Template:MainPageTextList

[[RTZ Volume {{{1}}}|Volume {{{1}}}]]

 1. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཐེམ་ཡིག་འཛོམ་བྱང་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 1-71).
 2. འཇའ་ཚོན་གཏེར་བྱོན་དཔལ་མགོན་རྒྱས་པའི་ལས་ཚོགས་ནོར་བདག་ལྷ་གསུམ་གྱི་གཡང་སྐྱབས་ཆོ་ག་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 1-18).
 3. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 1-28).
 4. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་མིག་གི་གསལ་བྱེད་ཉང་སྟོན་གྲུབ་པའི་གཏེར་མ་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 1-10).
 5. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས༔ ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-60).
 6. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-10).
 7. དཔལ་རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་མན་ངག་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mnga' bdag mol mi 'khyil'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 1-22).
 8. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཕགས་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 1-4).
 9. རྩ་རླུང་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ལས༔ སྔོན་འགྲོ་རྗེས་ཀྱི་ཚིག་བཤད་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 1-5).
 10. གསང་འདུས་བླ་མའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 1-32).
 11. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-27).
 12. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ བླ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 1-32).
 13. ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་ཐུགས་བཅུད་མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ལས༔ དམིགས་མེད་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 1-46).
 14. དབང་སྡུད་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 1-142).
 15. རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་ལས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འབྲུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་སྒྲུབ་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 1-8).
 16. བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ Author: Tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 1-2).
 17. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་དང་། སྤྱི་ཏི་དང་ཐུན་མོང་བའི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 1-49).
 18. སེར་བ་ཟློག་པའི་ཁྲོ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་མཆུའི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་གུར་ཆེན་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 1-18).
 19. ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ Author: Long po grub thob bkra shis tshe brtan Tertön: Long po grub thob bkra shis tshe brtan (pages 1-10).
 20. ཡི་དམ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་ལས༔ ཡིག་མེད་ཨུ་པ་དྷེ་ཤ༔ འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཕྱི་སྒྲུབ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 1-50).
 21. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཐུགས་རྗེ་མཁའ་ཁྱབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 1-2).
 22. ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལས༔ སྙིང་ཐིག་ཚེ་ཡང་ཕུར་གསུམ་གྱི༔ ཕུར་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འདུལ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 1-36).
 23. ལྷོ་བྲག་ཡང་དབེན་རི་ཁྲོད་སེངྒེའི་ཟབ་གཏེར་ཕར་ཕྱིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་མཐུས་སྲུང་ཟློག་གསད་པ་ཟབ་མོ་གཞུང་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Yang dben ri khrod seng+ge (pages 1-20).
 24. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་མཚམས་སྦྱོར་རིགས་བཅས་ཉུང་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་པོད་གསུམ་པ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 1-437).
 25. འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 9-250).
 26. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ དབང་གི་གནས་མཆོག་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་གི་དཀར་ཆག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-6).
 27. སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་ཆོས་འབྱུང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 1-190).
 28. ཆོས་རྒྱལ་རིན་ཆེན་གླིང་པའི་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་ Author: Me ban rin chen gling pa Tertön: Me ban rin chen gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 1-128).
 29. གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 1-14).
 30. ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཆོ་ག་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 1-18).
 31. འཕགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ Author: Pad+ma tshe dbang rgyal po Tertön: Pad+ma tshe dbang rgyal po (pages 1-4).
 32. རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོར་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་དཀར་ཆག་དང་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་ཡིག་དངོས་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 1-524).
 33. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 1-16).
 34. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ Author: Theg mchog rdo rje Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-2).
 35. སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 1-32).
 36. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་མཚམས་སྦྱོར་རིགས་བཅས་ཉུང་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 1-456).
 37. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས༔ བླ་མ་པདྨ་བཛྲ་རྩལ་གཙོ་འཁོར་གྱི་ལས་བྱང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 1-32).
 38. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡན་ལག་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁོག་དབུབ་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-59).
 39. ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 1-19).
 40. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་གླིང་བཞི་སྲིད་པའི་སྤྱི་མདོས་ཆེན་མོ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 1-24).
 41. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་མཚམས་སྦྱོར་རིགས་བཅས་ཉུང་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་པོད་གཉིས་པ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 1-469).
 42. སྲིན་པོ་ནཱ་ག་རཀྴ་ཏི་པ་ཙ་ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 1-5).
 43. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་ཡང་ཟབ་བཏུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས༔ ཆོས་ཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 1-194).
 44. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 1-6).
 45. གཟའ་ཡུམ་གྱི་དབང་ཁྲུས་ཟབ་མོ་ Author: Drikung Chungtsang1st (pages 1-11).
 46. འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་རྩ་བའི་ཕྲིན་ལས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 1-24).
 47. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ Author: 'jigs med gling pa Tertön: 'jigs med gling pa (pages 1-12).
 48. ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ལས༔ ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་གྱི༔ ཕྱི་སྒྲུབ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-15).
 49. འཇའ་ཚོན་ལུགས་ཀྱི་གུར་དྲག་གི་དབང་ Author: Karma chags med Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 1-12).
 50. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་འཇུག་བདེར་བཀོད་པ་མཆོག་གསང་གྲུབ་པའི་བདེ་ལམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 1-42).
 51. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་ཡང་གསང་རྩ་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 1-13).
 52. ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་གི་ཚོགས་མཆོད་ལས་བྱང་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 1-19).
 53. ལྷ་བཙུན་དག་སྣང་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 1-2).
 54. དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་་་རྒྱས་པ།ལས་བཞི་རྣམ་རོལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 1-44).
 55. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོ་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་རློག་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 1-22).
 56. བརྒྱུད་གསུམ་རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་འདོད་འཇོ་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 1-4).
 57. ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཀྱི་ཁྲིགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་སྒྲུབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 1-23).
 58. རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་པ་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་དགའ་ཚལ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 1-293).
 59. ཛོ་ཀི་བཛྲ་ནཱ་ཐའི་གདམས་ངག་ཆིག་བརྒྱུད་མ་བི་ཛ་ཧཱ་རམ་ Author: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po Tertön: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po (pages 1-48).
 60. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་སྤར་དུ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་ཚུལ་དཔག་བསམ་གསར་པའི་འཁྲི་ཤིང་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 1-148).
 61. གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་དུམ་ཤོག་དྲིལ་དང་པོ་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེའི་ཐུགས་བཅུད་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 1-8).
 62. ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 1-10).
 63. ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ལས༔ བདེ་གཤེགས་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 1-14).
 64. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་མཚམས་སྦྱོར་རིགས་བཅས་ཉུང་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་པོད་བཞི་པ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 1-387).
 65. འཇའ་ཚོན་ལུགས་ཀྱི་སེང་གདོང་མའི་དབང་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བྱས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 1-13).
 66. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 1-12).
 67. གསང་བདག་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje Tertön: Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje (pages 1-22).
 68. རྗེ་བཙུན་མར་པ་ལོ་ཙཱའི་གདམས་པ་ཆོས་དྲུག་སྲས་མཁར་མའི་སྐོར་རྣམས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 1-134).
 69. ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་ཐུགས་བཅུད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་མན་ངག་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: G.yag phyar sngon mo rin chen rgyal poRong pa gter ston bdud 'dul gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 1-36).
 70. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་བསྔོས་པས་ཀུན་ཚིམས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 1-5).
 71. གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་ཐར་པའི་མྱུར་ལམ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 1-12).
 72. རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 5-46).
 73. ཡང་གཏེར་སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཀུན་དགའི་ཟླ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: G.yag phyar sngon mo rin chen rgyal poRong pa gter ston bdud 'dul gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 37-58).
 74. སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ Author: Mchog gyur gling pa (pages 295-310).
 75. དཔལ་མགོན་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་་་འབྲིང་པོ།ལས་བཞིའི་སྙེ་མ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 45-60).
 76. སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན་ Author: TA ra nA tha (pages 191-234).
 77. གཡུ་ཐོག་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 7-35).
 78. བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པའི་ཡང་སྙིང་རིག་འཛིན་གྱི་སྡེ་སྣོད་སྔ་འགྱུར་ཟབ་མོ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྡེ་སྤར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་གྱི་བླ་བྲེ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 149-397).
 79. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་བྱང་ཟབ་མོ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 23-26).
 80. བགེགས་སྦྱོང་སྐབས་ཟུར་བྱང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 13-14).
 81. ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུ་ལས༔ ཕྱྭ་ཕྲིན་ནོར་བུ་མཆོག་རྒྱལ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 19-50).
 82. རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་ཆོས་མཛོད་ཆེན་མོའི་རྟོགས་བརྗོད་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་འབྱུང་གནས་སྤར་གསར་བརྐོས་ཁ་སྐོང་གི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར་ཡང་འདི་ནང་གསལ་བར་ཡོད་ Author: Pad+ma dbang mchog rgyal po (pages 525-555).
 83. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་འདྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 37-92).
 84. ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་གསང་སྒྲུབ་པདྨ་ནོར་བུའི་རྒྱ་ཅན་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 21-58).
 85. རིག་འཛིན་གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚགས་ Author: 'jigs med gling pa Tertön: 'jigs med gling pa (pages 13-17).
 86. རྟ་མགྲིན་དཔའ་བོ་གཅིག་པ་གནམ་ལྕགས་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གདོན་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' bdag mol mi 'khyil'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 23-41).
 87. འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་མཐུ་སྟོབས་དཔུང་སྐྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 9-10).
 88. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ལམ་གྱི་ཟུར་འདེབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 251-255).
 89. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་མཚམས་སྦྱོར་རིགས་བཅས་ཉུང་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འདོད་རྒུ་འཇོ་བའི་གཏེར་བུམ་གྱི། མཐའ་རྟེན་ཤིས་སྨོན་རིགས་དང་། ས་བཅད་དྲུག་པ་འཕྲོས་དོན་སྤངས་བླང་གི་བསླབ་བྱ་བཅས་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 389-529).
 90. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་མིག་འབྱེད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གསེར་གྱི་མིག་ཐུར Author: Rig 'dzin thugs kyi rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rjeRig 'dzin thugs kyi rdo rje (pages 11-12).
 91. ཛཱ་བཱིར་གྱི་རླུང་ཁྲིད་འཇའ་ལུས་མངོན་གྱུར་ Author: Lha btsun ngag dbang phun tshogs Tertön: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po (pages 49-65).
 92. སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་གི་རྗེས་གནང་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 19-24).
 93. གཟའི་དུག་དབྱུང་ཞེས་ཀྱང་བྱ། གཟའ་ཁྲུས་ཞེས་ཀྱང་བྱ་བའི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ Author: 'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 13-28).
 94. ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 7-8).
 95. རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ སེང་གདོང་དམར་མོའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 15-35).
 96. རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 9-34).
 97. ཨུ་རྒྱན་པདྨའི་སྒྲུབ་པ་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 143-148).
 98. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ལས། ཞལ་གདམས་ལམ་རིམ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 61-469).
 99. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་ཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཨིནྡྲ་ནཱི་ལའི་ཆུན་པོ་ Author: 'jigs med tshe dbang nor bu Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 11-28).
 100. མཉམ་མེད་རྗེ་བཙུན་སྒམ་པོ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་གདམས་གསང་ལམ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་གྱི་བླ་བྲེ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 457-499).
 101. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་པ་དང་ལས་སྦྱོར་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 15-42).
 102. གུ་རུ་དར་ནག་བེར་ཆེན་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱེད་ཚུལ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 11-20).
 103. རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་དང་གསང་སྒྲུབ་མ་བུ་ཟུང་བསྡེབས་པདྨ་དྲྭ་བའི་ལམ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 3-41).
 104. རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོ་སྤྱིའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་ཁོག་དབུབ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 61-115).
 105. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་རང་གཞུང་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 5-18).
 106. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 135-159).
 107. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 47).
 108. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཚོགས་གཉིས་སྤུངས་པ་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 73-99).
 109. ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཆ་ལག་བཀའ་བརྒྱད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་ཉུང་གསལ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 15-40).
 110. འཇམ་དཔལ་ཀླུ་བདུད་ནཱ་ག་རཀྴའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Me ban rin chen gling pa Tertön: Me ban rin chen gling pa (pages 7-101).
 111. ཕྱོགས་གར་འགྲོ་ཡང་མགོ་ཐོན་པའི་གདམས་པ་བཀའ་གསར་རྙིང་མདོ་སྔགས་ཀུན་གྱི་དོན་བསྡུས་ཁྱེར་བདེ་བར་བཀོད་པ་ Author: Karma chags med (pages 5-20).
 112. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ མདོ་བྱང་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 7-18).
 113. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་གྱི་ཆོས་སྡེ་བླ་མ་པདྨ་བཛྲའི་དབང་བསྐུར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 33-52).
 114. རྩ་བ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་གྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོའི་བུམ་བཟང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 33-40).
 115. གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 29-34).
 116. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བའི་ཁྲོ་བོ་རྡོ་རྗེ་མཆུའི་ངག་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 19-31).
 117. རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་ཤིང་གསལ་བ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 51-136).
 118. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོའི། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྣམ་གཞག་རྫོགས་ཆེན་པ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མས་མཛད་པ་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 195-200).
 119. བདུད་འདུལ་གཏེར་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་རིགས་ལྔ་དང་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་གི་སྤྱི་ཆིངས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྣམ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 51-80).
 120. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་སྔགས་མའི་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje (pages 23-40).
 121. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 33-39).
 122. དུས་ངན་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པའི་མན་ངག་གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་གའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་དགོངས་པའི་གཏེར་ལས་ཕྱུང་སྟེ་འགྲོ་བའི་དོན་དུས་ལ་བབས་ཚེ་བཀོད་པར་བྱས་སོ༔ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 3-13).
 123. ལམ་ཟབ་བླ་མ་སྒྲུབ་པ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Long po grub thob bkra shis tshe brtan (pages 11-17).
 124. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བདེ་བ་རབ་འབྱམས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 3-37).
 125. མཁས་པ་ཟངས་གླིང་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་གཏད་ཟློག་ཟབ་མོའི་ཕྱག་ལེན་ཟབ་གནད་དུ་བཀོད་པ་ Author: Zangs gling dbang phyug Tertön: Zangs gling dbang phyug (pages 21-32).
 126. གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 15-139).
 127. ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ལས༔ ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་གྱི༔ ནང་སྒྲུབ་ལུང་གི་བྱང་བུ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 17-28).
 128. འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གཞན་ཕན་ཐུགས་རྗེའི་བཅུད་སྦྱིན་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 25-56).
 129. དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་ལས་བྱང་ལས་བཞི་རྣམ་རོལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 17-32).
 130. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། དབང་བཞིའི་བརྡ་ཁྲིད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གནས་ལུགས་གཅེར་མཐོང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Me ban rin chen gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 129-144).
 131. བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ལས་བྱང་སྐོང་ཟློག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 43-60).
 132. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐིག་ལེ་གསེར་ཞུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 29-54).
 133. ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ལག་ལེན་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 25-54).
 134. རཏ་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་འདུས་ལས་མཁའ་འགྲོ་གླིང་བཞི་སྲིད་པའི་སྤྱི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་རཱ་ག་ཨ་སྱས་མཛད་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 25-30).
 135. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 13-22).
 136. སྦས་ཡུལ་ལམ་ཡིག་པདྨ་དཀར་པོ་ལས་གསུངས་པའི་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཞི་དྲག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་སྨིན་གྲོལ་བཅུད་དྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 13-30).
 137. རྩ་རླུང་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ལས། ས་གཅད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 7-22).
 138. གཡང་བསང་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་ Author: Zhechen Gyaltsab4th (pages 21-23).
 139. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 33-84).
 140. སྒྱུ་འཕྲུལ་སྐྱབ་སེམས Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 3).
 141. གནམ་ཐོག་གི་སྲུང་བ་ཟབ་མོ་མི་ཉག་གྲགས་པ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གཏེར་མ་ Author: Mi nyag grags pa 'byung gnas Tertön: Mi nyag grags pa 'byung gnas (pages 33).
 142. རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ཁྲག་འཐུང་རྣམ་པར་རོལ་པའི་སྙིང་པོའི་ཞུན་མར་ཁྱེར་བདེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rje gling pa (pages 93-119).
 143. རྩ་རླུང་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ལས། ས་གཅད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 23-156).
 144. བླ་མའི་སྲོག་འཁོར་དར་དཀར་པོ་ལ་བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་རྫས་ཀྱིས་བྲི་བ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 43-45).
 145. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གསོས་སྨན་ Author: KhyentseDilgo (pages 557-568).
 146. དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ལས་མཐའ་གཏད་ཧྲུལ་ནག་པོའི་གཞུང་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ Author: Ngag dbang kun dga' blo gros Tertön: Zangs gling dbang phyug (pages 33-44).
 147. མཆོག་གླིང་ཟབ་བདུན་སྐོར་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་འཕྲོས་དཀར་གཏོར་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 11-12).
 148. ཚེ་དཔག་མེད་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཚེ་དབང་བཅུད་འཁྱིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 55-93).
 149. སྨིན་གླིང་རྡོར་སེམས་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 35-36).
 150. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆིག་ཆོད་ཀུན་གྲོལ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་རྗེས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཆིང་བ་ཀུན་འགྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Me ban rin chen gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 145-175).
 151. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ སྒྲུབ་ཐབས་རྩ་བ་ཉི་ཟླའི་རྒྱ་ཅན་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 5-10).
 152. ཆོས་དབང་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་སྐོང་ཟློག་འགྲེས་བྱང་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 61-62).
 153. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 23-24).
 154. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ལས་རིམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 85-95).
 155. སྒྲོལ་མ་འཇིགས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་དང་འབྲེལ་བའི་མཆོད་སྦྱིན་མདོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཉེས་པ་ཀུན་སྐྱོབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: G.yag phyar sngon mo rin chen rgyal poRong pa gter ston bdud 'dul gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 59-102).
 156. འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས༔ ཚེའི་ལས་བྱང་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ Author: Dri med gling pa Tertön: Dri med gling pa (pages 19-40).
 157. གསང་སྔགས་ལམ་རིམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལག་ཁྲིད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 141-148).
 158. གསང་བདག་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བཙན་རྫོང་ Author: Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje Tertön: Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje (pages 41-54).
 159. སྨན་མཆོད་ཅུང་ཟད་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 47-48).
 160. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ཟུར་དུ་བཀོལ་བ་ཡེ་ཤེས་ལམ་འཇུག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 137-151).
 161. སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་དབྱངས་སྙན་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 311-317).
 162. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པའི་རིམ་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 39-42).
 163. འགྲོ་དུས་ཀྱི་ལམ་གཏོར་དང་། གཏོར་འབུལ་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med (pages 21-28).
 164. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཁ་སྐོང་དཀར་ཆག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ Author: KhyentseDilgo (pages 399-414).
 165. ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ལས༔ ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་སྲས་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་མན་ངག་སྒོམ་རིམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 29-35).
 166. ནཱ་ག་རཀྴའི་ཁྱུང་ནག་མེའི་འཁོར་ལོའི་སྲུང་བའི་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Me ban rin chen gling pa (pages 103-104).
 167. རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 43-56).
 168. སྔོན་འགྲོ་རིན་པོ་ཆེ་གནད་ཀྱི་གཟེར་ལྔ་དང་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁ་སྐོང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་མཆོད་ཕྲིན་རྣམས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 21-37).
 169. སྣང་སྲིད་ཞི་བ་དཀར་པོའི་ཆོ་ག་མི་མཐུན་ཞི་བའི་སྨན་མཆོག་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 9-33).
 170. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་གཏོར་དང་བཀའ་སྲུང་གི་མཆོད་གཏོར་རྒྱས་བསྡུས་ཀྱི་ཐོ་ Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 43-45).
 171. རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 25-59).
 172. གཏེར་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་དྲག་པོའི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 33-40).
 173. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་དགུའི་རྒྱུན་གསོལ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་རྣལ་འབྱོར་རེ་སྐོང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 37-42).
 174. དགོངས་གཏེར་མིག་འབྱེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་རཏྣའི་ཐུར་མ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rjeRig 'dzin thugs kyi rdo rje (pages 13-23).
 175. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 29).
 176. དྲང་སྲོང་གི་ནད་པ་གསོ་ཐབས་ལས་གཞུང་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ Author: Bya khyung pa ngag dbang pad+ma rnam rgyal (pages 29-88).
 177. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jigs med gling pa (pages 19-20).
 178. མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 49-63).
 179. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་གསང་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 257-260).
 180. གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མ་ནིང་གི་རྒྱུན་གཏོར་སོགས་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 41-45).
 181. ཟབ་མོ་གསང་བ་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས་མཚོ་རྒྱལ་དབང་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་པ་ནོར་བུའི་ལྡེ་མིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 59-87).
 182. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་སྙིང་གི་ཏི་ཀ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 19-27).
 183. སློབ་དཔོན་པདྨ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་བཙན་གྱི་མདོས་ཕྲན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ Author: Bon po drag rtsal Tertön: Bon po drag rtsal (pages 31-37).
 184. གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གི་རལ་གྲིའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 15-61).
 185. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྱི་སྒྲུབ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 19-62).
 186. བཻ་རོའི་བཀའ་སྲོལ་ཀུན་སྐྱོང་གླིང་པའི་རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་གཏེར་གཞུང་སྐོར་ Author: Pad+ma kun skyong gling pa Tertön: Pad+ma kun skyong gling pa (pages 55-170).
 187. བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་དང་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་བླ་མའི་སྒོས་དབང་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟུང་འཇུག་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling paChos rje gling pa (pages 53-64).
 188. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། སིཾ་ཧ་དམར་མོའི་ཕྲིན་ལས་དང་སྲུང་ཟློག་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མཚོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 37-54).
 189. གཡང་འགུགས་མདོར་བསྡུས་ Author: Zhechen Gyaltsab4th (pages 25-26).
 190. ཕྱྭ་ཕྲིན་ནོར་བུ་མཆོག་རྒྱལ་ལག་ཏུ་བླང་བའི་ཟུར་འདེབས་ཀྱི་ཡི་གེ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 51-68).
 191. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གནས་གསལ་ཞེས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་ཆིངས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 41-55).
 192. གསང་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྒོས་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བ་ཟླུམ་པོ་བཞི་དབང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 41-60).
 193. གྷུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལས༔ དྲག་པོ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 31-32).
 194. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 201-204).
 195. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གཏེར་གྱི་བྱུང་ཁུངས་སྦས་ཚུལ་གསང་བའི་ལོ་རྒྱུས་དང༔ གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཁྲིད་གཞུང་ཆེན་མོ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 161-252).
 196. ཟུར་རྒྱན་ལས་བཞིའི་བྲོ་བརྡུང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 117-118).
 197. བྱང་ཕྱག་སྐབས་ཟུར་བྱང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 15).
 198. བྱང་གཏེར་རྟེན་འབྲེལ་ཆོས་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ལྷ་ཆེན་གྱི་ཆོག་ཁྲིགས་ Author: Skal bzang pad+ma dbang phyug Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 149-174).
 199. གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ལས༔ འཇམ་དཔལ་ཞི་སྒྲུབ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 81-86).
 200. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རེག་པ་དོན་ལྡན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཨུ་དུམྦ་རའི་འཛུམ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling paMchog gyur gling pa (pages 101-128).
 201. ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བཀའི་ཐང་ཡིག་གི་དོན་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 235-254).
 202. པདྨ་གར་དབང་སྐྱབས་སེམས་ལྡེབ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 57-58).
 203. ལས་མགོན་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་བཙན་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཁྱེར་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 27-36).
 204. རོལ་རྡོར་རིགས་འདུས་རྡོར་སེམས་འགྲེས་བྱང་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 35).
 205. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་ནག་པོའི་དབང་ཆོག་དྲག་པོ་སྔགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་བདེ་གསལ་དོན་ལྡན་ Author: Gtsang shod pa rdo rje rgyal mtshan (pages 61-77).
 206. གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཛཱ་ཧ་བཱི་ར་ཡི་གདམས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug (pages 67-77).
 207. གཏད་ཟློག་མན་ངག་རྒྱལ་པོ་བཀའ་རྒྱ་མ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 45-51).
 208. ཕྱག་རྡོར་དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་དྲག་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་བཙན་རྫོང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bya btang sku mchog ngag gi rdo rje (pages 55-68).
 209. སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ནང་སྒྲུབ་མངོན་རྟོགས་ཕྲིན་ལས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 59-76).
 210. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལསཿ གྷུ་རུ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་ལོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 33-48).
 211. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ Author: Karma chags med Tertön: Yon tan mgon po (pages 43-48).
 212. ཚེ་སྒྲུབ་ཨ་ཧཾ་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་མ་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 95-97).
 213. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 79-92).
 214. བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྐུ་གསུམ་ལམ་རིམ་མཆོག་གི་སྒོ་འབྱེད་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu (pages 37-58).
 215. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་སྐོར་བདུད་འདུལ་སིཾ་ཧ་དམར་མོའི་བཀའ་གཏད་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 55-62).
 216. བར་དོའི་ཆོས་བཤད་ཐོས་པས་རྣམ་གྲོལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 17-35).
 217. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ དབང་གི་སྔོན་འགྲོ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 63-86).
 218. ཚེ་བདག་ལྕགས་འདྲའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 87-88).
 219. གཟའ་ཐོག་རྦབ་གསུམ་སྲུང་བ་ Tertön: Rat+na gling paGu ru chos kyi dbang phyug'gro 'dul las 'phro gling pa (pages 35-40).
 220. རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་མ་བུ་ཟུང་བསྡེབས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 47-102).
 221. ཟབ་ཆོས་འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལས བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ Author: Nyi zla klong gsal Tertön: Nyi zla klong gsal (pages 79-201).
 222. རྡོར་གླིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚེ་དབང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling paMchog gyur gling pa (pages 129-133).
 223. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འབོག་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཕྱོགས་མཚོན་དང་། བཅས་བཤམ་བྱ་བའི་ཚུལ་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད Author: 'jam mgon kong sprul (pages 569-787).
 224. གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གཡང་འགུགས་བྱིན་རླབས་ཅན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 69-94).
 225. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་ཡན་ལག་བདུན་པ༔ སྒོ་འབྱེད་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེ་མིག་འཕྲུལ་གྱི་སྙིང་པོ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 47-53).
 226. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མ་རིག་གི་མུན་པ་སེལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ Author: Me ban rin chen gling pa Tertön: Me ban rin chen gling pa (pages 177-194).
 227. ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གསང་བའི་རྒྱ་ཅན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 157-163).
 228. ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཆེན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 175-216).
 229. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ མཁའ་འགྲོའི་རྒྱབ་ཆོས་འཕྲིན་ལས་ཚོགས་མཆོད་བསྡུས་པ་པདྨོའི་ཟེའུ་འབྲུ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 103-160).
 230. གཡང་འགུགས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་ Author: Zhechen Gyaltsab4th (pages 27-31).
 231. རྡོར་སེམས་སྙིང་ཐིག་གི་ཆོས་སྤྱོད་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Pad+ma kun skyong gling pa (pages 171-181).
 232. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་བདུན་ལས། ཚེས་བཅུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཀུན་ཁྱབ་ཐིག་ལེ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 97-121).
 233. ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ནོར་བུ་མཐོང་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ Author: Kun dga' grol mchog (pages 149-154).
 234. རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 25-104).
 235. ཕུར་པ་དྲག་སྔགས་ལས་ཕུར་པ་བྱིན་རླབས་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 121-122).
 236. འགྲེས་བྱང་རྒྱས་ན་ཐུབ་དབང་གི་རྗེས་ Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 61-65).
 237. རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་སྐོང་བསྡུས་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 49-56).
 238. གསང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་གི་ཕྲིན་ལས་ཟབ་མོ་རིག་འཛིན་རྒོད་གྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་གྱིས་གཏེར་ནས་སྤྱན་དྲངས་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 39-64).
 239. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་གནས་ལུང་ཐུགས་རྗེའི་དཔྱང་ཐག་གིས་གཤིན་པོ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལམ་སྒྲོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 43-79).
 240. གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྡུས་དོན་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 319-321).
 241. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 31-36).
 242. པད་གླིང་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དུག་སྦྱོང་གི་ལག་ལེན་རྩ་ཐོ་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 89).
 243. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ནང་སྒྲུབ་པདྨའི་དྲྭ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 261-263).
 244. རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོ་སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྟོགས་བརྗོད་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ཁྱབ་ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ་ Author: KhyentseDilgo (pages 415-427).
 245. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མགྱོགས་དབང་བུམ་པའི་རྒྱ་ཅན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དཔལ་ཆེན་གསང་ལམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 63-101).
 246. བླ་མ་རྒྱལ་བ་འདུས་པ་ལས། རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་སྤྲིན་གྱི་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 37-51).
 247. རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 57-68).
 248. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཏིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོའི་མདུན་བསྐྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་ཆོག་སྒྲིག་རྫོགས་ཆེན་པ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མས་མཛད་པ་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 205-219).
