Terdzo-TSHA-027Property "author" has been marked for restricted use.
Terdzo-TSHA-027.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

གྲིབ་སྲུང་རྫས་ཀྱི་ཐོ་གསལ་བར་བཀོད་པ་

grib srung rdzas kyi tho gsal bar bkod pa

by  ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ (Khatok Rigdzin Tsewang Norbu)
revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa)
in cycle  ཟབ་རྒྱ་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ (Zab rgya gsum pa 'jam dpal nag po)
Volume 18 (ཚ) / Pages 407-408 / Folios 1a1 to 1b6

Tibetan Text

གྲིབ་སྲུང་རྫས་ཀྱི་ཐོ་གསལ་བར་བཀོད་པ་བཞུགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཁྲོ་མཆོག་སྨེ་བ་བརྩེགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གྲིབ་སྲུང་རྫས་ཀྱི་ཐོ་གསལ་བར་འགོད་པ་ལ། ཐོག་མར་གསག་པའི་རྫས་དགུ་ཚན་དགུ་སྟེ། དཀར་པོ་དགུ །ནག་པོ་དགུ །དམར་པོ་དགུ །ཟག་པ་དགུ །སྐྲ་སེན་དགུ །རུས་པ་དགུ །སྨན་སྣ་དགུ །ཆུ་སྣ་དགུ །འབྲུ་སྣ་དགུ་སྟེ་དེ་ལྟར་དགུ་ཚན་དགུའོ། །དང་པོ་དཀར་པོ་དགུ་ལ་དུང་སྲིན་མེད། མགྲོན་བུ་སྦྲུམ་མ། དཀར་གོང་སྲིན་མེད། ཙནྡན་དཀར་པོ། ག་པུར། སྤོས་དཀར། ཤུ་དག་དཀར་པོ། མཁན་པ་དཀར་པོ། བལ་དཀར་མེ་ཏོག་དང་དགུའོ། །གཉིས་པ་ནག་པོ་དགུ་ནི། གུ་གུལ་ནག་པོ། གླ་བ་ནག་པོའི་རྩི། ཆུ་དག་ནག་པོ། བོང་ང་ནག་པོ། མུ་ཟི་ནག་པོ། རྟ་ནག་པོའི་བོན། ཡུགས་ས་ནག་མོའི་སྐྲ་ཤད། རྒྱ་སྣག །སྤུ་དཀར་མེད་པའི་ཁྱི་ནག་གི་བྲུན་དང་དགུའོ། །གསུམ་པ་དམར་པོ་དགུ་ནི། པདྨ་རཀྟ། རྒྱ་མཚལ། ཕ་ཝང་ཁ་བྱང་བསྟན་གྱི་དྲེག་པ་དམར་པོ། ཙཱ་རི་ཏྲའམ་གནས་ཆེན་གྱི་སིནྡྷུར། སེང་ལྡེང་དམར་པོ། ཙནྡན་དམར་པོ། གྲིར་ཤི་བའི་སྙིང་ཁྲག །ཡུགས་མའི་སྣ་ཁྲག །བཤན་པའི་ཁྲག་སྟེ་དགུའོ། བཞི་པ་ཟག་རྫས་དགུ་ནི། གྲུབ་པ་ཐོབ་པའི་དྲི་ཆེན། སྤྱང་ཀིའི་བྲུན། བྱ་རོག་བྲུན། ཕག་ནག་བྲུན། བྱི་ལ་ནག་པོའི་བྲུན། བ་དམར་སེར་གྱི་ལྕི་བ། ཀློ་མོན་གྱི་བྲུན། ལྐུགས་པའི་བྲུན། མུ་ཏོ་འཆི་བའི་རོ་བྲུན་དང་དགུའོ། །ལྔ་པ་ནི། མི་རིགས་རུས་དང་ལོ་མི་གཅིག་པ་དགུའི་སྐྲ་དང་སེན་མོའོ། །དྲུག་པ་རུས་པ་དགུ་ནི། བཙུན་པ། སྔགས་པ། བོན་པོ། རྗེ་བོ། ཕལ་པ། བུད་མེད། བཤན་པ། བྱིས་པ། སྤྲང་པོ་སྟེ་དེ་ལྟར་རིགས་རུས་ཀྱང་མི་གཅིག་པ་ཡི་ཕུང་པོ་བསྲེགས་པའི་རུས་པ་དགུའོ། །བདུན་པ་སྨན་སྣ་དགུ་ནི། ཨ་རུ་ར། ཛཱ་ཏི། སུག་སྨེལ། ལི་ཤི །གུར་གུཾ །ཅུ་གང་། ཀ་ཀོ་ལ། ཤིང་ཀུན། རུ་རྟ་དང་དགུའོ། །བརྒྱད་པ་ཆུ་སྣ་དགུ་ནི། གངས་ཀྱི་ཆུ། ཁྲོན་པའི་ཆུ། ལུ་མའི་ཆུ། ཤིང་ཆུ། འདམ་ཆུ། ཆུ་དྲོན་གྱི་ཆུ། ལམ་ཆེན་དུ་འཁྱིལ་བའི་ཆུ། ཆུ་ཆེན་གྱི་དཀྱིལ་ནས་བླངས་པའི་ཆུ། ཆར་གྱི་ཆུ་སྟེ་དགུའོ། །དགུ་པ་འབྲུ་སྣ་དགུ་ནི། ཏིལ་དཀར། ཏིལ་ནག །ཡུངས་དཀར། ཡུངས་ནག །ཀེ་ཚེ། ཤང་ཚེ། བྲ་བོ། སྲན་མ། ཟི་ར་ནག་པོ་དང་དགུའོ། །དེ་ལྟར་དགུ་ཚན་དགུའི་ཁ་ཚར་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕེལ་གདུང་། བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན། རྨ་བྱའི་མདོངས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་གོང་གི་ཆུ་དགུ་དང་། ཆང་ཤིན་ཏུ་གར་བའི་སྙིང་ཁུས་རིལ་བུ་ཡུངས་དཀར་འབྲིང་པོའི་ཚད་ཙམ་དྲིལ་ནས་རུལ་སུང་མེད་པར་གལ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་གོང་གི་རྫས་ཁ་ཅིག་ནུས་ལྡན་དུ་བསྲེགས་པ་སོགས་ཕྱག་ལེན་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པས་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་གྲིབ་སྲུང་རྫས་ཀྱི་རིམ་པ་འདི་ཡང་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་གསལ་བར་བྱས་པ་སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).