon nas mkhas grub du ma'i zhal gyi bdud rtsi bzhes/_mu stegs kyi rgol ba bcom/_sgyu 'phrul gyi bkod pa mtha' yas pa bstan pas rgyal po sogs kyang dad cing mchod gnas su bkur/_lhag par bod du thugs sras kyi gtso bo sum ston dz+nyA na d+hA ra ste ye shes gzungs kyis dka' spyad dang 'bad pa du mas gsol ba btab pa ltar/_mang yul skyid grong du snying tig gi smin grol rdzogs par gsan pas mchog thun mong gi dngos grub brnyes pa nas brgyud/_da lta'i bar byin rlabs kyi gzi byin dang ldan par bzhugs/_kho bos kyang lan gnyis su 'bad pas nos shing las byang /_dbang chog_/bsnyen yig sogs yig cha 'dus gsal gyi zhabs tog kyang spel pa yin no/_/grub mchog 'di nyid kyis de lta bu'i mdzad pa bsam gyis mi khyab pas bstan 'gro'i don mtha' yas pa bstsal nas/_mthar dgung lo bdun cu rtsa drug la so skye'i blos mi 'khyud pa'i dag pa'i bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i cho 'phrul gyis sku lus ma spangs par sman bla mi skyod rgyal po'i zhing du gshegs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Yongdzin Ngawang Drakpa
ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་   •   Yongs 'dzin ngag dbang grags pa
Name in the Tertön Gyatsa: ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་
Volume 1 Text 6, Pages 601-601
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།གཏེར་སྟོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡོངས་འཛིན་ངག་དབང་གྲགས་པ་ནི། སྤ་གྲོ་ཀུན་བཟང་གླིང་དུ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་གདམས་ངག་གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན། ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་བཞིན་འཕུར་བ་སོགས་སྣང་རིག་འདྲེས་པའི་རྟགས་མངོན་གྱུར་དུ་སྟོན་ནུས་པ་དེས་གུ་རུ་དྲག་པོ་དམར་ནག་མེ་ཕྲེང་གི་སྐོར་དང་ཚེ་ཆུ་སོགས་གཏེར་ནས་བཞེས་པར་གྲགས་ཀྱང་བར་སྐབས་ནས་རྒྱུན་ཡོད་པར་མ་མངོན། གང་ལྟར་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་སྟེ་བླ་མ་སོག་ཟློག་པས་ཀྱང་རྩ་བའི་བླ་མ་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་མཛད་སྣང་ངོ་།
gter ston rin po che yongs 'dzin ngag dbang grags pa ni/_spa gro kun bzang gling du kun mkhyen chen po'i gdung rgyud du 'khrungs/_rdzogs pa chen po gsang ba bla na med pa'i gdams ngag gsan bsam sgom gsum mthar phyin/_nam mkha' la bya bzhin 'phur ba sogs snang rig 'dres pa'i rtags mngon gyur du ston nus pa des gu ru drag po dmar nag me phreng gi skor dang tshe chu sogs gter nas bzhes par grags kyang bar skabs nas rgyun yod par ma mngon/_gang ltar yang mkhas grub chen po ste bla ma sog zlog pas kyang rtsa ba'i bla ma gtso che ba zhig tu mdzad snang ngo
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Zangling Wangchuk
ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་   •   Zangs gling dbang phyug
Name in the Tertön Gyatsa: སྐྱེས་བུ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་
Volume 1 Text 6, Pages 695-695

སྐྱེས་བུ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་གིས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ལས་མཐའ་གཏད་རུལ་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར།
skyes bu zangs gling dbang phyug gis 'jam dpal gshin rje'i las mtha' gtad rul skor rnams spyan drangs pa thams cad la dar rgyas su gyur
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Zhangtsun Darma Rinchen
ཞང་བཙུན་དར་མ་རིན་ཆེན་   •   Zhang btsun dar ma rin chen
Name in the Tertön Gyatsa: ཞང་བཙུན་དར་མ་རིན་ཆེན་
Volume 1 Text 6, Pages 518-518

སྐབས་འདི་ཙམ་དུ་མངའ་རིས་པུ་ཧྲང་དུ་བྱོན་པའི་ཞང་བཙུན་དར་མ་རིན་ཆེན་གྱིས་རེ་ཏི་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་རིམ་པར་བརྒྱུད། རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་ཏེ་བཀའ་རྒྱུད་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་སྲུང་གི་གཙོ་བོར་བཞུགས་སོ།
skabs 'di tsam du mnga' ris pu hrang du byon pa'i zhang btsun dar ma rin chen gyis re ti rang byung rgyal mo'i gsang sgrub kyi skor spyan drangs te rim par brgyud/_rje dus gsum mkhyen pa nas da lta'i bar brgyud pa bar ma chad par byon te bka' rgyud kaM tshang gi bstan srung gi gtso bor bzhugs so
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
སླེ་མ་མཚལ་གྱི་རི་མོ་བྲིས་པ་ཡི༔ གནུབས་ཀྱི་སྲེག་པ་ལུང་དུ་མུ་གེ་འབྱུང༔ ཁྱུང་ཚང་བྲག་ལ་སྦས་པའི་གཏེར་ཁ་འདི༔ མི་བཞག་འདོན་པའི་རྟགས་དེ་བསྟན་ནས་འབྱུང༔ ཨོ་རྒྱན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་ཞེས་བྱ་འབྱུང༔ ཞེས་པའི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་སྟེ། དབུ་རུ་ཇོ་ཤཱཀ་རྣམ་གཉིས་བཞུགས་པའི་ཡུལ་དང་ཉེ་བ་སྟོད་ལུང་སྣང་རྩེ་ཞེས་པར། ཡབ་ནམ་མཁའ་དབང་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་དང་། ཡུམ་ཚེ་དབང་བརྟན་མའི་སྲས་སུ་ཤིང་ཕོ་སྤྲེལ་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཉེར་གསུམ་གཟའ་ཉི་མ་དང་སྐར་མ་བྲེ་འཛོམ་པའི་ཉིན་སྣང་རྩེ་གསེར་ཁང་གི་གཟིམ་ཁང་དགའ་བྱེད་ཤར་དུ་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་རིགས་སུ་སྐུ་བལྟམས། དགུང་ལོ་ལྔ་པ་ལ། རྗེ་སྨན་ཆུ་བ་ནམ་མཁའ་རིན་ཆེན་པའི་དྲུང་དུ་སྐྲ་གཅོད་པ་དང་ལུས་བསྒྱུར་ཞུས་པས། འདི་སྐྲ་བཅད་ན་གཅོད་མཁན་ལ་མི་དགའ་བས་ངས་སྔགས་སྡོམ་སྦྱིན་ནས་མིང་བཏགས་གསུངས་ནས། མཚན་ནམ་མཁའ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པོར་གསོལ། དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་གི་དུས་གཏེར་སྒྲུབ་མཛད་པས་མནལ་ལམ་དུ། མི་གཅིག་གིས་ཁྱུང་ཚང་བྲག་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ནོར་ཡོད་ཐོ་ཡིན་ཟེར་ནས་དཔེ་ཆ་མགོ་ཚན་གོས་དར་སེར་པོའི་རྒྱབ་ཤ་བྱས་པ་ཞིག་གཏད་བྱུང་བ་གཟིགས་པས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་འདུག །མནལ་སད་དུས་ཐུགས་ལ་གསལ་ཧྲམ་མེར་འདུག་པས་ཟིན་བྲིས་ལ་བཏབ་ནས། ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་བཅུའི་མཚན་མོར་དཔོན་གཡོག་བདུན་གྱིས་ཆིབས་གཤར་མཛད་ནས་ཕེབས་པས་གསང་ཕུག་གི་འགྲམ་དུ་ཕེབས་པ་དང་ནམ་ལངས་ཤིང་ཉི་མ་ཤར་བྱུང་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་པར་དགོངས། གསང་ཕུག་གོང་མའི་ཐག་པ་ཆད་ནས་བགྲོད་ཐབས་ཟད་པ་ལ། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཕེབས་ནས་གཏེར་རྟགས་བཙལ་བས་ཆུ་རྡོ་ནར་མོ་ཁྲུ་གང་ཙམ་ལ་ཅོང་ཞིས་ནོར་བུ་འབར་བའི་རི་མོ་བྲིས་པ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པ་དེ་བཏོན་ནས་གཏེར་སྒོ་ཕྱེས་པའི་ནང་སོལ་ཕྱེའི་གསེབ་ནས་སོ་ཕག་གཏེར་སྒྲོམ་ཟུར་བརྒྱད་པ་ཞིག་བཏོན་པའི་ནང་ནས་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་སྐོར་དང་དམ་རྫས་སྐྱེ་་་་་བདུན། ཚེ་ཆུ་སོགས་མང་དུ་བྱོན། གཞན་ཡང་ཟང་ཡག་བྲག །ཟུར་མཁར་རྡོ་ཡི་མཆོད་རྟེན། དབུ་རུ་ཞྭ་ཡི་ལྷ་ཁང་། གཞོ་སྟོད་གཏེར་སྒྲོམ། ལྷ་ས་དང་བསམ་ཡས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ནས། ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ། རྫོགས་ཆེན་གསང་བ་སྙིང་ཐིག །རྟ་མགྲིན་ནཱ་ག་ཀླུ་འདུལ། དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ། དམག་ཟློག་ཉེར་ལྔ་སོགས་གཏེར་ཆོས་མང་པོ་དང། སྐུ་ཚབ་རྟེན་གསུམ་དམ་རྫས་སོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གདན་དྲངས། དགོངས་འདུས་ཀྱི་གཏེར་ཞབས་སྡུད་པ་པོར་ལུང་བསྟན་ཡོད་པར་གྲགས་པ་བཞིན་སྙིམ་ཕུ་ནས་ཀྱང་བསྙེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཞུས། ཕལ་ཆེར་བཀའ་གཏེར་གོང་མ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྩིས་ཆེར་མཛད་པས་གསང་ཆེན་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་ཏེ་འཆད་ཉན་གྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་པས་བསྟན་པའི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག །ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན། རྩེ་གདོང་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ། འབྲུག་པ་ཞབས་དྲུང་མི་ཕམ་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་དང། ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་སློབ་ཚོགས་ཁམས་ཀོང་། བྱར་དྭགས། ཨེ་གཉལ། ལྷོ་མོན། དབུས་གཙང་ཐམས་ཅད་ནས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བྱོན་པས་གསང་ཆེན་རྙིང་མའི་སྲོག་མཐུད་པ་ལྟར་བྱུང་ཞིང་། གཙོ་བོ་གཏེར་ཆེན་ཉིད་དང་སོག་ཟློག་པ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དང་། གངས་ར་ལོ་ཆེན་རྣམས་ལ་སྣང་སོག་གངས་གསུམ་དུ་གྲགས་ཏེ། འདི་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་རིང་ལ་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་དེང་སང་གི་བར་དུ་མ་ནུབ་པར་བཞུགས་པའང་གཏེར་ཆེན་འདིའི་སྐུ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ནས་ལུག་ལོ་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་གནམ་སྟོང་དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པའི་ཚེ་ངོ་མཚར་བའི་རྟགས་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན། གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུན་ཕྱིས་འདིར་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཅིང་ཆོས་བདག་པདྨ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ལུང་བསྟན་སློབ་མ་པདྨའི་མཚན་ཅན་བརྒྱད་དུ་གྲགས་པ་ཏ་བླ་པདྨ་མ་ཏི་སོགས་ལས་ཆོས་རྒྱུན་མ་ཆད་ཙམ་བྱོན་པ་ཁོ་བོས་ཀྱང་འབད་པས་བཙལ་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་ནོས་ཤིང་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཏོག་དང་འཆད་སྤེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་བསྐྱངས་པ་ཡིན་ནོ།
