Terdzo-RI-035Property "author" has been marked for restricted use.
Terdzo-RI-035.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊའི་སྐོང་གསོ་

sngags srung e ka dzA Ta'i skong gso

by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
revealed by  ཞིག་པོ་གླིང་པ་ (Zhikpo Lingpa)
in cycle  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བཅུ་བདུན་གྱི་དབང་ཆོག་ (Rdzogs pa chen po rgyud bcu bdun gyi dbang chog)
Volume 55 (རི) / Pages 807-808 / Folios 1a1 to 1b4

[edit]

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊའི་སྐོང་གསོ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ། ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་བདག་མོ། །མཁའ་གསང་ཉི་མ་འབུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །འགྲོ་བའི་ལོག་རྟོག་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཏྲག་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ བདེ་ཆེན་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མཉམ་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གྱིས་སྐུ་བཞེངས་པ། །གྲུ་གསུམ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཏྲག་རཀྴ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། བདེ་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་མོ་གཟུངས་མའི་མཆོག །ཀུན་ནས་མ་བཅོས་རང་བྱུང་བདེ་བའི་ཡུམ། །ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་། །བདག་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཏྲག་རཀྴ་ན་མོ་པུ་རུ་ཤ་ཧོ། ཐུགས་རྗེ་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །འགྲོ་དྲུག་རིམ་གྱི་ཐུགས་རྗེས་སྒྲོལ་མཛད་མ། །སྟོབས་ལྡན་ཁྲོ་མོའི་གཟུགས་ཅན་བརྗིད་པའི་སྐུ། །བ་ལིང་རཀྟ་ཤ་ཆེན་བདུད་རྩི་དང་། །གསུར་ཆེན་ཛ་གད་རོལ་མོ་པི་ཝཾ་སྒྲ། །སྣང་གྲགས་ཡེ་ནས་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོ་ལ། །ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་སྦྱངས་ཤིང་སྤེལ་པ་ཡི། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནམ་མཁའ་བཀང་སྟེ་འབུལ། །དམ་ཅན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་མཐུ་མོ་ཆེ། །འདས་དང་མ་འདས་མཁའ་འགྲོའི་དམ་ཚིག་ཅན། །དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །མཐུ་རྩལ་ཐོགས་མེད་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་སྩོལ། །ཏྲག་རཀྴ་བ་ལིཾ་ཏ་ལ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ། སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་རྒྱལ་མོ་མཐུ་མོ་ཆེ། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གྱིས་སྐུར་བསྟན་ཏེ། །འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སོ་སོ་ཐ་དད་སྣང་། །ཞི་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་གྱི་མ། །བརྩེ་བའི་ཚུལ་གྱིས་དམ་ཚིག་སྲུང་མཛད་མ། །རྔམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཟ་བྱེད་ལྕེ་སྤྱང་རྒྱུག །དབང་དྲག་ཚུལ་གྱིས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ། །རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ལ། །བར་ཆད་བདུད་དང་སྲིན་པོ་མ་རུངས་ཚོགས། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་དགྲ་བགེགས་མྱུར་དུ་སྒྲོལ། །སྒྲོལ་བྱེད་རལ་གཅིག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བརྗོད་དོ། །མངྒ་ལཾ།། །།

RTZ-Tsagli-Dzongsar-RI-16-rgyud bcu bdun sngags srung khros ma-01.JPG
RTZ-Mandala-300-bcu bdun rgyud kyi brgyad pa sngags srung khros ma rag gdongs ma'i dkyil 'khor.jpeg
RTZ-Mandala-Dzongsar-06-560-rgyud bcu bdun sngags srung khros ma.jpeg

Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).