Difference between revisions of "RTZ Outline"

((by SublimeText.Mediawiker))
Line 8: Line 8:
 
<div class="section-page-heading">Texts List</div>
 
<div class="section-page-heading">Texts List</div>
 
<ol type="1" style="margin-left: 3.5em;">
 
<ol type="1" style="margin-left: 3.5em;">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">གང་ལས་བྱུང་བ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་</span>
|tibetan=གང་ལས་བྱུང་བ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་
+
&nbsp;• ''gang las byung ba brgyud pa'i rim pa'i rnam thar lo rgyus''<br>
|wylie=gang las byung ba brgyud pa'i rim pa'i rnam thar lo rgyus
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 1|Volume 1]]
|span=[[RTZ Volume 1|Volume 1]]
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::1]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::1]]
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">བྱུང་ཁུངས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པའི་དཀར་ཆག་</span>
|numbering=2.
+
&nbsp;• ''byung khungs de ldan gyi gdams pa'i dkar chag''<br>
|tibetan=བྱུང་ཁུངས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པའི་དཀར་ཆག་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 2|Volume 2]]
|wylie=byung khungs de ldan gyi gdams pa'i dkar chag
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::2]]}}
|span=[[RTZ Volume 2|Volume 2]]
+
</li>
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::2]]
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
<span style="font-family: sans-serif;">དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་སྐོར་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་</span>
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''de las byung ba'i gdams skor dngos kyi rnam grangs''<br>
|numbering=3.
+
</li>
|tibetan=དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་སྐོར་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
 
|wylie=de las byung ba'i gdams skor dngos kyi rnam grangs
 
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་</span>
|tibetan=རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''rtsa ba'i sa bcad dang po bskyed pa ma hA yo ga'i skor''<br>
|wylie=rtsa ba'i sa bcad dang po bskyed pa ma hA yo ga'i skor
+
</li>
}}
 
 
<ol type="A">
 
<ol type="A">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.1
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྒྱ་ཆེ་བ་རྩ་བར་གྱུར་པ་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་</span>
|tibetan=རྒྱ་ཆེ་བ་རྩ་བར་གྱུར་པ་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''rgya che ba rtsa bar gyur pa rgyud sde'i skor''<br>
|wylie=rgya che ba rtsa bar gyur pa rgyud sde'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 3|Volume 3]] text 1 to [[RTZ Volume 4|Volume 4]] text 16
|span=[[RTZ Volume 3|Volume 3]] text 1 to [[RTZ Volume 4|Volume 4]] text 16
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::3]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::4]] [[textnuminvol::<16]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::3]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::4]] [[textnuminvol::<16]]
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་</span>
|numbering=3.1.2.
+
&nbsp;• ''sgrub sde'i skor''<br>
|tibetan=སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་
+
</li>
|wylie=sgrub sde'i skor
 
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་</span>
|tibetan=རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་
+
&nbsp;• ''rtsa ba sgrub thabs''<br>
|wylie=rtsa ba sgrub thabs
+
</li>
}}
 
 
<ol type="I">
 
<ol type="I">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''rtsa gsum spyi sgrub kyi skor''<br>
|wylie=rtsa gsum spyi sgrub kyi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 4|Volume 4]] text 17 - [[RTZ Volume 5|Volume 5]] text 31
|span=[[RTZ Volume 4|Volume 4]] text 17 - [[RTZ Volume 5|Volume 5]] text 31
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::4]] [[textnuminvol::>17]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::5]] [[textnuminvol::<31]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::4]] [[textnuminvol::>17]] OR [[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::5]] [[textnuminvol::<31]]
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་</span>
|numbering=3.1.2.1.2.
+
&nbsp;• ''rtsa ba sgrub thabs''<br>
|tibetan=རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་
+
</li>
|wylie=rtsa ba sgrub thabs
 
}}
 
 
<ol type="1">
 
<ol type="1">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">བྱིན་རླབས་རྩ་བ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=བྱིན་རླབས་རྩ་བ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''byin rlabs rtsa ba bla ma sgrub pa'i skor''<br>
|wylie=byin rlabs rtsa ba bla ma sgrub pa'i skor
+
</li>
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.1.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་</span>
|tibetan=ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 5|Volume 5]] text 32-54
|span=[[RTZ Volume 5|Volume 5]] text 32-54
+
&nbsp;• ''phyi gsol 'debs kyi sgrub pa''<br>
|wylie=phyi gsol 'debs kyi sgrub pa
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::5]] [[textnuminvol::>32]] [[textnuminvol::<54]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::5]] [[textnuminvol::>32]] [[textnuminvol::<54]]
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">ནང་ཞི་སྒྲུབ་</span>
|numbering=3.1.2.1.2.1.2.
+
&nbsp;• ''nang zhi sgrub''<br>
|tibetan=ནང་ཞི་སྒྲུབ་
+
</li>
|wylie=nang zhi sgrub
 
}}
 
 
<ol type="A">
 
<ol type="A">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.1.2.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་མ་ཆོས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=བླ་མ་ཆོས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 1-19
|span=[[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 1-19
+
&nbsp;• ''bla ma chos skur sgrub pa'i skor''<br>
|wylie=bla ma chos skur sgrub pa'i skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::<19]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::<19]]
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་མ་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|numbering=3.1.2.1.2.1.2.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 20-29
|tibetan=བླ་མ་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''bla ma longs skur sgrub pa'i skor''<br>
|span=[[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 20-29
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::>20]] [[textnuminvol::<29]]}}
|wylie=bla ma longs skur sgrub pa'i skor
+
</li>
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::>20]] [[textnuminvol::<29]]
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''bla ma sprul skur sgrub pa'i skor''<br>
|numbering=3.1.2.1.2.1.2.3.
+
</li>
|tibetan=བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
 
|wylie=bla ma sprul skur sgrub pa'i skor
 
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.1.2.3.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">བླ་སྒྲུབ་པ་དངོས་</span>
|tibetan=བླ་སྒྲུབ་པ་དངོས་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 30 - [[RTZ Volume 11|Volume 11]] text 31
|span=[[RTZ Volume 6|Volume 6]] text 30 - [[RTZ Volume 11|Volume 11]] text 31
+
&nbsp;• ''bla sgrub pa dngos''<br>
|wylie=bla sgrub pa dngos
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::>30]] OR }}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::6]] [[textnuminvol::>30]] OR  
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::7||8||9||10]] OR  
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::7||8||9||10]] OR  
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::<31]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::<31]]
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.1.2.3.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཞར་བྱུང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་</span>
|tibetan=ཞར་བྱུང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 11|Volume 11]] texts 32-66
|span=[[RTZ Volume 11|Volume 11]] texts 32-66
+
&nbsp;• ''zhar byung gter byon bla sgrub sna tshogs skor''<br>
|wylie=zhar byung gter byon bla sgrub sna tshogs skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::>32]] [[textnuminvol::<66]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::>32]] [[textnuminvol::<66]]
+
</li>
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.1.3.
+
<span style="font-family: sans-serif;">གསང་བ་བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=གསང་བ་བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 11|Volume 11]] text 67 to [[RTZ Volume 14|Volume 14]] text 11
|span=[[RTZ Volume 11|Volume 11]] text 67 to [[RTZ Volume 14|Volume 14]] text 11
+
&nbsp;• ''gsang ba bla ma drag po sgrub pa'i skor''<br>
|wylie=gsang ba bla ma drag po sgrub pa'i skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::>67]] OR}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::11]] [[textnuminvol::>67]] OR
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::12||13]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::12||13]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::14]] [[textnuminvol::<11]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::14]] [[textnuminvol::<11]]
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''dngos grub kyi rtsa ba yi dam zhi khro sgrub pa'i skor''<br>
|wylie=dngos grub kyi rtsa ba yi dam zhi khro sgrub pa'i skor
+
</li>
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཡི་དམ་སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཡི་དམ་སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 14|Volume 14]] text 12 to [[RTZ Volume 16|Volume 16]] text 37
|span=[[RTZ Volume 14|Volume 14]] text 12 to [[RTZ Volume 16|Volume 16]] text 37
+
&nbsp;• ''yi dam spyir sgrub pa bka' brgyad spyi dril gyi skor''<br>
|wylie=yi dam spyir sgrub pa bka' brgyad spyi dril gyi skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::14]] [[textnuminvol::>12]] OR}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::14]] [[textnuminvol::>12]] OR
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::15]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::15]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::16]] [[textnuminvol::<37]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::16]] [[textnuminvol::<37]]
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''yi dam bye brag tu sgrub pa'i skor''<br>
|wylie=yi dam bye brag tu sgrub pa'i skor
+
</li>
}}
 