 249. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། བསྟན་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་ཞུན་འདྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 37-46).
 250. གསང་འདུས་གཏོར་དབང་གནད་ཀྱི་ཤོག་གཅིག་མར་གྲགས་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyugPad+ma gling pa (pages 61-70).
 251. རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་མཁའ་སྤྱོད་པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་བྱེད་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 89-130).
 252. པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཐིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས༔ བླ་མ་རིག་འཛིན་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བདག་མདུན་དབང་དོན་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 65-119).
 253. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གསང་དབང་གི་ལག་ལེན་ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 253-256).
 254. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་བཀའ་སྲུང་གཟའི་སྐོང་གསོལ་ལས་བྱང་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 65-66).
 255. སྣང་སྲིད་ཞི་བ་དཀར་པོའི་མགྲོན་ལྔའི་གཤེགས་གསོལ་སོགས་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 35-36).
 256. ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 11-27).
 257. ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ཙཀྲ་ Author: Gong ra lo chen gzhan phan rdo rje Tertön: Sna nam 'brog pa thub rgyal (pages 25).
 258. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་རྩ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་མཚམས་སྦྱོར་ཁྱེར་བདེས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་དོ་ཤལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jigs med gling pa (pages 21-34).
 259. གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ལས༔ ཤོག་དྲིལ་བཞི་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 13-18).
 260. གཤིན་རྗེ་ཁ་ཐུན་ནག་པོའི་སྐོར་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 29-90).
 261. ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་ Author: Khyung po dpal dge Tertön: Khyung po dpal dge (pages 39-48).
 262. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 47-80).
 263. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ཀྱི་དོན་དབང་སྙིང་པོ་ཐིག་ལེའི་ཡང་ཞུན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཐིག་ལེ་རབ་འབྱམས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 57-88).
 264. དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པའི་གཏོར་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་སྐྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 41-52).
 265. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Dung mtsho ras pa phyi ma Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 153-245).
 266. འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Me ban rin chen gling pa (pages 105-106).
 267. གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་གི་གཏེར་སྲུང་གསོལ་ཀ་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་མཚོན་ཆ་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 63-68).
 268. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 37-111).
 269. འཆི་མེད་ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་ཚེ་དབང་འཆི་མེད་སྙིང་པོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་འཛིན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med gling pa (pages 41-50).
 270. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ལུང་བསྟན་གཅེས་པའི་ལྡེའུ་མིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 29-33).
 271. སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྒྲུབ་པ་སྤྱི་ལ་མཁོ་བའི་མན་ངག་གནད་ཀྱི་སྒྲོམ་བུ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 119-149).
 272. གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 255-275).
 273. གུ་རུ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་གི་གདབ་ལས་ཟློག་པ་བསྟན་དགྲ་འཇོམས་པའི་སྤུ་གྲི་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 69-87).
 274. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། གུང་དུ་སྦས་པ་རིག་པའི་རྩལ་དབང་རྣམ་གསུམ་ Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 103-114).
 275. ལྷ་ཆེན་གྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 217-227).
 276. ས་ནད་གཉན་ནད་འཇོམས་པའི་ཕྱིར༔ ནད་བདག་སྟོབས་འཇོམས་མན་ངག་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 27-78).
 277. སྨན་མཆོད་མཚན་དོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 19-20).
 278. བྱང་གཏེར་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཆོག་ཁྲིགས་རྒྱུད་གསུམ་དབང་བྱེད Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན (pages 69-82).
 279. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 247-252).
 280. ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་གཏོར་དབང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 71-78).
 281. ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེའི་སྔོན་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་ Author: Rdo rje thogs med Tertön: Rdo rje thogs med (pages 51-80).
 282. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 81-94).
 283. གཏེར་ཆེན་རྣམ་ཐར་ལས་འཕྲོས་པའི་དྲིས་ལན་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན་བསྐུལ་བའི་དྲི་བཞོན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 323-360).
 284. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར། མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ལྔའི་ཡི་གེ་དུམ་བུ་གསུམ་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 221-245).
 285. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 265-267).
 286. ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་ལྟ་བུ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས་ཕྱུང་པ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ཤིན་དུ་གཅེས་པ་ཤོག་དྲིལ་གོང་ཁུག་མ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu (pages 53-59).
 287. རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་གི་དུམ་བུ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Me ban rin chen gling pa (pages 107-118).
 288. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ཀུན་ཐུབ་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 151).
 289. སྤྲུལ་པའི་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙ་ནའི་རྣམ་ཐར་པདྨའི་དགའ་ཚལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 277-340).
 290. རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་དུ་གནས་ཕྱིར་འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཆོ་ག་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་ Author: Rtse le sna tshogs rang grol (pages 67-82).
 291. སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་རིག་འཛིན་དགོངས་བཅུད་ཀྱི༔ བསྟན་སྲོག་ཌཱ་ཀིའི་སྙིང་བཅུད་ཐིག་ལེ་ཡི༔ བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེའི་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་ངར༔ དྲག་སྔགས་ལས་ཀྱི་ཐོག་རྒོད་འདིར་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 47-64).
 292. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 105-123).
 293. ཐུགས་དམ་གསང་བའི་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དབང་སྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rje gling pa (pages 123-186).
 294. བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་རྡོ་རྗེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་ལམ་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 59-79).
 295. ཚེ་གཡང་འགུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཚེ་བསོད་འདོད་རྒུའི་དཔལ་སྟེར་གྱི་སྨིན་བྱེད་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 33-48).
 296. བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྗེས་ཆོག་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 65-66).
 297. ལམ་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་ཟིན་ཏིག་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 81-82).
 298. གུ་རུ་ཞི་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Nga phod pad+ma dgyes pa Tertön: Nga phod pad+ma dgyes pa (pages 35-84).
 299. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས༔ རིམ་ལྔ་གདན་ཐོག་གཅིག་མ་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 103-108).
 300. རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 95-136).
 301. ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། ཟངས་བྱང་མའི་ཆོས་སྡེ་རྡོར་སེམས་ཞི་བ་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 29-64).
 302. འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 37-48).
 303. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། མཁའ་འགྲོའི་རྒྱབ་ཆོས་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ལག་ལེན་སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 161-191).
 304. ཆར་གཅོད་ཁྲོཾ་ལྔ་ཕུ་བརྒྱད་ (pages 41-46).
 305. འཇའ་ལུས་འོད་ཕུང་རང་གྲོལ་ལས། སྨིན་བྱེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyi zla klong gsal (pages 203-222).
 306. གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེས་བཅུའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 123-128).
 307. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི༔ བཀའ་སྲུང་མགོན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 93-128).
 308. གྲོལ་ཐིག་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨན་མཆོད་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 121-122).
 309. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་བྱང་སྟོན་མཚན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 135-165).
 310. དིལ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་རིན་གཏེར་ཁ་སྐོང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་བཅས་བཤམ་ Author: KhyentseDilgo (pages 789-795).
 311. དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ རྟ་མགྲིན་གསང་བའི་ལས་བྱང་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 195-210).
 312. རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དོན་གྱི་གསལ་འདེབས་ལ་འཇུག་པ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Pad+ma kun skyong gling pa (pages 183-209).
 313. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་དབང་ཆོག་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་བཀའ་རྒྱ་མ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 49-68).
 314. གསོལ་འདེབས་སོགས་ལྡེབ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 55-61).
 315. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། དབང་བཞི་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བླུགས་སུ་བསྐུར་བའི་གསལ་བྱེད་ཟབ་པ་ཀུན་དྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 77-88).
 316. སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་བཞུགས་པའི་དབུའི་ཕྱོགས༔ ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྙིང་གཏམ་གྱི་ཆོས་ཡིན་པས༔ ཐུགས་སུ་ལེན་པར་མཛོད་ལེགས་སྷོ༔ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 155-254).
 317. ཚོགས་བསྡུས་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje (pages 57).
 318. བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གདམས་པ་གསང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 89-118).
 319. གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་ཐོར་བུ་ལས། གཏད་སྲུང་གི་དཔེའུ་རིས་ (pages 53-54).
 320. མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་བཞེས་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས་རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 67-84).
 321. ཕྱག་རྡོར་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གཟའ་ཀླུ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་དུག་སྦྱོང་ཁྲུས་ཆོག་གདོན་འགྲོལ་གྱི་ལག་ལེན་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 91-118).
 322. རོལ་རྡོར་སྣང་སྲིད་ཞི་བའི་ཟིན་བྲིས་ Author: O rgyan lhun grub Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 37-43).
 323. གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གྲུ་གཟིངས་ Author: KhyentseDilgo (pages 429-628).
 324. བྱིན་རླབས་བླ་སྒྲུབ་སྡུག་བསྔལ་མུན་སེལ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་འོད་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 49-124).
 325. རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པས་གཏེར་གནས་སྣ་ཚོགས་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཉེར་མཁོའི་གཏེར་ཕྲན་མན་ངག་བེ་བུམ་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 91-159).
 326. སེང་གདོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Karma chags med Tertön: 'ja' tshon snying poRat+na gling pa (pages 63-66).
 327. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་སྲོག་གི་གཏེར་ཆེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 99-124).
 328. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཁོལ་ཕྱུང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 113-117).
 329. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙེ་མ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 87).
 330. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 131-152).
 331. ཚེ་སྒྲུབ་བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 165-166).
 332. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་བདེ་ཆེན་བཅུད་ཐིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 37-41).
 333. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་མདོ་བྱང་ལས། ཞིབ་པར་སེང་བྲག་ཁ་བྱང་ཆེན་མོ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 35-36).
 334. བཅོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཕྲེང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 89-108).
 335. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 257-262).
 336. དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེ་བ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྙིང་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 69-97).
 337. གཙུག་ལག་སྣང་སྲིད་སྤྱི་སྐོང་གི་མདོས་ཆོག་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 49-69).
 338. བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 53-59).
 339. ཟབ་མོའི་གཏེར་དང་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཇི་ལྟར་བྱོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་བཻཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 341-765).
 340. གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་ Author: 'jigs med gling pa (pages 83-88).
 341. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་བཀའ་གཏེར་སྤྱིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 37-38).
 342. བཻ་རོའི་ཐུགས་ཏིག་དྲན་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཚེ་དབང་གཡུང་དྲུང་འཁྱིལ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 167-192).
 343. ཆོས་སྐྱོང་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྐང་བཤགས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 61-73).
 344. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་དཔལ་ཆེན་ཐུགས་དྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 109-137).
 345. སྡེ་བརྒྱད་འཇོམས་བྱེད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལ་ལས༔ དྲག་པོ་གནམ་ཐོག་གི་རྒྱུད་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 99-114).
 346. འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 109-110).
 347. མངའ་བདག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་བཞེས་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། ལྷ་སོ་སོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་ཞལ་གྱི་ལུང་བཟང Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 85-156).
 348. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ འདོད་ཆགས་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 263-266).
 349. དག་སྣང་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྐོར་ལས༔ རྩ་བསྙེན་འཆི་མེད་བཅུད་དྲིལ་ Author: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho Tertön: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho (pages 81-87).
 350. རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། བཀའ་སྲུང་དྲག་པོ་སྡེ་བཞིའི་སྲོག་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 65-86).
 351. གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Nga phod pad+ma dgyes pa Tertön: Nga phod pad+ma dgyes pa (pages 85-105).
 352. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འགྲོ་དོན་ཕྱིའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བྱེད་པ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 89-102).
 353. ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུ་ལས༔ སད་སྲུང་སྤྲིན་གྱི་གོ་ཆའི་གདམས་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 47-60).
 354. ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མན་ངག་འདུན་གྲོས་ངན་པ་ཆུ་སྒྱུར་ Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 55-60).
 355. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲོས་བཅས་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་བའི་ལག་ལེན་རྣམ་གྲོལ་སྙེ་མ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 119-140).
 356. ཉང་གཏེར་དྲག་དམར་བདེ་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བཀའ་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བླུགས Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zerRdo rje gling paPad+ma gling pa (pages 79-93).
 357. ཟབ་བདུན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་སྔགས་བྱང་རྣམས་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 21-22).
 358. དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ལྷ་དབང་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 187-190).
 359. གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཐུན་མོང་ཕྱི་ཡི་རྣམ་ཐར་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་དབྱངས་སྙན་ Author: Pad+ma ye shes (pages 361-428).
 360. རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་སྲས་སྲོག་འཁོར་བྲི་ཐབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་བཀོད་ལགས། Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 137-141).
 361. ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉུང་གསལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་ Author: Dodrupchen3rd (pages 797-858).
 362. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོའི་རྔ་སྒྲ་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 125-132).
 363. ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 247-248).
 364. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མ་ཆགས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ཁྱེར་རྡོ་རྗེ་མི་འགྱུར་བ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 119-122).
 365. འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྙན་བརྒྱུད་ཞལ་ཤེས་ Tertön: Me ban rin chen gling pa (pages 119-120).
 366. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བསྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 125-170).
 367. ནད་བདག་སྟོབས་ཆེན་གྱི་ཚ་དབལ་འཇོམས་པའི་མན་ངག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐུགས་རྗེའི་སྨན་ཆབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 79-99).
 368. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 83-106).
 369. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་སྟོད་ལས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ༔ རྡོར་སེམས་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་ Author: Rwa ston stobs ldan rdo rje Tertön: Rwa ston stobs ldan rdo rje (pages 223-290).
 370. བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་གཏོར་དབང་རྨི་ལམ་མ་ Author: Karma chags med Tertön: 'ja' tshon snying poRat+na gling pa (pages 67-91).
 371. བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ལས་ཚོགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ Author: Gu ru tshe brtan rgyal mtshan Tertön: Gu ru tshe brtan rgyal mtshan (pages 161-185).
 372. ལྷ་ཆེན་གྱི་མེ་མཆོད་ཁམས་གསུམ་དབང་བྱེད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 229-240).
 373. གཏེར་ཁ་གསུམ་འདུས་རྡོར་སེམས་སྙིང་གི་ཐིག་ལེའི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་འོད་གསལ་སྒོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma kun skyong gling pa (pages 211-226).
 374. རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 69).
 375. སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་བཞུགས་པའི་དབུའི་ཕྱོགས༔ ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྙིང་གཏམ་གྱི་ཆོས་ཡིན་པས༔ ཐུགས་སུ་ལེན་པར་མཛོད་ལེགས་སྷོ༔ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 255-354).
 376. གསང་ཐིག་སྐོར་བདུན་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 129-134).
 377. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་གུ་རུ་ཞི་བའི་སྐོར་ལས་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་སྔོན་འགྲོ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 81-82).
 378. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 89-109).
 379. ཡི་དམ་སྤྱི་ཡི་བྱང་ཆོག་ཤི་ཤོག་གསོན་ཤོག་གང་བྱེད་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་ལམ་བཟང་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 49-64).
 380. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། ཁྲིད་ཡིག་གི་རྒྱལ་པོ་འཇའ་གུར་འོད་གསལ་གྱི་གཏེར་མཛོད། ཟབ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་དག་སྣང་ Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 115-144).
 381. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་ཡང་དག་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་གཏོར་དབང་གི་ཆོ་ག་འབར་བའི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 43-57).
 382. རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫིང་བུ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 67-68).
 383. རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་གསལ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu (pages 61-85).
 384. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབ་ཀྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་སྟོན་མཚན་ཟླ་བའི་ཐིག་ཕྲེང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 167-186).
 385. ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱི་ལྟར་མཁའ་འགྲོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒྲུབ་པ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྟགས་མཚན་ཆེ་བ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 193-228).
 386. བྱིན་དབབ་པ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 63-64).
 387. དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རིམ་གཉིས་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་དབང་རྫོགས་བསྡུས་པ་རྩ་གསུམ་གཏོར་དབང་དྲི་མེད་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 211-222).
 388. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 83-110).
 389. ཆོས་རྡོར་གུ་རུ་དྲག་མཐིང་ལྷག་བསྟབ་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 89-90).
 390. ཟབ་བདུན་བཀའ་སྲུང་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་དབང་ཆོག་ངོ་མཚར་གསང་བ་རབ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 129-152).
 391. ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ ཁྲོ་བོ་དམ་པ་བསྡུས་པའི་ལམ༔ སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 65-86).
 392. བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ལས། ཡུམ་བཀའ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་དབང་ཆོག་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 153-164).
 393. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་འོད་གསལ་སྣང་བ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 269-272).
 394. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དབང་བྱིན་ཆར་འབེབ་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 59-60).
 395. སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་རྩ་དབང་རྒྱས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 125-188).
 396. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཐོས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སྒྲ་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 253-274).
 397. ལྷན་ཐབས་ལོ་རྒྱུས་སྟོང་ཐུན་འཛུད་བྱང་ Author: Dwags po sprul sku Tertön: Pad+ma gling pa (pages 119-122).
 398. བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་བཟང་པོའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མན་ངག་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 45-50).
 399. གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གྲུ་གཟིངས་ Author: KhyentseDilgo (pages 629-724).
 400. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས༔ རིག་འཛིན་བྱིན་འབེབ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 153-156).
 401. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་གནས་ལུང་བསྡུས་པའི་སྐབས་རིགས་དྲུག་གནས་འདྲེན་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 95-98).
 402. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འཇུག་བདེར་སྤེལ་བ་ Author: Dri med gling pa Tertön: Dri med gling pa (pages 49-92).
 403. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ སྲིད་པ་ཁོད་སྙོམ་གྱི་མདོས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 71-82).
 404. པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། བླ་སྒྲུབ་གདུང་བ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 123-137).
 405. བཀའ་བརྒྱད་རང་ཤར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་སྔོན་འགྲོ་མདོར་བསྡུས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 139-142).
 406. རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་གཏེར་བུམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 165-188).
 407. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་བཀའ་བརྒྱད་ལུས་དཀྱིལ་འདོན་ཆ་བསྒྲིགས་པ་ཡོད་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 123-130).
 408. བདེ་གཤེགས་ཡོངས་འདུས་ལས༔ གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 83-98).
 409. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་སྐོང་ཆོག་ལས་བྱང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ལམ་བཟང་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 61-215).
 410. འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་ཡང་རྫོང་མ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 23-26).
 411. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ གཏི་མུག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 267-271).
 412. བླ་མ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་ཡང་ཁྲོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གནམ་ལྕགས་དབལ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 91-124).
 413. ཀླུ་བདུད་ཀྱི་ཞགས་པ་དགུ་འགྲོལ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 123-130).
 414. གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གྲུ་གཟིངས་ Author: KhyentseDilgo (pages 725-922).
 415. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 187-217).
 416. ཚེ་བདག་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho Tertön: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho (pages 89-90).
 417. ཐུགས་དམ་རྒྱུད་ནས་བསྐུལ་ཞིང་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 95-100).
 418. སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 189-204).
 419. གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ སྲུང་བའི་ཁ་བྱང་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 101-128).
 420. ཟབ་བདུན་བཀའ་སྲུང་ལས་མགོན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 153-164).
 421. བྱང་གཏེར་མགོན་པོ་བསྟན་སྲུང་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ཟབ་དོན་སྣང་བ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 75-98).
 422. པདྨའི་ཞལ་གདམས་རྩ་གསུམ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ལས། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 139-155).
 423. བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ལས༔ དབང་དྲག་འབར་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 193-196).
 424. བྷྲཱུྃ་མཚན་རྡོ་རྗེ་རྭ་གདེངས་ཐོག་མདའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་ནང་ཚན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་གྱི་ཆོག་བསྒྲིགས་གནམ་ལྕགས་འབར་བ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 71-150).
 425. ལོཀྟྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 115).
 426. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 111-116).
 427. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 87-102).
 428. རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། བྱིན་འབེབ་མེ་ཏོག་ཆར་སིལ་ངོ་མཚར་ལྷའི་སྣང་བ་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 157-163).
 429. ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་རིས་མེད་གཏེར་སྟོན་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པར་བཀོད་པ་མོས་གུས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 767-794).
 430. བུམ་གཏེར་ཡིད་བཞིན་བཅས་ཆོག་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 51-56).
 431. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྟ་ཁྲིད་རྫོང་འཕྲང་ལྟ་དགོངས་ཀྱི་གདམས་པ་སངས་རྒྱས་ངོ་སྤྲོད་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 291-300).
 432. པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཛམྦྷ་ལའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་འདོད་རྒུའི་གཏེར་བུམ་ Author: Gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub Tertön: Dri med gling pa (pages 93-148).
 433. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། འགྲོ་དོན་ནང་གི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བར་བྱེད་པ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 103-116).
 434. དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 59-98).
 435. འདུན་བཤིག་པད་གནུབས་ཐུན་མོང་ལུགས་ཆེས་ཟབ་པ་ Author: Drikung Chungtsang1st (pages 61-71).
 436. གནོད་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་གྱི་གཏོར་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 143-145).
 437. ཕྱོགས་མེད་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འདུན་ཞིང་དགེ་སྦྱོང་གི་གཟུགས་བརྙན་འཆང་བ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའི་བྱུང་བ་བརྗོད་པ་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 429-804).
 438. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བསྡུས་པ་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 39-40).
 439. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཆ་ལག་འཆི་བསླུའི་གཏོར་ཆེན་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཆི་བདག་གཡུལ་ཟློག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 133-163).
 440. སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་བཞུགས་པའི་དབུའི་ཕྱོགས༔ ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྙིང་གཏམ་གྱི་ཆོས་ཡིན་པས༔ ཐུགས་སུ་ལེན་པར་མཛོད་ལེགས་སྷོ༔ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 355-454).
 441. དཔལ་དུར་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ངན་ནེ་མའི་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjePad+ma gling pa (pages 87-152).
 442. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཞག་བདུན་མའི་ཞལ་ཤེས་གསལ་བྱེད་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་ཁྲག་ Author: Gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 107-123).
 443. མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 93-94).
 444. བསྟན་འབར་མ་ (pages 89-90).
 445. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པར་སྤྲོས་པ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 273-283).
 446. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆ་ལག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཚོ་རྒྱལ་སྐོར་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་དངོས་གྲུབ་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 229-248).
 447. ལྷོ་བྲག་གཏམ་ཤུལ་བཙན་འགྲོའི་ལུང་ཕྲན་གྱི་བྱེ་བྲག་འཇོད་ས་གསེར་གངས་རིའི་འདབས་སྦས་ཕུག་མཁའ་འགྲོ་མཆོད་རྟེན་དཀར་ཆུང་གཏེར་འབྱུང་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 157-194).
 448. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་འགྲོ་བ་ཀུན་འདུལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 99-130).
 449. ཡང་གསང་ཨེ་རིང་རྣལ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དྲག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་ Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 111-112).
 450. གསང་ཐིག་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་བཤགས་སྐོང་སོགས་ཉེར་མཁོ་གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཏིག་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 135-144).
 451. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟུར་འདེབས་འཇུག་བདེའི་ལམ་སྟོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 275-290).
 452. རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྙིང་ཐིག་བཅུ་བཞི་མ་ལས༔ དབང་གོང་མ་ཐོད་རྒལ་རྣལ་འབྱོར་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 227-240).
 453. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོན་ཆའོ༔ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 83-94).
 454. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་འཇམ་དཔལ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 121-130).
 455. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་རྒྱས་པ་མཆོག་དབང་གུད་སྦས་དང་སྦྲེལ་ནས་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་གསང་བའི་སྲོག་ཏིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 111-135).
 456. ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་ཁང་བུ་ལས༔ ལོ་གླུད་ཀྱི་ཆོ་ག་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 61-82).
 457. རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཁོག་སྐབས་ཡང་ཡང་ཉེར་མཁོའི་བསྐྲད་འབེབ་ཟུར་བྱང་ Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 171-174).
 458. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔ དབང་གི་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་སྲུང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 241-251).
 459. ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་བྱེད་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་གསེར་འགྱུར་རྩི་མཆོག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 249-264).
 460. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 65-94).
 461. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་སྟེར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 145).
 462. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་མྱང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་མཁའ་ཁྱབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 141-148).
 463. ཐུགས་སྒྲུབ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་ཀྱི་མདུན་བསྐྱེད་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 69-86).
 464. ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་སྤྲིན་ཕྲེང་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་ Author: Pad+ma nyin byed dbang po Tertön: Pad+ma nyin byed dbang po (pages 107-118).
 465. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་སྙན་བརྒྱུད་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་གསོན་བྱང་བཞུ་ཐབས་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 65-72).
 466. ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། ཟངས་བྱང་མའི་ཆོས་སྡེ་ཁྲོ་བོ་དམ་པ་རྒྱན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྒྱུད་ལུང་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 87-106).
 467. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡོངས་འདུས་ལས༔ མན་ངག་སྣ་ཚོགས་གཏེར་གྱི་བུམ་པ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 187-205).
 468. དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས་བསྐྱེད་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་རྣམ་གསུམ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཡི་གེ་ཐབས་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 223-267).
 469. སྲས་མཆོག་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཧ་ལ་ནག་པོ་གནོད་བྱེད་ཕོག་འགྱེལ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 191-194).
 470. རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jigs med gling pa (pages 189-190).
 471. འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 117-150).
 472. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་དཀྱུས་མ་དང་བུམ་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་བཟུང་ཛཔ྄་དགོངས་ཀྱི་རིམ་པ་ Tertön: Rat+na gling pa (pages 219-222).
 473. མཆོད་བསྟོད་གསལ་སྒྲོན་ Author: 'jam dpal rdzus skyes Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 113-139).
 474. ཐུབ་དབང་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་བ་ལྔ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: Zhechen Gyaltsab4th (pages 91-96).
 475. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་སྤྱི་ཡི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུའི་རྒྱན་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 285-288).
 476. བླ་མ་དྲག་པོ་མཐིང་ནག་ཡང་ཁྲོས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་གཟི་བརྗིད་དཔལ་འབར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 125-139).
 477. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 149-150).
 478. དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྫོགས་རིམ་གྱི་དབང་ཆེན་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་འོད་གསལ་གྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 269-341).
 479. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 131-196).
 480. ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེ་རིས་ Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjePad+ma gling pa (pages 153-154).
 481. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས། གསང་སྐོར་བཀའ་བརྒྱད་རྫོང་འཕྲང་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྣང་བ་རང་གྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 241-242).
 482. འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ལས་གླུད་རབས་ལྷའི་གཎ་ཌེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 165-174).
 483. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། ཚེས་བཅུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྨིན་བྱེད་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 145-173).
 484. དགོངས་གཏེར་བཀའ་བརྒྱད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་དབང་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 131-142).
 485. ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 301-302).
 486. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ལས༔ ཐེམ་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ Author: Pad+ma tshe dbang rgyal po Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canPad+ma tshe dbang rgyal po (pages 249-416).
 487. ཛཔ྄་བསྐུལ་བསྡུས་པ་དང་ཛཔ྄་ཀྱི་སྔགས་བྱང་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 217-219).
 488. གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གསུང་རབ་ཟབ་མོ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་སྡེ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་བཞུགས་བྱང་དཀར་ཆག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གྲུ་གཟིངས་ Author: KhyentseDilgo (pages 923-1033).
 489. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ས་ཡི་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སྦས་གནས་འགྲིམ་པའི་ཆ་རྐྱེན་གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་རྣམ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 207-221).
 490. སད་སྲུང་གི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་ཁྱེར་བདེ་བསྡུས་པ་ལོ་ཏོག་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་སྤྲིན་ཆེན་ Author: Kun bzang blo gros Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 83-122).
 491. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 175-184).
 492. འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྒོ་ནས་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚ་ཟེར་འོད་བརྒྱ་འཆི་བདག་གཡུལ་འཇོམས་ Author: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho Tertön: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho (pages 91-108).
 493. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་གསལ་བྱེད་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 205-222).
 494. དཔལ་ལྡན་སྲས་མཆོག་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཆོ་ག་མཐུ་དབང་དྲག་རྩལ་རབ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 165-178).
 495. པདྨའི་ཞལ་གདམས་གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། ལམ་རྒྱས་པའི་དབང་ཆེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་གྲུབ་གཉིས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 157-222).
 496. ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ལས་བྱང་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕྲེང་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma nyin byed dbang po (pages 119-137).
 497. གཏེར་གསར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ལྷ་ནག་གྲི་གུག་འབར་བའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཉམས་ལེན་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 195-198).
 498. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མན་ངག་སྡེའི་བཅུད་ཕུར་ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོའི་བཅུད་དྲིལ་ཐིག་ལེ་གསང་རྫོགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 265-328).
 499. དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བ་ Author: Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 291-312).
 500. འབྲིང་པོ་མེའི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 101-110).
 501. མཆོག་གླིང་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་འགུགས་བྱང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 27-28).
 502. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ཕྲག་དོག་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 273-276).
 503. བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ལས༔ རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་རའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 197-202).
 504. ཁྱུང་ནག་པོའི་སྡུད་སྤུར་གསད་པའི་སྔགས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 129-131).
 505. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་ལས་བྱང་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 117-138).
