Rgyal ba'i blo gros


རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་
rgyal ba'i blo gros

Gyalwai Lodrö

Other names
  • འབྲེ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་
  • 'bre rgyal ba'i blo gros
Dates
Birth:   9th Century
About

Religious Affiliations
Nyingma

Teachers
Pad+ma 'byung gnas · HUM kA ra
Links
BDRC Link
https://www.tbrc.org/#!rid=P3AG58
Treasury of Lives Link
http://treasuryoflives.org/biographies/view/Gyelwai-Lodro/13057
Wiki Pages
Tertön Gyatsa Information from the Rinchen Terdzö
[edit]

The full Tertön Gyatsa text can be found at the following page: Volume 1 (ཀ), 341-765, 1a1-213a4.

Name in Gyatsa: འབྲེ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ ('bre rgyal ba'i blo gros)

Page #s for bio of this person: 391 to 391

Folio #s for bio of this person: 26a3 to 26a6

འབྲེ་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་ནི། སྔོན་རྒྱལ་པོའི་ནང་མི་ཡིན་པ་ལ་མིང་མགོན་པོ་ཟེར། ཕྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་མཚན་རྒྱལ་བའི་བློ་གྲོས་སུ་གྲགས། ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན། རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ནས་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆོས་སྐོར་ཞུས་པས་གྲུབ་པ་ཐོབ། གཤིན་ཡུལ་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་དམག་དྲངས་ནས་མ་དམྱལ་བ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བཏོན། སྤྲུལ་པའི་དམག་གིས་གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་མཛད། སློབ་དཔོན་པདྨའི་དྲུང་དུ་ཆོས་ལ་སྦྱངས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་རོ་ལངས་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། སློབ་དཔོན་འདིས་མི་རོ་གསེར་དུ་བསྒྱུར་བའི་གསེར་མང་པོ་ཕྱིས་ཀྱི་གཏེར་སྟོན་འགའ་ཞིག་གི་གཏེར་ཁ་ནས་བྱོན་པར་སྣང་ངོ་། །ཚེའི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པས་སྐུ་ཚེ་རིང་པོར་རོང་ཟོམ་ཆོས་བཟང་གི་དུས་བར་དུ་བཞུགས་པར་སྣང་སྟེ་རོང་ཟོམ་གྱིས་ཆོས་གསན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་དོ།

'bre rgyal ba'i blo gros ni/_sngon rgyal po'i nang mi yin pa la ming mgon po zer/_phyis rab tu byung bas mtshan rgyal ba'i blo gros su grags/_lo tsA mkhas par mkhyen/_rgya gar du byon nas slob dpon hU~M ka ra las yang dag gi chos skor zhus pas grub pa thob/_gshin yul du rdzu 'phrul gyis dmag drangs nas ma dmyal ba nas mngon sum du bton/_sprul pa'i dmag gis gshin rje'i skyes bu rnams 'jigs shing skrag par mdzad/_slob dpon pad+ma'i drung du chos la sbyangs pas rdzu 'phrul gyis ro langs gser du bsgyur ba'i dngos grub brnyes/_slob dpon 'dis mi ro gser du bsgyur ba'i gser mang po phyis kyi gter ston 'ga' zhig gi gter kha nas byon par snang ngo /_/tshe'i rig 'dzin brnyes pas sku tshe ring por rong zom chos bzang gi dus bar du bzhugs par snang ste rong zom gyis chos gsan pa'i lo rgyus yod do