Shug 'bru'i bcud len gzhung zhal shes


1 Text(s) in this Cycle

བདུད་རྩི་ཤུག་པའི་བཅུད་ལེན་
Front left margin gter gzhung
Back left margin gter mdzod chos dbang shug pa'i bcud len
Location Volume 30, Text 31, Pages 689-699
Cycle Shug 'bru'i bcud len gzhung zhal shes
Authored by Gu ru chos kyi dbang phyug
Revealed by Gu ru chos kyi dbang phyug
Colophon
  • First colophon page 696: མངའ་བདག་གི་སྤྲུལ་པ་གུ་རུ་ཆོས་དབང་གིས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས། སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པ་ལ་བཀའ་བབས། དེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དོ། །སརྦ་མངྒལཾ་
  • Second colophon page 699: བདུད་རྩི་ཤུག་པའི་བཅུད་ལེན་གྱི་བྱ་ཐབས་ལག་ལེན་ཞལ་ཤེས་བཀོད་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས། མངྒ་ལཾ་