 
<ol type="A">
 
<ol type="A">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་</span>
|tibetan=སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་
+
&nbsp;• ''sku yi rigs mchog 'jam dpal gyi sgrub pa''<br>
|wylie=sku yi rigs mchog 'jam dpal gyi sgrub pa
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.1.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་</span>
|tibetan=འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 16|Volume 16]] text 38 to [[RTZ Volume 17|Volume 17]] text 3
|span=[[RTZ Volume 16|Volume 16]] text 38 to [[RTZ Volume 17|Volume 17]] text 3
+
&nbsp;• '''jam dpal zhi ba'i sgrub pa''<br>
|wylie='jam dpal zhi ba'i sgrub pa
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::16]] [[textnuminvol::>38]] OR}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::16]] [[textnuminvol::>38]] OR
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::17]] [[textnuminvol::<3]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::17]] [[textnuminvol::<3]]
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.1.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཁྲོ་བོ་འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཁྲོ་བོ་འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 17|Volume 17]] text 4 to [[RTZ Volume 18|Volume 18]] text 45
|span=[[RTZ Volume 17|Volume 17]] text 4 to [[RTZ Volume 18|Volume 18]] text 45
+
&nbsp;• ''khro bo 'jam dpal drag po gshin rje rol pa'i sgrub kyi skor''<br>
|wylie=khro bo 'jam dpal drag po gshin rje rol pa'i sgrub kyi skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::17]] [[textnuminvol::>4]] OR}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::17]] [[textnuminvol::>4]] OR
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::18]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::18]]
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.1.3.
+
<span style="font-family: sans-serif;">འཇམ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་ཁྱབ་བདག་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་</span>
|tibetan=འཇམ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་ཁྱབ་བདག་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 19|Volume 19]] text 1-10
|span=[[RTZ Volume 19|Volume 19]] text 1-10
+
&nbsp;• '''jam dpal shin tu khros pa khyab bdag nA ga rak+sha'i skor''<br>
|wylie='jam dpal shin tu khros pa khyab bdag nA ga rak+sha'i skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::<10]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::<10]]
+
</li>
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་</span>
|tibetan=པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་
+
&nbsp;• ''pad+ma gsung gi sgrub pa''<br>
|wylie=pad+ma gsung gi sgrub pa
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་གསུང་ཞི་སྒྲུབ་</span>
|tibetan=པདྨ་གསུང་ཞི་སྒྲུབ་
+
&nbsp;• ''pad+ma gsung zhi sgrub''<br>
|wylie=pad+ma gsung zhi sgrub
+
</li>
}}
 
 
<ol type="I">
 
<ol type="I">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.1.1.
+
<span style="font-family: sans-serif;">རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་</span>
|tibetan=རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 19|Volume 19]] text 11 to [[RTZ Volume 21|Volume 21]] text 4
|span=[[RTZ Volume 19|Volume 19]] text 11 to [[RTZ Volume 21|Volume 21]] text 4
+
&nbsp;• ''rigs bdag tshe dpag med''<br>
|wylie=rigs bdag tshe dpag med
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::>11]] OR}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::>11]] OR
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::20]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::20]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::21]] [[textnuminvol::<4]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::21]] [[textnuminvol::<4]]
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.1.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">འོད་དཔག་མེད་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=འོད་དཔག་མེད་པའི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 21|Volume 21]] texts 5-29
|span=[[RTZ Volume 21|Volume 21]] texts 5-29
+
&nbsp;• '''od dpag med pa'i skor''<br>
|wylie='od dpag med pa'i skor
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::>5]] [[textnuminvol::<29]]}}
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::19]] [[textnuminvol::>5]] [[textnuminvol::<29]]
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་</span>
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.1.3.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 21|Volume 21]] text 30 to [[RTZ Volume 25|Volume 25]] text 17
|tibetan=ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''zhi ba thugs rje chen po'i skor''<br>
|span=[[RTZ Volume 21|Volume 21]] text 30 to [[RTZ Volume 25|Volume 25]] text 17
+
{{TableQuery|[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::21]] [[textnuminvol::>30]] OR}}
|wylie=zhi ba thugs rje chen po'i skor
 
|query=[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::21]] [[textnuminvol::>30]] OR
 
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::22||23||24]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::22||23||24]] OR
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::25]] [[textnuminvol::<17]]
 
[[Category:Tibetan Texts]] [[volumenumber::25]] [[textnuminvol::<17]]
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.2.
+
&nbsp;• ''drag po rta mgrin gyi skor ''<br>
|wylie=drag po rta mgrin gyi skor  
+
<span style="font-family: sans-serif;">དྲག་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=དྲག་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="I">
 
<ol type="I">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.2.1.
+
&nbsp;• ''pad+ma rigs kyi rta mgrin dmar po''<br>
|wylie=pad+ma rigs kyi rta mgrin dmar po
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 25|Volume 25]] text 18 to [[RTZ Volume 26|Volume 26]] text 38
|span=[[RTZ Volume 25|Volume 25]] text 18 to [[RTZ Volume 26|Volume 26]] text 38
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::25]] [[textnuminvol::>18]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::25]] [[textnuminvol::>18]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::26]] [[textnuminvol::<38]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::26]] [[textnuminvol::<38]]
|tibetan=པདྨ་རིགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་རིགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.2.2.2.
+
&nbsp;• ''shin tu drag por khros pa las kyi rta mgrin nag po'i skor''<br>
|wylie=shin tu drag por khros pa las kyi rta mgrin nag po'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 26|Volume 26]] texts 39-51
|span=[[RTZ Volume 26|Volume 26]] texts 39-51
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::26]] [[textnuminvol::>39]] [[textnuminvol::<51]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::26]] [[textnuminvol::>39]] [[textnuminvol::<51]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པ་ལས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པ་ལས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.3.
+
&nbsp;• ''thugs kyi rigs mchog yang dag gi sgrub pa''<br>
|wylie=thugs kyi rigs mchog yang dag gi sgrub pa
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཐུགས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པ་</span>
|tibetan=ཐུགས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པ་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.3.1.
+
&nbsp;• ''shi ba rdo rje sems dpa'''<br>
|wylie=shi ba rdo rje sems dpa'
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 27|Volume 27]] texts 1-13
|span=[[RTZ Volume 27|Volume 27]] texts 1-13
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::27]] [[textnuminvol::<13]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::27]] [[textnuminvol::<13]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཤི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་</span>
|tibetan=ཤི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''khro bo rdor sems yang dag he ru ka''<br>
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.3.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 27|Volume 27]] text 14 to [[RTZ Volume 28|Volume 28]] text 13
|wylie=khro bo rdor sems yang dag he ru ka
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::27]] [[textnuminvol::>14]] OR}}
|span=[[RTZ Volume 27|Volume 27]] text 14 to [[RTZ Volume 28|Volume 28]] text 13
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::27]] [[textnuminvol::>14]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::28]] [[textnuminvol::<13]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::28]] [[textnuminvol::<13]]
|tibetan=ཁྲོ་བོ་རྡོར་སེམས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཁྲོ་བོ་རྡོར་སེམས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.3.3.
+
&nbsp;• ''de dang rjes 'brel thugs rigs phyag rdor skor''<br>
|wylie=de dang rjes 'brel thugs rigs phyag rdor skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 28|Volume 28]] texts 14-39
|span=[[RTZ Volume 28|Volume 28]] texts 14-39
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::28]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<39]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::28]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<39]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་</span>
|tibetan=དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.4.
+
&nbsp;• ''yon tan bdud rtsi sman gyi skor''<br>
|wylie=yon tan bdud rtsi sman gyi skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.4.1.
+
&nbsp;• ''dngos sman sgrub''<br>
|wylie=dngos sman sgrub
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 29|Volume 29]] text 1 to [[RTZ Volume 30|Volume 30]] text 33
|span=[[RTZ Volume 29|Volume 29]] text 1 to [[RTZ Volume 30|Volume 30]] text 33
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::29]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::29]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::30]] [[textnuminvol::<33]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::30]] [[textnuminvol::<33]]
|tibetan=དངོས་སྨན་སྒྲུབ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">དངོས་སྨན་སྒྲུབ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.4.2.
+
&nbsp;• ''rlung gi bcud len dzA bIr gdams skor''<br>
|wylie=rlung gi bcud len dzA bIr gdams skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 31|Volume 31]] texts 1-5
|span=[[RTZ Volume 31|Volume 31]] texts 1-5
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::31]] [[textnuminvol::<5]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::31]] [[textnuminvol::<5]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">རླུང་གི་བཅུད་ལེན་ཛཱ་བཱིར་གདམས་སྐོར་</span>
|tibetan=རླུང་གི་བཅུད་ལེན་ཛཱ་བཱིར་གདམས་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.5.
+
&nbsp;• ''phur pa phrin las kyi skor''<br>
|wylie=phur pa phrin las kyi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 31|Volume 31]] text 6 to [[RTZ Volume 32|Volume 32]] text 41
|span=[[RTZ Volume 31|Volume 31]] text 6 to [[RTZ Volume 32|Volume 32]] text 41
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::31]] [[textnuminvol::>6]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::31]] [[textnuminvol::>6]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::32]] [[textnuminvol::<41]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::32]] [[textnuminvol::<41]]
|tibetan=ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.6.
+
&nbsp;• ''ma mo rbod gtong gi skor''<br>
|wylie=ma mo rbod gtong gi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 32|Volume 32]] text 42 to [[RTZ Volume 33|Volume 33]] text 23
|span=[[RTZ Volume 32|Volume 32]] text 42 to [[RTZ Volume 33|Volume 33]] text 23
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::32]] [[textnuminvol::>42]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::32]] [[textnuminvol::>42]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::<23]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::<23]]
|tibetan=མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.7.
+
&nbsp;• '''jig rten mchod bstod kyi skor''<br>
|wylie='jig rten mchod bstod kyi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 33|Volume 33]] texts 24-36
|span=[[RTZ Volume 33|Volume 33]] texts 24-36
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::>24]] [[textnuminvol::<36]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::>24]] [[textnuminvol::<36]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''dmod pa drag sngags kyi skor''<br>
|numbering=3.1.2.1.2.2.2.8.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 33|Volume 33]] text 37 to [[RTZ Volume 34|Volume 34]] text 22
|wylie=dmod pa drag sngags kyi skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::>37]] OR}}
|span=[[RTZ Volume 33|Volume 33]] text 37 to [[RTZ Volume 34|Volume 34]] text 22
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::33]] [[textnuminvol::>37]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::34]] [[textnuminvol::<22]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::34]] [[textnuminvol::<22]]
|tibetan=དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.3.
+
&nbsp;• ''phrin las rtsa ba mkha' 'gro sgrub pa'i skor ''<br>
|wylie=phrin las rtsa ba mkha' 'gro sgrub pa'i skor  
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 34|Volume 34]] text 23 to [[RTZ Volume 36|Volume 36]] text 54
|span=[[RTZ Volume 34|Volume 34]] text 23 to [[RTZ Volume 36|Volume 36]] text 54
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::34]] [[textnuminvol::>23]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::34]] [[textnuminvol::>23]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::36]] [[textnuminvol::<54]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::36]] [[textnuminvol::<54]]
|tibetan=ཕྲིན་ལས་རྩ་བ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྲིན་ལས་རྩ་བ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་ </span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.4.
+
&nbsp;• ''chos skyong skor ''<br>
|wylie=chos skyong skor  
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་</span>
|tibetan=ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.4.1.
+
&nbsp;• ''mgon po'i skor''<br>
|wylie=mgon po'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 37|Volume 37]] text 1 to [[RTZ Volume 38|Volume 38]] text 19
|span=[[RTZ Volume 37|Volume 37]] text 1 to [[RTZ Volume 38|Volume 38]] text 19
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::37]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::37]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::38]] [[textnuminvol::<19]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::38]] [[textnuminvol::<19]]
|tibetan=མགོན་པོའི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">མགོན་པོའི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.2.4.2.
+
&nbsp;• ''lha mo'i skor sogs''<br>
|wylie=lha mo'i skor sogs
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 38|Volume 38]] text 20 to [[RTZ Volume 39|Volume 39]] text 44
|span=[[RTZ Volume 38|Volume 38]] text 20 to [[RTZ Volume 39|Volume 39]] text 44
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::38]] [[textnuminvol::>20]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::38]] [[textnuminvol::>20]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::39]] [[textnuminvol::<44]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::39]] [[textnuminvol::<44]]
|tibetan=ལྷ་མོའི་སྐོར་སོགས་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ལྷ་མོའི་སྐོར་སོགས་</span>
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.1.3.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 39|Volume 39]] text 45 to [[RTZ Volume 40|Volume 40]] text 10
|span=[[RTZ Volume 39|Volume 39]] text 45 to [[RTZ Volume 40|Volume 40]] text 10
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::39]] [[textnuminvol::>45]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::39]] [[textnuminvol::>45]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::<10]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::<10]]
|wylie=There are various Bon treasures that are not mentioned within the outline, but are included here at the end of the main sadhana section.
+
&nbsp;• ''There are various Bon treasures that are not mentioned within the outline, but are included here at the end of the main sadhana section.''<br>
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.
+
&nbsp;• ''bsnyen sgrub kyi yan lag''<br>
|wylie=bsnyen sgrub kyi yan lag
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་</span>
|tibetan=བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="I">
 
<ol type="I">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.1.
+
&nbsp;• ''bsnyen sgrub spyi'i yan lag skor ''<br>
|wylie=bsnyen sgrub spyi'i yan lag skor  
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་སྐོར་ </span>
|tibetan=བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་སྐོར་  
+
</li>
}}
 
 
<ol type="1">
 
<ol type="1">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.1.1.
+
&nbsp;• ''dbang gi skor''<br>
|wylie=dbang gi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 40|Volume 40]] texts 11-18
|span=[[RTZ Volume 40|Volume 40]] texts 11-18
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<18]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<18]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">དབང་གི་སྐོར་</span>
|tibetan=དབང་གི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''bsnyen sgrub spyi gces skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.1.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 40|Volume 40]] text 19 to [[RTZ Volume 41|Volume 41]] text 15
|wylie=bsnyen sgrub spyi gces skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::>19]] OR}}
|span=[[RTZ Volume 40|Volume 40]] text 19 to [[RTZ Volume 41|Volume 41]] text 15
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::40]] [[textnuminvol::>19]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::<15]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::<15]]
|tibetan=བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་གཅེས་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་གཅེས་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.1.3.
+
&nbsp;• ''gtor ma'i cho ga''<br>
|wylie=gtor ma'i cho ga
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 16-35
|span=[[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 16-35
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>16]] [[textnuminvol::<35]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>16]] [[textnuminvol::<35]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">གཏོར་མའི་ཆོ་ག་</span>
|tibetan=གཏོར་མའི་ཆོ་ག་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''tshogs mchod skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.1.4.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 36-50
|wylie=tshogs mchod skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>36]] [[textnuminvol::<50]]}}
|span=[[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 36-50
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཚོགས་མཆོད་སྐོར་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>36]] [[textnuminvol::<50]]
+
</li>
|tibetan=ཚོགས་མཆོད་སྐོར་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''rten gsum rab gnas skor''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 51-58
|numbering=3.1.2.2.1.5.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>51]]}}
|wylie=rten gsum rab gnas skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྟེན་གསུམ་རབ་གནས་སྐོར་</span>
|span=[[RTZ Volume 41|Volume 41]] texts 51-58
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::41]] [[textnuminvol::>51]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=རྟེན་གསུམ་རབ་གནས་སྐོར་
+
&nbsp;• ''gshin don gnas lung skor''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 1-17
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::<17]]}}
|numbering=3.1.2.2.1.6.
+
<span style="font-family: sans-serif;">གཤིན་དོན་གནས་ལུང་སྐོར་</span>
|wylie=gshin don gnas lung skor
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 1-17
+
<li class="collapsible-text-list">
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::<17]]
+
&nbsp;• ''sreg blug gi skor''<br>
|tibetan=གཤིན་དོན་གནས་ལུང་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 18-23
}}
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>18]] [[textnuminvol::<23]]}}
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྲེག་བླུག་གི་སྐོར་</span>
|numbering=3.1.2.2.1.7.
+
</li>
|wylie=sreg blug gi skor
 
|span=[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 18-23
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>18]] [[textnuminvol::<23]]
 
|tibetan=སྲེག་བླུག་གི་སྐོར་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.
+
&nbsp;• ''bsnyen sgrub spyi'i yan lag las bye brag pa'i skor''<br>
|wylie=bsnyen sgrub spyi'i yan lag las bye brag pa'i skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་ལས་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་ལས་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="1">
 
<ol type="1">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.1.
+
&nbsp;• ''mchog gi phrin las''<br>
|wylie=mchog gi phrin las
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 24-37
|span=[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 24-37
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>24]] [[textnuminvol::<37]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>24]] [[textnuminvol::<37]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་</span>
|tibetan=མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''phrin las thun mong ''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་</span>
|wylie=phrin las thun mong  
+
</li>
|tibetan=ཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་
 
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.
+
&nbsp;• ''spyi'i las ''<br>
|wylie=spyi'i las  
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྤྱིའི་ལས་</span>
|tibetan=སྤྱིའི་ལས་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="A">
 
<ol type="A">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.1.
+
&nbsp;• '''khor lo za yig sngags 'bum rten 'brel gyi skor''<br>
|wylie='khor lo za yig sngags 'bum rten 'brel gyi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 38-57
|span=[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 38-57
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>38]] [[textnuminvol::<57]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>38]] [[textnuminvol::<57]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">འཁོར་ལོ་ཟ་ཡིག་སྔགས་འབུམ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=འཁོར་ལོ་ཟ་ཡིག་སྔགས་འབུམ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''bzang ngan legs nyes brtag pa'i skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 58-68
|wylie=bzang ngan legs nyes brtag pa'i skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>58]] [[textnuminvol::<68]]}}
|span=[[RTZ Volume 42|Volume 42]] texts 58-68
+
<span style="font-family: sans-serif;">བཟང་ངན་ལེགས་ཉེས་བརྟག་པའི་སྐོར་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::42]] [[textnuminvol::>58]] [[textnuminvol::<68]]
+
</li>
|tibetan=བཟང་ངན་ལེགས་ཉེས་བརྟག་པའི་སྐོར་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''phan gnod kyi las sna tshogs pa'i skor''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 1-9
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.3.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::<9]]}}
|wylie=phan gnod kyi las sna tshogs pa'i skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་</span>
|span=[[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 1-9
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::<9]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''gnas chen byin 'beb skor''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 10-17
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>10]] [[textnuminvol::<17]]}}
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.4.
+
<span style="font-family: sans-serif;">གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་སྐོར་</span>
|wylie=gnas chen byin 'beb skor
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 10-17
+
<li class="collapsible-text-list">
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>10]] [[textnuminvol::<17]]
+
&nbsp;• ''bsang gsur gyi skor''<br>
|tibetan=གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 18-38
}}
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>18]] [[textnuminvol::<38]]}}
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསང་གསུར་གྱི་སྐོར་</span>
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.5.
+
</li>
|wylie=bsang gsur gyi skor
+
<li class="collapsible-text-list">
|span=[[RTZ Volume 43|Volume 43]] texts 18-38
+
&nbsp;• ''mdos glud kyi skor''<br>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>18]] [[textnuminvol::<38]]
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 43|Volume 43]] text 39 to [[RTZ Volume 44|Volume 44]] text 34
|tibetan=བསང་གསུར་གྱི་སྐོར་
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>39]] OR}}
}}
 
