Tshe sgrub lcags kyi bang mdzod

2 Text(s) in this Cycle

ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod rol rdor tshe sgrub lcags kyi bang mdzod
Location Volume 20, Text 38, Pages 521-544
Cycle Tshe sgrub lcags kyi bang mdzod
Authored by Rol pa'i rdo rje
Revealed by Rol pa'i rdo rje
Colophon ཁོ་བོ་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ
ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྕགས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལྡེ་
Front left margin dbang chog
Back left margin gter mdzod rol rdor tshe sgrub lcags kyi bang mdzod
Location Volume 20, Text 39, Pages 545-562
Cycle Tshe sgrub lcags kyi bang mdzod
Authored by 'jam mgon kong sprul
Revealed by Rol pa'i rdo rje
Colophon འདི་ལ་གཏེར་གཞུང་འདོན་སྒོམ་སྦྲགས་མར་ཡོད་པས་གསར་བཀོད་ངལ་བར་ཟད་ཀྱང་མཚམས་སྦྱོར་གསལ་འདེབས་ཅུང་ཟད་མེད་ན་གྱེར་ལོ་ཙམ་གྱི་དབང་བསྐུར་དུ་འགྱུར་བར་མཐོང་ནས། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་གི་བྱེ་བྲག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན་དུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་