Terdzo-GA-027Property "author" has been marked for restricted use.
Terdzo-GA-027.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

ཞི་ཁྲོ་བྱིན་འབེབས་

zhi khro byin 'bebs

by  ཀརྨ་གླིང་པ་ (Karma Lingpa)
revealed by  ཀརྨ་གླིང་པ་ (Karma Lingpa)
in cycle  ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ (Zab chos zhi khro dgongs pa rang grol)
Volume 3 (ག) / Pages 601 / Folios 1a1 to 1a5

Tibetan Text

གཏེར་གཞུང་དོང་སྤྲུགས་སོགས་ལས་མི་འབྱུང་ཡང་། སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བླ་མ་འགའ་ཞིག་གིས་གསང་བ་སྤྱིའི་འགྲོས་ལྟར་ཡོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་གྱི་དབང་གི་སྔོན་དུ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པར་མཛད་པ་ལྟར་སྤྲོ་ན། སློབ་བུ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་དབང་སྟེགས་སེང་གེས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི། སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཞི་བ། སྤྱི་བོར་ཁྲག་འཐུང་། མགྲིན་པར་རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དང་། ཡིག་འབྲུ། ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབ་པ་བཞིན་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་བསམས་ལ། རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཞེས་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲ་ས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས། སྐུ་གསུམ་དམ་ཚིག་སོགས་རིག་པའི་དབང་ལ་འཇུག་གོ། །།


Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).