File:RTZ-Peri-060.jpg

Original file(2,456 × 3,424 pixels, file size: 1.2 MB, MIME type: image/jpeg)


Rinchen Terdzö Chenmo - Illustration Page 60
Classification Tibetan Publications
Subclass Illustrations
Citation Konchog Lhadrepa. Rin chen gter mdzod chen mo'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer (The Beneficial Moon Rays: A compendium of chakras and various illustrations pertaining to The Great Treasury of Rediscovered Teachings). New Delhi: Shechen Publications, 2018.
Terma Yes
RTZ Category Illustrations - dpe ris
Volume Number 72
Volume Number Tibetan ༧༢
Page Number 60
Illustrations Per Page 5
Individual Illustrations Data
Illustration (bottom - left) Illustration (center - right) Illustration (top) Illustration (center - left) Illustration (bottom - right)
Creator Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa
Creator Tibetan དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་
Author No information. No information. No information. No information. No information.
Author Tibetan No information. No information. No information. No information. No information.
Terton Grwa pa mngon shes Grwa pa mngon shes No information. Gu ru jo tshe Gu ru tshe brtan rgyal mtshan
Terton Tibetan གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ No information. གུ་རུ་ཇོ་ཚེ་ གུ་རུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་
Treasure Cycle No information. No information. No information. Dbang phyug rlung zhags nyung ngu No information.
Treasure Cycle Tibetan No information. No information. No information. དབང་ཕྱུག་རླུང་ཞགས་ཉུང་ངུ་ No information.
Caption Tibetan གོར་སྲུང་འཁོར་ལོ། ཕྱུགས་སྲུང་འཁོར་ལོ། སྡིག་པ་ཁ་སྤྲོད་ཕོ་འདྲེ་རྒྱལ་པོའི་ལམ་གཅོད་བཞུགས་སོ༎ དབང་འདུས་འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས་སོ༎ སྐྱེད་པ་བཞི་གྱི་འཁོར་ལོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཏེར་མ་བཞུགས་སོ༎
Caption Wylie gor srung 'khor lo/ phyugs srung 'khor lo/ sdig pa kha sprod pho 'dre rgyal po'i lam gcod bzhugs so// dbang 'dus 'khor lo'i dpe'u ris so// skyed pa bzhi gyi 'khor lo sprul sku tshe brtan rgyal mtshan gyi gter ma bzhugs so//
Associated Text མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་གོར་སྲུང་ཟབ་ཁྱད་ཅན་
ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyis mdzad pa'i phyugs kyi gor srung zab khyad can
མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་གོར་སྲུང་ཟབ་ཁྱད་ཅན་
ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyis mdzad pa'i phyugs kyi gor srung zab khyad can
གཏེར་ཁ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྲུང་བའི་མན་ངག་ཕན་བདེའི་གོ་ཆ་
gter kha sna tshogs las byung ba gtso bor gyur pa'i srung ba'i man ngag phan bde'i go cha
རླུང་ཞགས་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཐིག་གུ་རུ་ཇོ་ཚེའི་གཏེར་མ་
rlung zhags kun gyi zab thig gu ru jo tshe'i gter ma
གཏེར་ཁ་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱུང་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སྲུང་བའི་མན་ངག་ཕན་བདེའི་གོ་ཆ་
gter kha sna tshogs las byung ba gtso bor gyur pa'i srung ba'i man ngag phan bde'i go cha
Position bottom - left center - right top center - left bottom - right
Illustration type སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) No information. འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra) No information.
Usage ཕྱུགས་ (cattle - livestock) ཕྱུགས་ (phyugs - cattle - livestock) No information. No information. No information.
Intended Effect No information. སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) གཅོད་པ་ (gcod pa - cut off - halt) དབང་བསྡུ་ (dbang bsdu - gain mastery - power over) No information.
Protection From གོར་ (gor - disease that affects cattle) No information. འདྲེ་ ('dre), རྒྱལ་པོ་ (rgyal po) No information. No information.
Shechen Original No No No No No

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current21:11, 19 November 2018Thumbnail for version as of 21:11, 19 November 20182,456 × 3,424 (1.2 MB)Mort (talk | contribs)Category:Peris Category:RTZ Volume 72 Category:RTZ-Peri-060
  • You cannot overwrite this file.

The following 3 pages link to this file: