Phur pa khro rgyal stobs 'dus

1 Text(s) Associated with this Deity

བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཆོས་བཅུ་ཡི༔ བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྐོར་བཞི་ལས༔ གཤིན་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་རོལ་པ་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod drag las bstan srung bzhi mchog gling
Location Volume 53, Text 34, Pages 629-674
Cycle Bstan pa srung ba'i skor bzhi
Authored by Mchog gyur gling pa
Revealed by Mchog gyur gling pa
Colophon སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་རྦ་དོང་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ལས། ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་དབང་གི་གནས་མཆོག་རི་བོ་དབང་ཞུའི་ལྟེ་བ་ཟླ་གམ་དབང་ཆེན་ཕུག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་བགྱིས་པ་སརྦ་སིདྡྷི་རསྟུ།།