Sngags 'chang mthu stobs grags pa


སྔགས་འཆང་མཐུ་སྟོབས་གྲགས་པ་
sngags 'chang mthu stobs grags pa

Ngakchang Tutop Drakpa

About
Teachers
Ngag dbang blo bzang rgya mtsho · Pad+ma phrin las
Links
Wiki Pages
Notes

This is possibly the same person as the 4th Yolmo Tulku, Zil gnon dbang rgyal rdo rje


List of Works in the Rinchen Terdzö

  1. གཉན་ཆད་པའི་ལུགས་ཀྱི་གཟའ་བདུད་ནམ་མཁའི་ཧོམ་ཁུང་གི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་མཐའ་དང་བཅས་པ་ (Vol. 54, Text 16)