 506. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ཀླུ་ཆོག་གདོན་ཁྲོལ་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 131-148).
 507. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 147-166).
 508. སྒྲུབ་པ་དང་ལས་བྱང་སྤྱི་ལ་དགོས་པ་ཁོང་པའི་སྙིང་ལྟ་བུ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་བྱིན་ཆེན་དབབ་ཐབས་ངོ་མཚར་ཅན་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 165-177).
 509. འགྲོ་འདུལ་གཏེར་སྟོན་རིམ་པར་བྱོན་པའི་མཚན་སྡོམ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕྲེང་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 795-802).
 510. གནམ་ཆོས་ལས་ནོར་བདག་ཨ་པ་ར་ཙིཏྟའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 147-148).
 511. མགོན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་མངོན་རྟོགས་དྲག་སྔགས་གསང་བ་སྤུ་གྲིའི་རྒྱུད་ Author: Ldi ri chos kyi grags pa Tertön: Ldi ri chos kyi grags pa (pages 99-132).
 512. ལྷ་བྲག་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་ཁྱེར་བདེར་བསྡེབས་པ་རིན་ཆེན་ཕྲ་མཛེས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 87-156).
 513. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཆེན་གྱི་དབང་ཆོག་སིནྡྷུ་བ་རའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 253-261).
 514. ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས༔ བདུད་འདུལ་སེང་གདོང་དྲག་མོའི་ལས་བྱང་བསྡུས་པ་མྱུར་མགྱོགས་གློག་ཕྲེང་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 95-122).
 515. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ Author: Karma chags med Tertön: Stag sham nus ldan rdo rjeNyang ral nyi ma 'od zerKlong gsal snying poKhyung grags rdo rje (pages 73-82).
 516. གླིང་བཞི་སྤྱི་མདོས་ཀྱི་ལས་འགྲིགས་ Author: Sbyin pa rgyal mtshan Tertön: Klong gsal snying po (pages 99-100).
 517. འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་སྤོང་བ་པའི་གཟུགས་བརྙན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་དུམ་བུ་སྨིག་རྒྱུའི་བདུད་རྩི་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 805-876).
 518. བསང་ཆུ་སྒྲུབ་པ་དང་དཀར་བགེགས་བསྔོ་བ་བསྐྲད་སྲུང་འབེབ་བྱང་བཅས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 41-42).
 519. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་དང་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་འདེབས་ཉུང་ངུ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཟེའུ་འབྲུ་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 95-136).
 520. གསང་ཏིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས་བྱུང་བའི་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ Author: Thub bstan rgyal mtshan 'od zer Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 99-115).
 521. གུ་རུ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གཡང་སྐྱབས་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: Karma bstan 'dzin phrin las Tertön: Karma bstan 'dzin phrin las (pages 149-156).
 522. གུར་སྒྲོམ་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 125-128).
 523. གྲི་འགྲོལ་གསང་བའི་མན་ངག་ Author: Byang chub gling pa Tertön: Byang chub gling pa (pages 73-80).
 524. ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་སྨན་མཆོད་ Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 151).
 525. སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བཀའ་འབུམ་བཞུགས་པའི་དབུའི་ཕྱོགས༔ ཆོས་འདི་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྙིང་གཏམ་གྱི་ཆོས་ཡིན་པས༔ ཐུགས་སུ་ལེན་པར་མཛོད་ལེགས་སྷོ༔ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 455-601).
 526. རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 107-138).
 527. མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་གྱི་ཟུར་འདེབས་མདོར་བསྡུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 195-197).
 528. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལས་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་ལག་ཏུ་བླང་བའི་ཟིན་བྲིས་རཏྣ་བསམ་འཕེལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: རཏྣ་གླིང་པ་་ (pages 57-72).
 529. དམ་ཆོས་ཤོག་སྡེ་དྲུག་པ་ལས། རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་དབང་གི་ཆོ་ག་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 103-120).
 530. གནམ་ཆོས་འོད་ཆོག་མཆོད་ཕྲེང་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 95).
 531. བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་ཁྱེར་བདེ་ལག་ལེན་དུ་བསྡེབས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 143-171).
 532. དྲེགས་འདུལ་དྲག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལས༔ གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་ Author: Thugs mchog rdo rje Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 131-158).
 533. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 137-146).
 534. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་དགུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་འཕགས་མཆོག་དགྱེས་པའི་འཇུག་ངོགས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 117-157).
 535. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་ Author: TA ra nA tha Tertön: གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་་ (pages 117-124).
 536. སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཐོགས་མེད་ Author: Pad+ma bde chen gling pa Tertön: Pad+ma bde chen gling pa (pages 143-144).
 537. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཟབ་རྒྱ་བརྒྱད་ཀྱི་དང་པོ་བསྒོམ་པའི་གནད་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 129-132).
 538. སྨན་མཆོད་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 139).
 539. རྡོ་རྗེ་གྲོ་བོ་ལོད་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 153-165).
 540. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས། རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་དཔུང་རྒྱན་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཁྲིགས་བཀོད་གནམ་ལྕགས་རལ་གྲི་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 223-242).
 541. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས༔ ཇོ་བོ་ཚོགས་བདག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 149-152).
 542. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 121).
 543. ཞིང་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཉུང་བསྡུས་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 97-102).
 544. འཆི་མེད་ཙཎྜ་ལཱིའི་སྨིན་བྱེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ Author: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho Tertön: Pad+ma chos 'byor rgya mtsho (pages 109-113).
 545. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ཡུམ་བཀའ་མཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་ Author: 'jigs med gling pa Tertön: 'jigs med gling pa (pages 191-204).
 546. ཕུར་སྲུང་གི་གསོལ་མཆོད་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 199).
 547. ཡེ་ཤེས་མགོན་པོའི་གསང་ཁྲིད་ནག་པོ་ཁྲོས་པའི་རྒྱུད་ལས་པདྨས་བསྡུས་པ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 179-184).
 548. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་འཆི་མེད་དགའ་སྟོན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 167-192).
 549. གཏེར་སྲུང་མཐུ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་གསོལ་ཀ་ Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 141-142).
 550. ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོའི་བེ་བུམ་གྱི་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rjePad+ma gling pa (pages 155-157).
 551. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 137-140).
 552. གཉན་རིམས་ལྷོག་པའི་བཅོས་ཐབས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 133-136).
 553. ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 329-338).
 554. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཞི་སྦྱོང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 149-152).
 555. གཉན་གག་ལྷོག་གཟེར་གསུམ་གྱི་བཅུད་འཁོར་ནག་པོ་ Tertön: སྐལ་ལྡན་བྱིས་པ་ (pages 123-146).
 556. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་ལས༔ ང་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ཤོག་དྲིལ་ Author: Kun dga' 'bum ma Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 277-280).
 557. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 173-181).
 558. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས། གྲོལ་ལམ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ལག་ཏུ་བླང་བའི་གསལ་བྱེད་རྣམ་གྲོལ་ཤིང་རྟ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 151-160).
 559. དམ་ཆོས་ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི །ཆོས་སྤྱོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 343-360).
 560. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བསྙེན་ཡིག་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འབྲེལ་ཚད་གཏན་བདེའི་ས་བོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 197-221).
 561. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་ཅན་གྱི་མདོས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 101-108).
 562. ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 803-810).
 563. རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: ཉང་པོ་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ (pages 147-148).
 564. བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Rgyal ba g.yung drung bstan 'dzin Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 203).
 565. དབང་གོང་མ་གུད་དུ་སྦས་པ་དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་དབང་གི་དོན་བཤད་པ་བརྡ་དོན་གསལ་བའི་ངོ་སྤྲོད་དང་པོའི་དུས་འཁོར་གྱི་ལུང་དེའི་དོན་ Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 313-315).
 566. རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 141-155).
 567. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་གྱི་མྱོང་གྲོལ་རིལ་བུའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཞན་ཕན་བདུད་རྩི་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 151-184).
 568. གསོལ་འདེབས་དང་མཎྜལ་བསྡུས་པ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 221-224).
 569. ཞལ་གདམས་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 603-608).
 570. དྲེགས་འདུལ་ནག་པོ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལས༔ གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་སྒྲུབ་ཡིག་སྙིང་བྱང་དམར་ཁྲིད་ Author: Thugs mchog rdo rje Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 159-167).
 571. ཁ་སྐོང་ཉེར་མཁོ་འཐོར་བུ་མང་ཙམ་གསར་དུ་བསྡེབས་པའི་མཚན་བྱང་གསལ་འཁོད་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ Author: Dwags po sprul sku (pages 1035-1059).
 572. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 185-210).
 573. སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་དང་ལག་ལེན་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 73-138).
 574. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་གབ་ཐིག་འཁྲུགས་ཀྱི་མན་ངག་ Author: Ldi ri chos kyi grags pa Tertön: Ldi ri chos kyi grags pa (pages 133-144).
 575. ལྷ་བྲག་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྨིན་ལམ་འབྲིང་པོ་གསེར་མཛོད་མའི་ཆོག་ཁྲིགས་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 157-186).
 576. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་ལས། བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཡིག་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་ཐིག་ལེ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 175-226).
 577. མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལས༔ ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyalGu ru chos kyi dbang phyug (pages 223-256).
 578. གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ལྷ་སྨན་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྙན་པའི་གླིང་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Yon tan mgon po (pages 223-239).
 579. དྲང་སྲོང་ཁྲོ་བོའི་བསྟོད་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 139-140).
 580. གནས་བརྟན་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 97-103).
 581. ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 157).
 582. ཆེ་འབྲིང་གཉིས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་བྱིན་རླབས་ལུ་གུ་རྒྱུད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 111-113).
 583. ཟབ་བདུན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ཐུན་གཏོར་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 29).
 584. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 139-149).
 585. སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་སྔོན་གཏོར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 303-305).
 586. ཚེ་དཔག་མེད་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 175-211).
 587. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ གསང་སྐོར་ཡི་དམ་བསྐྱེད་རིམ་དང་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 243-255).
 588. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 263-270).
 589. བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ལས་རིམ་གྲུབ་གཉིས་རོལ་མཚོ་ Author: Nam mkha'i rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 123-132).
 590. ཕག་མོ་ཟབ་རྒྱའི་གསོལ་འདེབས་ Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canPad+ma tshe dbang rgyal po (pages 417-419).
 591. གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་གྲི་སྲི་གཅོད་པའི་གདམས་ངག་ Author: Lho brag grub chen las kyi rdo rje Tertön: Lho brag grub chen las kyi rdo rje (pages 81-90).
 592. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བཤད་རྒྱས་བསྡུས་འཕྲི་བསྣན་གྱིས་གསལ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 223-231).
 593. རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་འབེབ་པའི་རིམ་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་སིལ་མ་ Author: KhyentseDilgo (pages 179-197).
 594. དགོངས་གཏེར་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། བླ་མ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་འཇུག་བདེ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་སྨིན་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གསང་མཛོད་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 289-646).
 595. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་གསལ་འདེབས་བྱང་བུའི་སྐོར་རྣམས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 43-54).
 596. སློབ་དཔོན་པདྨ་སཾ་བྷཱ་བས་མཛད་པའི་མི་ཁ་དགྲ་སྒྱུར་གྱི་གཏོ་ Author: A ya bon po lha 'bum Tertön: A ya bon po lha 'bum (pages 83-92).
 597. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 159-169).
 598. རྗེ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ཀྱི་འདས་རྗེས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་སྣང་བ་ Author: Karma bkra shis chos 'phel (pages 877-919).
 599. མ་རྒྱུད་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བྱིན་རླབས་སྙིང་གི་ཁྲག་རླངས་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དངོས་གྲུབ་བྷནྡྷའི་རྒྱ་ཅན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 199-213).
 600. དག་སྣང་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ Author: Skal bzang pad+ma dbang phyug Tertön: Skal bzang pad+ma dbang phyug (pages 115-122).
 601. ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་བླ་སྒྲུབ་ཆ་རྐྱེན་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 133-154).
 602. མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྲོག་དབང་སྲོག་གི་ཐ་རམས་འགྲོལ་བར་བྱེད་པའི་དབང་ཆོག་ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་ལྡེའུ་མིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 133-166).
 603. བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་ཆོས་སྲུང་གཏེར་སྲུང་གི་གཏོར་ཆོག་རྒྱུན་ཁྱེར་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 141-160).
 604. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་རྒྱའི་ཕྲིན་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་པདྨའི་སྡོང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canPad+ma tshe dbang rgyal po (pages 421-442).
 605. གསང་ཐིག་སྙིང་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་གསག་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 123).
 606. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སྡེབ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་སྨན་མཆོད་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 55-56).
 607. གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ལས༔ ཤོག་དྲིལ་ལྔ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 31-82).
 608. མཆོག་གླིང་བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྣང་བ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 151).
 609. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། མི་ཁ་སྲུང་ཟློག་མནན་སྲེག་སོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་སྨྲ་ངན་དཔུང་འཇོམས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 93-108).
 610. གཤིན་དོན་གྱི་ཆོ་ག་གང་རུང་ལ་སྦྱར་ཆོག་པའི་གྲི་ཁྲོལ་མན་ངག་བྱང་བུ་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 91-92).
 611. རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang po mchog ldan rdo rje (pages 149-188).
 612. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས། བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་མའི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 109-112).
 613. ༔བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ནང་སྐོར་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གཞུང་བསྲང་ཆེན་མོ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཡང་བཅུད་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ Author: Pad+ma bde chen gling pa Tertön: Pad+ma bde chen gling pa (pages 145-188).
 614. ཐུགས་སྒྲུབ་མཐིང་ག་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་བསྙེན་པའི་ཡང་ཡིག་ཟབ་དོན་ནོར་བུ་་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 187-205).
 615. དྲག་དམར་བཀའ་མ་འོ་བྲན་ལུགས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 115-127).
 616. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོ་གསེར་གྱི་འབྲུ་གཅིག་པའི་ཁྲིད་ཡིག་མདོར་བསྡུས་པ་འོད་གསལ་ལམ་འཇུག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 317-416).
 617. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྐོར་ལས༔ འཕགས་པ་རེ་མནྟའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 153-154).
 618. མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་མཇུག་ཆོག་ Author: Ldi ri chos kyi grags pa Tertön: Ldi ri chos kyi grags pa (pages 145-146).
 619. སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་དང་བདེན་བརྗོད་ཟུར་བྱང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 139-140).
 620. ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་སྐོང་བཤགས་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་འོད་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 141-174).
 621. འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་ཆོག་ཁྲིགས་ Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 257-327).
 622. ཆོས་གླིང་རྩ་གསུམ་བརྒྱུད་འདེབས Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 215-216).
 623. རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་སྒྲུབ་པའི་འཕྲིན་ལས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 243-275).
 624. གྲྭ་མངོན་དབང་ཕྱུག་འབར་གྱི་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་ཆུང་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒོམ་ལུང་དང་བཅས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 125-129).
 625. བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བྲིས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 103-106).
 626. དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་མ་མོའི་ལས་བྱང་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 159-182).
 627. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་ཕུར་པ་འདུས་པའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 647-664).
 628. རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་པའི་ཐོག་ཟེར་ Author: Karma bkra shis chos 'phel Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 157-176).
 629. དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 183-187).
 630. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་ཕྲིན་ལས་བཻ་ཌཱུརྱའི་ཟ་མ་ཏོག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 281-316).
 631. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 211-254).
 632. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁྱེར་བདེ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 167-168).
 633. གྲེ་ཐོར་བཅོས་པའི་མན་ངག་རྒྱ་ཞང་ཁྲོམ་གྱི་གཏེར་མ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ Author: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 137-145).
 634. གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 159-160).
 635. ཕུར་པའི་བསྙེན་རྐྱང་བྱ་ཚུལ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 201-204).
 636. དབང་སྐུར་གྱི་ཆོ་ག་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་ལས། གཏེར་གསར་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་དབང་དང་བྱབ་ཁྲུས་གདོན་འགྲོལ་གྱི་རིམ་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rje gling pa (pages 153-168).
 637. དྲེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་ལས་གཏུམ་པོ་ནཱ་ག་རཀྴའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཕྲིན་ལས་མེ་འབར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 169-192).
 638. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 161-182).
 639. ཀློང་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 361-391).
 640. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་བཀའ་གཏད་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 271-277).
 641. བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ་འདུས་པའི་ཟབ་དོན་ཀུན་འདྲིལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 223-384).
 642. སྔགས་བྱང་ Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 147).
 643. བྲང་ཏིའི་དངུལ་བྲེ་ལས་དྲང་སྲོང་སེར་སྐྱ་སྤུན་གསུམ་གྱི་རིག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་མཐོང་གསལ་མེ་ལོང་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 241-250).
 644. རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་ཀུན་བཟང་རོལ་མཚོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 307-350).
 645. མགོན་པོ་གོང་གནོན་ཡེ་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཐིགས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 185-187).
 646. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལས༔ བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་བསྡུས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 185-208).
 647. བཀའ་སྲུང་གསོལ་བྱང་ Author: Mi pham rgya mtsho Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 225-226).
 648. ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 213-225).
 649. གཏེར་སྲུང་མཆོད་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 141).
 650. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས། གསང་སྐོར་ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ཡངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 257-280).
 651. བོན་རྩིས་ཕྲ་མེན་སྐོར་རྣམས་ཀྱི་དབང་གི་ཟུར་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 205-210).
 652. སཱཙྪ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་འདུལ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གདམས་ངག་གི་ལག་ལེན་དཔྱིད་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 105-116).
 653. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཞལ་གདམས་སྙིང་པོ་འདུས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 609-623).
 654. སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བའི་དབྱངས་སྙན་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 811-816).
 655. ཨོ་རྒྱན་ཚེས་བཅུའི་བསྐུལ་ཐབས་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 227-231).
 656. གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་ Author: Klong chen pa (pages 199-300).
 657. སྨྲེ་བཤགས་སོགས་ཟུར་བྱང་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 339-343).
 658. ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 193-197).
 659. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་སྨིན་བྱེད་ཆེན་མོ་ཡན་ལག་བཅས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བུམ་པའི་རྒྱུན་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 233-290).
 660. གནམ་ཆོས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལྷ་ལྔའི་མངོན་རྟོགས་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 171-183).
 661. ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jigs med gling pa (pages 205-218).
 662. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་སྐོང་བ་གནུབས་ལུགས་ Author: Gnubs chen sangs rgyas ye shes Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 143-151).
 663. ཉང་གཏེར་གུ་རུ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་དབང་བསྐུར་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 193-244).
 664. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་བཀའ་སྲུང་གི་སྲོག་དབང་ཆོག་སྒྲིག་ཏུ་བཀོད་པ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་མདུད་རྒྱ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 667-676).
 665. ཟབ་མོ་སྙིང་ཐིག་གི་གནད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་དོན་ཁྲིད་ལག་ལེན་གསལ་བ་ Author: Bu 'bor bkra shis rgya mtsho Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 281-380).
 666. མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་སྔགས་འགྲིགས་བཻ་རོ་ཙ་ནས་ལྡི་རི་ཆོས་གྲགས་ལ་གནང་བ་ Tertön: Ldi ri chos kyi grags pa (pages 147-150).
 667. གཤིན་པོ་འདྲེར་འོང་བ་མི་འོང་བའི་ཤོག་དྲིལ་ Author: Karma chags med (pages 93).
 668. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་ལས། མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་ཁ་སྐོང་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 233-263).
 669. ཞི་ཁྲོ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་གང་གཱ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 175-198).
 670. སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 329).
 671. ཚེ་འགུགས་པ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 227-230).
 672. ཡང་ཏིག་གཅེས་པའི་སྒྲོན་མེའི་ཁྲིད་ཀྱི་རྩ་ཚིག་གསུང་རྒྱུན་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 206-209).
 673. རྩ་གསུམ་ཐུགས་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་འདུས་པ་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་གཏེར་གྱི་སྒྲུབ་པ་འདོད་དགུའི་བང་མཛོད་ Author: Thugs mchog rdo rje Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 141-157).
 674. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་དབང་བསྐུར་ཐབས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 291-322).
 675. མཎྜལ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཚོགས་ Author: Klong chen pa (pages 345-355).
 676. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་དང་བཅས་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 199-204).
 677. རྩ་པྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་འདོན་འགྲིགས་དང་བཅས་པ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་སྣང་གསལ་མངོན་ཤེས་འཕྲུལ་གྱི་མེ་ལོང་ Author: Karma chags med Tertön: Yon tan mgon po (pages 251-278).
 678. ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས༔ རྗེས་སུ་གནང་བ་མཁའ་འགྲོ་སྲོག་གི་ཐ་རམས་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 167-171).
 679. སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་སྟོད་ལས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལྔ་རྒྱན་གཅིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་ང་རོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rwa ston stobs ldan rdo rje (pages 205-236).
 680. གུ་རུའི་ཞལ་གདམས་སྙིང་གཏམ་ལེའུ་བཅུ་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 625-641).
 681. ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 385-386).
 682. རྫོགས་ཆེན་མ་རྒྱུད་མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ལམ་ཁྱེར་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཻ་ཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Kun dga' 'bum maMchog gyur gling pa (pages 317-338).
 683. བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་བཞུགས་སོ༔ བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poརྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ (pages 155-234).
 684. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 219-226).
 685. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས་དོན་དབང་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 161-233).
 686. རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ཆོ་ག་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ལུང་རྟོགས་བཅུད་སྤེལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 117-135).
 687. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས༔ རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་དྲིལ་སྒྲུབ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 113-114).
 688. ལྟས་ངན་ཟློག་པའི་མན་ངག་ཕྱག་ལེན་མ་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 109).
 689. ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ Author: Khams gsum zil gnon Tertön: Khams gsum zil gnon (pages 123-132).
 690. བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་མཆོག་གི་སྣང་བ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 217-250).
 691. བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་དྲིན་ལྡན་རྣམས་ལ་འདུད། འདིར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་དམིགས་རིམ་ Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 417-420).
 692. ཛཔ྄་བསྐུལ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 57-58).
 693. གཡང་གླུད་མགྲོན་འགུགས་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 161-162).
 694. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པའི་གསུང་གི་ལས་ཚོགས་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་ལས༔ ཀུན་ཐུབ་སྲུང་བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 147-160).
 695. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་ཁྲིད་ཡང་གསང་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ལས། ཟབ་རྒྱའི་དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་པདྨའི་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canPad+ma tshe dbang rgyal po (pages 443-460).
 696. མགོན་པོ་བདུད་དཔུང་གཡུལ་ཟློག་གདུག་པ་ཀུན་འཇོམས་ཀྱི་མདོས་མངའ་བདག་ཉང་གི་གཏེར་མ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 189-380).
 697. ཉང་དང་ཆོས་དབང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གཉིས་འདུས་སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zerGu ru chos kyi dbang phyug (pages 143-146).
 698. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་དང་དབང་ཆོག་གཏོར་བཟློག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་བཤན་པ་རྣམ་རོལ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 169-200).
 699. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gar dbang zla ba rgyal mtshan (pages 185-204).
 700. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 255-270).
 701. གནམ་ཆོས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བསོད་ནམས་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 107-112).
 702. དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 817-822).
 703. ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་སྐོང་བའི་མདོས་ཆོག་ནམ་མཁའ་མཛོད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 183-195).
 704. གཤིན་རྗེ་ཧྲཱིཿདམར་གྱི་སྲུང་ཟློག་གསད་གསུམ་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 279-304).
 705. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 125-132).
 706. གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ལས༔ ཤོག་དྲིལ་ཉེར་གཅིག་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 83-91).
 707. ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། ཞི་ཁྲོ་གསང་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེར་དྲིལ་བ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma gling pa (pages 393-409).
 708. གསར་རྙིང་སྤྱིར་འགྲོ་བའི་དབང་བཤད་བྱེ་བྲག་སོ་སོ་ལ་འཁྱོག་མཚམས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་པ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 211-256).
 709. བཀའ་འདུས་སྙིང་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དོན་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྡོ་རྗེ་ཡང་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma bde chen gling pa (pages 189-212).
 710. ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་བྱང་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྒྲོན་མེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 301-304).
 711. རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། ཟབ་ལམ་སྨིན་བྱེད་རྣམ་བཞི་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang po mchog ldan rdo rje (pages 189-235).
 712. གནམ་ཆོས་ལས་འཕགས་པ་རེ་མནྟའི་གསོལ་ཁ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 155-156).
 713. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་དྲིལ་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 183-198).
 714. རིམས་སྲུང་གི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ Author: Badz+ra ma ti Tertön: Badz+ra ma tiNyang ral nyi ma 'od zerSangs rgyas gling pa (pages 149-166).
 715. རྗེས་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 351-353).
 716. འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་གཏོར་ཟློག་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 153-180).
 717. བཀའ་བརྒྱད་བསྙེན་ཐབས་ཕན་བདེའི་གཏེར་བུམ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 189-195).
 718. ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་རྗེའི་སྒྲོན་མ༔ ཨོ་རྒྱན་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་དོན་གྲུབ་ Author: Byang chub gling pa Tertön: Byang chub gling pa (pages 277-296).
 719. གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཧཱུྃ་གི་སྒྲུབ་ཐབས་གདུག་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་དབང་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིག་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 177-197).
 720. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལས། གཞན་དོན་བུམ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིས་འབྱུང་གནས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 209-226).
 721. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 153-180).
 722. བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་དྲག་པོ་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 129-136).
 723. ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་བའི་སྐྱབས་གསོལ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 227-230).
 724. གྲྭ་པ་མངོན་ཤེས་ཀྱི་གཏེར་བྱོན་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 131-134).
 725. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ གཟའ་ཆོག་གདུག་པ་ཀུན་སྒྲོལ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 169-176).
 726. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་ལས་ཧུར་དྲག་མོའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 115-124).
 727. མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོའི་དོན་དབང་ལག་ཁྲིད་གསལ་བར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 173-186).
 728. ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་བྱང་ཆེན་སྤྱོད་པའི་སྒྲོན་མེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 305-373).
 729. འཇོམས་བྱེད་རྩལ་ཆེན་གྱི་མན་ངག་ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་གདམས་སྐོར་གྱི་མ་ཡིག་ Author: Gru gu yang dbang Tertön: Gru gu yang dbang (pages 305-334).
 730. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོག་བསྒྲིག་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gar dbang zla ba rgyal mtshan (pages 205-220).
 731. ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཏིག་ཟབ་ཁྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བསླད་མེད་ཡིད་ལ་གང་ཟིན་གྱི་ཟིན་ཐོ་ Author: Mkhan chen bkra shis 'od zer Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 357-403).
 732. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ དམ་སྲི་གསོན་འདྲེ་སོགས་ལུང་བསྟན་ཅིང་འདུལ་བའི་ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 177-184).
 733. འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་གཏོར་ཟློག་བདུད་དཔུང་མཐར་བྱེད་ཀྱི་ལག་ལེན་དམར་ཁྲིད་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 181-206).
 734. གག་ལྷོག་གཉན་རིམས་སོགས་སྲུང་བའི་གདམས་པ་ Tertön: Rdo rje gling paRin chen phun tshogs chos kyi rgyal po (pages 167-170).
 735. དག་སྣང་གསང་བའི་སྐོར་ལས། རིགས་འདུས་ཚེ་སྒྲུབ་པདྨའི་རྒྱ་ཅན་ Author: Kun bzang 'gyur med lhun grub Tertön: Kun bzang 'gyur med lhun grub (pages 133-138).
 736. བདེ་གཤེགས་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་གསལ་བྱེད་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 251-262).
 737. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་རྒྱུན་གཏོར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 355-356).
 738. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་རྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས༔ ཐུབ་པ་གནས་བརྟན་འཁོར་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྣང་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 137-162).
 739. སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་རབ་གསང་བ་འཕྲུལ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rwa ston stobs ldan rdo rje (pages 237-264).
 740. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་དགོངས་དོན་འདུས་གསལ་དུ་བཤད་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 677-718).
 741. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏིའི་མུན་ཁྲིད་བཀླགས་པས་དོན་གྲུབ་ Author: Kun bzang nges don dbang po Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 421-436).
 742. ཐུགས་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པའི་དབྱུག་བཅོས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 161-169).
 743. གཤིན་པོ་འདྲེར་མི་འོང་བའི་ཤོག་དྲིལ་གསལ་བར་བྱས་པ་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 95-96).
 744. ཚེ་དཔག་མེད་ལུང་ལུགས་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་མན་ངག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 137-153).
 745. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་སྐོང་ཆོག་དང་འབྲེལ་བར་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་གནས་ལུང་གི་ཆོ་ག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 231-245).
 746. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དྲིལ་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dbu ru ston pa shAkya 'od'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 135-144).
 747. སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ཆོས་སྐོར་རིག་པའི་རྩལ་དབང་མ་གཏོགས་ཡོངས་རྫོགས་རིང་སྦྲེལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 381-384).
 748. ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་གསལ་སྒྲོན་མེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 387-406).
 749. མགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་རིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་ལས། རྫས་གསོག་པའི་སྡོམ་བྱང་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 381-408).
