Difference between revisions of "File:RTZ-Peri-042.jpg"

 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 4: Line 4:
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitle=Rin chen gter mdzod; Rin chen gter mdzod Shechen Edition
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 
|collectiontitletib=རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་
 +
|sourcerevealer=Sna nam 'brog pa thub rgyal
 +
|sourcerevealertib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་
 +
|cycle=Gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsa
 +
|cycletib=གཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་སྲུང་བ་བརྒྱ་རྩ་་
 
|citation=Konchog Lhadrepa. Rin chen gter mdzod chen mo'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer (The Beneficial Moon Rays: A compendium of chakras and various illustrations pertaining to The Great Treasury of Rediscovered Teachings). New Delhi: Shechen Publications, 2018.
 
|citation=Konchog Lhadrepa. Rin chen gter mdzod chen mo'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer (The Beneficial Moon Rays: A compendium of chakras and various illustrations pertaining to The Great Treasury of Rediscovered Teachings). New Delhi: Shechen Publications, 2018.
 
|terma=Yes
 
|terma=Yes
Line 19: Line 23:
 
|captiontib=ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ་འཁོར་ལོ་འདི་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་གང་འདོད་ན་གདགས་སོ༎
 
|captiontib=ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ་འཁོར་ལོ་འདི་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་གང་འདོད་ན་གདགས་སོ༎
 
|captionwylie=kun thub rgyal po yin no 'khor lo 'di kun la phan phyir gang 'dod na gdags so//
 
|captionwylie=kun thub rgyal po yin no 'khor lo 'di kun la phan phyir gang 'dod na gdags so//
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=top - right
 
|illustrationlocation=top - right
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=81
 
|illustrationseriesnum=81
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=གྲུཔ་པ་ (grup pa - accomplish - achieve)
 
|effect=གྲུཔ་པ་ (grup pa - accomplish - achieve)
Line 34: Line 39:
 
|captiontib=རྩིབས་བརྒྱད་བྲུཾ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ཞིང་གི་གཉན་ས་རྐོ་ན་གདགས་སོ༎
 
|captiontib=རྩིབས་བརྒྱད་བྲུཾ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ཞིང་གི་གཉན་ས་རྐོ་ན་གདགས་སོ༎
 
|captionwylie=rtsibs brgyad bruM kyi 'khor lo 'di zhing gi gnyan sa rko na gdags so//
 
|captionwylie=rtsibs brgyad bruM kyi 'khor lo 'di zhing gi gnyan sa rko na gdags so//
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=top - right of center
 
|illustrationlocation=top - right of center
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=82
 
|illustrationseriesnum=82
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
Line 48: Line 54:
 
|captiontib=ལྷ་མོ་བཞི་ཕུར་པའི་ཙཀྲ་ཕུར་ཁ་ཟློག་ན་གདགས།
 
|captiontib=ལྷ་མོ་བཞི་ཕུར་པའི་ཙཀྲ་ཕུར་ཁ་ཟློག་ན་གདགས།
 
|captionwylie=lha mo bzhi phur pa'i tsakra phur kha zlog na gdags/
 
|captionwylie=lha mo bzhi phur pa'i tsakra phur kha zlog na gdags/
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=top - left of center
 
|illustrationlocation=top - left of center
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=83
 
|illustrationseriesnum=83
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|deity=ལྷ་མོ་བཞི་ (lha mo bzhi)
 
|deity=ལྷ་མོ་བཞི་ (lha mo bzhi)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
Line 64: Line 71:
 
|captiontib=རྒྱ་གྲམ་བྷྱོའི་ཙཀྲ་འདི་བྱད་ཁ་ཟློག་ན་གདགས།
 
|captiontib=རྒྱ་གྲམ་བྷྱོའི་ཙཀྲ་འདི་བྱད་ཁ་ཟློག་ན་གདགས།
 
|captionwylie=rgya gram bhyo'i tsakra 'di byad kha zlog na gdags/
 
|captionwylie=rgya gram bhyo'i tsakra 'di byad kha zlog na gdags/
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=top - left
 
|illustrationlocation=top - left
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=84
 
|illustrationseriesnum=84
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=ཟློག་ (zlog - revsere or avert)
 
|effect=ཟློག་ (zlog - revsere or avert)
Line 79: Line 87:
 