sle ma mtshal gyi ri mo bris pa yi:_gnubs kyi sreg pa lung du mu ge 'byung:_khyung tshang brag la sbas pa'i gter kha 'di:_mi bzhag 'don pa'i rtags de bstan nas 'byung:_o rgyan zhig po gling pa zhes bya 'byung:_zhes pa'i gter ston zhig po gling pa gar gyi dbang phyug ni/_lha sras dam 'dzin gyi rnam par 'phrul pa ste/_dbu ru jo shAka rnam gnyis bzhugs pa'i yul dang nye ba stod lung snang rtse zhes par/_yab nam mkha' dbang chen phun tshogs zhes dang /_yum tshe dbang brtan ma'i sras su shing pho sprel lo zla ba bcu pa'i nyer gsum gza' nyi ma dang skar ma bre 'dzom pa'i nyin snang rtse gser khang gi gzim khang dga' byed shar du srid skyong chen po'i rigs su sku bltams/_dgung lo lnga pa la/_rje sman chu ba nam mkha' rin chen pa'i drung du skra gcod pa dang lus bsgyur zhus pas/_'di skra bcad na gcod mkhan la mi dga' bas ngas sngags sdom sbyin nas ming btags gsungs nas/_mtshan nam mkha' tshe dbang rgyal por gsol/_dgung lo nyer gcig gi dus gter sgrub mdzad pas mnal lam du/_mi gcig gis khyung tshang brag na khyod kyi nor yod tho yin zer nas dpe cha mgo tshan gos dar ser po'i rgyab sha byas pa zhig gtad byung ba gzigs pas gter gyi kha byang shin tu gsal bar 'dug_/mnal sad dus thugs la gsal hram mer 'dug pas zin bris la btab nas/_lo de'i zla ba bzhi pa'i tshes bcu'i mtshan mor dpon g.yog bdun gyis chibs gshar mdzad nas phebs pas gsang phug gi 'gram du phebs pa dang nam langs shing nyi ma shar byung bas rten 'brel legs par dgongs/_gsang phug gong ma'i thag pa chad nas bgrod thabs zad pa la/_rdzu 'phrul gyis phebs nas gter rtags btsal bas chu rdo nar mo khru gang tsam la cong zhis nor bu 'bar ba'i ri mo bris pa zhig yod 'dug pa de bton nas gter sgo phyes pa'i nang sol phye'i gseb nas so phag gter sgrom zur brgyad pa zhig bton pa'i nang nas tshe sgrub rgyal ba 'dus pa'i skor dang dam rdzas skye bdun/_tshe chu sogs mang du byon/_gzhan yang zang yag brag_/zur mkhar rdo yi mchod rten/_dbu ru zhwa yi lha khang /_gzho stod gter sgrom/_lha sa dang bsam yas kyi gtsug lag khang sogs nas/_thugs dam zab pa skor bdun/_thugs rje chen po 'khor ba las sgrol/_rdzogs chen gsang ba snying thig_/rta mgrin nA ga klu 'dul/_drag po gnam lcags me'i 'khor lo/_dmag zlog nyer lnga sogs gter chos mang po dang/_sku tshab rten gsum dam rdzas sogs bsam gyis mi khyab par gdan drangs/_dgongs 'dus kyi gter zhabs sdud pa por lung bstan yod par grags pa bzhin snyim phu nas kyang bsnyen bkur phun sum tshogs par zhus/_phal cher bka' gter gong ma rnams la thugs rtsis cher mdzad pas gsang chen rnying ma bka' gter thams cad kyi bstan pa'i bdag por gyur te 'chad nyan gyi phrin las rgya cher bskyangs pas bstan pa'i rtsa lag tu gyur pa'i zhal slob kyi gtso bo ni/_thams cad mkhyen pa dkon mchog yan lag_/sa skya bdag chen kun dga' rin chen/_rtse gdong bdag chen kun dga' bsam 'grub/_'brug pa zhabs drung mi pham chos rgyal sogs dang/_chos brgyud 'dzin pa'i slob tshogs khams kong /_byar dwags/_e gnyal/_lho mon/_dbus gtsang thams cad nas bsam gyis mi khyab