 750. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་ཟབ་རྒྱ་ལས། ཟབ་ལམ་ཁྲིད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་ཐེམ་སྐས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canPad+ma tshe dbang rgyal po (pages 461-506).
 751. སྨན་བླ་ལོངས་སྐུ་གཙོ་འཁོར་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བང་མཛོད་ཁ་འཕངས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: Drikung Chungtsang1st Tertön: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje (pages 279-304).
 752. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 163-204).
 753. བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་བའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་དངོས་གྲུབ་རྫིང་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 197-283).
 754. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་ཏིག་གཅེས་སྒྲོན་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་གཞུང་དོན་རབ་གསལ་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 211-290).
 755. བསྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་དབང་འགྲེས་བྱང་ Tertön: Rat+na gling pa (pages 323).
 756. ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས། སྨིན་བྱེད་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma gling pa (pages 411-430).
 757. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 213-310).
 758. གནམ་ཆོས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 113-133).
 759. བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poརྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ (pages 235-246).
 760. རྩ་གསུམ་ཐུགས་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་འདུས་པ་ལས༔ བཀྲ་ཤིས་གཏེར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ Author: Thugs mchog rdo rje Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 159-183).
 761. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོའི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ Author: Nam mkha' rin chen Tertön: Ldi ri chos kyi grags pa (pages 151-158.).
 762. ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔ ཚེ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 199-246).
 763. ཐན་ཟློག་ཤིང་བྱང་ (pages 111-112).
 764. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ཁྲུས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 297-311).
 765. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་ཆོག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 227-248).
 766. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་རྡོར་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་བུམ་དབང་གི་ཆོ་ག་ཞི་བའི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 133-144).
 767. བོད་ཁམས་བདེ་ཐབས་ཡན་ལག་ཆོས༔ འགྲོ་དོན་མ་ཎི་བསྐུལ་བ་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 227-228).
 768. ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་སྨན་མཆོད་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 201).
 769. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་བརྡ་དབང་གསལ་བར་བྱེད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 235-250).
 770. དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་རྣམ་པར་བཤད་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 199-391).
 771. ཚེ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་ཚ་བ་དམར་ཐག་གི་དབང་ཆོག་དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 231-256).
 772. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའི་གསོལ་མཆོད་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་བཀྲ་ཤིས་ཆར་འབེབ་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 59-66).
 773. རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་གྱི་དབང་ཆེན་ཟུར་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang po mchog ldan rdo rje (pages 237-242).
 774. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། བླ་མ་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཡང་སྙིང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 181-192).
 775. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་བསྟན་སྲུང་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལ་ཞལ་གདམས་རིན་པོ་ཆེ་ནན་ཆགས་སུ་གསུངས་པ་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 197-232).
 776. ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྨོན་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 643-646).
 777. མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་གདུང་བའི་ཏམྦུ་ར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 265-274).
 778. གཏུམ་མོའི་མེ་དབང་ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ Author: Kun bzang nges don dbang po Tertön: Klong gsal snying poBdud 'dul rdo rje (pages 339-358).
 779. ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མའི་ཐེམ་བྱང་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 245-265).
 780. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 205-206).
 781. དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ལ་ཆུ་གཏོར་འབུལ་བའི་རིམ་པ་ Author: Drikung Chungtsang1st Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 147-148).
 782. རྟ་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅང་ཤེས་ཆར་འབེབ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 157-194).
 783. ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། །གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་སྨིན་བྱེད་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་སྟོང་སྲོག་འཁོར་ལོའི་བཅུད་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 93-122).
 784. སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 329).
 785. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས། གཟུངས་དབང་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལེགས་པར་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 257-270).
 786. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་རབ་གསལ་སྣང་བ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 199-263).
 787. དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ra mo shel sman'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 271-280).
 788. གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 357-360).
 789. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ལས་བྱང་པདྨའི་དགོངས་རྒྱན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 207-237).
 790. རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་ཕུང་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 291-313).
 791. བྱང་གཏེར་ལྕགས་སྡོང་མ་ལྷ་མང་གི་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ས་བོན་ Author: Ngag dbang kun dga' blo gros Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 267-292).
 792. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས་བདུད་རྩི་སྨན་དབང་རྒྱས་པ་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་གཏེར་ཆེན་ལོགས་སུ་བཀོལ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 281-296).
 793. སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 331).
 794. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལས། གཞན་དོན་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་དགོས་འདོད་འབྱུང་གནས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 229-241).
 795. བདུད་འདུལ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 193-216).
 796. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་ཟབ་ཚེ་ཡི་བྱིན་རླབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 249-252).
 797. དཔལ་ཚེ་བདག་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་སྲིད་གསུམ་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ Author: Mi pham rgya mtsho Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 207-255).
 798. དཔལ་གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་མེ་འབར་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dbu ru ston pa shAkya 'od'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 145-160).
 799. བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་རྫོང་ཆེན་ཚེའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyugNyang ral nyi ma 'od zer (pages 155-170).
 800. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་སྲུང་ཟློག་གཏོར་ཟོར་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་རིམ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲང་སྲོང་དམོད་པའི་ཐོག་མདའ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 149-194).
 801. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཀའ་སྲུང་སྤྱིའི་བཀའ་གཏད་སྲོག་དབང་ཕྱག་ལེན་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བསྡེབས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 271-277).
 802. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་སྙིང་པོ་གནམ་ཞལ་དོན་ཁྲིད་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 285-316).
 803. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་འཁོར་ལོ་རོལ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 123-130).
 804. ཚེ་དཔག་མེད་སྒྲུབ་པ་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ Author: 'ba' lag lhun grub rab brtan Tertön: 'ba' lag lhun grub rab brtan (pages 139-152).
 805. ཡང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨའི་རྒྱལ་པོའི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་གཏོར་དབང་བསྡུས་པ་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyi ma seng+ge'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 407-418).
 806. ཐུན་དྲུག་ཏུ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ་སྐྱོང་ཚུལ་གྱི་ཡི་གེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 375-388).
 807. ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ལས༔ གྲི་འདུལ་གྱི་ཆོ་ག་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 97-117).
 808. རྟ་མགྲིན་སྙིང་ཐིག་སྙིང་པོ་དོན་སྦྱོར་ལས། སྨིན་བྱེད་བསྡུས་པ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་དབང་ཆེན་གྲུབ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang po mchog ldan rdo rje (pages 243-254).
 809. རྫོགས་ཆེན་ཡང་ཏི་ནག་པོའི་མུན་ཁྲིད་ཀྱི་ཞལ་ཤེས་སྙན་ཁུངས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་སངས་རྒྱས་ཞག་བདུན་གྱིས་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dung mtsho ras pa phyi ma (pages 437-446).
 810. གསང་ཐིག་བླ་མ་མཁའ་འགྲོའི་མེ་མཆོད་སྒྲིབ་གཉིས་འཇོམས་བྱེད་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 275-288).
 811. རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལ་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་རྒྱན་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 719-726).
 812. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་རིགས་བརྒྱའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 393-460).
 813. ཡང་གསང་ཀརྨ་དྲག་པོའི་བསྙེན་ཡིག་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཞལ་ལུང་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 203-208).
 814. ཁོང་ལྷོག་ནག་པོའི་སྲུང་བ་རྟོག་མེད་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་ Author: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje Tertön: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje (pages 171-175).
 815. སྟག་ཚང་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཆེ་མཆོག་གི་ལས་བྱང་དབང་བསྐུར་བསྒྱུར་ཁའི་ཟུར་འདེབས་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rwa ston stobs ldan rdo rje (pages 265-283).
 816. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 237-247).
 817. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ལས། རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་བཀའ་སྲུང་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེའི་མངོན་རྟོགས་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 233-236).
 818. གནམ་ཆོས་ལས་ཧུར་དྲག་མོ་ཀག་ཟློག་རྣམ་དགུ་དང་བཅས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀའ་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་གཏོ་མཁན་གསོ་ཐིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 125-134).
 819. ཆུ་བཅོས་ར་ཤེལ་གཏེར་མ་ཤིན་ཏུ་གབ་པ་ཟབ་གནད་གསང་བ་མཁའ་འགྲོའི་ཡིག་ཅན་ Author: Ra mo shel sman Tertön: Ra mo shel sman (pages 171-188).
 820. ཟབ་བདུན་རྒྱུད་ཟབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས། ཚེ་སྐོར་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་གསལ་བྱེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 247-262).
 821. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 311-336).
 822. དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་དྲག་སྔགས་གསང་བ་སྤུ་གྲིའི་སྨིན་བྱེད་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་མཐུ་སྟོབས་རབ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Ldi ri chos kyi grags pa (pages 159-184).
 823. འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་གཏེར་སྲུང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 263-265).
 824. རྟ་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཅང་ཤེས་ཆར་འབེབ་ཀྱི་མན་ངག་ཟིན་བྲིས་ཡིག་ཆུང་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 195-204).
 825. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་རྫོགས་རིམ་སྣང་བཞིའི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་མངོན་སུམ་འོད་གསལ་འཁོར་ལོ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 265-282).
 826. གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། རྡོར་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཕྲིན་ལས་གནས་ལུང་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 145-158).
 827. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་བཞི་འབྲིང་དུ་བསྐུར་བ་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་མཚམས་སྦྱོར་མདོར་བསྡུས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 325-338).
 828. བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་དང་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་གྱི་དབང་ Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 135-137).
 829. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་ཟུར་རྒྱན་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 67-68).
 830. ཕས་རྒོལ་འཇོམས་བྱེད་རྩལ་ཆེན་གྱི་མན་ངག །གྲུ་གུ་ཡང་དབང་གི་གཏེར་སྐོར་ཐོབ་ཚུལ་ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Gru gu yang dbang (pages 335-363).
 831. གཤིན་བསྔོ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 247-248).
 832. རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་ Author: Klong chen pa Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 405-418).
 833. ཐུགས་རྡོར་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་སྒྲུབ་སྔགས་བྱང་ལྷན་ཐབས་ Author: Thugs mchog rdo rje Tertön: Thugs mchog rdo rje (pages 185).
 834. མགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་མདོས་ཀྱི་ཟིན་རིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་ལས། བཤམ་གྱི་ལག་ལེན་བཅའ་ཐབས་སྒྲོན་མེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 409-446).
 835. བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poརྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ (pages 247-263).
 836. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ གདོན་ཁྲོལ་ངར་གླུད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཁ་སྐོང་སོགས་དང་བཅས་པ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 185-196).
 837. གནམ་ཆོས་ཟབ་མོ་ལས་དགེ་འདུན་འདུ་བའི་འཁོར་ལོ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 163-177).
 838. ཡང་གཏེར་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gar dbang las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 507).
 839. ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་གྱི་བསྙེན་ཡིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་གཏེར་བུམ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 187-199).
 840. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་ལས་མཐའ་ཁྱད་པར་ཅན༔ ལྟས་ངན་བརྒྱད་ཅུའི་ཟློག་མདོས་རུས་ཁོག་མ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 113-128).
 841. གཏེར་ཁ་གཉིས་འདུས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁྲིད་ཟིན་མདོར་བསྡུས་ཟབ་དོན་ཀུན་འདུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying poBdud 'dul rdo rje (pages 359-387).
 842. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲག་བཀའ་ནན་རབ་བརྗིད་རྡོ་རྗེའི་རི་དབང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 313-324).
 843. སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ཆོས་སྐོར་རིག་པའི་རྩལ་དབང་མ་གཏོགས་ཡོངས་རྫོགས་རིང་སྦྲེལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 385-456).
 844. ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་པོ་ཆེ་མདོར་བསྡུས་པའི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་ Author: Pad gling gsum pa tshul khrims rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 431-452).
 845. ཞང་བློན་སྡེ་དགུའི་གཏོར་བསྔོས་ Author: Drikung Chetsang2nd Tertön: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje (pages 305-306).
 846. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བསང་མཆོད་དགོས་འདོད་སྤྲིན་ཕུང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 205-208).
 847. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྩ་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་དབང་ཆོག་ཚེ་དཔལ་ལྷུན་གྲུབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gar dbang zla ba rgyal mtshan (pages 221-232).
 848. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས། ཡང་གསང་རྩ་བའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསལ་བྱེད་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མདོར་བསྡུས་བྱ་བའི་ཚུལ་གནད་ཀྱི་དོན་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 251-278).
 849. ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 647-653).
 850. བླ་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 217-233).
 851. འཇོམས་བྱེད་རྩལ་ཆེན་ཉི་ཟླ་ནག་པོའི་བཀའ་གཏད་སྒོམ་ལུང་སྦས་པ་མ་བུ་བསྡེབས་པའི་ཡི་གེ་ཐུན་མཚམས་ཉི་ཟླའི་ཁ་ལོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gru gu yang dbang (pages 365-390).
 852. འགུགས་བྱང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 195-196).
 853. རྫོགས་ཆེན་ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཆོས་སྤྱོད་ཀྱི་ངག་འདོན་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 453-464).
 854. གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་ཟིན་བྲིས་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 325-328).
 855. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་བཀའ་སྲུང་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེའི་སྲོག་གཏད་དམ་ལྡན་ལུས་ལ་གྲིབ་འཁོར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 237-246).
 856. བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 655-658).
 857. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gar dbang las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 509-594).
 858. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 447-472).
 859. གཏེར་གསར་འཆི་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་འཆི་བ་མེད་པའི་ལམ་བཟང་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 267-278).
 860. བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་ཚེ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ་བ་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 209-210).
 861. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་ལེའུ་གསུམ་པ་གུ་རུ་བཛྲ་བྷོ་ཊས་གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་བྲག་ལོགས་རྟ་མགྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་ཆེན་མོ་ནས་གདན་དྲངས་པ་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 279-316).
 862. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 69-70).
 863. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆོག་ཁྲིགས་ཟབ་ལམ་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 233-284).
 864. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Rin chen rnam rgyal Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 249-250).
 865. གནམ་ཆོས་ལས་ཧུར་དྲག་མོ་ལས། ཀེག་ཟློག་རྣམ་དགུའི་ཕྱག་ལེན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 135-160).
 866. མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས་རྫོགས་རིམ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཚེ་གཅིག་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 201-213).
 867. བཀའ་འདུས་བརྒྱུད་པའི་རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 389-390).
 868. གུར་དྲག་ཕུར་མཇུག་གི་སྒྲུབ་པ་རྒྱལ་འགོང་འདུལ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་བཀའ་གཉན་པས་བཀའ་རྒྱ་དོག་པར་བྱའོ༔ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 209-212).
 869. གཟའ་སྲུང་མ་བུ་དགུ་འཁྱམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ Author: Karma chags med (pages 177-187).
 870. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྨི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་ཉིང་འཁྲུལ་རང་གྲོལ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 283-300).
 871. དཔལ་ཚེ་བདག་བསྙེན་ཡིག་གི་ལྷན་ཐབས་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་བ་ Author: Mi pham rgya mtsho Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 257-330).
 872. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་དམར་ཆེན་གཏོར་ཟློག་གི་ལས་རིམ་བདུད་འཇོམས་རྣམ་རོལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 361-395).
 873. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལས། འགྲོ་དོན་ལས་ཚོགས་བུམ་པ་ལྔའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 243-256).
 874. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྩ་རྒྱུད་པདྨ་ཟབ་པ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 729-746).
 875. ཆོས་དབང་གཏེར་བྱོན་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔ ཟབ་གཏེར་ཁ་བྱང་དཀར་ཆག་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 159-288).
 876. གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་གི་སྒོས་སྒྲུབ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གཞུང་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 161-173).
 877. སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་ཟབ་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་གཏེར་གཞུང་ཆོས་སྐོར་རིག་པའི་རྩལ་དབང་མ་གཏོགས་ཡོངས་རྫོགས་རིང་སྦྲེལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 457-490).
 878. རྣམ་པར་འདྲེན་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ཚོགས་གཉིས་རིན་ཆེན་ཆུ་འཛིན་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 119-148).
 879. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བདུན་ལས། མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་རྒྱ་མཚོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 289-326).
 880. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་ཏིག་རྣམ་པ་བཅུ་བསྟན་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 317-324).
 881. རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་ཕྲེང་བ་ Author: Klong chen pa Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 419-491).
 882. ཀློང་གསལ་ལས༔ སྨན་དཔྱད་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 189-196).
 883. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩིའི་བསིལ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 461-518).
 884. འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Byang chub gling pa Tertön: Byang chub gling pa (pages 419-424).
 885. ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གསལ་བྱེད་འཆི་མེད་བཅུད་སྟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ba' lag lhun grub rab brtan (pages 153-162).
 886. གནམ་ཆོས་ལས་ཐུབ་པ་གནས་བཅུའི་དབང་སྒྲུབ་བསྡུས་པ་དང་དབང་བཤད་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 179-197).
 887. བྱང་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་སྡོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཚེ་དབང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 171-184).
 888. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་དབང་ཆོག་འགྲོ་དོན་ཆར་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 339-364).
 889. ས་སྙིང་དང་བརྟན་མ་སྦྲགས་སྒྲུབ་ཀྱི་བུམ་གཏེར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་ཡང་སྙིང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 187-196).
 890. ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 285-300).
 891. ཐུན་མཚམས་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་གསར་རྙིང་གི་གདམས་ངག་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་དགོས་པ་ཀུན་ཚང Author: 'jam mgon kong sprul (pages 389-460).
 892. སྨན་བླ་ལོངས་སྐུའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་བསྐུར་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje (pages 307-320).
 893. རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ལས་བྱང་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 239-244).
 894. ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ་འཇུག་བདེར་བསྡེབས་པ་དངོས་གྲུབ་ཡང་སྙིང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 297-329).
 895. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ཀུ་བེ་རའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་དང་བཅས་གསལ་བར་བཀོད་པ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 205-214).
 896. ལྷག་པའི་ལྷ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྒྱན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 279-284).
 897. ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་ཤྭ་ན་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 185-198).
 898. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་བདེ་ཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 139-153).
 899. རྡོར་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྙན་བརྒྱུད་གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེར་བསྡུས་པ་ཟབ་དོན་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 315-352).
 900. བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་ལས༔ སློབ་མ་ལྷག་གནས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 263-333).
 901. བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཚེའི་ཕྱི་སྒྲུབ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 293-308).
 902. རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་ཉེས་ལྟུང་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཆོ་ག་རིག་འཛིན་དབུགས་དབྱུང་གི་ཐེག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 249-264).
 903. མགོན་པོ་གཡུལ་ཟློག་གི་ཟིན་རིས་སྒྲོན་མེ་སྐོར་གསུམ་ལས། མདོས་ཆོག་གི་ཟུར་འདེབས་དང་ལག་ལེན་གྱི་ཆིངས་སྣང་བྱེད་སྒྲོན་མེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 447-492).
 904. མ་ཧཱ་གུ་རུ་འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆོག་ཁྲིགས་འཆི་བདག་གཡུལ་འཇོམས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 333-361).
 905. གནུབས་ལུགས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་གདམས་ངག་གསད་པ་མྱུར་མགྱོགས་སྟག་བྱང་མའི་ཟིན་བྲིས་དགྲ་དཔུང་སྲོག་འཕྲོག་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 129-150).
 906. ཟབ་བདུན་གཤིན་རྗེ་འཁོར་ལོ་རོལ་པའི་ལྷ་དབང་གཏེར་གཞུང་ཟུར་བཀོལ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 131-138).
 907. བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang poརྒྱ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོ་ (pages 265-280).
 908. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཐུན་མོང་ཚེ་ཡི་རྗེས་གནང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 253-254).
 909. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཡི་དམ་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 337-342).
 910. དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོ་ག་ Author: Rang byung rdo rje (pages 197-212).
 911. གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་འདོན་ཆ་ཟུར་བཀོལ་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 255-264).
 912. རྩ་གསུམ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་པར་གནས་ཆེན་བྱིན་འབེབ་དང་འབྲེལ་བའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་དོན་གསོལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 329-332).
 913. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་གཅོད་ཁྲིད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བསྐྱུད་བྱང་དུ་སྤེལ་བ་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་གྲོལ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 301-312).
 914. སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 321-348).
 915. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲིའི་སྲུང་ཟློག་གསད་པའི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 197-232).
 916. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་མདོས་ཆོག་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནོན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 493-539).
 917. ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། དྲག་སྔགས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་མ་ཧཱ་ཡོ་ག་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་དབང་བསྐུར་འཁོར་ལོ་རོལ་པའི་བཅུད་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 139-155).
 918. རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 265-405).
 919. སྔོན་ཆིངས་ཟུར་བྱང་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 391-392).
 920. གཟའ་བདུད་མོན་པ་ཀེ་ཏའི་གདམས་སྐོར་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ Author: Stag bon gu ru hUM 'bar Tertön: Stag bon gu ru hUM 'bar (pages 391-458).
 921. དྲི་མེད་ཀུན་དགའི་ཡང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 281).
 922. བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་མཆོད་ཚུལ་གངས་ལྗོངས་རྗེས་བརྩེ་རབ་བསྐུལ་ Author: Ngag dbang kun dga' blo gros (pages 247-260).
 923. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ གཞན་དོན་སྒྲོན་མེ་དྲུག་སྐོར་ཞེས་བྱ་བའི་སྤྱི་དོན་ལྔ་པ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 659-680).
 924. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བ་ཆོས་དབང་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 175-176).
 925. ཟབ་བདུན་མངོན་སྤྱོད་ཕུར་པ་ལས། བསྟན་སྲུང་ཤྭ་ན་ཆེན་པོའི་ཡོངས་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་ཆོག་མཐུ་རྩལ་ནུས་པའི་བཅུད་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 199-212).
 926. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཚེ་དབང་བཅུད་འཛིན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 255-256).
 927. ཟུར་རྒྱན་གསེར་འོད་ལས་ཕྱུང་བཤགས་པ་རྒྱས་བསྡུས Author: 'jam mgon kong sprul (pages 461-465).
 928. ཆོས་བདག་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་རབ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 279-293).
 929. གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ལོའི་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་འདོད་རྒུའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 197-208).
 930. གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅིག་རིལ་བུ་དཀར་དམར་གྱི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 197-212).
 931. གདུང་མཆོད་ལྷན་ཐབས་རིགས Author: 'jam mgon kong sprul (pages 149-164).
 932. ཟུར་བཟའི་ཐུགས་དམ་སྐོར་དྲུག་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་གི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 235-248).
 933. དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་འཁྲུལ་མེད་ཙིཏྟ་དམར་པོའི་སྐོར་ལས༔ སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་གུད་དུ་ཕྱུང་བ་ Author: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 265-266).
 934. གུར་དྲག་ཕུར་མཇུག་གི་དབང་རྒྱལ་འགོང་འདུལ་བྱེད་ཤིན་ཏུ་བཀའ་གཉན་པས་བཀའ་རྒྱ་དོག་པར་བྱའོ༔ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 213-227).
 935. གནུབས་ལུགས་སྟག་བྱང་མ་དཔེའུ་རིས་ (pages 151).
 936. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ངག་འདོན་དགེ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 71-72).
 937. རྡོར་གླིང་གཏེར་བྱོན་སྙན་བརྒྱུད་ཟུང་འབྲེལ་གུ་རུ་དྲག་པོའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་ཟླ་བའི་བདུད་རྩི་་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 353-378).
 938. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 285-288).
 939. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་ལས་ས་བདག་ཧ་ས་གརྦྷའི་བཀའ་གཏད་ཀྱི་ལག་ལེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 161-175).
 940. ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་བཤད་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 285-333).
 941. མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་མཆོད་བསྟོད་ཟུར་བཀོལ་འདུས་པ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་གི་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 317-318).
 942. ཡང་གཏེར་ཕག་མོ་དཀར་མོའི་ཐུགས་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ལག་ལེན་དྲན་ཐོར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བའི་རྒྱན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gar dbang las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 595-605).
 943. འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 473-482).
 944. བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས། ཚེ་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྨིན་བྱེད་དང་བཅས་པ་པདྨའི་རྒྱན་ཕྲེང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 309-333).
 945. འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ལྕགས་འདྲའི་སྟོབས་ཆེན་མཆོད་རྟེན་གཙོར་གྱུར་གྱི་མན་ངག་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མ་བདུན་པ་ Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 331-402).
 946. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འབྲིང་པོ་ Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 325-344).
 947. གནམ་ཆོས་སྙན་བརྒྱུད་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐོར་ལས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་པ་བྷུ་སུ་ཀུ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 465-470).
 948. ཐུགས་ཐིག་བུམ་སྒྲུབ་ངག་བསྒྲིགས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 245-246).
 949. སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཡི་གེ་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Dge slong ma dpal mo (pages 257-272).
 950. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་འཆི་མེད་འདོད་འཇོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 251-265).
 951. ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་ལས། ཕྲིན་ལས་ཆོག་བསྒྲིགས་རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 335-354).
 952. སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 301-304).
 953. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་གསལ་བྱེད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 493-579).
 954. རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 491-504).
 955. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 343-350).
 956. པད་གླིང་ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་ཚེ་དབང་གསུང་རྒྱུན་བཞིན་བཀོད་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 185-193).
 957. རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོ་བི་མ་ལའི་ལུགས་ཀྱི་གཟུངས་ཆོག་རིག་གཏད་བུམ་ཁྲུས་དང་བཅས་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 213-240).
 958. གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས། མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 327-384).
 959. རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ Author: Karma bde chen snying po (pages 199-223).
 960. གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལས༔ མིག་ནད་སྲུང་ཐབས་ Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canSna nam 'brog pa thub rgyal (pages 189-190).
 961. དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་གཏེར་སྦྱིན་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 363-365).
 962. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་ལས་བྱང་སྐལ་བཟང་འདོད་འཇོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 365-388).
 963. ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྨིན་བྱེད་བསྙེན་པའི་དབང་རིམ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 331-365).
 964. མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 155-156).
 965. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་དབང་ཆེན་མོའི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་བདེ་ཆེན་སྣང་བྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 519-578).
 966. འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དགོངས་གཏེར་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོ་འཆི་མེད་མནྡཱ་རཿབའི་ཆོས་སྐོར་ཟབ་མོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 163-166).
 967. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་སྒོམ་ཁོག་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 215-237).
 968. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་སྐོང་བ་འདོད་འབྱུང་ནོར་བུའི་གཏེར་འབྱེད་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 211-213).
 969. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་འདུལ་ལྷ་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang chub gling pa (pages 425-441).
 970. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་རྩ་རྒྱུད་པདྨ་ཟབ་པའི་བསྡུས་འགྲེལ་པདྨོའི་དྲྭ་བ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 747-784).
 971. སྔགས་དང་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས་ཟློག་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 397-399).
 972. ཆོ་གའི་སྔོན་འགྲོ་བཀའ་བརྒྱད་གསང་རྫོགས་ལས་ཕྱུང་བ་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 289-291).
 973. རྟ་ལྷ་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ཀུ་བེ་ར་ཡི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཆོད་བསྟོད་གཅིག་དྲིལ་རྒྱུད་མང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་ Author: Karma chags med (pages 215-216).
 974. དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བྱེད་པ་རིན་ཆེན་ཐིགས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 355-380).
 975. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་འཇུག་བདེ་བར་བཀོད་པ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma gling pa (pages 389-412).
 976. གདུང་ཆོག་དང་ཕུང་པོ་སྲེག་སྦྱོང་མཆོད་རྟེན་སཱཙྪའི་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ལེན་མདོར་གསལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 165-196).
 977. མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས། ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲག་ཉིན་གཅིག་མའི་འདོན་ཟིན་ཉུང་ངུ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 333-334).
 978. བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་དབང་ཆོག་པད་གནུབས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་སྨིན་བྱེད་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 403-476).
 979. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 579-582).
 980. སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་དངོས་གཞིའི་ཉམས་ཆག་སྦྱོང་བའི་སྐབས་སུ། རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་བསྡུས་པ་ Author: Pad+ma rang grol Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 407-408).
 981. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྨྱུང་བར་གནས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Dge slong ma dpal mo (pages 273-293).
 982. གཤིན་རྗེ་འཆར་ཁ་ནག་པོའི་ཕྲིན་ལས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 157-210).
 983. བདུད་གཟའ་ཁ་འབར་རལ་གཅིག་གི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་གྱེར་སྒོམ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag bon gu ru hUM 'bar (pages 459-480).
 984. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ ལས་བྱང་གི་ཁོག་སྙིང་ཐུགས་ཀློང་ཕག་མོའི་ལྷ་ཚོགས་བསྐྱེད་ཐབས་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 239-244).
 985. ཕྱུགས་ནད་སྲུང་གསོའི་མན་ངག་ཟབ་དགུ་བསྡུས་པ་ Author: Khams pa me zor Tertön: Khams pa me zorRig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can'gro 'dul las 'phro gling paRat+na gling pa (pages 191-199).
 986. རྣམ་འཇོམས་མཐིང་གའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྲུས་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བཀླག་པས་ཀུན་ཤེས་ Author: O rgyan bstan 'dzin rdo rje (pages 241-260).
