Zhing skyong


11 Text(s) Associated with this Deity

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་རློག་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 1, Pages 1-22
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon
  • Treasure colophon page 21: ཨེ་མ་ཆོས་སྐྱོང་ཀུན་གྱི་སྲོག་ཐིག་གཅིག་བསྡུས་པ༔ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་སྟོབས་འདུས་པ༔ ཤིན་ཏུ་གཅེས་པའི་ཡང་སྙིང་འདི༔ པདྨ་བདུད་འདུལ་བཀའ་བཞིན་དུ༔ མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་བདག་འདྲས་ཡི་གེར་བཀོད༔ མ་འོངས་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཡང་མཐའི་དུས༔ གནམ་ལྕགས་མེ་འབར་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་རྩལ་ཞེས་གྲགས༔ པདྨའི་སྲས་མཆོག་དེ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ འཕྲད་ནས་བདུད་རིགས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྲོག་སྙིང་དམར་པོ་མྱུར་དུ་ལོན་པ་དང༔ མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་མྱུར་དུ་བཟློག་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
  • Revealer colophon page 22: ཀྱེ་མ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷ་ཝའི་གསུང་འཛིན་རིག་པ་འཛིན། །དུས་མཐའི་གཏེར་སྟོན་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་མི་ཁ་སྡང་། །མི་རིགས་གཞན་ལས་ཁས་ཉེན་དབང་ཆུང་ཡང་། །རང་སེམས་ཟོལ་མེད་གཡོ་མེད་ཨེ་མ་ཧོཿ །རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ངས། ཚ་བ་སྒྲོ་བྲག་ཅེས་ཙིཏྟ་གནམ་ལངས་འདྲ་བའི་མགུལ་ནས་བཏོན། ཡིག་རིགས་མི་འདྲ་དགུ་འདུག་སྟེ༔ མ་དག་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ཤོག་སེར་ངོས་ནས་དག་པར་ཕབ་པའོ། །བདུད་མགོན་ཁྱོད་ལ་མཐུ་རྩལ་ཅི་མཆིས་ཨང་། །དམ་ཉམས་བདུད་རིགས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྙིང་ཁྲག་དམར་པོ་མྱུར་དུ་ཐང་ལ་ཕོས། །ས་མ་ཡཱ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔ གསང་རྒྱ༔ སརྦ་མངྒ་ལཾ
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་བྱང་ཟབ་མོ་
Front left margin sngags byang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 2, Pages 23-26
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by Bdud 'dul rdo rje
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
ལས་མགོན་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཁྱེར་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་
Front left margin lam byang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 3, Pages 27-36
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཞེས་གཏེར་གཞུང་ལས་བྱང་ནས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་ཁྱེར་བདེ་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་ཞིང་གཏོར་འབུལ་ཁཱ་ཧི་སྦྱར་བར་མཛད་པའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ།། །།
དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། བསྟན་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་ཞུན་འདྲིལ་
Front left margin rjes gnang
Back left margin gter mdzod bdud 'dul bstan srung zhing skyong
Location Volume 39, Text 4, Pages 37-46
Cycle Dam chos sprul sku snying thig
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Bdud 'dul rdo rje
Colophon ཅེས་པའང་རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་ཀྱི་འགལ་བྱེད་ཞི་བའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ
དཔལ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ངན་ནེ་མའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་
Front left margin be bum
Back left margin gter mdzod bka' gter zab bsdus dur khrod ma mo
Location Volume 39, Text 7, Pages 87-152
Cycle Zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjePad+ma gling pa
Colophon
  • First colophon page 97: ངན་ནེ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་གུ་རུ་པདྨས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ༔
  • Second colophon page 111: དུས་མཐའི་སྤྲང་པོ་མཐའ་ཡུག་པས། །བྱ་བ་བཏང་ནས་གང་སྤྱོད་མེད། །དགྲ་དང་ཆོམ་རྐུན་བཟློག་པ་དང་། །རི་ཁྲོད་དབེན་པ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། །དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་སྒྲུབ་པ་འདི། །བསམ་ཡས་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་ནས་གཏེར་ནས་བྱོན་པའོ་
  • Third colophon page 121: ཅེས་ཀྱང་བདག་གི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ་བཏང་བདག་གིས་བྲིས་པ་ཡིན་ཨང་།
