Rin chen mkha' 'gro so sor 'brang ma

Parent cycle(s)

  2 Text(s) in this Cycle

  ཟབ་བདུན་ལས༔ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling sor 'brang
  Location Volume 51, Text 71, Pages 893-898
  Cycle Rin chen mkha' 'gro so sor 'brang ma
  Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
  Authored by Mchog gyur gling pa
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་རོ།།
  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་གྱི་བུམ་བཟང་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod rgyas las mchog gling sor 'brang
  Location Volume 51, Text 72, Pages 899-905
  Cycle Rin chen mkha' 'gro so sor 'brang ma
  Parent Cycle Zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa
  Authored by 'jam mgon kong sprul
  Revealed by Mchog gyur gling pa
  Colophon ཅེས་པའང་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཉིད་ཀྱིས་བཀའ་ཡིས་རྗེས་སུ་གནང་ཞིང་སྲས་ཡུམ་ཟུང་གིས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་པ་ལྟར། པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་མདུན་རོལ་གྲུབ་པའི་བསྟི་གནས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་སྐྱེད་ཚལ་གྱིས་མཛེས་པའི་དབེན་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་གླིང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