 987. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས༔ གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 249-252).
 988. ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་ལས༔ བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི༔ སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 393-426).
 989. གསང་ཐིག་སྐོར་བདུན་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་མཚམས་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 385-394).
 990. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་སྐོར་ལས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་སངས་རྒྱས་ལག་འཆང་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 471-480).
 991. གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 541-556).
 992. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ལས་ཚོགས་རྣམས་ཁོལ་ཕྱུང་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རིན་ཆེན་སྤུངས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 215-233).
 993. ཆད་ཐོ་བསྒྲག་པ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 401-402).
 994. བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་ལས༔ ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་གུད་དུ་སྦས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 349-367).
 995. གསང་སྔགས་རྙིང་མའི་ཐེག་པ་དགུའི་འཇུག་སྒོ་ལས། དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྦྱིན་པའི་ཆོ་ག་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med (pages 335-344).
 996. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 443-446).
 997. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འཆིངས་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 257-258).
 998. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 305).
 999. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྲུང་ཟློག་གི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཁྲོ་ཆེན་སྟོབས་འདུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 351-392).
 1000. གཏེར་ཆེན་པོའི་བུམ་པ་བཟང་པོ་སྒྲུབ་ཚུལ་སྤྱི་ལ་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 209-220).
 1001. རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་མཆོད་ཐབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 283-284).
 1002. དམ་ཅན་སྤྱིའི་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 467-480).
 1003. བཀྲ་ཤིས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 681-684).
 1004. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས། བཀའ་སྲུང་ཧ་ས་གརྦྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་རྣལ་འབྱོར་རང་དོན་རྟེན་འབྲེལ་ངན་པ་རྣམས་ཟློག་པའི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 177-195).
 1005. གཉན་ཆད་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཟའ་བདུད་ནམ་མཁའི་ཧོམ་ཁུང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མཐའ་དང་བཅས་པ་ Author: Sngags 'chang mthu stobs grags pa Tertön: Gnyan lo tsA ba (pages 153-200).
 1006. ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གཏེར་མཛོད་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 367-384).
 1007. ཚེ་སྒྲུབ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ལས། ཚེ་དབང་དོན་གྱི་པྲ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ Author: Karma chags med Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 335-379).
 1008. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསང་བ་སྙིང་ཐིག་ཡང་ཟབ་བསྡུས་པའི་སྙིང་པོ་ལས༔ འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 607-612).
 1009. འཆི་མེད་གར་དབང་རྩ་གསུམ་འདུས་པའི་དབང་ཆོག་ཉེར་མཁོ་རབ་གསལ་ Author: Pad+ma nyin byed dbang po Tertön: Chos rje gling pa (pages 295-316).
 1010. གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་པའི་གདམས་པ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 195-205).
 1011. བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་བུམ་ལས་ཟུར་དུ་ཕྱུང་བ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 261-274).
 1012. གྲོལ་ཏིག་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་གསང་བ་གཅིག་གྲུབ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 267-276).
 1013. གནམ་ཆོས་དཔལ་རྣོ་བཀྲའི་སྐོར་ལས་རྟ་གཟུངས་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 217-218).
 1014. ཡང་དག་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་ཉུང་གསལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 293-304).
 1015. བཻ་རོ་ཙ་ནའི་ཐུགས་ཐིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གཏེར་སྲུང་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 73-75).
 1016. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་འབྲེལ་བར་སྲུང་མ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བའི་ངག་འདོན་གྱི་རིམ་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 289-307).
 1017. དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་ལས་བྱང་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 177-207).
 1018. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ཀུན་བཟང་མྱུར་ལམ་ Author: 'gyur med 'phrin las chos sgron Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 313-334).
 1019. རྫོགས་ཆེན་དཀོན་སྤྱིའི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 367-372).
 1020. བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་མོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་རྫིང་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 319-375).
 1021. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 345-346).
 1022. སློབ་དཔོན་པདྨས་མཛད་པའི་བདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ་ Author: Bde chen gling pa Tertön: Bde chen gling pa (pages 213-250).
 1023. རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ལས་བཞིའི་ཤམ་བུ་ Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 247).
 1024. གུ་རུ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 379-382).
 1025. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ འོད་དཔག་མེད་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 157-183).
 1026. མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 581-584).
 1027. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས༔ ཆོས་སྐྱོང་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 213-222).
 1028. གཏེར་གསར་བླ་མ་དྲག་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 229).
 1029. བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་གྱི་མན་ངག་གི་ཆོ་ག་གསེར་ཞུན་སྙིང་པོ་ Author: Mang dge rdo rje 'chang (pages 225-241).
 1030. འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དགོངས་གཏེར་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོ་འཆི་མེད་མནྡཱ་རཿབའི་ཆོས་སྐོར་ཟབ་མོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 167-183).
 1031. རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་རིག་པའི་རྩལ་དབང་སྐུར་ཐབས་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་པ་ Author: Mi 'gyur dpal sgron Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 505-518).
 1032. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ སྨིན་བྱེད་དབང་གི་བྱང་བུ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 785-792).
 1033. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ པདྨ་གར་དབང་སྙིང་ཏིག་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 483-492).
 1034. དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 267-269).
 1035. འགུགས་པ་རྟ་རྨིག་མ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 233-234).
 1036. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 271-272).
 1037. རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་ལས། ཞི་ཁྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཟེར་དྲྭ་བའི་ཕྲིན་ལས་ལྷན་ཐབས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་འཆི་མེད་འོད་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 381-410).
 1038. གཤིན་རྗེ་དམར་པོའི་དགྲ་གནན་ Author: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 201-211).
 1039. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤངས་རང་གྲོལ་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 335-336).
 1040. ཟབ་བདུན་བཀའ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་སྒོ་འཕར་རབ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 557-572).
 1041. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ འོད་དཔག་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ལག་ཚེ་འགུགས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་གསང་བའི་ཡང་སྙིང་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 185-193).
 1042. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བཅུད་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 253-268).
 1043. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་མེ་ལྕེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 209-211).
 1044. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་དོན་གསལ་ཁྱེར་བདེར་བསྒྲིགས་པ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 373-406).
 1045. ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སྐུ་གསུམ་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 285-323).
 1046. ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 231-252).
 1047. འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། མཁའ་འགྲོ་མནྡཱ་རཿབའི་བྱིན་རླབས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 185-204).
 1048. ཁྱི་སྨྱོན་བཅོས་པའི་ཐབས་ལག་ཏུ་བླང་བའི་རིམ་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 251-255).
 1049. གུ་རུ་དྲག་པོའི་ལས་བྱང་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 383-409).
 1050. ལོཀྟྲིའི་སྲུང་ཟློག་གསད་པའི་ལས་ཁྱད་པར་བའམ་དཀྱུས་འགྲེ་ཙམ་ལ་ཐུན་བཞིའི་ངེས་པས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་མཁོ་བའི་ཐུན་གཏོར་འབུལ་བ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 235-236).
 1051. རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 381-384).
 1052. གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་དབང་ཕྱུག་ཟོར་མདོས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་བྱ་ཐབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 197-201).
 1053. བླ་མ་བཀའ་རྣམས་འདུས་པའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཡི་གེ་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 377-389).
 1054. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ རྩ་གསུམ་སྐོང་གསོ་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 249-252).
 1055. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་ཕྱག་བཞི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Grub thob dngos grub (pages 207-223).
 1056. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་གྱི་ལས་ཚོགས་ལྷ་སྲིན་དམ་བསྒྲག་རྡོ་རྗེའི་རི་དབང་གི་ཟུར་རྒྱན་ངོ་མཚར་རྡོ་རྗེའི་འཕྲུལ་མིག་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 335-354).
 1057. བི་མ་མི་ཏྲའི་ཡང་ཐིག་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 369-397).
 1058. གསོ་སྦྱོང་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ཡི། རེག་ཟིག་ཐེ་ཚོམ་ཀུན་སེལ་ཡོད། སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་བསྡུས་འབྲིང་རྒྱས་གསུམ་བྱ་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 409-416).
 1059. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེའི་དབང་བསྐུར་གསུང་རྒྱུན་ཁྲོམ་ཤོག་མ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma gling pa (pages 413-426).
 1060. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 317-396).
 1061. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ཀུན་བཟང་བདེ་ལམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 481-494).
 1062. དབང་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས༔ གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ལས་མཐའ་སྲུང་ཟློག་གསད་གསུམ་གྱི་མན་ངག་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 481-495).
 1063. དབང་ཆེན་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུས་ལས༔ བསྙེན་དབང་ཟབ་མོ་ Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 277-288).
 1064. དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་སཱཙྪ་རབ་གནས་དང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 197-203).
 1065. འཇོམས་བྱེད་འཆར་ཀ་ནག་པོའི་ཆོ་གའི་ལག་ལེན་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་ Author: Rin chen rnam rgyal Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 211-238).
 1066. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 259-277).
 1067. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ཕྲིན་ལས་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 403-418).
 1068. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཤིང་རྟ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 793-800).
 1069. གནམ་ཆོས་ས་སྙིང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མདུན་བསྐྱེད་ལས་ས་བདག་འཁྲུགས་བཅོས་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 221-238).
 1070. རོལ་རྡོར་སེང་གདོང་སྨན་མཆོད་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 245).
 1071. གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་བཀའ་བརྒྱད་ཟློག་བྱང་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 393-394).
 1072. ཡང་དག་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 305-325).
 1073. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Lha rje gnubs chung Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 477-489).
 1074. རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སྡེབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་སྐོང་བཤགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 77-78).
 1075. ཐུབ་ཆོག་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 243-250).
 1076. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ གསང་བའི་བདག་པོའི་སྙིང་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 493-507).
 1077. རེ་མནྟའི་སྐོང་གསོལ་ཅང་ཤེས་ཆར་འབེབ་ Author: Karma chags med (pages 219-222).
 1078. འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་ཟླ་བ་ཚེ་སྦྱིན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གཏེར་མཛོད་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Zhig po gling paKaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu (pages 613-630).
 1079. མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཕྱུགས་ཀྱི་གོར་སྲུང་ཟབ་ཁྱད་ཅན་ Author: Grwa pa mngon shes (pages 201-212).
 1080. སྨན་མཆོད་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 427).
 1081. ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 307-312).
 1082. བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གསོལ་མཆོད་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདོད་འཇོའི་སྙེ་མ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 275-277).
 1083. སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བསྐུར་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བློ་གསལ་ངག་གི་འདོད་འཇོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Klong gsal snying po (pages 345-364).
 1084. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 583-634).
 1085. སྔགས་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ཁྱེར་བདེ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 519-520).
 1086. བླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་རྐང་བདུན༔ འདོན་ཐབས་པདྨ་དྲྭ་བ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 395-407).
 1087. འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་གཅེས་ཟབ་བསྡུས་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་ལེགས་བཤད་ཉུང་ངུ་རབ་གསལ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འབྱུང་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu (pages 295-338).
 1088. བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་འཆི་མེད་ཚེའི་རྒྱུད་དོན་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ནར་མ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ Author: Legs ldan bdud 'joms rdo rje Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 385-398).
 1089. རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་སྐོང་གསོ་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 481-485).
 1090. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་མངོན་རྟོགས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 447-448).
 1091. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གནས་ལུང་ཆོ་གའི་ངག་འདོན་ཐར་ལམ་སྣང་བྱེད་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 309-322).
 1092. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ནར་མ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 347-376).
 1093. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་དང་འབྲེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་གཏེར་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་དྲྭ་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 235-283).
 1094. གནམ་ཆོས་རྣམ་འཇོམས་ལྗང་གུ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 261).
 1095. དམ་ཆོས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ལས། ཆོས་སྐྱོང་དགོངས་འདུས་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་གནམ་ལྕགས་ཡང་ཞུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 223-232).
 1096. རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་ལམ་སྤྱིའི་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཐར་པའི་གྲུ་ཆེན་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 685-699).
 1097. མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 585-589).
 1098. ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 399-421).
 1099. པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་གདམས་པ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 205-216).
 1100. བདེ་གཤེགས་སྤྱི་བསྟོད་སེམས་བརྩེ་མ་ (pages 251-252).
 1101. སྒྲོལ་དཀར་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 279-282).
 1102. སྔགས་རྒོད་ལོཀྟྲི་པཱ་ལའི་འབྱུང་བཞིའི་མཐའ་སྡུད་ལས་སྦྱོར་དྲག་པོའི་གད་རྒྱངས Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 237-247).
 1103. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་དམིགས་ཟིན་བྲིས་སུ་སྤེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ Author: Khyung po ras pa 'gyur med 'od gsal Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 521-672).
 1104. སློབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 399-450).
 1105. དབང་བསྐུར་སྤྱི་ལ་འཇུག་པའི་ལག་ལེན་རྣམ་འབྱེད་མདོར་བསྡུས་པ་རབ་གསལ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 365-420).
 1106. ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་དག་སྙིང་པོའི་དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་འཇུག་ངོགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 327-348).
 1107. རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་བྱ་ཚུལ་དང་སྒོམ་ལུང་བཅས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Grub thob dngos grub (pages 225-230).
 1108. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས༔ དཔལ་མགོན་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་བདུན་ཅུའི་ལས་བྱང་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 233-250).
 1109. བྱང་གཏེར་རྫོགས་ཆེན་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷན་ཐབས་ Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 591-594).
 1110. རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་གསོལ་ཁ་ཕྲིན་ལས་དོན་བཅུ་མ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 279-300).
 1111. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ཀྱི༔ ཆ་ལག་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 497-504).
 1112. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'gro 'dul las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 427-428).
 1113. མིད་འབྱར་གྱི་རིགས་བཅོས་ཐབས་སྔགས་དང་མེ་བཙའ་རྫས་སྦྱོར་གྱི་སྐོར་འཆི་བ་མལ་ནས་སློང་བྱེད་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 257-274).
 1114. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀིང་ཀང་དམར་ཆུང་གི་ལས་བྱང་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 213-224).
 1115. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ལས་བྱང་ཆུང་བ་ཚོར་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྙིང་པོ་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 337-357).
 1116. འོད་དཔག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཆི་མེད་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བ་རིན་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ལས་རིམ་གསལ་བར་བྱེད་པ་བདུད་རྩིའི་ཟ་མ་ཏོག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 195-223).
 1117. ཞི་བ་དང་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 205-226).
 1118. ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་ལས༔ བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཡི༔ རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 429-443).
 1119. རིག་འཛིན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གཡང་འགུགས་མེ་ཏོག་ཆར་སིལ་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 285-290).
 1120. གཤིན་རྗེ་འཆར་ཁ་ནག་པོའི་གདོང་ཟོར་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ཟོར་དབང་གནམ་ལྕགས་འཁོར་ལོ་དང་ཟོར་དབང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་སྐུར་བའི་ཚུལ་གནམ་ལྕགས་ཞུན་ཐིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 239-259).
 1121. བདེར་གཤེགས་ཐུགས་དྲིལ་གྱི་ལས་བྱང་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ Author: Rang byung rdo rje Tertön: Rang byung rdo rje (pages 339-367).
 1122. ཟབ་ལམ་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 325-327).
 1123. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་གི་མཆོད་ཕྲེང་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 377-379).
 1124. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མའི་ནང་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 631-650).
 1125. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 449-466).
 1126. གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 487-496).
 1127. ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་བསང་མཆོད་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་དགོས་འདོད་ཆར་རྒྱུན་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 355-374).
 1128. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་གྱི་རྩ་གསུམ་ཀུན་བཟང་དོན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་སྤྱིའི་བསྐང་བ་རིན་ཆེན་སྣང་བ་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 79-84).
 1129. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཟབ་གསང་བླ་ན་མེད་པ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་བཟང་འཇའ་སྐུ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 495-578).
 1130. གནམ་ཆོས་ལས་ཆོས་ལུགས་མི་གཙང་བའི་ཉེས་སྲུང་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 263-264).
 1131. རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་བྱ་ཚུལ་འདོན་ཟིན་རེག་ཟིག་མཐོང་བས་ཁོང་ཆུད་ Author: འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 417-425).
 1132. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 253-284).
 1133. ཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཟུང་འཇུག་རོལ་མོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: འཇའ་མཚོན་སྙིང་པོ་ (pages 289-290).
 1134. ཆོས་དབང་ཕུར་པའི་སྨད་ལས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་ལས་ཁོལ་དུ་བྱུང་བ་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 419-426).
 1135. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་གི་ནོར་བུ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 385-405).
 1136. ཆོས་དབང་གཏུམ་པོའི་བསྙེན་ཡིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཆུན་པོ་ Author: Gnubs ban bstan 'dzin ye shes lhun grub Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 213-220).
 1137. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་ལས་ཐོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 509-518).
 1138. སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་ཆོས་རྒྱལ་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 701-706).
 1139. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་གཏོར་དབང་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 411-426).
 1140. ཡང་ཟློག་ནག་པོ་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 491-523).
 1141. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 269-298).
 1142. རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་དོ་ཤལ་ Author: Kun bzang bde chen rgyal po Tertön: Kun bzang bde chen rgyal po (pages 397).
 1143. གནམ་ཆོས་ས་བདག་འཁྲུགས་བཅོས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 239-248).
 1144. གནམ་ཆོས་དགོངས་གཏེར་ལས་དབང་ཕྱུག་མ་ཡི་ཟོར་མདོས་ཁྱེར་བདེ་བར་བཀོད་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 203-228).
 1145. དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གུ་རུའི་དགོངས་གསལ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 407-430).
 1146. འཁོན་ལུགས་རྙིང་མ་གུར་མགོན་སྲོག་གི་སྤུ་གྲིའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་བདུད་འཇོམས་སྤུ་གྲི Author: 'jam mgon kong sprul (pages 573-586).
 1147. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ བཟའ་བཏུང་ཚོགས་འཁོར་གྱི་རིམ་པ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 247-253).
 1148. ཌཱ་ཀིའི་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་ལས༔ ཕྱུགས་ནད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཟབ་མོ་གོད་ཁ་གཅོད་པའི་མན་ངག་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 213-217).
 1149. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 801-803).
 1150. རྫོགས་ཆེན་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་ལས། ཞི་ཁྲོའི་ཚེ་སྒྲུབ་འོད་ཟེར་དྲྭ་བའི་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན་འཁོར་ལོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 411-432).
 1151. ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 313-320).
 1152. བཀའ་བརྒྱད་འདེར་འདུས་ཀྱི་གཙོ་བོའི་མངོན་རྟོགས་ཆེ་ཆུང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 635-637).
 1153. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 395-434).
 1154. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 391-394).
 1155. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱ་བའི་ཁྲིགས་རིམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 273-280).
 1156. ཚིག་བདུན་འདོན་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པའི༔ སྒྲུབ་ཐབས་པདྨ་རྒྱས་པ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 409-538).
 1157. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་བཀླགས་པས་ཀུན་ཤེས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 323-338).
 1158. རྟིལ་བསང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ Author: Karma chags med (pages 223-228).
 1159. སྨིན་གླིང་གུ་རུ་དྲག་དམར་སྲུང་བཟློག་བསད་ཟླས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 253-254).
 1160. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 805-821).
 1161. བཀའ་འགྱུར་རོ་ཅོག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 249-255).
 1162. གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཟབ་གཏེར་ལས་བྱོན་པའི་མ་ནིང་རྒྱུན་གཏོར་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 497-503).
 1163. རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་སྨོན་རྡོ་རྗེའི་བདེན་ཚིག་ Author: KhyentseDilgo (pages 707-716).
 1164. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྤྲོས་བཅས་བུམ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་སྐལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 339-372).
 1165. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 299-300).
 1166. སྙན་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་མཆོག་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདེ་མཆོག་བདུད་རྩིའི་ཡང་ཞུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 423-449).
 1167. ཁྲག་འཐུང་པདྨ་དྲག་པོའི་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 255-282).
 1168. ཉང་གི་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་འདུས་སྔགས་བྱང་ Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 639-640).
 1169. པདྨ་འོད་འབར་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་རི་བོ་གུད་དུ་ཕྱེས་ནས་བསྐུར་ཚུལ་བལྟས་ཆོག་བསྡུས་ཏེ་བྱས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 431-442).
 1170. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས༔ ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 395-436).
 1171. དམོད་བྱང་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 225-226).
 1172. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པ༔ དྲིལ་སྒྲུབ་པདྨའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 539-550).
 1173. རྟ་ལྷའི་མངའ་གསོལ་ Author: Karma chags med (pages 229-231).
 1174. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ རིགས་གསུམ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཁོག་ཕུབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 519-532).
 1175. ཚེ་འགུགས་སྦྱར་བ་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 283-284).
 1176. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 451-550).
 1177. རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ལས་བྱང་ཚིག་དོན་དབྱེར་མེད་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 291-298).
 1178. ཟབ་ལམ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྣམ་གྲོལ་རིག་པའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 329-352).
 1179. འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་མན་ངག༔ ཡང་ཟབ་ཐུགས་ཀྱི་ཚལ་པ༔ སྲུང་ཟློག་དོན་གྱི་མཐར་ཐུག་གསང་བའི་ཡང་ཞུན་ནག་པོ༔ གྲིབ་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ༔ གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་གི་ཡང་སྙིང༔ གཅིག་ཆོག་དོན་གྱི་བཅུད་དམ་པ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 261-321).
 1180. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆེན་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 369-418).
 1181. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang chub gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 349-388).
 1182. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས༔ དཔལ་མགོན་བདུན་བཅུའི་སྲོག་དབང་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 251-254).
 1183. ལས་ཚོགས་སྤྱི་ཆིངས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 421-454).
 1184. རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོར་སྨན་མཆོད་འབུལ་བའི་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 407-409).
 1185. དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་ཞི་དྲག་གི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་གནད་དོན་རབ་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 249-281).
 1186. ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ལས༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ཞི་ཁྲོ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 595-629).
 1187. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྣམ་འཇོམས་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ་མ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 265-266).
 1188. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པའི་ཆ་ལག །ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་དབང་ཆོག་གསལ་བར་བཀོད་པ་གཡུའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 505-514).
 1189. དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་བཀོལ་བྱང་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 435-441).
 1190. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན་གྱི་སྐོར་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་ཆོ་ག་ནར་མའི་དུས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྐོང་གསོལ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 255-256).
 1191. བསྙེན་དམིགས་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 359-360).
 1192. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 651-658).
 1193. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་ཆོས་སྡེ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ནང་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པ་དང་དབང་སྐུར་གྱི་ལག་ལེན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 225-242).
 1194. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྐོར་རྣམས་ Author: Rgya ston pad+ma dbang phyug Tertön: Rgya ston pad+ma dbang phyug (pages 587-609).
 1195. ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་པེ་ཧ་རའི་ཕྲིན་ལས་དམ་ལྡན་རེ་སྐོང་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 301-313).
 1196. འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 467-468).
 1197. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས༔ ལས་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'gro 'dul las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 429-448).
 1198. པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཏིག་ལས། བརྒྱུད་འདེབས་དང་། འཆི་མེད་མཁའ་འགྲོའི་རྒྱུད་བསྐུལ། སྐོང་བ་བཅས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 217-224).
 1199. གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་གཏེར་མ་མོའི་ཁྲག་མདོས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་བྱེད་ཚུལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 229-232).
 1200. སྤྱན་རས་གཟིགས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་བདེ་གཤེགས་བཞི་སྒྲིལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 231-240).
 1201. ཐུགས་སྒྲུབ་ཆ་ལག་མེ་མཆོད་ཟབ་མོ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 227-228).
 1202. ཨོ་གླིང་བཀའ་འདུས་ཆོས་རྒྱམ་སྨོན་ཤིས་ Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 381-382).
 1203. ཚེ་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 433-496).
 1204. ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་ཕུད་རབས་རྒྱས་པ་འདོན་སྩོལ་རེ་སྐོང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: Klong chen pa (pages 375-412).
 1205. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷ་ལ་བསྟེན་ནས་མཚུན་བཅོས་དགེ་ལེགས་འདོད་འབྱུང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 291-308).
 1206. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་དབང་རྒྱས་པ་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཁྲག་འཐུང་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 427-464).
 1207. བླ་མ་རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཆོག་བསྒྲིགས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པདྨའི་དགོངས་རྒྱན་ Author: Kun bzang bde chen rgyal po Tertön: Kun bzang bde chen rgyal po (pages 399-428).
 1208. རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོའི་སྨིན་བྱེད་འབོགས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་ལག་ལེན་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 427-432).
 1209. ལས་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 427).
 1210. རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་བསྙེན་པའི་གསལ་བྱེད་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 285-298).
 1211. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 281-288).
 1212. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 221-248).
 1213. རྫོགས་ཆེན་ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་སྙིང་པོའི་ཐོག་མར་དགེ་བ་ལམ་སྟེགས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོས་སྤྱོད་ཟུར་དུ་ཕྱུང་པ་ Author: Mi 'gyur dpal sgron Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 673-692).
 1214. ཟབ་གསང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཕྱུགས་ཀྱི་ནད་རིགས་བཅོས་པའི་ཡིག་ཆུང་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 219-230).
 1215. ལུང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་བཀོད་པ་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 445-505).
 1216. སྡེ་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྤྱི་ཡི་བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 85-87).
 1217. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ ཐུན་མོང་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ངག་འདོན་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 579-587).
 1218. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 321-338).
 1219. སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགྲོ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་བསྟོད་པ་ཚངས་པ་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 253-256).
 1220. གནམ་ཆོས་མནལ་ལམ་དག་སྣང་གདམས་སྐོར་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 275-276).
 1221. ཡང་ཟློག་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 525-526).
 1222. བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་གསང་ཁྲོས་པ་ཡབ་ཡུམ་རྐྱང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱུན་ཁྱེར་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ Author: Pad+ma drag po rtsal Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 419-432).
 1223. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྨོན་ལམ་བདེ་བ་ཅན་མ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 469-472).
 1224. ཚེ་བདག་ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བཀའ་བཅས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 241-255).
 1225. བྱང་བདག་གསུང་ཀིང་ཀང་དམར་ཆུང་གི་ལག་ལེན་དམིགས་སྐོར་གནད་དྲིལ་ Author: Dge slong blo gsal rgya mtsho Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 227-242).
 1226. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྐོང་བསྡུས་རིན་ཆེན་སིལ་མ་ Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 383-392).
 1227. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས༔ ཕག་མོའི་ལས་བྱང་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 659-670).
 1228. ཐུགས་ཐིག་ཚེ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་གསལ་བདེར་སྤེལ་བ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 289-302).
 1229. དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 451-540).
 1230. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་རྒྱུད་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 257-313).
 1231. སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འགྲོ་བ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་བསྟོད་པ་ཚངས་པ་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 257-268).
 1232. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས། སྔོན་འགྲོ་ཕན་བདེའི་ཆར་རྒྱུན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 299-304).
 1233. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 693-703).
 1234. རེ་མནྟའི་གཏོར་འབུལ་ Author: Karma chags med (pages 233-234).
 1235. ཡང་བཟློག་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ཞལ་གྱི་དྲོད་རླངས་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 527-545).
 1236. བྱང་ལུགས་བཀའ་སྲུང་བསྡུས་མཆོད་ Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 505-506).
 1237. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་སྤྲོས་མེད་མཆོག་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་ངོ་མཚར་སྒྲོན་མེ་ Author: O rgyan bstan 'dzin rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 373-386).
 1238. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དོན་གསལ་སྒྲོན་མེ་ལས། དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་མཐོང་ཆོག་སྒྲོན་མེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'gro 'dul las 'phro gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 449-512).
 1239. འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ལས་སྲུང་ཟློག་བསད་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་ཡིག་ཆུང་གུད་དུ་སྦས་པ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 323-327).
 1240. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་པདྨའི་སྡོང་པོ་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 243-253).
 1241. རྟ་ཕྱུགས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཕན་གདགས་པའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོ་བསྡུས་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 231-250).
 1242. ལས་བྱང་རྗེས་རིམ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 631-636).
 1243. འཆི་མེད་ཚེ་སྒྲུབ་བུ་སྟོན་གོང་ཁུག་མའི་སྐོར་རྣམས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 353-390).
 1244. དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཀྱི་སྔགས་རྒོད་ལོག་ཏྲི་པཱ་ལའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 283-288).
 1245. བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རིམ་པ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 497-498).
 1246. སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་པར་རོལ་པའི་དགའ་སྟོན་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་བི་ཛ་ཧ་རཾ།། Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 339-350).
 1247. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 301-309).
 1248. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྣང་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 551-552).
 1249. བཀའ་སྲུང་ནག་མོའི་རྒྱུད་ (pages 255-267).
 1250. ཕུད་རབས་རྒྱས་པའི་སྦྱོར་རྗེས་ཀྱི་ངག་འདོན་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ Author: Klong chen pa (pages 413-417).
 1251. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ནོར་བུ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 411-424).
 1252. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྨན་སྒྲུབ་ལག་ལེན་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 443-490).