  • Fourth colophon page 122: ནོར་སྲུང་གཏེར་མ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་གླིང་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་མན་ངག་གོ །ཤུ་བྷ་མསྟུ་
  • Fifth colophon page 124: ཨེ་མ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཞུགས་པའི་པདྨ་བདག་གིས་ཀྱང༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་དཀོར་སྲུང་དམ་ལ་བཏགས༔ ཁྱད་པར་སྣང་སྲིད་མ་མོ་དམ་ལ་བཏགས༔ ཡང་དགོས་དཀོར་བདག་འདྲེ་མོ་དམ་ལ་བཏགས༔ སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་ཟབ་བམ་གླེང་མི་དགོས༔ ལུང་ཐོབ་དམ་ཚིག་དག་གིས་བླ་མ་མཉེས་གྱུར་ན༔ ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་བར་འགྱུར༔ སློབ་དཔོན་པདྨའི་ཞལ་ནས་འདི་སྐད་གསུངས༔ སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་དྲུག༔ བླ་མ་བརྒྱུད་པ༔ ཕྱི་སྒྲུབ༔ ནང་སྒྲུབ༔ གསང་སྒྲུབ༔ བླ་རྡོ་འཁོར་ལོ་དང༔ དམ་སྲི་མནན་པ་དང་དྲུག༔ གཅིག་ཞལ་ལས་ཤེས་སོ༔ ཤུ་བྷཾ༔
  • Sixth colophon page 127: འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི༔ སློབ་དཔོན་པདྨས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་དམ་ལ་བཏགས་ནས་ཆོས་འཁོར་བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་སོ༔ བརྒྱུད་རིམ་མང་དུ་འདུག་སྟེ་མ་བྲིས་སོ༔ ཤུ་བྷཾ༔
  • Seventh colophon page 141: ཞེས་པའང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སོ།།
ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེ་རིས་
Front left margin be bum
Back left margin gter mdzod bka' gter zab bsdus dur khrod ma mo
Location Volume 39, Text 8, Pages 153-154
Cycle Zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjePad+ma gling pa
ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེའུ་རིས་
Front left margin be bum
Back left margin gter mdzod bka' gter zab bsdus dur khrod ma mo
Location Volume 39, Text 9, Pages 155-157
Cycle Zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjePad+ma gling pa
དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་ལས་བྱང་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་
Front left margin las byang
Back left margin gter mdzod smin lugs dur khrod ma mo
Location Volume 39, Text 10, Pages 159-182
Cycle Zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་ལས་བྱང་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། དཔལ་ངག་དབང་རིན་ཆེན་གྱི་བཀའ་བསྩལ་དད་པའི་གཙུག་གིས་གུས་པར་མཆོད་དེ་སྙོམ་ལས་པ་རྒན་པོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་བགྱིས་པའོ།། །།
ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཆོག་ནམ་མཁའ་མཛོད་
Front left margin skong mdos
Back left margin gter mdzod smin lugs dur khrod ma mo
Location Volume 39, Text 11, Pages 183-195
Cycle Zhing skyong dur khrod ma mo ngan ne ma
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོའི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཆོག་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དགེ་སློང་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་བ་ལས་སྙོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་གཏེར་གཞུང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་གུང་བསྒྲིགས་སྐོང་བ་སོགས་གསར་དུ་སྦྱར་ནས་ཡི་གེར་བསྡེབས་པའོ།།
གཏེར་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་བསྐང་བ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་
Front left margin rjes 'brang
Back left margin gter mdzod smin lugs skong gso dngos rol
Location Volume 39, Text 38, Pages 703-704
Cycle Smin gling lugs dam can bde dgu'i phrin las dngos grub kyi rol mtsho
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon ཅེས་གཏེར་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་བསྐང་བ་འདི་ཡང་སྔགས་འཆང་ཕྲིན་ལས་དབང་དྲག་བདུད་འཇོམས་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་སྨྲས་པའོ
ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ
Front left margin dur khrod lha mo
Back left margin gter mdzod sgrub thabs 'dod bum smin gter
Location Volume 61, Text 56, Pages 661-670
Cycle Sgrub thabs 'dod 'jo'i bum bzang
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Nyang ral nyi ma 'od zer
Colophon ཞིང་སྐྱོང་དབང་མོ་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་ཚན་ནོ