par byon pas gsang chen rnying ma'i srog mthud pa ltar byung zhing /_gtso bo gter chen nyid dang sog zlog pa blo gros rgyal mtshan dang /_gangs ra lo chen rnams la snang sog gangs gsum du grags te/_'di rnams kyi sku ring la rnying ma bka' gter thams cad rgya cher 'phel te deng sang gi bar du ma nub par bzhugs pa'ang gter chen 'di'i sku drin las byung ba yin/_de ltar phrin las mthar phyin nas lug lo hor zla gnyis pa'i gnam stong dgung lo drug cu bzhes pa'i tshe ngo mtshar ba'i rtags mtshan dang bcas te dgongs pa chos kyi dbyings su thim pa'i tshul bstan/_gter chos kyi rgyun phyis 'dir shin tu dkon cing chos bdag pad+ma rgyal mtshan la lung bstan slob ma pad+ma'i mtshan can brgyad du grags pa ta bla pad+ma ma ti sogs las chos rgyun ma chad tsam byon pa kho bos kyang 'bad pas btsal nas smin grol gyi rgyun nos shing yig cha'i zhabs tog dang 'chad spel gyi phrin las cung zad bskyangs pa yin no
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Zurkhar Ajo Palpo
ཟུར་མཁར་ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ་   •   Zur mkhar a jo dpal po
Name in the Tertön Gyatsa: ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 534-534
Buddhist Digital Resource Center

།གཏེར་སྟོན་ཨ་ཇོ་དཔལ་པོ་ནི། བསམ་ཡས་དང་ཉེ་བའི་ཟུར་མཁར་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་ཁྱིམ་སྔགས་དཀྱུས་མ། འདིས་མོན་བུམ་ཐང་གི་ལྷ་ཁང་ཀ་བ་ནས་བསོད་ནམས་གླང་པོ་སྟོབས་སྐྱེད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟབ་མོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ད་ལྟའི་བར་ཕྱག་ལེན་དུ་འདེབས་བཞིན་པ་ཉིད་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས། གཞན་ཡང་སྦྲགས་ཡང་རྫོང་ནས་བརྟན་མ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་དང་། བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ནས་རྨ་རི་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེ་དྲག་མོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་སྐོར་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་པར་བཤད་ཀྱང་ད་ལྟ་ནི་དཔེ་ལུང་གི་རྒྱུན་མ་བཞུགས།
gter ston a jo dpal po ni/_bsam yas dang nye ba'i zur mkhar du 'khrungs/_rten khyim sngags dkyus ma/_'dis mon bum thang gi lha khang ka ba nas bsod nams glang po stobs skyed kyi 'khor lo zab mo spyan drangs pa thams cad kyis da lta'i bar phyag len du 'debs bzhin pa nyid kho bos kyang nos/_gzhan yang sbrags yang rdzong nas brtan ma mched gsum gyi sgrub thabs sogs dang /_bsam yas mchims phu nas rma ri rab 'byams rdo rje drag mo rgyal gyi sgrub skor rnams spyan drangs par bshad kyang da lta ni dpe lung gi rgyun ma bzhugs
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration

Zurkhar Dawai Özer
ཟུར་མཁར་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་   •   Zur mkhar zla ba'i 'od zer
Name in the Tertön Gyatsa: ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་; རང་གྲོལ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་