 1253. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྣམ་འཇོམས་གསང་སྒྲུབ་ཁྲོ་ནག་གི་ལས་བྱང་རྡོ་རྗེའི་མེ་ལྕེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 267-285).
 1254. གཏོར་སྐུལ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 515-522).
 1255. རྩ་གསུམ་ཟབ་མོ་ཀུན་འདུས་ལས། སྨིན་བྱེད་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཕྱག་ལེན་པདྨའི་དོ་ཤལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Kun bzang bde chen rgyal po (pages 429-441).
 1256. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་སྐོང་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 285-290).
 1257. མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་གི་སྲུང་ཟློག་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 257-258).
 1258. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ མ་སྒོམ་སངས་རྒྱས་འཕོ་བའི་མྱུར་ལམ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 589-594).
 1259. བླ་མ་ནོར་ལྷའི་ཕ་མཚུན་གཡང་འགུགས་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 309-310).
 1260. ལུང་གི་མདོ༔ མདོ་ལུང་ཆེན་མོ་ལྔ་ཡི་དགོངས་པ༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ༔ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 507-546).
 1261. མན་ངག་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ཅན་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 455-470).
 1262. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་མྱུར་ལམ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 641-650).
 1263. ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བྱང་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 823-834).
 1264. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 611-622).
 1265. ས་ནད་རྩ་འབུའི་བཅོས་དང་སྲུང་བ་ཟབ་མོ་ Author: Karma chags med (pages 277-283).
 1266. ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་ཉེར་མཁོའི་དོན་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 443-476).
 1267. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang chub gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 389-398).
 1268. སྡེ་གསུམ་སྨོན་ལམ་གྲུབ་གཉིས་རིན་ཆེན་གྲུ་ཆར་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 89-90).
 1269. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས། དབང་གི་རྫོང་ཆེན་ཡན་ལག་དང་བཅས་མ་བུ་གུང་བསྡེབས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྣམ་གྲོལ་བྱིན་རླབས་རོལ་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 437-491).
 1270. ཟབ་ཆོས་རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ལས་རིམ་ཁྱེར་བདེར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྦྱོར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: འཇའ་མཚོན་སྙིང་པོ་ (pages 299-318).
 1271. གུ་རུ་དྲག་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་མེ་རླུང་འཁྱིལ་བའི་དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་སུ་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 465-488).
 1272. དགོངས་གཏེར་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་དོན་བཀྲོལ་བ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 233-274).
 1273. བླ་མ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཁྱེར་བདེ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 283-287).
 1274. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཟ་མ་ཏོག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 249-284).
 1275. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ རིགས་གསུམ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 533-545).
 1276. སྤྲོས་མེད་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཉི་མའི་མདངས་འོད་ Author: Rta mgrin mgon po (pages 229).
 1277. ཞི་ཁྲོའི་བདག་བསྐྱེད་མདོར་བསྡུས་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ Author: Pad+ma blo gros Tertön: Karma gling pa (pages 361-363).
 1278. སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་གསོལ་ཕྲིན་དབང་གི་གད་རྒྱངས་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 315-317).
 1279. པདྨ་ཚེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལཱིའི་དབང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 225-238).
 1280. ཀློང་གསལ་ཞི་ཁྲོའི་གསོལ་འདེབས་གཏེར་གཞུང་ Author: Thugs sras grags pa rgyal po Tertön: Pad+ma gling pa (pages 433-434).
 1281. ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་༧འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའི་རིང་ལུགས་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་སྨོན་པ་དྲང་སྲོང་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་དབྱངས་སྙན་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 717-722).
 1282. དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 429-465).
 1283. འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཟབ་གཏེར་ཚིག་བདུན་བླ་སྒྲུབ་ཡབ་བཀའ་ཡུམ་བཀའ་གཉིས་འདུས་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོ་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 551-554).
 1284. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། བླ་མ་ནོར་ལྷ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གི་དབང་ཆོག་ནོར་བུའི་ཆུན་པོ་ Author: 'jigs med tshe dbang nor bu Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 311-334).
 1285. ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 477-502).
 1286. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གསང་ཕྱག་རྒྱ་རྐྱང་པ་དང་དྲིལ་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 651-656).
 1287. བསྙེན་སྒྲུབ་རྒྱུན་གྱི་ཁ་སྐོང་ཁྱེར་བདེ་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་བཞིའི་མེ་མཆོད་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་མདོག་ཅན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 231-239).
 1288. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པདྨའི་འཛུམ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 315-330).
 1289. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 255-285).
 1290. བྱང་གཏེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 473-496).
 1291. བླ་སྒྲུབ་ནོར་རྒྱམ་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 435).
 1292. མདོ་ལུང་ཆེན་པོ་ལྔའི་དགོངས་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་དོན་དབང་གི་ཆོ་ག་ལུང་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 547-562).
 1293. རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རྣ་བའི་རྒྱན་ Author: Theg mchog rdo rje (pages 723-732).
 1294. ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་དམར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 285-295).
 1295. གཏེར་གསར་གུར་དྲག་གི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 289-298).
 1296. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བསྙེན་ཡིག་བཻཌཱུརྻའི་དོ་ཤལ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 547-568).
 1297. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྫོགས་རིམ་ཡེ་ཤེས་གསང་ལམ་ཟབ་མོ་ Author: Bla chen chos dpal bzang po Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 433-453).
 1298. འཆི་མེད་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཐོ་བྱང་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 303-312).
 1299. དགྲ་གནན་གཤིན་རྗེ་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་གཞུང་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་བསྟན་དགྲ་འཇོམས་བྱེད་ Author: Zhig po gling pa Tertön: Zhig po gling pa (pages 243-264).
 1300. བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་ Author: Drukchen4th Tertön: Drukchen4th (pages 489-503).
 1301. བྱང་གཏེར་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་ཕྲིན་ལས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་མདུད་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 391-412).
 1302. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་གསོལ་བསྟན་དགྲ་ཚར་གཅོད་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 825-826).
 1303. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལས། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་བཀའ་གཏད་བྱིན་རླབས་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 623-628).
 1304. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ རིགས་གསུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་འདུས་པའི་ཕྱག་འཚལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 547-552).
 1305. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཡུམ་བཀའ་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་རྗེས་གནང་གསལ་བྱེད་དངོས་གྲུབ་ལག་གཏོད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 259-268).
 1306. གནས་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་རྟ་མགྲིན་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 319).
 1307. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོར་བསྡུས་པ་འཇའ་ཟེར་གྲོང་འཇུག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 595-676).
 1308. བླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པའི༔ ཕྲིན་ལས་པདྨའི་སྡོང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 555-564).
 1309. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ནོར་བུ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 425-434).
 1310. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rjeKlong gsal snying po (pages 471-476).
 1311. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་སྙིང་པོ་བཅུད་བསྡུས་རིག་པའི་དབང་བལྟ་བདེར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རང་ཤར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 637-658).
 1312. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས་ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 491-536).
 1313. དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མཆོད་ཕྲེང་ Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 541-550).
 1314. ཆོས་དབང་ཕུར་པ་སྤུ་གྲིའི་སྔགས་བྱང་སོགས་ཉེར་མཁོ་ Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 467-469).
 1315. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 553-570).
 1316. མཛད་བཅུ་དབང་བཞི་དང་སྦྱར་བ་ Author: 'jigs med gling pa (pages 269-272).
 1317. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 705-706).
 1318. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་སྐོར་ལས། རྟ་གླུད་བཅའ་ཐབས་དང་། འདོན་ཚིག་བཅས་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 235-242).
 1319. དབང་ལ་ཕྱག་ལེན་རྒྱས་པའི་སྐབས་ཚེ་བདག་རྣོན་པོ་ནང་གཅོད་གཞུང་གི་བསྟོད་རིང་སྦྱོར་ལུགས Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Rgya zhang khrom rdo rje 'bar (pages 257-259).
 1320. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་ཚོགས་བསྡུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 291-292).
 1321. འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་སྐོར་ལས༔ གཤོར་དཀར་ནག་ཁྲ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཟབ་རྒྱ་ཅན་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 329-366).
 1322. དྲང་སྲོང་རིག་སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས༔ སྨོད་པའི་མཐུ་ནུས་སྒྲུབ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 289-292).
 1323. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang chub gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 399-472).
 1324. རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་ལྔའི་བསྐང་གསོ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 319-330).
 1325. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mnga' ris pa tshul khrims bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 513-522).
 1326. གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་གསང་ཁྲིད་རིགས་ལྔ་ལས། གཏུམ་མོའི་ཁྲིད་ཀྱི་བསྒོམ་རིམ་གསལ་བྱེད་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་ Tertön: Rat+na gling pa (pages 493-510).
 1327. བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཆོག༔ (pages 507-508).
 1328. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ལས༔ མན་ངག་གདམས་པ་མ་བུ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 91-92).
 1329. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་གཏེར་གཞུང་ལས་ཁོལ་ཕྱུང Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 351-352).
 1330. རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། གཏུམ་མོ་བདེ་ཆེན་པདྨའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་མེ་དབང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་པདྨའི་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 671-688).
 1331. ནོར་ལ་གློ་རྩི་བླུད་ཐབས་སོགས་ཕྱུགས་ཀྱི་གསོ་སྲུང་ཉེར་མཁོ་ཁ་ཤས་ (pages 251-259).
 1332. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ལྷ་ཆོག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 275-280).
 1333. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 393-400).
 1334. སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 443-444).
 1335. གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 239-250).
 1336. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 311-314).
 1337. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། དབང་གི་སྟ་གོན་སྔོན་འགྲོ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེའི་ལྷན་ཐབས་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཐེ་ཚོམ་རང་གྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Karma gling pa (pages 365-383).
 1338. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་དང་རྗེས་གནང་ཟབ་གཉན་བཅུད་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 269-279).
 1339. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། རྣམ་འཇོམས་གསང་སྒྲུབ་་་ཁྲོ་ནག།ཀྱི་དབང་ཆོག་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 287-300).
 1340. དགོངས་གསོལ་དཔའ་བོའི་འབྲུག་སྒྲ་ Author: Mi pham rgya mtsho (pages 523-532).
 1341. གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་རིན་ཆེན་བཻ་ཌཱུརྱ་སྔོན་པོའི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 285-313).
 1342. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་གཏོར་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་འདོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ Author: O rgyan bstan 'dzin rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 387-394).
 1343. ཕུད་ཀྱི་སྐོང་གི་ཆོ་ག་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 419-449).
 1344. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཀ་དག་གི་ཁྲིད་ཡིག་དྲི་མེད་སྣང་བ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 305-323).
 1345. ཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་རྒྱན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 499-531).
 1346. མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་མ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 281-288).
 1347. ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་རིས་སུ་བྱས་པ་སྒོམ་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས་སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 395-436).
 1348. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ཀླུ་ཆོག་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 281-288).
 1349. ཀླུ་ཆོག་གདེངས་ཅན་བདུད་རྩི་ Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 315-354).
 1350. གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས། ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལུང་གི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་ལེགས་བཤད་སྒོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 537-575).
 1351. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་གསལ་གྱི་སྐོར་ལས་བྱུང་བའི་དྲང་སྲོང་མེ་ལྷའི་བཀའ་གཏད་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 241-244).
 1352. ཕུད་སྐོང་འགྲེས་བྱང་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 451-452).
 1353. ཆོས་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་སྤྱི་སྲུང་བྱད་མ་འབུམ་རྡུགས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 533-540).
 1354. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ལས་བྱང་ཁྱེར་བདེ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་བཟང་བདེ་ལམ་ Author: Zhechen Gyaltsab4th Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 471-487).
 1355. རྩ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 445-476).
 1356. ཞིག་གླིང་གསུང་དགྲ་གནན་གཤིན་རྗེ་རླུང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་གཞུང་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་མཐོང་བརྒྱུད་དང་བཅས་པ་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བསྒྲིགས་པ་བསྟན་དགྲ་འཇོམས་བྱེད་ Author: A lo karma kun mkhyen Tertön: Zhig po gling pa (pages 265-276).
 1357. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་གི་ཆོས་སྡེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མདུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་བཅས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་མི་ཤིགས་སྲོག་གི་རྒྱ་མདུད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru canGar dbang zla ba rgyal mtshan (pages 313-337).
 1358. རྟེན་ལ་གཟུངས་འབུལ་བའི་ལག་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 273-283).
 1359. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས་དམར་ཁྲིད་རིགས་ལྔའི་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ཞེ་སྡང་གི་ངོ་བོ་སྦྱོང་བ་སྒྱུ་ལུས་བར་དོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: Tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer Tertön: Rat+na gling pa (pages 511-522).
 1360. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་པའི༔ ༔ལས་སྦྱོར་པདྨའི་དགའ་ཚལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 565-580).
 1361. རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཤངས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen (pages 261-270).
 1362. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོའི་ལས་བྱང་པདྨའི་ལྗོན་ཤིང་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རིག་འཛིན་དགོངས་རྒྱན་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 437-474).
 1363. རྟ་གླུད་གཏང་བ་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med (pages 243-245).
 1364. ཁྱུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 297-304).
 1365. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ Author: 'ja' tshon snying po Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 503-521).
 1366. གཏེར་ཁ་བཞི་འདུས་ཀྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 533-545).
 1367. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་དབང་སྐུར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་གུར་གུམ་སྒྲོམ་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 455-512).
 1368. ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ཆ་གཉིས་ཀྱི་གཏོར་མ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 325-328).
 1369. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བ་ཀློང་ཡངས་ལས། ཞི་ཁྲོའི་དབང་བསྐུར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་གཏོར་དབང་ཕྲ་ཐིག་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་གཞན་ཕན་ཀློང་ཡངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 659-682).
 1370. དཔལ་ལྡན་སྟག་ལུང་པའི་ཟབ་ཆོས་གཏེར་གྱི་སྲུང་མ་བཛྲ་ཀ་ཤའི་མཆོད་སྤྲིན་ Author: Ngag dbang bkra shis dpal grub Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 827-828).
 1371. དྲག་པོ་མེའི་ལས་མཐའ༔ སྤྱི་གཤོར་ནག་པོ་འགྱུར་མེད༔ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 367-372).
 1372. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་བཤགས་སྐོང་གི་ལག་ལེན་དང་འདོན་འགྲིགས་ཁྲིགས་སུ་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 571-590).
 1373. དག་སྣང་བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Drukchen4th (pages 505-518).
 1374. རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེའི་ས་གནམ་དགོངས་གཏེར་ཟུང་འཇུག་ཨོ་རྒྱན་ཛཾ་དཀར་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྔོན་འགྲོའི་ཟུར་རྒྱན་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 335-336).
 1375. མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 251-258).
 1376. དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་སྔགས་བྱང་ Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 551-552).
 1377. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། སྨིན་བྱེད་སྒོ་འབྱེད་དབང་སྐུར་འབྲིང་པོ་འགྲོ་དྲུག་རང་གྲོལ་ལ་ཁ་སྐོང་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་འབྲེལ་ཚད་རང་གྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Karma gling pa (pages 385-449).
 1378. བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 287-324).
 1379. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 707-725).
 1380. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྲུབ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གཏད་ཆོ་ག་མཆོག་དམན་སྙིང་གི་བདུད་རྩི་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' ris pa tshul khrims bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 523-534).
 1381. ཡང་ཟློག་མེའི་སྤུ་གྲིའི་ལག་ལེན་འཁྲུལ་འཁོར་གནད་ཀྱི་སྒྱུ་ཐབས་ Author: O rgyan bskal bzang Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 569-633).
 1382. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རྩོལ་བྲལ་རང་བྱུང་ཉག་གཅིག་ལས༔ གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 301-306).
 1383. ཟབ་བདུན་དབང་ཟབ་རྟ་མགྲིན་ལས༔ རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 563-568).
 1384. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་སྐོང་བ་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 353-357).
 1385. བྱང་གཏེར་ཚེ་དཔག་མེད་ལོངས་སྐུར་སྒྲུབ་པ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་གི་དབང་ཆོག་འདུས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ཐིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 413-434).
 1386. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུང་བའི་མདངས་སྐོང་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 657-666).
 1387. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཁྱེར་ལས་བྱང་བསྡུས་པ་ནོར་བུ་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 321-366).
 1388. གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 315-322).
 1389. ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། དྲང་སྲོང་དྲི་མེད་ཞི་ཁྲོའི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིག་སྔགས་བཅུད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 293-306).
 1390. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གོང་མའི་ཕྱག་བཞེས་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 331-340).
 1391. ཡང་གཏེར་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་ Author: Mi pham rgya mtsho Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 435-462).
 1392. བྱང་གཏེར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བསྙེན་ཡིག་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 497-504).
 1393. དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གྱི་སྐོང་གསོལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 509-526).
 1394. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་གི་བདག་འཇུག་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་དྭངས་བཅུད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 293-302).
 1395. བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ་ལས། ཡང་གསང་མཁའ་འགྲོའི་གཏོར་ཟློག་གི་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 269-296).
 1396. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལས༔ དབང་པོ་རབ་ཚེ་འདིར་གྲོལ་བྱེད་འདའ་ཀའི་མན་ངག་ཟབ་མོ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 677-684).
 1397. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག །རིགས་གསུམ་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་སྨྲེ་བཤགས་དང་ཀློང་བཤགས་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 553-559).
 1398. སྲོག་སྒྲུབ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གཏུམ་མོ་བདེ་ཆེན་པདྨའི་གྲུ་གཟིངས་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 689-704).
 1399. རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུའི་གཏེར་བྱོན་དུག་དབང་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་རྩ་བ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 261-272).
 1400. སྨིན་གླིང་གུར་དྲག་གི་ལས་བུམ་སྒྲུབ་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 299).
 1401. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 477-478).
 1402. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་ལས་སྦྱོར Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 401-420).
 1403. ཆོས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་སྐོར་དགུ་ལས། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་ཕྱི་སྒྲུབ་གསོལ་མཆོད་སྐོང་བཤགས་བཅས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 629-642).
 1404. སྤུ་གྲི་དམར་པོ་སྙིང་གི་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ Author: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 331-362).
 1405. སྡེ་གསུམ་སྤྱི་སྐོར། ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་བླ་སྒྲུབ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 93).
 1406. ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang chub gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 473-491).
 1407. དག་སྣང་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྐོར་སྒྲུབ་ཐབས་སོགས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དཔལ་སྟེར Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 259-272).
 1408. རྩ་གསུམ་བདེར་གཤེགས་འདུས་པའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྤྲིན་མཛེས་ Author: KhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 477-484).
 1409. རྟེན་ལ་ནང་གཞུག་འབུལ་བའི་ལག་ལེན་ལུགས་སྲོལ་ཀུན་གསལ་དྲི་བྲལ་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 285-333).
 1410. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། སྤྱི་སྡོམ་རྩ་བའི་དབང་སྐུར་ཆེན་མོ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 367-442).
 1411. རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཁྲོས་མ་ནག་མོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ལས་བྱང་མཁའ་སྤྱོད་དུ་བགྲོད་པའི་བདེ་ལམ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 307-358).
 1412. གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་ནས་རྩོད་རྒྱལ་གྱི་རྡོ་འཁོར་ཟབ་མོ་བསྐོར་ཐབས་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ Author: Nam mkha' rin chen (pages 541-556).
 1413. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཏོར་ཟློག་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་འབེབ་དགྲ་བགེགས་ཀུན་འཇོམས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 359-391).
 1414. རཏ་གླིང་འདུས་པ་སྐོར་བཞིའི་བཀའ་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཀ་ཉུང་ངུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 527-534).
 1415. ཀློང་གསལ་བི་མའི་ཆོས་སྡེ་ལས་རྣམ་འཇོམས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 307-316).
 1416. དུག་སྲུང་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་བདུད་རྩི་འཆི་གསོ་རྟ་རི་མའི་སྦྱོར་སྡེ་ Author: Lcang sman don grub dar rgyas Tertön: Lcang sman don grub dar rgyasRat+na gling paRong sman nyi ma'i 'od (pages 273-280).
 1417. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 303-310).
 1418. ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚེ་གཡང་ཁ་སྦྱོར་ཞེས་བྱ་བ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 337-374).
 1419. ཆོས་སྐྱོང་ཟབ་མོ་སྐོར་དགུ་ལས། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ་ཕྱི་སྒྲུབ་གཏོར་མའི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 643-652).
 1420. ཀླུ་གཏོར་གདེངས་ཅན་འདོད་འཇོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 355-364).
 1421. ཁྲག་འཐུང་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 577-598).
 1422. མཆོག་གླིང་དག་སྣང་སེང་གདོང་ཟློག་པའི་འགྲེས་བྱང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 297-298).
 1423. ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་སྤྱི་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་བློ་གྲོས་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 245-292).
 1424. མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 289-305).
 1425. ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་རིས་སུ་བྱས་པ་བསྒོམ་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་དངོས་གཞིའི་ཁྲིད་ཡིག་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 437-481).
 1426. གཤིན་རྗེ་དམར་པོའི་རླུང་སྒྲུབ་ལས་བྱང་ Author: Drikung Chungtsang1st (pages 277-293).
 1427. བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ Author: Dri med lhun po Tertön: Dri med lhun po (pages 505-522).
 1428. བདུད་རྩི་ཕུད་སྐོང་ཆུང་བ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 667-672).
 1429. ཚེ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 435-437).
 1430. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲི་འབར་བའི་ཞི་རྒྱས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་གྲུབ་གཉིས་མྱུར་སྦྱིན་ Author: Zhechen Gyaltsab4th Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 489-516).
 1431. འཇམ་དཔལ་ནག་པོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Zhig po gling pa (pages 373).
 1432. ཟབ་ལམ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་ལས༔ ལས་བྱང་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོ་ Author: Legs ldan bdud 'joms rdo rje Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 535-552).
 1433. བླ་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་པའི༔ དབང་བསྐུར་པདྨའི་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 581-588).
 1434. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་མདོས་ཁོལ་ཕྱུང་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རྩུབ་འགྱུར་རྙོག་མ་གཏིང་དྭངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 289-327).
 1435. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 95-96).
 1436. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག །རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་བསྟོད་པ་རྒྱུད་སྡེ་ལས་ཕྱུང་པ་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 561-563).
 1437. གཏེར་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྨ་རྒྱལ་སྤོམ་རའི་གསོལ་ཁ་གཡང་འབོད་བསང་རབས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་བཀའ་རྒྱ་ཅན་ Author: Khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin Tertön: Khams pa ngag dbang kun dga' bstan 'dzin (pages 247-256).
 1438. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 339-340).
 1439. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་གཏི་མུག་གི་ངོ་བོ་སྦྱོང་བ་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་བལྟས་གསལ་ Author: Tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer Tertön: Rat+na gling pa (pages 523-534).
 1440. བླ་མ་དྲག་པོ་ཀཱི་ལ་ཡའི་མན་ངག་གི་དམིགས་རིམ་གོ་བདེ་ཉུང་ངུར་བཀོད་པ་ཟབ་མོའི་བདུད་རྩི་་ Author: Drukchen8th Tertön: Drukchen4th (pages 519-538).
 1441. ཉང་གཏེར་རྟ་ནག་ལྕགས་རལ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 271-282).
 1442. ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྔགས་ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ Author: Rig 'dzin khams gsum yongs grol Tertön: Pad+ma gling pa (pages 475-591).
 1443. རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཕྲིན་ལས་གུང་དུ་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 683-717).
 1444. བཀའ་བརྒྱད་རང་བྱུང་རང་ཤར་ལས། ཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 305-312).
 1445. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་གཏོར་དབང་རེག་པ་དོན་ལྡན་ Author: Karma chags med Tertön: Karma gling pa (pages 451-466).
 1446. ཡང་ཟློག་གི་ཟབ་གནད་སྙིང་གི་མེ་ལོང་ Author: O rgyan bskal bzang Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 635-650).
 1447. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ བཟླས་བརྗོད་ནུས་པ་སྟོབས་འབྱིན་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 479-496).
 1448. ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 493-498).
 1449. ཡི་དམ་དགོངས་པ་འདུས་པའི་ཆ་རྐྱེན༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་གདུང་བའི་གསོལ་འདེབས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 329-370).
 1450. དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 513-526).
 1451. བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་མྱུར་ལམ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 325-349).
 1452. ཚེ་དབང་མདའ་འཕེལ་མའི་ཆོག་བསྒྲིག་འཆི་མེད་འབྱུང་བ་ Author: Ras chen dpal 'byor bzang po Tertön: Ras chen dpal 'byor bzang po (pages 547-592).
 1453. ཚོགས་བསྡུས་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 829).
 1454. གནོད་སྦྱིན་ཡ་བ་རྐྱ་བདུན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་འདོད་པའི་རེ་སྐོང་ Author: Rin chen rnam rgyal Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 363-378).
 1455. བཤགས་སྐོང་འཛུད་བྱང་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 591-597).
 1456. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཉི་མའི་འཛུམ་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 341-360).
 1457. ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 323-325).
 1458. བླ་མ་དྲག་པོའི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་དབང་དོན་འདོད་འཇོ་ Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 301-335).
 1459. ཟབ་བདུན་རྟ་མགྲིན་དབང་གི་ཟབ་པ་ལས། སྨིན་བྱེད་སྙིང་པོ་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་པདྨའི་ཟིལ་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 569-581).
 1460. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 523-615).
 1461. རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་བྱིན་འབེབ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་འཛིན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 553-559).
 1462. རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉུང་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ནོར་བུའི་རོལ་མཚོ་ Author: KhyentseDilgo Tertön: Sangs rgyas bla ma'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 463-479).
 1463. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། གཅོད་ཡུལ་དཔའ་བོའི་ཐོལ་གླུ་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 705-708).
 1464. དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 421-430).
 1465. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་དབང་གི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 727-738).
 1466. སྡེ་བརྒྱད་བཅོས་ཐབས་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པ་ Author: Gnubs chen sangs rgyas ye shes (pages 453-455).
 1467. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་རྩ་བ་ཚིག་བདུན་གྱི་དབང་བསྐུར་བྱ་ཚུལ་པདྨའི་ལྕུག་ཕྲན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 589-601).
 1468. འཁོན་སྦྱོང་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ལེ་ཚན་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 317-322).
 1469. ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་མདོར་བསྡུས་རྣམ་གྲོལ་དོན་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Karma gling pa (pages 467-478).
 1470. ཀར་ལུགས་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rang byung rdo rje (pages 481-506).
 1471. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐུགས་ཁྲིད Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 431-448).
 1472. རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ Author: 'jigs med mkhyen brtse Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 485-486).
 1473. རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེའི་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བའི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་ཆུ་བོ་ Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 831-841).
 1474. འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་གཟུངས་འབུལ་ལག་ལེན་ལས་གསུངས་ཤིང་དེ་ནང་མཁོ་ངེས་ཀྱི་གཟུངས་སྔགས་འགའ་དཀྱུས་སུ་འཛུད་མ་སྤོབས་པར་ཟུར་བྱང་དུ་བཀོད་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 335-342).
 1475. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡང་སྙིང་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གི་ཐུགས་བཅུད་ཐུགས་ཆེན་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུག་གི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་ཆོག་རྒྱུན་ཁྱེར་ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེས་མཛད་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 361-366).
 1476. རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པ་ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པའི་སྙིང་ཏིག་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་ Author: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 593-674).
 1477. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 327-336).
 1478. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས༔ ཡི་གེ་དྲུག་པའི་ལས་བྱང་གསང་བ་གཅིག་འགྲུབ་ཅེས་ཨཱརྱ་སཱ་ལེའི་ཐུགས་དམ་དྲིལ་བའི་སྙིང་ཆོས་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 443-450).
 1479. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་སྒྲུབ་དང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བལྟས་གསལ་དུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ནོར་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 273-292).
 1480. ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་གླུད་བསྔོ་བའི་ཆོ་ག་ཟངས་ཡག་བྲག་གི་གཏེར་མ Author: Gu ru jo tshe Tertön: Gu ru jo tshe (pages 329-340).
 1481. ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོའི་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྐབས་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 617-618).
 1482. འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 351-352).
 1483. མཁྱེན་བརྩེའི་སྙན་བརྒྱུད་གནད་ཏིག་ཕུར་པའི་ཟློག་བྱང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 393-394).
 1484. བཏགས་གྲོལ་གྱི་རྒྱབ་ཡིག་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ Author: Klong chen pa (pages 293-321).
 1485. རྩ་གསུམ་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ Author: Rtse le sna tshogs rang grol (pages 535-543).
 1486. རྩིས་ཀྱི་གཙུག་ལག་ལས་འབྱུང་བའི་ལྷ་རྣམས་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI (pages 457-458).
 1487. པད་གླིང་མགོན་པོ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་གསོལ་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 593).
 1488. དཔལ་ལྡན་རང་བྱུང་རྒྱལ་མོའི་སྐོར་ལས་མ་མོ་སྲོག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ Author: Dkon mchog yan lag (pages 307-355).
 1489. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིན་འབེབ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 341-342).
 1490. དུག་ནད་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་གསེར་གཟུངས་སྙན་བརྒྱུད་མའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ Author: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje Tertön: Zur mkhar mnyam nyid rdo rje (pages 281-292).