{{OutlineListElement
 
|numbering=3.1.2.2.2.2.1.6.
 
|wylie=mdos glud kyi skor
 
|span=[[RTZ Volume 43|Volume 43]] text 39 to [[RTZ Volume 44|Volume 44]] text 34
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::43]] [[textnuminvol::>39]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::<34]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::<34]]
|tibetan=མདོས་གླུད་ཀྱི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">མདོས་གླུད་ཀྱི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.
+
&nbsp;• ''las bye brag sgrub pa'i skor ''<br>
|wylie=las bye brag sgrub pa'i skor  
+
<span style="font-family: sans-serif;">ལས་བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་</span>
|tibetan=ལས་བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="A">
 
<ol type="A">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.
+
&nbsp;• ''srung ba'i skor ''<br>
|wylie=srung ba'i skor  
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|tibetan=སྲུང་བའི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.1.
+
&nbsp;• ''nad gdon bar chad spyir srung ba''<br>
|wylie=nad gdon bar chad spyir srung ba
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 35-67
|span=[[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 35-67
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>35]] [[textnuminvol::<67]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>35]] [[textnuminvol::<67]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ནད་གདོན་བར་ཆད་སྤྱིར་སྲུང་བ་</span>
|tibetan=ནད་གདོན་བར་ཆད་སྤྱིར་སྲུང་བ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• '''byung bzhi'i 'jigs pa srung ba'i skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 68-71
|wylie='byung bzhi'i 'jigs pa srung ba'i skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>68]] [[textnuminvol::<71]]}}
|span=[[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 68-71
+
<span style="font-family: sans-serif;">འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>68]] [[textnuminvol::<71]]
+
</li>
|tibetan=འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''yul 'khor srung ba'i skor''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 72-82
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.3.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>72]] [[textnuminvol::<82]]}}
|wylie=yul 'khor srung ba'i skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|span=[[RTZ Volume 44|Volume 44]] texts 72-82
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>72]] [[textnuminvol::<82]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''ser ba srung ba'i skor''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 44|Volume 44]] text 83 to [[RTZ Volume 45|Volume 45]] text 5
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>83]] OR}}
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.4.
 
|wylie=ser ba srung ba'i skor
 
|span=[[RTZ Volume 44|Volume 44]] text 83 to [[RTZ Volume 45|Volume 45]] text 5
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::44]] [[textnuminvol::>83]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::<5]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::<5]]
|tibetan=སེར་བ་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">སེར་བ་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.5.
+
&nbsp;• ''sad srung ba'i skor''<br>
|wylie=sad srung ba'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 6-8
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 6-8
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>6]] [[textnuminvol::<8]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>6]] [[textnuminvol::<8]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">སད་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|tibetan=སད་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''mi phyugs kyi nad srung ba'i skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.6.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 9-21
|wylie=mi phyugs kyi nad srung ba'i skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>9]] [[textnuminvol::<21]]}}
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 9-21
+
<span style="font-family: sans-serif;">མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>9]] [[textnuminvol::<21]]
+
</li>
|tibetan=མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''bye brag dug srung ba'i skor''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 22-24
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.7.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>22]] [[textnuminvol::<24]]}}
|wylie=bye brag dug srung ba'i skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">བྱེ་བྲག་དུག་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 22-24
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>22]] [[textnuminvol::<24]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=བྱེ་བྲག་དུག་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''dgra rkun srung ba'i skor''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 25-30
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>25]] [[textnuminvol::<30]]}}
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.8.
+
<span style="font-family: sans-serif;">དགྲ་རྐུན་སྲུང་བའི་སྐོར་</span>
|wylie=dgra rkun srung ba'i skor
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 25-30
+
<li class="collapsible-text-list">
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>25]] [[textnuminvol::<30]]
+
&nbsp;• ''mtshon srung gi skor''<br>
|tibetan=དགྲ་རྐུན་སྲུང་བའི་སྐོར་
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 31-34
}}
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>31]] [[textnuminvol::<34]]}}
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">མཚོན་སྲུང་གི་སྐོར་</span>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.9.
+
</li>
|wylie=mtshon srung gi skor
+
<li class="collapsible-text-list">
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 31-34
+
&nbsp;• ''bden tshig bka' bsgo'i srung ba''<br>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>31]] [[textnuminvol::<34]]
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 35-37
|tibetan=མཚོན་སྲུང་གི་སྐོར་
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>35]] [[textnuminvol::<37]]}}
}}
+
<span style="font-family: sans-serif;">བདེན་ཚིག་བཀའ་བསྒོའི་སྲུང་བ་</span>
{{OutlineListElement
+
</li>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.10.
+
<li class="collapsible-text-list">
|wylie=bden tshig bka' bsgo'i srung ba
+
&nbsp;• ''dmod tshig spring yig gis srung ba''<br>
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 35-37
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 38-39
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>35]] [[textnuminvol::<37]]
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>38]] [[textnuminvol::<39]]}}
|tibetan=བདེན་ཚིག་བཀའ་བསྒོའི་སྲུང་བ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">དམོད་ཚིག་སྤྲིང་ཡིག་གིས་སྲུང་བ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
 
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.1.11.
 
|wylie=dmod tshig spring yig gis srung ba
 
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 38-39
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>38]] [[textnuminvol::<39]]
 
|tibetan=དམོད་ཚིག་སྤྲིང་ཡིག་གིས་སྲུང་བ་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.
+
&nbsp;• ''zhi ba'i las kyi skor''<br>
|wylie=zhi ba'i las kyi skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.1.
+
&nbsp;• ''bgegs dang bar chad nad gdon spyir zhi ba''<br>
|wylie=bgegs dang bar chad nad gdon spyir zhi ba
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 40-63
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] texts 40-63
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>40]] [[textnuminvol::<63]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>40]] [[textnuminvol::<63]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">བགེགས་དང་བར་ཆད་ནད་གདོན་སྤྱིར་ཞི་བ་</span>
|tibetan=བགེགས་དང་བར་ཆད་ནད་གདོན་སྤྱིར་ཞི་བ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''nad zhi ba'i skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 45|Volume 45]] text 64 to [[RTZ Volume 46|Volume 46]] text 20
|wylie=nad zhi ba'i skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>64]] OR}}
|span=[[RTZ Volume 45|Volume 45]] text 64 to [[RTZ Volume 46|Volume 46]] text 20
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::45]] [[textnuminvol::>64]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::46]] [[textnuminvol::<20]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::46]] [[textnuminvol::<20]]
|tibetan=ནད་ཞི་བའི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ནད་ཞི་བའི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.3.
+
&nbsp;• ''gdon zhi ba'i skor''<br>
|wylie=gdon zhi ba'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 46|Volume 46]] text 21 to [[RTZ Volume 47|Volume 47]] text 13
|span=[[RTZ Volume 46|Volume 46]] text 21 to [[RTZ Volume 47|Volume 47]] text 13
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::46]] [[textnuminvol::>21]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::46]] [[textnuminvol::>21]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::<13]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::<13]]
|tibetan=གདོན་ཞི་བའི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">གདོན་ཞི་བའི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.4.
+
&nbsp;• ''grib dang mi gtsang ba sogs zhi ba'i skor''<br>
|wylie=grib dang mi gtsang ba sogs zhi ba'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 47|Volume 47]] texts 14-40
|span=[[RTZ Volume 47|Volume 47]] texts 14-40
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<40]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<40]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་སོགས་ཞི་བའི་སྐོར་</span>
|tibetan=གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་སོགས་ཞི་བའི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''byad phur rbod gtong zhi ba'i skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.5.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 47|Volume 47]] texts 41-60
|wylie=byad phur rbod gtong zhi ba'i skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::>41]] [[textnuminvol::<60]]}}
|span=[[RTZ Volume 47|Volume 47]] texts 41-60
+
<span style="font-family: sans-serif;">བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བའི་སྐོར་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::47]] [[textnuminvol::>41]] [[textnuminvol::<60]]
+
</li>
|tibetan=བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བའི་སྐོར་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''snod bcud kyi nyes pa zhi ba'i skor''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 1-18
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.6.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::<18]]}}
|wylie=snod bcud kyi nyes pa zhi ba'i skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་སྐོར་</span>
|span=[[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 1-18
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::<18]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་སྐོར་
+
&nbsp;• ''sdig sgrib zhi ba'i skor''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 19-45
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::>19]] [[textnuminvol::<45]]}}
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.2.7.
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་སྐོར་</span>
|wylie=sdig sgrib zhi ba'i skor
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 19-45
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::>19]] [[textnuminvol::<45]]
 
|tibetan=སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་སྐོར་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.
+
&nbsp;• ''rgyas pa'i las kyi skor ''<br>
|wylie=rgyas pa'i las kyi skor  
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་ </span>
|tibetan=རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་  
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.1.
+
&nbsp;• ''tshe rgyas pa''<br>
|wylie=tshe rgyas pa
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 46 to [[RTZ Volume 49|Volume 49]] text 54
|span=[[RTZ Volume 48|Volume 48]] texts 46 to [[RTZ Volume 49|Volume 49]] text 54
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::>46]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::48]] [[textnuminvol::>46]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::49]] [[textnuminvol::<54]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::49]] [[textnuminvol::<54]]
|tibetan=ཚེ་རྒྱས་པ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཚེ་རྒྱས་པ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.2.
+
&nbsp;• ''shes rab rgyas byed skor''<br>
|wylie=shes rab rgyas byed skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 49|Volume 49]] text 55-79
|span=[[RTZ Volume 49|Volume 49]] text 55-79
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::49]] [[textnuminvol::>55]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::49]] [[textnuminvol::>55]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཤེས་རབ་རྒྱས་བྱེད་སྐོར་</span>
|tibetan=ཤེས་རབ་རྒྱས་བྱེད་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''bsod nams dang longs spyod snyan grags rgyas byed skor''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.3.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 50|Volume 50]] text 1 to [[RTZ Volume 51|Volume 51]] text 41
|wylie=bsod nams dang longs spyod snyan grags rgyas byed skor
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::50]] OR}}
|span=[[RTZ Volume 50|Volume 50]] text 1 to [[RTZ Volume 51|Volume 51]] text 41
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::50]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::<41]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::<41]]
|tibetan=བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྙན་གྲགས་རྒྱས་བྱེད་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསོད་ནམས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྙན་གྲགས་རྒྱས་བྱེད་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.4.
+
&nbsp;• ''lo tog 'bras bu rgyas byed''<br>
|wylie=lo tog 'bras bu rgyas byed
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 51|Volume 51]] texts 42-66
|span=[[RTZ Volume 51|Volume 51]] texts 42-66
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::>42]] [[textnuminvol::<66]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::>42]] [[textnuminvol::<66]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ལོ་ཏོག་འབྲས་བུ་རྒྱས་བྱེད་</span>
|tibetan=ལོ་ཏོག་འབྲས་བུ་རྒྱས་བྱེད་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''rigs rgyud rgyas par byed pa''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.5.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 51|Volume 51]] texts 67-72
|wylie=rigs rgyud rgyas par byed pa
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::>67]]}}
|span=[[RTZ Volume 51|Volume 51]] texts 67-72
+
<span style="font-family: sans-serif;">རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::51]] [[textnuminvol::>67]]
+
</li>
|tibetan=རིགས་རྒྱུད་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''bstan pa rgyas byed kyi skor''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 52|Volume 52]] texts 1-28
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.3.6.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::52]] [[textnuminvol::<28]]}}
|wylie=bstan pa rgyas byed kyi skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་</span>
|span=[[RTZ Volume 52|Volume 52]] texts 1-28
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::52]] [[textnuminvol::<28]]
 
|tibetan=བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་ཀྱི་སྐོར་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.4.
+
&nbsp;• ''dbang gi las kyi skor''<br>
|wylie=dbang gi las kyi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 52|Volume 52]] text 29 to [[RTZ Volume 53|Volume 53]] text 10
|span=[[RTZ Volume 52|Volume 52]] text 29 to [[RTZ Volume 53|Volume 53]] text 10
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::52]] [[textnuminvol::>29]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::52]] [[textnuminvol::>29]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::<10]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::<10]]
|tibetan=དབང་གི་ལས་ཀྱི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">དབང་གི་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.
+
&nbsp;• ''mngon spyod las kyi skor''<br>
|wylie=mngon spyod las kyi skor
+
<span style="font-family: sans-serif;">མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་སྐོར་</span>
|tibetan=མངོན་སྤྱོད་ལས་ཀྱི་སྐོར་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.1.
+
&nbsp;• ''mngon spyod spyi''<br>
|wylie=mngon spyod spyi
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 11-21
|span=[[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 11-21
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<21]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<21]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">མངོན་སྤྱོད་སྤྱི་</span>
|tibetan=མངོན་སྤྱོད་སྤྱི་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''mngon spyod bye brag''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">མངོན་སྤྱོད་བྱེ་བྲག་</span>
|wylie=mngon spyod bye brag
+
</li>
|tibetan=མངོན་སྤྱོད་བྱེ་བྲག་
 
}}
 
 
<ol type="I">
 
<ol type="I">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.1.
+
&nbsp;• ''srung ba''<br>
|wylie=srung ba
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 22-28
|span=[[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 22-28
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>22]] [[textnuminvol::<28]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>22]] [[textnuminvol::<28]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྲུང་བ་</span>
|tibetan=སྲུང་བ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''zlog pa''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 29 to [[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 13
|wylie=zlog pa
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>29]] OR}}
|span=[[RTZ Volume 53|Volume 53]] texts 29 to [[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 13
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::53]] [[textnuminvol::>29]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::<13]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::<13]]
|tibetan=ཟློག་པ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཟློག་པ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.3.
+
&nbsp;• ''gsad pa''<br>
|wylie=gsad pa
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 14-16
|span=[[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 14-16
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<16]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<16]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">གསད་པ་</span>
|tibetan=གསད་པ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''mtha' sdud 'byung bzhir gtad pa ''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.4.
+
<span style="font-family: sans-serif;">མཐའ་སྡུད་འབྱུང་བཞིར་གཏད་པ་</span>
|wylie=mtha' sdud 'byung bzhir gtad pa  
+
</li>
|tibetan=མཐའ་སྡུད་འབྱུང་བཞིར་གཏད་པ་
 
}}
 
 
<ol type="1">
 
<ol type="1">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.4.1.
+
&nbsp;• ''srung ba'i mtha' sdud sa la gnan pa''<br>
|wylie=srung ba'i mtha' sdud sa la gnan pa
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 17-35
|span=[[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 17-35
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>17]] [[textnuminvol::<35]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>17]] [[textnuminvol::<35]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྲུང་བའི་མཐའ་སྡུད་ས་ལ་གནན་པ་</span>
|tibetan=སྲུང་བའི་མཐའ་སྡུད་ས་ལ་གནན་པ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''chu la gtad pa''<br>
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.4.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 36
|wylie=chu la gtad pa
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::36]]}}
|span=[[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 36
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཆུ་ལ་གཏད་པ་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::36]]
+
</li>
|tibetan=ཆུ་ལ་གཏད་པ་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''gsad pa'i mtha' sdud mer sreg pa''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 37
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.4.3.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::37]]}}
|wylie=gsad pa'i mtha' sdud mer sreg pa
+
<span style="font-family: sans-serif;">གསད་པའི་མཐའ་སྡུད་མེར་སྲེག་པ་</span>
|span=[[RTZ Volume 54|Volume 54]] text 37
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::37]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=གསད་པའི་མཐའ་སྡུད་མེར་སྲེག་པ་
+
&nbsp;• ''zlog pa'i mtha' sdud rlung la bskur ba''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 38-39
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>38]]}}
|numbering=3.1.2.2.2.2.2.5.2.4.4.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཟློག་པའི་མཐའ་སྡུད་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་</span>
|wylie=zlog pa'i mtha' sdud rlung la bskur ba
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 54|Volume 54]] texts 38-39
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::54]] [[textnuminvol::>38]]
 
|tibetan=ཟློག་པའི་མཐའ་སྡུད་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
Line 793: Line 685:
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.2.
+
&nbsp;• ''rtsa ba'i sa bcad gnyis pa lung a nu yo ga'i skor''<br>
|wylie=rtsa ba'i sa bcad gnyis pa lung a nu yo ga'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 55|Volume 55]] texts 1-27
|span=[[RTZ Volume 55|Volume 55]] texts 1-27
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::<27]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::<27]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐོར་</span>
|tibetan=རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ལུང་ཨ་ནུ་ཡོ་གའི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''rtsa ba'i sa bcad gsum pa rdzogs chen a ti yo ga man ngag sde'i skor''<br>
|numbering=3.3.
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་མན་ངག་སྡེའི་སྐོར་</span>
|wylie=rtsa ba'i sa bcad gsum pa rdzogs chen a ti yo ga man ngag sde'i skor
+
</li>
|tibetan=རྩ་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཡོ་ག་མན་ངག་སྡེའི་སྐོར་
 
}}
 
 
<ol type="A">
 
<ol type="A">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.3.1.
+
&nbsp;• ''phyi sems sde'i skor''<br>
|wylie=phyi sems sde'i skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 55|Volume 55]] texts 28-33
|span=[[RTZ Volume 55|Volume 55]] texts 28-33
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::>28]] [[textnuminvol::<33]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::>28]] [[textnuminvol::<33]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཕྱི་སེམས་སྡེའི་སྐོར་</span>
|tibetan=ཕྱི་སེམས་སྡེའི་སྐོར་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''nang klong sde'i skor {{#info:There aren’t any klong sde texts included within this section of Terdzod, but there is a note stating that they should be inserted here in the future. Nevertheless, it appears that the only works of this genre that have thus far been included are part of mchog gling's rdzogs chen sde gsum revelation, which can be found in Volume 62|note}}''<br>
|numbering=3.3.2.
+
<span style="font-family: sans-serif;">ནང་ཀློང་སྡེའི་སྐོར་ {{#info:འདིར་སེམས་སྡེའི་ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་ལས་བྱང་དང་སྡེ་གསུམ་གནད་དྲིལ་ལྡེབ་བྱང་ཙམ་བཅས་སྔོན་ཡོད་སོར་བཞག་བྱས། གཞན་དུ་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མཆོག་གླིང་ཟབ་གཏེར་ཕྱི་སྐོར་སེམས་སྡེ་དང་། ནང་སྐོར་ཀློང་སྡེའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་བྱང་དང་། དབང་ཆོག །ཟབ་ཁྲིད་བཅས་སོ་སོའི་ ས་ཁོངས་འདིར་བཞུགས་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། འོག་ཏུ་ཞལ་སྐོང་སྐབས་སྡེ་གསུམ་དཀྱུས་གཅིག་དབང་ཟིན་ཡན་ལག་དང་བཅས་འབྱུང་བས་འཐུས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།|note}}</span>
|wylie=nang klong sde'i skor {{#info:There aren’t any klong sde texts included within this section of Terdzod, but there is a note stating that they should be inserted here in the future. Nevertheless, it appears that the only works of this genre that have thus far been included are part of mchog gling's rdzogs chen sde gsum revelation, which can be found in Volume 62|note}}
+
</li>
|tibetan=ནང་ཀློང་སྡེའི་སྐོར་ {{#info:འདིར་སེམས་སྡེའི་ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་ལས་བྱང་དང་སྡེ་གསུམ་གནད་དྲིལ་ལྡེབ་བྱང་ཙམ་བཅས་སྔོན་ཡོད་སོར་བཞག་བྱས། གཞན་དུ་ནི་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མཆོག་གླིང་ཟབ་གཏེར་ཕྱི་སྐོར་སེམས་སྡེ་དང་། ནང་སྐོར་ཀློང་སྡེའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་བྱང་དང་། དབང་ཆོག །ཟབ་ཁྲིད་བཅས་སོ་སོའི་ ས་ཁོངས་འདིར་བཞུགས་དགོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། འོག་ཏུ་ཞལ་སྐོང་སྐབས་སྡེ་གསུམ་དཀྱུས་གཅིག་དབང་ཟིན་ཡན་ལག་དང་བཅས་འབྱུང་བས་འཐུས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།|note}}
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''gsang ba man ngag sde'i chos skor dngos ''<br>
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">གསང་བ་མན་ངག་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་དངོས་ </span>
|numbering=3.3.3.
+
</li>
|wylie=gsang ba man ngag sde'i chos skor dngos  
 
|tibetan=གསང་བ་མན་ངག་སྡེའི་ཆོས་སྐོར་དངོས་  
 
}}
 
 
<ol type="i">
 
<ol type="i">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.3.3.1.
+
&nbsp;• ''a ti yo ga''<br>
|wylie=a ti yo ga
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཨ་ཏི་ཡོ་ག་</span>
|tibetan=ཨ་ཏི་ཡོ་ག་
+
</li>
}}
 
 
<ol type="I">
 
<ol type="I">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.3.3.1.1.
+
&nbsp;• ''bi ma'i bka' srol''<br>
|wylie=bi ma'i bka' srol
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 55|Volume 55]] text 34 to [[RTZ Volume 56|Volume 56]] text 12
|span=[[RTZ Volume 55|Volume 55]] text 34 to [[RTZ Volume 56|Volume 56]] text 12
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::>34]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::55]] [[textnuminvol::>34]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::56]] [[textnuminvol::<12]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::56]] [[textnuminvol::<12]]
|tibetan=བི་མའི་བཀའ་སྲོལ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">བི་མའི་བཀའ་སྲོལ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.3.3.1.2.
+
&nbsp;• ''pad+ma'i bka' srol''<br>
|wylie=pad+ma'i bka' srol
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 56|Volume 56]] text 13 to [[RTZ Volume 58|Volume 58]] text 2
|span=[[RTZ Volume 56|Volume 56]] text 13 to [[RTZ Volume 58|Volume 58]] text 2
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::56]] [[textnuminvol::>13]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::56]] [[textnuminvol::>13]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::57]] OR
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::57]] OR
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::<2]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::<2]]
|tibetan=པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་
+
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་</span>
}}
+
</li>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.3.3.1.3.
+
&nbsp;• ''bai ro'i bka' srol''<br>
|wylie=bai ro'i bka' srol
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 3-10
|span=[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 3-10
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>3]] [[textnuminvol::<10]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>3]] [[textnuminvol::<10]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་</span>
|tibetan=བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''slob dpon rnam gsum gyi dgongs pa chig dril''<br>
|numbering=3.3.3.1.4.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 11-19
|wylie=slob dpon rnam gsum gyi dgongs pa chig dril
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<19]]}}
|span=[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 11-19
+
<span style="font-family: sans-serif;">སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཆིག་དྲིལ་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>11]] [[textnuminvol::<19]]
+
</li>
|tibetan=སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་ཆིག་དྲིལ་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''dga' rab rdo rje'i snying thig''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 20-27 {{#info:Not sure if this is an extra section of the outline or if it is part of the previous section|note}}
|numbering=3.3.3.1.5.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>20]] [[textnuminvol::<27]]}}
|wylie=dga' rab rdo rje'i snying thig
+
<span style="font-family: sans-serif;">དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་</span>
|span=[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 20-27 {{#info:Not sure if this is an extra section of the outline or if it is part of the previous section|note}}
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>20]] [[textnuminvol::<27]]
 
|tibetan=དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.3.3.2.
+
&nbsp;• ''spyi ti yo ga''<br>
|wylie=spyi ti yo ga
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 28-29
|span=[[RTZ Volume 58|Volume 58]] texts 28-29
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>28]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::58]] [[textnuminvol::>28]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྤྱི་ཏི་ཡོ་ག་</span>
|tibetan=སྤྱི་ཏི་ཡོ་ག་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''yang ti yo ga''<br>
|numbering=3.3.3.3.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 59|Volume 59]] texts 1-13
|wylie=yang ti yo ga
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::<13]]}}
|span=[[RTZ Volume 59|Volume 59]] texts 1-13
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཡང་ཏི་ཡོ་ག་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::<13]]
+
</li>
|tibetan=ཡང་ཏི་ཡོ་ག་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''rigs gsum snying thig''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 59|Volume 59]] texts 14-31 {{#info:Again, I’m not sure if this an extra section, though this has clearly been inserted at this point.|note}}
|numbering=3.3.3.4.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<31]]}}
|wylie=rigs gsum snying thig
+
<span style="font-family: sans-serif;">རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་</span>
|span=[[RTZ Volume 59|Volume 59]] texts 14-31 {{#info:Again, I’m not sure if this an extra section, though this has clearly been inserted at this point.|note}}
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<31]]
 
|tibetan=རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=3.4.
+
&nbsp;• ''yo ga gsum sgril gyi skor''<br>
|wylie=yo ga gsum sgril gyi skor
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 59|Volume 59]] text 32 to [[RTZ Volume 60|Volume 60]] text 11
|span=[[RTZ Volume 59|Volume 59]] text 32 to [[RTZ Volume 60|Volume 60]] text 11
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::>32]] OR}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::59]] [[textnuminvol::>32]] OR
 
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::<11]]
 
[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::<11]]
|tibetan=ཡོ་ག་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་སྐོར་
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཡོ་ག་གསུམ་སྒྲིལ་གྱི་སྐོར་</span>
}}
+
</li>
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=4.
+
<span style="font-family: sans-serif;">Concluding Materials</span>
|tibetan=Concluding Materials
+
</li>
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=4.1.
+
&nbsp;• ''smon lam dang bkra shis tshig pa sogs''<br>
|wylie=smon lam dang bkra shis tshig pa sogs
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 60|Volume 60]] texts 12-20
|span=[[RTZ Volume 60|Volume 60]] texts 12-20
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::>12]] [[textnuminvol::<20]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::>12]] [[textnuminvol::<20]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་པ་སོགས་</span>
|tibetan=སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་ཚིག་པ་སོགས་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''ched du brjod pa''<br>
|numbering=4.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 60|Volume 60]] text 21
|wylie=ched du brjod pa
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::21]]}}
|span=[[RTZ Volume 60|Volume 60]] text 21
+
<span style="font-family: sans-serif;">ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::60]] [[textnuminvol::21]]
+
</li>
|tibetan=ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=5.
+
<span style="font-family: sans-serif;">Supplementary Volumes</span>
|tibetan=Supplementary Volumes
+
</li>
}}
 
 
<ol type="a">
 
<ol type="a">
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=5.1.
+
&nbsp;• ''sgrub thabs 'dod 'jo'i 'bum bzang''<br>
|wylie=sgrub thabs 'dod 'jo'i 'bum bzang
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 61|Volume 61]]
|span=[[RTZ Volume 61|Volume 61]]
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::61]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::61]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་འབུམ་བཟང་</span>
|tibetan=སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་འབུམ་བཟང་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
&nbsp;• ''dam chos rdzogs pa chen po sde gsum''<br>
|numbering=5.2.
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 62|Volume 62]]
|wylie=dam chos rdzogs pa chen po sde gsum
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::62]]}}
|span=[[RTZ Volume 62|Volume 62]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་</span>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::62]]
+
</li>
|tibetan=དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
&nbsp;• ''rtsa gsum 'od gsal snying tig''<br>
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 63|Volume 63]] texts 1-13
|numbering=5.3.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::63]] [[textnuminvol::<13]]}}
|wylie=rtsa gsum 'od gsal snying tig
+
<span style="font-family: sans-serif;">རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་</span>
|span=[[RTZ Volume 63|Volume 63]] texts 1-13
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::63]] [[textnuminvol::<13]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|tibetan=རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་
+
&nbsp;• ''pad+ma gsang ba'i thig le''<br>
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 63|Volume 63]] texts 14-35
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::63]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<35]]}}
|numbering=5.4.
+
<span style="font-family: sans-serif;">པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་</span>
|wylie=pad+ma gsang ba'i thig le
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 63|Volume 63]] texts 14-35
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::63]] [[textnuminvol::>14]] [[textnuminvol::<35]]
 
|tibetan=པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་
 
}}
 
 
 
