Pad+ma dri med chos kyi blo gros


པདྨ་དྲི་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
pad+ma dri med chos kyi blo gros

Pema Drime Chökyi Lodrö

About
Teachers
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
Links
Wiki Pages
Notes

Possibly the same person as pad+ma dri med blo gros gzhan phan chos kyi snang ba


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་ (Vol. 48, Text 45)