|captiontib=རྒྱ་གྲམ་རཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་མཐུ་ཟློག་བྱེད་ན་གདགས།
 
|captiontib=རྒྱ་གྲམ་རཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་མཐུ་ཟློག་བྱེད་ན་གདགས།
 
|captionwylie=rgya gram raM gyi 'khor lo 'di mthu zlog byed na gdags/
 
|captionwylie=rgya gram raM gyi 'khor lo 'di mthu zlog byed na gdags/
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=bottom - right
 
|illustrationlocation=bottom - right
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=85
 
|illustrationseriesnum=85
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=ཟློག་ (zlog - reverse or avert)
 
|effect=ཟློག་ (zlog - reverse or avert)
Line 94: Line 103:
 
|captiontib=རྩིབས་བཞི་རཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱིས་གནོད་ན་གདགས།
 
|captiontib=རྩིབས་བཞི་རཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱིས་གནོད་ན་གདགས།
 
|captionwylie=rtsibs bzhi raM gyi 'khor lo 'di sa bdag klu gnyan gyis gnod na gdags/
 
|captionwylie=rtsibs bzhi raM gyi 'khor lo 'di sa bdag klu gnyan gyis gnod na gdags/
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=bottom - right of center
 
|illustrationlocation=bottom - right of center
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=86
 
|illustrationseriesnum=86
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
Line 109: Line 119:
 
|captiontib=ཚེ་བྷྲཱུཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་སྲོག་རྒུད་ན་གདགས།
 
|captiontib=ཚེ་བྷྲཱུཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་སྲོག་རྒུད་ན་གདགས།
 
|captionwylie=tshe bhrUM gyi 'khor lo 'di srog rgud na gdags/
 
|captionwylie=tshe bhrUM gyi 'khor lo 'di srog rgud na gdags/
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=bottom - left of center
 
|illustrationlocation=bottom - left of center
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=87
 
|illustrationseriesnum=87
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
Line 124: Line 135:
 
|captiontib=པརྞ་ཤ་བ་རིའི་འཁོར་ལོ་འདི་ལུས་རྒུད་ན་གདགས།
 
|captiontib=པརྞ་ཤ་བ་རིའི་འཁོར་ལོ་འདི་ལུས་རྒུད་ན་གདགས།
 
|captionwylie=par+Na sha ba ri'i 'khor lo 'di lus rgud na gdags/
 
|captionwylie=par+Na sha ba ri'i 'khor lo 'di lus rgud na gdags/
 +
|relatedpages=Terdzo-NI-042
 
|illustrationlocation=bottom - left
 
|illustrationlocation=bottom - left
|illustrationseries=gdags 'khor
+
|illustrationseries=sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
|illustrationseriestib=གདགས་འཁོར་
+
|illustrationseriestib=སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
 
|illustrationseriesnum=88
 
|illustrationseriesnum=88
 
|illustrationseriestotalnum=100
 
|illustrationseriestotalnum=100
|illustrationtype=འཁོར་ལོ་ ('khor lo - chakra)
+
|illustrationtype=སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|usage=གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)
 
|effect=སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off)

