Terdzo-AA-005

Terdzo-AA-005.pdf
Click the picture above to view the Shechen manuscript.

རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་མདོ་བྱང་ལས། ཞིབ་པར་སེང་བྲག་ཁ་བྱང་ཆེན་མོ

rdzogs chen sde gsum gyi mdo byang las/_zhib par seng brag kha byang chen mo

by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
revealed by  མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (Chogyur Lingpa)
in cycle  དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ (Dam chos rdzogs pa chen po sde gsum)
Volume 62 (ཨཱཿ) / Pages 35-36 / Folios 1a1 to 1b3

Tibetan Text

སྡེ་གསུམ་སྤྱི་སྐོར།་་་་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་མདོ་བྱང་ལས། ཞིབ་པར་སེང་བྲག་ཁ་བྱང་ཆེན་མོར་ལྟོས༔ དེ་ཉིད་ས་སྟེང་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ནི༔ མོན་གྱི་དཀར་པོ་བྲག་གི་གཏེར་ཁ་ཐོན༔ ཞེས་གསུངས། ༁ྃ༔ ལུང་པའི་མདར་ཕ་ཝོང་ཡོད༔ ཆུའི་འགྲམ་དུ་བྲག་དབེན་རྩ་ཡོད༔ ལུང་པའི་ཆུ་འབབ་པའི་མདར་ཀླུང་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ཡོད༔ དེའི་རྒྱུད་དུ་འབྲུག་ཨཱ་ཡུ༔ ལྷོ་བྱུང་རཏྣ༔ ཁྱི་དྷརྨ༔ སི་ཧེ་ཀ་སིདྡྷི་དབྱེ༔ ཧེ་བཛྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ ལྷོ་སེང་བྲག་བྱ་སྐྱིབས་གསུམ་པའི་བར་མཚལ་གྱི་གཡུང་དྲུང་ཡོད༔ ཨོ་རྒྱན་ཞྭའི་ནང་ལ་བསྭེའི་སྒྲོམ་སོར་བཞི་པའི་ནང་དུ་ལྷ་སྲས་ཀྱི་ཕྱག་ཐམ་ཡོད༔ ཞྭའི་ལྡེའུ་མིག་ཀླུང་ཤོད་འདིའི་དབེན་རྩའི་ཕ་ཝཾ་མ་ཐ་ཆུ་སྐྱིལ་ལའོ༔ ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ འདི་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་གདུང་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚེས་བཅུ་ལ་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཁ་བྱང་སྔ་མའོ༔ ༁ྃ༔ ྈྈྈྈྈྈ འདི་ཡི་གྲིབ་ཕྱོགས་ནས་ལུང་པ་གསུམ་པའི་ལ་བརྒལ་བའི་རྒྱབ་ཕྱོགས་སུ་ཀློང་ཆེ་བ་ཡོད༔ རི་གླང་ཆེན་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པ་འདྲ་བའི་རྒྱབ༔ གདུང་རྩེ་འདྲ་བའི་མདུན༔ བྲག་དཀར་ཕུག་པ་ཤར་བསྟན་དུ་གཏེར་སྲུང་སྒྲུབ་པ་མིས་མ་མཐོང་བར་ཞག་གསུམ་བྱེད༔ གདུང་རྩེ་འདྲ་བ་ནས་ལ་བརྒལ་བས་ཀླུང་ཤོད་ཀྱི་ཆུ་ཏི་སེ་ནས་འབབ་པ་ཡོད༔ དེ་འབྲི་ཀླུང་ན་འབབ་པའི་ཐད་ཀ་ན་བྲག་སེང་གེའི་ཟ་འགྲམ་འདྲ་བ་ཡོད༔ ངོས་ལ་ཕུག་པ་གསུམ་ཡོད༔ བྲག་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད༔ བར་མའི་ཕུག་ཏུ་གནམ་ཕུག་ཡོད༔ མཚལ་གྱི་གཡུང་དྲུང་རིས་ཡོད༔ ནང་དུ་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཞྭ་རྩེ་གསུམ་པ་ཡོད༔ དེའི་ནང་ནས་ལ་བསྭེའི་སྒྲོམ་སོར་བཞི་པ་ཡོད༔ ལུང་བསྟན་སྡེ་དྲུག་དང་སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ་ཡོད༔ སྙིང་ལས་གཅེས་པའི་ཞལ་གདམས་ལ་ཆས་བསྡམས་པ་ཡོད༔ ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཕྱག་ཐམ་ལྷ་སྲས་ལ་གནང་བ་ཡོད༔ ྀཨཚ་རྒྱ༔ ཡང་བྱང་ངོ༔ ༈ སྙིང་བྱང་༔ ལོ་མགོའི་ཟླ་བ་ལས་ཤེས༔ ཚོགས་སྦྱོར་མི་བྱ་སྤྲེལ་འབྲུག་ལོ་པ༔ རྩ་བྱེད་པ་ཁྱི་ལོ་པ་འབྱུང༔ འདི་འགྲིག་པ་ཡོད༔ གསང་ལ་སྤྱོད༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ༔ འབྲུག་ལོ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་སྔ་དྲོའི་ཆར་བྲག་དབེན་རྩའི་ཕ་ཝཾ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།


Footnotes

Other Information

Disclaimer: This text comes from the Shechen Edition of the Rinchen Terdzö. Thanks go to Phil Battos for automation of uploading all the unicode Tibetan texts. The text was converted from TibetDoc and may have some small mistakes introduced as a result. If you notice any mistakes or inconsistencies in the text or anywhere on this website, please don't hesitate to contact the Tsadra Research Department (research at tsadra).Property "author" has been marked for restricted use.