Yum gsang ba ye shes

From Rinchen Terdzod
Jump to: navigation, search
3 Text(s) Associated with this Deity
ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
Front left margin: gter gzhung | Back left margin: gter mdzod smin gter mkha' 'gro gsang ye
Volume 35, Text 25, Pages 721-740
Cycle: Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus
Authored by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon:
  • First colophon page 724: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ་
  • Second colophon page 726: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ།
  • Third colophon page 731: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ
  • Fourth colophon page 733: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ
  • Fifth colophon page 737: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ
  • Sixth colophon page 738: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ
  • Seventh colophon page 740: རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་ཤ་འུག་ལྟག་སྒོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། མི་ལོ་སོ་བཞི་ལོན་པ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་རིགས་ཀྱི་བུ་པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོས་བུ་དཔེར་ཕབ་པའོ
མཁའ་འགྲོ་གསང་ཡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་
Front left margin: dkyil chog | Back left margin: gter mdzod smin gter mkha' 'gro gsang ye
Volume 35, Text 26, Pages 741-762
Cycle: Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus
Authored by Pad+ma 'gyur med rgya mtsho
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon:
དཔལ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཡབ་རྗེ་དྲིན་ཅན་བླ་མ་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་༧འགྲོ་འདུལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཉོས་བན་པདྨ་དགྱེས་པ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོའི་སྡེས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག་
གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་
Front left margin: rgyun khyer | Back left margin: gter mdzod smin gter mkha' 'gro gsang ye
Volume 35, Text 27, Pages 763-775
Cycle: Thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje
Colophon:
ཅེས་པའང་ཆོས་རྒྱལ་ས་དབང་ཆེན་པོའི་གཉེར་ཆེན་འཇམ་དཔལ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་སླད། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་རྩ་བའི་གཏེར་གཞུང་ལས་འདོན་བདེར་ཕྱུང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།