Latest revision as of 18:44, 25 February 2019


Rinchen Terdzö Chenmo - Illustration Page 42
Classification Tibetan Publications
Subclass Illustrations
Terton Sna nam 'brog pa thub rgyal
Terton Tibetan སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་
Treasure Cycle Gtsug lag gto bcos srung ba brgya rtsa
Treasure Cycle Tibetan གཙུག་ལག་གཏོ་བཅོས་སྲུང་བ་བརྒྱ་རྩ་་
Citation Konchog Lhadrepa. Rin chen gter mdzod chen mo'i 'khor lo'i rigs sogs kyi dpe ris gang 'tsham bris pa gzhan phan zla ba'i 'od zer (The Beneficial Moon Rays: A compendium of chakras and various illustrations pertaining to The Great Treasury of Rediscovered Teachings). New Delhi: Shechen Publications, 2018.
Terma Yes
RTZ Category Illustrations - dpe ris
Volume Number 72
Volume Number Tibetan ༧༢
Page Number 42
Illustrations Per Page 8
Individual Illustrations Data
Illustration (bottom - right) Illustration (bottom - right of center) Illustration (top - right) Illustration (bottom - left of center) Illustration (top - right of center) Illustration (bottom - left) Illustration (top - left of center) Illustration (top - left)
Creator Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa Konchog Lhadrepa
Creator Tibetan དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་ དཀོན་མཆོག་ལྷ་བྲིས་པ་
Author No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Author Tibetan No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Terton No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Terton Tibetan No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Treasure Cycle No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Treasure Cycle Tibetan No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information. No information.
Caption Tibetan རྒྱ་གྲམ་རཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་མཐུ་ཟློག་བྱེད་ན་གདགས། རྩིབས་བཞི་རཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་གྱིས་གནོད་ན་གདགས། ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ་འཁོར་ལོ་འདི་ཀུན་ལ་ཕན་ཕྱིར་གང་འདོད་ན་གདགས་སོ༎ ཚེ་བྷྲཱུཾ་གྱི་འཁོར་ལོ་འདི་སྲོག་རྒུད་ན་གདགས། རྩིབས་བརྒྱད་བྲུཾ་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འདི་ཞིང་གི་གཉན་ས་རྐོ་ན་གདགས་སོ༎ པརྞ་ཤ་བ་རིའི་འཁོར་ལོ་འདི་ལུས་རྒུད་ན་གདགས། ལྷ་མོ་བཞི་ཕུར་པའི་ཙཀྲ་ཕུར་ཁ་ཟློག་ན་གདགས། རྒྱ་གྲམ་བྷྱོའི་ཙཀྲ་འདི་བྱད་ཁ་ཟློག་ན་གདགས།
Caption Wylie rgya gram raM gyi 'khor lo 'di mthu zlog byed na gdags/ rtsibs bzhi raM gyi 'khor lo 'di sa bdag klu gnyan gyis gnod na gdags/ kun thub rgyal po yin no 'khor lo 'di kun la phan phyir gang 'dod na gdags so// tshe bhrUM gyi 'khor lo 'di srog rgud na gdags/ rtsibs brgyad bruM kyi 'khor lo 'di zhing gi gnyan sa rko na gdags so// par+Na sha ba ri'i 'khor lo 'di lus rgud na gdags/ lha mo bzhi phur pa'i tsakra phur kha zlog na gdags/ rgya gram bhyo'i tsakra 'di byad kha zlog na gdags/
Associated Text སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་པ་
srung 'khor brgya rtsa pa
Position bottom - right bottom - right of center top - right bottom - left of center top - right of center bottom - left top - left of center top - left
Illustration Series Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa Sna nam 'brog pa thub rgyal srung 'khor brgya rtsa
Illustration Series Tibetan སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་ སྣ་ནམ་འབྲོག་པ་ཐུབ་རྒྱལ་སྲུང་འཁོར་བརྒྱ་རྩ་
Illustration Series Number 85 86 81 87 82 88 83 84
Illustration Series Total Number 100 100 100 100 100 100 100 100
Illustration type སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra) སྲུང་འཁོར་ (srung 'khor - yantra)
Associated Deity No information. No information. No information. No information. No information. No information. ལྷ་མོ་བཞི་ (lha mo bzhi) No information.
Usage གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix) གདགས་ (gdags - to wear - hang - affix)
Intended Effect ཟློག་ (zlog - reverse or avert) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) གྲུཔ་པ་ (grup pa - accomplish - achieve) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) སྲུང་བ་ (srung ba - protection - to ward off) ཟློག་ (zlog - reverse or avert) ཟློག་ (zlog - revsere or avert)
Protection From མཐུ་ (mthu - spells) གནོད་པ་ (gnod pa - harm), ས་བདག་ (sa bdag), ཀླུ་ (klu- nagas), གཉན་ (gnyan) No information. སྲོག་རྒུད་ (srog rgud - declining health) No information. ལུས་རྒུད་ (lus rgud - physical atrophy) མི་ཁ་ (mi kha - slander - gossip) བྱད་ཁ་ (byad kha - curses)
To Increase or Support No information. No information. ཕན་ (phan - benefit) No information. No information. No information. No information. No information.
Shechen Original No No No No No No No No

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current21:11, 19 November 2018Thumbnail for version as of 21:11, 19 November 20183,424 × 2,456 (1.22 MB)Mort (talk | contribs)Category:Peris Category:RTZ Volume 72 Category:RTZ-Peri-042
  • You cannot overwrite this file.

The following 3 pages link to this file: