Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma

Parent cycle(s)

  3 Text(s) in this Cycle

  དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་
  Front left margin gter gzhung
  Back left margin gter mdzod chos dbang d+hA ki mtsho rgyal
  Location Volume 34, Text 39, Pages 553-568
  Cycle Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma
  Parent Cycle Bla ma gsang ba 'dus pa
  Authored by Gu ru chos kyi dbang phyug
  Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
  Colophon གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གཏེར་མའོ
  བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་མའི་ཕྱི་ནང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་མཆོད་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་
  Front left margin phrin las
  Back left margin gter mdzod chos dbang d+hA ki mtsho rgyal
  Location Volume 34, Text 40, Pages 569-592
  Cycle Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma
  Parent Cycle Bla ma gsang ba 'dus pa
  Authored by gter ston dri med 'od zer
  Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
  Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པའང་༧རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་ཐོ་གནང་བ་ལྟར་ལས་ཁོ་བོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་པས་རང་ལོ་ང་གཅིག་པར་དགོན་ཕུ་ཡང་དབེན་ཨེ་ཝྃ་རྫོང་ཆེན་ཕུག་ནས་བྲིས་པ་དམ་ཆོས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝནྟུ།། །
  • Printer colophon: །ཞེས་པའང་ཁ་སྐོང་དུ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབས་པའོ།།
  དྷཱ་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན་གཅིག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་
  Front left margin dbang chog
  Back left margin gter mdzod chos dbang d+hA ki mtsho rgyal
  Location Volume 34, Text 41, Pages 593-607
  Cycle Yum ka mtsho rgyal d+hA ki gtsug gi rgyan gcig ma
  Parent Cycle Bla ma gsang ba 'dus pa
  Authored by Gter ston dri med 'od zer
  Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
  Colophon
  • Author colophon: ཅེས་པའང་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཉག་ཕྲ་བས་མི་ཉམས་དར་རྒྱས་སུ་འབྱུང་བར་དམིགས་ཏེ་བླུན་རྨོངས་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་གྱི་ཆོས་གྲྭར་ས་འབྲུག་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་སྔ་ཆར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
  • Printer colophon: ཞེས་པ་འདི་ནི་ཁ་སྐོང་དུ་སྤར་གསར་དུ་བསྒྲུབ་པའོ།།