 1491. རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་བསྙེན་ཡིག་རིན་ཆེན་སྙེ་མ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 517-542).
 1492. ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་སྒྲུབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 483-514).
 1493. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 739-754).
 1494. གུ་རུའི་མཐར་ཐུག་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་ཕྱི་སྒྲུབ་སྐོར་ Author: Legs ldan bdud 'joms rdo rje Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 539-553).
 1495. ཆོས་དབང་ལུགས་རྟ་ནག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་རྗེས་གནང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 283-290).
 1496. དགྲ་དང་རྩོད་ལས་རྒྱལ་བའི་མན་ངག་ཁྲོ་བོ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏའི་ལས་མཐའ་ Author: Nam mkha' rin chen (pages 557-558).
 1497. གྲུབ་ཐོབ་པདྨ་བཛྲ་གྱི༔ ཐུགས་དམ་ཀུན་གྱི་མཐིལ་ཐུག་པ༔ བླ་མེད་ཡང་དག་མི་གཡོ་བ༔ བདེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྱི༔ སྒྲུབ་ཐབས་ཉེ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཟམ༔ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 583-604).
 1498. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 337-338).
 1499. འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 375).
 1500. དབྱུག་གུ་ལྷ་མོ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་དང་། བསང་མཆོད། མཆོད་ཐབས། བསྟོད་པ། བསྐུལ། རྩ་གཞུང་གཏོར་ཆོག །ཆུ་གཏོར། ཟིན་བྲིས་བཅས་ Author: Karma bstan 'dzin phrin las (pages 257-288).
 1501. ཟབ་མོ་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་ཆ་ལག༔ རིགས་གསུམ་འདུས་པའི་སྲུང་མའི་མཆོད་བྱང་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 565-570).
 1502. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་བཅུའི་མཆོད་གསོལ་བསྡུས་པ་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 299-306).
 1503. བླ་མ་དང་སློབ་མའི་བརྟག་དཔྱད་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 719-730).
 1504. དཔལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དབྱུང་བ་ཡང་དག་ཐིག་ལེ་གཅིག་མ་ Author: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 499-512).
 1505. བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྣམ་གཉིས་ཆུ་བོ་གཅིག་འདུས་ཀྱི་རྩ་བའི་དབང་ལྔ་གཏོར་དབང་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 371-396).
 1506. བྱང་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས། ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 313-328).
 1507. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་བཅུད Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 599-625).
 1508. བསྙེན་སྒྲུབ་སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་ཡིག་ཆུང་འདི་རྒྱུད་སྡེ་སོ་སོ་ནས་གསུངས་བཞིན་འབྲི་ཁུང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ཟུར་བཀོལ་དུ་བསྒྲིགས་པ་ Author: Drikung Chungtsang1st (pages 497-529).
 1509. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། གཅོད་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་གསལ་བྱེད་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 709-720).
 1510. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ལས༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ཀྱི༔ སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 599-603).
 1511. བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་དོན་འགྲོ་བ་ཀུན་གྲོལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བསྡུས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་འཕྲུལ་སྒོ་ Author: Dri med lhun po Tertön: Dri med lhun po (pages 523-532).
 1512. དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་སྒྲུབ་ཐབས་གསང་ཆེན་མཆོག་གི་མྱུར་ལམ་སོགས་སྤྱི་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་དགོས་དོན་རབ་གསལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 561-597).
 1513. ལྷའི་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་གཉན་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་རིགས་བྱེད་རྩལ་ཞེས་བྱ་བའི་གསོལ་ཁ་ཕྲིན་བཅོལ་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ Author: Chos rgyal rdo rje Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 375-383).
 1514. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལས་བྱང་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ཁ་སྐོང་བཅས་ཕྱི་སྒྲུབ་རང་ལུགས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གོ་ཆ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 439-482).
 1515. གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་རྒྱུད་དང་གདམས་པ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 365-465).
 1516. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སྒྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 553-580).
 1517. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་དམར་ཁྲིད་རིགས་ལྔ་ལས་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་མཉམ་ཉིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་བལྟས་གསལ་ Author: Tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer Tertön: Rat+na gling pa (pages 535-544).
 1518. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས། ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་བྱང་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 97-107).
 1519. དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ལས་བྱང་ལས་བཞི་མྱུར་འགྲུབ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 653-698).
 1520. ཆོས་འཁོར་སྐྱོང་བའི་བསྟན་སྲུང་བཙན་རྒོད་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཆེ་བཙན་དགྱེས་པའི་རྔམ་གླུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 379-398).
 1521. བསྟོད་བསྐུལ་སྟོང་ཉིད་མ་ Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 359-361).
 1522. པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་འཆི་མེད་ཚེའི་རྫོང་ཆུང་གི་ཉམས་ལེན་ Author: Tshar chen blo gsal rgya mtsho Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 527-553).
 1523. དྲག་པོ་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ཞལ་གདམས་དུ་མའི་དགོངས་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཡི་གེ་གལ་འགག་གནད་ཀྱི་གཟེར་བུ་ Author: Karma drag po Tertön: Lha rje gnubs chung (pages 651-669).
 1524. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 311-320).
 1525. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་མིང་གི་མངོན་བརྗོད་ལས༔ ཀིང་ཀང་རིགས་བཅོ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀིང་ཀང་དམར་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 295).
 1526. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེར་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཁོག་དངོས་གྲུབ་གཏེར་མཛོད་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 673-744).
 1527. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས། གསང་ཁྲིད་རིམ་པ་ལྔའི་ནང་ནས་བོག་འདོན་གཅོད་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 545-572).
 1528. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་རབ་གསལ་མེ་ལོང་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 581-596).
 1529. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་ Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 449-458).
 1530. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས། དྲེགས་པའི་སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུའི་མཐུ་དབང་གི་ཆོ་ག་དྲེགས་པ་དབང་སྡུད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 307-326).
 1531. ཟབ་ལམ་འཕོ་བའི་གདམས་པ་འཇག་ཚུགས་མའི་ལོ་རྒྱུས་གདམས་ངག་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ Author: Nyi zla sangs rgyas Tertön: Nyi zla sangs rgyas (pages 353-388).
 1532. ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 721-740).
 1533. ལྷ་མོ་མོ་རྒྱུད་ཐ་དག་གི་གཙོ་བོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་དྲག་པོ་སུམ་སྒྲིལ་གྱི་ལམ་ཁྱེར་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu (pages 357-363).
 1534. བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་ Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 745-762).
 1535. རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་བསྐུར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་གཤོམ་དང་དབང་སྒྲུབ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 571-618).
 1536. ཆད་བརྟན་ Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 363-364).
 1537. ལས་འབྲེལ་རྩལ་གྱི་ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་ནང་སྒྲུབ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བུམ་པ་དང་གཏོར་མའི་ལས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བྱིན་ཚན Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma las 'brel rtsalRdo rje gling paPad+ma gling pa (pages 291-305).
 1538. རྩིབས་ཞབས་མུ་ཁྱུད་ལ་མོ་འཁོར་ལྟར་བྲི་ Author: Nam mkha' rin chen (pages 559).
 1539. རྩ་གསུམ་བསྐང་བ་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 595-601).
 1540. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 337-368).
 1541. རྟ་ཕག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཕྱི་སྒྲུབ་ལྟུང་བཤགས་ཆོ་གའི་ཟིན་བྲིས་འདོན་འགྲིགས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: Karma chags med Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 367-404).
 1542. འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 671-672).
 1543. འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྙིང་ཏིག་གི་གཏོར་མའི་དཔེ་རིས་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 321-336).
 1544. བྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 555-578).
 1545. བཏགས་གྲོལ་རྒྱུད་དྲུག་ Author: Klong chen pa Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 323-341).
 1546. ཐུགས་དམ་གཏོར་རྒྱུན་རྒྱ་མཚོ་ལས། ཉང་ལུགས་ཁྲོ་མོ་སྨེ་བརྩེགས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་ཁྲུས་ཆོག་དང་བཅས་པ་ Author: Bo dong pad+ma gar dbang Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 323-338).
 1547. དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་ལས་བྱང་རཏྣ་གླིང་པའི་བཀའ་སྲུང་ཐུགས་སྒྲུབ་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 699-712).
 1548. ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས༔ ཕྲིན་ལས་རང་གཞུང་འཆི་མེད་ལམ་བཟང་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 343-366).
 1549. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ བསྐྱེད་རིམ་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་འཇུག་པ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 339-341).
 1550. ལྷ་བྲག་གཏེར་བྱོན་ལས་ཁྱུང་གི་འཕྲིན་ལས་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་མདའ་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 329-342).
 1551. རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་གི་གསང་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 675-718).
 1552. ཡི་དམ་དགོངས་འདུས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལས། རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་རྗེས་གནང་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 451-465).
 1553. བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་སྐོང་བ་རིན་པོ་ཆེ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 297-298).
 1554. གསང་བའི་བདག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་གཏུམ་པོ་སྙིང་དྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 467-493).
 1555. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 755-763).
 1556. གཟུངས་རིང་ཟུར་བྱང་ Author: Zhe chen dbon sprul 'gyur med mthu stobs rnam rgyal Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 293-294).
 1557. ཀར་ལུགས་ཚེ་དཔག་མེད་རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་དམིགས་རིམ་གསལ་བར་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rang byung rdo rje (pages 507-520).
 1558. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་བླ་སྒྲུབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ཉིན་བྱེད་སྙིང་པོ་ལས་རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཁམས་གསུམ་ཡོངས་གྲོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 619-689).
 1559. མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནད་དྲུག་ལས༔ ཡེ་ཤེས་མཐོང་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ Author: Dri med lhun po Tertön: Dri med lhun po (pages 533-552).
 1560. གནམ་ཆོས་ལས་རྩ་གསུམ་སྤྱིའི་གཏོར་བསྔོས་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 545-547).
 1561. བསང་གི་ཆོ་ག་བདེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་རྒྱགས་བརྔན་དང་བཅས་པ་ Author: Phrin las lhun grub Tertön: Rgyal sras legs paKlong chen pa (pages 459-493).
 1562. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བཞིའི་སྦྱིན་སྲེག་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo grosKhyentseDilgo Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 395-409).
 1563. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཡང་གསང་སྤུ་གྲིའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བཻ་ཌཱུརྱའི་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 543-574).
 1564. བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་ཚུལ་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བཅུད་ལེན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 599-607).
 1565. ཚེ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་བ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 513-552).
 1566. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོའི་སྨིན་གྲོལ་ལག་ལེན་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་པདྨའི་ལྡིང་ཁང་ Author: Mkha' khyab rdo rje Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 603-630).
 1567. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་སྒོ་ནས་དགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་ར་རུ་མར་གྲགས་པའི་གདམས་སྐོར་གསལ་བྱེད་དང་བཅས་པ་ Author: Bya mang po brtson 'grus grags pa Tertön: Bya mang po brtson 'grus grags pa (pages 293-304).
 1568. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས། སྨིན་བྱེད་དབང་ལྔ་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 731-779).
 1569. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 605-607).
 1570. ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཉུང་བསྡུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rje gling pa (pages 397-398).
 1571. གཟུངས་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 343-346).
 1572. ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚེ་གཡང་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཚོགས་མཆོད་འདོད་དགུ་ཀུན་འབྱུང་འགྲོ་ཕན་རྒྱ་མཚོ་ Author: Tshogs gnyis pad+ma dri med 'od zer Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 385-395).
 1573. ལུང་ལུགས་མི་གཡོ་བ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་བདེ་ཆེན་དགྱེས་དབྱངས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 605-620).
 1574. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ྈྈ སྤྱི་ལ་གཅེས་པ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཟབ་དབང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 109-121).
 1575. ཤ་བརྒྱ་ཟན་བརྒྱའི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru jo tshe (pages 341-344).
 1576. གསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལས༔ འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ Author: Rdor 'bum chos kyi grags pa Tertön: Rdor 'bum chos kyi grags pa (pages 627-852).
 1577. དབྱུག་གུ་ལྷ་མོ་གསུམ་གྱི་གདམས་པ་གུད་སྦས་ཁྱད་པར་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་བཞུགས་པའི་དབུ་ Author: Karma bstan 'dzin phrin las Tertön: Karma bstan 'dzin phrin las (pages 289-301).
 1578. བསྐྱེད་རིམ་སྤྱིའི་རྣམ་ངེས་དང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཚམས་ཀྱི་སྤྱི་གནད་མདོར་བསྡུས་པ་རབ་གསལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 531-608).
 1579. ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོའི་བསྙེན་ཡིག་གི་དཀྱུས་སུ་མཁོ་བའི་ཤོག་བྱང་། ཀུན་བཟང་དགོངས་པ་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཞི་ཁྲོའི་བདག་དབང་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 479-480).
 1580. འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཡང་ཟབ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་ཕྲིན་ལས་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྔ་སྒྲ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 377-401).
 1581. གར་ཚེའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: Mi 'gyur dpal sgron Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 515-516).
 1582. རྟ་མགྲིན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་རྟེན་བཅའ་བ་སོགས་ལ་མཁོ་བའི་སྔགས་བྱང་ Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 555-556).
 1583. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྒྲུབ་མཆོད་ཆེན་མོའི་སྐབས་བྱར་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟུར་འདེབས་བདུད་རྩིའི་ལྗོན་ཤིང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 483-494).
 1584. གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷའི་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ལོ་རྒྱུས་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 399-441).
 1585. གུ་རུའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བདེར་གཤེགས་འདུས་པ་དང་པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་བའི། ཞི་ཁྲོའི་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཀུན་བཟང་ཁྲུས་ཆབ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnasStag lung pa sangs rgyas dbon po (pages 843-880).
 1586. རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཏིག་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ལམ་བཟང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 487-500).
 1587. གཏེར་གསར་ཛམ་དཀར་གྱི་གཏོར་དབང་དངོས་གྲུབ་གཏེར་གྱི་གོང་བུ་ Author: Karma nges don bstan pa rab rgyas Tertön: Chos rgyal rdo rje (pages 397-400).
 1588. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ལྷ་དབང་ཡོངས་རྫོགས་བཀོལ་བྱང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 369-378).
 1589. བཀའ་བརྒྱད་གསང་བ་ཡོངས་རྫོགས་ལས༔ བདུད་རྩི་སྨན་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ཚོགས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 609-630).
 1590. དབང་གི་ལྷ་མོ་དབྱུག་གུ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་པའི་བསྙེན་ཡིག་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཡིག་ཆུང་ཟབ་གསང་ཡིད་བཞིན་མཛོད་ཀྱི་ལྡེའུ་མིག་ Author: Karma bstan 'dzin phrin las Tertön: Karma bstan 'dzin phrin las (pages 303-307).
 1591. རྡོ་རྗེ་ཚེའི་སྐོར་ལས༔ ཚེ་འགུགས་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 363-367).
 1592. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་བླ་མའི་སྒྲུབ་དབང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 123-126).
 1593. གསོ་ཐབས་བདུད་རྩི་བུམ་ཆེན་གྱི་དཀར་ཆག་ Author: Rdor 'bum chos kyi grags pa Tertön: Rdor 'bum chos kyi grags pa (pages 853-854).
 1594. མཁའ་འགྲོ་གསང་ཡེའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་གའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 741-762).
 1595. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ལས༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ཀྱི༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོ་གསལ་བ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 609-612).
 1596. རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 467-482).
 1597. བྱང་ཆུབ་གླིང་པའི་ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོ་དྲག་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Byang chub gling pa (pages 307-318).
 1598. དཔལ་པདྨ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྲོས་པའི་བསྙེན་ཡིག་ཉུང་གསལ་གཞུང་མང་བཅུད་དྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rkyang po grags pa dbang phyugSum pa byang chub tshul khrims'bre shes rab 'bar'dar 'phyar ba rin chen bzang po (pages 557-591).
 1599. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡི་དམ་ཁྲོ་བོའི་སྒྲུབ་པའི་དབང་གི་ཆོ་ག་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 765-776).
 1600. རིགས་དྲུག་གནས་སྦྱོང་གི་སྲེག་གཏོར་སྦྱོང་བའི་དམིགས་བཟླས་ཟུར་བྱང་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 881-882).
 1601. རྩ་གསུམ་སྤྱི་འདུས་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་གི་ཆོ་ག་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 501-526).
 1602. གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས༔ སྒྲུབ་པ་སྤྱིའི་ཁོག་དབུབ༔ གསང་སྔགས་བཅུད་ཕུར་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 609-622).
 1603. དཔལ་བཀའ་འདུས་ལས་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བཞི་མཚམས་སྦྱོར་ཕྱག་ལེན་གྱིས་བརྒྱན་པ་རྒྱུད་ལུང་རྒྱ་མཚོའི་བཅུད་ཐིག Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 459-490).
 1604. བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལས༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་ནོར་བུ་པདྨའི་ལྗོན་ཤིང་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 573-604).
 1605. སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 411-432).
 1606. མཆོག་གླིང་ཟབ་གཏེར་སྡེ་གསུམ་ཆ་ལག་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་དབང་སྒྲུབ་བསྐུར་ལག་ལེན་སྐབས་གསོ་སྦྱོང་སོགས་ཉེར་མཁོ་ཟུར་དུ་ལྷན་ཐབས་སུ་བྲིས་པ་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 619-626).
 1607. གཏུམ་པོ་དྲེགས་འདུལ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 327-328).
 1608. རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་བསྟེན་པའི་དགྲ་ཇག་འཆིང་བའི་མན་ངག་གི་ལག་ལེན་ Author: Bya mang po brtson 'grus grags pa Tertön: Bya mang po brtson 'grus grags pa (pages 305-317).
 1609. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། ལན་ཆགས་ཆུ་སྒྱུར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 345-353).
 1610. ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུའི་ལས་བྱང་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Chos rje gling pa (pages 399-424).
 1611. འདུལ་བ་མདོ་རྩ་ལས་འབྱུང་བའི་རི་མོའི་བྲི་ཡིག་ཚངས་པའི་པ་ཏྲ་ Author: 'jam mgon kong sprul (pages 347-356).
 1612. དགོངས་གཏེར་ཀུན་རིག་གི་ཆོ་ག་ངན་སོང་དོང་སྤྲུག་འགྲོ་དོན་རྒྱ་མཚོ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 405-434).
 1613. མཁའ་འགྲོ་མ་སྨེ་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 339-340).
 1614. ལྷ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འབར་བ་རྩལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཆོ་ག་སྐལ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་གདུང་སེལ་ Author: Rin chen rnam rgyal Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 443-463).
 1615. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བྱང་བུ་དོན་ཟབ་དགོངས་བསྒྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med lhun poGar dbang zla ba rgyal mtshanStag sham nus ldan rdo rje (pages 553-576).
 1616. གཏེར་སྲུང་ཆེན་མོ་རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་མའི་གསོལ་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པ་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 365-389).
 1617. རྗེས་ཆོག་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོན་ Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 365).
 1618. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཟབ་དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་གུ་རུའི་དགོངས་རྒྱན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་འདོན་ཆ་ཟུར་བཀོལ་ཐར་པའི་བདེ་ལམ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 691-706).
 1619. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐོང་བ་འཆི་བདག་བདུད་འཇོམས་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 495-504).
 1620. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་གསོལ་འདེབས་དུག་གསུམ་མ་སྤང་རང་གྲོལ་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 603-604).
 1621. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་གཏོར་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 343-344).
 1622. སྔགས་བྱང་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 713).
 1623. རིག་འཛིན་ཡོངས་འདུས་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་འོད་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་བུམ་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 719-741).
 1624. རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་ Author: Karma chags med Tertön: Rang byung rdo rje (pages 521-522).
 1625. གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་འཇམ་མགོན་གསུང་ལས་འཁོལ་བཏོན་ Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 631-632).
 1626. འགུགས་བྱང་གནུབས་ལུགས་སུ་གྲགས་པ་ (pages 299-300).
 1627. བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྒྱས་པའི་སྦྱིན་སྲེག་བདེ་ཆེན་རབ་འབར་ Author: Pad+ma 'gyur med rgya mtsho Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 763-779).
 1628. གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་གནམ་སྐས་ཅན་ནས་བཏོན་པ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 495-514).
 1629. མངའ་རིས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཟབ་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་གཏེར་སྲུང་མ་ནིང་སྡེ་བརྒྱད་དང་བརྟན་མའི་མཆོད་ཕྲིན་ Author: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 579-586).
 1630. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བྱང་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགའ་སྟོན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 673-696).
 1631. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས། ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་ཁྲིད་ཡིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ཅར་ཕོག་ཁྱེར་བདེ་བ་ཞིག་ Author: Karma chags med Tertön: Karma gling pa (pages 481-522).
 1632. བླ་མ་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚོགས་གཉིས་སྤེལ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 295-320).
 1633. དགོངས་གཏེར་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཁོག་ཡེ་ཤེས་གཏེར་མཛོད་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 337-396).
 1634. ནོར་ལྷ་སྤྱི་གཏོར་དགོས་འདོད་ཆར་འབེབ་ Author: Karma chags med (pages 549-566).
 1635. རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་རི་བོ་བསང་མཆོད་ Author: Lha btsun nam mkha' 'jigs med Tertön: Lha btsun nam mkha' 'jigs med (pages 495-498).
 1636. བྱང་གཏེར་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་གཏེར་མཛོད་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 575-579).
 1637. འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཡང་ཟབ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་སྒོམ་བཟླས་ལ་ཉེར་མཁོའི་དྲིས་ལན་མཚོན་བྱེད་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 403-406).
 1638. ལས་འབྲེལ་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ Author: 'gyur med pad+ma dbang rgyal Tertön: Pad+ma las 'brel rtsal (pages 343-385).
 1639. ལུང་ལུགས་མི་གཡོ་བ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པའི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བདེ་ཆེན་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 621-640).
 1640. ཟབ་ལམ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས་པདྨ་གར་དབང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཆར་འབེབ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 517-537).
 1641. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས། བཅུ་གཅིག་ཞལ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་གཙོ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་གཏེར་འབྱུང་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 597-621).
 1642. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ རྫོགས་རིམ་མན་ངག་སྙིང་པོ་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་གྱི༔ བཏགས་གྲོལ་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་སྙིང་གསང་བ་ཅོད་པན་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 343-370).
 1643. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱི་འཆད་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdo rje gling pa (pages 781-786).
 1644. གཏེར་གསར་ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་ལྷན་ཐབས་རྣམ་མཁྱེན་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 553-585).
 1645. འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ Tertön: Nyi zla sangs rgyas (pages 389-392).
 1646. སྤྲུལ་སྐུ་རཏྣ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་མཉམ་གཉིས་རྩལ་འགྲན་འཆིང་གསུམ་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 561-564).
 1647. གྲྭ་པའི་གཏེར་མ་ཕྱག་རྡོར་ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 319-325).
 1648. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་ནང་སྒྲུབ་འདོན་སྒོམ་ཕྱག་ལེན་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དངོས་གྲུབ་ལྗོན་ཤིང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 505-528).
 1649. རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ རང་བྱུང་ཉམས་ལེན་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 787-808).
 1650. ཚོགས་མཆོད་གྲངས་གསོག་ Author: O rgyan bstan 'dzin rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 367-368).
 1651. གྲིབ་སྲུང་རྫས་ཀྱི་ཐོ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 407-408).
 1652. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་འབྲིང་པོའི་ལས་བྱང་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 345-360).
 1653. བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡང་སྙིང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 387-392).
 1654. བྱང་གཏེར་ཕུར་པ་སྤུ་གྲིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་རིག་མཆོག་འབུམ་སྡེའི་བཅུད་དྲིལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 581-610).
 1655. དམ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 127-129).
 1656. ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ལས༔ བྱིན་འབེབ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 397-398).
 1657. གནུབས་ཀྱི་མན་ངག་རྩོད་རྒྱལ་ག་ཁ་ལྟག་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ (pages 565-568).
 1658. ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Karma gling pa (pages 523-598).
 1659. འཕོ་བ་སྙན་བརྒྱུད་མའི་ཟིན་བྲིས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyi zla sangs rgyas (pages 393-398).
 1660. བླ་མ་གསང་འདུས་ཀྱི་ཆ་ལག་མཁའ་འགྲོ་གྲིབ་སེལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 341-369).
 1661. གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་གསང་སྒྲུབ་མེའི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གནམ་ལྕགས་ཚྭ་ཚྭ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 515-527).
 1662. ཚེ་འགུགས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 379-380).
 1663. དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་གྱི་ཆོ་ག་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ Author: Chos rje gling pa Tertön: Chos rje gling pa (pages 587-634).
 1664. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། ཚེ་འདས་གནས་འདྲེན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 883-890).
 1665. ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་མཆེད་གསུམ་གྱི་སྲོག་གཏད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཌཱ་ཀིའི་ཐུགས་བཅུད་ Author: Karma bstan 'dzin phrin las Tertön: Karma bstan 'dzin phrin las (pages 309-325).
 1666. སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་ལག་ལེན་ཕྲིན་ལས་གསང་བའི་བཅུད་འདུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 433-454).
 1667. རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཏིག་ལས། དབང་ཆེན་ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 483-490).
 1668. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པ་ལས༔ དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་སྐོང་གསོ་ཆེན་མོ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 715-730).
 1669. བླ་མ་དགོངས་པ་འདུས་པ་ལས༔ བཏགས་གྲོལ་གྱི་ཙཀྲ་བྲི་བའི་ཡིག་ཆུང་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 371-383).
 1670. གསང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱི་ཉམས་ལེན་དགའ་བ་འཁྱིལ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 763-775).
 1671. སྔགས་སྲུང་རྡོ་རྗེ་གཤོག་རྒོད་མའི་སྲོག་དབང་སྦྱིན་པ་ Author: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 391-399).
 1672. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ལས༔ རྩ་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 613-622).
 1673. བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ལས། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རབ་འབྱམས་བཀའ་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་མཆོག་དོན་ངེས་སྟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Pad+ma gling pa (pages 605-618).
 1674. རྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་ཐེམ་བྱང་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 523-606).
 1675. སྒྲུབ་པ་དང་ལས་བྱང་སྤྱི་ལ་གཅེས་པའི་གནད་ཀྱི་གདམས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གསང་སྔགས་འཆང་བ་ཀུན་གྱི་སྙིང་ནོར་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 623-635).
 1676. མི་ཕྱུགས་གང་ཡིན་གྱི་རིམ་གྲོར་གླུད་རྫོང་བྱ་ཚུལ་བྱིན་རླབས་ཅན་ Author: Pad+ma tshe dbang rgyal po Tertön: Pad+ma tshe dbang rgyal po (pages 355-359).
 1677. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་དབང་གི་ཆོ་ག་དོན་ཟབ་བཅུད་འདུས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med lhun poGar dbang zla ba rgyal mtshanStag sham nus ldan rdo rje (pages 577-610).
 1678. ཐང་ལྷའི་སྐོང་གསོལ་རིག་འཛིན་རྒོད་ལྡེམ་གྱིས་མཛད་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 465-470).
 1679. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྔགས་སྒྲུབ་ནར་མའི་དབང་ཆོག་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་མ་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དངོས་གྲུབ་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 781-821).
 1680. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ལས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་སྐོར་གྱི་ཕྱི་དབང་གནད་ཟབ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ Author: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po Tertön: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po (pages 743-780).
 1681. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་ལྷ་དབང་བཀོལ་བྱང Author: O rgyan gling pa Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 491-500).
 1682. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་གྱི་གཏེར་སྲུང་གཏོར་འབུལ་རྒྱུན་ཁྱེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 623-629).
 1683. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས༔ ཕྱི་སྒྲུབ་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 329-342).
 1684. བྱང་གཏེར་དྲག་པོ་དབུ་དགུ་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་དོན་དབང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 587-600).
 1685. རྡོ་རྗེ་འཆང༔ བལ་མོའི་ཇག་ཆིངས་ལྕགས་མཛོད་ནས་བྱོན་པ་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 319-332).
 1686. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས༔ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་མཆོད་གསོལ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 633-640).
 1687. ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་ Author: Kun bzang rnam rgyal Tertön: Klong gsal snying po (pages 375-383).
 1688. འཆི་བ་བསླུ་བའི་ཆོ་ག་འཆི་བདག་དཔུང་འཇོམས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 539-553).
 1689. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས༔ རྩ་གསུམ་ཀུན་འདྲིལ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཞི་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 527-536).
 1690. ཛམ་དམར་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་རྣམས་བཅས་ Author: Grwa pa mngon shes Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 401-433).
 1691. གུ་རུའི་བདུད་རྩི་བུམ་ཆུང་ Author: Rdor 'bum chos kyi grags pa Tertön: Rdor 'bum chos kyi grags pa (pages 855-862).
 1692. དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་གི་ཟིན་ཐོ་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 777-779).
 1693. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་ Author: Chatral Rinpoche Tertön: Karma gling pa (pages 605-607).
 1694. དགོངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་རྡོལ་ལས་བྱུང་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་རིག་གི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས་གོ་བདེ་བར་བཀོད་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 435-452).