Volume 1 Text 6, Pages 659-662

།རྒྱ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་རྣལ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་རམ་གཏེར་སྟོན་རང་གྲོལ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ནི། ཡབ་ཐེག་གླིང་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་དང་། ཡུམ་གནུབས་བརྒྱུད་རིགས་ལྡན་མ་ཞིག་གི་སྲས་སུ་སྦྲགས་ཀྱི་ཕུ་སྐྱུ་རུ་ཅན་དུ་སྐུ་བལྟམས། ཅུང་ཟད་ནར་སོན་པ་ན་ཡབ་ཀྱིས་གཏེར་ཆོས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གནང་། དགུང་ལོ་དྲུག་པ་ལ་ཡབ་གཤེགས་པས་གཅེན་གཏེར་སྲས་པདྨ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། ལྕགས་ཟམ་པ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ལས་རྙིང་མ་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་ཕལ་མོ་ཆེ་གསན། དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་པར་དཔལ་རིར་ཆོས་སྒོར་ཞུགས། མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་རྒྱ་མཚོར་གཙུག་ཕུད་ཕུལ། གནས་དེར་དག་པའི་སྣང་བ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར། ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བས་ཨ་རུ་ར་རློན་པ་འབྲུ་བདུན་ཡོད་པ་ཞིག་དངོས་སུ་བསྩལ། གསོ་རིག་ལ་སྦྱངས་པས་མཁས་པར་མཁྱེན། དགུང་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་པ་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་དང་ལུང་བསྟན་མང་དུ་བྱུང་ཡང་རིག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་འགྱངས་པས་གཏེར་ཁ་མང་ཞིག་དུས་ལས་ཡོལ། དེ་ནས་གྲུབ་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལས་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་དབང་ལུང་ཡོངས་རྫོགས་གསན་ཏེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་ལོ་ལྔར་དཀའ་སྤྱད་ཆེན་པོས་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད། གཞན་ཡང་ལོ་གསུམ་དུ་ཡབ་ཆོས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་ཉམས་བཞེས་གནད་སྨིན་མཛད་ནས་ལྷ་ལྡན་དུ་ཕེབས་སྐབས་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་སོགས་དག་པའི་སྣང་བ་འབྱམས་སུ་ཀླས། བྲག་དམར་མགྲིན་བཟང་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་འབྱོར་པ་ལྟར། བསམ་ཡས་མཆིས་ཕུ་བློན་པོ་མགུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལམ་ཁར་དཔལ་རི་མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་དགོངས་ཏེ་དཔོན་སློབ་གསུམ་བྱ་བྲལ་བའི་ཆས་ཀྱིས་བྱོན། ཁོང་དཔོན་སློབ་སྔོན་དུ་ཕེབས་ནས་གུར་དཀར་ཕུག་ཏུ་གྲ་བསྒྲིགས། གཏེར་སྟོན་ལ་བསུ་བ་སོགས་བཀུར་བསྟི་མཛད། དེ་ནས་སྐུ་རྟེན་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་མོ། གསུང་རྟེན་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཞི་དྲག །ཐུགས་རྟེན་ཨ་རྒྱ་མ་ཉེར་གཅིག་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བརྡ་རིས་ཞལ་བཤུས། མ་དཔེ་སླར་སྦ་བ་སོགས་ལུང་དོན་ལྟར་གྲུབ་ནས་གཡའ་མ་ལུང་དུ་གཏན་ལ་ཕབས། ལོ་བདུན་དུ་གསང་རྒྱ་དང་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་ནས་ལུང་ཟིན་ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་རྣམས་ལ་སྤེལ་པའི་དབང་ལུང་ཁྲིད་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་ད་ལྟའང་བཞུགས་ཤིང་ཁོ་བོས་ཀྱང་རིག་འཛིན་བདེ་འདུས་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་དང