{{OutlineListElement
+
<li class="collapsible-text-list">
|numbering=5.5.
+
&nbsp;• ''lam rim ye shes snying po''<br>
|wylie=lam rim ye shes snying po
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 64|Volume 64]]
|span=[[RTZ Volume 64|Volume 64]]
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::64]]}}
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::64]]
+
<span style="font-family: sans-serif;">ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་</span>
|tibetan=ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
+
</li>
}}
+
<li class="collapsible-text-list">
{{OutlineListElement
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 65|Volume 65]]
|numbering=5.6.
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::65]]}}
|span=[[RTZ Volume 65|Volume 65]]
+
</li>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::65]]
+
<li class="collapsible-text-list">
}}
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 66|Volume 66]]
{{OutlineListElement
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::66]]}}
|numbering=5.7.
+
</li>
|span=[[RTZ Volume 66|Volume 66]]
+
<li class="collapsible-text-list">
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::66]]
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 67|Volume 67]]
}}
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::67]]}}
{{OutlineListElement
+
</li>
|numbering=5.8.
+
<li class="collapsible-text-list">
|span=[[RTZ Volume 67|Volume 67]]
+
&nbsp;• ''gter mdzod smin grol zur rgyan''<br>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::67]]
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 68|Volume 68]] to [[RTZ Volume 71|Volume 71]]
}}
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::68||69||70||71]]}}
{{OutlineListElement
+
<span style="font-family: sans-serif;">གཏེར་མཛོད་སྨིན་གྲོལ་ཟུར་རྒྱན་</span>
|numbering=5.9.
+
</li>
|wylie=gter mdzod smin grol zur rgyan
+
<li class="collapsible-text-list">
|span=[[RTZ Volume 68|Volume 68]] to [[RTZ Volume 71|Volume 71]]
+
&nbsp;• ''dpe'u ris''<br>
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::68||69||70||71]]
+
<i class="fa fa-plus-circle collapse-toggle" aria-hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[RTZ Volume 72|Volume 72]]
|tibetan=གཏེར་མཛོད་སྨིན་གྲོལ་ཟུར་རྒྱན་
+
{{TableQuery|[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::72]]}}
}}
+
<span style="font-family: sans-serif;">དཔེའུ་རིས་</span>
{{OutlineListElement
+
</li>
|numbering=5.10.
 
|wylie=dpe'u ris
 
|span=[[RTZ Volume 72|Volume 72]]
 
|query=[[Category: Tibetan Texts]] [[volumenumber::72]]
 
|tibetan=དཔེའུ་རིས་
 
}}
 
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</ol>
 
</div>
 
</div>
 
</div>
 
</div>

Revision as of 21:37, 5 December 2017

Rinchen Terdzö Outline
རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་ས་བཅད་
Archivist's Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Texts List
 1. གང་ལས་བྱུང་བ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལོ་རྒྱུས་  • gang las byung ba brgyud pa'i rim pa'i rnam thar lo rgyus
     Volume 1
  [see text list]
 2. བྱུང་ཁུངས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པའི་དཀར་ཆག་  • byung khungs de ldan gyi gdams pa'i dkar chag
     Volume 2
  [see text list]
 3. དེ་ལས་བྱུང་བའི་གདམས་སྐོར་དངོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་  • de las byung ba'i gdams skor dngos kyi rnam grangs
  1. རྩ་བའི་ས་བཅད་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་མ་ཧཱ་ཡོ་གའི་སྐོར་  • rtsa ba'i sa bcad dang po bskyed pa ma hA yo ga'i skor
   1. རྒྱ་ཆེ་བ་རྩ་བར་གྱུར་པ་རྒྱུད་སྡེའི་སྐོར་  • rgya che ba rtsa bar gyur pa rgyud sde'i skor
       Volume 3 text 1 to Volume 4 text 16
    [see text list]
   2. སྒྲུབ་སྡེའི་སྐོར་  • sgrub sde'i skor
    1. རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་  • rtsa ba sgrub thabs
     1. རྩ་གསུམ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་  • rtsa gsum spyi sgrub kyi skor
         Volume 4 text 17 - Volume 5 text 31
      [see text list]
     2. རྩ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་  • rtsa ba sgrub thabs
      1. བྱིན་རླབས་རྩ་བ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  • byin rlabs rtsa ba bla ma sgrub pa'i skor
       1. ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་    Volume 5 text 32-54  • phyi gsol 'debs kyi sgrub pa
        [see text list]
       2. ནང་ཞི་སྒྲུབ་  • nang zhi sgrub
        1. བླ་མ་ཆོས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་    Volume 6 text 1-19  • bla ma chos skur sgrub pa'i skor
         [see text list]
        2. བླ་མ་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་    Volume 6 text 20-29  • bla ma longs skur sgrub pa'i skor
         [see text list]
        3. བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུར་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  • bla ma sprul skur sgrub pa'i skor
         1. བླ་སྒྲུབ་པ་དངོས་    Volume 6 text 30 - Volume 11 text 31  • bla sgrub pa dngos
          [see text list]
          OR 11 <31
          "" can not be assigned to a declared number type with value 31.
         2. ཞར་བྱུང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྐོར་    Volume 11 texts 32-66  • zhar byung gter byon bla sgrub sna tshogs skor
          [see text list]
       3. གསང་བ་བླ་མ་དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་    Volume 11 text 67 to Volume 14 text 11  • gsang ba bla ma drag po sgrub pa'i skor
        [see text list]
        OR 14 <11
        "" can not be assigned to a declared number type with value 11.
      2. དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  • dngos grub kyi rtsa ba yi dam zhi khro sgrub pa'i skor
       1. ཡི་དམ་སྤྱིར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་སྤྱི་དྲིལ་གྱི་སྐོར་    Volume 14 text 12 to Volume 16 text 37  • yi dam spyir sgrub pa bka' brgyad spyi dril gyi skor
        [see text list]
        15 OR 16 <37
        "" can not be assigned to a declared number type with value 37.
       2. ཡི་དམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་  • yi dam bye brag tu sgrub pa'i skor
        1. སྐུ་ཡི་རིགས་མཆོག་འཇམ་དཔལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་  • sku yi rigs mchog 'jam dpal gyi sgrub pa
         1. འཇམ་དཔལ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་    Volume 16 text 38 to Volume 17 text 3  • 'jam dpal zhi ba'i sgrub pa
          [see text list]
          17 <3
          "" can not be assigned to a declared number type with value 3.
         2. ཁྲོ་བོ་འཇམ་དཔལ་དྲག་པོ་གཤིན་རྗེ་རོལ་པའི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་    Volume 17 text 4 to Volume 18 text 45  • khro bo 'jam dpal drag po gshin rje rol pa'i sgrub kyi skor
          [see text list]
          18
         3. འཇམ་དཔལ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་ཁྱབ་བདག་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྐོར་    Volume 19 text 1-10  • 'jam dpal shin tu khros pa khyab bdag nA ga rak+sha'i skor
          [see text list]
        2. པདྨ་གསུང་གི་སྒྲུབ་པ་  • pad+ma gsung gi sgrub pa
         1. པདྨ་གསུང་ཞི་སྒྲུབ་  • pad+ma gsung zhi sgrub
          1. རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་    Volume 19 text 11 to Volume 21 text 4  • rigs bdag tshe dpag med
           [see text list]
           20 OR 21 <4
           "" can not be assigned to a declared number type with value 4.
          2. འོད་དཔག་མེད་པའི་སྐོར་    Volume 21 texts 5-29  • 'od dpag med pa'i skor
           [see text list]
          3. ཞི་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐོར་    Volume 21 text 30 to Volume 25 text 17  • zhi ba thugs rje chen po'i skor
           [see text list]
           OR 25 <17
           "" can not be assigned to a declared number type with value 17.
         2.  • drag po rta mgrin gyi skor
          དྲག་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱི་སྐོར་
          1.  • pad+ma rigs kyi rta mgrin dmar po
              Volume 25 text 18 to Volume 26 text 38
           [see text list]
           26 <38
           "" can not be assigned to a declared number type with value 38.

           པདྨ་རིགས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་

          2.  • shin tu drag por khros pa las kyi rta mgrin nag po'i skor
              Volume 26 texts 39-51
           [see text list]

           ཤིན་ཏུ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པ་ལས་ཀྱི་རྟ་མགྲིན་ནག་པོའི་སྐོར་

        3.  • thugs kyi rigs mchog yang dag gi sgrub pa
         ཐུགས་ཀྱི་རིགས་མཆོག་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་པ་
         1.  • shi ba rdo rje sems dpa'
             Volume 27 texts 1-13
          [see text list]

          ཤི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་

         2.  • khro bo rdor sems yang dag he ru ka
             Volume 27 text 14 to Volume 28 text 13
          [see text list]
          28 <13
          "" can not be assigned to a declared number type with value 13.