 1695. སྙེ་མོ་རྒྱ་གོང་རི་བ་སངས་རྒྱས་དབང་ཆེན་གྱི་གཏེར་བྱོན་རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་རྩ་གཞུང་ Author: Snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen Tertön: Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen (pages 593-610).
 1696. བཅུད་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྔོ་བདུད་རྩི་འོད་ལྡན་རྟག་ཏུ་ངུའི་གདམས་སྐོར་ཟབ་མོ་ Author: Rgya ban rdo rje 'od Tertön: Rgya ban rdo rje 'od (pages 631-662).
 1697. ཟབ་ལམ་ཐུགས་ཀྱི་ནོར་བུ་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་མ་བུ་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་སྨིན་བྱེད་བཅུད་ཀྱི་ནོར་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rje gling pa (pages 425-470).
 1698. མཎྜལ་རྒྱས་པ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་ Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 321-322).
 1699. གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 697-702).
 1700. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀིང་ཀང་ནག་པོའི་དགྲ་བྲུབ་ཀྱི་ལག་ལེན་གསལ་བྱེད་ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་ Author: Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan (pages 301-342).
 1701. ལུང་ལུགས་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 641-660).
 1702. རིགས་གསུམ་སྙིང་ཐིག་ལས། དབང་བསྐུར་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སོ་སོའི་ཆོ་ག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 627-699).
 1703. ཀཱ་ཝཱ་ཙིའི་རིལ་སྦྱོར་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje (pages 357-360).
 1704. གསང་བའི་བདག་པོས་གནང་བའི་དགྲ་བླ་དཔངས་སྟོད་ Author: Ngag dbang blo bzang rgya mtsho (pages 499-514).
 1705. སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡང་གསང་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཡིད་བཞིན་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ Author: KaH thog rig 'dzin tshe dbang nor bu Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 707-710).
 1706. གནམ་ཆོས་ཐུགས་གཏེར་ལས་དཀར་གཏོར་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 567-568).
 1707. རྟ་མགྲིན་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་དབང་བསྐུར་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཁྲུལ་མེད་གསང་ཐིག་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 529-542).
 1708. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 661-668).
 1709. བཅོམ་ལྡན་འདས་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 393-400).
 1710. བཅུད་ལེན་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་རྒྱལ་པོ༔ Author: Rgya ban rdo rje 'od Tertön: Rgya ban rdo rje 'od (pages 663-664).
 1711. རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དཔེའུ་རིས་ Tertön: Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen (pages 611-612).
 1712. གཏེར་སྟོན་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Nyi zla sangs rgyas (pages 399-404).
 1713. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀིང་ཀང་ནག་པོའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་སྨད་ཀྱི་ལས་འགའ་ Author: Sog zlog pa blo gros rgyal mtshan (pages 343-354).
 1714. གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱི་ལས་བུམ་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 703).
 1715. རྟེན་གྱི་གཟུངས་གཞུག་སྒྲུབ་པའི་ཆོ་ག་དགེ་ལེགས་ནོར་བུའི་གཏེར་མཛོད་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje (pages 361-380).
 1716. དྲག་པོ་དབུ་དགུའི་བསྙེན་ཡིག་བགེགས་དཔུང་ཚར་གཅོད་ Author: Pad+ma phrin las Tertön: Legs ldan bdud 'joms rdo rje (pages 601-611).
 1717. སྙན་བརྒྱུད་གནད་ཏིག་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 455-462).
 1718. གྲྭ་མངོན་གཏེར་བྱོན་ཛཾ་དམར་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཆུ་སྦྱིན་གཏོར་ཆོག་རྒྱུན་ཁྱེར་སྦྱིན་སྲེག་བཅས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 435-453).
 1719. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་སྨིན་བྱེད་དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁྲིགས་བཀོད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 529-565).
 1720. ཀློང་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུག་པའི་ཆོ་ག་དང་དབང་བསྐུར་གནས་ལུང་བཅས་པ་མུན་འཇོམས་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Klong gsal snying po (pages 453-483).
 1721. དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ་ལས༔ གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་དྲེགས་པའི་སྲོག་དབང་བསྡུས་པ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 731-736).
 1722. འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པ་གསང་བའི་གནད། ལྷ་སྒོམ་ཁ་རྒྱན་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Rdor 'bum chos kyi grags pa (pages 863-887).
 1723. གྲིབ་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་གྱི་ལས་མཐའ་གྲིབ་མདོས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ Author: Rig 'dzin thugs kyi rdo rje Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 409-419).
 1724. དཔལ་བཀའ་འདུས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་དོ་ཤལ Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 501-508).
 1725. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུན་གྱི་དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 823-843).
 1726. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྩ་བའི་སྨིན་བྱེད་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 399-444).
 1727. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 641-660).
 1728. གར་ཚེའི་འཆི་བསླུའི་འབྱུང་ལྔའི་འཁོར་ལོའི་རབ་གནས་བྱ་ཐབས་ Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 555).
 1729. མགོན་པོ་ལེགས་ལྡན་གྱི་དགྲ་ཆོས་དགྲ་བླ་བཅུ་གསུམ་གྱི་བསང་མཆོད་རྒྱས་བསྡུས་དང་འདོད་གསོལ་དགྲ་བླ་དཔུང་བསྟོད་བཅས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ Author: Mkha' khyab rdo rje (pages 515-536).
 1730. སྤ་གྲོ་གདོང་ཁ་ལ་ཁ་བ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་སྤྱི་ཏིའི་གཞུང་སྐོར་ Author: Tshe ring rdo rje Tertön: Tshe ring rdo rje (pages 781-828).
 1731. པདྨ་གསང་ཐིག་གནས་འདྲེན་སྐབས་བདག་འཇུག་གི་དབང་ནང་ནང་གསེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་སོགས་སྦྱོར་དགོས་པའི་ཟུར་བྱང་དཀྱུས་བཀོད་ Author: Dwags po sprul sku Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 891-893).
 1732. གཟུངས་རིགས་དང་གསུང་མགུར་ཁྱད་འཕགས་རྣམ་གསུམ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 323-330).
 1733. རྩ་གསུམ་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ Tertön: Rat+na gling pa (pages 607-608).
 1734. ཁྲོ་བོ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་ཁྲུས་ཆོག་རྣམས་ནག་པོ་འགྲོ་ཤེས་སུ་བཀོད་པ་མི་གཙང་དག་བྱེད་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 371-384).
 1735. གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཟབ་གཏེར་སྐོར་གྱི་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་ Author: Kun bzang rnam rgyal Tertön: Klong gsal snying po (pages 569).
 1736. བླ་མ་དགོངས་འདུས་རྫོགས་ཆེན་གསེར་ཞུན་ཆ་ལག་ཏུ་འབྱུང་བ་གཙོར་བྱས་པའི་བཏགས་གྲོལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་གསེར་གྱི་ཉི་མ་རབ་ཏུ་སྣང་བྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 385-422).
 1737. གཟའ་གདོང་སྙིང་རྐུན་གྱི་སྔགས་ Tertön: Zhig po gling pa (pages 631-632).
 1738. ལྷ་ཆེན་ཐང་ལྷ་གཉན་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཚངས་པ་ལྷའི་རྔ་ཆེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 471-496).
 1739. རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་པདྨའི་རྒྱུད་མང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 537-538).
 1740. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་ཡང་ཟབ་ཆོས་སྡེའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྐོར་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཟབ་དབང་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rin chen phun tshogs chos kyi rgyal po (pages 781-799).
 1741. སེམས་རིག་དབྱེ་བ་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 809-816).
 1742. སྨན་སྒྲུབ་གནད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 637-640).
 1743. བླ་མ་བཀའ་བརྒྱད་ཡོངས་འདུས་ལས། རིག་འཛིན་སྤྱི་སྒྲུབ་ཡང་ཏིག་སྙིང་པོ་ལྔ་དང་དེའི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཡི་གེ་དྲི་མེད་པདྨའི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 619-778).
 1744. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 361-362).
 1745. གནས་མཆོག་སྐྱིད་འབྱམས་བྲག་ངོས་ནས༔ ཟླ་བདུན་བརྐོས་པའི་ཤོག་སེར་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་ཚེ་སྒྲུབ་ཨེ་མ་ཧོ༔ Author: Yon dge mi 'gyur rdo rje Tertön: Yon dge mi 'gyur rdo rje (pages 385-393).
 1746. ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 611-612).
 1747. ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡིད་བཞིན་ཆར་འབེབ་ Author: 'gyur med 'phrin las chos sgron Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 369-370).
 1748. གླུད་གཏོར་གྱི་ཆོ་ག་ཉེར་མཁོ་ཁྱེར་བདེ་ཕན་བདེའི་དགའ་ཚལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 361-368).
 1749. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཡང་གསང་བླ་ན་མེད་པ་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་སྒྲུབ་པ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་གཅིག་དྲིལ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཁྲག་དྭངས་མ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 711-734).
 1750. ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྡེ་བདུན་མཆོད་གསོལ་མདོར་བསྡུས་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 599-600).
 1751. གཏུམ་པོ་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ལས། ཕྱི་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བགེགས་འདུལ་གནམ་ལྕགས་མྱུ་གུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 343-354).
 1752. བྱང་གཏེར་ཕུར་པ་སྤུ་གྲིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ལག་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་རིག་མཆོག་ལམ་འདྲེན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 611-662).
 1753. ཡང་དག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོའི་བསྙེན་ཡིག་གསང་ལམ་བརྡ་མཚོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Chos rje gling pa (pages 635-644).
 1754. རྐུན་ཆིངས་དགྲ་ཆིངས་ཟབ་བསྡུས་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling paSprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 333-342).
 1755. ཉང་གཏེར་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོར་གྲགས་པ་ཕག་མོ་ཞལ་གཉིས་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་ཆོག་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 327-349).
 1756. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 131-134).
 1757. རིགས་གསུམ་སྙིང་ཏིག་གི་ཐེག་དགུའི་སྒོམ་རིམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་སྟོན་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 701-737).
 1758. བསེ་རག་བཀར་བ་བསྡུས་པ Author: Karma chags med (pages 327-328).
 1759. བཙན་པོ་ཁ་འཆིང་ (pages 569-570).
 1760. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ལས༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དོན་བསྡུས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 623-630).
 1761. དྲག་ཁྲོས་གཞུང་ནས་ཕྱུང་བའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་རིམ་པ་ Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 471-472).
 1762. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་སུ་བཀོད་པ་སཱ་ལ་ཆེན་པོའི་ས་བོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 381-394).
 1763. སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 491-492).
 1764. གནམ་ཆོས་ཐུགས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལས་བཀའ་སྲུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Sprul sku mi 'gyur rdo rje Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 401-402).
 1765. གསང་ཆེན་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གསོ་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་རྒྱན་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: Karma gling pa (pages 609-731).
 1766. ཐུན་མོང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་བྱེད་པའི༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་བྱེད་བསང་ཡིག་ Author: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 537-580).
 1767. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་བཀའ་སྲུང་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གི་སྲོག་དབང་དང་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་སྲོག་དབང་བཅས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 737-750).
 1768. ཕུར་སྒྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་བསྡུས་པ་ Author: Sangs rgyas gling pa Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 663-668).
 1769. དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 645).
 1770. དགོངས་གཏེར་ལས་འོད་ཟེར་ཅན་མའི་དབང་ Author: Karma chags med Tertön: Sprul sku mi 'gyur rdo rje (pages 343-354).
 1771. འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 331-358).
 1772. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 633-706).
 1773. རྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་ལས། དོན་བསྡུས་ནོར་བུའི་གསང་ཁྲིད་རཏྣ་གླིང་པས་མཛད་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 609-634).
 1774. བཀའ་འདུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་ཚོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཐོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 509-556).
 1775. གཏེར་གསར་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་དཀར་གཏོར་དང་བགེགས་གཏོར་གཉིས་ Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 473-475).
 1776. ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 395-396).
 1777. ཐེག་ཁྲིད་ནང་ཞལ་འཕངས་ཀློང་སྡེའི་ངང་སྒོམ་ཟུར་བྲིས་ཤིག་ཡོད་པར་གསུངས་པ། སྡེ་གསུམ་སྐོར་ལས་འབྱུང་བ་འདི་ཡིན་རྒྱུའི་ཟུར་བྱང་དུ་བཀོད་པ་ Author: Rin chen dar rgyas Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 739-740).
 1778. དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer (pages 385-409).
 1779. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ ཐུན་མོང་འཛབ་དབྱངས་རིག་སྔགས་བཅུད་བསྡུས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 363-365).
 1780. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་ཀིང་ཀང་ནག་པོའི་སྲུང་ཟློག་གསད་གནན་གྱི་ལས་གཞུང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་འདོད་འཇོ་ Author: Tshe dbang kun khyab (pages 355-377).
 1781. འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rdor 'bum chos kyi grags pa (pages 889-892).
 1782. ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ལས༔ བརྒྱ་ཕྱག་སྡིག་སྒྲིབ་རང་གྲོལ་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 733-749).
 1783. ཕྱག་རྡོར་གཏུམ་པོའི་ལས་བྱང་གནམ་ལྕགས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ་ Author: Pad+ma gling pa Tertön: Pad+ma gling pa (pages 543-564).
 1784. ཐུགས་དམ་ནང་གི་གཏོར་བསྔོ་གསང་སྔགས་ནང་གཏོར་ཀུན་གྱི་དོན་བསྡུས་དམིགས་རིམ་ཞོར་ལ་གསལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ Author: Karma chags med (pages 571-578).
 1785. ཞུས་ལན་ལུང་བྱང་མཁར་ཆུ་རྟ་རྒྱུན་མ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 669-679).
 1786. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་སྙིང་ཐིག་ལས༔ གུ་རུ་ཞི་བའི་ཟློག་པ་བྱད་ཁ་འབུམ་ཐུབ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 571-582).
 1787. གསང་བདག་དྲེགས་པ་འདུལ་བྱེད་ལས་ཚོགས་དམ་སྲིའི་གླུད་མདོས་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 369-374).
 1788. དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་རིག་འཛིན་དང་བཅས་པའི་ལྷ་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: 'phreng po gter ston shes rab 'od zer'ja' tshon snying po (pages 895-897).
 1789. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་སྤྱི་ཏིའི་དབང་གི་ལག་ལེན་སྨིན་གྲོལ་བཅུད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Tshe ring rdo rje (pages 829-845).
 1790. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ལས༔ དཀྱིལ་འཁོར་འཇུག་པའི་སྙིང་པོ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 631-633).
 1791. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆུ་བོ་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 557-558).
 1792. རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དོན་གྲུབ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་བྱིན་རླབས་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 351-359).
 1793. ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 613-700).
 1794. ཟབ་རྒྱ་གསུམ་པ་འཇམ་དཔལ་ནག་པོ་ཡང་ཟབ་ཐུགས་ཀྱི་ཚལ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་མཐུ་སྟོབས་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 421-455).
 1795. དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་ Author: TA ra nA tha Tertön: Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen (pages 613-639).
 1796. རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོ་ཧཱུྃ་སྐོར་ལས༔ ཁྲིད་ཀྱི་དངོས་གཞི་ཐོད་རྒལ་ཟ་འོག་གུར་ཁྱིམ་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 817-827).
 1797. བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས། པདྨ་རྒྱལ་པོའི་སྒོས་སྒྲུབ་ཁོལ་ཕྱུང་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 381-384).
 1798. གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས༔ རྫས་མཆོག་གི་བྱ་ཐབས་ལྔ་འདུས་དྭངས་མ་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 641-654).
 1799. འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 705-722).
 1800. བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ལས༔ ཁྱད་པར་གནད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་ལྔ་ Author: Nyang ral nyi ma 'od zer Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 845-881).
 1801. ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 539-548).
 1802. རྨུགས་འཛིན་དམར་པོའི་སྐོང་བ་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Grwa pa mngon shes (pages 455-462).
 1803. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་འདུས་པའི་དོན་དབང་ནོར་བུ་ལུགས་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་འགྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བུམ་བཟང་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 567-583).
 1804. རིན་ཆེན་ཤོག་འདྲ། རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཟླ་བ་འདོད་འཇོ་ Author: Klong chen pa (pages 403-412).
 1805. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་ཟབ་ཚེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 445-460).
 1806. ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས༔ གསང་བདག་དྲེགས་འདུལ་སྒྲུབ་ཐབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 355-358).
 1807. ནམ་སྙིང་ཚེ་སྒྲུབ་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་ Author: Pad+ma nyin byed dbang po Tertön: Yon dge mi 'gyur rdo rje (pages 395-403).
 1808. སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་སྙིང་ཐིག་གི་ཕྲིན་ལས་དང་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ་རྟ་མཆོག་དགྱེས་པའི་བཞད་སྒྲ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 493-522).
 1809. བཏགས་གྲོལ་སྤྱིའི་ལག་ལེན་འཇམ་མགོན་གསུང་གི་ལྷན་ཐབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 423-429).
 1810. ཀློང་གསལ་རྡོར་སྙིང་ཞི་ཁྲོ་སྐུ་གསུམ་ཆོག་སྐོར་ལས་ཟུར་བཏོན་རྫས་རྟགས་སྣ་བདུན་དབང་རྒྱས་བསྡུས་ Tertön: Klong gsal snying po (pages 485-486).
 1811. སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་མངའ་བདག་ལ་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་དབང་ལག་གི་བཅུད་ལེན་ Author: Kun spangs zla 'od Tertön: Kun spangs zla 'od (pages 665-670).
 1812. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་ཡི་དམ་ཞི་བའི་དབང་བསྐུར་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 135-139).
 1813. ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་ Author: Karma nges don bstan pa rab rgyas Tertön: མཆོག་གྱུར་གླིང་པ (pages 463-466).
 1814. ཀརྨ་མ་ཧཱ་གྷུ་རུའི་སྒྲུབ་སྐོར་ལས་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་གཏེར་བྱོན་ Author: Byang bdag bkra shis stobs rgyal Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 613-628).
 1815. ཁྱུང་ནག་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒྲུབ་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 401-406).
 1816. བསེ་རག་བཀར་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ Author: Karma chags med (pages 329).
 1817. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 661-674).
 1818. ཐང་ལྷའི་བསང་མཆོད་དང་མངའ་གསོལ་ Author: Karma chags med Tertön: Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can (pages 497-501).
 1819. ཞི་ཁྲོ་བྱིན་འབེབས་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 601).
 1820. གུ་རུ་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal (pages 779-780).
 1821. འཕོ་འདེབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་ Author: Karma chags med Tertön: Nyi zla sangs rgyas (pages 405-416).
 1822. རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདས་རྗེས་འཛིན་གནས་ལུང་དང་རོ་སྲེག་གི་ཆོ་ག་སྒྲིབ་གཉིས་མུན་སེལ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 371-398).
 1823. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། འཛབ་བསྐུལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་དམིགས་རིམ་འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་གྱེར་སྒོམ་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 735-737).
 1824. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མུན་སེལ་ཉི་མའི་སྙིང་པོའི་ཐེམ་བྱང་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ Author: Rat+na gling pa Tertön: Rat+na gling pa (pages 681-721).
 1825. དཔལ་ལྡན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཏྲཀྴད་བཀའ་གཏེར་ལུགས་སྲོལ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གནམ་ལྕགས་སྤུ་གྲི་ (pages 751-783).
 1826. སྨན་མཆོད་ཚེ་ཟབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 549).
 1827. གསང་སྔགས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ཐེམ་ཡིག་མེད་པའི་སྐོར་ལས༔ རྩ་གསུམ་བླ་རྡོ་སྲོག་ཏིག་ཡོངས་འདུས་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 655-668).
 1828. རྩ་གསུམ་འབྲས་བུའི་དོན་ཁྲིད་ཀྱི་དབང་གི་སྒྲུབ་ཕྲིན་སྨིན་བྱེད་དང་བཅས་པ་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Rat+na gling pa (pages 635-662).
 1829. འཇའ་ཚོན་མ་ནིང་ཞི་བའི་ལས་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་གྲིབ་སེལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཤེལ་དཀར་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'ja' tshon snying po (pages 411-455).
 1830. རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་བྱང་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཟུར་འདེབས་པདྨ་རཱ་གའི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Skyer sgang chos kyi seng+geSnye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen (pages 641-652).
 1831. ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཞལ་གདམས་ཀྱི་སྐོར་ལས་སྒྲུབ་ཁོག་ཆེན་མོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་དབྱུང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདོད་འབྱུང་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Grub thob dngos grub (pages 417-441).
 1832. པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ་རིག་བྱེད་རྩལ་གྱི་མན་ངག་ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Rong zom chos kyi bzang po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 385-436).
 1833. རྗེ་བཙུན་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་སྒོ་ནས་བཅོས་མའི་དུར་ཁྲོད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མགོན་མེད་སྐྱབས་སྦྱིན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 399-407).
 1834. བཀའ་འདུས་སྒྲུབ་ཆེན་བཟླས་པའི་སྐབས་སུ་ཛཔ྄་བསྐུལ་ Author: Bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje Tertön: O rgyan gling pa'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 557-562).
 1835. དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ལས། ཡང་གསང་བླ་མེད་པདྨ་འོད་འབར་གྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཕྲོ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བརྒྱན་པ་བཞུགས་སོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 739-754).
 1836. བཀའ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡོངས་གྲོལ་ལས༔ རྩ་གསུམ་བསང་མཆོད་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་གཞི་བདག་བསང་མཆོད་སློབ་དཔོན་གྱིས་བཀའ་བསྩལ་ལྟར་བཻ་རོ་ཙ་ནས་མཛད་པ་ Author: Stag sham nus ldan rdo rje Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 581-605).
 1837. དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 647-668).
 1838. ཀར་གླིང་ཞི་ཁྲོ་མཆོད་བསྟོད་ Author: Karma gling pa Tertön: Karma gling pa (pages 603).
 1839. དཔལ་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་ལྔ་སྙན་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་ཡང་ཞུན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog ldan mgon po'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 407-418).
 1840. ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔ ནོར་སྒྲུབ་ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 331-336).
 1841. སྙན་བརྒྱུད་རྟ་མགྲིན་སྐོང་བ་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 523-524).
 1842. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་དོན་འདུས་ལས༔ དབང་རྣམས་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 635-638).
 1843. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་རིགས་གསུམ་སྙིང་ཏིག་གི་ཁྲེགས་ཆོད་ལྟ་བའི་དོན་ཁྲིད་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་ཞལ་ལུང་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 741-761).
 1844. ཡང་ཟབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྲིན་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Dri med kun dga''jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 701-721).
 1845. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་འདུས་ཀྱི༔ རྩ་སྒྲུབ་སྙིང་པོ་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་རྒྱ་གདམས་གཏད་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 639-647).
 1846. བཅུད་ལེན་གྱི་ཆོ་ག་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་གདམས་པ་ Author: Gu ru chos kyi dbang phyug Tertön: Gu ru chos kyi dbang phyug (pages 671-688).
 1847. བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་དངོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ Author: Rol pa'i rdo rje Tertön: Rol pa'i rdo rje (pages 477-525).
 1848. ཡེ་ཤེས་རབ་འབར་ལས༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཆུང་ངུའི་དང་པོ་ལས་ཀྱི་དྲག་པོ་བཟློག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 367-377).
 1849. ཕག་མོ་དབུ་བཅད་མའི་སྒྲུབ་བྱིན་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 361-367).
 1850. མངོན་དགའི་ཞིང་གི་སྨོན་ལམ་བདེ་ཆེན་སྒོ་འབྱེད་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros Tertön: Klong gsal snying po (pages 487-492).
 1851. འཇམ་དཔལ་ཕ་རོལ་རྒོལ་འཇོམས་ཀིང་ཀང་དམར་ནག་གི་སྲུང་ཟློག་དགྲ་ཆིངས་མདོར་བསྡུས་གླང་རུ་མའི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་གསང་གནད་དྲིལ་ Author: Tshe dbang kun khyab (pages 379-394).
 1852. ཚེ་སྒྲུབ་གསང་དྲིལ་ཟུང་འཇུག་ཡང་སྙིང་བཅུད་བསྡུས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚིག་དོན་རབ་གསལ་ Author: Bsam gtan bstan 'dzin Tertön: Stag sham nus ldan rdo rje (pages 405-424).
 1853. རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སྡེ་གསུམ་ལས༔ ཕྱི་སྐོར་ཁྲིད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ Author: Mchog gyur gling pa Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 141-145).
 1854. འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཐུན་མོང་ཚེའི་རྗེས་གནང་བྱ་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་འབྱེད་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 461-476).
 1855. ཚིག་བདུན་སྒྲུབ་ཐབས་ཟབ་མོ་ལས༔ མཁའ་འགྲོ་འདུས་པའི་དབང་བསྐུར་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: 'jam mgon kong sprul (pages 675-682).
 1856. ཡང་གསང་རིག་འཛིན་སྲོག་ཐིག་གི་སྲུང་མ༔ རྨ་ཆེན་སྤོམ་རའི་གསོལ་མཆོད་འདོད་དགུ་མྱུར་སྟེར་ Author: Bdud 'dul rdo rje Tertön: Bdud 'dul rdo rje (pages 503-530).
 1857. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ལས༔ ལས་བྱང་ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་ Author: Klong gsal snying po Tertön: Klong gsal snying po (pages 559-575).
 1858. སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏོར་ཟློག་ཁྲོ་བོ་རོལ་པ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕྱོགས་ལེགས་སོ་ Author: Karma chags med (pages 583-590).
 1859. རྟགས་ཚད་མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུད་གསུམ་པའི་མན་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་ Author: Rdo rje gling pa Tertön: Rdo rje gling pa (pages 829-840).
 1860. ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ལས། དོན་དབང་བསྡུས་པ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་དངོས་གྲུབ་རྫིང་བུ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Zhig po gling pa (pages 707-718).
 1861. ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ་ Author: Klong chen pa Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 585-663).
 1862. དྲི་མེད་བཤགས་རྒྱུད་ནས་ཁོལ་ཕྱུང་ཕྱག་གི་བཀོལ་བྱང་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ཀ་ (pages 751-778).
 1863. རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུའི་ཕྲིན་ལས་ལམ་ཁྱེར་མདོར་དྲིལ་བ་རྣལ་འབྱོར་དགའ་སྟོན་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Sangs rgyas gling pa (pages 669-702).
 1864. བདུད་འདུལ་ཀརྨ་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་ཕྲིན་ལས་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གློག་གི་ཕྲེང་བ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Byang bdag bkra shis stobs rgyal (pages 629-647).
 1865. རྡོ་རྗེ་གཡུ་སྒྲོན་མའི་ཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོའི་སྙེ་མ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 413-424).
 1866. བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 397-429).
 1867. བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་མེ་ཡི་སྤུ་གྲིའི་བདག་མདུན་སྲུང་ཟློག་གི་འདོན་སྒྲིག་གབ་སྤྲད་ནས་བལྟས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ Author: Karma chags med Tertön: Rat+na gling pa (pages 457-488).
 1868. ཡང་གསང་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག་གི་སྔོན་གཏོར་ Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 467).
 1869. སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་བསྙེན་པའི་གོ་དོན་ལག་ལེན་དང་བཅས་པའི་ཡི་གེ་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་ Author: Smin gling lo chen d+harma shrI Tertön: Nyang ral nyi ma 'od zer (pages 883-958).
 1870. སྨིན་གཏེར་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་པ་འཇོམས་བྱེད་དབང་གི་ཟུར་རྒྱན་ Author: Zhechen Gyaltsab4th Tertön: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje (pages 723-728).
 1871. རྡོ་རྗེ་གཏུམ་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་མན་ངག་གི་སྙེ་མ་ Author: Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje Tertön: Pad+ma gling pa (pages 565-566).
 1872. རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ་རིག་འཛིན་དྷརྨ་སྭཱ་མཱིས་མཛད་པ་ Author: Chos rje gling pa (pages 579-582).
 1873. དགྲ་རྐུན་ཇག་པ་ལ་སོགས་ལ་གསར་རྙིང་མང་པོ་ནས་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་དགྲ་ཆིངས་འཁོར་ལོ་ Author: Karma chags med (pages 355-362).
 1874. གླང་ཆེན་བཅས་ཆོག་རབ་ཏུ་ཟབ་པ་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Bal po a hU~M 'bar'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 463-469).
 1875. ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། གསང་བདག་དྲེགས་པ་ཀུན་འདུལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ཀྱི་ཞུན་ཐིགས་ Author: 'jam mgon kong sprul Tertön: Mchog gyur gling pa (pages 359-372).
 1876. ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་ Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po Tertön: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po (pages 359-366).
 1877. པདྨ་གསང་བའི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་བླུ་བྱ་ཚུལ་སྲོག་འཚོའི་ལྗོན་ཤིང་ Author: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas Tertön: Rje drung phrin las byams pa 'byung gnas (pages 899-902).
 1878. དགོངས་གཏེར་ལས་གདོན་གསུམ་མདོས་ཀྱི་ལག་ལེན་ Author: Rig 'dzin thugs kyi rdo rje Tertön: Rig 'dzin thugs kyi rdo rje (pages 375-380).
 1879. གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་བྱང་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་&#