་། ཕྱག་རྡོར་དྲག་པོ་ཀུན་འདུས་སྐོར་རྣམས་ནོས་སོ། །ཞལ་སློབ་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་འཛིན་བརྒྱད་པ་མཁྱེན་རབ་མཐུ་སྟོབས། རྫོགས་ཆེན་བཞི་པ། གཏེར་འབྱིན་བསྟན་འཛིན་ཤེས་རབ་བླ་སློབ་སོགས་མང་དུ་བྱོན། གཞུང་ས་ཆེན་པོས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོར་མངའ་གསོལ་ཞིང་བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་མང་དུ་བསྒྲུབས། བསམ་ཡས་དབུ་རྩེར་ཞུགས་ཀྱི་གནོད་པ་བྱུང་བའི་སྐབས་ཀྱང་ཕེབས་ནས་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲག་སོགས་མཛད་པས་གླིང་གཞན་དུ་གནོད་པ་མ་བྱུང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་དུ་གླེང་། ཕྱིས་ཞིག་གསོས་སྐབས་ཀྱང་ས་འདུལ་དང་རབ་གནས་སོགས་མཛད་པས་མཚོན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་གཤེགས་པའི་གཤེགས་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་གདུང་སྲས་མཆེད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ། །རྣམ་འཕྲུལ་ཁམས་སུ་འཁྲུངས་པ་རྫོགས་ཆེན་བཞི་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང་མཆིམས་ཕུར་བཞུགས་ནས་གོང་མའི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བར་མཛད་དོ།
rgya sras lha rje'i rnal 'phrul zla ba'i 'od zer ram gter ston rang grol ting 'dzin rgyal po ni/_yab theg gling 'gro don mthar phyin dang /_yum gnubs brgyud rigs ldan ma zhig gi sras su sbrags kyi phu skyu ru can du sku bltams/_cung zad nar son pa na yab kyis gter chos yongs rdzogs kyi smin grol gnang /_dgung lo drug pa la yab gshegs pas gcen gter sras pad+ma bstan 'dzin rgya mtsho dang /_lcags zam pa bstan 'dzin ye shes lhun grub las rnying ma bka' gter gyi chos phal mo che gsan/_dgung lo bcu gsum par dpal rir chos sgor zhugs/_mtsho rgyal sprul sku pad+ma chos 'byor rgya mtshor gtsug phud phul/_gnas der dag pa'i snang ba phyogs med du shar/_lha lcam man+dA ra bas a ru ra rlon pa 'bru bdun yod pa zhig dngos su bstsal/_gso rig la sbyangs pas mkhas par mkhyen/_dgung lo bco brgyad pa nas gter gyi kha byang dang lung bstan mang du byung yang rig ma'i rten 'brel 'gyangs pas gter kha mang zhig dus las yol/_de nas grub chen ngag dbang chos grags las grol tig dgongs pa rang grol gyi dbang lung yongs rdzogs gsan te bsam yas mchims phur lo lngar dka' spyad chen pos sgrub pa'i dam bca' mthar phyin par mdzad/_gzhan yang lo gsum du yab chos thugs sgrub yon tan kun 'byung gi nyams bzhes gnad smin mdzad nas lha ldan du phebs skabs rnga yab pad+ma 'od du phebs pa dang /_grub chen thang stong rgyal pos byin gyis brlab pa sogs dag pa'i snang ba 'byams su klas/_brag dmar mgrin bzang nas gter gyi kha byang 'byor pa ltar/_bsam yas mchis phu blon po mgul du phebs pa'i lam khar dpal ri mtsho rgyal sprul skus mngon shes kyis dgongs te dpon slob gsum bya bral ba'i chas kyis byon/_khong dpon slob sngon du phebs nas gur dkar phug tu gra bsgrigs/_gter ston la bsu ba sogs bkur bsti mdzad/_de nas sku rten mthong grol chen mo/_gsung rten bla ma'i thugs sgrub rig 'dzin bde gshegs 'dus pa