Terdzo-TSHA-024Property "author" has been marked for restricted use.
Terdzo-TSHA-024.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་

'jam dpal nag po thugs kyi yang zhun gyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs

by  ཀཿ་ཐོག་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ (Khatok Rigdzin Tsewang Norbu)
revealed by  སངས་རྒྱས་གླིང་པ་ (Sangye Lingpa)
in cycle  ཟབ་རྒྱ་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ (Zab rgya gsum pa 'jam dpal nag po)
Volume 18 (ཚ) / Pages 375 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་འཇམ་དཔལ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མ། །ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གླིང་། །རང་སྲས་བདུན་རྒྱུད་་་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། སངས་རྒྱས་བློ་གྲོས། བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། ཀརྨ་བཟང་པོ། ཀརྨ་སྔགས་འཆང་། རིག་འཛིན་སྙིང་པོའི་བར་་་བདེ་ཆེན་དར་རྒྱས་དང་། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བདེ་ཆེན་རབ་གསལ་ཞབས། །རྩ་བའི་བླ་མ་དྲན་ཆོག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །འཇམ་དཔལ་ཡང་ཞུན་སྨིན་གྲོལ་བརྒྱུད་པ་ཡི། །བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷར། །རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་གྲུབ་པ་ཆེ་བརྒྱད་ཐོབ། ཁྱད་པར་ཚེ་དབང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་མཆོག་གྲུབ། །འཇམ་དཔལ་གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་ཐོབ་བྱིན་རློབས། །ཞེས་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཡང་རིག་པ་འཛིན་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་སྦྱར་བའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།


Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).