          ཁྲོ་བོ་རྡོར་སེམས་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་

         3.  • de dang rjes 'brel thugs rigs phyag rdor skor
             Volume 28 texts 14-39
          [see text list]

          དེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་ཐུགས་རིགས་ཕྱག་རྡོར་སྐོར་

        4.  • yon tan bdud rtsi sman gyi skor
         ཡོན་ཏན་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྐོར་
         1.  • dngos sman sgrub
             Volume 29 text 1 to Volume 30 text 33
          [see text list]
          30 <33
          "" can not be assigned to a declared number type with value 33.

          དངོས་སྨན་སྒྲུབ་

         2.  • rlung gi bcud len dzA bIr gdams skor
             Volume 31 texts 1-5
          [see text list]

          རླུང་གི་བཅུད་ལེན་ཛཱ་བཱིར་གདམས་སྐོར་

        5.  • phur pa phrin las kyi skor
            Volume 31 text 6 to Volume 32 text 41
         [see text list]
         32 <41
         "" can not be assigned to a declared number type with value 41.

         ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐོར་

        6.  • ma mo rbod gtong gi skor
            Volume 32 text 42 to Volume 33 text 23
         [see text list]
         33 <23
         "" can not be assigned to a declared number type with value 23.

         མ་མོ་རྦོད་གཏོང་གི་སྐོར་

        7.  • 'jig rten mchod bstod kyi skor
            Volume 33 texts 24-36
         [see text list]

         འཇིག་རྟེན་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་སྐོར་

        8.  • dmod pa drag sngags kyi skor
            Volume 33 text 37 to Volume 34 text 22
         [see text list]
         34 <22
         "" can not be assigned to a declared number type with value 22.

         དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་སྐོར་

      3.  • phrin las rtsa ba mkha' 'gro sgrub pa'i skor
          Volume 34 text 23 to Volume 36 text 54
       [see text list]
       36 <54
       "" can not be assigned to a declared number type with value 54.

       ཕྲིན་ལས་རྩ་བ་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་

      4.  • chos skyong skor
       ཆོས་སྐྱོང་སྐོར་
       1.  • mgon po'i skor
           Volume 37 text 1 to Volume 38 text 19
        [see text list]
        38 <19
        "" can not be assigned to a declared number type with value 19.

        མགོན་པོའི་སྐོར་

       2.  • lha mo'i skor sogs
           Volume 38 text 20 to Volume 39 text 44
        [see text list]
        39 <44
        "" can not be assigned to a declared number type with value 44.

        ལྷ་མོའི་སྐོར་སོགས་

     3.    Volume 39 text 45 to Volume 40 text 10
      [see text list]
      40 <10
      "" can not be assigned to a declared number type with value 10.

       • There are various Bon treasures that are not mentioned within the outline, but are included here at the end of the main sadhana section.

    2.  • bsnyen sgrub kyi yan lag
     བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་
     1.  • bsnyen sgrub spyi'i yan lag skor
      བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་སྐོར་
      1.  • dbang gi skor
          Volume 40 texts 11-18
       [see text list]

       དབང་གི་སྐོར་

      2.  • bsnyen sgrub spyi gces skor
          Volume 40 text 19 to Volume 41 text 15
       [see text list]
       41 <15
       "" can not be assigned to a declared number type with value 15.

       བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་གཅེས་སྐོར་

      3.  • gtor ma'i cho ga
          Volume 41 texts 16-35
       [see text list]

       གཏོར་མའི་ཆོ་ག་

      4.  • tshogs mchod skor
          Volume 41 texts 36-50
       [see text list]

       ཚོགས་མཆོད་སྐོར་

      5.  • rten gsum rab gnas skor
          Volume 41 texts 51-58
       [see text list]

       རྟེན་གསུམ་རབ་གནས་སྐོར་

      6.  • gshin don gnas lung skor
          Volume 42 texts 1-17
       [see text list]

       གཤིན་དོན་གནས་ལུང་སྐོར་

      7.  • sreg blug gi skor
          Volume 42 texts 18-23
       [see text list]

       སྲེག་བླུག་གི་སྐོར་

     2.  • bsnyen sgrub spyi'i yan lag las bye brag pa'i skor
      བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཡན་ལག་ལས་བྱེ་བྲག་པའི་སྐོར་
      1.  • mchog gi phrin las
          Volume 42 texts 24-37
       [see text list]

       མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་

      2.  • phrin las thun mong
       ཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་
       1.  • spyi'i las
        སྤྱིའི་ལས་
        1.  • 'khor lo za yig sngags 'bum rten 'brel gyi skor
            Volume 42 texts 38-57
         [see text list]

         འཁོར་ལོ་ཟ་ཡིག་སྔགས་འབུམ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་

        2.  • bzang ngan legs nyes brtag pa'i skor
            Volume 42 texts 58-68
         [see text list]

         བཟང་ངན་ལེགས་ཉེས་བརྟག་པའི་སྐོར་

        3.  • phan gnod kyi las sna tshogs pa'i skor
            Volume 43 texts 1-9
         [see text list]

         ཕན་གནོད་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྐོར་

        4.  • gnas chen byin 'beb skor
            Volume 43 texts 10-17
         [see text list]

         གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་སྐོར་

        5.  • bsang gsur gyi skor
            Volume 43 texts 18-38
         [see text list]

         བསང་གསུར་གྱི་སྐོར་

        6.  • mdos glud kyi skor
            Volume 43 text 39 to Volume 44 text 34
         [see text list]
         44 <34
         "" can not be assigned to a declared number type with value 34.

         མདོས་གླུད་ཀྱི་སྐོར་

       2.  • las bye brag sgrub pa'i skor
        ལས་བྱེ་བྲག་སྒྲུབ་པའི་སྐོར་
        1.  • srung ba'i skor
         སྲུང་བའི་སྐོར་
         1.  • nad gdon bar chad spyir srung ba
             Volume 44 texts 35-67
          [see text list]

          ནད་གདོན་བར་ཆད་སྤྱིར་སྲུང་བ་

         2.  • 'byung bzhi'i 'jigs pa srung ba'i skor
             Volume 44 texts 68-71
          [see text list]

          འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་

         3.  • yul 'khor srung ba'i skor
             Volume 44 texts 72-82
          [see text list]

          ཡུལ་འཁོར་སྲུང་བའི་སྐོར་

         4.  • ser ba srung ba'i skor
             Volume 44 text 83 to Volume 45 text 5
          [see text list]
          45 <5
          "" can not be assigned to a declared number type with value 5.

          སེར་བ་སྲུང་བའི་སྐོར་

         5.  • sad srung ba'i skor
             Volume 45 texts 6-8
          [see text list]

          སད་སྲུང་བའི་སྐོར་

         6.  • mi phyugs kyi nad srung ba'i skor
             Volume 45 texts 9-21
          [see text list]

          མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་སྲུང་བའི་སྐོར་

         7.  • bye brag dug srung ba'i skor
             Volume 45 texts 22-24
          [see text list]

          བྱེ་བྲག་དུག་སྲུང་བའི་སྐོར་

         8.  • dgra rkun srung ba'i skor
             Volume 45 texts 25-30
          [see text list]

          དགྲ་རྐུན་སྲུང་བའི་སྐོར་

         9.  • mtshon srung gi skor
             Volume 45 texts 31-34
          [see text list]

          མཚོན་སྲུང་གི་སྐོར་

         10.  • bden tshig bka' bsgo'i srung ba
             Volume 45 texts 35-37
          [see text list]

          བདེན་ཚིག་བཀའ་བསྒོའི་སྲུང་བ་

         11.  • dmod tshig spring yig gis srung ba
             Volume 45 texts 38-39
          [see text list]

          དམོད་ཚིག་སྤྲིང་ཡིག་གིས་སྲུང་བ་

        2.  • zhi ba'i las kyi skor
         ཞི་བའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་
         1.  • bgegs dang bar chad nad gdon spyir zhi ba
             Volume 45 texts 40-63
          [see text list]

          བགེགས་དང་བར་ཆད་ནད་གདོན་སྤྱིར་ཞི་བ་

         2.  • nad zhi ba'i skor
             Volume 45 text 64 to Volume 46 text 20
          [see text list]
          46 <20
          "" can not be assigned to a declared number type with value 20.

          ནད་ཞི་བའི་སྐོར་

         3.  • gdon zhi ba'i skor
             Volume 46 text 21 to Volume 47 text 13
          [see text list]
          47 <13
          "" can not be assigned to a declared number type with value 13.

          གདོན་ཞི་བའི་སྐོར་

         4.  • grib dang mi gtsang ba sogs zhi ba'i skor
             Volume 47 texts 14-40
          [see text list]

          གྲིབ་དང་མི་གཙང་བ་སོགས་ཞི་བའི་སྐོར་

         5.  • byad phur rbod gtong zhi ba'i skor
             Volume 47 texts 41-60
          [see text list]

          བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་ཞི་བའི་སྐོར་

         6.  • snod bcud kyi nyes pa zhi ba'i skor
             Volume 48 texts 1-18
          [see text list]

          སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞི་བའི་སྐོར་

         7.  • sdig sgrib zhi ba'i skor
             Volume 48 texts 19-45
          [see text list]

          སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བའི་སྐོར་

        3.  • rgyas pa'i las kyi skor
         རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་སྐོར་
         1.  • tshe rgyas pa
             Volume 48 texts 46 to Volume 49 text 54
          [see text list]
          49 <54
          "" can not be assigned to a declared number type with value 54.

          ཚེ་རྒྱས་པ་

         2.  • shes rab rgyas byed skor
             Volume 49 text 55-79
          [see text list]