zhi drag_/thugs rten a rgya ma nyer gcig rnams spyan drangs shing brda ris zhal bshus/_ma dpe slar sba ba sogs lung don ltar grub nas g.ya' ma lung du gtan la phabs/_lo bdun du gsang rgya dang sgrub pa mthar phyin par mdzad nas lung zin chos kyi bdag po rnams la spel pa'i dbang lung khrid gsum gyi rgyun da lta'ang bzhugs shing kho bos kyang rig 'dzin bde 'dus kyi chos sde tshe sgrub rdo rje snying po 'od kyi drwa ba dang /_phyag rdor drag po kun 'dus skor rnams nos so/_/zhal slob kyi gtso bo bstan 'dzin brgyad pa mkhyen rab mthu stobs/_rdzogs chen bzhi pa/_gter 'byin bstan 'dzin shes rab bla slob sogs mang du byon/_gzhung sa chen pos sprul pa'i gter ston chen por mnga' gsol zhing bod khams bde thabs mang du bsgrubs/_bsam yas dbu rtser zhugs kyi gnod pa byung ba'i skabs kyang phebs nas lha srin dam bsgrag sogs mdzad pas gling gzhan du gnod pa ma byung ba sogs ngo mtshar du gleng /_phyis zhig gsos skabs kyang sa 'dul dang rab gnas sogs mdzad pas mtshon bstan 'gro'i don rlabs chen mthar phyin te pad+ma 'od kyi grong khyer chen por gshegs pa'i gshegs rjes kyi bya ba rnams gdung sras mched kyis sgrub par mdzad do/_/rnam 'phrul khams su 'khrungs pa rdzogs chen bzhi pas lung bstan cing mchims phur bzhugs nas gong ma'i zab chos kyi phrin las spel bar mdzad do
Tertön Information
Tibetan Biography
Wylie Transliteration
Shakyashribhadra.jpg

Śākyaśrībhadra
ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་   •   Śākyaśrībhadra
Name in the Tertön Gyatsa: ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་
Volume 1 Text 6, Pages 699-700
Buddhist Digital Resource Center
Treasury of Lives

།མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་རབ་གསལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཁ་ཆེ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་བཞི་ཞེས་ཐུགས་གཙིས་སུ་མཛད་པའི་ནང་ན། ཡང་དག་མེ་གཅིག་ཐོད་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་རས་ཐུབ་པ་སློབ་དཔོན་པདྨ་དངོས་ལས་གསན་ཅིང་ཟིན་བྲིས་སུ་མཛད་དེ་ལོ་ཙཱ་བ་རབ་མཆོག་དཔལ་དང་ལོ་པཎ་བསྡེབས་ནས་བསྒྱུར་པའི་གཞུང་ཉུང་ངུ་ངོ་མཚར་ཅན་བར་སྐབས་ཀྱི་་་་་་བར་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ཕྱིས་འདིར་མི་སྣང་མོད། རྗེ་བླ་མས་མནལ་ལམ་དུ་དཔྱལ་ལོ་ཙཱ་བ་ལས་གསན་པའི་བྱིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཁོ་བོས་ཀྱང་ནོས་སོ།
ma byon sangs rgyas rab gsal gyi rnam 'phrul kha che paN+Di ta chen po shAkya shrI zhes 'jig rten na yongs su grags pa de nyid la khyad chos kyi gdams pa bzhi zhes thugs gtsis su mdzad pa'i nang na/_yang dag me gcig thod gcig la brten pa'i ras thub pa slob dpon pad+ma dngos las gsan cing zin bris su mdzad de lo tsA ba rab mchog dpal dang lo paN bsdebs nas bsgyur pa'i gzhung nyung ngu ngo mtshar can bar skabs kyi bar smin grol gyi rgyun bzhugs pa phyis 'dir mi snang mod/_rje bla mas mnal lam du dpyal lo tsA ba las gsan pa'i byin rlabs nye brgyud kho bos kyang nos so